Науково-дослідницька робота

Тема 1.  Організація науково-дослідної роботи у вищому навчальному закладі

План

 1.  Історичні етапи становлення та розвитку науки
 2.  Особливості сучасної науки
 3.  Суб’єкти наукової роботи і діяльності у вищому навчальному закладі
 4.  Організація вузівської науки
 5.  Види і форми науково-дослідної роботи
 6.  Система управління науково-дослідною роботою

 1.  

  Історичні етапи становлення та розвитку науки

 1.  

  Особливості сучасної науки

 1.  

  Суб’єкти наукової роботи і діяльності у вищому навчальному закладі.

 1.  

  Організація вузівської науки

 1.  

  Види і форми науково-дослідної роботи у вузі

 

 1.  

  Система управління науково-дослідною роботою

Отже, планування, облік і контроль науково-дослідної роботи студентів і аспірантів спрямовані на досягнення кінцевого результату оволодіння методологією наукового дослідження та набуття навичок застосування її у практичній і науковій діяльності.

Контрольні питання:

1 Хто є суб’єктами науково-дослідної діяльності у вищому навчальному закладі?

2 Що передбачає аналіз науково-дослідної діяльності вищого навчального закладу?

3 Які основні завдання студентів при здійсненні науково-дослідної роботи?

4 Надайте характеристику комплексно-цільовій програмі науково-дослідної діяльності закладу освіти.

5 Охарактеризуйте процес індивідуального планування науково-дослідної діяльності студента.

6 Які форми науково-дослідної роботи Ви знаєте?

7 Як реалізується управління науково-дослідною діяльністю вищого учбового закладу?

8 Чи є на Вашу думку доцільним для студента в індивідуальному плані-графіку науково-дослідної роботи на весь період навчання обирати один напрям дослідження?

9 Чим відрізняється педагогічний працівник від науково-педагогічного?

10 Які існують види науково-дослідної роботи у вищому навчальному закладі?

11 Хто приймає участь в організації науково-дослідної роботи вищого освітнього закладу? Які функціональні обов’язки цих суб’єктів?

12 Що передбачає науково-дослідна діяльність для аспірантів?

13 Хто такий науковий керівник і які його основні функціональні обов’язки?

14 Яка інформація має міститися в звіті кафедри про науково-дослідну діяльність?

Бібліографія:

1 Закон України "Про наукову та науково-технічну діяльність" №1977-ХІІ від 13 грудня 1991 року із змінами та доповненнями

2 Закон України "Про вищу освіту" №2984-ІІІ від 17 січня 2002 року із змінами та доповненнями

3 Білуха М.Т. Методологія наукових досліджень: Підручник. – К.: АБУ, 2002. – 480 с.

4 Методология научного исследования. Учебное пособие для вузов. \ РузавинГ.И. – М.,  1999 – 317 с.

5 Основы научных исследований. Учебное пособие для вузов. \ Наринян А.Р. – К., 2002 – 112 с.

6 Основы научных исследований. Учебное пособие для вузов. \ Фрумкин Р.А. – Алчевск., 2001 -201 с.

7 Сиденко В.М., Грушко И.М. Основы научных исследований – Харків, Вища школа, 2002 – 200 с

8. Філіпенко А.С. Основи наукових досліджень. Конспект лекцій: Посібник.-К.: Академвидав, 2004.-208 с.

9. Єріна А.М.Методологія наукових досліджень: Навчальний посібник.- К..-2004.- 212 с.

10.  Малюга Н.М.Наукові дослідження в бухгалтерському обліку:Навчальний посібник.-Житомир ПП Рута, 2003.-476 с.

Тема 2. Поняття науки та її  нормативне регулювання

 1.  Вступ
 2.  Поняття науки та її функцій
 3.  Наукова діяльність та глобалізація науки
 4.  Структура і класифікація науки
 5.  Законодавчо-нормативне регулювання науки в Україні. 
 6.  Пріоритетні напрями розвитку науки в Україні
 7.  Науково-дослідна робота студентів

 1.  

  Поняття науки та її  нормативне регулювання

 1.  

  Поняття науки та її функцій

 1.  Наукова діяльність та глобалізація науки

 1.  

