Монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації  технологічного виробництва

Территория рекламы
1

Міністерство освіти і науки України

Чернігівський промислово-економічний коледж

Київського національного університету технологій та дизайну

                                                                           ЗАТВЕРДЖУЮ

                 Заступник директора з

               навчальної роботи

________ С.В. Бондаренко

________________ 20__ р.

Методичні рекомендації

для виконання економічної частини дипломного проекту

для студентів спеціальності 5.05020201 "Монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації  технологічного виробництва"

2015

Рецензенти:

Л.М. Мех, к.е.н., доцент кафедри економіки і менеджменту Чернігівського національного педагогічного університету;

І.В.Ренська, викладач обліково-аналітичних та економічних дисциплін спеціаліст вищої категорії ЧПЕК КНУТТД, викладач спеціальних економічних дисциплін спеціаліст вищої категорії ЧПЕК КНУТТД

Укладачі: П.Д.Білаш, В.В. Мороз

Методичні рекомендації для виконання економічної частини дипломного проекту спеціальності 5.05020201 "Монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації  технологічного виробництва" – Чернігів, Чернігівський промислово-економічний коледж Київського національного університету технологій та дизайну, 2015р.

Зміст

5.1 Розрахунок вартості капітальних витрат на впровадження системи автоматизації

5.1.1 Складання кошторисів витрат на прилади та пристрої, допоміжну

сировину та матеріали,  комплектуючі вироби та напівфабрикати

5.1.2 Розрахунок трудомісткості монтажних робіт та чисельності персоналу

5.1.3 Розрахунок фонду заробітної плати для виконання монтажу системи

автоматизації

5.2 Розрахунок експлуатаційних витрат на обладнання до впровадження системи автоматизації та після її впровадження

5.3 Оцінка економічної ефективності прийнятих в дипломному проекті

технічних рішень

Список використаних джерел                    

5.1 Розрахунок вартості капітальних витрат на впровадження системи автоматизації

5.1.1 Складання кошторисів витрат на прилади та пристрої, допоміжну

сировину та матеріали,  комплектуючі вироби та напівфабрикати.

Розрахунок витрат на прилади та пристрої, на допоміжну сировину та матеріали, комплектуючі вироби та напівфабрикати необхідні для впровадження системи автоматизації здійснюється шляхом визначення ціни складових компонентів системи, виходячи з їх ринкової вартості та кількості, а також норм витрат. На основі отриманих даних складаються відповідні кошториси:

Таблиця 5.1 - Кошторис витрат на прилади та пристрої

Назва пристроївНормативЦіна, грн.Кількість,шт.Вартість, грн.ВпрВсього-

Таблиця 5.2 - Кошторис витрат на допоміжну сировину і матеріали

Назва допоміжного матеріалуМарка матеріалуНорма витрат (кг,м,л тощо – вказувати потрібні одиниці виміру)Ціна, грн.Вартість, грнВдоп.мат.Всього:--

Таблиця 5.3 - Кошторис витрат на комплектуючі вироби та напівфабрикати

Назва комплектуючих та напівфабрикатівКількість, штЦіна за одиницю, грн.Загальні витрати на комплектуючі вироби та напівфабрикати, грн.Вкомпл.Всього:

Загальні витрати на систему автоматизації (назва) впродовж її монтажу Взаг.витр.прил., грн. розраховуються як сума витрат на допоміжну сировину і матеріали,  та комплектуючі вироби та напівфабрикати

                                     Взаг.витр.прил. = Вдоп.мат.+Вкомпл,                                                                (5.1)

де Вдоп.мат. – загальна сума витрат на допоміжну сировину і матеріали, грн.;

       Вкомпл – загальні витрати на комплектуючі вироби та напівфабрикати, грн..

5.1.2 Розрахунок трудомісткості монтажних робіт та чисельності персоналу

Визначення трудомісткості збірномонтажних робіт Тзм, люд.год.

Тзм  = Vзм ∙ tзм, (5.2)

         де Vзм  – обсяг збірномонтажних робіт, монт.од.;

         tзм – норма часу на виконання збірно-монтажних робіт для однієї  

         монтажної одиниці, люд.год.

Визначення трудомісткості налагоджувальних робіт Тн, люд.год.

