Управлінський облік і прийняття управлінських рішень в умовах невизначеності

Зміст

стор.

[1] Теоретична частина “Управлінський облік і прийняття управлінських рішень в умовах невизначеності”

[2] 1. Класифікація підходів до прийняття управлінських рішень

[3] 2. Підходи вивчення процесу прийняття рішень

[4] 3. Вимоги до критеріїв прийняття управлінських рішень

[5] Таблиця 1 Вибір критеріїв прийняття управлінських рішень

[6] Практична частина

[7] Висновки

[8] Список літератури


Теоретична частина “Управлінський облік і прийняття управлінських рішень в умовах невизначеності”

1.

Класифікація підходів до прийняття управлінських рішень

2.

Підходи вивчення процесу прийняття рішень

 


3.

Вимоги до критеріїв прийняття управлінських рішень


Практична частина

Варіант 13

Мається наступна інформація про засоби компанії і їх джерел за станом на 01.01.2012 р. (грн.):

• основні засоби - 6700000;

• ізнос основних засобів - 1200000;

• матеріали - 59616;

• готова продукція - 264600;

• дебіторська заборгованість - 165000;

• розрахунковий рахунок -1500000;

• уставний капітал - 7189216;

• нерозподілений прибуток - 23400;

• заборгованість постачальникам сировини - 46800;

• заборгованість за комунальні послуги - 19800;

• заборгованість по заробітній платі -210000.

За прогнозом фахівців служби маркетингу в бюджетному періоді передбачається такий прогноз реалізації продукції і цін на неї (таблиця 3.8). 

Інформація про прогноз реалізації на бюджетний період,

одиниць

Реалізація по періодах 1 кв. 2012 р. 2 кв. 2012 р. 3 кв. 2012 р. 4 кв. 2012 р. 1 кв.2005 р. 2 кв. 2005 р. 750008500088000900008000085000

Таблиця 3.9 Інформація про прогноз цін на бюджетний період, грн.

Прогноз цін по періодах 1 кв. 2012 р. 2кв. 2012 р. 3 кв. 2012 р. 4 кв. 2012 р. 1 кв.2005 р. 2кв. 2005 р. 32,00 35,00 40,00 38,00 39,00 38,00 

Інформація про величину планових виробничих накладних витрат приведена в таблиці 3.10, а загальних управлінських витрат й витрат на збут - у таблиці 3.11.

Приймемо, що податкові платежі складають 30% прибутку й оплачуються щокварталу, рівними частками.

Оплата поточних витрат здійснюється так:

• 75% придбаних матеріалів оплачуються в тім кварталі, у якому вони були придбані, інші 25% - протягом наступного кварталу;

• 80% витрат на комунальні послуги (опалення й світло) оплачуються в тім кварталі, у якому вони були нараховані, інші 20% - протягом наступного кварталу;

• 70% нарахованої заробітної плати оплачується в тім періоді, у якому вона була нарахована, інші 30% - протягом наступного кварталу;

• всі інші витрати цілком оплачуються в тім кварталі, коли вони були нараховані (виникли). 

Таблиця 3.10

Інформація про планові виробничі накладні витрати на бюджетний період, грн.

Стаття витрат Постійні витрати Перемінні витрати Всього 1 . Заробітна плата 480000 190000 670000 2. Орендні платежі 240000 - 240000 3 . Освітлення й опалення 130000 30000 160000 4. Амортизація 450000 - 450000 5. Ремонт і обслуговування устаткування 120000 480000 600000 6. Інші 43680 90400 134080 Разом 1463680 790400 2254080 

Таблиця 3.11

Інформація про загальні управлінські витрати і витрати на збут продукції, грн.

Стаття витрат Загальні управлінські витрати Витрати на збут 1. Заробітна плата 1920000 96000 2. Комісійні - 3 % від обсягу реалізації 3. Орендні платежі 240000 30000 4. Амортизація 72000 8000 5. Реклама - 42000 6. Комунальні послуги 48000 - 7. Відрядження 80000 24000 8. Інші 16000 28000 Разом 2376000 - 

70% реалізованих виробів оплачуються покупцями в тім кварталі, у якому вони були придбані, інші 30% - протягом наступного кварталу.