  Структура і класифікація науки

Таблиця 2

Загальна класифікація наук в Україні

Фізико-математичні наукиХімічні наукиБіологічні наукиГеологічні наукиТехнічні наукиСільськогосподарські наукиІсторичні наукиЕкономічні наукиФілософські наукиФілологічні наукиГеографічні наукиЮридичні наукиПедагогічні наукиМедичні наукиФармацевтичні наукиВетеринарні наукиМистецтвознавство АрхітектураПсихологічні наукиВійськові наукиНаціональна безпекаСоціологічні наукиПолітичні наукиФізичне виховання та спортДержавне управління

 1.  Національна академія наук України – вища наукова організація України, яка організує і здійснює фундаментальні та прикладні дослідження з найважливіших проблем природничих, технічних і гуманітарних наук, а також координує здійснення фундаментальних досліджень в наукових установах та організаціях незалежно від форм власності. НАН складається із відділень відповідних галузей науки, які об’єднуються у науково-дослідні інститути (НДІ). Зокрема відділення суспільних наук включає економічні науки (НДІ економіки). Крім галузевих виділяють територіальні відділення (Донецьке, Західне, Південне, Київське та ін.) і територіальні філіали. НАН разом з галузевими академіями виконує замовлення органів державної влади стосовно розроблення засад державної наукової і науково-технічної політики, проведення наукової експертизи проектів державних рішень і програм.
 2.  Державні галузеві академії наук – державні спеціалізовані наукові установи, що координують, організують і проводять дослідження у відповідних галузях науки і техніки. До них належать Українська академія аграрних наук, Академія медичних наук України, Академія педагогічних наук України, Академія правових наук України, Академія мистецтв України. Аналогічно до НАН вони складаються з НДІ різного профілю відповідно до галузі науки.
 3.  Громадські спеціалізовані академії – наукові установи, що об’єднують учених на громадських засадах за профілем їх наукової діяльності. До них, зокрема, належать Українська міжнародна академія оригінальних ідей, Академія інженерних наук, Українська технологічна академія.
 4.  Відомчі галузеві академії – галузеві НДІ, підпорядковані міністерствам і відомствам. Наприклад, Міністерству економіки та європейської інтеграції підвідомчий НДІ економіки, Міністерству фінансів України – НДІ фінансів, Держкомстату України – НДІ статистики.
 5.  Наукові товариства – громадські спеціалізовані організації;
 6.  Вищі навчальні заклади – університети, академії, інститути, що мають спеціальні підрозділи, які займаються науково-дослідною роботою за рахунок бюджетних та госпрозрахункових коштів. Дослідження виконуються науковими та науково-педагогічними працівниками, докторантами, аспірантами, студентами із залученням учених. Тематика досліджень формується з профілем вузу, його факультетів та кафедр.

5.

Законодавчо-нормативне регулювання науки в Україні

 1.  

  Пріоритетні напрями розвитку науки в Україні

 1.  

  Науково-дослідна робота студентів

       

Кращі наукові роботи студентів публікуються в наукових журналах, доповідаються на конференціях різних рівнів — від факультетської до загальнодержавної, висуваються на конкурси, премії.

Студенти-науковці, випускники ВНЗ, за рішенням ДЕКта СНТ інституту можуть бути рекомендовані до вступу в аспірантуру, на викладацьку роботу.

Контрольні запитання

 1.  Дайте визначення змісту науки залежно від ролей, які вона виконує в суспільстві.
 2.  Які функції науки? Яка з них, на Вашу думку, є головною?
 3.  Що є об’єктом науки? На які блоки вона поділяється залежно від об’єкта, що досліджується?
 4.  Дайте визначення науковій діяльності і перелічите її форми.
 5.  В чому полягає наукознавство? Дайте характеристику його розділам.
 6.  Які напрямки наукової інтеграції України у світове співтовариство в умовах глобалізації науки?
 7.  Перелічите форми міжнародного наукового співробітництва.
 8.  В чому полягає зміст наступних понять: науковий закон, науковий факт, категорія, принцип, постулат, правило, теорія?
 9.   Наведіть діючу в Україні класифікацію наук, затверджену ВАК.
 10.  Дайте характеристику організації наукової діяльності в Україні.
 11.  Які законодавчо-нормативні акти регулюють наукову діяльність в Україні?

Перелік рекомендованої літератури:

 1.  Конституція України, прийнята на V сесії ВРУ 28.06.96 р.
 2.  Закон України «Про вищу освіту» від 17.01.2002 р. № 2984-ІІІ
 3.  Закон України «Про наукову та науково-технічну діяльність» від 13.12.91 р. № 1977-ХІІ
 4.  Закон України «Про інноваційну діяльність» від 04.07.2002 р. № 40-IV
 5.  Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» від 01.06.2000 р. № 1775-ІІІ
 6.  Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.99 р. № 309
 7.  Порядок присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 28.06.97 р. № 644
 8.  Білуха М.Т. Методологія наукових досліджень: Підручник. – К.: АБУ, 2002. – 480 с.: іл..
 9.  Краснобокий Ю.М., К.М. Лемківський. Словник-довідник науковця-початківця. – К.: НМЦВО, 2001. – 72 с.
 10.  Наринян А.Р. Основы научных исследований. Учебное пособие для вузов. / Наринян А.Р. – К.: 2002. – 112 с.
 11.  Рузавин Г.И. Методология научного исследования. Учебное пособие для вузов. / Рузавин Г.И. – М.: 1999. – 317 с.
 12.  Сиденко В.М., Грушко И.М. Основы научных исследований. – Харків: Вища школа, 2002. – 200 с.
 13.  Фрумкин Р.А. Основы научных исследований. Учебное пособие для вузов. / Фрумкин Р.А. – Алчевск: 2001. – 210 с.

