Рекреаційна географія

1. Об’єкт, предмет, мета та завдання курсу.

Рекреаційна географія - комплексна географічна наука і навчальна дисципліна, яка вивчає територіальну організацію рекреаційного господарства. Предметом рекреаційної географії є територіальна організація рекреаційного господарства, розгляд будь-якої рекреаційної території як єдиної системи, що складається з різнорідних, але просторово взаємопов'язаних, елементів, які діють як єдине ціле.Завданням рекреаційної географії є дослідження територіальної організації рекреаційного господарства з метою її удосконалення, розробки моделей "ідеальних" територіальних рекреаційних систем.Рекреаційна географія є географічною наукою, яка тісно пов'язана з економікою, соціологією та екологією. Рекреаційний об'єкт - локальний об'єкт (місце, територія), який використовується для відпочинку. Сюди зараховують пляж, лісову галявину, пам'ятку природи тощо.

2.Методи рекреаційних досліджень

У власних дослідженнях рекреаційна географія широко використовує методи як власне географічних, так й інших наук. Серед них можна виокремити історичний, картографіч- ний, порівняльно-географічний, монографічний, статистичний метод, методи інформаційних технологій і моделювання, експедиційних досліджень. Зростає популярність методів соціологічних і методико-біологічних досліджень.

3. Поняття рекреаційної географії

До основних понять рекреаційної географії належать: дозвілля або відпочинок, вільний час, рекреація і туризм, рекреаційні ресурси, рекреаційний потенціал, територіальні рекреаційні системи.Сутність відпочинку полягає в необхідності реалізації будь-якою людиною трьох видів потреб: 1)як біологічного виду; 2)як соціального організму; 3)як соціальної істоти, що прагне витратити вільний час.До першого виду належать найелементарніші потреби у виживанні, збереженні біологічного виду, продовженні людського роду. До другого - фізичні, соціальні та інтелектуальні потреби вищого порядку (пізнання, саморозвиток і удосконалення). До третього - необхідність десь і якось витрачати, навіть без будь-якої користі, а то й зі шкодою для себе (казино, бар тощо) свій вільний час.

4.Засади рекреаційного районування

Основою для виокремлення різних регіонів, районування тієї чи іншої частини нашої планети або окремої країни є відмінності одних територій від інших. За найзагальнішими критеріями ці відмінності можна об'єднати в три групи: природні, історичні і соціально-економічні.Природні відмінності визначаються об'єктивними геологічними, географічними та біологічними особливостями окремих частин Землі. У рекреаційній географії для виокремлення певних регіонів, крім природних чинників, велику роль відіграють історичні. За найзагальнішими ознаками і найбільшими просторовими виявами вони простежуються у виділенні на Землі окремих частин світу. Хоча їхня кількість збігається з кількістю материків (6), принципи їх виокремлення вже переважно не геолого-географічні, а історичні. Особливо яскраво це виявляється у поділі одного материка Євразії на дві частини світу - Європу та Азію або в об'єднанні двох материків - Північної та Південної Америки в одну частину світу - Америку. З часом окремі регіони світу чи певної країни починають все суттєвіше відрізнятися один від одного вже не тільки природними й історичними, а насамперед економічними умовами та трудовими ресурсами. Наприклад, в одному регіоні виробляють метал і машини, в іншому вирощують банани й ананаси, в третьому пропонують послуги з відпочинку і лікування. Спеціалізуючись на виробництві певної продукції, кожен регіон світу забезпечує нею інші частини світу й отримує те, чого йому не вистачає. Так відбувається обмін результатами праці.

5.Рекреаційне районування світу та України

Провідний спеціаліст у галузі рекреаційного районування О. Бейдик в основу рекреаційно-туристичного районування поклав чотириступеневу ієрархічну систему таксономічних одиниць: макрорайон → мезорайон → підрайон → мікрорайон. Кожна наступна таксономічна одиниця входить як складова до попередньої. Таким чином, макрорайон складається з мезорайонів, а ті у свою чергу з підрайонів і т. ін.У цілому у світі виокремлюється вісім рекреаційних районів найвищого таксономічного рангу, тобтомакрорайонів. До них належать Європа, Азія, Північна Америка, Південна Америка, Центральна Америка та басейн Карибського моря, Африка, Австралія та Океанія, Антарктида.Всесвітня туристична організація пропонує власну схему рекреаційного районування. Вона виокремлює 5 регіонів і 14 субрегіонів: Європа (Північна Європа, Західна Європа, Центральна/Східна Європа, Південна/Середземноморська Європа); Азія об'єднується з Тихоокеанським регіоном і поділяється на Північно-Східну Азію, Південно-Східну Азію, Південну Азію, Океанію); Американський регіон об'єднує Північну Америку, країни Карибського басейну, Центральну Америку та Південну Америку; у складі Африки виокремлюються Північна Африка і Регіон пустелі Сахара); виділяється також окремо регіон Близького Сходу.О. Бейдик, який виокремив п'ять ресурсно-рекреаційних районів нашої держави. найвищий рейтинг (дуже високий у О. Бейдика) має Причорноморський ресурсно-рекреаційний район (АРК, Одеська, Миколаївська і Херсонська області).Карпатсько-Подільський район (Закарпатська, Львівська, Івано-Франківська, Чернівецька, Тернопільська, Хмельницька і Вінницька області) має високий рейтинг.Середній рейтинг характерний для Полісько-Столичного району (Волинська, Рівненська, Житомирська, Київська, Чернігівська, Полтавська, Черкаська області).Харківському ресурсно-рекреаційному району (Харківська і Сумська області) властивий низький рейтинг.Найнижчий рейтинг має Придніпровсько-Донецький район (Дніпропетровська, Запорізька, Кіровоградська, Донецька і Луганська області).

6.Територіальні рекреаційні системи і комплекси

Територіальна рекреаційна система - це певним чином просторово організована на території якогось таксономічного рангу сукупність рекреаційних установ, які функціонують на основі використання ресурсів цієї території і просторово-територіально між собою поєднані.В Україні і світі можна виділити такі типи ТРС: а) підгалузеві (спеціалізовані);б) галузеві (інтегральні);в) елементарні;г) територіальні рекреаційні комплекси.

7.Поняття про рекреаційні умови і ресурси

Природні умови можна розглядати як кількісні та якісні характеристики природного довкілля. Кожна територія має також певні суспільно-географічні умови: культурно-історичні, демографічні, соціальні й економічні. Вони теж можуть бути як сприятливими, так і ні.До культурно-історичних належать культурно-історична спадщина і рівень освоєності території. Наявність історико-культурних пам'яток за відсутності відповідної інфраструктури різко обмежує розвиток рекреації і туризму. Демографічні умови території в демографічній ситуації, яка на ній склалася. Велика кількість (густота) населення за одних умов сприятлива для розвитку рекреаційного господарства.Депопуляція, старіння населення, диспропорції в статевому складі, масова еміграція тощо можуть несприятливо відобразитися на привабливості території для рекреантів.Соціальні умови території визначають співвідношення між багатими, середніми і бідними класами, рівнем злочинності, часткою економічно активного населення, кількістю безро- бітних. Велике значення також мають рівень урбанізації, релігійний склад населення, освіченість, захворюваність на СНІД, алкоголізм, наркоманія. До соціальних умов належить і етнічний склад населення. Важливе значення має рівень національної свідомості, патріотизму й електоральної активності громадян.До економічних умов території належать рівень і динаміка її господарського розвитку. Головною властивістю рекреаційних ресурсів є те, що їм властива здатність відновлювати і розвивати духовні та фізичні сили людини. Такі ресурси придатні як для прямого, так і для опосередкованого споживання, надання різноманітних послуг курортно-лікувального і рекреаційно-туристського характеру.Рекреаційні ресурси поділяються на дві основні групи: природні та історико-культурні.До природних рекреаційних ресурсів належать природні та природно-антропогенні геосистеми, природні об'єкти, явища і процеси, які володіють внутрішніми і зовнішніми властивостями й характерними рисами для організації сезонної або цілорічної рекреаційної діяльності. У межах природних рекреаційних ресурсів можна виокремити кліматичні, ландшафтні, орографічні, бальнеологічні, біотичні, грязьові, водні та інші ресурси. У свою чергу кожен із цих видів складається з окремих підвидів, наприклад бальнеологічні ресурси поділяються на мінеральні води різного хімічного складу, а отже, і різної лікувальної дії.Історико-культурні рекреаційні ресурси включають рекреаційно привабливі пам'ятки історії, архітектури, археології, місця, які пов'язані з життям і діяльністю видатних історичних осіб, території, де збереглися яскраво виражені етнографічні особливості, культові споруди, музеї, картинні галереї тощо. Всі ці рекреаційні ресурси приваблюють людей з метою задоволення їх духовних потреб і здатні задовольнити жагу до пізнання, зміни довкілля для психофізіологічного відновлення особистості.

8.Рекреаційні ресурси України і світу

Україна має всі необхідні рекреаційні умови і ресурси для розвитку рекреаційно-туристичного господарства та перетворення його на провідну галузь економіки і важливу частину європейського туристичного ринку. Практично вся територія держави, включаючи Чорнобильську зону, може стати важливим міжнародним санаторно-курортним і туристським районом. До найважливіших рекреаційних ресурсів України в наш час належать бальнеологічні (мінеральні води, грязі, озокерит), кліматичні, ландшафтні, пляжні, пізнавальні. Найбільша територіальна концентрація рекреаційно-туристичних ресурсів світу характерна для Європи, її відвідує від 60 до 65 % іноземних туристів. Друге місце належить Азії. У наш час все більше освоюються рекреаційні ресурси Латинської Америки, Африки, Австралії та Океанії.

9.Загальні потреби суспільства.

Однією з найбільш виразних потреб суспільства є енергетична потреба. До найрізноманітніших суспільних потреб, які безпосередньо стосуються рекреаційно-туристичного господарства, належить потреба в конструкційних матеріалах. Будь-яке будівництво, реконструкція чи розширення вимагають будівельних матеріалів (цегла, камінь, метал, деревина тощо. - споживчі потреби. Зростання прибутків населення призводить до зростання в споживчих потребах частки непродовольчих потреб (сувеніри, одяг, предмети розкоші). Постійно диверсифікуються і продовольчі потреби. Місця відпочинку готелі, казино, кемпінги і туристичні бази задовольняють все примхливіші потреби в найекзотичнішій їжі.Рекреація і туризм нині неможливі без реалізації комунікаційних потреб суспільства. Сухопутний, водний, повітряний транспорт, навіть космічні польоти, все більше стають уже не просто перевіз- никами від місця проживання до місць відпочинку, а й власне об'єктами рекреації. Найбільше це стосується морських круїзних кораблів. Усе більше туристів буде освоювати і космічний простір.Розвиток людства супроводжується неминучим вростанням духовних потреб. Як окремі індивіди, так і цілі країни відчувають потребу у високоякісній освіті, науковій інформації, не спотвореній політичною кон'юнктурою. Зростають потреби в культурному розвитку. науково-інформаційних потреб суспільства. Розвиток цієї галузі господарства супроводжується зростанням уваги представників різних наукових напрямів до рекреаційної сфери. Постійно збільшуються обсяги наукових досліджень - від медицини і географії до соціології, екології і права. У процесі цих досліджень людство збагачується новою важливою інформацією. Рекреаційні зони вивчають і з космосу. Екологи здійснюють моніторинг стану довкілля в курортних зонах. Створюються відповідні моделі взаємодії людини і природи, які потім використову- ються вже в інших дослідженнях.