Дивіденди виплачуються в останній день кожного кварталу в сумі 500000 грн.

У бюджетному періоді заплановане придбання устаткування для виробничого процесу. Величина планованих капітальних вкладень складає: у 1 кварталі бюджетного року 25000 грн.; у 2 кварталі бюджетного року 100000 грн.; у 3 кварталі бюджетного року 50000 грн.; у 4 кварталі бюджетного року 75000 грн.

Керівництво підприємства вважає за необхідне постійно тримати на розрахунковому рахунку залишок не менш 200000 грн.

Розробка бюджету продажів є вихідним етапом процесу бюджетування, оскільки розрахунковий обсяг продажів є визначальним практично для всіх бюджетів. Він базується на результатах прогнозів продажів. Прогноз перетворюється в бюджет у тому випадку, якщо керівництво підприємства допускає його як реальність. Прогноз часто веде до узгодження управлінських планів таким чином, що остаточний бюджет продажів значно відрізняється від початкового прогнозу. Віце-президент по маркетингу часто несе персональну відповідальність за підготовку бюджету продажів, що лежить у кількісному обгрунтуванні бізнес-плану. Проектування продажів здійснюється після аналізу й обговорення таких факторів, як: обсяг продажів попереднього періоду; економічні і виробничі умови; залежність продажів від валового національного продукту, рівня особистих доходів, зайнятості, цін і ін.; відносна прибутковість продукції;, дослідження ринку; політика цін; реклама; якість продукції; конкуренція; сезонні коливання; виробничі потужності; довгострокові тенденції продажів для різних товарів.

Ефективність прогнозу підвищується при використанні різних методів. Звичайно використовується комбінація трьох груп основних методів - функціональних, статистичних і методів групового прийняття рішень.

Звичайно, після аналізу усіх факторів, що впливають на обсяги продажів, і обробки отриманих даних, розглядаються кілька прогнозів у системі координат «товари-ринки» -базовий, прогноз А, прогноз В, прогноз С - з яких, у залежності від стратегії розвитку підприємства вибирається єдиний, що закладається в наступні розрахунки, прогноз.

Бюджет продажів  повинний  відображати  місячний  чи квартальний обсяг продажів у натуральних і у вартісних показниках. Бюджет продажів можна складати для всієї номенклатури виробів підприємства, однак, традиційно склалася практика використання принципу АВС (чи принцип Парето), тобто докладно складається бюджет тільки для тих продуктів, що складають 20 % у складі асортименту, але дають 80% обсягу продажів. Інша продукція планується в умовних натуральних показниках і в умовній ціні за одиницю виробу.

Складений на основі прогнозу продажів бюджет компанії «М» приведений у таблиці 3.12. Неважко помітити, що величина доходу від продажів у вартісному вираженні визначається шляхом перемножування кількості одиниць планованих до продажу виробів на вартість одиниці.

Таблиця 3.12

Компанія «М». Бюджет продажів на період з 01 січня по 31 грудня 2012 р.

Показник 2012 рік Всього 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 1. Обсяг продажів, одиниць 75000850008800090000338000 2. Ціна, грн./один. 32,00 35,00 40,00 38,00 X 3. Доход від продаж, грн. 240000029750003520000342000012315000

Звичайно одночасно з бюджетом продажів складається розрахунок очікуваних надходжень від продажів, що враховує поряд з реалізацією, також і погашення наявної дебіторської заборгованості (табл. 3.13). При цьому, звичайно уявлення розрахунку виробляється у виді так називаної «драбинки», що характеризує кількість засобів, одержуваних щомісяця. При визначенні прогнозу грошових надходжень необхідно враховувати коефіцієнти інкасації, що показують яка частина відвантаженої продукції буде оплачена в перший квартал (місяць) відвантаження. Потім у другий і т.д. Часто проводиться планування і суми безнадійної заборгованості (у % до обсягу продажів). При цьому також враховується сума заборгованості до погашення в поточному періоді. У результаті дані про стан дебіторської заборгованості автоматично попадають у прогнозний баланс.

Потім переходять до складання бюджету збуту (чи бюджету комерційних витрат), оскільки він безпосередньо зв'язаний з бюджетом продажів. Крім того, комерційні витрати (на рекламу, комісійну винагороду торгових агентів і ін.) співвідносяться з обсягом продажів. Звичайно, більшість витрат на збут продукції планується в процентному відношенні до обсягу продажів (за винятком орендних платежів).

