Договір поставки

1

Стор. із

ДОГОВІР ПОСТАВКИ № 7689

м. Одеса                                                                                       «11» березня 2015 р.

Товариство з обмеженою відповідальністю «ЧасТайм», що є платником податку на прибуток на загальних умовах згідно Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств”, надалі іменоване “Постачальник”, в особі генерального директора Лучінської Аліни Артурівни, що діє на підставі Статуту, з одного боку,

та Приватне підприємство «Продукт» , що є платником податку  на   прибуток  на умовах згідно Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств", надалі іменоване  “Покупець”, в особі Захарчук Ганни Сергіївни, що  діє на підставі  договору №12, з іншого боку, разом іменовані «Сторони» або окремо «Сторона», керуючись чинним законодавством України,

уклали даний Договір про наступне:

1. Предмет договору

1.1. Постачальник зобов'язується поставити і передати у власність Покупцю, а Покупець - прийняти й оплатити товар у повному розмірі на умовах та в порядку, визначених цим Договором.

1.2. Постачальник зобов’язується поставляти товар окремими партіями в кількості і асортименті, визначених у Заявках Замовлення (далі - Заявках) Покупця, що є невід’ємними частинами даного Договору.

1.3. Загальна вартість даного Договору визначається вартістю товару, отриманого протягом дії цього Договору згідно накладних, що є невід’ємними частинами даного Договору.

1.4. Поставка товару здійснюється Постачальником за адресами згідно додатку №1: 

  2. Ціна та асортимент товару

2.1. Асортимент та ціна на товар, що поставляється, визначаються на підставі Специфікації Постачальника, погодженої Покупцем, яка є невід'ємною частиною даного Договору. 

 1.  В разі зміни цін та асортименту товару Постачальник зобов’язаний  повідомити про це Покупця не пізніше, ніж за 7 днів до фактичної дати поставки товару, та оформити нову Специфікацію, яка підписується обома Сторонами.
  1.  Зміна Постачальником цін на товар без попередження про це Покупця відповідно до умов п.2.2. Договору не допускається.
  2.  В ціну товару включені вартість тари та упаковки товару.
 2.  Кількість, якість та вимоги до товару

3.1. Постачальник гарантує, що поставлений товар є якісним, сертифікованим (визнаним), відповідає всім санітарним, гігієнічним, технічним та іншим нормам, стандартам та правилам, встановленим чинним законодавством України для товарів даного виду.

3.2. Якість товару повинна бути підтверджена сертифікатами та іншими документами, які необхідні для товару даного виду, згідно чинних правил торгівлі, санітарно-епідеміологічного законодавства України.

3.3. Постачальник гарантує, що товар, який поставляється Покупцю має необхідну інформацію, передбачену Законом України «Про захист прав споживачів», Законом України “Про державне регулювання виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами” та іншими нормативними актами і відповідає законодавству про мови в Україні.

3.4. Постачальник за даним Договором поставляє Покупцю товари із залишковим терміном придатності з дня поставки щонайменше ½  від загального терміну придатності, якщо інше не передбачено окремими домовленостями між Покупцем і Постачальником, оформленими додатками до Договору.

3.5. Товар, що поставляється Постачальником повинен мати штрих-код, який не повинен повторюватись на інших видах товару. Постачальник зобов’язаний повідомляти Покупця про зміну штрих-коду на інших видах товару не пізніше моменту замовлення.

3.6. Товар повинен бути упакований таким чином, щоб уникнути можливості його пошкодження , знищення, псування, погіршення його якісних характеристик, втрати товарного виду, деформування під час транспортування і зберігання.

3.7. Тара і упаковка  товару, що поставляється постачальником повинна відповідати вимогам стандартів і технічним  умовам.

 1.  Строк і умови поставки товарів
  1.  Поставка товарів здійснюється Постачальником в межах наявного у нього асортименту протягом строку дії Договору відповідно  до

попереднього Замовлення Покупця, в якому визначається асортимент (вид) та обсяг товару (кількість), ціна за одиницю товару (відповідно до підписаної Сторонами Специфікації),  загальна ціна партії товару та інші умови. Замовлення може проводитись шляхом листування, телеграмою, через телефонний або факсимільний зв’язок, по електронній пошті e-mail або надаватися через представника Постачальника.