10.Рекреаційні потреби в Україні і світі

За допомогою наявних ресурсів суспільство в цілому і кожен його член зокрема задовольняють власні потреби. До найбільш виразних потреб людства належать: енергетична, в конструкційних матеріалах, споживча, комунікаційна, духовна, науково-інформаційна, рекреаційна.Сучасне суспільство ставить перед людиною все вищі вимоги стосовно рівня її кваліфікації. У всіх сферах людської діяльності вартість робочої сили людей найвищої кваліфікації постійно зростає. Цілі галузі господарства відчувають великий брак висококваліфікованих спеціалістів. Отримуючи великі винагороди за роботу, все більша кількість людей змушена постійно й інтенсивно працювати. Тому вони не встигають за допомогою домашнього відпочинку відновити власні життєві сили і вимушені шукати їх в організованому відповідним чином рекреаційною установою дозвіллі і лікуванні. У суспільстві нині ставлення до відпочинку трансформувалося від неусвідомленої до усвідомленої рекреаційної потреби.Різні країни і регіони світу, не є винятком і Україна, все ще доволі сильно відрізняються за всім комплексом умов життєдіяльності свого населення. Це є основою для формування різних рекреаційних потреб. Різні культурні цінності, відмінна цивілізаційна ментальність народів, розмаїття національних характерів, способів мислення, уподобань, особливостей повсякденного життя, соціально-економічний його рівень дуже впливають на рекреаційні потреби, їх трансформацію у просторі і часі.

11.Діяльність людини.

Діяльність — це всі форми людської активності, які відрізняють людей від тварин і є способом їх існування. Відмінні риси людської діяльності — усвідомленість, цілеспрямованість і перетворюючий характер. Саме в діяльності відбувається формування і розвиток людини, її самореалізація. Тому без аналізу й розуміння діяльності не можна по-справжньому зрозуміти і саму людину.

По-перше, діяльність людини носить свідомий характер - людина усвідомлює мету і засоби її досягнення, передбачає результат. По-друге, діяльність людини пов'язана з виготовленням, вживанням і збереженням знарядь праці. По-третє, діяльність людини носить суспільний характер, вона здійснюється, як правило, в колективі і для колективу. 

Рекреаційна діяльність в Україні і світі.

Рекреаційна діяльність - це один з комплексних видів життєдіяльності людини, спрямований на оздоровлення і задоволення духовних потреб у вільний від роботи час. Рекреаційна діяльність визначається трьома чинниками: рекреаційними потребами, рекреаційними ресурсами і наявними грошовими ресурсами.У цілому можна виокремити такі види рекреаційної діяльності: лікувально-курортна, оздоровчо-спортивна, пізнавальна, розважальна. Нині абсолютно чітко диференціювати їх неможливо. Це пов'язано з тим, що взаємопроникнення різних видів рекреаційної діяльності є велінням нашого часу.На початку XXI ст. майже всі види рекреаційної діяльності в Україні все більше переорієнтовуються на в'їзний туризм. Темпи приросту туристичних потоків доволі значні. Відбуваються помітні зміни в географії та організації іноземного туризму.У світі за видами рекреаційної діяльності нині переважають лікувальний, або медичний, рекреаційний, пізнавальний туризм. Навряд чи можна говорити, що ці види рекреації колись відійдуть на другий план. Однак очевидною є тенденція до зменшення їх частки, що відбувається внаслідок постійного виникнення нових видів рекреаційної діяльності і диверсифікації уже наявних.

Лікування системи кровообігу та захворювань нервової системи

Ці хвороби є найпоширенішими не лише в Україні, а й в усіх країнах європейської цивілізації. Велике емоційне навантаження, малорухомий образ життя, неправильний режим харчування тощо викликають постійне зростання рекреаційних потреб у цьому виді лікування по всьому світу. Україна володіє ресурсами світового значення для задоволення таких потреб, однак використовуються вони все ще вкрай недостатньо. Переважною мірою це стосується Карпатського регіону.Найбільша кількість санаторно-курортного фонду за профілем лікування систем кровообігу припадає на Одеську, Донецьку області й АРК. Так, на Одещині найвідомішими санаторіями є "Батьківщина", "Дружба", "Лермонтовський", "Горького", "Чувиріна", "Україна", "Черноморський", "Юність", "Фонтан". У Криму найбільше санаторіїв такого профілю розташовано в Євпаторії ("Зоряний", "Мирний", "Прикордонний", "Шевченко") та Ялті ("Запоріжжя", "Енергетик", "Київ", "Лівадія").У Донецькій області з її найбільшими в країні рекреаційними потребами у лікуванні хвороб систем кровообігу функціонує на основі використання місцевих рекреаційних ресурсів чотири санаторії у Свято-гірську, по одному у Красному Лимані і Слов'янську. Чотири таких санаторії є в Бердянську, два у Ворзелі під Києвом ("Зоря" й "Україна") і по одному у Великому Любені, Квасах, Поляні, Кремінній, Брюховичах під Львовом та ін. Реабілітаційні центри людей, які хворі на інсульт і інфаркт міокарда, як спеціалізовані санаторії діють у Слов'янську, Ворзелі, Хмільнику, Верхньодніпровську тощо.Зростання захворювань нервової системи пов'язане із сучасними умовами життєдіяльності людини і деградацією її природного довкілля. Є безпосередній зв'язок між хворобами систем кровообігу і нервовими захворюваннями, тому нерідко їх лікують в одних і тих самих санаторіях. Основними центрами є Одеса, Куяльник (Одеська обл.), Святогірськ, Красний Лиман, Слов'янськ, Маріуполь (Донецька обл.), Бердянськ, і Кирилівка (Запорізька обл.), Ялта і Саки (АРК). Серед інших можна виокремити санаторії Карпатського регіону "Синяк", "Гірська Тиса", "Карпати", "Черче", "Квітка Полонини".Є такі санаторії в Хмільнику, Пущі-Водиці під Києвом, Кремінній, Немирові, Голій Пристані тощо. Все більше виникає спеціалізованих санаторіїв і реабілітаційних центрів для дітей і дорослих. Найвідомішим із них є санаторій "Хаджибей" в Одеській області, який спеціалізується на лікуванні і соціальній адаптації дітей із вродженими захворюваннями нервової системи.

Лікування захворювань органів травлення і дихання.

Основним лікувальним ресурсом при захворюваннях органів травлення є джерела мінеральних вод різного складу і мінералізації.У Трускавці є сім санаторіїв, які використовують унікальну гідрокарбонатно-сульфатно-кальціево-магнієву воду "Нафтуся". Крім того, ця вода містить органічні речовини, що надають їй не лише специфічного присмаку нафти, а й мають лікувальні властивості. Особливо дієва ця вода при лікуванні хронічних захворювань нирок, печінки і порушень обміну речовин.Шість санаторіїв у Моршині (Львівська обл.) і чотири в Миргороді (Полтавська обл.) орієнтуються на мінеральні води неспецифічного складу, які характеризуються наявністю азоту, метану, радію тощо. На подібних водах базуються санаторії Куяльника, Сак, Феодосії, Слов'янська тощо.На основі потужних родовищ вуглекислих вод Карпатського регіону діють лікувальні заклади в Поляні, Сваляві, Голубиному ("Квітка Полонини"), Шаяні тощо. Запаси мінеральних вод такого складу є не лише на Закарпатті, а й у Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій областях та у східній частині Криму.Унікальними є води Березівки (Харківської обл.), так звані Бермінводи, що містять кремнієві сполуки. Бальнеологічні санаторії є в Бердянську, Одесі, Феодосії та багатьох інших містах і селах (наприклад, маловідома Степань у Рівненській обл. або Велика Багачка в Полтавські обл.)Попереду в України освоєння родовищ інших унікальних лікувальних мінеральних вод, зокрема йодних, бромних і йодо-бромних вод Карпат, Приазов'я і Причорномор'я.Найбільше санаторіїв (18), які займаються лікуванням захворювань органів дихання нетуберкульозного характеру зосереджено в Криму (Велика Ялта та Алушта).Вони переважно спеціалізуються на цьому виді діяльності як основному. Такими є окремі санаторії "Водоспад" у Яремчі, "Золота нива" і "Патрія" у Сергіївні, "Перлина" в Одесі, "Лазурний" у Бердянську, "Приморський" у Запорізькій області, "Ялинка" у Курортному на Харківщині.Більш універсальні функції виконують Закарпатські санаторії "Синяк" і "Квітка Полонини" і санаторії Донеччини: "Щурівський" (Красний Лиман), "Шахтар" (Святогірськ), "Донбас" (Слов'янськ).

Особливо виокремлюються санаторії, розміщені на великих лісових масивах: Пуща-Водиця, Прохорівка, Качанівка, Соснівка, Ворохта, Яремча, Татарів, Старий Крим, Косів тощо.

Лікування захворювань опорно-рухового апарату та сечостатевої системи.

Україна має рекреаційні ресурси світового значення для успішного лікування захворювань опорно-рухового апарату. Для цього використовуються як мінеральні води, так і лікувальні грязі (пелоїди), до яких належать сульфідні мулові грязі соляних приморських і материкових озер (санаторії м. Євпаторії та "ім. Бурденко" в м. Саки). В останньому є музей, де відображені реальні приклади зцілення людей. Є декілька санаторіїв такого профілю в Одеській, Запорізькій і Донецькій областях.Лікувальні торфові грязі використовуються в Хмільнику, Миргороді, Черче (Івано-Франківська обл.), Любені Великому, Шкло, Моршині і Немирові (Львівська обл.) тощо.Набагато інтенсивніше з метою лікування захворювань опорно-рухового апарату можуть використовуватися великі запаси родонових вод, перелік яких постійно доповнюють нововідкриті. Найвідомішими є родонові води Хмільника Вінницької області. Є вони в Київській області (Миронівна, Владиславівка, Біла Церква, Конча-Заспа), Полонному (Хмельницька обл.), Великому Анадолі (Донецька обл.), Кривому Розі, Житомирі. Дуже перспективне у цьому плані Закарпаття, де вже у декількох місцях виявлено родонові води.Серед інших міст, де розташовані санаторії, які спеціалізуються на лікуванні цих хвороб, виокремлюються Затока, Гола Пристань, Синяк, Кваси, Дніпродзержинськ та ін.Нирки, як і печінка, е фільтруючими органами, які в нашому екологічно забрудненому середовищі приймають на себе основний удар. Тому урологічні захворювання набувають дедалі більшого поширення не лише в Україні, а й у цілому світі. Спеціалізованими курортами за цим профілем лікування е Трускавець, Миргород, Євпаторія, Куяльник, Немирів (Вінницька обл.), Ялта, Гола Пристань, Бердянськ, Кваси, Шаян, Шкло, Красний Лиман та ін.Гінекологічні захворювання є лікувальним профілем санаторіїв переважно південних курортів, які використовують сульфідні мулові грязі, зокрема Євпаторії, Бердянська, Сергіївки, Слов'янська, Маріуполя, Кирилівки, Голої Пристані. У Карпатському регіоні вирізняються Великий Любінь і Синяк.Поширення захворювань на діабет викликало необхідність створення спеціалізованих санаторіїв для лікування дорослих і дітей. Тут виокремлюються Миргород і Трускавець. Нинішньою особливістю є збільшення захворювань шкіри. Це зумовило створення спеціалізованих санаторіїв у Бердянську, Немирові (Вінницька обл.), Сатанові (Хмельницька обл.), Синяку і Великому Любені.

