Плани лабораторних занять і методичні рекомендації до організації самостійної роботи студентів

Міністерство освіти і науки України

Полтавський   національний   педагогічний   університет

імені В.Г. Короленка

Кафедра географії та краєзнавства

Плани  лабораторних  занять

і методичні рекомендації до організації

самостійної роботи студентів

ЗАОЧНОЇ  ФОРМИ  НАВЧАННЯ

Галузь знань:                 0401 Природничі науки

Напрям підготовки:    6.040104 Географія

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

Курс навчання: третій.     Семестр: 6-й

Форма навчання:  стаціонарна (денна)

Укладач:

канд. геогр. наук, професор

Булава Леонід Миколайович

Полтава - 2015

Характеристика навчальної дисципліни «Фізична географія України»:

Оцінювання навчальної діяльності студентів:

Оцінка за шкалою ECTSЗа 100-бальною шкалою закладуЗа національною шкалоюA90 - 100відмінноB83 - 89добреC75 - 82D68 - 74задовільноE60 - 67FX35 - 59Незадовільно (з можливістю повторного складання)F0 - 34Незадовільно (з обов’язковим повторним вивченням курсу)

Розподіл балів за види навчальної діяльності студентів за семестр:

В середньому за змістовиймодуль 1Колоквіум з модуля 1В середньому за змістовиймодуль 2Колоквіум з модуля 2В середньому за змістовиймодуль 3Два теоретичні питання по 20 балівРазом балів10 балів15 балів10 балів15 балів10 балів6040100

Кожний із видів навчальної діяльності студента (усні відповіді, лабораторні завдання, самостійні роботи оцінюється за 10-бальною шкалою). Наприкінці вивчення кожного модуля нами виводиться середня оцінка за виконання усіх видів навчальної діяльності (від 0 до 12 балів). Колоквіум – комбінований вид контролю з теми, що включає тести   + усну співбесіду з тем відповідного модуля.

РОЗПОДІЛ ЧАСУ НА ОПРАЦЮВАННЯ  ТЕМ  НАВЧАЛЬНИХ  МОДУЛІВ:

Назви змістових модулів і темКількість годинЗаочна формаУсьо-го у тому числілплабс.р.189101113Модуль 1Змістовий модуль 4.  Клімат і водиКлімат і кліматичні ресурси22641612. Води і водні ресурси142210Разом  за змістовий  МОДУЛЬ 4368426Змістовий модуль 5.  Ґрунтовий покрив. Органічний світ13. Ґрунти і земельні ресурси1222814. Рослинний покрив, тваринний світ12228Разом за змістовий  МОДУЛЬ 5246416

ЗАНЯТТЯ № 1 АНАЛІЗ ОСНОВНИХ  ЧИННИКІВ  КЛІМАТОУТВОРЕННЯ (4 год.)

МЕТА: сформувати уміння аналізувати вплив комплексу чинників на особливості клімату.

ОБЛАДНАННЯ: АПУЕР. Кліматичні карти: України, світу, СРСР. Роздаткові дидактичні матеріали.

ЛІТЕРАТУРА: а) Булава Л.М. Клімат України. Текст лекції. — Полтава, 1994 (чит. зал №2).

Фізична географія України/О.М.Маринич, П.Г.Шищенко. - К., 1982. - С.36-46; (2003. – С. 89-97).

б) Клімат України: у минулому… і майбутньому / За ред. М.І.Кульбіди, М.Б.Барабаш. – К.: Сталь, 2009. – 234 с.  Природа Укр. ССР. Том “Климат”. — К., 1985.

Щербань М.І. Клімати земної кулі. — К., 1985. — С.78-87.   Клімат України / За редакцією В.М. Ліпінського, В.А. Дячука, В.М. Бабіченко. - Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут, 2003.– 344 с.

Мартазинова В.Ф. та ін. Зміни великомасштабної атмосферної циркуляції повітря протягом ХХ ст. та її вплив на погодні умови і регіональну циркуляцію повітря в Україні //Укр. геогр. журнал. — 2001. — №2. — С.28-34. Мартазинова В.Ф., Иванова Е.К., Чайка Д.Ю. Изменение атмосферной циркуляции в Северном полушарии в течение периода глобального потепления в XX веке // Укр. геогр. журн. – 2007. – №3. – С. 10–19.

ПИТАННЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ і ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ:

 1.  Розкрийте зміст понять: клімат, чинники кліматоутворення (перелічіть їх у порядку значення, на дошці зобразіть схему їх взаємодії), елементи клімату (перелічіть їх).
 2.  Які показники характеризують вплив радіаційного чинника кліматоутворення? Користуючись картами на С.78-79 АПУЕР виявіть закономірності зміни цих показників.

ЦИРКУЛЯЦІЙНИЙ ЧИННИКВисота Сонця(від … до)РадіаційнийШирота місцевостічинникТривалість сонячного сяйва (за рік)Сумарна сонячна радіаціяСередня температура повітря (за рік)Тривалість світлої частини доби(від … до)ВПЛИВ ПІДСТИЛАЮЧОЇ ПОВЕРХНІ

 1.  Схарактеризуйте найбільш загальні риси впливу циркуляційного чинника на клімат:

а) які типи і підтипи повітряних мас впливають на клімат України в різні сезони;

б) основні процеси, що зумовлюють перенесення повітряних мас;

в) поширення циклонів і антициклонів у холодне й тепле півріччя (С.80 АПУЕР);

г) із яких баричних центрів дії атмосфери переносяться повітряні маси різних типів і підтипів:☻ у холодне півріччя (листопад - березень);☺  тепле півріччя (квітень - жовтень).

 1.  Користуючись роздатковими дидактичними матеріалами, розгляньте співвідношення між повітряними масами різних типів і підтипів у центральній частині України 

     (за А.Борисовим, 1960), та заповніть таблицю:

Тип, підтип повітряних масПовторюваність (%)З яких баричних центрів приносяться:узимкуулітку1234

 1.  Виявіть відмінність у характері  циркуляції атмосфери над різними частинами території України влітку і взимку:

а) між східною і західною частинами (по лінії: Ковель – Полтава – Луганськ);

б) між північною частинами України (по лінії Суми – Полтава – Мелітополь);

в) між Закарпаттям (Ужгород) і Південним Берегом Криму (Ялта).

 1.  Які зміни в циркуляції атмосфери відбулися упродовж останніх років?

    Поясніть причини  цих змін.

 1.  Наведіть приклади впливу підстилаючої земної поверхні на клімат України.

    Поясніть механізм впливу, спробуйте відобразити цей вплив  графічно.

 1.  Як діяльність людини впливає на клімат України?

:

 1.  Перелічіть основні кліматичні показники та одиниці їх вимірювання.
 2.  Відкрийте АПУЕР на С.82 або кліматичну карту шкільного атласу України. Виявіть закономірності показників середньої температури повітря в січні і липні. Наведіть приклади впливу кожного із кліматоутворюючих чинників на хід січневих і липневих ізотерм. Висновки запишіть. Удома нанесіть липневі й січневі ізотерми на контурну карту.
 3.  Користуючись роздатковими дидактичними матеріалами, проаналізуйте розподіл індексу континентальності клімату України (за Хромовим, або Ценкером). Яке значення цього показника для пояснення особливостей ґрунтово-рослинного покриву і ландшафтів?
 4.  Користуючись АПУЕР та роздатковими матеріалами встановіть закономірності зімни ізогієт на території України (річних показників; у літній і зимовий сезони). Наведіть приклади впливу чинників кліматоутворення на річні показники кількості атмосферних опадів. Де і чому спостерігаються мінімальні і максимальні показники річної кількості атмосферних опадів? Де розташована ділянка із зимовим максимумом опадів (С.88-89 АПУЕР)?
 5.  Користуючись роздатковими матеріалами проаналізуйте проходження ізоліній випаровуваності та середньорічного коефіцієнту зволоження.
 6.  Користуючись таблицею проаналізуйте кліматодіаграми пунктів, виявіть закономірності зміни показників температури повітря, та режиму опадів. Побудуйте декілька кліматодіаграм для пунктів, що розташовуються з північного заходу на південний схід України (Ковель-Полтава-Мелітополь; або Суми – Полтава – Тендрівський маяк), у Закарпатті (Ужгород) і на  ПБК (Ялта). Зробіть порівняльний аналіз виконаних діаграм.