Тема 3.  Методологічні засади наукових досліджень

 1.  Вступ
 2.  Об’єкт та предмет наукового дослідження,  їх класифікація
 3.  Методи дослідження та їх класифікація
 4.  Процес наукового дослідження та його стадії

 1.  Вступ
 2. Методологічні засади наукових досліджень

 1.  

  Об’єкт та предмет наукового дослідження,  їх класифікація

 1.  Методи дослідження та їх класифікація

 1.  

  Процес наукового дослідження та його стадії

Дослідна і завершальна стадія науково-дослідного процесу є взаємно обумовленим ланцюгом інтелектуальної діяльності у сфері науки.

Отже, процес наукового дослідження достатньо тривалий і складний. Він починається з виникнення ідеї, а завершується доведенням правильності гіпотези і суджень.

Контрольні питання

1.Дайте визначення понять наукове дослідження, “науково-дослідний процес”

2. Що виступає об’єктом та предметом наукового дослідження; як співвідносяться між собою ці поняття?

3. Дайте визначення поняття “фактора” та його вплив на досліджуваний об’єкт.

4. Висвітліть класифікацію об’єктів наукового дослідження.

5. Дайте визначення понять “метод”, “методика” та “методологія”.

6. Розкрийте класифікацію методів наукового дослідження.

7. Охарактеризуйте загально філософські методи пізнання.

8. Розкрийте склад загальних методів досліджень.

9. Дайте характеристику частковим методам.

10. Наведіть приклади застосування методів дослідження, які з них використовує найчастіше при проведенні ваших власних досліджень.

11. Охарактеризуйте процес наукового дослідження

12. Висвітліть основні етапи науково дослідного процесу.

13. Дайте характеристику організаційного етапу.

14. Розкрийте сутність дослідного етапу наукового дослідження.

15. Охарактеризуйте етап узагальнення, апробації і реалізації  результатів дослідження.

Тема 4.  Методика виконання наукових досліджень

 1.  Вступ
 2.  Загальнонаукові методи дослідження
 3.  Методи теоретичних досліджень
 4.  Критерії вибору методології дослідження
 5.  Конкретно-наукові (емпіричні) методи дослідження
 6.  Процедури  у  наукових дослідженнях
 7.  Підходи та критерії вибору методів в економічних дослідженнях

 1.  Вступ
 2. Методика виконання наукових досліджень

 1.  

  Загальнонаукові методи дослідження

 1.  

  Методи теоретичних досліджень

 1.  

  Критерії вибору методології дослідження

 1.  

  Конкретно-наукові (емпіричні) методи дослідження

 1.  Процедури у наукових дослідженнях

 1.  

  Підходи та критерії вибору методів в економічних дослідженнях

Контрольні питання

 1.  Висвітліть класифікацію конкретно-наукових (емпіричних) методів дослідження та їх методичні прийоми.
 2.  Визначіть зміст і застосування органолептичних методичних прийомів у наукових дослідженнях з наведених нижче, і дайте їм обґрунтування:
 •  це проведення інвентаризації об’єктів у натурі;
 •  це контрольні заміри робіт;
 •  вибіркові і суцільні статистичні спостереження;
 •  технологічні й хіміко-технологічні дослідження;
 •  експертизи проектів і кошторисної документації;
 •  методичні прийми дотикового характеру, коли дослідження проводиться способом безпосереднього дотику до об'єктів спостереження (інвентаризація, контрольні заміри робіт, статистичні спостереження, технологічні й хіміко-технологічні дослідження, експертизи різних видів).
 1.  Розкрийте зміст розрахунково-аналітичних методичних прийомів і процедур та застосування їх у наукових дослідженнях.
 2.  Розкрийте інформаційне моделювання (інформаційний образ), його суть і застосування у наукових дослідженнях.
 3.  Дайте характеристику економіко-математичних методів і застосування їх у наукових дослідженнях.
 4.  Дайте визначення поняттю “процедура”.
 5.  На які за призначенням у застосуванні прийомів дослідження можна поділити процедури?
 6.  Визначте зміст науково-дослідних процедур та їх застосування, з наведених нижче:
 •  методичні прийоми наукового дослідження;
 •  дії науковця в процесі дослідження;
 •  функції дослідного процесу;
 •  система методичних дій над об’єктами дослідження, які виконуються з метою пізнання, перетворення або вдосконалення їх процедури;
 •  це інструментарій застосування науково-методичних прийомів дослідження (організаційні, технологічні, аналітичні, нормативно-правового регулювання, лічильні та ін.).
 1.  Назвіть методи, які входять до складу загальнонаукових?
 2.  Дайте характеристику варіантів установлення наслідкового зв’язку методами наукової індукції.
 3.  У чому полягає суть загальнонаукового методу аналогія?
 4.  Який метод ґрунтується на використанні моделей і на які види вони (моделі) поділяються?
 5.  Який метод дає змогу дослідити виникнення, формування і розвиток процесів і подій у хронологічному порядку?
 6.  Назвіть умову при якій гіпотеза перетворюється на наукову теорію.
 7.  Скільки стадій розвитку має гіпотеза? Охарактеризуйте їх.
 8.  Розкрийте зміст конкретно-наукових (емпіричних) методів та застосування їх у наукових дослідження.
 9.  Назвіть переваги методу формалізації.
 10.   Розкрийте зміст поняття „методика дослідження теми”.
 11.   Які основні складові включає в себе структура методики досліджень теми? Дайте їх коротку характеристику.
 12.   У якій частині методики досліджень теми визначаються об’єкти і методи дослідження?
 13.   Яким методам необхідно надавати перевагу при виборі методики досліджень?
 14.   У якій частині методики відображається попереднє узагальнення результатів з досліджуваного питання?