Характеристика пішохідного туризму.

Пішохідний туризм ) — один з найпоширеніших видів спортивного туризму, основною метою якого є подолання групою туристів маршруту по місцевості з місця відправлення до місця прибуття за вказаний проміжок часу.Пішохідний туризм сприяє фізичному і інтелектуальному розвитку людини, підтримці хорошої фізичної форми за рахунок певного періоду перебування в природних умовах навколишнього середовища. Маршрут пішого туризму може містити в собі не тільки програму фізичної, спортивно-оздоровчої підготовки, але і ознайомлення з історією і культурною спадщиною населення регіону.У світі існують піші стежки завдовжки в тисячі кілометрів. Наприклад, довжина Аппалачської стежки в США досягає 3500 км. Зараз існує багато спеціалізованого спорядження для пішохідного туризму: туристичні намети, спальні мішки, трекінгові палиці, трекінгові черевики, казанки, газові пальники, компас, GPS-навігатори і так далі.Як правило, пішохідні туристичні походи тривають від 1-2 днів до 15-20 днів. Важливими елементами дня пішохідного туриста є: власне хід по маршруту, привали, обідня стоянка, нічна стоянка (бівуак). Через декілька днів важкого маршруту може бути влаштовано 1 день відпочинку - так звана "днівка". В горах гірські туристи денний похід можуть розпочинати дуже рано вранці - в зоні сніжників та льодовиків о 4-5 ранку - коли вже є видимість від вранішнього сонця - і закінчувати в 10-12 годин дня (ранку), що пов'язано з правилами безпеки (після сходу сонця сніг і лід тане, підвищується вірогідність каменепадів, сходу лавин тощо).

Характеристика велосипедного туризму

З усіх існуючих видів подорожей туризм на велосипедах - найбільш.Подорож на велосипеді сприяє зміцненню здоров'я. Їзда на велосипеді сприяє зміцненню м'язів ніг, крім того, зміцнюється і нормалізується діяльність дихальної та серцево-судинної системи організму. Поїздки на велосипедах можуть бути короткими і тривалими. Як бачимо, подорожі на велосипедах стали одним з популярних видів літнього відпочинку та розваги.Існує два види подорожей на велосипедах - велопоходи і велотури.Як вид спорту, існує також спортивний велотуризм, у якому виділено шість категорій складності походів. Так протяжність велосипедного походу першої категорії складності повинна бути не менше 300 км.Велосипедний туризм на заході користується великою популярністю, а в деяких країнах навіть почалося розвиватися такий напрямок туристичного бізнесу, як пригодницький туризм. Туристичні фірми почали організовувати походи в самі важкодоступні й екзотичні куточки - тропічні ліси, гори і пустелі. Згідно з деякими даними, щорічно близько мільйона людей подорожують по країнах Європи на велосипедах. У таких країнах як Швейцарія, Італія, Франція, Іспанія, Німеччина на велосипедах подорожує велика кількість людей, а кількість велосипедів перевищує кількість автомобілів. Для зручності велосипедистів на дорогах виділені спеціальні доріжки та стоянки велосипедів.

20.Характеристика грального бізнесу

Гральний бізнес [3] — діяльність, пов'язана з організацією казино, інших гральних місць (домів), ігрових автоматів із грошовим чи майновим виграшем, проведенням лотерей (крім державних) і розіграшів з видачею грошових виграшів у готівковій чи майновій формі.

21.Характеристика ділового та міського туризму

Діловий туризм перспективна і високорентабельна галузь туризму. Його частка в міжнародному туристському обміні, за деякими оцінками, становить від 10 до 20 %.Релігійний туризм — подорожі, які здійснюються з метою паломництва, відвідування святих місць, поклоніння релігійним святиням, ознайомлення з релігійними пам'ятками, історією релігії та релігійною культурою.Лікувально-оздоровчий туризм — подорожі з метою відпочинку та лікування. Цей вид туризму досить поширений у цілому світі й орієнтується на цілющий клімат, лікувальні джерела і грязі, мальовничі ландшафти.Етнічний туризм — подорожі для відвідування родичів та близькихСпортивний туризм — поїздки з метою участі в спортивних захода: та підтримки улюблених команд.Пригодницький туризм — туризм, пов'язаний із фізичними навантаженнями, а іноді і з небезпекою для життя.До видів туризму за метою можна віднести розважальний, навчальний військовий, екстремальний, агротуризм та багато інших.Це далеко не повна класифікація видів туризму за метою подорожей Ціль туристичної поїздки може бути будь-яка. Усі ці види туризму тісно переплітаються між собою і виділити їх у чистому виді не завжди можливеНаприклад, діловий туризм може поєднуватись з екскурсійним або спортивним, етнічний — з релігійним, екскурсійний — з рекреаційним тощо.

22.Характеристика південного рекреаційного району

До складу Південного, або Азово-Причорноморського, району входять приморські території Одеської, Миколаївської, Херсонської, Запорізької і Донецької областей, приморські та гірські частини Криму. У межах цього району можна виокремити три підрайони: західний, кримський і східний.Західний підрайон включає Одеську, Миколаївську області та західну частину Херсонської. Кримський підрайон доволі чітко поділяється на три рекреаційні зони: південнобережну, західну і східну. Східний підрайон представлений північним узбережжям Азовського моря.До складу Карпатського рекреаційного району входять території Львівської, Івано-Франківської, Закарпатської і Чернівецької областей. У його межах виокремлюються рекреаційні підрайони Передкарпаття, Карпат і Закарпаття.В Україні нині в рекреаційно-туристичному плані найінтенсивніше використовуються Південний і Карпатський рекреаційні райони, а також великі старовинні міста Київ, Львів, Чернігів тощо. Разом з тим й інші рекреаційні райони мають необхідний комплекс рекреаційних умов і ресурсів для повноцінного розвитку рекреаційно-туристичного господарства з урахуванням їхньої природно-ресурсної та історико-культурної специфіки.До таких рекреаційних районів належать Полісся, Правобережний височинний лісостеп, Лівобережний лісостеповий район, Степовий район.

23.Характеристика карпатського району

9.2. Карпатський район

До складу Карпатського району входять території Львівської, Івано-Франківської, Закарпатської і Чернівецької областей. Тут виокремлюються рекреаційні підрайони Передкарпаття, Карпат, Закарпаття.

Передкарпаття

Рекреаційні системи Передкарпаття представлені гідрокарбонатно-сульфатно-кальцієво-магнієвими, а також сульфатними натрієво-кальцієвими водами світового значення передкарпатської частини Львівської області.Ядрами цих систем є Трускавець і Східниця. Великий вміст органіки в знаменитій "Нафтусі", унікальний вплив цієї води на нирки, захворювання яких нині є світовою проблемою, неможливість зберегти лікувальні властивості цієї води при її розливі у пляшки створюють цілком об'єктивні підстави для перетворення Трускавця і Східниці у світові центри рекреації і туризмуПередкарпаття з його чудовими природними умовами і багатими рекреаційними ресурсами, заглибленою у тисячоліття історією, стародавніми містами з унікальною в Європі і світі архітектурою, художніми промислами Коломиї, Косова та інших міст і сіл, розмаїттям етнографічних пам'яток неминуче має перетворитися на рекреаційно-туристичний комплекс світового значення.

9.2.2. Карпати

Гірська частина Карпатського рекреаційного району, або власне Східні, Українські, Карпати, має потужний потенціал для розвитку різноманітних видів туризму. Особливо придатні гори для короткотермінового відпочинку. Казковий рельєф, незабутні мальовничі ландшафти притягають сюди туристів. Одноразова гранична рекреаційна місткість Карпат може досягати до 2 млн осіб. Протягом року без шкоди для природного довкілля гори можуть відвідати до 8 млн відпочиваючих і туристів. До цього можна додати ще 12 млн екскурсантів і туристів вихідного дня.Характерною особливістю Карпат є сотні родовищ цілющих мінеральних вод різного складу, які майже не використовуються на господарському рівні. Це невеликі копанки, якими користуються лише місцеві жителі та групи туристів, маршрути пішохідних походів яких пролягають повз них. Це величезний резерв рекреаційного господарства підрайону.9.2.3. Закарпаття

Закарпатський рекреаційний підрайон має комплекс рекреаційних умов і ресурсів для всебічного розвитку рекреації і туризму. Однак донині його розвиток переважно ґрунтує- ться на експлуатації значних запасів вуглекислих, сульфідних і хлоридно-натрієвих мінеральних вод. їх загальний обсяг дає змогу перетворити Закарпаття на потужну міжнародну оздоровницю.Цей підрайон дуже придатний для туристів, які хотіли б активно відпочивати. Закарпатське низькогір'я, Вулканічний хребет, Рахівщина принадні для водного і гірськолижного туризму. Деякі курорти, зокрема Синяк, який лежить майже на межі рівнини і гір і ніби "втоплений" у низькогір'я, є просто ідеальним місцем для тренувань лижварів-початківців, родин разом з дітьми тощо.24.Характеристика поліського району

Поліський економічний район включає чотири області України: Волинську, Житомирську, Рівненську і Чернігівську. Площа його складає 102,1

  Щодо господарської діяльності Українське Полісся має досить вигідне географічне положення вздовж північного кордону держави. На півдні воно межує з Карпатським регіоном, Поділлям, областями Центральної України та Слобожанщини. Через регіон проходять транспортні та зв'язкові мережі, що з'єднують Україну з Білоруссю, частково - з Росією та Західною Європою. Таким чином, Поліський район є сполучною ланкою, з одного боку, між Україною і Білоруссю, Польщею, країнами Північної Європи та Балтії, а з іншого - між Росією та Західною Європою, країнами європейського Півдня та Півночі. Таке стратегічне розташування району дає змогу активно залучати Полісся не тільки до розвитку міжрегіональних внутрішньодержавних зв'язків, але й торговельних та виробничих взаємовідносин України з іншими державами, створення вільних економічних зон, розбудови міжнародної системи торгівлі, транспорту та зв'язку. З Поліссям межують такі економічні райони України, як Карпатський, Центральний, Подільський та Східний. Враховуючи властивий району дефіцит енергетичних ресурсів, енергетичну базу району складають, поряд із власними (вугілля кам'яне і буре, газ, нафта і торф), енергетичні ресурси названих економічних районів та ядерне паливо. Основними ринками збуту продукції промислового та сільськогосподарського комплексів Полісся є його внутрішній ринок, а також ринки інших економічних районів України, на які постачається продукція машинобудування, харчової та легкої промисловості, будівельні матеріали, електроенергія, сировина для чорної і кольорової металургії тощо. Продукція паливної промисловості споживається в основному в межах району. Розташування району з точки зору розміщення транспортних комунікацій вигідно відрізняє Полісся серед інших регіонів країни.