Тн  = Vн ∙ tн, (5.3)

         де Vн  – обсяг налагоджувальних робіт, монт.од;

         tн – норма часу на виконання налагоджувальних робіт для однієї

         монтажної одиниці, люд.год.

Визначення трудомісткості контрольно-перевірочних робіт Ткп, люд.год.

Ткп  = Vкп ∙ tкп, (5.4)

          де Vкп  – обсяг контрольно-перевірочних робіт, монт.од;

tкп – норма часу на виконання контрольно-перевірочних робіт для

однієї монтажної одиниці, люд.год.

Загальна трудомісткість монтажних робіт Тм , люд.-год.

Тм = Тзм + Тн + Ткп , (5.5)

де Тзм – трудомісткість збірномонтажних робіт, люд.-год;

     Тн – трудомісткість налагоджувальних робіт, люд.-год;

         Ткп – трудомісткість контрольно-перевірочних робіт, люд.-год.

Кількість монтажників для виконання збірно-монтажних робіт  Рм, чол.

                                                                Рм (5.6)

         де Тзм – трудомісткість збірно-монтажних робіт, люд.-год;

         Фзм – ефективний фонд часу на виконання збірно-монтажних робіт, год;

к – коефіцієнт виконання діючих норм виробітку робітником. 

Примітка - Коефіцієнт виконання діючих норм виробітку робітниками умовно приймаємо 1,05 – 1,3.

Кількість налагоджувальників для виконання налагоджувальних робіт  Рм, чол.

                                                                Рн (5.7)

         де Тн – трудомісткість налагоджувальних робіт, люд.-год;

         Фн – ефективний фонд часу на виконання налагоджувальних робіт, год;

к – коефіцієнт виконання діючих норм виробітку робітником.

                                                             

Кількість спеціалістів з контрольно-вимірювальних приладів (КВП) для виконання контрольно-перевірочних робіт  Ркп, чол.

                                                                Ркп (5.8)

         де Ткп – трудомісткість контрольно-перевірочних робіт, люд.-год;

         Фкп – ефективний фонд часу на виконання контрольно-перевірочних робіт,

         год;

         к – коефіцієнт виконання діючих норм виробітку робітником.

Отримані показники зводяться в таблицю:

  

Таблиця 5.4 Чисельність спеціалістів з монтажних робіт

Назва виконаних робітЧисельність спеціалістів з монтажних робітЗбірно-монтажніНалагоджувальніКонтрольно-перевірочніВсього:

5.1.3 Розрахунок фонду заробітної плати для виконання монтажу системи

автоматизації (назва системи)

Фондом заробітної плати називається загальна сума грошових засобів, нарахована для оплати праці за певний період часу. Розрахунок фонду заробітної плати монтажного персоналу проводиться за трудомісткістю ремонтних робіт.

Середньогодинна тарифна ставка монтажників Тср.год, грн.

Тср.год                                        (5.9)

де  Т6 – годинна тарифна ставка робітника VI розряду, грн.;

П6 – спискова чисельність робітників VI розряду, чоловік;

Т5 – годинна тарифна ставка робітника V розряду, чоловік;

П5 – спискова чисельність робітників V розряду, чоловік;

Т4 – годинна тарифна ставка робітника IV розряду, грн.;

П4 – спискова чисельність робітників IV розряду, чоловік.

Годинні тарифні ставки монтажного персоналу беруться за даними підприємства або розраховуються, виходячи з встановленого рівня мінімальної заробітної плати.

Основна заробітна плата монтажного персоналу Зосн , грн.

Зосн  =  Тср.год ∙ Тм, (5.10)

де Тср.год – середньогодинна тарифна ставка, грн.;

Тм  - загальна трудомісткість монтажних робіт , люд.-год.

Сума премій для монтажного персоналу , грн.

                                                =                                                     (5.11)

де - основна заробітна плата монтажного персоналу, грн.;

х – відсоток премій, %;

Примітка - Відсоток премій береться за даними підприємства.

Інші доплати Вдод , грн. монтажного персоналу розраховується як відсоток від основної заробітної плати.

Примітка - Показник відсотку береться за даними підприємства.         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Вдод   =                                                    (5.12)

де  - основна заробітна плата монтажного персоналу, грн.;

         х – відсоток інших додаткових виплат, %.