Таблиця 3.13

Компанія «М». Графік очікуваних грошових надходжень на період з 01 січня по 31 грудня 2012 р., грн.

Показник 2012 рік Всього 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал Дебіторська заборгованість  на початок періоду 1650007200008925001056000-Дебіторська заборгованість кінець періоду 72000089250010560001026000-Реалізація     в кварталі 1:1680000720000  2 400 000Реалізація     в кварталі 2 2082500892500 2 975 000Реалізація     в кварталі 3   246400010560003 520 000Реалізація     в кварталі 4   23940002394000Разом надходжень 184500028025003356500345000011454000

Для спрощення розрахунків приймаємо, що річна сума постійних витрат на збут розподілена між кварталами рівно. Величина перемінних витрат (комісійні винагороди торговим агентам визначаються у відсотках від квартального обсягу продажів).

Бюджет витрат на збут приведений у таблиці 3.14


Таблиця 3.14

Компанія «М». Бюджет витрат на збут на період з 01 січня по 31 грудня 2012 р., грн.

 2012 рік  Показник 1 2 3 4 Всього  квартал квартал квартал квартал  Обсяг     продажів, 240000029750003520000342000012315000грн.      Комісійні, % 3 3 3 3 X Перемінні витрати      на                   збут 7200089250105600102600369450(комісійні), грн.      Постійні   витрати,      усього: 57000 57000 57000 57000 228000 у т.ч.      - заробітна плата 24000 24000 24000 24000 96000 -реклама 10500 10500 10500 10500 42000 - орендні платежі 7500 7500 7500 7500 30000 - відрядження 6000 6000 6000 6000 24000 - амортизація 2000 2000 2000 2000 8000 - Інші 7000 7000 7000 7000 28000 Всього витрат 129000146250162600159600426450

Після того, як обсяги продажів і комерційних витрат сплановані, переходять до розробки бюджету виробництва, у якому визначається кількість одиниць продукції, що передбачається зробити з бюджету продажів. Бюджет враховує виробничі потужності, збільшення чи зменшення запасів (бюджет виробничих запасів), а також величину зовнішніх закупівель. Основною проблемою при його складанні є визначення запасу готової продукції на кінець планованого періоду. Найпростішим способом визначення рівня запасів є його вираження у відсотках від рівня продажів наступного періоду.

Очікуваний обсяг виробництва визначається шляхом вирахування рівня запасів готової продукції на початок періоду із суми обсягу продукції, що передбачається реалізувати, і необхідного запасу готової продукції на кінець періоду. При цьому, у випадку, якщо фактичний запас готової продукції перевищує необхідний, на величину різниці повинен бути зменшений обсяг виробництва в періоді, якщо ж він менш необхідного, то повинне бути зроблена додаткова кількість продукції на поповнення необхідного запасу готової продукції. 

Бюджет виробництва приведений у таблиці 3.15. 

Таблиця 3.15

Компанія «М». Бюджет виробництва на період з 01 січня по 31 грудня 2012 р., шт.

Показник 2012 рік Всього 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал Обсяг продажів 75000850008800090000338000Необхідний запас готової продукції на кінець періоду 1500017000176001800067600Необхідний    запас готової продукції на початок періоду 1680015000170001760066400Обсяг виробництва 73200870008860090400339200

Слідом за встановленням рівня виробництва необхідно скласти бюджет прямих витрат на матеріали, щоб визначити скільки усього матеріалів буде потрібно для виробництва і скільки матеріалів необхідно закупити для забезпечення потреб виробництва в такому обсязі. При підготовці бюджету необхідно приділити увагу обсягу запасу сировини і матеріалів на кінець періоду. Цей обсяг планується, виходячи з потреб виробництва наступного періоду. Сума прямих витрат матеріалів визначається шляхом множення кількості одиниць виробів, що підлягають виготовленню, на норму витрати матеріалів.

Обсяг закупівель визначається шляхом вирахування величини запасів на початок періоду із суми виробничої потреби в матеріалах і необхідному запасі матеріалів на кінець періоду. При цьому запас матеріалів на кінець періоду дорівнює кінцевому запасу попереднього періоду.  

