Основи наукових досліджень

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний авіаційний університет

Інститут аеропортів

Кафедра комп’ютерних технологій дизайну і графіки

ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор

_____________ М.Кулик

"_____"__________2014р.

Система менеджменту якості

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

навчальної дисципліни

«Основи наукових досліджень»

(за кредитно-модульною системою)

Напрям: 6.020207 «Дизайн»

Спеціальність 8.02020701 Дизайн (за видами)

Курс – 5 Семестр – 10

Лекції – 18 Екзамен – 10 семестр

Самостійні заняття – 60

Індивідуальні заняття – 12

Усього (годин/кредитів ECTS)–90/2,5

Індекс Р5-8.02020701/12-2.14

СМЯ НАУ НП 10.01.05-01-2014

Навчальна програма дисципліни "Основи наукових досліджень" розроблена на основі освітньо-професійної програми, навчального плану № НМ-5-8.02020701/12 підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "Магістр" за напрямом 6.020207 "Дизайн" (за видами), "Тимчасового Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою (в умовах педагогічного експерименту)" та "Тимчасового Положення про рейтингову систему оцінювання", затверджених наказом ректора від 15.06.2004 №122/од, та наказу ректора від 12.04.2005 №81/од.

Навчальну програму розробив

завідувач кафедри комп’ютерних технологій дизайну і графіки

___________ Ю.Ковальов

Навчальна програма обговорена та схвалена на засіданні кафедри комп’ютерних технологій дизайну і графіки напряму 6.020207 "Дизайн " (спеціальність 8.02020701 "Дизайн"(за видами), протокол №_____ від "_____"___________2014 р.

Завідувач кафедри _________________________________ Ю. Ковальов

Навчальна програма обговорена та схвалена на засіданні науково-методично-редакційної ради інституту аеропортів, протокол №_____ від "_____"___________2014 р.

Голова НМРР____________________________________ А.Бєлятинський

Узгоджено

Директор інституту аеропортів

_______________ О.Чемакіна

"____"____________2014 р.

Рівень документа – 3б

Плановий термін між ревізіями – 1 рік

Контрольний примірник

ЗМІСТ

стор.

1. Пояснювальна записка ............................................................................

1.1. Місце навчальної дисципліни в системі професійної підготовки фахівця ………………………………………………………………………………

1.2. Мета викладання навчальної дисципліни ................................................

1.3. Завдання вивчення навчальної дисципліни ..............................................

1.4. Інтегровані вимоги до знань і умінь з навчальної дисципліни ..............

1.5. Інтегровані вимоги до знань і умінь з навчальних модулів ...................

1.6. Міждисциплінарні зв’язки навчальної дисципліни .................................

2. Зміст навчальної дисципліни .................................................................

2.1. Модуль №1 «Організація і методика наукових досліджень» …………..

3. Список рекомендованих джерел ……………........................................

4. Форми документів Системи менеджменту якості …………………..

4

4

4

4

4

5

5

5

5

7

8

1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

1.1. Місце навчальної дисципліни в системі професійної підготовки фахівця

«Основи наукових досліджень» є завершальною дисципліною, яка узагальнює і уточнює знання та навички ведення наукової роботи майбутнього дизайнера-дослідника.

1.2. Мета викладання навчальної дисципліни

Метою викладання дисципліни є отримання студентами необхідних знань щодо принципів і методів організації і ведення наукової роботи в Україні і у світі.

1.3. Завдання вивчення навчальної дисципліни

Основною задачею дисципліни є отримання студентами практичних навичок аналізу літератури та оцінки аналогів, визначення актуальності теми, вибору методів наукового дослідження, оцінювання витрат на ведення дослідження, проведення дослідження, формалізації результатів із визначенням їх наукової та практичної цінності, вибору перспектив подальших досліджень.

1.4. Інтегровані вимоги до знань та умінь з навчальної дисципліни

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні

Знати:

нормативні вимоги до здобуття наукових ступенів та звань, оформлення статті, реферату, монографії, звіту, магістерської роботи, кандидатської та докторської дисертації;

методи аналізу та оцінювання аналогів та літератури;

методи наукового пошуку;

методи оцінювання вартості роботи та результатів.