4.2. Замовлення Покупця на поставку товарів є обов’язковим для Постачальника. В замовленні Покупцем вказується місце і час поставки товару.

4.3. Поставка замовленого товару здійснюється Постачальником протягом не більше ніж трьох днів з моменту отримання відповідного замовлення або протягом строку, визначеного у самому замовленні. Допускається дострокова поставка товару за умови наявності згоди Покупця. Про дату дострокової поставки Постачальник повідомляє Покупця по факсу або через представника у строк не менше одного дня.

4.4. Моментом здійснення поставки товарів Постачальнику є їх отримання Покупцем з відповідною відміткою в супроводжувальній первинній обліково-видатковій документації (товарно-транспортна накладна, видаткова накладна). Разом з товаром Покупцю повинні передаватись належні товару документи, що підтверджують його якість і безпеку, включаючи сертифікати, якісні посвідчення, ветеринарні довідки/свідоцтва (оригінали або копії, завірені печаткою Постачальника).

4.5. Право власності на товар, а також ризик випадкової загибелі товару, переходять до Покупця в момент підписання відповідальною особою Покупця видаткової (та/або товарно-транспортної) накладної.

4.6. Прийом товару за кількістю та якістю проводиться уповноваженими на те представниками сторін відповідно до Інструкції про порядок прийому продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання за кількістю від 15 червня 1965 року та Інструкції про порядок прийому продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання за якістю від 25 квітня 1966 року, на складі Покупця або, за попередньою домовленістю, на складі Постачальника.

4.7.  Виявлені під час прийому поставленої продукції недоліки (нестача, бій, втрата товарного вигляду та інше) оформляються відповідним Актом, який набуває вигляду первинного документу після підписання його представниками сторін. Неякісний товар замінюється Постачальником протягом трьох днів з моменту складання відповідного Акту, а у разі неможливості його заміни – Постачальник відшкодовує його вартість, якщо оплату такого товару було здійснено на умові попередньої оплати.

4.8.  При неповному (частковому) прийнятті товару Постачальник зобов’язується передати Покупцю відповідно виправлені товарно-супроводжувальні документи протягом двох днів з моменту поставки.

4.9. Постачальник буде вважатися таким, який виконав зобов’язання з поставки товару, якщо він поставив товар в місце, зазначене у замовленні Покупця, і з усією супроводжувальною документацією, яка вимагається за чинним законодавством України та даним Договором, якщо внаслідок прийому було встановлено, що товар повністю відповідає вимогам, передбаченим законодавством України, умовам, визначеним у замовленні Покупця, та іншим умовам даного Договору.

4.10. Постачальник має право відмовитись від поставки у випадку:

а) прострочення оплати по попередньо поставленого товару в строки вказані в п. 5.2 даного Договору;

б) відсутності ліцензії у Покупця на право торгівлі алкогольними напоями або не продовження її на діючий період;

в) недотримання Покупцем умов даного Договору.

 1.  Умови оплати та порядок розрахунків
  1.  Покупець оплачує поставлені товари за цінами, вказаними у замовленні та товаросупроводжувальній документації, на умовах даного Договору в порядку і формах, які не суперечать чинному законодавству України.
  2.  Розрахунки за поставлений Постачальником товар здійснюються протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту поставки товару або у інший строк, попередньо домовлений між Сторонами.

5.3. Розрахунок здійснюється в безготівковій формі в національній грошовій одиниці України.

5.4. Днем здійснення платежу вважається день, в який сума, що підлягає сплаті, поступає на розрахунковий  рахунок Постачальника.

   6. Права та обов′язки сторін.

6.1. Постачальник зобов′язується:

 •  постачати Покупцю товари в межах наявного у нього асортименту на умовах даного Договору;
 •  забезпечувати Покупця високоякісним і конкурентноздатним товаром;
 •  постачати товар у відповідній упаковці, що виключає псування та/або знищення його на період поставки до прийняття товару Покупцем;

-   надавати Покупцю відповідну товаросупроводжувальну документацію (видаткову накладну, податкову накладну, товарно-транспортну накладну, документи, що підтверджують якість товару) при  кожній поставці товару;

 •  попереджати Покупця про зміни цін не пізніше 7 днів до фактичної дати поставки товару;

-      не розголошувати інформацію про Покупця, отриману при виконанні умов даного Договору;

 •  при виконанні своїх зобов’язань керуватися даним Договором та вимогами чинного законодавства України.

