Методика викладання психології. Робоча програма

Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського

Кафедра загальної та вікової психології

          “ЗАТВЕРДЖУЮ”

Завідувач кафедри (відділення)

________________________________

“______”_______________20___ року

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 ______________Методика викладання психології__________

(шифр і назва навчальної дисципліни)

напряму підготовки________________0101__________________________________

(шифр і назва напряму підготовки)

          для спеціальності ___________7.01010101_ Початкова освіта _______________

(шифр і назва спеціальності (тей)

спеціалізації___________       практична психологія  ____________________

(назва спеціалізації)

     Навчально-науковий інститут педагогічної освіти                                                                      

2014 навчальний рік

     

Робоча програма __Методика викладання психології___________для студентів

за напрямом підготовки 0101_Педагогічна освіта, спеціальністю

7.01010101   Початкова освіта.

Розробники Кандидат психологічних наук, доцент, Литвиненко І.С., викладач кафедри загальної та вікової психології Рєпка А.О.

                               

Робочу програму схвалено на засіданні кафедри (циклової комісії)__

загальної та вікової психології

Протокол від “____”________________20__ року № ___

Завідувач кафедри (голова циклової  комісії) Кандидат психологічних наук, доцент, Литвиненко І.С.

                                                               _______________________ (__________________)

                                                                                                                (підпис)                                                   (прізвище та ініціали)         

__________, 20__ рік

 __________, 20__  рік

1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівеньХарактеристика навчальної дисципліниденна форма навчаннязаочна форма навчанняКількість кредитів  – 1,5Педагогічна освітаза виборомНапрям підготовки 0101Початкова освітаМодулів – 2Спеціальність:Початкова освіта Рік підготовкиЗмістових модулів – 25-й-йІндивідуальне науково-дослідне завдання ___________                                          (назва)СеместрЗагальна кількість годин –  6010-й-йЛекціїТижневих годин для денної форми навчання:аудиторних – самостійної роботи студента –Освітньо-кваліфікаційний рівень:спеціаліст10 год. год.Практичні, семінарські10 год. год.Лабораторні год. год.Самостійна робота год. год.Індивідуальні завдання: год.Вид контролю: 10 семестр - екзамен

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить (%):

для денної форми навчання – 30

для заочної форми навчання –  70

 1.  Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета: - оволодіння студентами найважливішими теоретичними і практичними проблемами методики викладання психології;

 •   ознайомити студентів з методикою викладання психології та її теоретичних основ: психологічною теорією навчання, психологією учбової діяльності, розвиваючим навчанням, системою основних методів навчання;
 •  ознайомити студентів із принципами та специфікою викладання психології в учбових закладах; дидактична підготовка студентів  до викладання психології.

 

Завдання: - оволодіти всіма психологічними категоріями, поняттями, включеними в програму курсу;

- оволодіти прийомами всіх форм занять з використанням активних методів навчання, які спрямовані на формування у студентів теоретичного професійного мислення психологічного складу;

- сформувати у студентів вміння творчо використовувати психологічні знання у практичній діяльності;

- засвоїти  основні поняття та категорії передбачених навчальною програмою;

- оволодіти інформацією про історію викладання психології, про систему сучасної психологічної освіти;

- засвоїти цілі, задач, тематики занять, які можуть проводитися із студентами та учнями;

- засвоїти характеристики  основних видів учбових занять (лекція, семінарське,    лабораторне практичне заняття)

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: 

       -  вища освіта - одна з найголовніших складових загальнолюдських цінностей;

       -   українська вища освіта приймає участь в Болонських перетвореннях;

       -   специфіку психології як науки і навчального предмету;

       - особливості навчально-методичного комплексу за спеціальністю “Психологія”;

       -   організацію праці викладача психології;

       -   психологічні особливості взаємодії викладача і студента і в педагогічному процесі;

       -    психологію особистості викладача;

       -    психологію особистості студента;

       -    психологічні основи розвивального навчання і виховання студентів;

-    основні закономірності процесу навчання та виховання;

 •  основи психологічної теорії навчання;
 •  психологічну теорію учбової діяльності;
 •  теорію розвиваючого навчання;
 •  систему активних методів навчання та викладання;
 •  психологічні закони засвоєння знань, вмінь та навичок;
 •  психологічні аспекти формування пізнавального інтересу та інтелектуальних здібностей студентів;
 •  прийоми проведення усіх форм занять.