Вміти:

застосовувати вимоги до магістерської роботи при її написанні;

застосовувати вимоги до статей і рефератів при їх підготовці;

застосовувати методи пошуку, аналізу, оцінювання літератури та аналогів;

визначати актуальні напрями досліджень для своєї фахової області;

використовувати методи наукового пошуку при проведенні досліджень;

оцінювати вартість дослідження, якість та вартість отриманих результатів.

1.5. Інтегровані вимоги до знань і умінь з навчального модулю

Навчальний матеріал дисципліни структурований за модульним принципом і складається з одного класичного модулю у десятому семестрі.

1.5.1. В результаті засвоєння навчального матеріалу навчального модуля «Організація і методика наукових досліджень» студент повинен:

знати:

нормативні вимоги до здобуття наукових ступенів та звань, оформлення статті, реферату, монографії, звіту, магістерської роботи, кандидатської та докторської дисертації;

методи аналізу та оцінювання аналогів та літератури;

методи наукового пошуку;

методи оцінювання вартості роботи та результатів.

вміти:

застосовувати вимоги до магістерської роботи при її написанні;

застосовувати вимоги до статей і рефератів при їх підготовці;

застосовувати методи пошуку, аналізу, оцінювання літератури та аналогів;

визначати актуальні напрями досліджень для своєї фахової області;

використовувати методи наукового пошуку при проведенні досліджень;

оцінювати вартість дослідження, якість та вартість отриманих результатів.

1.6. Міждисциплінарні зв’язки навчальної дисципліни

Викладання дисципліни базується на знаннях, набутих при вивченні навчальних дисциплін, «Проектування», «Комп’ютерне проектування», «Дизайн інтер’єру», «Основи естетики архітектури та дизайну», «Теорії і концепції дизайну», «Дизайн середовища», «Дизайн міського середовища», «Синтез мистецтв», «Авторське право і патентознавство».

Знання та вміння, отримані під час вивчення цієї навчальної дисципліни, будуть використані під час виконання дипломної роботи.

2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

2.1. Модуль №1 «Організація і методика наукових досліджень»

Тема 2.1.1. Наука як феномен у системі взаємодій людини з оточуючим світом

Визначення науки. Її роль у розвитку людства. Поняття наукової парадигми за Т. Куном. Науково-технічні революції. Технологічні уклади. Короткий нарис історії науки. Наука у сучасному суспільстві. Наука і дизайн. Актуальні напрями сучасної науки і актуальні проблеми дизайну.

Тема 2.1.2. Організація наукових досліджень у світі та в Україні

Історичні форми організації науки від античності до сучасності у країнах Європи, Азії, Північної Америки. Наука фундаментальна і прикладна, академічна і галузева. Організація наукових досліджень: замовники, джерела фінансування (програми, фонди , гранти, безпосереднє фінансування, премії за конкурсні дослідження), організаційні форми досліджень, академічні, освітні та виробничі установи, наукові ступені і вчені звання, система заохочень, міжнародні премії, система комунікації вчених, бази даних, співтовариства і асоціації. Закон про вищу освіту у частині, що визначає наукові ступені, вчені звання, порядок їх здобуття і затвердження. Роль Національно Академії наук України у організації наукових досліджень. Наука у вищих навчальних закладах. Галузева наука. Наука на виробництві. Фінансування та заохочення досліджень. Організація семінарів, симпозіумів та конференцій. Наукові співтовариства і асоціації. Обмін даними. Міжнародні програми і зв’язки. Напрями наукових досліджень у НАУ і на кафедрі.

Тема 2.1.3. Вимоги до магістерських робіт з дизайну, кандидатських і докторських дисертацій з технічної естетики та мистецтвознавства

Структура магістерської роботи. Порядок присудження наукових ступенів та вчених звань. Вимоги до кандидатської дисертації. Структура кандидатської дисертації. Вимоги до докторської дисертації. Структура докторської дисертації.