25.Характеристика лівобережного та правобережного району

9.3.2. Правобережний височинний лісостеп

За всім комплексом рекреаційних умов і ресурсів цей район посідає за можливостями розвитку рекреації і туризму третє місце після Карпатського і Південного. Південна межа району проходить із заходу на схід через Велику Михайлівку, Ширяеве, Первомайськ, Новоукраїнку, Кіровоград, Знам'янку, Онуфрієвку до Дніпра. В етнографічному плані це Поділля, частина Волині і Київщина.Рельєф тут дуже розчленований і характеризується природною красою. Основу Правобережного лісостепу становлять Волинська, Подільська та Придніпровська височини. В минулому тут гармонійно поєднувалися широколистяно-лісові з лучними різнотравно-злаковими степовими ландшафтами. Температура повітря, вологість, ґрунтові умови сприятливі для вирощування різноманітних сільськогосподарських культур, що є харчовою базою розвитку тут рекреації. Південна частина району сприятлива для вирощування черешень, персиків, абрикосів тощо, що є основою забезпечення туристів найсвіжішими плодами.У районі розвідані великі запаси родонових вод різного хімічного складу, а також практично необмежені поклади мінеральних вод типу "Нафтуся" (південь Тернопільської і Хмельницької областей). Тут необхідні будівництво великих курортів міжнародного значення, створення парків, розширення мережі природно-заповідного фонду, системне декорування території, відновлення численних замків і фортець, а також загублених традицій, ремесел тощо.Поділля має всі умови для перетворення на найбільшу у світі базу розвитку спелеотуриз- му. В одній Тернопільській області відкрито 70 печер карстового походженьня. Тут зосереджені одні з найбільших і найгарніших печер світу. Із залученням іноземних інвестицій уже нині необхідно облаштовувати найпривабливіші печери для відвідання туристами, будувати спеціальні спелеологічні бази, кемпінги і притулки.Просто ідеальними для розвитку пішохідного, велосипедного і водного видів туризму є Волинська, Подільська і Придніпровська височини.Правобережний Лісостеп належить до територій України з найбільшою кількістю пам'яток архітектури. Найбільша кількість їх у Тернопільській, Хмельницькій і Вінницькій областях. У Хмельницькій області знаходиться місто-заповідник - Кам'янець-Подільський, яке посідає трете місце в країні за кількістю архітектурних пам'яток (понад 150). Найвідомішою з них є унікальна у світі Стара фортеця (VIII- XIX ст.) Вражають залишки оборонного комплексу міста (XIV-XVIII ст.), а також численні храмові, житлові та цивільні споруди XIII-XIX ст.Області Правобережного Лісостепу мають багато цінних замків (XIII-XVII ст.), особливо виокремлюються своєю неповторною архітектурою замки Волині і Поділля. Немало тут архітектурних ансамблів монастирів, серед яких найвідомішою є Почаївська Лавра (XIV-XIX ст.) у Тернопільській області.Ця частина України має найбільшу кількість палацово-паркових ансамблів, зокрема на Вінниччині. В Антополі, Вороновиці, П'ятиничанах і Тульчині збереглися палаци XVIII ст. Ще більше таких ансамблів було створено у XIX ст.: у Верхівці, Котюжанах, Немирові, Мурованих Курилівцях, Старій Прилуці тощо. Чотири палацово-паркових ансамблів збереглося в Хмельницькій області і по два у Тернопільській і Черкаській областях.На Поділлі (Меджибіж) і в Черкаській області (Умань) виникла течія хасидів у іудаїзмі. Ці два центри уже нині стали центрами паломництва як одного з видів рекреаційної діяльності. На Поділлі збереглися стародавні синагоги, які теж можуть стати об'єктами релігійного туризму.На Правобережжі багато місць, пов'язаних з життям і діяльністю видатних постатей української і світової історії, таких як М. Коцюбинський, Б. Хмельницький, П. Чайковський, М. Пирогов та ін.

9.3.3. Лівобережний лісостеповий район

Південна межа району простягається від Дніпра вздовж річки Ворскла через Кобеляки, Нові Санжари, Красноград, Балаклею і далі вздовж річки Оскіл до кордону з Росією. Відповідно до ландшафту цей район поділяється на Придніпровську низовину з Полтавським плато і відроги Середньоєвропейської височини у Харківській та Сумській областях з різноманітними виявами ерозії.Природні умови і ресурси цього рекреаційного району сприяють розвитку різноманітного сільськогосподарського виробництва, яке є споживчою базою для розвитку рекреації і туризму. Природні ландшафти сильно змінені господарською діяльністю, тут практично немає значних об'єктів природно-заповідного фонду у вигляді національних парків чи біосферних заповідників.Відсутність гір, морів, великих озер, значних лісових масивів, печер, замків і фортець значною мірою компенсується тут багатими бальнеологічними ресурсами. До них належать мінеральні води неспецифічного складу Миргорода, Великих Сорочинець, Великої Багачки, а також кременисті води в районі Харкова (Березівські мінеральні води). Лікувальні грязі, або полоїди, у вигляді гіпсових купоросних торфів видобуваються в районі Миргорода.

26.Характеристика степового району.

Степовий рекреаційний район займає територію з півдня від кордону з Молдовою і йде на схід через Велику Михайлівку, Ширяєве, Первомайськ, Новоукраїнку, Кіровоград, Знам'янку, Онуфріївку, через Дніпро вздовж річки Ворскли, через Кобеляки, Нові Сан-жари, Красноград, Балаклею і вздовж річки Оскіл до кордону з Росією. Південною межею району є вузька, приблизно 10-кілометровасмугаАзово-Чорноморського узбережжя і Кримські гори, які належать до Південного рекреаційного району.Степовий рекреаційний район простягнувся із заходу на схід майже на 1100 км, а з півночі на південь - 500 км, охоплюючи майже 40% території України. З погляду рекреаційно-туристичного використання Степ освоєний найменше. Водночас це не пов'язано з браком відповідних ресурсів. Головна причина полягає в тому, що за радянських часів концеп- цією господарського використання степової зони України було максимально можливе сільськогосподарське освоєння з майже повною розораністю територій. Однак тут вдалося зберегти декілька незайманих ділянок від яких, наприклад Асканія-Нова, весь час намага- лися відібрати і розорати територію. Цілинні степи, яких ніколи не торкався плуг, нині є у філіях Українського степового заповідника - Кам'яна Могила та Хомутівський степ, а також в Асканії-Новій. У Європі нічого подібного вже немає. Тому такі заповідні ділянки мають дуже велику пізнавальну цінність.З погляду можливого рекреаційного використання Степовий рекреаційний район можна поділити на дві зони: низовинну і височинну, яка представлена Донецьким кряжем і Приазовською височиною у східній частині району.Лісові ресурси степу вкрай обмежені, їх загальна лісистість не перевищує 4%.Не є багатою ця частина України і на лікувальні мінеральні води, але це свідчить не про їх відсутність, а лише про те, що їх тут майже не шукали. Нині відомі родовища мінеральних вод неспецифічного складу в Миколаївській області (смт Снігірівка), у районі Слов'янська і Білозерська Донецької області та біля сіл Батієве і Бабанівка в Запорізькій області.Невеликі запаси сульфідних мулових грязей є на Донеччині (озера Сліпне і Ріпне із запасами 0,1 млн м3кожне) і в Дніпропетровській області (озеро Солоний Лиман - 0,9 млн м3).Район має найменшу кількість пам'яток історії та архітектури. Серед палацово-паркових ансамблів можна назвати хіба що палац Потьомкіна в Дніпропетровську (XVIII ст.). Перспективи розвитку рекреаційно-туристичного господарства Степу пов'язані з екстремальним туризмом у закритих шахтах Донбасу, відновленням української історії (Козаччина, Запорізька Січ та інші козацькі об'єкти, Гуляйполе і вольниця Махна, археологічний і пізнавальний туризм на скіфських могилах, знаменита Кам'яна Могила, облаштування сарматських поховань, розкопки разом з індійськими археологами курганів протоіндійців тощо). Може розвиватися тут і аграрний туризм. Необхідний інтенсивний пошук родовищ мінеральних вод і більш інтенсивне використання цього регіону як агропромислової бази всього рекреаційно-туристичного комплексу країни.

27.Характеристика біосферних заповідників

Біосферні заповідники України — природно- HYPERLINK "http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA" \o "Заповідник" заповідні території міжнародного значення, в яких охороняються всі шари біосфери; і доступ до яких вкрай обмежений. В Україні розташовані 4 біосферних заповідники:Асканія –Нова-Херсонська область;Дунайський біосферний заповідник-Одеська область;Карпатський біосферний заповідник-Закарпатська область;Чорноморський-Херсонська, Миколаївська області.

28.Характеристика національних природних парків.

Національні природні парки України — заповідні території, що є частиною природно-заповідного фонду України. В них дозволено вільний доступ туристів. В Україні станом на 2011 рік налічується 40 національних природних парків загальною площею більше 10000км² (1,8 % території), які розташовані у 12 з 24 областей і Автономній Республіці Крим. Також 21 жовтня 2010 року Сіверсько-Донецький природний парк було позбавлено статусу національного.[1][2] Зараз ведуться активні роботи зі створення найбільшого в Україні національного природного парку «Подесіння».[3]. Також планують створити у львівський області національний природний парк «Чайковицький»[4].

Правові основи організації, охорони та ефективного використання національних природних парків України, як частини природно-заповідного фонду України, визначає Закон України «Про природно-заповідний фонд України».

1. Карпатський національний природній парк Карпатський національний природний парк — перший і один з найбільших в Україні національних природних парків.

2. Національний природний парк Шацький — національний парк в Україні, розташований у Шацькому районі Волинської області.

