Розкрийте склад і призначення кафедрального методичного забезпечення зі спеціальності та навчальної дисципліни

Навчально-методичне забезпечення є найважливішою умовою ефективності навчального процесу. Методичне забезпечення навчального процесу включає: навчально-методичну документацію за спеціальністю (напряму підготовки), навчально-методичну документацію з дисциплін, а також підручники, навчальні посібники, дидактичні та наочні матеріали, комп'ютерні навчальні програми й ін. Навчально-методична документація за спеціальністю включає:

освітньо-кваліфікаційні характеристики (ОКХ), освітньо-професійні програми (ОПП) і засоби діагностики (ЗД) – складові стандарту вищої освіти за спеціальністю (за напрямом) відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня;

навчальні й робочі навчальні плани;

навчальні й робочі навчальні програми дисциплін;

програми практик;

тематика дипломних проектів і робіт (програма державних іспитів);

методичні вказівки по проведенню практик і атестації студентів;

положення про рейтингову систему оцінки успішності навчання.

Навчально-методична документація з дисципліни містить:

навчальні й робочі навчальні програми дисциплін;

інструкторсько-методичні матеріали (окремі методики) до різних видів навчальних занять (семінарських, практичних, лабораторних) і СРС;

методичні матеріали до індивідуальних семестрових завдань (теми рефератів, завдання на розрахункові і розрахунково-графічні роботи, курсові проекти і роботи і т.п.), графіки і методичні вказівки з виконання;

положення про рейтингову систему оцінки успішності засвоєння дисципліни.

Зміст і структуру ОКХ і ОПП розглянемо при вивченні наступної теми, а зараз зосередимо увагу на навчальних планах і програмах навчальних дисциплін.

Зміст навчання знаходить висвітлення у навчальних планах і програмах навчальних дисциплін. Теорія навчальних планів і програм навчальних дисциплін представляє собою особливу науково-педагогічну дисципліну. Розглянемо лише її головний, змістовний, аспект. Поза увагою залишимо такі аспекти проблеми, як розміщення навчальних дисциплін, їх «питома вага» і багато іншого.

Це обумовлено тим, що фундамент теорії навчального плану складає не лише теорія змісту освіти, але і теорія технології навчально-виховного процесу.

Найважливішими проблемами формування змісту освіти і навчання є:

встановлення необхідних і достатніх знань і умінь для здійснення професійної діяльності;

фундаменталізація і професіоналізація освіти;

встановлення оптимального співвідношення теоретичної і практичної підготовки з кожного навчального предмета, оптимального обсягу навчальних практик;

технологічність трансформації змісту освіти в зміст навчання;

прогнозований характер змісту навчання;

облік психологічних закономірностей професійного становлення і розвитку.

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

Эта тема принадлежит разделу:

Навчально-методичне забезпечення

Похожие материалы:

Гідрологія

Відповіді по гідрології. Водень і кисень, будова молекули води; стан і властивості води. Кислотність водного середовища, розчинна здатність. Хімічний склад природних вод. Розподіл води гідросфери, кругообіг (вологообіг) та рівняння водного балансу. Мінералізація, радіоактивні речовини. Річки: гідрографічна та річкова сітки, басейн та водозбір річок. Озера, водосховища, болота, підземні води, артезіанські води. Водні ресурси України, їх охорона.

Общественное здоровье и здравоохранение. Тесты

Тесты по общественному здоровью. Общественное здоровье и здравоохранение РФ. Предметами изучения. Общественное здоровье и здравоохранение как научная дисциплина.

Использование отечественной системы бронирования в гостиничной деятельности

Курсовая работа по дисциплине «Организация деятельности службы бронирования гостиничных услуг» Специальность Гостиничный сервис. Теоретические основы информационных технологий в гостиничной деятельности. Анализ отечественной системы бронирования Сирена.

Медицинасы. Педагогика. Сынақтама. Жауап.

Международное экономическое право

Международное экономическое право — отрасль международного права; совокупность существующих и находящихся в стадии становления и развития принципов и норм, регулирующих экономические отношения между субъектами международного права