Середньорічні показники температури і кількості атмосферних опадів по окремих метеостанціях України:

МетеостанціяІІІІІІIVVVIVIIVIIIIXXXIXIIЗа рікКовель        °Cмм–4,8–3,70,57,713,517,118,217,313,27,42,6–1,97,3313331405383848249424139612Полтава     °Cмм-7,0–6,2–1,17,915,018,420,519,614,37,40,9–4,27,1302830374869685735454038525Мелітополь °Cмм–3,7–2,81,69,716,320,623,122,016,69,84,1–0,79,7353025304251484129303336430Тендрівський маяк             мм–1,7–1,72,28,215,119,722,222,017,8125,80,810,2241718202736292821292022291Ужгород      °Cмм–2,80,04,310,615,518,720,219,615,69,75,00,19,7575150536795848162656467796Ялта            °Cмм 3,93,95,910,415,820,423,823,519,014,09,46,213,0836644262842402730446291583

Показники: °С — середньої температури повітря; мм — кількості опадів.

ФОРМА ЗВІТУ: усні відповіді, побудовані кліматодіаграми.

МАТЕРІАЛИ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ДО ЛАБОРАТОРНОГО ЗАНЯТТЯ

«ОСНОВНІ КЛІМАТИЧНІ ПОКАЗНИКИ»

 ? 1. Назвіть основні кліматичні показники. 2. Як визначають середні показники температури повітря за добу, місяць, рік? 3. Як називають ізолінії на карті, якими позначають зміни цих показників?

Основні кліматичні показники (температура повітря, атмосферні опади та їх розподіл тощо) зумовлені впливом усіх трьох схарактеризованих вище чинників кліматоутворення. Розподіл кліматичних показників показують на кліматичних картах. Користуючись кліматичною картою навчального атласу, виконайте завдання, які дозволять вам виявити закономірності впливу чинників кліматоутворення на кліматичні показники по території України.

Температура повітря.

1) Як змінюється середня за рік температура повітря з півночі на південь України (табл. 9)? Який чинник кліматоутворення, в основному, зумовив її зміни?

2) Поясніть, чому за середньорічною температурою повітря найхолодніше місце в Україні — гора Говерла (близько 0°С), а найтепліше — місцевість Місхор на Південному березі Криму (+14°С)?

Виявимо закономірності розподілу показників середньої температури повітря по території України в найхолодніший місяць (ним, як правило, є січень), та в найтепліший місяць (частіш за все — липень). Для цього проаналізуємо кліматичну карту атласу та рис. 1:

Розподіл ізотерм у січні по території України.

Розгляньте хід ізотерм у січні:

3) Як змінюється температура повітря в січні по 50° пн. ш. (у напрямку із заходу на схід)?

Яке із наведених нижче пояснень зміни температури повітря в січні із заходу на схід України є правильним:

а) «Східна частина України отримує найменшу кількість сонячної радіації, тому середня температура січня тут становить –8°С, а в Луганську був зареєстрований абсолютний мінімум для всієї України (–42°С)».

б) «На західну частину території України з атлантичними циклонами, що надходять з Ісландського мінімуму, частіше поширюється морське помірне повітря (тому середня температура січня тут –4°С). На схід України його вплив менший, оскільки сюди часто надходить континентальне повітря з Арктичного максимуму (іноді із Сибірського максимуму)».

4) Як змінюються температура повітря в січні з півночі на південь України (між її крайніми точками)?

5) Поясніть причину різниці середньої січневої температури повітря в Передкарпатті (–4°С), у Закарпатті (–2°С) і на вершині гори Говерла (–12°С). Доведіть, що цей чинник діє і в Кримських горах.

Рис. 2.  Середня температура повітря над територією України в липні:

Розгляньте хід ізотерм у липні по території України (рис. 2) і доведіть, що на їх розподіл найбільший вплив має радіаційний чинник.

6) Абсолютний максимум температур в Україні (+41°С) зареєстрований у місті Сарата на Одещині. Поясніть, який баричний центр дії атмосфери підсилює вплив радіаційного чинника на температуру повітря в південно-західній частині України?

7) Впливом якого чинника зумовлене відхилення липневих ізотерм із північного заходу (+18°С) на південний схід України (+23°С)? Які атмосферні вихори влітку охолоджують повітря над західною частиною України? Із якого баричного центру дії атмосфери вони надходять, який підтип повітряних мас приносять?

8) У Ялті на рівні моря середня температура повітря в липні становить близько +24°С. Яка температура повітря буде на вершині розташованій поблизу міста гори Ай-Петрі (її абсолютна висота близько 1100 м)? Доведіть, що ця закономірність знаходить підтвердження і в Карпатах.