Загальна додаткова заробітна плата Здод, грн.

                                         Здод = Спр+ Вдод,                                                       (5.13)

де Спр – сума премій для монтажного персоналу, грн.;

Вдод – інші доплати, грн.        

Загальна заробітна плата монтажного персоналу Ззаг, грн.

                                                   Ззаг= Зосн + Здод,                                               (5.14)

де Зосн  – основна заробітна плата монтажного персоналу, грн.;

 Здод  – додаткова заробітна плата монтажного персоналу, грн..   

Відрахування на соціальні заходи розраховуються як відсоток від загальної заробітної плати.

Примітка - Показник відсотку береться за даними підприємства.

                                                                                                       (5.15)

де  - відрахування на соціальні заходи, грн.;

    x - відсоток відрахування на соціальні заходи, %;

         Ззаг - загальна заробітна плата монтажного персоналу, грн.

Транспортні витрати розраховуються як відсоток від суми витрат на прилади та пристрої та загальних витрат на прилад впродовж монтажу 

                                Втр =                                 (5.16)

де  Втр – транспортні витрати, грн.,

Впр –  вартість витрат на прилади та пристрої, грн.;

Взаг.витр.прил. - загальні витрати на систему автоматизації впродовж її монтажу,     

грн.;

х – відсоток транспортних витрат.

Примітка - Вартість витрат на прилади та пристрої міститься в таблиці 5.1

Адміністративні  витрати, на збут та інші операції для проведення монтажу приладу Ва.в.м., грн.  

                            В а.в.м. =                                                    (5.17)

де Впр –  вартість витрат на прилади та пристрої, грн.;

Взаг.витр.прил. - загальні витрати на систему автоматизації впродовж її монтажу,

грн.;

х – відсоток адміністративних  витрат, на збут та інші операції, %.

Витрати на встановлення, монтаж та налагодження системи автоматизації (назва системи)  Вм, грн.

                              Вм = Впр + Взаг.витр.прил. + Ззаг ++  Ва.в.м.,                   (5.18)

де Впр –  вартість витрат на прилади та пристрої, грн.;

Взаг.витр.прил. - загальні витрати на систему автоматизації впродовж її монтажу,

грн.;

Ззаг - загальна заробітна плата монтажного персоналу, грн.;

- відрахування на соціальні заходи, грн.;

Ва.в.м. - адміністративні  витрати, на збут та інші операції для проведення

монтажу системи автоматизації, грн..

За розрахунковими даними по витратах складається кошторис капітальних витрат на впровадження системи автоматизації (назва):

Таблиця 5.5 - Кошторис капітальних витрат впровадження системи автоматизації

Назва приладів та пристроївНормативЦіна,грнКількість,шт.Вартість, грнВсього:-Витрати на встановлення, монтаж та налагодження Вм, грн.Траспортні витрати Втр, грн.Всього капітальних витрат, К грн.

5.2 Розрахунок експлуатаційних витрат на обладнання до впровадження системи автоматизації та після її впровадження.

До експлуатаційних витрат входять:

 •  витарти на заробітну плату слюсарів КВПіА;
 •  відрахування на соціальні заходи;
 •  витрати на основні матеріали для проведення капітального, середнього та малого ремонтів;
 •  амортизаційні витрати;
 •  витрати на електричну енергію.

Для розрахунку основної заробітної плати обслуговуючого персоналу, що використовувася до автоматизації необхідно скласти штатний розпис.

Таблиця 5.6 - Штатний розпис обслуговуючого персоналу (назва цеху, дільниці) до автоматизації

ПосадаТарифний розрядКількість працівників, чол.Тарифна ставка за годину, грн.Слюсар КВПіАСлюсар КВПіАВсього:--

Для розрахунку ефективного фонду часу будується баланс часу одного робітника. Баланс робочого часу одного робітника приймається за даними підприємства (за планом на рік, що передував автоматизації).