ЛІТЕРАТУРА

 1.  Конституція України від 28.06.1996. 
 2.  Закон України “Про вищу освіту” № 2984-ІІІ від 17.01.2002 .
 3.  Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження  положення про підготовку наукових та науково-педагогічних кадрів” № 309 від 01.03.1999.
 4.  Постанова “Про затвердження Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань” № 644 від 28.06.1997.
 5.  Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16 липня 1999 р. № 996 – ХІV (зі змінами і доповненнями).
 6.  Закон України „Про  освіту” від 23 березня 1996 р. № 100/96-ВР.
 7.  Закон України „Про вищу освіту” від 17 січня 2002 р. № 2984-III.
 8.  Закон України „Про наукову і науково-технічну діяльність” від 13 грудня 1991 р. № 1977-XII.
 9.  Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів: Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 1999 р. № 309 з наступними змінами і доповненнями.
 10.  Лудченко А. А., Лудченко Я. А., Примак Т. А. Основы научных исследований: Учеб. Пособие / Под ред. А. А. Лудченко. – К.: О-во „Знання” КОО, 2002. – 114 с.
 11.  Білуха М. Т., Методологія наукових досліджень. Підручник. К.:АБУ, 2002 – 480 с.
 12.  Сиденко В. М., Грушко І. М. Основи наукових досліджень. – Харків, Вища школа, 2002 – 200 с.
 13.  Шейко В. М., Кушнаренко Н. М. Організація та методика науково-дослідної діяльності: Підручник. - 2-ге вид., перероблено і доповнено – К.: Знання – Пресс, 2002. – 295 с.

.

Тема 5. Методика підготовки і оформлення курсових, дипломних та магістерських робіт

План

 1.  Поняття, загальна характеристика і вимоги до курсових та дипломних робіт.
 2.  Основні етапи підготовки курсових та дипломних робіт.
 3.  Структура та технічне оформлення курсових та дипломних робіт.
 4.  Підготовка до захисту та захист курсової та дипломної роботи.
 5.  Магістерська робота: поняття та її підготовка.

 1.  

  Поняття, загальна характеристика і вимоги до курсових та дипломних робіт

 1.  

  Основні етапи підготовки курсових та дипломних робіт

3.

Структура та технічне оформлення курсових та дипломних робіт

4.  

Підготовка до захисту та захист курсової (дипломної) роботи

 1.  

  Магістерська робота: поняття та її підготовка

    

Питання

 1.  Яким чином обирається тематика курсової роботи?
 2.  Чим дипломна робота відрізняється від курсової?
 3.  Основні вимоги до виконання дипломної роботи.
 4.  Які елементи дослідження мають міститись у дипломній роботі?
 5.  Як відбувається вибір теми дипломної роботи?
 6.  Поняття об'єкта та предмета дослідження.
 7.  Мета та завдання дослідження, звязок між ними. Складові завдання дослідження.
 8.  З чого складається перший етап дипломної роботи?
 9.  З якою метою складається попередній план дипломної роботи?
 10.  Вимого до тексту дипломної роботи.
 11.  Яке значення мають вступ та висновки дипломної роботи?
 12.  Структура дипломної роботи.
 13.  Що включає процедура захисту дипломної роботи?
 14.  Які питання треба висвітлити в доповіді на захисті дипломної роботи?
 15.  В чому полягають обов'язки наукового керівника дипломної роботи?
 16.  Що визначається у відгуці наукового керівника дипломної роботи?
 17.  Що таке магістерська робота? Чим вона відрізняється від дипломної роботи, кандидатської, докторської дисертації?
 18.  Структура магістерської роботи.
 19.  Які вміння студента враховуються під час оцінки магістерської роботи.
 20.  Процедура підготовки і захисту магістерської роботи.