вміти: - аналізувати перспективи розвитку вищої освіти в Україні;

- усвідомлювати специфіку і важливість науки психології для професійної діяльності майбутнього психолога;

- володіти методами викладання психології;

- володіти засобами активізації пізнавальної діяльності студентів;

- володіти методами виховної роботи зі студентами;

- володіти навичками і умінням готуватися до лекції, практичних занять;

- керувати науково-дослідною роботою студентів;

- складати програму самопізнання і самовдосконалення своєї особистості.

- уміння складати програму самопізнання і самовдосконалення своєї

особистості.

 - застосовувати методи активного навчання;

 - проводити лекційні, лабораторні, семінарські заняття в учбових групах;

 - аналізувати та проектувати навчально-виховну ситуацію;

 - ефективно управляти, контролювати та корегувати самостійну роботу;

 - володіти методичними прийомами забезпечення ефективності педагогічного контролю та корекції навчальної діяльності студента.

 

 1.  Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Історія викладання психології та сучасна психологічна освіта.

Тема 1. Історія викладання психології у вищій та середній школі.

       Тема 2. Сучасна психологічна освіта.

Тема 3. Нормативно-правове забезпечення освіти.

Тема 4. Теорія навчання та викладання у ВУЗі. Активні методи навчання.

Змістовий модуль 2. Форми та методи викладання психології.

Тема 1. Організація навчання та види учбових занять з психології.

Тема 2. Методи вивчення психології.

Тема 3. Перевірка та оцінка знань з психології.

Тема 4. Викладання психології як науки теоретичної та прикладної.

         Розробка навчального курсу з психології.

Тема 5. Управління самостійною роботою студентів. Контроль та корекція учбової діяльності студентів.

4. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і темКількість годинденна формаусього у тому числілплаб.інд.с. р.1234567Модуль 1Змістовий модуль 1. Історія викладання психології та сучасна психологічна освіта.Тема 1. Історія викладання психології у вищій та середній школі.1Тема 2. Сучасна психологічна освіта. Інноваційне та традиційне навчання4Тема 3. Нормативно-правове забезпечення освіти.2Тема 4. Теорія навчання та викладання у ВУЗі. Активні методи навчання.2Разом за змістовим модулем 1Усього годинМодуль 2Змістовий модуль 2. Форми та методи викладання психології. Тема 1. Організація навчання та види учбових занять з психології.12Тема 2. Перевірка та оцінка знань з психології.12Тема 3. Викладання психології як науки теоретичної та прикладної.Розробка навчального курсу з психології. 22Тема 4. Управління самостійною роботою студентів. Контроль та корекція учбової діяльності студентів.1ІНДЗ-Усього годин1010

5. Теми семінарських занять

№з/пНазва темиКількістьгодин1, 2Сучасна психологічна освіта. Інноваційне та традиційне навчання- основні тенденції сучасної психологічної освіти у світі. Базова психологічна освіта;- викладання психології студентам інших спеціальностей;- післядипломна психологічна освіта;- навчання психології в середніх навчальних закладах.- викладання у вузі - розвиваюче навчання- активні методи навчання- інноваційне  навчання- традиційне навчання43Організація навчання та види учбових занять з психології.- організація навчальних занять з психології у вищих і середніх навчальних закладах- лекції та семінарські заняття з психології. Лабораторні заняття.- урок з психології- підготовка рефератів, курсових і дипломних робіт з психології-  практика студентів.- позакласна робота з психології в школі і поза аудиторна робота у вузі24Перевірка та оцінка знань з психології.- організація перевірки та оцінювання при навчанні психології- види перевірки знань при навчанні психології- форми перевірки знань при навчанні психології25Викладання психології як науки теоретичної та прикладної. Розробка навчального курсу з психології.- викладання психології як науки теоретичної та прикладної:- мета викладання психології у вузі- методичні особливості викладання теоретичної психології:- розділ А. Історія психології- розділ Б. Загальна психологія- методичні особливості викладання прикладної психології:- розділ В. Вікова та педагогічна психологія- розділ Г. Соціальна психологія- розділ Д. Медична психологія- розділ Е. Юридична (правова) психологія- розробка навчального курсу з психології- знання наукової та практичної психології як основанавчального курсу- місце і роль життєвих психологічних знань, психології мистецтва, ірраціональної психології в навчальному курсі- друковані та електронні джерела знань для викладання психології- технологія розробки навчального курсу1

                                                                                                         