Таблиця 5.7 - Баланс часу одного робітника (цеху, дільниці) до автоматизації

Витрати часуДні%Календарний фондВихідні дніНомінальний фонд100Невиходи:- Відпустка- Навчальна відпустка- Лікарняний- Виконання державних обов'язків- Інші оплачені невиходиЕфективний фонд часу

Середньогодинна тарифна ставка слюсарів КВПіА , грн. розраховується за формулою:

Тср.год                                       (5.19)

де  Т6 – годинна тарифна ставка робітника VI розряду, грн.;

П6 – спискова чисельність робітників VI розряду, чоловік;

Т5 – годинна тарифна ставка робітника V розряду, чоловік;

П5 – спискова чисельність робітників V розряду, чоловік;

Т4 – годинна тарифна ставка робітника IV розряду, грн.;

П4 – спискова чисельність робітників IV розряду, чоловік.

Примітка - Годинні тарифні ставки монтажного персоналу беруться за даними підприємства або розраховуються, виходячи з встановленого рівня мінімальної заробітної плати.

Основна заробітна плата слюсарів КВПіА Зосн , грн.

                                                  Зосн  = Rс ∙ Ф ∙ ,                                           (5.20)

де Rс – кількість слюсарів КВПіА, чол.;

         Ф – ефективний фонд робочого часу робітника, год;

         Т'ср.год –  середньогодинна тарифна ставка, грн..   

Сума премій для слюсарів КВПіА Спр, грн.

                                            Спр  =                                                           (5.21)

де Зосн  - основна заробітна плата слюсарів КВПіА, грн.;

х – відсоток премій, %;

Примітка - Відсоток премій береться за даними підприємства.

Додаткова заробітна плата за відпустки Здод.відп, грн.  

                                                    Здод.відп                                                        (5.22)                

де Зосн  – основна заробітна плата слюсарів КВПіА, грн.;

         х – відсоток, який припадає на відпустку в балансі робочого часу одного

         робітника, %.   

Додаткова заробітна плата за навчальні відпустки Здод.навч.відп, грн.  

                                                   Здод.навч.відп                                                   (5.23)

                                                  

де Зосн  – основна заробітна плата слюсарів КВПіА, грн.;

х – відсоток, який припадає на навчальні відпустки в балансі робочого часу

одного робітника, %.

Додаткова заробітна плата за виконання державних обов’язків Здод.держ.обов, грн.

                                                       Здод.держ.обов                                               (5.24)

де Зосн  – основна заробітна плата слюсарів КВПіА, грн.;

         х – відсоток, який припадає на виконання державних обов'язків в балансі

         робочого часу одного робітника, %.                                                                   

Додаткова заробітна плата за інші оплачені невиходи Здод.інш.невих, грн.            

Здод.інш.невих                                               (5.25)

де  Зосн  – основна заробітна плата слюсарів КВПіА, грн.;

          х – відсоток додаткової заробітної плати, який припадає на інші оплачені

          невиходи в балансі робочого часу одного робітника, %.

Загальна додаткова заробітна плата ∑Здод, грн.

               ∑Здод = Спр + Здод.відп + Здод.навч.відп + Здод.держ.обов + Здод.інш.невих,                 (5.26)

де Спр. – сума премій для слюсарів КВПіА, грн.;

Здод.відп  – додаткова заробітна плата за відпустки, грн.;

Здод.навч.відп  – додаткова заробітна плата за навчальні відпустки, грн.;

Здод.держ.обов  – додаткова заробітна плата за виконання державних обов'язків,

грн.;       

Здод.інш.невих – додаткова заробітна плата за інші оплачені невиходи, грн..

Загальна заробітна плата слюсарів КВПіА до автоматизації З'заг, грн.

                                                   Ззаг = Зосн + ∑Здод,                                                       (5.27)

         де Зосн  – основна заробітна плата слюсарів КВПіА, грн.;

           ∑Здод – додаткова заробітна плата слюсарів КВПіА, грн..   

Витрати з річного фонду заробітної плати слюсарів КВПіА на обслуговування технологічної системи до її автоматизації  В р.ф.обсл., грн.

                                                     В р.ф.обсл.                                                    (5.28)

де З’осн  – основна заробітна плата слюсарів КВПіА, грн.;

         х – відсоток витрат з річного фонду заробітної плати слюсарів КВПіА на

         обслуговування пристрою до його автоматизації , % . (взяти більший % - див.додаткові дані )

Примітка - Показник береться за даними підприємства.

Для розрахунку основної заробітної плати обслуговуючого персоналу, що використовувася після впровадження системи автоматизації необхідно скласти штатний розпис.

