Різноманіття фітопланктону та оцінка його екологічного стану за структурно – функціональними показниками водоростей

1

Міністерство освіти і науки України

Житомирський державний університет імені Івана Франка

Природничий факультет

Кафедра ботаніки, біоресурсів та збереження біорізноманіття

Освітньо – кваліфікаційний рівень «Бакалавр»

ДИПЛОМНА РОБОТА НА ТЕМУ:

РІЗНОМАНІТТЯ ФІТОПЛАНКТОНУ СТАВКА ГРАБАРКА (М. БЕРДИЧІВ) ТА ОЦІНКА ЙОГО ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ ЗА СТРУКТУРНО – ФУНКЦІОНАЛЬНИМИ ПОКАЗНИКАМИ ВОДОРОСТЕЙ

Виконала:

студентка IV курсу, 42 а групи

денної форми навчання

напряму підготовки «6.040102 Біологія*»

Гончаренко К.П.

Керівник: к. б. н., доцент Шелюк Ю.С.

Житомир – 2015 рік

Резюме

За час досліджень у планктоні ставка Грабарка виявлено 84 види водоростей, представлених 90 внутрішньовидовими таксонами, включно з тими, що містять номенклатурний тип виду з 9 відділів.

Уперше для Українського Полісся у ставку ідентифіковано 9 видів водоростей. Наведено частоту трапляння, еколого-географічну характеристику та кількісні показники планктонних водоростей ставка Грабарка. Створена електронна база даних за структурно-функціональними показниками розвитку водоростевих угруповань планктону ставка Грабарка у форматі Microsoft Excel 2007 за період з 2012 по 2015 рр, що є суттєвим доповненням до флори Українського Полісся.

Ключові слова: фітопланктон, Грабарка, чисельність, біомаса, індекс Шенонна, індекс сапробності, внутрішньовидовий таксон, ядро альгофлори, частота трапляння.

Резюме

За время исследований в планктоне пруда Грабарка обнаружено 84 вида водорослей, представленных 90 внутривидовыми таксонами, включая те, что содержат номенклатурный тип вида с 9 отделов.

Впервые для Украинского Полесья в пруду идентифицировано 9 видов водорослей. Приведена частота встречаемости, эколого-географическая характеристика и количественные показатели планктонных водорослей пруда Грабарка. Создана электронная база данных по структурно-функциональным показателям развития водорослевых группировок планктона ставка Грабарка в формате Microsoft Excel 2007 за период с 2012 по 2015 гг, что является существенным дополнением к флоре Украинского Полесья.

Ключевые слова: фитопланктон, Грабарка, численность, биомасса, индекс Шенонна, индекс сапробности, внутривидовой таксон, ядро ​​альгофлоры, частота встречаемости.

Summary

During research in plankton rate Grabarka found 84 kinds of algaes represented 90 intraspecific sippes, including with those which contain the top-level type kinds of the 9 departments.

For the first time for Ukrainian Polesie is identified nine kinds of algaes . The occurrence, the ecological-geographic characteristics and numerical indicators of plankton algae in the rate Grabarka are givven. An electronic database for structural and functional parameters of algal plankton communities of the rate Grabarka happened in Microsoft Excel 2007 for the period from 2012 to 2015 years, which is an essential addition to the flora of Ukrainian Polesie.

Keywords: phytoplankton, Grabarka, quantity, biomass, index Shenonn, saprobic index, intraspecific sippes , core algal flora, the frequency of occurrence.

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Дипломна робота. За час досліджень у планктоні ставка Грабарка виявлено 84 види водоростей, представлених 90 внутрішньовидовими таксонами, включно з тими, що містять номенклатурний тип виду з 9 відділів.

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

Похожие материалы:

Сохранить?

Пропустить...

Введите код

Ok