Тема 6. Наукова організація дослідного процесу

План
 1.  Вступ
 2.  Поняття наукової організації праці (НОП)
 3.  Принципи організації праці у науковій діяльності
 4.  Особливості творчої праці
 5.  Роль особистості вченого в науці
 6.  Планування і раціональна організація праці науковця
 7.  Раціональний трудовий режим дослідника і організація робочого місця

 1.  Вступ
 2. Наукова організація дослідного процесу

 1.  

  Поняття наукової організації праці

               

 1.  

  Принципи організації праці у науковій діяльності

 1.  

  Особливості творчої праці

 1.  

  Роль особистості  вченого в науці

5.

Планування і раціональна організація праці науковця

6.

Раціональний трудовий режим дослідника і організація робочого місця

Контрольні питання

 1.  Дайте визначення наукової організації праці, які її елементи ?
 2.  Як би ви розподілили елементи НОП за важливістю (значустістю) в науковому процесі.
 3.  Які завдання виконує НОП ?
 4.  Чи можливе нормування праці науковців, на основі яких критеріїв це можливо здійснити ?
 5.  Які характерні особливі риси носить в собі наукова діяльність ?
 6.  Які риси вченого визначають ефективність наукової роботи ? Охарактеризуйте їх суть та індивідуальну вагу в дослідному процесі.
 7.  Що являє собою поняття “мозкова атака” ?
 8.  Які існують види “мозкових атак” ? В чому їх особливості ?
 9.  Як розподіляються учасники “мозкової атаки”?
 10.   Які функцї виконують модератори та генератори ?
 11.  Які основні принципи організацї праці у науковій діяльності ?
 12.   Чи є принципи колективізму та колективності тотожними ? Чому?
 13.  Скласти визначення організації будь-якого процесу діяльності і наукової організації її.
 14.  В чому різниця між організацією праці і організацією науково-дослідного процесу?
 15.  Охарактеризуйте  основні принципи організації науково-дослідного процесу.
 16.  Назвіть елементи організації науково- дослідного процесу і розкрийте їх зміст.
 17.  Розкрийте зміст організації управління науково-дослідним процесом.
 18.  В чому суть організації обслуговування науково-дослідного процесу.
 19.  Чим вимірюється ефективність наукової праці вченого?
 20.  Які фактори впливають на ефективність наукової праці?
 21.  У чому полягають особливості творчої праці у дослідженні економіки?
 22.  Розкрийте зміст організації праці у наукових дослідженнях.
 23.  Які етапи розробки і впровадження планів наукової організації праці у дослідницькій діяльності?
 24.  В чому полягає раціональний трудовий режим дослідника?
 25.  З чого складається наукова організація робочого місця науковця?
 26.  В чому зміст організації праці дослідження за критерієм "рефлекс на час"?
 27.  В чому зміст оцінки виконаної дослідної роботи за обсягом?

Література

1. Закон України «Про вищу освіту» від 17.01.2002 р., № 2984-ІІІ

2. Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність» від 13.12.1991 р. №1977-ХІІ

3. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів” від 1.03.1999 р. №309

4. Білуха М.Т. Основи наукових досліджень: Підручник для студ. екон. спец. вузів. – К.: Вища школа, 1997. – 271 с.

5. Єріна А.М., Захожий В.Б., Єрін Д.Л. Методологія наукових досліджень: Навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2004. – 212 с.

6. Шейко В.М., Кушнаренко Н.М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності: Підручник. – 2-ге вид., перероб. і  доп. – К.: Знання-Прес, 2002. – 295 с.

Тема 7. Інформаційне забезпечення наукової роботи

План

 1.  Вступ.
  1.  Суть і види науково-технічної інформації.
   1.  Методи пошуку і збору наукової інформації.
   2.  Аналіз та інтерпретація інформації.
   3.  Організація роботи з науковою літературою.
   4.  Форми обміну науковою інформацією.

 

 1.  Вступ

Інформація є дорожчою від грошей. Рівень розвитку науки значною мірою визначається характером, достовірністю, цільовим призначенням інформації, яка одержана в результаті пізнання. Інформація є теоретичним і експериментальним підґрунтям для досягнення мети наукових досліджень і вирішення поставлених завдань. Вона є доказом обгрунтованості наукових положень, їх достовірності і новизни. Існує думка, що вирішення науково-технічних проблем на 90% залежить від інформації і тільки на 10% — від інтуїції. Інформація - це певні відомості про об'єкти, явища навколишнього середовища, їх параметри, якість і стан. Інформація створюється в результаті діяльності наукових колективів, окремих вчених і фіксується в системі точних понять, тверджень, теорії, гіпотез. Інформація є загальнонауковим поняттям, яке включає не тільки відомості, а й збір, збереження та переробку. Отримання, поширення й використання інформації мають суттєвий вплив на розвиток науки.

