Кримінально-процесуальне право

1 питання Поняття, суть і завдання кримінального процесу

Кримінальний процес як специфічний вид діяльності - це врегульована кримінальним процесуальним законом діяльність органів досудового розслідування, прокуратури і суду за участю фізичних та юридичних осіб, спрямована на розслідування кримінальних правопорушень, викриття осіб, які їх вчинили, здійснення правосуддя у кримінальному провадженні (кримінальній справі), а також на вирішення питань, пов'язаних із виконанням судових рішень.

2 питання Кримінальне процесуальне право і його місце в системі інших галузей права.

Кримінально-процесуальне право — це одна із галузей права України, яка становить сукупність правових норм, що регулюють діяльність суду, прокуратури, органів дізнання і досудового слідства під час провадження у кримінальних справах. Право покликане слугувати задоволенню інтересів громадян, їх об'єднань, держави і суспільства в цілому. В цьому полягає його цінність, що виявляється в таких вимірах:

• соціальна цінність цієї галузі права полягає в тому, що вона втілює інтереси громадян у вільному від злочинності суспільному середовищі;

• інструментальна цінність кримінально-процесуального права — один із проявів його загально соціальної цінності — полягає в тому, що воно є регулятором суспільних відносин, що виникають у зв'язку із вчиненням злочину; інструментом розв'язання кримінально-правових конфліктів у державі.

3 питання Історичні форми кримінального процесу.

Історична форма кримінального процесу - це форма організації процесу, що обумовлює джерело руху кримінальною провадження і основи процесуальною статусу його учасників.

Критерії, що впливають на форму кримінального процесу:

- державно-політичний режим (саме ним визначається ступінь свободи особи);

- рівень правової культури у суспільстві;

- ступінь зрілості суспільства.

1) Інквізиційний (розшуковий, слідчий, слідчо-розшуковий) кримінальний процес

2) Змагальний процес

3) Змішаний (слідчо-судовий, континентальний) процес.

4 питання Кримінальний процес як навчальна дисципліна

Кримінальний процес як навчальна дисципліна - це дисципліна, яку вивчають у вищих навчальних закладах юридичного профілю, предметом якої є кримінальне процесуальне законодавство, практика його застосування, а також наука кримінального процесу.

5 питання Поняття стадії кримінального процесу.

Більшість кримінальних справ проходить шість основних стадій:

1) порушення кримінальної справи;

2) досудове слідство;

3) попередній розгляд справи суддею;

4) судовий розгляд;

5) провадження в апеляційній інстанції;

6) виконання вироку, ухвали і постанови суду (судді).

Існують ще дві стадії кримінального процесу, які називають виключними:

1) провадження в касаційній інстанції;

2) перегляд судових рішень у порядку виключного провадження (відновлення справ за нововиявленими обставинами).

6 питання Система стадій кримінального процесу, їх загальна характеристика, завдання та особливості.

Кожна зі стадій має свої конкретні завдання та особливості, які характеризуються певною сукупністю процесуальних дій та визначеним колом учасників. Діяльність уповноважених державою органів здійснюється у певній послідовності і може бути поділена на певні частини, або етапи, які прийнято йменувати стадіями кримінального процесу. Стадії є відносно відокремленими частинами кримінального процесу. Будучи самостійними, вони водночас перебувають у зв’язку з іншими стадіями, утворюючи єдину систему кримінального процесу. Особливостями кожної стадії є: своєрідне коло завдань; певне коло учасників; специфічний процесуальний порядок діяльності суб’єктів та їх правовідносин; зміст та форма підсумкових рішень, які приймаються на відповідному етапі процесуального провадження.

7 питання Кримінальна процесуальна форма

Кримінальна процесуальна форма - це визначений законом порядок кримінальною провадження в цілому, порядок виконання окремих процесуальних дій та порядок прийняття процесуальних рішень.

Значення кримінальної процесуальної форми полягає в тому, що вона створює детально врегульований, юридично визначений, суворо обов'язковий режим кримінального провадження.

8 питання

9 питання Джерела кримінального процесуального права України.

Під джерелами кримінального процесуального права України розуміють форми закріплення кримінальних процесуальних норм, що регулюють кримінально-процесуальні відносини та встановлені органами державної влади під час реалізації ними функцій у законодавчій, виконавчій і судовій сферах, а також тих, що містяться в чинних міжнародних договорах, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, та в практиці Європейського суду з прав людини. В юридичній літературі правильно зазначається, що весь комплекс кримінально-процесуальних відносин регулюється системою джерел кримінального процесуального права. Система джерел кримінального процесуального права є єдиною, цілісною, органічно упорядкованою і цілеспрямованою, органічно відмежованою сукупністю чинних правових актів.