3. Національний природний парк “Нижньодністровський” — природоохоронна територія, національний природний парк в Україні. 4. Національний природний парк “Святі гори” — національний природний парк, розташований в північній частині Донецької області України, в Слов'янському (11 957 га), Краснолиманському (27 665 га) і Артемівському районах. Створений 13 лютого 1997 року Указом Президента України № 135/97.

5. Національний природний парк “Синевир” - національний парк, розташований в Міжгірському районі Закарпатської області України. Парк створено 5 січня 1989 року 29.Характеристика заказників.

Заказники́ або зака́зники — природоохоронні об'єкти. На відміну від заповідників можуть бути постійними або тимчасовими; у заказниках можливе часткове взяття під охорону тварин,рослин та інших природних ресурсів. Залежно від характеру, мети організації і необхідності режиму охорони заказники поділяють на:ландшафтні,лісові,ботанічні,загальнозоологічні,орнітологічні,ентомологічні,іхтіологічні,гідрологічні,загальногеологічні,палеонтологічні,карстово-спелеологічні.

На території заказників обмежена або заборонена діяльність, що суперечить цілям і завданням, передбаченим положенням про них. Господарська, наукова та інша діяльність, що не суперечить меті і завданням заказників, проводять із дотриманням загальних вимог до охорони навколишнього природного середовища.

Власники або користувачі земельних ділянок, водних та інших природних об'єктів, оголошених заказниками, зобов'язуються забезпечити режим їх охорони та збереження.

30.Рекреаційно-туристичне господарство Франції

 у Франції задіяні всі види наявних рекреаційних ресурсів. Найбільше відпочива- ючих (понад 14 млн осіб) до цієї країни приїжджають з Німеччини, трохи менше з Великої Британії, Бельгії, Швейцарії, Італії, Іспанії і Нідерландів.Майже половина всіх іноземних туристів воліють відпочивати на знаменитій Французькій Рив'єрі.Близько 16 млн осіб головним об'єктом туризму обирають Париж. Приблизно по 6 млн туристів відвідують Альпи, Лангедок-Русельйон і Аквітанію.На відміну від багатьох жителів інших країн Західної Європи, французи віддають перевагу відпочинку і лікуванню у власній державі (82%). Свою країну вони оглядають, мандруючи переважно автомобілем. Як і в Україні, серед туристів більшість становлять міські жителі. Для Франції у внутрішньому туризмі характерні яскраво виражені піки активності, пов'язані із сезоном літніх відпусток, різдвяними днями, канікулами у лютому, Великоднем тощо.Рекреаційно-туристичне господарство Франції, щоб утримати перше місце у світі постійно змінюється і реконструюється. Держава активно втручається у ці процеси. Прийнято відповідні плани рекреаційного освоєння тих районів країни, які ще відстають у цьому плані. Особлива увага приділяється рекреаційному використанню Піренеїв, атлантичного узбережжя, пошуку мінеральних вод з метою розширення мережі бальнео- логгічних курортів, розвитку агротуризму тощо. Французи вважають, що можливості розвитку їхнього рекреаційно-туристичного господарства далеко не вичерпані.

31.Рекреаційно-туристичне господарство Італії

Італія протягом XX ст. перетворилася на світовий центр рекреації і туризму. На початку XXI ст. ця галузь господарства розвивається на основі широкого втручання держави в особі Національного управління туризму, державної авіакомпанії "Аліталія" і Європей- ського Співтовариства. Нині ЄС здійснює потужні інвестиції в розвиток туристичної інфраструктури півдня Італії.Рекреаційні ресурси Італії можна чітко поділити на дві групи: природні й культурно-історичні. До перших належить рекреаційний потенціал морського узбережжя, островів і Альп, до других - потужна культурна спадщина Стародавнього Риму і доби Відроджен -ня. В основному туристів приваблюють пляжі, гори, озера, вулкани, "Вічне місто" Рим, Венеція, Флоренція, Піза, Мілан, Турин і Неаполь.Найбільше туристів до Італії приїжджає з Німеччини, Франції, Швейцарії і Австрії. Туристи з віддалених країн (Японії, США, Південної Кореї, Канади), як правило, залишаються тут на тиждень, щоб відвідати трійку найвідоміших міст - Рим, Венецію і Флоренцію.32.Рекреаційно-туристичне господарство Іспанії

Іспанія за кількістю іноземних туристів поступається лише З того часу кількість туристів зросла майже у 20 разів. У Європі Іспанія доволі чітко спеціалізується на масовому пляжному туризмі. Основна частина туристів приїжджає сюди з Франції, Німеччини, Італії та Нідерландів.На сьогодні узбережжя Середземного моря Іспанії за рекреаційною привабливістю випереджає всі інші країни Середземномор'я, включаючи Італію і Францію. Крім того, Іспанія має великі потенційні можливості для розвитку туризму, які в інших державах майже повністю вичерпані. Нині найбільш рекреаційно освоєні Балеарські острови та узбережжя Середземного моря. В майбутньому залучення дуже перспективного Атлантичного узбережжя і розширення використання Канарських островів для зимового відпочинку на пляжах.Виїзний туризм в Іспанії хоч і зростає, але донині розвинутий доволі слабо. Туристи з Іспанії відвідують переважно сусідні країни Португалію і Францію, а також віддають перевагу порівняно дешевим послугам у Марокко, Тунісі, Туреччині і Греції.Крім пляжів і аквапарків, які приваблюють найбільшу кількість туристів, Іспанія все активніше використовує власний культурно-історичний потенціал, заглиблений у тисячоліття. У країні органічно поєдналися історичні пам'ятки римської і мавританської епох з чудовими архітектурними спорудами середньовіччя і сучасності.Особливо полюбляють туристи з усього світу музей Прадо і палац Ескоріал у Мадриді, знамениту Долину загиблих з грандіозним монументом і вибитим у скелі величезним храмом з могилою Ф. Франко, морський музей-пам'ятник Колумбу, архітектурні споруди Гауді у Барселоні та ін.Характерною особливістю Іспанії є наявність тут державних підприємств з приймання туристів, підпорядкованих Державному міністерству з туризму, яке опікується переобладнаними у найдорожчі готелі замками, фортецями і палацами.

33. Рекреаційно-туристичне господарство Великої Британії

Серед туристів, які відвідують Велику Британію, переважають громадяни країн Європейського Союзу (50% ). На другому місці - відпочиваючі з Північної Америки, які обирають Британію з метою відпочинку під час відпустки (43%), ділової подорожі (21%), зустрічі з рідними і друзями (21%).Рекреаційно-туристична база Великої Британії в цілому відмінна від такої самої, наприклад, у Франції, Іспанії чи Італії. Британців і гостей країни приваблюють повсюдно розміщені спортивні стадіони, де регулярно проводяться змагання з футболу, тенісу, крикету тощо. Надзвичайно популярні тут і кінні перегони. Туристи дуже полюбляють відвідувати старовинні міста країни, її музеї і бібліотеки, старовинні університети Оксфорда і Кембриджа, мегалітичні споруди Стоунгенджу, курорти південного узбережжя Англії.

34. Рекреаційно-туристичне господарство Німеччини

Географічне положення Німеччини в центрі Західної Європи з погляду її рекреаційно-туристичного використання надзвичайно вигідне. Вона знаходиться на двох туристичних осях, які ведуть з країн Скандинавії до країн Середземномор'я (з півночі на південь) і з заходу на схід, з'єднуючи Західну Європу з Центральною і Східною, що накладає істотний відбиток на географію туризму Німеччини.Велику роль у розвитку рекреації і туризму в Німеччині відіграють розміщені тут військові бази США. Військові зі США віддають перевагу відпочинку в Німеччині і сусідніх країнах, замість того, щоб їхати до США. Усвідомлення великої ролі американ- ських військових баз у розвитку рекреації і туризму в країні у 2007 р. призвело вже до того, що така країна, як Болгарія, почала вимагати від США розміщення на своїй території одразу п'яти військових баз.Велика притягальна сила Німеччини як багатої і високорозвинутої країни, особливо для громадян держав Східної Європи, привела до поширення одно- і дводенних шоп-турів із різних країн, особливо Польщі. Змінні кон'юнктура та законодавча база в країнах Східної Європи варіюють поїздки до Німеччини від купівлі автомобілів, що були у використанні, до запчастин до них, одягу чи косметики.Кількість німців, які проводять відпустку за кордоном, постійно зростає. Німці віддають перевагу Італії, Португалії, Іспанії, Кіпру і Туреччині. Зростає число і далеких поїздок до США, Таїланду, Кенії, Шрі-Ланки, Мальдівських островів. Бізнес-туризм особливо швидко прогресує до Японії, Тайваню, Малайзії, Сінгапуру, Гонконгу.

35.Рекреаційно-туристичне господарство Австрії

Австрія у Європі випереджає всі інші країни за рівнем розвитку зимових видів туризму. Внаслідок цього в гірській частині країни, іноді як автономні системи з повним комплексом послуг, діють понад 20 тис. готелів. Популярність зимових видів туризму призвела до очевидного перевантаження альпійських курортів Австрії, що у результаті створює надмірний тиск на екологічну систему. Водночас популярність літніх видів туризму постійно зменшується. Така ситуація на руку іншим країнам, які розвивають гірськолижний туризм, зокрема й Україні.Своєрідність рекреаційно-туристичного ринку Австрії визначається не лише переважан -ням гірських ландшафтів, а й унікальністю географічного положення. Країна знаходиться на перетині магістралей і основних туристичних потоків, які пов'язують Скандинавію із Середземномор'ям і Західну Європу зі Східною, тому тут дуже поширений транзитний туризм. Високий рівень життя і розвиток найсучасніших галузей господарства приваблю- ють сюди шоп-туристів з Чехії, Словаччини, Угорщини, Польщі та ін.До 80% іноземних туристів приїжджає до Австрії з Німеччини, Великої Британії і Нідерландів. В останні роки відбувається їх перерозподіл у бік Італії, США, Франції, Бельгії, Швеції та Норвегії. В Австрії спостерігається два яскраво виражених піки туристичного сезону - літній (серпень) і зимовий (лютий).

36.Рекреаційно-туристичне господарство Греції

Інтенсивний розвиток рекреаційно-туристичного комплексу Греції почався у 70-х роках XX ст. У цей час, його основою став пляжний туризм, умови для розвитку якого в Греції близькі до ідеальних. Надзвичайно порізане затоками узбережжя поєднується з тисячами островів будь-яких розмірів і конфігурацій. Це дало змогу Греції успішно витримати конкуренцію таких відомих туристичних країн Середземномор'я, як Італія, Франція та Іспанія.Безперечні природні переваги Греції перед іншими туристичними державами органічно доповнюються унікальною культурно-історичною спадщиною античної і візантійської епох. Знаменитий Акрополь, Дельфи, Коринф, Олімпія, Епідарв, залишки мінойської цивілізації острова Крит, амфітеатри, звичаї і танці греків приваблюють мільйони туристів з усього світу.Попри свою знаменитість Греція як туристична держава все ще не задіяла весь свій величезний рекреаційний потенціал.Найбільше іноземних туристів до Греції приїжджає з Великої Британії, Німеччини, Італії, Франції і Нідерландів. Причини, які спонукають відвідувати цю державу, в іноземних туристів доволі різні. Більшість британців, а також німців, голландців і шведів приваблює тут відпочинок. Американців, японців й іспанців більше цікавить культурно-історична спадщина Греції.

