Фінанси. Тести. Позначенні відповіді

1

17

Тести

1. Фінанси є:

    1. грошима;

+    2. економічними відносинами, які пов'язані з формуванням, розподілом та використанням фондів грошових коштів;

    3. економічними відносинами, які пов'язані з виробництвом і реалізацією продукції;

    4. грошовими потоками.

2. Термін finis використовувався у грошових відносинах, що виникали між державою та населенням, і трактувався як:

    1. умова кредитної угоди;

+     2. завершення грошового платежу;

    3. документ про сплату мита;

    4. сплата податків.

3. Фінанси підприємств, установ, організацій та фінанси населення поєднані поняттям:

    1. централізовані фінанси;

+     2. децентралізовані фінанси;

    3. фінансова інфраструктура;

    4. організаційно-правова структура.

4. Податки — це обов'язкові платежі:

    1. юридичних осіб до місцевих бюджетів залежно від розміру доходів;

    2. фізичних осіб до бюджетної системи залежно від вартості майна;

+     3. юридичних і фізичних осіб до бюджетної системи залежно від вартості майна, розміру доходу або обсягу споживання;

    4. населення до місцевих бюджетів.

5. Державний бюджет — це:

+     1. система економічних відносин, що складаються в суспільстві в процесі формування, розподілу та використання централізованого фонду грошових коштів держави;

    2. грошові відносини, що виникають між державою та юридичними особами у зв'язку зі створенням централізованих фондів;

    3. місцеві фінанси, це система формування, розподілу і використання грошових та інших фінансових ресурсів;

    4. форма вторинного перерозподілу ВВП.

6. Фінанси виконують функцію:

    1. міри вартості;

+     2. розподільчу, контрольну;

    3. стимулюючу;

    4. всі відповіді вірні

7. Формування економічного терміна financia відбулося у:

    1. XV ст.;

+     2. XII ст.;

    3. XV ст.

    4. ХVІ ст.

8. До складу державних фінансів не входять:

    1. державний бюджет;

    2. державний кредит;

    3. позабюджетні спеціальні фонди;

+     4. фінанси підприємств колективної форми власності.

9. За допомогою податків перерозподіляються:

    1. резервні фонди;

+     2. ВВП і НД;

    3. вартість основного капіталу;

    4. вартість робочої сили.

10. Державний бюджет України як фінансовий план держави затверджується:

    1. постановою Кабінету Міністрів;

    2. Указом Президента;

+     3. Верховною Радою і має силу закону;

    4. розпорядженням Національного банку.

11. За місцем розміщення державні позики класифікують як:

    1. готівкові і безготівкові;

+   2. внутрішні і зовнішні;

    3. державні і місцеві;

    4. ринкові і неринкові?

12. До грошового ринку належить:

    1. фондовий та валютний ринок;

    2. ринок капіталів, довгострокових банківських кредитів та депозитів;

+   3. обліковий, міжбанківський, валютний ринок;

    4. ринок грошових сурогатів та середньострокових фінансових інструментів.

13. Базовою ланкою фінансової системи країни є фінанси підприємств, тому що:

    1. для них характерна висока регламентація державних фінансових відносин;

    2. у них існують власні доходи;

+     3. саме тут утворюється переважна частина фінансових ресурсів держави

    4. вони являються платниками податків.

14. Які види платежів належать до прямих податків:

    1. акцизний податок;

+     2. податок на прибуток підприємств, податок з доходів фізичних осіб;

    3. ПДВ;

    4. мито.

15. Під бюджетною системою розуміють сукупність:

    1. бюджетних відносин;

+    2. бюджетів;

    3. бюджетних установ;

    4. розпис доходів і видатків держави на визначений термін.

16. Для фінансових відносин характерним є рух коштів, а саме:

    1. поворотний та оплатний;

+     2. примусовий, обов'язковий, безповоротний та безоплатний;

    3. безповоротний та оплатний;

    4. що спрямований на створення і використання централізованих фондів держави.

17. Фінанси можуть існувати тільки за наявності:

    1. мануфактурного виробництва;

+     2. державного управління;

    3. кредитно-лихварських відносин;

    4. товарного виробництва.

18. Державні фінанси — це:

+     1. система економічних відносин, пов'язаних з формуванням, розподілом і використанням фондів грошових коштів з метою виконання завдань і функцій держави;

    2. сукупність всієї грошової маси в країні;

    3. обсяг грошової маси, що використовується для обслуговування товарного обігу;

    4. система економічних відносин між державою і юридичними та фізичними особами.

19. Суть контрольної функції фінансів полягає у:

+     1. тому, що фінанси виступають інструментом контролю за формуванням і використанням доходів суб’єктів фінансових відносин;

    2. контролі за доходами юридичних осіб;

    3. контролі за формуванням централізованих фондів грошових коштів;

    4. у контролі за ефективністю використання банківського кредиту.