Тема 2.1.4. Вимоги та правила оформлення наукових статей, рефератів, монографій, конкурсних робіт, звітів

Вимоги до статті, яка може бути опублікованою. Типова структура статті. Оформлення списку використаних джерел. Наукометричні бази і індекс цитування. Мета підготовки і структура реферату. Види монографій, мета, вимоги, структура. Підготовка заявки на конкурс та конкурсної роботи. Вимоги до звітів. Написання звітів.

Тема 2.1.5. Пошук та аналіз аналогів та літератури

Методи пошуку: за тематикою, за ключовими словами, за індексом цитування, за рекомендацією колег. Місця пошуку: бібліотеки, інтернет, відомчі архіви, виставки, патенти, авторські заявки, акти на твір. Методи роботи із джерелами: перегляд, конспектування, каталогізація, архівація. Мета і методи аналізу джерел і аналогів. Аналіз практичного досвіду.

Тема 2.1.6. Визначення актуальної теми дослідження, об’єкту, предмету, мети, завдань, методів, зв’язків із науковими планами та темами у світі, державі, галузі, установі. Визначення вартості і джерел фінансування дослідження

Узагальнення та аналіз практичного досвіду із викладених у назві теми питань у предметній галузі мистецтвознавства, дизайну, ергономіки, технічної естетики.

Тема 2.1.7. Методи наукових досліджень

Поняття наукової парадигми. Загальнонаукові та спеціальні методи. Емпіричні методи: спостереження, порівняння, вимірювання, експеримент. Емпірико-теоретичні методи: абстрагування (ототожнювання, ізолювання, конструктивізація); аналіз і синтез; індукція і дедукція; моделювання (фізичне, графічне, аналогове, економіко-математичне, комп´ютерне та ін); історичний підхід; логічний підхід. Теоретичні методи: узагальнюючі методи (сходження від абстрактного до конкретного; ідеалізація; формалізація; аксіоматичний метод) та часткові методи (визначення, опис, інтерпретація). Формалізація задачі проектування як обмеженої оптимізаційної задачі із неоднорідними і критеріями оптимізації. Методи розв’язання оптимізаційних задач. Методи верифікації. Забезпечення достовірності результатів шляхом тестування та проведення експериментів, комп’ютерного моделювання, натурного моделювання. Визначення якості результатів. Визначення вартості результатів.

Тема 2.1.8. Методика розв’язання творчих задач

Теорія розв’язання винахідницьких задач Г. Альтшуллера. Аналіз практичного досвіду.

Тема 2.1.9. Методики розвитку наукових та творчих здібностей

Теорія самоорганізації складних систем на основі хвильової моделі С-простору. Місце наукових і творчих здібностей у структурі людської психіки згідно цієї теорії самоорганізації. Згортка свідомості до рівнів 1-4 для посилення і очищення творчих і наукових здібностей. Пояснення існуючих методів розвитку наукових і творчих здібностей із позицій теорії самоорганізації. Аналіз практичного досвіду.

3. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ

3.1. Основні рекомендовані джерела

3.1.1. Закон України Про вищу освіту // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 37-38, ст.2004 або на сайті:

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18

3.1.2. Порядок присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника. Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 567. Текст на сайті:

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/567-2013-п/#n10

3.1.3. Приклади оформлення бібліографічного опису….Форма 23 //Бюлетень ВАК, 2009.-№5 або на сайті:

http://vk.com/doc-32157927_132571751?hash=dcab8928207b96dc1a

3.1.4. Марцин В.С. Основи наукових досліджень. Навч. посібник / В.С. Марцин, Н.Г. Міценко, О.А. Даниленко. – Л.: Ромус-Поліграф, 2002.- 128 c.

3.1.5. Колесніков В.О. Основи наукових досліджень. Навч. посібник / В.О. Колесніков.- К.: Центр учбової літератури, 2011.- 144 с.

3.1.6. Пуанкаре А. О науке / А.Пуанкаре.— М.: Наука. Гл. ред, физ.-мат. лит., 1990.—736 с

3.1.7. Кун Т. Структура научных революций / Т. Кун.– М.: Прогресс, 1977.