6. Самостійна робота студентів

№з/пНазва темиКількістьгодин1Викладання психології у другій половині ХХ ст..2Основні тенденції сучасної психологічної освіти.3Адапатція вищої психологічної освіти України в Європейський освітній простір.4Нормативно-правове забезпечення освіти. Принципи навчання психології. Мета викладання психології.5Методи інтерактивного навчання.6Психологія як наукова та учбова дисципліна. Учбові дисципліни по психології.7Позакласна робота з психології в школі та поза аудиторна робота у вузі.8Методичні особливості викладання психології.9Технологія розробки навчального курсу.10Оцінка результатів учбової діяльності студентів.11Принципи навчання психології.12Основні напрями роботи кафедри психології.13Методика оцінки знань та проведення контролю.14Методика організації самостійної роботи студентів, їх науково-дослідницької діяльності.15Дистанційне навчання.16Особливість викладача психології.17Функції викладача психології та його ролі.18Психолого-педагогічна культура виклада психології.19Знання, вміння, здібності та особистісні якості викладача психологіїРазом

7. Питання для самоконтролю

1. Які позитивні уроки можна винести з історії викладання психології в середніх навчальних закладах?

2. Які основні причини незадовільного викладання психології в історії середньої освіти?

3. Коли психологія була вперше введена в якості навчального предмета в школь¬ние програми багатьох європейських країн і США?

3. У рамках яких навчальних дисциплін викладалася психологія в XIX ст.?

4. Коли почалося викладання психології на емпіричній основі в россій¬ской школі?

5. Яка основна тема розглядалася на уроках психології в США в 50-х рр.?

6. Коли психологія втретє була введена в навчальні плани середніх шкіл в Росії?

7. Які нові тенденції у викладанні психології з'явилися в 60-х рр.?

8. Коли відбувалося значне розширення викладання психології як факультативного предмету в російських школах?

9. Якими документами регламентується організація навчального процесу у вузі?

10. Які форми навчання існують у вищих навчальних закладах?

11. Перелічіть основні види навчальних занять у вузі.

12. Охарактеризуєте специфіку завдань, на вирішення яких спрямовані різні види навчальних занять.

13. Які три основні види навчальної роботи існують в середніх навчальних закладах?

14. У чому полягають основні функції лекції як виду навчальних занять?

15. Охарактеризуйте основні методичні аспекти підготовки та проведення лекції.

16. У чому полягають основні функції семінару як виду навчальних занять?

17. Охарактеризуйте основні методичні аспекти семінарського заняття репродуктивного і продуктивного типу.

18. У чому полягає підготовка викладача до проведення семінару?

19. У чому полягає підготовка студента до семінару?

20. У чому полягають особливості семінарського заняття репродуктивного та продуктивного типу?

21. Перерахуйте основні функції лабораторних робіт і практичних занять з психології.

22. Які типові завдання можуть даватися на лабораторних і практичних заняттях з психології?

23. За яким планом зазвичай проводиться практичне заняття?

24. У чому особливість проведення лабораторних робіт і практичних занять репродуктивного, частково-пошукового та пошукового характеру?

25. У чому полягають особливості різних форм організації роботи студентів на практичних заняттях?

26. Назвіть основні характеристики уроку як форми навчальних занять.

27. У чому полягає типова дидактична структура уроку?

28. У чому полягають особливості різних типів уроків?

29. У чому полягає підготовка викладача до уроку психології?

30. Що повинен включати в себе конспект уроку?

31. Охарактеризуйте різні форми організацій навчальної роботи на уроці.

32. Назвіть цілі самостійної навчальної діяльності з психології.

33. Перерахуйте типові види самостійної роботи з психології.

34. Які види завдань можуть використовуватися для освоєння студентами умінь читання навчальної та наукової літератури?

35. Яким умінням необхідно навчати студентів при конспектуванні першоджерел?

36. У чому може полягати підготовка студентів до лекцій, семінарів і практичних занять?

37. У чому може полягати домашня робота з психології, виконувана школярами?

38. Охарактеризуйте ефективні способи підготовки студентів до іспитів.

39. Які вміння повинен освоїти студент при виконанні реферативної учбової та науково-дослідної роботи?

40. Які вміння повинен освоїти студент при виконанні емпіричної науково-дослідної роботи?

41. Які вміння повинен освоїти студент при підготовці розробки в галузі практичної психології?

42. У чому особливість цілей практики як виду навчальної роботи студента?

43. Які типи завдань з психології можуть даватися студентам?

44. Які види позакласної та позааудиторної роботи з психології можуть проводитись в середніх і вищих навчальних закладах?

