Договірна матеріальна відповідальність працівників за трудовим правом

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЮРИДИЧНИЙ ІНСТИТУТ

Кафедра цивільного права і процесу

Курсова робота

З дисципліни <<Трудове право>>

На тему:

<<Договірна матеріальна відповідальність працівників за трудовим правом>>

Виконав

Студент групи ПР-404

Насіров Алім Гасід огли

Науковий керівник

Гробовська Г.М.

м. Київ, 2015 р.

ВСТУП……………………………………………………………………………….4

РОЗДІЛ 1 ДОГОВІРНА МАТЕРІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЯК ВИД ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В ТРУДОВОМУ ПРАВІ……………6

Поняття та загальна характеристика матеріальної відповідальності……...6

Підстави та умови матеріальної відповідальності…………………………..9

РОЗДІЛ 2 ВИДИ МАТЕРІЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ…………………15

2.1. Види матеріальної відповідальності працівників………………………….15

2.2. Колективна (бригадна) матеріальна відповідальність працівників………21

2.3. Матеріальна відповідальність власника за шкоду, заподіяну працівникові……………………………………………………………………….24

РОЗДІЛ 3 ПРАВОВІ НАСЛІДКИ ПОРУШЕННЯ ДОГОВОРІВ ПРО ПОВНУ МАТЕРІЛЬНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ…………………………….27

3.1. Поняття та види порушень договорів про повну матеріальну відповідальність……………………………………………………………………27

3.2. Порядок відшкодування шкоди, заподіяної порушення договорів про повну матеріальну відповідальність……………………………………………………..31

ВИСНОВКИ……………………………………………………………………….35

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………………...37

ВСТУП

Актуальність теми. Після проголошення незалежності і прийняття Конституції України твердо стала на шлях побудови правової держави.

Соціально-економічні перетворення, спрямовані на становлення ринкової економіки, потребують суттєвих змін механізму правового регулювання сучасних суспільних відносин, у тому числі й тих, що пов’язані з використанням найманої праці.

Вона визнається важливою соціальною цінністю, охорона і захист якої складають одну з функцій держави. Конституція встановлює рівність усіх суб’єктів права власності перед законом, надає їм рівні можливості реалізації та захисту своїх прав володіти, користуватися й розпоряджатися власністю. Законодавством України дозволяє власникам використовувати належне їм майно для здійснення господарської та іншої, не забороненої законом, діяльності, залучаючи до неї на договірній основі працю фізичних осіб. Однією з форм реалізації фізичними особами своїх здібностей до праці виступають правовідносини, у процесі реалізації яких постає життєве завдання-забезпечення цілісності майна роботодавця, яке використовується у господарській діяльності.

Норми інституту матеріальної відповідальності працівників, які формувалися в умовах адміністративно-командної системи, були зареєстровані в основному на захист інтересів держави, охорону її власності.

Мета і завдання. Метою даної роботи є проведення комплексного розгляду правових проблем договірної матеріальної відповідальності працівників як виду матеріальної відповідальності в трудовому праві, а також вироблення на цій основі теоретичних засад правового регулювання договірної матеріальної відповідальності працівників.

Дослідити договір про повну матеріальну відповідальність як окрему юридичну підставу матеріальної відповідальності працівників і як правовий засіб регулювання певних правовідносин.

Предметом дослідження

Поняття т загальна характеристика матеріальної відповідальності

Підстави та умови матеріальної відповідальності

Види матеріальної відповідальності

Матеріальна відповідальність власника за шкоду заподіяну працівникові

Порядок відшкодування шкоди заподіяної порушенням договорів про повну матеріальну відповідальність.

Методи дослідження. Дослідження базується на методах і прийомах наукового пізнання, основу яких складає загальнонауковий діалектичний метод. Правова природа і специфічні риси матеріальної відповідальності працівників досліджувалися за допомогою методу системного аналізу та порівняльно-правовому методу. Системно-структурний метод застосовано для виокремлення.

Структура курсової роботи складається:

З трьох розділів

Вступ

Висновок

Список використаних джерел

РОЗДІЛ 1

ДОГОВІРНА МАТЕРІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЯК ВИД ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В ТРУДОВОМУ ПРАВІ

1.2.

Підстави та умови матеріальної відповідальності

РОЗДІЛ 2 ВИДИ МАТЕРІЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

2.1.

Види матеріальної відповідальності працівників

2.2.

Колективна (бригадна) матеріальна відповідальність працівників

2.3.

Матеріальна відповідальність власника за шкоду, заподіяну працівникові

РОЗДІЛ 3 ПРАВОВІ НАСЛІДКИ ПОРУШЕННЯ ДОГОВОРІВ ПРО ПОВНУ МАТЕРІЛЬНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТІ

3.1.

Поняття та види порушень договорів про повну матеріальну відповідальність

 

3.2.

Порядок відшкодування шкоди, заподіяної порушення договорів про повну матеріальну відповідальність

ВИСНОВКИ

У роки незалежності України проблемами матеріальної відповідальності в трудовому праві займалися В.С. Венедиктов, І.В. Зуб, Д.О. Карапенко, В.І. Прокопенко. Незважаючи на ґрунтовні дослідження, проблеми юридичної відповідальності в трудовому праві не тільки не втратили своєї актуальності, а ще більше загострилися. Донині залишається спірними питання щодо поняття юридичної відповідальності взагалі та матеріальної відповідальності зокрема.

