Цілі та завдання контролю якості навчання. Зробіть аналіз основних факторів, що впливають на якість навчання.

Якість навчання є інтегральною характеристикою освітнього процесу і його результату, що визначає міру їхньої відповідності вимогам суспільства, тобто ступеня досягнення цілей навчання, що полягає в оволодінні учнями змістом навчання, досягненні ними заданого (нормативного) рівня підготовки (навченості).

Якість навчання визначається факторами, що обумовлюють його соціальну ефективність: змістом навчання, що включає вищі досягнення духовної культури і досвіду відповідної сфері діяльності; високою компетентністю педагогів; новітніми педагогічними технологіями і відповідним матеріально-технічним оснащенням та ін.

Основними факторами, що безпосередньо визначають якість навчання, є: характеристики навчально-виховного процесу, характеристики контингенту студентів і професорсько-викладацького складу як суб'єктів процесу навчання, а також характеристики навчально-методичного і матеріально-технічного забезпечення навчального процесу та інфраструктури вузу.

Опосередковано, через навчально-виховний процес, на якість навчання впливають наступні фактори: якісний склад (характеристики) професорсько-викладацького складу, рівень учбово-методичного забезпечення та стан учбово-матеріальної бази. Якість навчально-виховного процесу у свою чергу визначається рядом істотних властивостей цього процесу, які визначають його результативність. Істотними властивостями (факторами другого рівня) навчально-виховного процесу є: планування та організація навчального процесу, якість проведення різних видів занять, використання ефективних технологій навчання та ін.

Характеристиками (властивостями) професорсько-викладацького складу є: якісний склад, його кваліфікація (наукові ступені та вчені звання), рівень спеціальної, наукової та методичної підготовки, наукова та методична активність, періодичність підвищення кваліфікації, організація роботи та ін.

Характеристиками контингенту студентів є: рівень підготовки абітурієнтів, обумовлений якістю профорієнтаційної роботи з абітурієнтами, ефективністю довузівської підготовки та роботи приймальної комісії, рівнем сформованості мотивації студентів до активної, планомірній навчальної роботи й організації цієї роботи.

Учбово-методичне забезпечення − це навчальні плани та програми, навчальні посібники та методичні розробки для студентів і викладачів, учбово-програмне забезпечення, дидактичні матеріали для технічних засобів навчання і т.п..

Учбово-матеріальна база − це аудиторії та їх устаткування, лабораторії та лабораторні стенди, навчальні майстерні і їх устаткування, засоби обчислювальної техніки, вимірювальні прилади, технічні засоби навчання та ін.

Інфраструктура вузу − це навчальні будинки та гуртожитки, бібліотека та читальні зали, їдальня та буфети, культурно-спортивні центри, бази відпочинку, поліклініка та ін.

Навчально-виховний процес є складною самоорганізуємою системою, узагальненою характеристикою функціонування якої є якість навчання. Самоорганізація та саморегуляція навчально-виховного процесу не може здійснюватись без надійного зворотного зв'язку, реалізованого за допомогою контролю ходу та результатів навчання. Структурну схему такої системи можна представити в наступному вигляді

Основне завдання контролю навчального процесу − одержання інформації про його властивості та результати з метою ефективного керування процесом і його оптимізації, досягнення високої якості навчання студентів. Таким чином, основна функція контролю навчального процесу − діагностико-коригуюча.

Крім того, завданнями контролю можуть бути:

семестрова атестація студентів, тобто визначення ступеня засвоєння ними змісту навчання, з метою переведення на наступний цикл навчання;

державна атестація студентів, тобто визначення ступеню досягнення ними цілей навчання, для видачі диплома про освіту та одержання відповідної кваліфікації;

акредитація спеціальності, тобто оцінка ефективності навчально-виховного процесу по підготовці фахівців конкретної спеціальності з метою одержання права видавати випускникам державні дипломи про освіту;

акредитація вузу в цілому, тобто оцінка ефективності функціонування вузу, з метою підтвердження або зміни його статусу.

В усіх перерахованих вище випадках реалізується контролююча функція.

Іншими завданнями контролю можуть бути:

визначення успішності навчання студентів з метою планування наступних етапів навчального процесу;

виявлення прогалин у навчанні окремих студентів з метою оптимізації процесу індивідуального навчання та мотивації студентів.

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

Эта тема принадлежит разделу:

Навчально-методичне забезпечення

Похожие материалы:

Охрана природы. Экология

Экологическая ситуация в России, энергоресурсы в РФ. Альтернативные источники энергии. Природопользование, природоведение.

Мотивация и стимулирование

Курсовая работа. Мотивация - динамическая система взаимодействующих между собой внутренних факторов (мотиваторов), вызывающих и направляющих ориентированное на достижение цели

Астрономия пәні

Астрономия нені зерттейді. Астрономия-Ғалам жөніндегі ғылым. «Астрономия» сөзі гректің астрон-жұлдыз және номос-заң деген екі сөзінен құралады.

Анатомия: кровообразование, нервная система, кожа, пищеварение

Черепномозговые нервы. Автономная нервная система. Строение основы кожи (дерма). Строение подкожного слоя кожи. Производные кожного покрова. Волосы. Кожные железы. Мякиши. Копыто. Особенности системы пищеварения птицы. Органы дыхания птиц. Кожа и оперение птиц. Нервная система, анализаторы, кровообращение птиц.

Экономическая система

Понятие экономической систем. Классификация экономических систем. Типы экономических систем. Традиционная экономическая система. Командно-административная система. Рыночная система. Смешанная система. Общие понятия кризисов. Типология кризисов. Циклы общественного воспроизводства и их роль в возникновении экономических кризисов. Основные теории экономических кризисов. Особенности Российской экономической системы