45. Як організовується перевірка і оцінка знань учнів у школах і студентів у вузах і які її форми?

46. Які три види атестації учнів і студентів використовуються в середніх і вис¬шіх навчальних закладах?

47. Опишіть основні функції перевірки і оцінки знань з психології.

48. У чому полягають основні принципи перевірки та оцінки знань?

49. У рамках яких програм навчання психології оцінювання використовується, а в яких ні?

50. Що таке нормативне оцінювання і що таке оцінювання на основі результатів розподілення?

51. Що повинен передбачити викладач щодо перевірки та оцінки знань при плануванні курсу з психології?

52. Які види перевірки знань можуть використовуватися викладачем і в чому їх особливості?

53. У чому полягають особливості усній і письмовій перевірки знань?

54. У чому полягають особливості вільною і програмованої перевірки знань?

55. У чому полягають особливості індивідуальної та фронтальної перевірки знань?

56. У чому полягають особливості персональної та експертної перевірки знань?

57. Що таке рейтингове оцінювання?

58. Які форми перевірки знань можуть використовуватися викладачем?

59. Що таке колоквіум, які його переваги і недоліки?

60. Що таке залік, які його переваги і недоліки?

61. Що таке іспит, які його переваги і недоліки?

62. Які критерії можуть використовуватися при оцінюванні студента на іспиті?

63. Що таке контрольна робота, які її переваги і недоліки?

64. Що таке поурочні оцінювання, які його переваги і недоліки?

65. Що таке тестування, які його переваги і недоліки?

66. Які види завдань можуть використовуватися в тестах?

67. Які критерії можуть використовуватися при оцінці реферату або реферативной частини дипломної роботи?

69. Які критерії можуть використовуватися при оцінці розробки в галузі практичної психології?

70. Що являє собою підсумкова атестація студентів?

71. Охарактеризуйте особливості наукової психології та можливості її використання у викладанні психології.

72. Охарактеризуйте особливості практичної психології та можливості її використання у викладанні психології.

73. Охарактеризуйте особливості життєвих психологічних знань і можливостей і їх використання у викладанні психології.

74. Охарактеризуйте особливості психологічних знань в мистецтві і можливостей їх використання у викладанні психології.

75. Охарактеризуйте особливості ірраціональної психології та можливості її використання у викладанні психології.

76. Перерахуйте основні типи друкованих та електронних джерел, іспользуе¬мих при підготовці навчального курсу з психології.

77. Назвіть найважливіші дидактичні критерії підручника з психології.

80. У чому полягає особливість наукової літератури, гідності та недоліків її використання у викладанні психології?

81. У чому полягає особливість словників і довідників, які переваги і недоліки їх використання у викладанні психології?

82. У чому полягає особливість науково-популярної літератури, які до¬стоінства і недоліки її використання у викладанні психології?

83. У чому полягає особливість електронних ресурсів для викладання психологіі, які переваги і недоліки їх використання?

84. Охарактеризуйте основні технологічні етапи розробки навчального курсу з психології.

85. На які критерії необхідно орієнтуватися при виборі підручника та посібників учебних?

86. Які критерії відбору змісту навчального курсу можуть бути взяті за основу?

87. Наведіть приклади постановки навчальних цілей при вивченні психології.

88. На які питання слід звернути увагу при розробці формату проведенія навчального курсу?

89. На які питання важливо звернути увагу при розробці оціночної сістеми, яка буде використовуватися в процесі проведення курсу?

90. Як слід планувати навчальні заняття та самостійну роботу студентів?

91. Що повинна містити робоча програма навчального курсу?

92. Що являє собою тематичний план занять і як він оформляється?

93. На що важливо звернути увагу при розробці критеріїв оцінки знань і умінь з дисципліни?

94. На що важливо звернути увагу при підготовці до окремих занять?

95. Які завдання вирішуються викладачем при складанні конспекту занять?

96. Як слід завершувати проведення навчального курсу?

8. Індивідуальне навчально-дослідне завдання

Курсова робота спрямована на детальне знайомство з певною темою. Основна задача вказаного індивідуального навчально-дослідного завдання – поглиблене вивчення певної проблеми навчального курсу, отримання більш повної інформації з певного його розділу.

9.Методи навчання

За джерелами знань: словесні: розповідь, пояснення, лекція, бесіда; наочні: спостереження, ілюстрація, демонстрація; практичні: вправи, завдання, рішення ситуаційних задач.