20. Сукупність показників усіх бюджетів, що входять до складу бюджетної системи — це:

    1. бюджетний устрій;

+     2. зведений бюджет;

    3. бюджетна система;

    4. бюджетний процес.

21. Власні фінансові ресурси підприємства — це:

+   1. статутний фонд, резервний фонд, прибуток;

    2. довгострокові і короткострокові кредити;

    3. кредиторська заборгованість;

    4. заборгованість по оплату праці.

22. Фінансовий ринок — це:

    1. специфічна сфера грошових відносин, яка функціонує за умов наявності в економіці реальних власників;

    2.  ринок, який складається з ринку цінних паперів та ринку позичкових капіталів;

+     3.  сукупність економічних відносин у сфері трансформації тимчасово вільних коштів у позичковий капітал через фінансово-кредитні інститути та ринок цінних паперів на основі попиту та пропозиції;

    4. ринок, що акумулює тимчасово вільні кошти фізичних і юридичних осіб.

23. Централізовані фінансові ресурси використовуються на:

    1. Фінансування потреб розширеного відтворення;

    2. Фінансування державних органів влади та управління;

+     3. Фінансування суспільних функцій і завдань;

    4. Фінансування загальнодержавних заходів у сфері економічної й політичної діяльності.

24. Валютне котирування буває:

    1. пряме, непряме, внутрішнє, зовнішнє;

    2. зовнішнє, внутрішнє;

+     3. пряме, непряме;

    4. поточне, форвардне.

25. Фінансова політика держави  — це:

    1. сформована система довгострокових цілей фінансової діяльності і найефективніших шляхів їх досягнення, які визначаються фінансовою ідеологією;

    2. напрями, форми і методи використання фінансових ресурсів;

+     3. система принципів розробки та реалізації управлінських рішень, пов’язаних з рухом фінансових ресурсів;

    4. процес визначення оптимальної структури капіталу.

26. МВФ надає країнам кредити з метою:

    1. збільшення національного експорту;

    2. збільшення імпорту;

+     3. збалансування дефіциту платіжного балансу;

    4. «проїдання».

27. Фінансовий ринок — це механізм:

    1. утворення капіталу;

    2. використання капіталу;

+     3.  перерозподілу капіталу;

    4.  акумуляції капіталу.

28. Фінанси підприємства — це:

    1. кошти, які зберігаються у касі бухгалтерії підприємства;

    2. кошти, що знаходяться на рахунку підприємства в банку;

+     3. економічні відносини, пов'язані з рухом грошових потоків, формуванням, розподілом і використанням доходів і грошових фондів суб'єктів господарювання у процесі відтворення;

    4. економічні відносини, що пов’язані з формуванням установчих і децентрованих фондів фінансових ресурсів .

29. Фінансовий контроль на державному рівні здійснюють:

    1. Верховна рада України;

+     2. Рахункова палата;

    3. Міністерство фінансів України;

    4. Президент України.

30. Що таке фінансовий контроль:

    1. система інформаційного забезпечення фінансового менеджменту;

    2. процес дослідження фінансового стану підприємства;

+     3. особлива сфера вартісного контролю за фінансовою діяльністю всіх економічних суб’єктів, дотримання фінансово-господарського законодавства, доцільністю витрат;

    4. процес управління грошовим обігом, формуванням і використанням фінансових ресурсів підприємства.

31. Страховий інтерес — це:

    1. усвідомлена потреба у страховому захисті майна, доходів, життя громадян;

+     2. міра економічної зацікавленості участі страховика і страхувальника у страхових відносинах;

    3. вартість застрахованого майна і можливість отримання відшкодування внаслідок настання страхового випадку;

    4. страхова сума в яку оцінюється можливий збиток страховика за умови виплати страхового відшкодування страхувальникам.

32. До ринку капіталів належить:

    1. фондовий та валютний ринок;

    2. ринок грошей та довгострокових банківських кредитів та депозитів;

    3. обліковий, міжбанківський, валютний ринок;

+     4. ринок цінних паперів, середньо- та довгострокових банківських кредитів.

33. Як називають витрати підприємства на виробництво продукції, виражені у грошовій формі:

    1. ціна виробництва;

    2. вартість виробництва;

+     3. виробнича собівартість;

    4. витрати на виробництво продукції?

34. Резервна валюта — це:

+     1. валюта, в якій країни зберігають свої ліквідні міжнародні резервні активи, що використовуються для покриття від'ємного сальдо платіжного балансу;

    2. платіжний засіб інших країн, який законним або незаконним шляхом використовується на території певної країни;

    3. валюта, яка має здатність вільно обмінюватись для резидентів і нерезидентів на національну валюту і використовуватись в угодах з реальними і фінансовими активами;

    4. законний платіжний засіб на території країни, що її випускає.

35. Державний кредит – це:

    1. позика, що надається від імені держави фізичним особам;

+     2. сукупність відносин, у яких держава виступає у ролі позичальника коштів, кредитора й гаранта;

    3. грошові відносини між державою та фізичними і юридичними особами з приводу сплати податків;

    4. заборгованість державних підприємств перед постачальниками.