37.Рекреаційно-туристичне господарство Португалії

Все більше розвивається туризм у Португалії, хоча донині ця країна в рекреаційному плані все ще менш відома, ніж Італія, Іспанія, Франція чи навіть Греція. Португальці дуже мало виїжджають на відпочинок за кордон (до 8%), але все більше приймають іноземних туристів. Влітку їх приваблює узбережжя Атлантичного океану, взимку - острів Мадейра, розміщений біля західних берегів Африки. Великим резервом розвитку пляжного відпочинку залишається північне атлантичне узбережжя.Крім європейських країн (Іспанії, Німеччини, Великої Британії, Франції, Італії і Нідерландів), з яких приїжджає основна кількість туристів, Португалію все більше починають відвідувати туристи США, Канади та Японії.Основними об'єктами пізнавального туризму є переважно музеї Лісабона: Національний музей етнографії, Музей карет, а також палац Келуш і церква Санта-Марія.

38.Рекреаційно-туристичне господарство Швейцарії

Найбільше туристів до Швейцарії прибуває з Німеччини, Франції, Великої Британії, Нідерландів, Бельгії, Іспанії, Італії, США та Японії. Таке їх поєднання з різних північних і південних країн з власною високорозвинутою туристичною індустрією пояснюється зосередженням у Швейцарії специфічних рекреаційних ресурсів і особливостями географічного положення країни. Тому тут разом з туристами, які приїхали до Швейцарії спеціально, чимало і транзитних гостей.Швейцарія приваблює туристів не лише своїми природними ландшафтами, а й багатою історією, легендами і міфами, етнічною багатоманітністю (є "чотири Швейцарії" - німецька, французька, італійська і ретороманська). Крім того, Швейцарія - країна-банкір, яка належить до трьох найбагатших держав світу.39.Рекреаційно-туристичне господарство Туреччини

Важливим чинником розвитку рекреацій і туризму в Туреччині є її географічне положення. Країна займає півострів Мала Азія, який з трьох боків омивається Чорним, Егейським і Середземним морями. Протяжність морського узбережжя порівняно із загальною площею країни є одним з найбільших показників у світі, що є потужним ресурсом розвитку пляжного туризму і диверсифікації на цій основі всіх інших видів відпочинку. До туристичних об'єктів країни належать 32 національні парки, розміщені в усіх регіонах країни. Багато з них органічно поєднують у собі природні об'єкти, що вражають уяву, з пам'ятками історії й архітектури, підземні міста, яких більше ніде не виявлено у світі, з мінеральними і термальними джерелами.Значна кількість туристичних об'єктів знаходиться у найбільшому місті країни Стамбулі. У місті є декілька фортець, багато мечетей, побудованих, починаючи з XV ст. Турки вважають найгарнішою мечеть Сулейманіє, яка збудована у 1550-1537 pp. Для українців це місце теж примітне. Тут знаходиться мавзолей султана Сулеймана та його дружини, знаменитої українки Роксолани.Стамбул відомий численними палацами, літніми і приморськими павільйонами, скверами та парками. Особливо багато тут найрізноманітніших музеїв. Музеями стали, щоб примирити християн і мусульман, храми святої Софії та святої Ірини. Багато музеїв відображають турецьку історію, культуру і мистецтво. Серед них виокремлюються Будинок-музей Ататюрка, музеї Археологічний, Турецького та ісламського мистецтва, Живопису та скульптури, Образотворчих мистецтв, Турецької кераміки, Турецьких килимів тощо.У Туреччині постійно зростає кількість іноземних туристів. їх чисельність уже перевищила 10 млн осіб. В Туреччині особливо перспективні кліматолікування, грязелікування тощо. Але в країні починають освоювати ще один вид туризму, який можна назвати клінічним. Справа у тому, що в США і країнах Західної Європи лікування є надзвичайно дорогим. В Туреччині за доволі високого фахового рівня лікарів і сучасного обладнання діють порівняно низькі ціни на стоматологічні послуги, операції на серці й операції з видалення пухлин, штучне запліднення, операції з пластичної хірургії тощо. Постійно зростає кількість іноземних туристів у клініках країни, особливо у відділеннях кардіології, ортопедії та загальної хірургії.

40.Рекреаційно-туристичне господарство Кіпру

На Кіпрі вдалося найбільшою мірою використати унікальне поєднання сприятливих кліматичних особливостей з багатою, просякнутою міфами і легендами, історією. Чого. Марк Антоній подарував цей острів єгипетській цариці Клеопатрі як весільний подарунок. Тут же одружився знаменитий англійський король Річард Левове Серце.З давніх-давен вигідне географічне положення на перехресті морських шляхів Середземномор'я, благодатний клімат перетворили Кіпр на генератор потужних цивілізацій Європи, Азії та Африки. Сліди цих подій донині збереглися на острові у вигляді руїн давньогрецької і римської доби, замків хрестоносців, християнських храмів і святинь мусульман, що нині є об'єктами туризму.Особливою популярністю у туристів користуються Карнавал квітів у травні і Фестиваль вина у вересні.Давня і багата історія Кіпру, яка формувалася на межі різних цивілізацій і культур, створила тут своєрідне мультикультурне середовище. Хоча на острові переважає грецьке населення, воно відрізняється від населення у самій Греції. Ментальність місцевих жителів формувалася впродовж віків і тисячоліть під впливом ассирійців, єгиптян, персів, римлян, візантійців, венеціанців, турків і британців, вплив яких відчутний і нині. На Кіпрі знаходяться військові бази Великої Британії, до 90% кіпріотів вільно володіють англійською мовою. Крім того, законодавча база Кіпру ґрунтується на британському законодавстві.ст.У столиці багато музеїв: Національний, Національних реліквій, Національної боротьби, Народної творчості, Ювелірного мистецтва, Фольклорний, Візантійський, Муніципальний, Левендіон, Ікон, Галерея сучасного мистецтва, Кіпрський турецький ін.Туристи обов'язково відвідують знаменитий венеціанський "Замок Отелло" і Музей археологічних старожитностей. У "Замку Отелло" за переказами венеціанський мавр Отелло задушив свою дружину Дездемону.41.Рекреаційно-туристичне господарство Індії

Індія належить до найперспективніших рекреаційно-туристичних країн не лише Азійського макрорегіону, а й усього світу. Це країна, де минуле, сучасне і майбутнє тісно переплелися. Космічно-ядерна держава з більш як мільярдним населенням, найсучаснішими інформаційними технологіями мирно співіснує з коровами, які гуляють вулицями міст, мавпами, які роблять нальоти на ринки, рікшами, жебраками і вогнищами, на яких спалюють мертвих. Іншої такої країни у світі немає. її унікальність і приваблює туристів.Індія не є внутрішньо цілісною країною. Тут живе понад 500 народів зі своїми мовами, культурами, віруваннями. Різні штати суттєво відрізняються своїм стилем життя, мовою, заможністю. Відмінні вони і за кліматичними особливостями, природними ресурсами, географічним положенням, рельєфом тощо.У цілому в Індії можна виокремити 4 туристичні області: Північну, Східну, Західну і Південну. Вони різняться всім комплексом рекреаційних умов і ресурсів - від природних до культурно-історичних. Кожна з цих областей приваблива для туристів по-своєму. Делі, у якій розташовано безліч цікавих туристичних об'єктів. Серед них вирізняється фортеця Лал-Кіла, яка європейцям більш відома під назвою Червоний форт, її збудовано у XVIII ст. як урядовий комплекс. Вона має декілька збудованих із мармуру палаців. Туристи відвідують неповторні зали публічних і приватних аудієнцій, Перлинну мечеть, імператорський палац Ранг-Махал, імператорські лазні з інкрустованими підлогами.Усе більше іноземних туристів відвідують мавзолей Хума-юна. Це чудовий сад-гробниця восьмикутної форми. Туристів тут цікавить перш за все те, що він слугував моделлю під час будівництва всесвітньо відомого Тадж-Махала.Головне рекреаційно-туристичне ядро Західної туристичної області - місто Мумбай (Бомбей). Це величезне місто є головним центром кіноіндустрії країни. Туристів Мумбай приваблює чудовою вікторіанською архітектурою і величезними ринками з екзотичними фруктами та спеціями, ювелірними виробами й антикварними речами. Серед інших об'єктів туризму виокремлюються Висячі сади, храм бога Шиви, видовбаний у скелі, Башти мовчання та ін.Південна туристична область з центром у Ченнаї (Мадрас) вирізняється надзвичайно різноманітними рекреаційними ресурсами. У самому місті привабливими є форт Сент-Джордж, одна з найгарніших у світі набережних, вибиті у скелях стародавні храми. Європейців вражає безліч мавп у міських скверах і на вулицях міста. Багато пам'яток історії, культури і релігій знаходяться в інших містах Півдня Бенгалурі, Хайдарабад і, Майсурі та ін.42.Рекреаційно-туристичне господарство Непалу

Найпривабливішими для іноземців є, перш за все, індуїстські та буддійські культові споруди. Обслуговування альпіністів з усього світу також стало джерелом стабільного доходу жителів багатьох гімалайських поселень. Цілий народ, тобто шерпи, перетворилися на носильників і провідників численних альпіністських експедицій. Бажаючих покорити найвищі вершини світу нині стільки, що уряд Непалу змушений установлювати чергу. До чинників, які обмежують розвиток туризму в цій країні, належать багаторічна політична нестабільність, воєнні дії та терористичні акти.Провідним рекреаційним ресурсом Непалу є унікальні природні умови цієї країни. У цілому в природному плані Непал можна поділити на дві частини: передгірні рівнини тераї, які є продовженням Гангзької низовини, і Гімалаї. Ширина тераїв змінюється від 16 до 30 км. Вони сильно розорані. Перед самими горами тераї дуже заболочені з окремими осередками малярії. На передгірних підвищеннях розташовані савани з густими заростями слонової трави висотою до 4,5 м. У Гімалаях знаходяться вершини 5 "восьмитисячників": найвища гора планети Джомолунгма, а також Канченджанга, Макалу, Аннапурна і Джаулагірі.Розвиваючи туризм у Непалі, уряд намагається зберегти дуже багатий у минулому рослинний і тваринний світ. Для цього створено декілька об'єктів природно-заповідного фонду: резерват Читауен на кордоні з Індією, а також національні парки Лантасанг, Сагар-матха, Нагарджук тощо.Головними релігіями Непалу є індуїзм (86% віруючих) і буддизм (12%). У країні знаходиться багато найважливіших культових споруд буддистів та індуїстів усього світу. Непальці надзвичайно релігійні. Кожен непальський будинок є по суті маленьким храмом. Непал - одна з небагатьох країн світу, де предмети класичного і сучасного мистецтва використовуються у повсякденному житті людей. Ці унікальні витвори зберігаються у численних храмах. Хоча Непал є єдиною країною світу, де індуїзм визнано державною релігією, тут вільно зберігається релігійне розмаїття.Туристів вражає не лише кількість храмів, а й розмаїття їхньої архітектури, яке можна в цілому звести до трьох видів: пагода, шикара і ступа.43.Рекреаційно-туристичне господарство Таїланду