6.2. Постачальник має право:

 •  знайомитись з документацією, або отримувати у Покупця інформацію, необхідну для виконання умов даного Договору;
 •  за погодженням із Покупцем залучати до виконання своїх зобов’язань третіх осіб;

-      вимагати від Покупця своєчасної оплати за поставлений товар;

-      вимагати від Покупця належного виконання умов даного Договору;

-      відмовитись від поставки товару у випадках передбачених п.4.10. даного Договору.

6.3. Покупець зобов’язаний:

- прийняти та оплатити поставлені товари відповідно до вимог даного Договору;

- забезпечувати Постачальника копіями документів та інформацією, необхідними для виконання Договору, а саме: свідоцтво про державну реєстрацію, свідоцтво платника ПДВ, копія ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями;

- при виконанні своїх зобов’язань керуватися даним Договором та вимогами чинного законодавства України.

6.4. Покупець має право:

- вимагати від Постачальника поставки якісного і конкурентноздатного товару в кількості і строк передбаченого Замовленням Покупця і даним Договором;

- вимагати від Постачальника належного виконання його обов’язків.

6.5. Сторони зобов’язуються:

 •  у випадку неможливості виконання однією із Сторін взятих на себе зобов’язань, попередити про це іншу Сторону;
 •  дотримуватися комерційної таємниці  і конфіденційність угоди;
 •  при виконанні умов Договору підтримувати ділові контакти та вживати всіх необхідних заходів для забезпечення ефективності та розвитку їх комерційних зв’язків.

7.Відповідальність сторін.

7.1. За недотримання умов даного Договору Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством

України.

7.2. За несвоєчасну оплату за даним Договором Покупець сплачує Постачальнику пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України від простроченої суми за кожен день прострочення платежу. Сплата пені не звільняє Покупця від сплати основної суми заборгованості.

7.3. Крім пені, передбачені п. 7.2. у випадку несвоєчасної оплати товару, Покупець зобовязаний сплатити штраф в розмірі 5 % від вартості неоплаченого товару, а у випадку повторного порушення – штраф у розмірі 10 % від вартості неоплаченого товару.

7.4. Сторони не несуть відповідальність за невиконання чи неналежне виконання зобов`язань за Договором, якщо таке невиконання чи неналежне виконання сталося внаслідок  дії форс-мажорних обставин. Форс-мажорними вважаються будь-які  обставини, які носять непереборний, масовий характер і/або роблять неможливим функціонування органів державної влади, підприємств, установ, організацій і роблять неможливим належне виконання зобов`язань за даним Договором. Сторона, яка не може виконати зобов`язання в зв`язку з дією форс-мажорних обставин, повинна при першій же можливості негайно письмово повідомити іншу Сторону про настання, прогнозний строк дії і припинення цих обставин, інакше вважається, що форс-мажорні обставини були відсутні.

7.5. Притягнення винної Сторони до відповідальності не звільняє її від виконання зобов’язань за даним Договором.

8. Строк дії договору

8.1. Договір вступає в силу з моменту його підписання та діє до “11”березня 2016 р.

8.2. В разі, якщо за тридцять днів до закінчення строку дії Договору жодна Сторона не виявить бажання розірвати його, то дія Договору автоматично продовжується на один рік на тих же умовах.

8.3. Закінчення строку дії даного Договору не звільняє Сторони від виконання своїх обов’язків.

9.Вирішення спорів

9.1. Всі спори, які виникають між Сторонами з приводу виконання умов даного Договору, вирішуються шляхом переговорів, а в разі недосягнення згоди – передаються на розгляд в господарський суд згідно з чинним законодавством України.

10. Інші умови.