36. Державні фінанси - це:

    1. доходи підприємств, що формуються в результаті їх господарської діяльності;

+     2. центральна підсистема, через яку здійснюється вплив держави на економічний і соціальний розвиток країни;

    3. відносини, що включають загальнодержавні фінанси, фінанси підприємств, об’єднань;

    4. кошти державних органів та державних підприємств.

37. До грошового ринку належить:

    1. фондовий та валютний ринок;

    2.  ринок капіталів, довгострокових банківських кредитів та депозитів;

+     3.  обліковий, міжбанківський, валютний ринок;

    4.  ринок грошових сурогатів та середньострокових фінансових інструментів.

38. Суб'єкти якого об'єднання підприємств та організацій втрачають свою юридичну та господарську самостійність:

+     1. асоціації;

    2. концерну;

    3. консорціуму;

    4. холдингові компанії.

39. Міжнародна валютно-фінансова система — це:

    1. система, яка функціонує самостійно або обслуговує міжнародний рух товарів та факторів виробництва;

    2. міжнародний рух факторів виробництва та товарів, сукупність інструментів;

+     3. закріплена в міжнародних угодах форма організації валютно-фінансових відносин, які функціонують самостійно або обслуговують міжнародний рух товарів та факторів виробництва;

    4. всі відповіді вірні.

40. Фінансовий ринок як забезпечуюча сфера фінансової системи поділяється на такі ланки:

    1. державні цільові фонди і страхування;

+     2. ринок грошей і ринок капіталів;

    3. фінанси державного сектора і державний кредит;

    4. централізовані і децентралізовані фінансові ресурси.

41. За умови страхування домашнього майна громадян страховими подіями є:

+     1. нещасні випадки;

    2. стихійні лиха;

    3. зміни кон'юнктури ринку;

    4. вибух парових котлів.

42. До ринку цінних паперів належить:

    1. ринок грошей та ринок капіталів;

+     2. первинний та вторинний ринок цінних паперів;

    3. біржовий та «вуличний» ринок;

    4. обліковий, міжбанківський та валютний ринок.

43. Який кредит використовується для покриття дефіциту державного бюджету:

+   1. державний;

    2. банківський;

    3. комерційний;

    4. лізинговий?

44. Використання іноземної валюти як засобу обігу, одиниці розрахунку і засобу збереження - це:

+     1. доларизація;

    2. валютне заміщення;

    3. конвертованість;

    4. всі відповіді вірні.

45. Власні фінансові ресурси підприємства — це:

+   1. статутний фонд, резервний фонд, прибуток;

    2. довгострокові і короткострокові кредити;

    3. кредиторська заборгованість;

    4. заборгованість по оплату праці.

46. Які страхові резерви формуються страховими товариствами в Україні:

    1. резерв збитків;

+     2.  резерв коливань збитковості;

    3. технічні резерви;

    4. трудові резерви.

47. Кредитори та позичальники — це суб'єкти:

    1.  страхового ринку;

+     2.  ринку позичкових капіталів;

    3.  ринку цінних паперів;

    4.  ринку нерухомості.

48. Які ознаки характеризують одноособове господарство:

    1. обмежена відповідальність;

+     2. повна самостійність;

    3. одержання додаткового доходу від спеціалізації;

    4. незалежність один від одного?

49. Валюта — це:

+     1. особливий товар, який виконує роль загального еквівалента при обміні;

    2. готівкова частина грошової маси, що передається з рук у руки у вигляді банкнот і монет;

    3. один із різновидів цінних паперів;

    4. всі відповіді вірні.

50. Який кредит використовується для покриття дефіциту державного бюджету:

+   1. державний;

    2. банківський;

    3. комерційний;

    4. лізинговий?

51. Об'єктами фінансового ринку є:

    1. фінансово-кредитні інститути;

    2. інститути інфраструктури фінансового ринку;

    3. держава, господарчі суб'єкти та домашні господарства;

+     4. інструменти фінансового ринку.

52. Валовий прибуток від реалізації продукції — це:

    1. виручка від реалізації без ПДВ;

    2. грошове вираження вартості реалізованого товару без ПДВ, акцизів, знижок;

+     3. різниця між чистим доходом від реалізації та собівартістю реалізованої продукції;

    4. фінансовий результат господарської діяльності.

53. Які основні причини існування державного кредиту?

    1. потреба держави у нарощуванні прибутків;

    2. виплата додаткових пенсій;

    3. формування позабюджетних цільових фондів;

+     4. бюджетний дефіцит, постійно зростаючі потреби держави.

54. Зведений бюджет України затверджуються:

    1. Верховною Радою України;

    2. Кабінетом Міністрів України;

+     3. не затверджується, використовується для аналізу та визначення засад державного регулювання;

    4. Міністерством фінансів України.

55. Хто є дійсним платником ПДВ та акцизного податку:

    1. виробник товару;

    2. торговельне підприємство;

+     3. споживачі товарів та послуг;

    4. всі відповіді правильні?