Бюджет прямих витрат на матеріали приведений у таблиці 3.16.

Одночасно з бюджетом прямих витрат на матеріали складається графік очікуваних витрат коштів, зв'язаних із придбанням матеріалів (таблиця 3.17). Принцип його побудови такий як і графіка очікуваних грошових надходжень (таблиця 3.13).

Таблиця 3.16 Компанія «М». Бюджет прямих витрат на матеріали на період з 01 січня по 31 грудня 2012 р.

Показник 2012 рік 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал Всього Обсяг виробництва 73200870008860090400339200Матеріальні витрати на одиницю, кг 1,61,61,61,6X Виробнича   потреба   в матеріалах, кг 117120139200141760144640542720Необхідний    запас    на кінець періоду, кг 23424278402835228928X Необхідний    запас    на початок періоду, кг 33120234242784028352X Обсяг               закупівлі матеріалів, кг 107424143616142272145216538528

Таблиця 3.17

Компанія «М». Графік очікуваних витрат коштів за придбання матеріалів на період з 01 січня по 31 грудня 2012

Показник 2012 рік Всього 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал Обсяг           закупівлі матеріалів, кг 107424143616142272145216538528Витрати на закупівлі 1 кг, грн. 1,81,922,1X Загальні  витрати  на придбання матеріалів, грн. 193363,20272870,40284544,00304953,601055731,20Кредиторська заборгованість постачальникам     на початок періоду 46800,0038672,6454574,0856908,8060990,72Закупівлі  в  кварталі 1:154690,5638672,64  193363,20Закупівлі  в  кварталі 2:  218296,3254574,08 272870,40Закупівлі  в  кварталі 3:  227635,2056908,80284544,00Закупівлі  в  кварталі 4: 243962,88243962,88Разом    платежів    за матеріали 201490,56256968,96282209,28300871,681041540,48

Вимоги до обсягів виробництва, закладені в бюджет виробництва, служать початком при підготовці кошторису прямих витрат па оплату праці. Для визначення потреби в прямій праці необхідно очікуваний обсяг виробництва помножити на кількість людино-годин прямої праці в розрахунку на одиницю продукції. Потім для обчислення загальних бюджетних витрат на оплату праці необхідно отриману кількість людино-годин для виробництва продукції помножити на вартість однієї людино-години (тарифну ставку). Бюджет приведен у таблиці 3.18.

Таблиця 3.18

Компанія «М». Бюджет прямих витрат на оплату праці на періоді 01 січня по 31 грудня 2012 р.

Показник 2012 рік Всього 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал Обсяг виробництва 73200870008860090400339200Витрати      праці      на одиницю, люд. -годин 0,20,20,20,2XЗагальні витрати праці, люд. -годин 14640174001772018080XТарифна   ставка   за   1 годину, грн. 17171717XЗагальні    витрати    на оплату праці, грн. 2488802958003012403073601153280

Бюджет виробничих накладних витрат відображує весь обсяг витрат, зв'язаних з виробництвом продукції, за винятком витрат на прямі матеріали і прямих витрат на оплату праці. Бюджет складається на основі виробничої програми, укладених договорів, відповідних рахунків. Застосування у фінансовому плануванні маржинального підходу припускає находження заданої ставки розподілу накладних витрат для перемінної частини накладних витрат. Також варто пам'ятати, що нарахування зносу не спричиняє витрат коштів, тому при визначенні розміру коштів на покриття виробничих накладних витрат витрати на ізнос варто віднімати із суми повних виробничих накладних витрат. 

 

Таблиця 3.19

Компанія «М». Бюджет виробничих накладних витрат на період з 01 січня по 31 грудня 2012 р.