За характером пізнавальної діяльності: пояснювально-ілюстративні, проблемні, частково-пошукові.

10. Методи контролю

Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних, семінарських та індивідуальних занять; має на меті перевірку рівня підготовки студентів до виконання конкретної роботи. Види поточного контролю: усне та письмове опитування, тестування, самоконтроль, складання схем, таблиць, опорних конспектів, дидактичних тестів.

Підсумковий контроль здійснюється з метою оцінки результатів навчання студента. Види підсумкового контролю: модульна контрольна робота, іспит.

Модульна контрольна робота - вид підсумковою контролю, що полягає в оцінюванні засвоєння студентом навчального матеріалу за модулем. Передбачає оцінювання знань студентів за трьома рівнями: тестовим, понятійним та продуктивним.

Іспит - вид підсумкового контролю, що полягає в оцінюванні засвоєння студентом навчального матеріалу на підставі виконання ним певних типів робіт на практичних, семінарських та індивідуальних заняттях, модульних контрольних робіт та індивідуального навчально-дослідного завдання.

.                                                                      

11. Розподіл балів, які отримують студенти

Поточне тестування та самостійна роботаПідсумковий тест (екзамен)СумаЗмістовий модуль 1Змістовий модуль 2+150Т1Т2Т3Т4Т52030303535

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС

Сума балів за всі види навчальної діяльностіОцінка за національною шкалоюдля екзамену, курсового проекту (роботи), практикидля заліку90 – 100відмінно  зараховано82-89добре 74-8164-73задовільно 60-6335-59незадовільно з можливістю повторного складанняне зараховано з можливістю повторного складання0-34незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисциплінине зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

12. Методичне забезпечення

1. Конспекти лекцій.

2. Методичні рекомендації до семінарських та практичних занять.

3. Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів.

4. Робоча навчальна програма з дисципліни.

14. Рекомендована література

Базова

1. Актуальные проблемы преподавания психологии в пединституте и в школе: Тезисы докладов научно-практической конференции. — М.: Изд-во «Прометей», МГПИ им. В. И. Ленина, 1990. - 234 с.

2. Андреева А. Д., Данилова Е. Е. Преподавание психологии в современной школе // Вопросы психологии. — 1999. — № 2. — С. 122-124.

3. Бадмаев Б. Ц. Психология: как ее изучить и усвоить: Учебно-методическое пособие для студентов вузов. — М.: Учебная литература, 1997. — 256 с.

4. Бадмаев Б. Ц. Методика преподавания психологии. — М.: Владос, 1999.

5. Боярчук В. К. Методика преподавания психологии в вузе: Учебно-методическое пособие. — Ростов-н/Д: Изд-во Ростовского ун-та, 1982. — 68 с.

6. Ганзен В. А., Балин В. Д. Теория и методология психологического исследования. — СПб.: Изд-во СПбГУ, 1991. - 75 с.

7. Герасимова В. С. Роль факультатива по психологии для старшеклассников // Вопросы психологии. — 1987. — № 4. — С. 88-92.

8. Гинецинский В. И. Введение в методику преподавания психологии: Курс лекций. — Л.: ЛГУ, 1983.

9. Гласе Дж., Стенли Дж. Статистические методы в педагогике и психологии. — М.: Прогресс, 1976.

10. Готптсданкер Р. Основы психологического эксперимента. — М, 1982.

11. Донцов А. И., Жуков Ю. М., Петровская Л. А. Практическая социальная психология как область профессиональной деятельности // Введение в практическую социальную психологию / Под ред. Ю. М. Жукова, Л. А. Петровской, О. В. Соловьевой. — 2-е изд. — М.: Смысл, 1996. С. 7-21.

12. Елфимова А. И., Рыбакова Л. М., Сивцова Н. А. Практикум по общей психологии для педагогических институтов. — Вологда, 1975. — 49 с.

13. Забродин Ю. М., Попова М. В. Психология в школе: Учебно-методическое пособие для учителя: Экспериментальный учебный курс для подростков. — М., 1994. — 264 с.

14. Карандашев В. Н.    Методика преподавания психологии: Учебное пособие. — СПб.: Питер, 2006. — 250 с

15. Карандашев В. Н. Преподавание психологии: Опыт международного исследования и перспективные проекты сотрудничества // Психологический журнал. — 2001. - Т. 22. - № 2. - С. 86-89.

16. Корнилов К. Н. О преподавании психологии в средней школе // Советская педагогика. - 1943. - № 8-9. - С. 17-19.