56. Дайте правильне визначення поняття «податкова система»:

    1. сукупність податків, що визначається державою;

    2. сукупність податків і зборів, що визначається державою;

+     3. сукупність загальнодержавних і місцевих податків і зборів;

    4. економічні відносини, що виникають між державою та юридичними і фізичними особами з приводу відчуження новоствореної вартості.

57. Відповідно до Бюджетного кодексу України, проект бюджету розробляє:

+     1. Міністерство фінансів;

    2. Бюджетна комісія Верховної Ради;

    3. Міністерство економіки;

    4. Верховна Рада України.

58. Рентабельність — це:

    1. частина прибутку, що лишається після відшкодування усіх витрат;

    2. абсолютний показник ефективності роботи підприємства;

+     3. відносний показник ефективності роботи підприємства;

    4. витрати виробництва і реалізації продукції.

59. Емітенти — це:

+     1. суб'єкти, що залучають фінансові ресурси;

    2. суб'єкти, що вкладають грошові кошти у фінансові інструменти;

    3. суб'єкти, що перерозподіляють фінансові ресурси;

    4. суб'єкти, що реалізують різні види страхових послуг.

60. Державний кредит — це:

+     1. особлива форма  грошових   відносин,  коли держава є боржником;

    2. складова загальнодержавних фінансів, яка дає змогу утворювати  централізовані фінансові ресурси для потреб держави;

    3. грошові відносини, які виникають між державою, юридичними і фізичними особами, та пов'язані з мобілізацією коштів та їхнім використанням на фінансування державних потреб;

    4. заборгованість державних підприємств перед  постачальниками.

61. Який кредит використовується для покриття дефіциту державного бюджету:

+     1. державний;

    2. банківський;

    3. комерційний;

    4. лізинговий?

62. Залежно від рівня державного управління податки поділяють на:

+     1. загальнодержавні, місцеві;

    2. прямі, непрямі;

    3. разові;

    4. систематичні.

63. Як класифікують податки за методом оподаткування:

+     1. прямі, непрямі;

    2. загальнодержавні та місцеві;

    3. прогресивні, регресивні, пропорційні;

    4. розкладні, окладні?

64. Власні фінансові ресурси підприємства — це:

    1. статутний фонд;

    2. резервний фонд;

    3. прибуток;

+     4. всі відповіді вірні.

65. Суб'єкти фінансового ринку, що купують контрольний пакет акцій для здійснення управління підприємством — це:

    1. індивідуальні інвестори;

    2. портфельні інвестори;

+     3. стратегічні інвестори;

    4. інституціональні інвестори.

66. Державні фінанси - це:

    1. доходи підприємств, що формуються в результаті їх господарської діяльності;

+     2. центральна підсистема, через яку здійснюється вплив держави на економічний і соціальний розвиток країни;

    3. відносини, що включають загальнодержавні фінанси, фінанси підприємств, об’єднань;

    4. кошти державних органів та державних підприємств.

67. Що оподатковується:

+     1. об'єкт податку;

    2. носій податку;

    3. суб'єкт податку

    4. підприємство.

68. Яка організаційна структура фінансової системи:

+     1. сукупність фінансових органів та інститутів, які управляють грошовими потоками;

    2. сукупність грошових фондів, що знаходяться у розпорядженні суб’єктів господарювання;

    3. сукупність фінансово-кредитних установ;

    4. апарат управління фінансовою діяльністю підприємства.

69. Фінансові інститути на фінансовому ринку — це:

    1. емітенти;

    2. інвестори;

+     3. посередники;

    4. споживачі.

70. Фінансові ресурси підприємства утворюються за рахунок:

    1. тільки власних коштів;

+     2. власних і позичкових коштів;

    3. тільки позичкових коштів

    4. кредиторської заборгованості.

71. Обліковий та міжбанківський ринок — це частини:

+     1. ринку грошей;

    2. ринку капіталів;

    3. валютного ринку;

    4. фондового ринку.

72. Видатки бюджету — це витрати, що:

+     1. виникають за умов виконання державою своїх обов'язків;

    2. спрямовані на капітальні вкладення;

    3. передбачають поворотність і платність;

    4. спрямовані на поточні витрати.

73. Фінансові відносини охоплюють:

+     1. сферу матеріального виробництва;

    2. невиробничу сферу;

    3. як виробничу, так і невиробничу сфери;

    4. всі відповіді вірні.

74. Провідною ланкою загальнодержавних фінансів є:

+     1. державний бюджет;

    2. державний кредит;

    3. позабюджетні фонди;

    4. місцеві бюджети.

75. Фізичні та юридичні особи, які зобов'язані сплачувати податок за законом, є:

+     1. суб'єктами податку;

    2. носіями податку;

    3. об'єктами податку;

    4. джерелами податку.