Показник2012 рікВсього1 квартал2 квартал3 квартал4 кварталА12345Обсяг виробництва, одиниць73200870008860090400339200Ставка перемінних накладних витрат на одиницю, грн.2,332,332,332,332,33Перемінні витрати усього, грн.170556202710206438210632790336Постійні витратиусього, грн.: 3659203659203659203659201463680Разом виробничі накладні витрати, грн.5364765686305723585765522254016Мінус амортизація, грн. 112500112500112500112500450000Виплати коштів по накладних витратах, грн. 4239764561304598584640521804016

Собівартість реалізованої продукції визначається шляхом вирахування величин залишків готової продукції на кінець періоду із суми собівартості виробленої продукції і залишків готової продукції на початок періоду. При цьому, вартість залишків готової продукції на початок 1 кварталу приймається за даними балансу попереднього періоду, тобто на 01.01.2012 р. (таблиця 3.21, графа 3). Вартість залишків продукції на початок наступного періоду приймається по вартості залишків продукції на кінець попереднього періоду.


Таблиця 3.20

Компанія «М». Бюджет собівартості виробленої продукції
на період з 01 січня по 31 грудня 2012 р., грн.

Показник2012 рікВсього1 квартал2 квартал3 квартал4 кварталА12345Незавершене виробництво на початок періоду-----Витрати на виробництво874346,561008898,961043307,281072283,683998836,48у т.ч.- прямі матеріали201490,56256968,96282209,28300871,681041540,48- пряма зарплата2488802958003012403073601153280- виробничі накладні витрати4239764561304598584640521804016Незавершене виробництво на кінець періоду-----Собівартість виробленої продукції874346,561008898,961043307,281072283,683998836,48Обсяг виробництва, одиниць73200870008860090400339200Собівартість одиниці виробленої продукції11,9411,6011,7811,8611,79

Бюджет собівартості реалізованої продукції приведен у таблиці 3.21.

Таблиця 3.21

Компанія «М». Бюджет собівартості реалізованої продукції
на період з 01 січня по 31 грудня 2012 р.

Показник2012 рікВсього1 квартал2 квартал3 квартал4 кварталА12345Залишок готової продукції на початок періоду, шт.16800150001700017600ХСобівартість готової продукції, грн.11,9411,6011,7811,86ХЗалишок готової продукції на початок періоду, грн. 200669,70173948,10200183,11208763,19хВиробництво продукції за період, грн.874346,561008898,961043307,281072283,683998836,48Залишок готової продукції на кінець періоду, шт.15000170001760018000ХЗалишок готової продукції на кінець періоду, грн.179169,38197141,18207248,40213507,81ХСобівартість реалізованої продукції, грн. 895846,89985705,881036241,991067539,063985333,82

Бюджет загальних управлінських витрат. У бюджет загальних управлінських витрат закладаються поточні витрати усіх відділів і служб керування, що безпосередньо не зв’язані з виробництвом і збутом продукції. Для спрощення приймаємо, що річна сума витрат розподілена між кварталами порівну. Бюджет загальних управлінських витрат приведен у таблиці 3.22.

Таблиця 3.22

Компанія «М». Бюджет загальних управлінських витрат
на період з 01 січня по 31 грудня 2012 р., грн.

Показник2012 рікВсього1 квартал2 квартал3 квартал4 кварталА12345Заробітна плата4800004800004800004800001920000Орендні платежі60000600006000060000240000Комунальні послуги1200012000120001200048000Амортизація1800018000180001800072000Відрядження2000020000200002000080000Інші400040004000400016000Разом 5940005940005940005940002376000

Проформою фінансової звітності є бюджетний звіт про прибуток – документ, складений до початку бюджетного періоду й відображуючий фінансові результати майбутньої діяльності. Він показує, який доход заробила компанія за звітний період і які витрати при цьому були отримані (таблиця 3.23). При його складанні використовуються дані бюджетів продаж (таблиця 3.12), собівартість реалізованої продукції (таблиця 3.21), витрат на збут (таблиця 3.14), загальних управлінський витрат (таблиця 3.22).

Таблиця 3.23

Компанія «М». Бюджетний звіт про прибуток
на період з 01 січня по 32 грудня 2012 р., грн.