Крім того, залишаються дискусійними окремі питання відповідальності, які хоч і достатньо висвітлювались у літературі, проте не знайдено, єдиного підходу щодо їх вирішення. Як відомо, думок багато, а істина одна.

Так, потребую свого уточнення поняття юридичної відповідальності, його двоаспектне розуміння.

Ще і досі чітко не визначені критерії відмежування об’єктивної і суб’єктивної матеріальної відповідальності, не дано розмежування активної і позитивної,активної і пасивної матеріальної відповідальності, необхідно також розрізняти поняття ретроспективної і негативної відповідальності в тому числі матеріальної відповідальності.

Актуальним залишається на сьогодні і дослідження підстави матеріальної відповідальності в трудовому праві, якою традиційно вважаються майнове трудове правопорушення, оскільки виникає питання, наскільки ця точка зору є аксіомою і непорушною в зв’язку з появою матеріальної відповідальності за заподіяння немайнової або так званої моральної шкоди сторонами трудових правовідносин, подальшого дослідження вимагають і такі елементи підстави – трудового правопорушення, як вина, яка має своє особливості в трудовому праві, пряма дійсна шкода, оскільки це поняття чітко не визначено ні в теорії трудового права, ні в законодавстві, ні в роз’ясненнях Пленуму Верховного Суду України.

Впровадження ринкових відносин не відбувалося безболісно і викликано, крім позитивних, появ таких негативних факторів, як масові звільнення, а звідси й безробіття, незабезпечення належних без певних умов праці та заходів з її охорони і , як результат підвищення аварій і травматизму на виробництві, невиплати і заборгованість по заробітній платні.

Особливо призвели до численних колективних трудових спорів, що нерідко закінчувалися крайнім засобом впливу на роботодавця страйком працівників.

Під час страйку сторонами заподіювалася матеріальна шкода, яка не відшкодувалося. Однією з причин цього є те, що ні в теорії, ні в законодавстві

Практично не визначено сторін матеріальної відповідальності за заподіяння шкоди, що виникає при порушенні законодавства про колективні трудові спори, а також її розмірів та порядку відшкодування. Ці питання ще належить вирішити науці трудового права та врегулювати в чинному законодавстві, розпочинати слід з дослідження галузевої належності матеріальної шкоди, заподіяної сторонами колективних трудових правовідносин.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Конституція України від 28.08.96 Відомості Верховної Ради України

Кодекс законів про працю України 10 грудня 1917р. Відомості Верховної Ради України

Закон України Про зайнятість населення від 01.03.1991р. ВВР України -1991 ст.170

Законодавство України про працю: 36. Норматив. Актів у трьох книгах Упоряд В.М. Вакуленко. Ст. 250

Головіна С.Ю. Вибір термінів для позначення понять у трудовому праві. //С.Ю. Головіна // Правознавство. 2005 ст. 51-125.

Пилипенко П. Окремі зауваження до проекту Кодексу України про працю// І.П. Пилипенко// Право України. 1998-09Ст 65-70

Основи правознавство {За ред. С.В.Ківалова і М.П.Орзіх}. К. Товариство Знання. КОО, 2000. Ст. 125-370.

Чайнишева Г. Окремі теоретичні проблеми сучасного трудового права України// Г. Чайнишева// Право України. 1998, 03, Ст. 69-197

Трудове право України. Учеб.- справ. Посіб// Г.И. Чанішева, Н.Б.Болотна

Вороніна Л.С порядок застосування контракту як особливий вид трудового договору// Л. Вороніна// Право України. 1993.03.Ст. 114-345.

Жернаков В.В. Сфера дії трудового про історичні та методи логічні аспекти. Правова держава. – К. ІнЮре, 1998-Вип. Ст 45-225.

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Файл

Документ Microsoft Word.docx

Документ Microsoft Word.docx
Размер: 63 Кб

.

Пожаловаться на материал

Курсова робота З дисципліни Трудове право.

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

Похожие материалы:

Дрессировка собак

Собак дрессируют и используют в различных условиях внешней среды. Служебная дрессировка. Специальный курс дрессировки. Способность животного проследить за движущимся объектом.

Управление дебиторской задолженностью предприятия на примере ООО «ЭкологСтройСервис»

Выпускная квалификационная работа по направлению «Менеджмент» профиль «Финансовый менеджмент»

Разработки и принятия управленческих решений в организации

Цель курсовой работы является раскрыть особенности разработки и принятия управленческих решений в организации. Управленческое решение – это выбор альтернативы, осуществлённый руководителем в рамках его должностных полномочий и компетенции и направленный на достижение целей организации.

Ответы на Тесты по проверке знаний электротехнического и электротехнологического персонала по электробезопасности (IV группа допуска)

Ответы на тесты на новые правила по проверке электротехнического и электротехнологического персонала

Ответы на вопросы по приему на обучение по образовательным программам высшего образования

по приему на обучение по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры на 2015/16 учебный год

Сохранить?

Пропустить...

Введите код

Ok