 1.  

  Суть і види науково-технічної інформації

 1.  

  Методи пошуку і збору наукової інформації


3.

Аналіз та інтерпретація інформації

 1.  

  Організація роботи з науковою літературою

 1.  

  Форми обміну науковою інформацією

Питання

 1.  Як класифікується наукова іформація?
 2.  Чим відрізняються первинні документи від вторинних?
 3.  Що містить в собі патентна документація?
 4.  Де можна знайти вихідну інформацію що до дослідження конкретного питання?
 5.  Що представляє інформаційний пошук, яким він може бути?   
 6.  Які інститути і організації України здійснюють централізований збір і обробку інформації основних елементів опублікованих документів?
 7.  Для чого використовуються, чим відрізняються банк даних, база даних,  база знань?
 8.  Що включає в себе стадія попередньої підготовки інформації до опрацювання?
 9.  Яким вимогам має відповідати процедура інтерпретації даних?
 10.  Що дозволяє отримати вивчення наукової літератури?
 11.  На які етапи доцільно поділити процес роботи з науковою літературою?
 12.  Які властивості характерні науковим фактам?
 13.  Яких правил треба дотримуватись при цитуванні літератури?
 14.  Які Ви знаєте форми обміну науковою інформацією?

Тема 8. Комп’ютерні технології у наукових дослідженнях

План

 1.  Вступ
 2.  Поняття автоматизованої системи обробки інформації (АСОІ).
 3.  Сучасні комп’ютерні технологій та Інтернет в економічних дослідженнях.
 4.  Економіко-математичне моделювання в науковій роботі.

 1.  Вступ
 2. Комп’ютерні технології у наукових дослідженнях

 1.  

  Поняття автоматизованої системи обробки інформації (АСОІ)

 1.  

  Сучасні комп’ютерні технологій та Інтернет в економічних дослідженнях

 1.  

  Економіко-математичне моделювання в науковій роботі

Контрольні питання

 1.  Хто є суб’єктами інформаційних відносин?
 2.  Охарактеризуйте поняття автоматичної системи обробки інформації.
 3.  За якими ознаками можна класифікувати АСОІ?
 4.  Назвіть основні властивості інформації.
 5.  Залежно від мети функціонування та завдань, які покладені на АС на етапах збору та змістової обробки даних, які типи АС розрізняють?
 6.  Які види інтелектуальних АС розрізняють?
 7.  На які 4 етапи поділяється процес моделювання?
 8.  В яких розділах сучасної економічної науки вивчаються математичні моделі і методи?
 9.  За якими ознаками класифікуються економіко-математичні моделі?
 10.   За якою ознакою економіко-математичні моделі поділяються на статистичні і динамічні?
 11.   Охарактеризуйте проблеми побудови економіко-математичних моделей.

Література

 1.  Білуха М.Т. Методологія наукових досліджень: Підручник. – К.: АБУ, 2002. – 480 с.
 2.  Єріна А.М., Захожай В.Б., Єрін Д.Л. Методологія наукових досліджень: Навч. посібник. – К.: ЦНЛ, 2004. – 212 с.
 3.  Колесников А. Internet: для пользователя. – К.: Издательская группа BHV, 2000. – 304 с.
 4.  Орлова И.В. Экономико-математические методы и модели. Выполнение расчётов в среде EXCEL/Практикум: Учеб. пос. для вузов. – М.: ЗАО «Финстатинформ», 2000. – 136 с.
 5.  Шейко В.М., Кушнаренко Н.М. Організація та методика науково-дослідної діяльності: Підручник. – 2-ге вид., перероб. і доп. – к.: Знання-Прес, 2002. – 295 с.

Тема 9. Організація підготовки науково-педагогічних   кадрів

План

 1.  Нормативне регулювання підготовки науково- педагогічних та наукових кадрів в Україні
 2.  Система планування та організації підготовки наукових кадрів у ВНЗ
 3.  Функції  державних установ і організацій    у  підготовці науково- педагогічних та наукових кадрів
 4.  Організація та порядок роботи спеціалізованих вчених радах
 5.  Підготовка кадрів через аспірантуру і докторантуру
 6.  Індивідуальний план аспіранта, порядок складання і контролю
 7.  Критерії оцінки готовності дисертації
 8.  Організація та процедура захисту дисертації на спеціалізованих вчених радах

 1.  

  Нормативне регулювання підготовки науково- педагогічних та наукових кадрів в Україні

 1.  