Таблиця 5.8 - Штатний розпис обслуговуючого персоналу (назва цеху, дільниці) після автоматизації

ПосадаТарифний розрядКількість працівників, чол.Тарифна ставка за годину, грн.Слюсар КВПіАСлюсар КВПіАВсього:--

Для розрахунку ефективного фонду часу після автоматизації будується баланс часу одного робітника. Баланс робочого часу одного робітника приймається за даними підприємства (за планом на поточний рік, коли проводилась автоматизація).

Таблиця 5.9 - Баланс часу одного робітника (цеху, дільниці) після автоматизації

Витрати часуДні%Календарний фондВихідні дніНомінальний фонд100Невиходи:- Відпустка- Навчальна відпустка- Лікарняний- Виконання державних обов'язків- Інші оплачені невиходиЕфективний фонд часу

Середньогодинна тарифна ставка слюсарів КВПіА після автоматизації , грн. розраховується за формулою 5.19.

Основна заробітна плата слюсарів КВПіА Зосн’ , грн.

                                                     З’осн  = Rс ∙ Ф ∙ ,                                      (5.29)

де Rс – кількість слюсарів КВПіА, чол.;

         Ф – ефективний фонд робочого часу робітника, год;

         Т'ср.год –  середньогодинна тарифна ставка, грн..   

Сума премій для слюсарів КВПіА С’пр, грн.

                                                С’пр  =                                                    (5.30)

де З’осн  - основна заробітна плата слюсарів КВПіА, грн.;

х – відсоток премій, %;

Примітка - Відсоток премій береться за даними підприємства.

Додаткова заробітна плата за відпустки З’дод.відп, грн.  

З’дод.відп                                                  (5.31)                

де З’осн  – основна заробітна плата слюсарів КВПіА, грн.;

         х – відсоток, який припадає на відпустку в балансі робочого часу одного

         робітника, %.   

 Додаткова заробітна плата за навчальні відпустки З’дод.навч.відп, грн.  

                                                 З’дод.навч.відп                                                   (5.32)

де З’осн  – основна заробітна плата слюсарів КВПіА, грн.;

х – відсоток, який припадає на навчальні відпустки в балансі робочого часу

одного робітника, %.

Додаткова заробітна плата за виконання державних обов’язків З’дод.держ.обов, грн.

                                                      З’дод.держ.обов                                             (5.33)

де З’осн  – основна заробітна плата слюсарів КВПіА, грн.;

         х – відсоток, який припадає на виконання державних обов'язків в балансі

         робочого часу одного робітника, %.                                                                   

Додаткова заробітна плата за інші оплачені невиходи Здод.інш.невих, грн.            

З’дод.інш.невих                                             (5.34)

де  З’осн  – основна заробітна плата слюсарів КВПіА, грн.;

          х – відсоток додаткової заробітної плати, який припадає на інші оплачені

          невиходи в балансі робочого часу одного робітника, %.

Загальна додаткова заробітна плата ∑З’дод, грн.

                     ∑З’дод = С’пр + З’дод.відп + З’дод.навч.відп + З’дод.держ.обов + З’дод.інш.невих,       (5.35)

де С’пр. – сума премій для слюсарів КВПіА, грн.;

З’дод.відп  – додаткова заробітна плата за відпустки, грн.;

З’дод.навч.відп  – додаткова заробітна плата за навчальні відпустки, грн.;

З’дод.держ.обов  – додаткова заробітна плата за виконання державних обов'язків,

грн.;       

З’дод.інш.невих – додаткова заробітна плата за інші оплачені невиходи, грн..

Загальна заробітна плата слюсарів КВПіА після автоматизації З'заг, грн.

                                                      З’заг = З’осн + ∑З’дод,                                                (5.36)

         де З’осн  – основна заробітна плата слюсарів КВПіА, грн.;

           ∑З’дод – додаткова заробітна плата слюсарів КВПіА, грн..   

Витрати з річного фонду заробітної плати слюсарів КВПіА на обслуговування технологічної системи після її автоматизації  В р.ф.обсл., грн.

                                                       В р.ф.обсл.                                               (5.37)

де З’осн  – основна заробітна плата слюсарів КВПіА, грн.;

         х – відсоток витрат з річного фонду заробітної плати слюсарів КВПіА на

         обслуговування пристрою після його автоматизації , % . (взяти менший % - див.додаткові дані)

Примітка - Показник береться за даними підприємства.

