Рецензія на дипломну роботу студентки 4 курсу фінансового факультету ХНЕУ

РЕЦЕНЗІЯ

на дипломну роботу студентки 4 курсу фінансового факультету ХНЕУ

на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»

за напрямом підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит»

спеціалізацією «Банківська справа» Пальчик Юлії Миколаївни

на тему „Аналіз фінансових результатів діяльності банку”

 

Актуальність теми даного дослідження обумовлена тим, що аналіз фінансових результатів діяльності банку дозволяє отримати інформацію про резерви росту дохідності будь-яких операцій.

Новизна. Дипломна робота має як теоретичну, так і практичну цінність. Дослідження спрямоване на обґрунтування рекомендацій щодо проведення виваженого та повного аналізу фінансових результатів банку, з врахуванням специфіки функціонування АТ «Ощадбанк»

 Якість проведеного аналізу проблеми. Автор вміло узагальнює різні погляди на вирішення завдань, що розкривають мету дипломної роботи. Позитивним можна вважати те, що в роботі якісно виконана теоретична частина. Це дозволило сформулювати основи вирішення проблеми та обґрунтувати його порядок.

Практична цінність висновків та рекомендацій. У результаті використання запропонованого в роботі комплексного підходу до аналізу фінансових результатів банку покращується процес формування ціни. Методика прогнозування доходів та витрат банку на основі апарату  експоненціального згладжування Р. Брауна сприяє покращанню аналізу діяльності банку.

Наявність недоліків. У якості недоліку можна назвати недостатнє відображення в обліку операцій з врахування векселів, що також впливають на фінансові результати банку.

Загальний висновок. Проте дане зауваження не знижує цінності даної дипломної роботи. Вона відповідає вимогам, що пред’являються до таких робіт, рекомендується до захисту з позитивною оцінкою, її автор заслуговує присвоєння кваліфікації «бакалавр» за напрямом підготовки 6.030508  «Фінанси і кредит»

Рецензент:

________________

________________                             __________              ___________

________________             печатка           (підпис)                          ( П.І.Б. )

________________

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за напрямом підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» спеціалізацією «Банківська справа» Пальчик Юлії Миколаївни на тему „Аналіз фінансових результатів діяльності банку”

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

Похожие материалы:

Безопасность жизнедеятельности

Понятие и сущность безопасности труда. Способы предотвращения производственного травматизма. Использование систем безопасности труда на предприятии. Краткая характеристика предприятия и анализ техники безопасности труда на предприятии. Рекомендации и предложения по совершенствованию техники безопасности труда на предприятии

Хирургия. Тест с ответами

Назовите для какого симптома характерна данная картина? Осложнение врожденных заболеваний сосудов нижних конечностей. Наиболее вероятную причину появления жалоб на изжогу, наличие грыжи.

Терапия. Ответы на тесты

Готовые ответы на тестовые задания по терапии. Тесты, вопросы, задачи с ответами. Определение диагноза.

Клиническая фармакология и фармакотерапия. Тесты. Правильные ответы

Профессия врача

Истинный медик – это человек, наделенный сверх меры такими добродетелями, как сочувствие, сопережевание, милосердие. Ведь чтобы вылечить больного, врач должен «прочувствовать» всю его боль.

Сохранить?

Пропустить...

Введите код

Ok