  Система планування та організації підготовки наукових кадрів у ВНЗ

 1.   

  Функції  державних установ і організацій у підготовці науково- педагогічних та наукових кадрів

4.

Організація та порядок роботи спеціалізованих вчених радах

 1.  

  Підготовка кадрів через аспірантуру і докторантуру

Відповідальність за рівень організації наукової підготовки в аспірантурі і докторантурі покладається на керівника вищого навчального закладу, наукової установи.

 1.  

  Індивідуальний план аспіранта, порядок складання і контролю

 1.  

  Критерії оцінки готовності дисертації

 1.  

  Організація та процедура захисту дисертації на спеціалізованих вчених радах

 Контрольні запитання

 1.  Якими нормативними документами регулюється підготовка науково-педагогічних та наукових кадрів?
 2.  Назвіть органи, що здійснюють регулювання підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів в Україні.
 3.  Назвіть основні форми підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації.
 4.  Які документи необхідно подати на ім'я керівника вищого навчального закладу, наукової установи вступникам до аспірантури або докторантури?
 5.  Що передбачає індивідуальний план роботи аспіранта?
 6.  Яким нормативним документом затверджено вимоги до дисертації та авторефератів дисертацій?
 7.  Які документи необхідно подати спеціалізованій вченій раді для попереднього  розгляду дисертації?
 8.  Яка структура дисертації?
 9.  Якими нормативними документами регламентовано процедуру публічного захисту дисертації?
 10.  Який документ засвідчує присудження наукового ступеня?
 11.  Якими нормативними документами регулюється підготовка науково-педагогічних та наукових кадрів в Україні?
 12.  У чому полягає мета та завдання системи планування та організації підготовки наукових кадрів у ВНЗ ?
 13.  Назвіть основні форми підготовки наукових і науково-педадогічних працівників.
 14.  Які наукові ступені існують в  Україні?
 15.  З чого починається планування науково-дослідної роботи студентів i acпipaнтів?
 16.  Назвіть органи, що здійснюють регулювання підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів в Україні.
 17.  Які функції виконує МОН?
 18.  Перелічіть повноваження ВАК України.
 19.  Де і за якою процедурою присуджують наукові ступені?
 20.  Чим відрізняється науковий ступінь від наукового звання?

Перелік рекомендованої літератури

 1.  Конституція України, прийнята на V сесії ВРУ 28.06.96 р.
 2.  Закон України „Про вищу освіту” від 17.01.2002 р. № 2984-ІІІ
 3.  Закон України „Про наукову та науково-технічну діяльність” від 13.12.91 р. № 1977-ХІІ
 4.  Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.99 р. № 309
 5.  Порядок присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 28.06.97 р. № 644
 6.  Білуха М.Т. Методологія наукових досліджень: Підручник. – К.: АБУ, 2002. – 480 с.: іл..
 7.  Наринян А.Р. Основы научных исследований. Учебное пособие для вузов. / Наринян А.Р. – К.: 2002. – 112 с.
 8.  Сиденко В.М., Грушко И.М. Основы научных исследований. – Харків: Вища школа, 2002. – 200 с.

Тема 10. Економіко-статистичні методи в наукових  дослідженнях

План

 1.  Вступ
 2.  Загальні принципи застосування економіко-статистичних методів в наукових дослідженнях
 3.  Методи аналізу стану та динаміки явищ і процесів
 4.  Методи факторного аналізу
 5.  Методи прогнозування та оптимізації

 1.  Вступ
 2. Економіко-статистичні методи в наукових  дослідженнях

 1.  

  Загальні принципи застосування економіко-статистичних методів в наукових дослідженнях

 1.  

  Методи аналізу стану та динаміки явищ і процесів

 1.  

  Методи факторного аналізу

 1.  

  Методи прогнозування та оптимізації

              

Контрольні  питання

1. Які загальні принципи застосування економіко-статистичних методів в наукових дослідженнях?

2. Які існують методи факторного аналізу?

3. Охарактеризуйте метод ланцюгових підстановок та індексний метод факторного аналізу. Який з них простіший?

4. Яка суттєва різниця між методом абсолютних різниць і методом відносних різниць?

5. В чому полягає суть інтегрального та логарифмічного методу?

6. Що таке тренд?

7. Чим тренд відрізняється від ряду динаміки?

8. Які основні показники використовують для аналізу рядів динаміки?

9. Які основні задачі оптимізації?

10. Що характеризує показник абсолютного приросту?

11. Яка різниця між поняттями темп зростання (росту) і темп приросту?

12. На які складові в процесі аналізу поділяються ряди динаміки?

13. Яка різниця між тенденцією та коливаннями?

14. Як математично можна записати задачу оптимізації на:

     А) максимум прибутку;

     Б) мінімум витрат?