Відрахування на соціальні заходи слюсарів КВПіА до автоматизації розраховуються як відсоток від загальної заробітної плати Всз, грн..

                                                         Всз                                                 (5.38)

де  Ззаг - загальна заробітна плата монтажного персоналу, грн..

x - відсоток відрахування на соціальні заходи, %;

Примітка - Показник відсотку береться за даними підприємства.

Відрахування на соціальні заходи слюсарів КВПіА після автоматизації розраховується як відсоток від загальної заробітної плати В’сз, грн..

В’сз                                             (5.39)

де  З’заг - загальна заробітна плата монтажного персоналу, грн..

x - відсоток відрахування на соціальні заходи, %;

Примітка - Показник відсотку береться за даними підприємства.

Витрати на основні матеріали для проведення капітального ремонту до автоматизації Зм.к, , грн..

  Зм.к            (5.40)

де См – загальна вартість основних матеріалів для проведення ремонтів до ав-

томатизації, грн.; (10% від кап.витрат)

         х – відсоток на капітальний ремонт, %.

Витрати на основні матеріали для проведення середнього ремонту до автоматизації Зм.с, , грн. розраховується за формулою (5.40).

Витрати на основні матеріали для проведення малого ремонту до автоматизації Зм.м, , грн. розраховується за формулою (5.40).

Витрати на основні матеріали для проведення капітального ремонту після автоматизації З’м.к, , грн..

З’м.к      (5.41)

де С’м – загальна вартість основних матеріалів для проведення ремонтів після

автоматизації, грн.; (8% від кап.витрат)

         х – відсоток на капітальний ремонт, %.

Витрати на основні матеріали для проведення середнього ремонту після автоматизації З’м.с, , грн. розраховується за формулою (5.41).

Витрати на основні матеріали для проведення малого ремонту після автоматизації З’м.м, , грн. розраховується за формулою (5.41).

Амортизаційні відрахування на систему автоматизації  ВА , грн.

                                                    ВА ,                                                 (5.42)

де К – капітальні витрати  на впровадження приладу, грн.;

         NA – норма амортизації, %.

Примітка – розмір капітальних витрат береться з таблиці 5.5, а норма амортизації – 20%

Для розрахунку витрат на електричну енергію складається таблиця потужності електрообладнання системи автоматизації:

Таблиця 5.10 - Потужність технологічного електрообладнання до впровадження системи автоматизації

Назва приладів, марка, типКількість, шт.Потужність на одиницю,Потужність всього, , кВтВсього:

                            

                                                  =  ∙  ∙  ∙                    (5.43)

де  - витрати на електроенергію, грн.;

          - встановлена потужність обладнання, кВт;

         - кількість годин роботи обладнання, год.;

          - коефіцієнт використання потужності (;

           - ставка за 1 кВт∙год електроенергії, грн..

Примітка - Кількість годин роботи обладнання береться з (розрахункового) річного фонду роботи обладнання, що передував автоматизації.

Таблиця 5.11 - Потужність електрообладнання системи автоматизації

Назва приладів, марка, типКількість, шт.Потужність на одиницю,кВтПотужність всього, , кВтВсього:

                          

                                   =  ∙  ∙  ∙                                    (5.44)

де  - витрати на електроенергію, грн.;

          - встановлена потужність обладнання, кВт;

         - кількість годин роботи обладнання, год.;

          - коефіцієнт використання потужності (;

           - тариф на 1 кВт∙год електроенергії, грн..

Примітка - Кількість годин роботи обладнання береться з діючого (розрахункового) річного фонду роботи обладнання.

Після проведених розрахунків складається кошторис експлуатаційних витрат на систему автоматизації (назва).