76. Розподільча функція фінансів здійснюється з:

    1. первинним розподілом ВВП та НД;

    2. вторинним розподілом (перерозподілом) ВВП та НД;

+     3. розподілом та перерозподілом ВВП та НД через фінансову систему;

    4. контролем за розподілом ВВП до відповідних фондів.

77. Місцеві фінанси — це:

+      1. система економічних відносин, за допомогою яких формуються, розподіляються та перерозподіляються фонди грошових коштів, що використовуються на економічний та соціальний розвиток територій;

    2. система економічних відносин, за допомогою яких формуються регіональні спеціальні фонди;

    3. сукупність органів управління фінансами на рівні регіонів;

    4. всі відповіді вірні.

78. Видатки бюджету класифікуються за:

    1. функціями;

    2. економічною характеристикою операцій;

    3. головним розпорядником бюджетних коштів;

+     4. всі відповіді правильні.

79. Ринок цінних паперів — це частина:

    1. ринку грошей;

+     2. ринку капіталів;

    3. валютного ринку;

    4. ринку банківських кредитів.

80. Взаємозв'язок між грошовими та фінансовими відносинами полягає в тому, що:

+     1. фінансові відносини є передумовою виникнення грошових відносин;

    2. всі грошові відносини є фінансовими;

    3. всі фінансові відносини є грошовими;

    4. всі відповіді вірні.

81. Спеціалізовані небанківські установи — це:

    1. НБУ, спеціалізовані комерційні банки, пенсійні фонди;

    2. інвестиційні банки, ощадні банки, іпотечні банки, кредитні спілки;

    3. страхові компанії, пенсійні фонди, кредитні спілки, іпотечні та ощадні банки;

+     4.кредитні спілки, фінансові фонди, інвестиційні та страхові компанії, пенсійні фонди.

82. Принципи комерційного розрахунку:

+     1. самостійність, самоокупність, самофінансування, фінансова відповідальність;

    2. строковість, платність та повернення;

    3. плановість, підзвітність, кошторисне фінансування;

    4. всі відповіді вірні.

83. Фінансове законодавство в Україні приймає:

    1. Державне казначейство;

    2. Кабінет Міністрів;

+     3. Верховна Рада;

    4. Рахункова палата.

84. Фінансові ресурси — це:

    1. грошові фонди, які створюються в процесі розподілу, перерозподілу та використання ВВП за певний період;

    2. економічні відносини, що формуються під час створення та розподілу грошових доходів (накопичень) у держави та господарюючих суб'єктів;

+     3. сукупність централізованих і децентралізованих фондів цільового призначення;

    4. всі відповіді вірні.

85. Валютний ринок — це частина:

+     1. ринку грошей;

    2. ринку капіталів;

    3. ринку банківських кредитів;

    4. фондового ринку.

86. Вторинний ринок цінних паперів — це:

    1. продаж і купівля цінних паперів, які щойно випущені;

+     2. купівля і продаж раніше випущених цінних паперів;

    3. мобілізація цінних паперів;

    4. немає правильної відповіді.

87. Відповідно до економічної класифікації видатки бувають:

    1. внутрішні та зовнішні;

    2. поточні та капітальні;

    3. закріплені те регулюючі;

+     4. всі відповіді правильні.

88. Проект Державного бюджету України складає:

    1. Рахункова палата;

    2. Президент України;

+     3. Міністерство фінансів;

    4. Верховна Рада.

89. Чим відрізняються фінанси від грошей:

    1. змістом;

    2. функціями;

+     3. змістом і функціями;

    4. всі відповіді вірні.

90. Емітентом називається юридична особа, яка:

    1. купує цінні папери;

+     2. випускає цінні папери;

    3. продає цінні папери;

    4. немає правильної відповіді.

91. Який із зазначених цінних паперів не є борговим зобов'язанням:

+     1. облігація;

    2. казначейське зобов'язання держави;

    3. акція;

    4. вексель?

92. Поточні бюджетні видатки — це:

    1. фінансування інвестиційної діяльності;

+     2. фінансування органів державної влади, бюджетних установ;

    3. фінансування інноваційної діяльності

    4. всі відповіді правильні.

93. Виконанням Державного бюджету України займається:

    1. Державна податкова адміністрація;

+     2. Державне казначейство;

    3. Рахункова палата.

    4. Міністерство фінансів України.

94. Функції фінансів — це засіб прояву:

+     1. сутності фінансів;

    2. суспільного призначення фінансів;

    3. діяльності суб’єктів господарювання;

    3. усі відповіді правильні.

95. Функціями фінансів підприємств являються:

    1. фіскальна, розподільча і стимулююча;

+     2. розподільча і контролююча;

    3. структурна і мотиваційна;

    4. фіскальна;

96. Бюджет держави складається з:

    1. правил і принципів;

+     2. доходів і видатків;

    3. методів і заходів;

    4. систем і процесів.

97. Головним джерелом мобілізації ресурсів до державного і місцевого бюджетів та перерозподілу національного доходу на етапі розвитку розвинутої форми фінансів є:

    1. державний кредит;

    2. особисті повинності;

+     3. податки;

    4. державні інвестиції.