10 питання Кримінально-процесуальне право

Кримінально-процесуальне право являє собою закріплену в законі та забезпечену державним впливом типову модель діяльності органів дізнання, досудового слідства, прокуратури та суду зі здійснення правосуддя.

11 питання Співвідношення кримінального процесуального права та законодавства про оперативно-розшукову діяльність.

Зв'язок кримінального процесуального права і оперативно-розшукової діяльності (ОРД) після набрання чинності КПК 2012 року є настільки тісним, що можна говорити про їх об'єднання, а точніше про процесуалізацію ОРД. Оперативно-розшукові дії отримали повну регламентацію у новому КПК. Наразі Закон "Про ОРД" встановлює, що у разі виявлення відомостей про кримінальне правопорушення ОРД не здійснюється, а відомості передаються до слідчого, прокурора для початку досудового розслідування на підставі положень КПК.

12 питання Структура Кримінального процесуального кодексу України.

Структура чинного КПК України побудована в основному в прямій залежності від змісту та послідовності процесуальних дій, яких необхідно дотримуватись в кримінальному провадженні. Весь нормативний матеріал в Кодексі згрупований в 11 розділів, 46 глав і 614 статей.

13 питання Поняття, структура і види кримінальних процесуальних норм.

Кримінально-процесуальні норми — це встановлені державою загальнообов'язкові правила поведінки суб'єктів кримінально-про­цесуальної діяльності, виконання яких забезпечується, в основно­му, добровільними діями учасників процесу, а у необхідних випад­ках — засобами державного примусу і загрозою юридичної відпові­дальності. Норми кримінально-процесуального права — це такі правила поведінки, які:

1. встановлені державою та закріплені у відповідному норма­тивному акті ;

2. є загальними для суб'єктів кримінально-процесуальних відносин (розраховані не на одну конкретну дію, а на багато чисельне застосування в процесі провадження у криміналь­них справах); 3. загальний характер кримінально-процесуальної норми ви­значає її загальнообов'язковість для тих осіб, які є учасника­ми кримінально-процесуальної діяльності ( це — підозрюва­ний, обвинувачений, потерпілий, свідок та ін.);

4. вказані правила поведінки забезпечуються силою державно­го примусу.

14 питання Чинність кримінального процесуального закону у просторі, часі та щодо осіб.

Кримінально-процесуальний закон — це нормативно-правовий акт представницького вищого органу державної влади — Верховної Ради України, — який регулює порядок порушення кримінальних справ і здійснення у них провадження. Дія закону у просторі може бути територіальною та екстериторіальною. Провадження в кримінальних справах на території України здійснюється за правилами Кримінально-процесуального кодексу України незалежно від місця вчинення злочину. Територіальна дія кримінально-процесуального закону окреслена територією держави Україна і визначається державним суверенітетом. Екстериторіальна дія закону регулюється міжнародними договорами і передбачає поширення законодавства певної держави за межами її території.

15 питання

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Файл

кпк.docx

кпк.docx
Размер: 16.1 Кб

.

Пожаловаться на материал

Кримінально-процесуальне право — це одна із галузей права України, яка становить сукупність правових норм, що регулюють діяльність суду, прокуратури, органів дізнання і досудового слідства під час провадження у кримінальних справах.

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

Похожие материалы:

Культура Европы абсолютизма и века просвещения

На заключительной стадии развития феодализма в Европе в период Нового времени выделяют две культурные эпохи: культуру Абсолютизма (XVII в.) и культуру Просвещения (XVIII в.).

Отчет по учебной практике. Кафедра «Учет и аудит»

Кафедра «Учет и аудит» Бухгалтерский учет сегодня занимает одно из главных мест в системе управления.

Ураження нервової системи за наявності ВІЛ-інфекції

ВІЛ-інфекція – це тяжке захворювання, яке характеризується повільно прогресуючим перебігом. Ураження нервової системи. Лікування нейроСНІДу.

Найти сопротивление в холодном состоянии и температурный коэффициент сопротивления

Задача. Физика. Решение. Сопротивление электролампочки напряжением  U и мощностью P в накаленном состоянии больше, чем в холодном в n раз.

Ценовая дискриминация и конкуренция

Курсовая работа. Конкуренция и ее содержание в экономике. Ценовая дискриминация. Дискриминация цен является положительной для экономики. Анализ понятия конкуренции и его содержания, влияния конкуренции на рынок, процесса регулирования конкурентных отношений в современных условиях.

Сохранить?

Пропустить...

Введите код

Ok