 Таблиця 5.12 - Кошторис експлуатаційних витрат на систему автоматизації

Статті витратСума, грн.До автоматизаціїПісля автоматизаціїВитрати на заробітну плату обслуговуючого персоналу, грн.Відрахування на соціальні заходи, грн. Витрати на основні матеріали для проведення, грн. капітального, середнього та малого ремонтів, грн.Амортизаційні витрати, грн.-Витрати на електричну енергію, грн.Всього експлуатаційних витрат, грн.:

5.3 Оцінка економічної ефективності прийнятих в дипломному проекті технічних рішень

Така оцінка базуватиметься на:

 •   розрахунку умовно-річної економії, що виникає внаслідок оптимізації технологічних процесів підприємства за допомогою системи автоматизації і зменшення внаслідок цього енергетичних витрат;
 •  розрахунку терміну окупності капітальних витрат та коефіцієнта економічної ефективності;
 •  розрахунку економічного ефекту в результаті впровадження системи автоматизації.

Загальна плата за технологічну енергію до впровадження системи автоматизації ∑С, грн.:

∑С = в ∙ Q (5.45)

де в – тариф на одиницю виміру технологічної енергії, грн.;

Q – обсяг спожитої технологічної енергії до впровадження системи автома-

тизації на раніше встановленому обладнанні, од.виміру технол.енергії.

Загальна плата за електричну енергію після впровадження системи автоматизації ∑С, грн.:

∑С1 = в ∙ Q1 (5.46)

                        

де в – тариф на одиницю виміру технологічної енергії, грн.;

Q1 – обсяг спожитої технологічної енергії після впровадження системи автоматизації, од.виміру технол.енергії.

Примітка: Дані щодо зменшення технологічного енергоспоживання беруться з технічної частини дипломної роботи.

Умовно-річна економія розраховується як різниця між енергетичними витратами на технологічний процес до впровадження системи автоматизації та відповідним значенням після впровадження Еум.-р, грн.

      Еум.-р = ∑С – ∑С1,                                          (5.47)

де ∑С  – енергетичні витрати до впровадження приладу, грн.;

         ∑С1  – енергетичні витрати після впровадження приладу, грн..

Термін окупності капітальних витрат на систему автоматизації Тфакт, років

Тфакт =                                                (5.48)

де  К – капітальні витрати на впровадження системи автоматиації, грн;

     Еум-р.– умовно-річна економія за рахунок впровадження системи автома-

     тизації, грн.

Коефіцієнт економічної ефективності розраховується як величина обернена до терміну окупності капітальних вкладень:

Ефакт = ,                                                    (5.49)

де Ефакт - коефіцієнт економічної ефективності

Тфакт - термін окупності капітальних витрат на систему автоматизації Тфакт,

років.

Порівнюючи фактичні показники економічної ефективності (Тфакт, Ефакт.) з нормативними ( Тн = 6,67 років, Ен – 0,15 ), потрібно зробити висновок про доцільність впровадження системи автоматизації.

Економічний ефект за рахунок впровадження системи автоматизації Ееф, грн.

Ееф = Еум-р – Ен ∙ К,                                           (5.50)

де Еум.р – умовно-річна економія за рахунок впровадження системи автома-

тизації, грн.;

Ен – нормативний коефіцієнт економічної ефективності;

         К - капітальні витрати на систему автоматизації, грн.

Техніко-економічні показники  системи автоматизації зводяться до таблиці 5.13

Таблиця 5.13 – Техніко-економічні показники системи автоматизації

Назва показниківОдиниця вимірюванняДо автоматизаіїПісля автоматизаціїНормативніКапітальні витрати на систему автоматизаціїгрн.-Кількість обслуговуючого персоналучол.Витрати з річного фонду заробітної плати слюсарів КВПіА на обслуговування системи автоматизаціїгрн.Відрахування на соціальні заходи слюсарів КВПіАгрн.Експлуатаційні витрати на систему автоматизаціїгрн.Енергетичні витрати на технологічний процесгрн.Термін окупності системи автоматизаціїроків-6,67Коефіцієнт економічної ефективності--0,15Економічний ефектгрн.-

За результатами проведених розрахунків необхідно зробити висновок про доцільність ( недоцільність ) впровадження приладу автоматизації шляхом порівняння показників фактичного терміну окупності капітальних вкладень з номативним та фактичного коефіцієнту економічної ефективності з нормативним.

Примітка: Висновок по економічній частині включається як частина до загального висновку по дипломній роботі.

Наприклад:

Встановлення приладу автоматизації є доцільним, бо фактичний термін окупності капітальних вкладень менший номартивного терміну окупності:

Тфакт < Тн (навести числові значення),

а коефіцієнт економічної ефективності – більший за нормативний:

Ефакт  > Ен (навести числові значення).