98. Залежно від рівня державного управління податки поділяють на:

+   1. загальнодержавні, місцеві;

    2. прямі, непрямі;

    3. разові;

    4. систематичні.

99. Структура бюджетної класифікації в Україні розробляється:

+     1. Верховною Радою;

    2. Кабінетом Міністрів;

    3. Міністерством фінансів;

    4. Національним банком.

100. Фінансовий ринок — це механізм:

    1. утворення капіталу;

    2. використання капіталу;

+     3. перерозподілу капіталу;

    4. акумуляції капіталу.

101. Державний кредит — де:

    1. особлива форма  грошових   відносин,  коли держава є боржником;

    2. складова загальнодержавних фінансів, яка дає змогу утворювати  централізовані фінансові ресурси для потреб держави;

+     3. грошові відносини, які виникають між державою, юридичними і фізичними особами, та пов'язані з мобілізацією коштів та їхнім використанням на фінансування державних потреб;

    4. всі відповіді вірні.

102. Кредитори та позичальники — це суб'єкти:

    1. страхового ринку;

+     2. ринку позичкових капіталів;

    3. ринку цінних паперів;

    4. ринку нерухомості.

103. За допомогою податків перерозподіляються:

    1. резервні фонди;

+     2. ВВП і НД;

    3. вартість основного капіталу;

    4. вартість робочої сили.

104. Страховий агент — це:

+     1. фізична або юридична особа, яка самостійно здійснює страхові операції;

    2. штатний працівник страхової компанії;

    3. фізична особа, яка за дорученням страховика укладає договір страховика;

    4. юридична особа, яка від свого імені та за дорученням страховика виконує частину його страхової діяльності.

105. Валюта, яка характеризується стабільним валютним курсом:

+     1.тверда;

    2. вільно конвертована;

    3. фіксована;

    4. резервна.

106. Валюта — це:

+     1. особливий товар, який виконує роль загального еквівалента при обміні;

    2. готівкова частина грошової маси, що передається з рук у руки у вигляді банкнот і монет;

    3. один із різновидів цінних паперів;     4. всі відповіді вірні.

107. За умови страхування домашнього майна громадян страховими подіями є:

+     1. нещасні випадки;

    2. стихійні лиха;

    3. зміни кон'юнктури ринку;

    4. вибух парових котлів.

108. Бюджетний процес охоплює стадії:

+     1. складання проекту бюджету, розгляд і затвердження бюджету, виконання бюджету, складання звіту про виконання бюджету і його затвердження;

    2. складання проекту бюджету, розгляд бюджету, затвердження бюджету, виконання бюджету;

    3. складання проекту бюджету, розгляд проекту бюджету, затвердження бюджету, складання і затвердження звіту про виконання бюджету;

    4. складання проекту бюджету, розгляд і затвердження бюджету, складання бюджетного розпису, про виконання бюджету;

109. Виконанням Державного бюджету України займається:

    1. Державна податкова адміністрація;

+     2. Державне казначейство;

    3. Рахункова палата;

    4. Міністерство фінансів України.

110. Фінансовий ринок — це механізм:

    1. утворення капіталу;

    2. використання капіталу;

+     3. перерозподілу капіталу;

    4. акумуляції капіталу.

111. До органів виконавчої влади в Україні належать:

+     1. Кабінет Міністрів, галузеві міністерства, управління та відомства;

    2. обласні державні адміністрації;

    3. місцеві органи влади;

    4. всі відповіді правильні.

112. Державний бюджет України як фінансовий план держави затверджується:

    1. постановою Кабінету Міністрів;

    2. Указом Президента;

+     3. Верховною Радою і має силу закону;

    4. розпорядженням Національного банку.

113. Які є види бюджетів:

+     1. державний бюджет і місцеві бюджети;

    2. центральні та місцеві бюджети;

    3. централізовані та децентралізовані бюджети;

    4. державний бюджет, регіональні та місцеві бюджети.

114. Конвертованість з поточних операцій регулює:

+     1. центральний банк;

    2. міністерство фінансів;

    3. міністерство економіки;

    4. комерційні банки.

115. Якими є групи видатків бюджету за економічною структурою:

    1. поточні видатки і видатки розвитку;

+     2. поточні і капітальні видатки;

    3. видатки на товари і послуги; виплата відсотків, субсидії і поточні трансферні видатки; створення державних запасів і резервів; придбання землі і нематеріальних активів;

    4. поточні і капітальні видатки, кредитування без погашення.

116. Суть фінансового планування полягає у:

    1. визначенні організаційно-правових форм підприємств;

    2. проведенні оцінки фінансової стратегії;

+     3. визначенні фінансових можливостей держави для забезпечення розвитку її економіки;

    4. всі відповіді вірні.

117. Дайте правильне визначення поняття «податкова система»:

    1. сукупність податків, що визначається державою;

    2. сукупність податків і зборів, що визначається державою;

+     3. сукупність загальнодержавних і місцевих податків і зборів;

    4. всі відповіді вірні.