До природних рекреаційних ресурсів належить неповторний рельєф. Майже по всій території країни серед ідеально рівних низовинних рівнин розкидані середньовисотні гори. Це круті, іноді скелясті, підняття (складчасто-брилові гори), складені гранітами, кристалічними і глинистими сланцями. Вони ніби тонуть у ділянках рисових полів. Гори складені м'якшими гірськими породами до самих вершин помережені терасами, що створює незабутній для європейців антураж.Один із головних видів рекреаційних ресурсів Таїланду - узбережжя. Його загальна довжина 2750 км. І здається, що скоро кожен метр цього узбережжя перетвориться на пляж для туристів.Сприятливим для розвитку рекреації та туризму є яскраво виражені риси субекваторіаль- ного мусонного клімату. Середньодобова температура протягом року фактично ніде не опускається нижче +22 °С. Тривалість дощового періоду в різних частинах країни коливається від 6 до 8 місяців.Таїланд має густу мережу повноводних річок. Майже всі вони починаються у горах на півночі і впадають у Сіамську затоку. Цей туристичний ресурс усе ще чекає свого освоєння. В країні є декілька незначних озер, найбільше з яких Кам. Річки багаті на цінну і смачну рибу. Туристів приваблює те, що немало тайців живуть у великих, вкритих циновками човнах.Туристів дуже цікавлять релігія і традиції тайців. Буддизм тут є державною релігією, яку сповідують до 95% усіх громадян країни. Решта віддають перевагу ісламу, християнству і конфуціанству. За століття тай-ці побудували тисячі храмів, присвячених Будді. Все це доповнює величезна кількість зображень Будди і ціла армія ченців. Кожен тайський буддист, починаючи з 20 років, повинен хоча б раз за життя стати ченцем терміном від двох тижнів до трьох місяців.Європейці з цікавістю спостерігають за релігійним життям Таїланду. їх вражає пошана, якою оточені буддистські ченці. Вони не займаються виробничою працею і тому знаходяться на утриманні всіх інших членів суспільства. Туристів приваблюють групи ченців, які обходять будинки заради подаяния. Подати ченцю за філософією буддизму вважається доброю справою, яка буде зарахована у майбутньому житті.Об'єктами туризму для європейців є численні "хатки духів". Тайці дуже поважають і бояться духів, тому намагаються вимолити їхню прихильність. "Хатки духів" ставляться перед будинками, у садках готелів і навіть перед офіційними офісами. Тайці заманюють духів, сподіваючись, що вони охоронятимуть територію і будуть добрими до оточуючих. Із цією метою вони приносять духам їжу і питво, квіти та ароматні палички.Туристам, які приїжджають до Таїланду, слід пам'ятати, що голова будь-якої людини у тайців вважається священною. Там за їхніми віруваннями знаходиться дух, який оберігає життя людини. Тому торкнутися чужої голови означає образити людину.Найбільша кількість об'єктів пізнавального туризму зосереджена в столиці. Особливо приваблює туристів Гран Палас, або Великий королівський палац. Ця резиденція королів Сіаму знаходиться в центрі міста. Архітектурний комплекс включає палаци Дусит, Амаринда, Маха Прасад і Чакрі. Тут проходять пишні церемонії коронації королів країни. До ансамблю Гран Паласу входить відомий храм Смарагдового Будди, який нагадує туристам казкове місто.Храм Ват По цікавий величезною фігурою Будди, який лежить. Розміри цієї скульптури справді вражають - 49 м у довжину і 12 м у висоту. Лише ступні досягають 5 м.Не менш привабливою є Золота гора - покритий благородним металом буддійський храм, який стоїть на штучно створеному пагорбі висотою 78 м. У центральній пагоді храму поховано останки Будди.Туристи не оминають увагою і монастир Тримитр. Він відомий статуєю Золотого До ідеальних місць для відпочинку, які мають світову славу, належить острів-курорт Пхукет. Тут найкращі в усій Азії пляжі, чудові незабутні краєвиди і великий вибір готелів. Це найбільший острів країни, що простягається на 48 км у довжину і 21 км у ширину. Пхукет має статус окремої провінції.

44.Рекреаційно-туристичне господарство Єгипту

Єгипет - одна з небагатьох ісламських держав, відкритих для масового туризму. Рекреаційно-туристичне господарство країни залишається головним валютним джерелом. Тому внутрішні політичні противники режиму, намагаючись порушити соціально-економічну стабільність у державі, вдаються до терористичних актів проти іноземних туристів.Потік туристів до Єгипту постійно зростає. Це починає турбувати світову громадськість. В Єгипті знаходиться найбільша у світі кількість історичних пам'яток, які перебувають під охороною ЮНЕСКО. Єгипетська давнина є духовним спадком усього людства. Надмірна кількість туристів шкодить історико-культурним цінностям Єгипту.Основними рекреаційними ресурсами Єгипту є історико-культурні пам'ятки країни, які органічно доповнюються тропічним кліматом і протяжним морським узбережжям. Морські курорти Червономорського узбережжя є базами, де туристи відпочивають і звідки їх розвозять автобусами і літаками до всіх знаменитих єгипетських туристичних об'єктів.

Велику цікавість викликає в Єгипті гробниця Тутанхамона. Оповитий легендами і храм цариці Хатшепсут. Вона була єдиною в історії Єгипту жінкою-фараоном. Життя Хатшепсут будить фантазію письменників і істориків. За своє життя вона збудувала багато храмів, але після смерті у країні були знищені всі її зображення, а також стерті всі надписи, де згадувалося її ім'я. За життя Хатшепсут було споруджено величний заупокійний храм, який розташований на трьох терасах, сполучених похилими майданчиками (пандусами). Його прикрашали чудові колони і скульптури.Іншим всесвітньо відомим туристичним об'єктом Єгипту є знаменита Долина Царів, яка знаходиться в горах за містом Фіви. Сюди прокладено зручні дороги, але це місце завжди буде оповите аурою нерозгаданих таємниць. Кожен турист, який потрапляє до Єгипту, хотів би відвідати піраміди Гізи і Великого Сфінкса. Всього пірамід у Єгипті більше сотні, всі вони знаходяться на лівому західному березі Нілу. Невеликі їх групи розміщені неподалік від столиці Древнього царства Мемфіса. Однак найвідоміші у світі три великі піраміди Хеопса, Хефрена і Мікерина височать на околиці Каїра в Ель-Гізі.Ще в давнину, наприклад, за часів Давньої Греції чи Римської імперії, ці піраміди вважалися одним зі "семи чудес світу". Піраміда Хеопса донині є найбільшою архітектурною спорудою, яку коли-небудь спромоглися створити люди. У своїй основі піраміда є квадратом зі стороною 227,5 м. Висота її по завершенні будівництва досягала 146,6 м. Дотепер ніхто не може з впевненістю пояснити, як давні єгиптяни виклали цю піраміду з 2,3 млн кам'яних блоків вагою від 2,5 до 15 тонн кожна.Не набагато менша піраміда Хефрена. Іноді туристам навіть здається, що вона більша за піраміду Хеопса. Піраміда Мікерина з її нинішньою висотою 62 м ніби спеціально збудована, щоб підкреслити велич своїх сусідів. У минулому Великі піраміди були частиною некрополя Гізи. Весь комплекс складався з кількох маленьких пірамід, де були поховані дружини фараонів, гробниць великих сановників і жерців. Біля кожної піраміди знаходилися нижні і верхні поховальні храми.Щовечора біля підніжжя пірамід у Гізі для туристів влаштовується незабутня світло-музична вистава. Вона побудована так, що потужні прожектори освітлюють по черзі якусь із пірамід або весь некрополь. Лунає музика і розповідь про Давній Єгипет на багатьох мовах.Найпопулярнішим туристичним центром Єгипту є Луксор - невелике місто на 650 км південніше від Каїра. Найкраще сюди добиратися із Хургади. Луксор колись був грандіозною столицею давньоєгипетської держави. Давні єгиптяни звали її Уасет, греки - Фіви, а араби - Аль-Уксур (палаци).45.Рекреаційно-туристичне господарство СШАУ країні тисячі симфонічних оркестрів, вона має найкращу у світі мережу спортивно-оздоровчих установ.Мільйони туристів з усієї країни ринуть до святих для американців місць - будинку "Індепенденс-холл" у Філадельфії, де було проголошено незалежність США, та до театралізованого містечка Нью-Плімут, де у 1620 р. з корабля "Мейфлауер" висадилися на Американський материк перші переселенці з Англії.Невелика кількість пам'яток старовини значною мірою компенсується багатими природни ми рекреаційними ресурсами. У США вперше у світі були організовані національні парки. Нині їх понад 40. Загальна площа цих туристичних об'єктів перевищує 30 млн га. Серед них всесвітньо відомі Йосемітський, Йєллоустонський парки, Секвоя, Великий Каньйон. Інтенсивно використовуються для відпочинку узбережжя Великих озер і пляжі Каліфорнії та Флориди. Світовим об'єктом туризму є Ніагарський водоспад.Американці є засновниками багатьох важливих напрямів розвитку сучасного туризму. В Каліфорнії вперше було відкрито парк відпочинку "Діснейленд".Центр кіноіндустрії Голлівуд усе більше перетворюється на потужний комплекс відпочинку і розваг. Попереду всіх США і в розвитку індустрії азартних ігор. Характерною особливістю американської системи рекреації та туризму є постійне переливання коштів до найприбутковіших її галузей. В нинішній історичний період до них належить гральний бізнес.Туристам подобається, що в тій частині Лас-Вегасу, де знаходиться більшість гральних закладів, найбільше у світі зосередження готелів. Робота казино і готелів в одному комплексі приводить до того, що у Лас-Вегасі розкішний номер готелю може коштувати клієнту втричі дешевше, ніж у будь-якому іншому місті. Справа в тому, що втрачені гроші в готельному господарстві сторицею окупляться у гральному бізнесі. Ресторани готелів пропонують безкоштовні обіди клієнтам, які програли в казино мільйони.У Лас-Вегасі зроблено все, щоб не лише заманити сюди клієнта, а й якомога довше його звідси не випускати. В готелях казино спеціально прибрані годинники, щоб клієнти нікуди не поспішали. До казино максимально наближені розкішні крамниці, бари і ресторани. Приїхавши до казино, з нього можна не виходити місяцями. Тут є все необхідне, аж до медичного обслуговування. Якщо ви не можете дозволити собі програти мільйони доларів, до ваших послуг тисячі гральних автоматів, які в народі дуже влучно охрестили "однорукими бандитами", покер, кості, "блек-джек" тощо.Столиця надзвичайно багата на пам'ятники видатним державним діячам країни. Найбільше туристів цікавлять грандіозні монументи Джорджу Вашингтону, який має висоту 152 м, і Аврааму Лінкольну. Серед інших об'єктів туризму у Вашингтоні можна виокремити Смітсонівський інститут, столичні художні галереї, музеї, великий зоопарк.На об'єкт туризму в США перетворилася статуя Свободи у Нью-Йорку, яка колись зустрічала переселенців до цієї країни. Ставши символом свободи в усьому світі, вона є разом з тим символом Америки і безмежних можливостей, які надає ця держава для реалізації всього того, що закладено в людині.