Впровадження приладу автоматизації дає можливість отримати економічний ефект в сумі (навести числове значення).

Примітка – Червоний текст не включати до ек.частини!

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 1.  Податковий кодекс України, коментар – Х.: “Одіссей”, 2012.
 2.  Закон України “Про оплату праці” – К.: ВР №108/95 від 24.03.95.
 3.  Господарський кодекс України, коментар – Х.: “Одіссей”, 2001.
 4.  ДСТУ 3008-95 ЄСКД. Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення.
 5.  Проектирование систем автоматизации технологических процессов. Справочное пособие; Клюєв А.С. и др. – М.: Энергия.1980.
 6.  Бондар І.Ю., Чаюн І.Ю. Планування виробничої програми підприємства та її ресурсне обґрунтування. – Київ. КДТЕУ. – 2002.- 215 с.
 7.  Управляющие вычислительные машины в АСУ технологическими процессами. Т.1-2/Под ред. Т.Харисона. – М.:Мир,1976.-1062 с.
 8.  Пустоваров В.И.  Язык Ассемблера в программировании информационных и управляющих систем – М.: «ЭНТРОП», К.: «ВЕК»,1996.-304 с.
 9.  Глинков Г.М., Маковский В.А. АСУ ТП в агломерационных и сталеплавильных цехах. – М.:Металлургия,1981.-360 с.
 10.  Стефани Е.П. Основы построения АСУТП. – М.: Энергоиздат, 1982.-352 с.
 11.  Автоматизированные системы управления технологическими процессами (справочник)./ Под ред. акад. Б.Б.Тимофеева. – К.: Технiка, 1983.-351 с.
 12.  Бондар Н.М. Економіка підприємства. – К.: А.С.К., 2004. - 399 с.
 13.  Примак Т.О. Економіка підприємства: Навч. посібник. – 2-ге вид., стер. – К.: Вікар, 2012. - 176 с.
 14.  Шваб Л.І. Економіка підприємства – К.: Каравела, 2006. - 583 с. 
 15.  Гальчинський А.С., Єщенко П.С., Палкін Ю.І. Основи економічних знань –К.: Вища школа, 2011. - 542 с.
 16.  Капустін, М. М. Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні: Учеб. для втузів / Під ред. М. М. Капустіна. – М.: Вищу школу, 2004. - 415 с.

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Скачать

Метод.пос.диплом Авд.doc

Метод.пос.диплом Авд.doc
Размер: 981.5 Кб

Бесплатно Скачать

Пожаловаться на материал

Методичні рекомендації для виконання економічної частини дипломного проекту для студентів спеціальності 5.05020201 \"Монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації  технологічного виробництва\"

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

Похожие материалы:

Бизнес-планирование и планированиехозяйственной деятельности энергетических предприятий

Бизнес-планирование и планированиехозяйственной деятельности энергетических предприятий Методические рекомендации к выполнению курсового проекта по курсам «Планирование на энергопредприятии» и «Бизнес-планирование и бюджетирование» для студентов специальности 080502 – Экономика и управление на предприятии – в отраслях ТЭК

Гражданское право

Предмет российского гражданского права. Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ). Гражданско-правовые нормативные акты, действие закона. Правоспособность юридического лица. Хозяйственные общества. Имущество. Сделки, сроки, исковая давность, представительство в гражданском праве. Венская конвенция. Осуществление гражданских прав. Право собственности, гражданско-правовые договора, понятие договора купли-продажи. Договоры и его виды.

Власть могущественной “золотой империи” в Южной Америки

Історія української літератури. Частина 2

Відповіді по Історія української літератури. Поезії П.Куліша, І.Франка, поеми Ю.Федьковича, драматургії М.Старицького та інші. Аналіз поетичних збірок. Фольклористична діяльність. Українська періодика. Тематика, жанрові форми української прози.

Лидерство и руководство. Теории происхождения лидерства

Структура организации. Различия функций и положения лидера и руководителя. Создание у членов организации мотивации к работе. Теория Х и теория У Макгрегора. Виды власти руководителя и лидера. Понятие лидерства. Теории лидерства. Стили руководства и лидерства: классические и современные представления.

Сохранить?

Пропустить...

Введите код

Ok