17. Ляудис В. Я. Методика преподавания психологии. — М.: Изд-во МГУ, 1989.

18. Магазанник В. Д., Ющенко А. С. Программа психологической подготовки инженеров // Развивающаяся психология — основа гуманизации образования: Материалы I всероссийской научно-методической конференции 19-21 марта 1988 г. / Под ред. В. Я. Ляудис, Н. Н. Корж. - М.: РПО, 1998. - Т. 2. - С. 96-97.

19. Немцов А. А. Подход к преподаванию психологии в техническом университете // Развивающаяся психология — основа гуманизации образования: Материалы.

20. Онучин А. Н. Возможности комплексного подхода к преподаванию психологии в средней школе // Развивающаяся психология — основа гуманизации образования: Материалы I всероссийской научно-методической конференции 19-21 марта 1988 г. / Под ред. В. Я. Ляудис, Н. Н. Корж. - М.: РПО, 1998. - С. 170-171.

21. О преподавании психологии в средней школе: Методическое письмо МП РСФСР. — М.: Учпедгиз, 1949. - 68 с.

22. Панибратцева 3. М. Методика преподавания психологии: Методическое пособие для преподавателей педагогических училищ / Под ред. А. А. Люблинской. — М.: Просвещение, 1971. — 152 с.

23. Пономаренко Л. П., Белоусова Р. В. Основы психологии для старшеклассников: Пособие для педагога: В 2 ч. - М.: ВЛАДОС, 2001.

24. Практическая психология образования: Учебник для студентов высших и средних учебных заведений / Под ред. И. В. Дубровиной. — М.: Сфера, 2000. — 528 с.

25. Практические занятия по психологии / Под ред. А. В Петровского. — М.: Просвещение, 1972. - 167 с.

26. Практические занятия по психологии / Под ред. А. Ц. Пуни. — М., 1977. — 160 с.

27. Савина О. О. Преподавание психологии в школе как фактор, способствующий осознанию личностной идентичности у подростков и юношей // Развивающаяся психология — основа гуманизации образования: Материалы I Всероссийской научно-методической конференции 19-21 марта 1988 г. / Под ред. В. Я. Ляудис, 28. Н. Н. Корж. - М.: РПО, 1998. - С. 203-204.

29. Самарин Ю. А. Очерки по методике преподавания психологии в средней школе / Под ред. М. В. Соколова. - М.: Изд-во АПН РСФСР, 1950. - 187 с.

30. Сосновский Б. А. Практикум по общей психологии. — М:

31. Цукерман Г. А. Психология саморазвития: задача для подростков и их педагогов. — Рига: Эксперимент, 1997. — 276 с.

Для самостійного опрацювання

1. Введение в психологию / Под общ. ред. A.B. Петровського. -М.: Академія, 1997. - 496 с.

2. Володарская И.А., Лизунови Н.М. Система подготовки психологов в США // Вестник МГУ, сер. 14, Психология. - 1990. - №1 -  57-67 с.

3. Гинецинский В.И. Введение в методику преподавания психологи: Курс лекцй. - Л.:ЛГУ, 1983.

 3. Годфруа Ж. Что такое психология: В 2 т. 2-е узд. / Пер. с франц. - М.: Мир, 1996. - Т. 1. - 496 с.; Т.2. - 376 с.

 5. Климов Е.А. Какую психологию и как преподавать будущим педагогам // Вопросы психологии. - 1998. - №2. - С. 57-60.

15. Інформаційні ресурси

Книги, журнали, Інтернет.

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Файл

Методика викладання 535 гр. (1).doc

Методика викладання 535 гр. (1).doc
Размер: 236 Кб

.

Пожаловаться на материал

Історія викладання психології у вищій та середній школі. Сучасна психологічна освіта. Нормативно-правове забезпечення освіти. Форми та методи викладання психології.

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

Похожие материалы:

Проблема социального обеспечения, социальной защиты в России

Социальное обеспечение в России. Понятие социального обеспечения. Модели социальной политики зарубежных стран. Скандинавская модель. Западноевропейская модель социальной работы (Германия). Социальная политика государства.

Биохимия. Ответы на экзаменационные вопросы

История судебной медицины

Методика гос 30 вопросов

Грамположительные коккию Реферат

Кафедра микробиологии, вирусологии и иммунологии Реферат на тему: «Грамположительные кокки» Аэробные грамположительные кокки делят на две подгруппы: каталазоположительные и каталазоотрицательные.

Сохранить?

Пропустить...

Введите код

Ok