Основні вимоги до навчального та робочого навчальних планів

Сформулюйте призначення і основні вимоги до навчального та робочого навчальних планів. Дайте рекомендації щодо використання певних принципів дидактики при складанні навчального та робочого навчальних планів.

Навчальний план складається на основі вимог освітньо-професійної програми і графіка навчального процесу. Навчальний план визначає зміст навчання і регламентує організацію навчального процесу за фахом. Він складається окремо для кожного освітньо-кваліфікаційного рівня (ОКР) і за кожною формою навчання (у тому числі навчання зі скороченим чи продовженим, порівняно з типовим, терміном навчання) на основі відповідної освітньо-професійної програми (ОПП) і графіка навчального процесу. Навчальний план визначає перелік і обсяг навчальних дисциплін, послідовність їх вивчення, розподіл навчальних годин у відповідності до видів занять у семестрах, вид семестрового контролю з дисциплін та вид державної атестації випускників. Навчальний план затверджується ректором.

Крім того, у навчальному плані необхідно, як відомо, показати в годинах (кредитах) тижневе і семестрове навантаження, загальну кількість навчальних годин з дисциплін, кількість годин в залежності від видів занять, контрольні заходи, а також тривалість практик, тип і тривалість виконання кваліфікаційної роботи, тривалість канікул.

У вигляді окремих таблиць у навчальних планах представляються найчастіше:

графік навчального процесу, у якому для кожного року навчання, використовуючи систему умовних позначок, розподіляються тижні теоретичного навчання, сесії, практики і канікули, а також дипломне проектування і державна атестація;

план теоретичних занять. У цьому розділі навчального плану перераховуються всі навчальні дисципліни і для кожної з них зазначається загальна кількість навчальних годин (кредитів), а також кількість годин, що відводяться на лекції, семінарські, практичні, лабораторні заняття і самостійну роботу студентів. Для кожної навчальної дисципліни також зазначаються види контрольних заходів (залік, екзамен) і курсові проекти (роботи). Крім того, для кожної навчальної дисципліни зазначається кількість аудиторних академічних годин у тиждень на протязі семестрів. У нижній частині таблиці вказується сумарна кількість аудиторних годин у тиждень.

Навчальні і робочі навчальні плани складаються на спеціальних бланках.

У робочому навчальному плані дисципліни групуються за циклами:

гуманітарної і соціально-економічної підготовки;

природничо-наукової підготовки (фундаментальні дисципліни);

професійної і практичної підготовки;

дисциплін вільного вибору студентів.

По кожній дисципліні відзначається загальна кількість годин і кредитів, що відводяться для вивчення дисципліни з усіх видів аудиторних занять і самостійної роботи студентів. Потім загальний час, що відводиться на вивчення дисципліни, розподіляється на аудиторні заняття в цілому і на різні види аудиторних занять: лекції, лабораторні заняття і комп'ютерний практикум, практичні і семінарські заняття, а далі і на самостійну роботу студентів.

При розробці навчальних планів для форм навчання без відриву від роботи необхідно мати на увазі, що перелік і послідовність вивчення дисциплін, загалом, такий як і в навчальному плані денної форми навчання. При визначенні кількості аудиторних годин необхідно врахувати, що навчальний тиждень студентів вечірньої форми навчання складає 24 години. Обсяг аудиторних занять при заочному навчанні обмежуються тривалістю настановних сесій. Розподіл аудиторних занять між дисциплінами рекомендується встановлювати пропорційно до їх обсягу у навчальному плані денної форми навчання.

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

Эта тема принадлежит разделу:

Навчально-методичне забезпечення

Похожие материалы:

Основные культурологические концепции 18-20 в.

18в – эпоха просвещения. Разум человек от природы и он должен прийти к природе, чел разумен и должен следовать своей природе. Культура – развитие ума, её цель – сделать всех счастливыми. Важным фактором просвещения Гельвеций считал, что невежество причина всех несчастий.

Філософія. Конспект лекцій

У конспекті лекцій нормативного навчального курсу «Філософія» розглядаються основні проблеми історії філософії, простежується процес становлення та розвитку різноманітних напрямків, течій, шкіл. Конспективний виклад теоретичного матеріалу допоможе студентам осмислити проблеми соціального і духовного життя сучасності.

Правовые аспекты информационной деятельности. Выполнение ввода вывода информации с носителей данных, каналов связи

Самостоятельная работа. Программы по юридическому статусу можно разделить на три большие группы: лицензионные, условно бесплатные (shareware) и свободно распространяемые программы (freeware). Архитектура ЭВМ включает в себя аппаратуру ввода-вывода, состоящую из иерархической структуры каналов, устройств управления и периферийных устройств (ПУ). ПУ делятся на устройства ввода-вывода и запоминающие устройства. И те, и другие могут осуществлять ввод и/или вывод.

Язык телодвижений

"Язык телодвижений (как читать мысли по жестам)" Совокупность Жестов. Жесты в Различных Обстоятельствах Повседневного Общения

Проблема демаркации научного знания

Проблема поиска критерия, по которому можно было бы отделить научные теории от ненаучных предположений и утверждений, метафизики, и формальных наук (логики, математики). Ранние периоды. Позитивизм. Принцип верифицируемости. Принцип фальсифицируемости.