118. МВФ надає країнам кредити з метою:

    1. збільшення національного експорту;

    2. збільшення імпорту;

+   3. збалансування дефіциту платіжного балансу;

    4. «проїдання».

119. Поточні видатки — це:

    1. видатки на фінансування структурної перебудови народного господарства;

    2. видатки на фінансування установ Міністерства освіти та Міністерства охорони здоров’я;

+     3. витрати на фінансування мережі підприємств, органів і організацій, які діють на початок бюджетного року;

    4. витрати держави та державних підприємств, які здійснюються для розширення виробництва.

120. Бюджет існує:

    1. тільки у держави;

    2. у держави та підприємств реального сектору економіки;

+     3. у всіх економічних суб'єктів;

    4. у важливих державних структур.

121. Фінансовий механізм — це:

    1. фінансові відносини у зв'язку з розподілом ВВП;

    2. сукупність суб'єктів і об'єктів фінансового розподілу;

+     3. система встановлених державою форм та методів організації фінансових відносин, інструментів та важелів впливу на соціально-економічний розвиток суспільства;

    4. всі відповіді вірні.

122. Бюджетний дефіцит характеризується як:

    1. перевищення доходів над видатками;

    2. сума субвенцій, наданих місцевим бюджетам;

    3. обсяг поточних видатків бюджету;

+     4. перевищення видатків над доходами.

123. Залежно від рівня державного управління податки поділяють на:

+     1. загальнодержавні, місцеві;

    2. прямі, непрямі;

    3. разові;

    4. систематичні.

124.  Відповідно до Бюджетного кодексу України, проект бюджету розробляє:

+     1. Міністерство фінансів;

    2. Бюджетна комісія Верховної Ради;

    3. Міністерство економіки;

    4. Верховна Рада України.

125. Які основні причини існування державного кредиту?

    1. потреба держави у нарощуванні прибутків;

    2. виплата додаткових пенсій;

    3. формування позабюджетних цільових фондів;

+   4. бюджетний дефіцит, постійно зростаючі потреби держави.

126. Зведений бюджет України - це:

+     1. сукупність усіх бюджетів, що входять до складу бюджетної системи України;

    2. державний бюджет України;

    3. сукупність місцевих бюджетів України;

    4. сукупність бюджетних фондів.

127. Бюджетні трансферти - це:

+     1. невідплатні і безповоротні платежі з бюджету юридичним і фізичним особам;

    2. безповоротне виділення коштів з бюджету вищого рівня до бюджету нижчого рівня;

    3. цільова субсидія з бюджету вищого рівня бюджету нижчого рівня на умовах пайової участі даних бюджетів у фінансуванні встановлених видатків;

    4. відокремлена частина бюджетних коштів.

128. Профіцит бюджету - це:

+     1. перевищення дохідної частини над видатковою частиною бюджету;

    2. перевищення видатків над надходженнями бюджету;

    3. рівність доходів і видатків бюджету;

    4. збільшення бюджетних виплат.

129. Зведений бюджет України затверджуються:

    1. Верховною Радою України;

    2. Кабінетом Міністрів України;

+     3. не затверджується, використовується для аналізу та визначення засад державного регулювання;

    4. Державним казначейством.

130. Фіскальна політика — це:

+     1. бюджетно-податкова політика;

    2. кредитна політика;

    3. бюджетна політика;

    4. всі відповіді правильні.

131. Розподільча функція фінансів здійснюється з:

    1. первинним розподілом ВВП та НД;

    2. вторинним розподілом (перерозподілом) ВВП та НД;

+     3. розподілом та перерозподілом ВВП та НД через фінансову систему;

    4. контролем за розподілом ВВП до відповідних фондів.

132. Головним джерелом мобілізації ресурсів до державного і місцевого бюджетів та перерозподілу національного доходу на етапі розвитку розвинутої форми фінансів є:

    1. державний кредит;

    2. особисті повинності;

+     3. податки;

    4. державні інвестиції.

133. До складу фінансів підприємств не входять відносини між:

    1. підприємством та його робітниками;

    2. підприємством та державою;

+     3. робітниками підприємства та торговельними організаціями;

    4. підприємствами.

134.  Валютне котирування буває:

    1. пряме, непряме, внутрішнє, зовнішнє;

    2. зовнішнє, внутрішнє;

+     3. пряме, непряме;

    4. поточне, форвардне.

135. Фінансовий контроль на державному рівні здійснюють:

    1. Верховна рада України;

+   2. Рахункова палата;

    3. Міністерство фінансів України;

    4. Президент України.

136. Під бюджетною системою розуміють сукупність:

    1. бюджетних відносин;

+     2. бюджетів;

    3. бюджетних установ;

    4. всі відповіді вірні.

137. За допомогою податків перерозподіляються:

    1. резервні фонди;

+   2. ВВП і НД;

    3. вартість основного капіталу;

    4. вартість робочої сили.