47.Рекреаційно-туристичне господарство Бразилії

Бразилія є найбільшою країною Південної АмерикиЧудові і різноманітні природні умови, таємнича і небезпечна Амазонія, тисячі кілометрів пляжів, серед яких знаменита на весь світ Копа-Кабана, славнозвісні щорічні карнавали, багата культурна спадщина, екзотичні місцева кухня і спосіб життя, мальовничі пейзажі і ландшафти, футбол та інші спортивні змагання не є повним списком туристичних принад Бразилії.Найбільше приваблюють туристів знамениті бразильські карнавали, які зазвичай проходять наприкінці лютого або на початку березня і тривають чотири дні і чотири ночі. Найграндіозніший у світі карнавал відбувається у Ріо-де-Жанейро. Всі центральні вулиці міста перетворюються на один велетенський танцмайданчик. Карнавал повільно рухається вулицями повз спеціально збудовані для глядачів трибуни. Всі засоби масової інформації, всі люди говорять у цей час лише про карнавал. Стихія самби, національного бразильсь- кого танцю, заполоняє не лише міста країни, а й свідомість людей.Проте не всім місцевим жителям до смаку масова істерія карнавалу. В цей час є велика кількість бажаючих виїхати з великих міст подалі від шуму і тисняви. Туристичні агентства пропонують на час карнавалу путівки до гірських курортів. Вони гарантують, що самба туди не добереться і можна буде насолодитися тишею.В Бразилії перед самим карнавалом виникає два потужні протилежні зустрічні туристичні потоки. Одні рвуться до Сан-Паулу, Ріо-де-Жанейро, Сальвадора й інших великих міст з провінції та інших країн, щоб побачити бразильський карнавал, а інші - цілими родинами виїжджають із цих же міст у провінцію.Туристи з інших країн часто не знають, що в Бразилії паралельно проходять два карнава- ли. Один з них є суто імпровізованим, народним. Він супроводжується нестримними і неконтрольованими веселощами. Інший карнавал, так би мовити офіційний, відбувається за жорсткими правилами комерційного заходу. Його організатори вкладають у карнавали великі гроші і хочуть сторицею їх відшкодувати. Кожна школа самби отримує від місцевої влади і туристичних фірм до мільйона доларів на підготовку і проведення виступу. Центральною подією грандіозного офіційного карнавалу завжди є парад самби вищої ліги, саме він принаджує найбільшу кількість туристів. У виступах кожної напівпрофесійної школи бере участь від 3,5 до 5 тис. осіб.Під час карнавалу туристи й учасники, відпочивши вдень, гуляють цілу ніч. Карнавальні костюми жінок важать до 15 кг, а чоловіків - іноді до 30 кг. Щоб годинами танцювати в такому одязі, потрібна велика витривалість. Врешті-решт жюрі підбиває підсумки, визначає переможців і всі чекають наступного року.Неповторним природним туристичним об'єктом Бразилії є водоспади Ігуасу. Мовою індіанців гуарані ця назва означає "Великі води". Багато туристів вважає Ігуасу найгарні -шим водоспадом світу. Він вдвічі ширший і на 20 м вищий за знаменитий Ніагарський. Майже трьомастами струменями спадає тут вода по природних сходах, шириною в 3 км. Найвідоміша частина водоспаду - жахлива Глотка диявола: чотирнадцять окремих струмків зливаються в один нестримний потік, шириною 100 м. Величезна хмара бризок зумовлює появу над Ігуасу величезної веселки. Вона, як міст, з'єднує обидва його береги.Нині Бразилія перетворилася на країну екстремальних видів туризму. Звичайно, на поїздку до екваторіальних лісів Амазонії не кожен зважиться. Місяць, наповнений пригодами життя, у сельві коштує для туристів 5 тис. доларів США. Зважаючи на різні потреби і можливості туристів, бразильці дуже підприємливо поділили поїздку в Амазонію на екстрим і псевдоекстрим.Рекреаційно-туристичне господарство Бразилії - це молода галузь економіки, яка швидко розвивається. Величезна територія країни, різні природні умови й історія розвитку привели до формування декількох туристичних районів. Північний район подібний до Амазонії. Дика природа, екзотика сельви, повноводні річки є основою для розвитку таких видів туризму, як екстремальний, екскурсійний, рафтинг,мисливський, риболовний. Північно-східний район в основному сільськогосподарський, але тут є містоРесіфі, яке називають колоніальною перлиною країни. Місто самою історією призначене для розвитку пізнавального туризму. Не поступається йому і місто Сальвадор з його старовинною колоніальною архітектурою, а також чудовими пляжами Ітапан, Амараліна і Пітуба. Сальвадор славиться своїми вуличними святами, які відбуваються щомісяця, ремісничими ринками, школами бойового мистецтва капуейра тощо.Південно-східний район найбільш економічно розвинутий. Нині це головна туристична зона завдяки Ріо-де-Жанейро і Сан-Паулу. Тут найрозвинутішими видами туризму є пляжний, діловий, розважальний, екскурсійний, спортивний. Південний район славиться національними парками, екзотичним парком птахів і звичайно грандіозним водоспадом Ігуасу. Західний район привабливий тим, що тут знаходиться столиця країни з її ультрамодерною архітектурою.

48.Рекреаційно-туристичне господарство Австралії

Найбільше число туристів відвідують Австралію та Океанію в зимові місяці, що є для Європи та Північної Америки періодом спаду рекреаційної активності. Це, по-перше, сприяє пом’якшенню сезонних коливань у відпочинку і, по-друге, відкриває перед Австралією та Океанією широкі можливості для подальшого розвитку рекреаційної галузі.

Австралія - шоста у світі країна по розмірі території, і ця єдина держава, що займає цілий континент. Австралійський союз містить у собі Австралійський материк і кілька островів, найбільшим з яких є Тасманія. На території материка різноманітна природа сусідить із сучасними густонаселеними мегаполісами. Хоча більшу частину континенту займають напівпустелі й пустелі, в Австралії є різноманітні ландшафти: - від альпійських лугів до тропічних джунглів.

Незважаючи на досить коротку історію країни, в Сіднеї розташована велика кількість історичних музеїв. Слід виділити Австралійський Музей, Музей Сіднея, Музей Механізмів, Національний Судноплавний Музей.

У більшість туристів викликають інтерес мистецтво та побут аборигенів. Найбільша кількість туристів відвідують Австралію та Океанію в місяці, коли в Європі та Північній Америці відбувається спад туристичної активності. Це по-перше дозволяє згладити сезонні коливання в міжнародному туризмі в загальному, а по-друге відкриває перед Австралією та Океанією широкі можливості подальшого розвитку рекреаційної діяльності, а точніше міжнародного туризму. Туристичний сезон в Австралії - в північні і південні району Австралії - з травня по жовтень, у центральний райони - з квітня по травень і з серпня по вересень. На західні або східні райони - з жовтня по квітень.

До туристичних пам'яток відноситься також Великий Бар'єрний риф, що простягається на 2500 км вздовж узбережжя у вигляді коралових рифів і островів, найбільший кораловий риф на планеті. При бажанні туристи можуть здійснити круїзи на острови Великого Бар'єрного рифу, зайнятися підводним плаванням, скупатися у водоспадах серед диких джунглів.Цікаві нариси про розвиток туризму в Австралії, представлені в книзі Лінн ван дер Ваген «Готельний бізнес» [40].До популярних видів відпочинку в Австралії можна віднести подорожі на прилеглі острови Тихого океану, наприклад, на острова Гамільтон і Хайман. Тут є розвинена туристична інфраструктура: першокласні тенісні корти, тренажерні зали, поля для гри в гольф тощоЗначна частина іноземних туристів, а це головним чином японці і вихідці з інших країн Азіатсько-Тихоокеанського 174 регіону, приїжджає в Австралію подивитися на унікальних тварин, що живуть на цьому континенті: кенгуру, коалу та ін.В останні роки поряд з традиційними галузями спеціалізації в Австралії розвивалося виноградарство. Вона стала великою виноробної країною. Традиції виноробства прийшли сюди з Європи ще в XIX ст. Зараз практично в кожному штаті Австралії вирощують виноград і роблять вино. Велика частина виноградників розташована в Південній Австралії з центром в Аделаїді. А в штаті Новий Південний Уельс в жовтні щорічно проводяться винні фестивалі.

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Рекреаційна географія - комплексна географічна наука і навчальна дисципліна, яка вивчає територіальну організацію рекреаційного господарства. У власних дослідженнях рекреаційна географія широко використовує методи як власне географічних, так й інших наук

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

Похожие материалы:

Сопоставимость и сравнимость показателей бухгалтерской отчетности

Пользователи бухгалтерской отчетности и адреса её представления. Состав промежуточной и годовой бухгалтерской отчетности и сроки ее представления. Организация работы по составлению бухгалтерской отчетности. Подготовительный этап.

История создания общероссийской общественной организации «Союз казаков»

В качестве объекта нашего исследования стоит рассмотреть самую старейшую некоммерческую организацию в лице Союза казаков России.

Уголовное право

Уголовный кодекс Российской Федерации УК РФ. Система уголовного права, понятие и значение. Состава преступления. Субъективная сторона преступления. Общественно опасное деяние. Причинная связь в уголовном праве. Уголовная ответственность. Субъект преступления.

Адміністративно-територіальна реформа і реформа самоврядування в Україні: складові моделі народного капіталізму

Круглий стіл на тему: «Адміністративно-територіальна реформа і реформа самоврядування в Україні: складові моделі народного капіталізму»  у рамках проекту  Громадської спілки «Громадянський центр розвитку суспільства»

Влияние компьютера на здоровье человека. Реферат

Влияние компьютера на здоровье человека: влияние электромагнитного излучения; компьютер и зрение; заболевания, связанные с мышцами и суставами; стресс, бессонница, нервные расстройства; заболевания органов дыхания. Меры предосторожности и профилактика заболеваний при работе с компьютером.

Сохранить?

Пропустить...

Введите код

Ok