Показники Сума Доход від реалізації12315000Собівартість реалізованої продукції4172616,9Валовий доход8142383,1Операційні витрати, всього:у т.ч. - на збут- загальні управлінські28024504264502376000Прибуток (збиток) від реалізації5339933,1Відсотки щодо одержанняВідсотки щодо сплатиІнші операційні доходиІнші операційні витратиПрибуток (збиток) від фінансової діяльностіІнші позареалізаційні доходиІнші позареалізаційні витратиПрибуток (збиток) звітного періоду5339933,1Податок на прибуток1601979,93Чистий прибуток3737953,17Дивіденди2000000Нерозподілений прибуток1737953,17

Для планування і контролю руху коштів використовується бюджет коштів, що складається на основі операційних бюджетів і дозволяє підтримати баланс коштів відповідно до потреб керування компанії. Надходження від основної діяльності розраховують з урахуванням змін у дебіторській заборгованості, витрати - з урахуванням змін у кредиторській заборгованості.

При його складанні попередньо визначають суму грошевих надходжень від реалізації продукції і виплати, що забезпечують операційну діяльність підприємства і не враховані в раніше складених балансів (таблиця 3.24, 3.25).

Складений бюджетний баланс приведений у таблиці 3.27. Для порівняння в цій же таблиці, приведений баланс компанії «М» за станом на 01.01.2012 р.

Таблиця 3.27

Компанія «М». Бюджетний баланс за станом на 01 січня 2005 р., грн.

Найменування статейнанаА12АКТИВОсновні засоби- початкова вартість67000006950000- ізнос12000001730000- залишкова вартість55000005220000Матеріали5961689832Готова продукція264600223912Дебіторська заборгованість1650001026000Розрахунковий рахунок15000002715188РАЗОМ АКТИВ74892169274932ПАСИВУставний капітал71892167189216Нерозподілений прибуток234001761353Кредиторська заборгованість:- розрахунки з постачальником матеріалів- розрахунки по комунальних послугах- розрахунки по оплаті праці2766003243634680067888198005346210000251129РАЗОМ ПАСИВ74892169274932

Висновки


Список літератури

  1.  Бухгалтерський управлінський облік. Навчальний посібник / Бутинець Ф.Ф. Житомир: ЖІТІ, 2000. – 448с
  2.  Голов С.Ф. Управленческий бухгалтерский учет. Скарби, 1998. – 377с
  3.  Друри К. Введение в управленческий и производственный учет. – М:.ЮНИТИ, 1994
  4.  Карпова Т.П. Управленческий учет: Учебник для вызов. – М.: Аудит, ЮНИТИ, 1998. – 350с.
  5.  Николаева С.А. Особенности учета затрат в условиях рынка. Теория и практика. М:. Финансы и статистика, 1993
  6.  Ткач В.Й. Управленческий учет: международный опыт. – М:. Финансы и статистика, 1994
  7.  Управленческий учет / Под ред. Палия М.- Инфра – М, 1997г – 480с.

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Теоретична частина “Управлінський облік і прийняття управлінських рішень в умовах невизначеності”. Класифікація підходів до прийняття управлінських рішень. Підходи вивчення процесу прийняття рішень. Вимоги до критеріїв прийняття управлінських рішень. Вибір критеріїв прийняття управлінських рішень, найважливіші аспект роботи будь-якого керівника — прийняття управлінських рішень.

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

Похожие материалы:

Культура речи и стилистика

Лекции по культуре речи и стилистика. Предмет и задачи культуры речи. Языковая норма, её роль в становлении и функционировании литературного языка. Нормы современного русского литературного языка и речевые ошибки. Функциональные стили современного русского литературного языка. Научный стиль. Официально-деловой функциональный стиль. Основы риторики. Основы полемического мастерства.

Бизнес-план. Теоретические основы бизнес-планирования

Цель данной работы – анализ методик бизнес-планирования и разработка бизнес-плана предприятия. Для достижения данной цели предполагается решение следующих задач: Изучить теоретические основы бизнес-планирования; Разработать бизнес-план создания предприятия.

Охорона праці

Охорона праці - це система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров\'я і працездатності людини у процесі трудової діяльності.

Семейная медицина. Тесты с ответами

Общие вопросы здравоохранения. Вопросы к тесту по семейной медицине с правильными ответами.

Предмет, функції та завдання соціології праці

Індивідуальне завдання до рубіжного контролю з соціології праці На тему: ”Предмет, функції та завдання соціології праці”. Соціологія праці як спеціальна соціологічна наука. Предмет та об’єкт соціології праці. Функції, мета і задачі соціології праці

Сохранить?

Пропустить...

Введите код

Ok