– 300с.

3.1.8. Альтшуллер Г. С. Творчество как точная наука / Г. С. Альтшуллер. — М.: Советское радио, 1979.

3.1.9. Альтшуллер Г. С. Как стать гением: Жизненная стратегия творческой личности / Г. С. Альтшуллер, И. М. Вёрткин. — Минск: Беларусь, 1994.

3.2. Додаткові рекомендовані джерела

3.2.1. Ковалев Ю.Н. Самоорганизация сознания человека и изображение пространства в произведениях живописи от палеолита до Ренессанса /Ю.Н. Ковалев, Н.М. Мхитарян, А.Ю. Ницын : Монография.–К.: ДІЯ, 2014.–236 с.

3.2.2. Мхитарян Н.М. Эргономические аспекты сложных систем / Н.М. Мхитарян, Г.В. Бадеян, Ю.Н. Ковалев : Монография.- К.: Наукова думка, 2004.-600 с.

3.2.3. Рунге В.Ф. Эргономика и оборудование интерьера: Учебное пособие. - М.: Архитектура-С, 2005. - 160 с.

3.2.4. Рунге В.Ф., Манусевич Ю.П. Эргономика в дизайне среды / В.Ф. Рунге, Ю.П. Манусевич - М.: Архитектура – С, 2005.- 328 с.

3.2.5. Человеческий фактор. – М.: Мир, 1991–95.- т. 1–6

(Ф 03.02 – 01)

АРКУШ ПОШИРЕННЯ ДОКУМЕНТА

прим.

Куди передано (підрозділ)

Дата

видачі

П.І.Б. отримувача

Підпис отримувача

Примітки

(Ф 03.02 – 02)

АРКУШ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ДОКУМЕНТОМ

№ пор.

Прізвище ім'я по-батькові

Підпис ознайомленої особи

Дата ознайом-лення

Примітки

(Ф 03.02 – 04)

АРКУШ РЕЄСТРАЦІЇ РЕВІЗІЇ

№ пор

Прізвище ім'я по-батькові

Дата ревізії

Підпис

Висновок щодо адекватності

(Ф 03.02 – 03)

АРКУШ ОБЛІКУ ЗМІН

№ зміни

№ листа (сторінки)

Підпис особи, яка

внесла зміну

Дата внесення зміни

Дата

введення зміни

Зміненого

Заміненого

Нового

Анульо-

ваного

(Ф 03.02 – 32)

УЗГОДЖЕННЯ ЗМІН

Підпис

Ініціали, прізвище

Посада

Дата

Розробник

Узгоджено

Узгоджено

Узгоджено

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Файл

Основи наукових досліджень - НП-2014.docx

Основи наукових досліджень - НП-2014.docx
Размер: 1.6 Мб

.

Пожаловаться на материал

Система менеджменту якості НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА навчальної дисципліни «Основи наукових досліджень» (за кредитно-модульною системою) Напрям: «Дизайн»

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

Похожие материалы:

Массово-информационная природа журналистики

Журналистская информация. Типы и виды журналистской информации. Потенциальная, принятая, реальная журналистская информация. Массовая информация и ее признаки. Прагматическая, семантическая и синтактическая адекватность журналистских текстов.

Рабочая программа производственной практики «Лечебная деятельность»

Рабочая программа производственной практики для студентов специальности 060101 «Лечебное дело»  по ПМ.02 «Лечебная деятельность», МДК 02.04 «Лечение пациентов детского возраста»

Фольклор

Русский фольклор. Жанры, входящие в состав русского фольклора. Русские обрядовые песни. Обряды. Первобытная поэзия. Жанр календарно-обрядового фольклора. Похоронный, свадебный и рекрутский обряды включали целый цикл причитаний. Сказки.

 История развития MARC

Физика элементарных частиц

Двухчастичные системы, Атом водорода, Гармонический осциллятор. Операторы рождения и уничтожения. Электрослабые взаимодействия

Сохранить?

Пропустить...

Введите код

Ok