15. Які загальноекономічні методи дослідження явищ і процесів вам відомі з інших курсів?

Література

1. Білуха М.Т. Основи наукових досліджень: Підручник для студ. екон. спец. вузів. – К.: Вища школа, 1997. – 271 с.

2. Теория статистики: Учебник/ Под ред. проф. Р.А.Шмойловой. – 3-е изд., перераб. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 560 с.

3. Єріна А.М., Захожий В.Б., Єрін Д.Л. Методологія наукових досліджень: Навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2004. – 212 с.

     

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Організація науково-дослідної роботи у вищому навчальному закладі. Поняття науки та її нормативне регулювання. Методологічні засади наукових досліджень

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

К данному материалу относятся разделы:

Історичні етапи становлення та розвитку науки

Особливості сучасної науки

Суб’єкти наукової роботи і діяльності у вищому навчальному закладі.

Організація вузівської науки

Види і форми науково-дослідної роботи у вузі

Система управління науково-дослідною роботою

Поняття науки та її  нормативне регулювання

Поняття науки та її функцій

 Наукова діяльність та глобалізація науки

Структура і класифікація науки

Законодавчо-нормативне регулювання науки в Україні

Пріоритетні напрями розвитку науки в Україні

Науково-дослідна робота студентів

Методологічні засади наукових досліджень

Об’єкт та предмет наукового дослідження,  їх класифікація

 Методи дослідження та їх класифікація

Процес наукового дослідження та його стадії

Методика виконання наукових досліджень

Загальнонаукові методи дослідження

Методи теоретичних досліджень

Критерії вибору методології дослідження

Конкретно-наукові (емпіричні) методи дослідження

 Процедури у наукових дослідженнях

Підходи та критерії вибору методів в економічних дослідженнях

Поняття, загальна характеристика і вимоги до курсових та дипломних робіт

Основні етапи підготовки курсових та дипломних робіт

Структура та технічне оформлення курсових та дипломних робіт

Підготовка до захисту та захист курсової (дипломної) роботи

Магістерська робота: поняття та її підготовка

Наукова організація дослідного процесу

Поняття наукової організації праці

Принципи організації праці у науковій діяльності

Особливості творчої праці

Роль особистості  вченого в науці

Планування і раціональна організація праці науковця

Раціональний трудовий режим дослідника і організація робочого місця

Суть і види науково-технічної інформації

Методи пошуку і збору наукової інформації

Аналіз та інтерпретація інформації

Організація роботи з науковою літературою

Форми обміну науковою інформацією

Комп’ютерні технології у наукових дослідженнях

Поняття автоматизованої системи обробки інформації (АСОІ)

Сучасні комп’ютерні технологій та Інтернет в економічних дослідженнях

Економіко-математичне моделювання в науковій роботі

Нормативне регулювання підготовки науково- педагогічних та наукових кадрів в Україні

Система планування та організації підготовки наукових кадрів у ВНЗ

Функції  державних установ і організацій у підготовці науково- педагогічних та наукових кадрів

Організація та порядок роботи спеціалізованих вчених радах

Підготовка кадрів через аспірантуру і докторантуру

Індивідуальний план аспіранта, порядок складання і контролю

Критерії оцінки готовності дисертації

Організація та процедура захисту дисертації на спеціалізованих вчених радах

Економіко-статистичні методи в наукових  дослідженнях

Загальні принципи застосування економіко-статистичних методів в наукових дослідженнях

Методи аналізу стану та динаміки явищ і процесів

Методи факторного аналізу

Методи прогнозування та оптимізації

Похожие материалы:

Особенности организации перевозки внешнеторговых грузов различными видами транспорта

Дипломная работа. Роль транспортного фактора во внешнеэкономической деятельности государства. Анализ организации перевозки внешнеторговых грузов различными видами транспорта Рекомендации по совершенствованию организации перевозки внешнеторговых грузов различными видами транспорта

Менеджмент и маркетинг

Маркетинг. Спрос, предложение, конкуренция, факторы производства. Экономическая стратегия производства. Бюджет. Факторы, природа менеджмента, функции маркетинга. Деятельность организации, системы управления.

Медицинские услуги

Тест с ответами. Исчисление себестоимости единицы выполненной сервисной или медицинской услуги. Рентабельность медицинского учреждения, издержки медицинского учреждения. Экономическая прибыль медицинского учреждения.

Физиология

Физиология дословно - это учение о природе. История развития физиологии. Цель, задачи, предмет физиологии. Шпоры по физиологии. Физиология и биофизика возбудимых клеток. Физиология мышц. Физиология процессов межклеточной передачи возбуждения. Центральная нервная система, система крови.

Правовые основы деятельности социального педагога

Тестовые проверочные задания текущего контроля и промежуточной аттестации

Сохранить?

Пропустить...

Введите код

Ok