138. Фінансові ресурси — це:

    1. грошові фонди, які створюються в процесі розподілу, перерозподілу та використання ВВП за певний період;

    2. економічні відносини, що формуються під час створення та розподілу грошових доходів (накопичень) у держави та господарюючих суб'єктів;

+     3. сукупність централізованих і децентралізованих фондів цільового призначення;

    4. всі відповіді вірні.

139. До ринку капіталів належить:

    1. фондовий та валютний ринок;

    2.  ринок грошей та довгострокових банківських кредитів та депозитів;

    3.  обліковий, міжбанківський, валютний ринок;

+     4. ринок цінних паперів, середньо- та довгострокових банківських кредитів.

140. Яку основну ставку оподаткування прибутку підприємств встановлено в Україні:

+   1. 16%;

    2. 45%;

    3. 30%;

    4. 15%

141. Функції фінансів — це засіб прояву:

+     1. сутності фінансів;

    2. суспільного призначення фінансів;

    3. контролю за фінансовою діяльністю суб’єктів господарювання;

    4. усі відповіді правильні;

142. Фінанси підприємства — це:

    1. кошти, які зберігаються у касі бухгалтерії підприємства;

    2. кошти, що знаходяться на рахунку підприємства в банку;

+     3. економічні відносини, пов'язані з рухом грошових потоків, формуванням, розподілом і використанням доходів і грошових фондів суб'єктів господарювання у процесі відтворення;

    4. всі відповіді вірні.

143. Сукупність показників усіх бюджетів, що входять до складу бюджетної системи — це:

    1. бюджетний устрій;

    2. зведений бюджет;

+     3. бюджетна система;

    4. місцеві бюджети.

144. Суб'єкти фінансового ринку, що купують контрольний пакет акцій для здійснення управління підприємством — це:

    1. індивідуальні інвестори;

    2. портфельні інвестори;

+     3. стратегічні інвестори;

    4. інституціональні інвестори.

145. Позиковий капітал — це:

+     1. частина активів підприємства, що профінансована кредиторами всіх видів;

    2. частина активів підприємства, що формується за рахунок акціонерного капіталу;

    3. частина активів підприємства, що формується за рахунок власних коштів;

    4. частина активів підприємства, що формується за рахунок фінансових ресурсів банку та акціонерного капіталу.

146. Основні виробничі засоби — це:

+     1. матеріальні активи, чий очікуваний термін корисного використання становить понад один рік, або які використовуються в процесі виробничого циклу, що триває більше року;

    2. матеріальні активи, які беруть участь у процесі виробництва тривалий час, зберігаючи натуральну форму;

    3. матеріальні активи, які споживаються в одному виробничому циклі;

    4. матеріальні активи, які використовуються у виробничому процесі до одного року.

147. Як називають витрати підприємства на виробництво продукції, виражені у грошовій формі:

    1. ціна виробництва;

    2. вартість виробництва;

+     3. виробнича собівартість;

    4. рентабельність виробництва.

148. Бюджет існує:

    1. тільки у держави;

    2. у держави та підприємств реального сектору економіки;

+     3. у всіх економічних суб'єктів;

    4. у важливих державних структур.

149. Капітальні видатки - це:

+     1. фінансування інвестицій та інноваційної  діяльності держави;

    2. фінансування поточних потреб держави;

    3. фінансування державних підприємств;

    4. покриття витрат за рахунок зовнішнього фінансування.

150. Прибуток підприємства — це:

    1. сума коштів, які надійшли на поточний рахунок в банк або касу підприємства;

+     2. фінансова категорія, яка виражає грошову вартість реалізованого чистого доходу;

    3. фінансова категорія, яка виражає фінансові відносини між постачальниками та споживачами товару;

    4. всі відповіді вірні.

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Файл

ЛЮІ ТЕСТИ дисц. ФІНАНСИ.doc

ЛЮІ ТЕСТИ дисц. ФІНАНСИ.doc
Размер: 185 Кб

.

Пожаловаться на материал

Описание к данному материалу отсутствует

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

Похожие материалы:

Курсовая работа по теме: «Договор ренты»

Рента - это регулярно получаемый доход с капитала, имущества или земли, не требующий от его получателя предпринимательской деятельности.

Потребность населения города в предприятиях и учреждениях внемикрорайонного значения.

Практическое занятие №3. «Структура города» Расчет размеров земельных участков учреждений и предприятий обслуживания внемикрорайонного значения

Уровни современного научного знания и их взаимосвязь

Эмпирический уровень. Образование как проекция науки. Диалектический материализм Эмпирические и теоретические исследования

Антибиотики. Классификация по механизму действия

Средства механизации для выполнения ремонтно-путевых работ

Нормативные размеры в регламентированных местах стрелочных переводов. Технические условия устройства и нормы содержания пути. Рельсы, шпалы, брусья, скрепления их назначения и типы. Особенности содержания и ремонта бесстыкового пути.

Сохранить?

Пропустить...

Введите код

Ok