10.1. Внесення змін чи доповнень до даного Договору здійснюється за взаємною згодою Сторін і оформляється додатками, що підписуються Сторонами і є невід’ємними частинами даного Договору. Одностороння відмова від виконання умов даного Договору та одностороннє розірвання Договору не допускаються.

10.2. Сторони можуть розірвати цей Договір за умови  відсутності зобов’язань по даному Договору, повідомивши про це іншу Сторону за один місяць до дати передбачуваного розірвання. Повідомлення про розірвання має бути надіслане рекомендованим листом з повідомленням про отримання або через представника іншої Сторони.

10.3. Вся інформація про господарську діяльність Сторін, отримана ними при виконанні умов даного Договору, вважається конфіденційною і не підлягає розголошенню.

10.4. Після підписання даного Договору всі переговори по ньому, переписка, попередні угоди, договори і протоколи про наміри, інші документи з питань, пов’язаних з укладанням даного Договору, втрачають юридичну силу.

10.5. У випадках, не передбачених даним Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

10.6. Жодна із Сторін не вправі передавати свої права за даним Договором третій Стороні без попередньої письмової згоди на це іншої Сторони.

10.7. Сторони зобов’язані надати один одному копії (завірені підписом керівника та печаткою) Свідоцтва про державну реєстрацію, документа, що засвідчує правомочності на підписання договору, статутні документи (статут, установчий договір), довідку з ЄДРПОУ, свідоцтва платника ПДВ, ліцензії на право торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами з відміткою податкового органу про оплату ліцензії на поточний період та інших документів, передбачених чинним законодавством України.

10.8. В разі зміни реквізитів, зазначених в розділі 11 даного Договору, Сторона, в якої відбулися такі зміни, зобов’язана у п’ятиденний строк  повідомити про це іншу Сторону.

10.9 Даний Договір укладений українською мовою в двох екземплярах – по одному для кожної із Сторін, - які мають однакову юридичну силу.

11. Юридичні адреси, банківські реквізити  та підписи Сторін

Постачальник: ТОВ «ЧасТайм»Адреса: Одеса, вул. Довженка 67Код ЄДРПОУ 34928494759 п/р 0274785Банк ПАТ «УкрСиббанк» МФО 351005ІПН 376208204614 свідоцтво № 200014764т/ф (482) 78-72-742 e-mail hourtime@gmail.comПосада Директор/________________________/   А.А. Лучінська                                                    м.п.Покупець: ПП «Продукт»Адреса: Київ, вул. Рейтарська 45Код ЄДРПОУ 375639564283 п/р 2373847Банк ПАТ «ПриватБанк»  МФО 674637ІПН 127837451902 свідоцтво № 073893239т/ф (044) 34-82-028  e-mail ZProduckt@ukr.netПосада Директор/________________________/   Г.С.Захарчук                                                   м.п.

Постачальник ____________________                                     Покупець _______________________

                                М.П.                                                                                           М.П.

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Кількість, якість та вимоги до товару. Строк і умови поставки товарів. Умови оплати та порядок розрахунків .Відповідальність сторін.

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

Похожие материалы:

Характеристика культури первісного суспільства та її періодизація

Загальна характеристика культури первісного суспільства та її періодизація. Культура ранньородової общини мисливців, збирачів, рибалок та культура пізньородової общини землеробів-скотарів

Формування передумов ринкової економіки в країнах Європейської цивілізації (XVІ— перша половина XVII ст.)

Еволюція господарських форм в країнах Західної Європи на етапі розпаду натурального господарства.  Роль Великих географічних відкриттів у становленні ринкового господарства суспільств Європейської цивілізації.  Суть первісного накопичення капіталу.  Форми господарств на етапі утвердження мануфактурного виробництва в країнах Західної Європи та українських землях.  

Законы памяти – способы запоминания

Прочно запоминать, а потом долго удерживать в памяти запомненное позволит знание и применение законов памяти.

Творческий проект по технологии «Шкатулка»

Исследование трехфазного асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором

Лабораторная работа. Изучение основных свойств двигателя путем снятия и анализа его характеристик. Приобретение практических навыков работы с асинхронным двигателем с короткозамкнутым ротором, знакомство с приемами маркировки выводов обмотки статора.

Сохранить?

Пропустить...

Введите код

Ok