Різниця між середніми температурами повітря найхолоднішого й найтеплішого місяця на північному заході України становить 22°С (від –4° до +18°), а на сході 30°С (від –8° до +22°). Ці показники свідчать про збільшення континентальності клімату в цьому напрямкові (посилення впливу континентального підтипу повітряних мас).

Атмосферні опади та їх річний хід. За кліматичною картою атласу проаналізуйте хід ізогієт, які характеризують розподіл річної кількості атмосферних опадів по території країни.

1) Чому найбільша кількість опадів випадає у горах — Карпатах (поблизу їх вершин до 1600 мм і більше) і в Кримських (до 1200 мм поблизу вершин на навітряних південно-західних схилах)?

2) Чому в межах рівнинної частини України кількість опадів зменшується з північного заходу на південь від 700—600 мм до 300—350 мм?

Отже, зростання континентальності клімату з північного заходу на південний схід і південь України проявляється не тільки у збільшенні річної амплітуди температур повітря, але й у зменшенні річної кількості атмосферних опадів.

3) Поясніть, чому на низовинних узбережжях морів спостерігається найменша річна кількість атмосферних опадів (знаючи особливості місцевих вітрів).

Існує також певна відмінність у річному ході опадів у різних частинах України. На рівнинах і в Карпатах максимум опадів випадає на початку літа, коли морське помірне повітря стикається тут із тропічним континентальним повітрям. Утворюються атмосферні фронти, які й зумовлюють зливові опади.

Для Кримських гір характерний зимовий максимум опадів (у зв’язку з проходженням тут взимку середземноморських і чорноморських циклонів).

Який із чинників кліматоутворення найбільше впливає на розподіл річної кількості атмосферних опадів по території України?

Коефіцієнт зволоження є важливим кліматичним показником, який зумовлює межі природних зон і підзон. Коефіцієнт зволоження — це відношення кількості опадів за рік до випаровуваності. Випаровуваність — це максимальна кількість вологи, яка могла б випаруватися у цій місцевості.

Визначте коефіцієнт зволоження у Полтаві, якщо середньорічна кількість опадів становить 525 мм, а випаровуваність 720 мм.

Чим більше територія отримує сонячного тепла — тим більша випаровуваність. Тому коефіцієнт зволоження залежить не тільки від кількості атмосферних опадів, але й від кількості тепла. Якщо коефіцієнт зволоження >1 (тобто кількість опадів перевищує випаровуваність), то територія вважається надмірно зволоженою. Надмірне зволоження спостерігається в Карпатах, на заході рівнинної частини України. На півдні та сході України коефіцієнт зволоження 0,6—0,3 (недостатнє), у середній частині, лісостеповій зоні — 0,8—0,6 (дещо недостатнє й нестійке).

Розподіл вітрів переважаючих напрямків залежить від розподілу атмосферного тиску.

Приблизно по лінії Харків — Дніпропетровськ — Кишинів проводять так звану «вісь Воєйкова» (названу за прізвищем видатного вітчизняного кліматолога А. І. Воєйкова). Вона зумовлена розташуванням смуги високого тиску, що тяглася із Сибірського максимуму. Північніше «осі Воєйкова» переважав західний напрям вітрів і циклональний тип погоди, а південніше — східний напрям вітрів й антициклональний тип погоди. Особливо чітко вона проявлялася взимку. Із кінця ХХ ст. вплив «осі Воєйкова» значно зменшився, що зумовлено різким зменшенням впливу Сибірського максимуму та зростанням впливу баричних центрів, які формуються взимку над океанами й морями.

Подумайте, чи вплинуло зменшення впливу «осі Воєйкова» на сучасний клімат території України (особливо взимку), та поширення рослинного покриву?

1. Як змінюються середньорічні показники температури повітря по території України? 2. Як циркуляційний чинник впливає на розподіл температури повітря: а) у січні; б) у липні? 3. Як впливає на розподіл температури повітря підстилаюча поверхня? 4. Закономірності розподілу показників річної кількості атмосферних опадів. 5. Назвіть місця України, у яких зафіксовані абсолютний максимум і мінімум температури повітря, найбільша й найменша кількість атмосферних опадів. 6. Схарактеризуйте зміну коефіцієнта зволоження по території України. 7. До якого кліматичного поясу належить Україна?

 1.  8. Чому в горах ізотерми утворюють не лінії, а замкнені фігури? 9. Чому найсильніші вітри бувають у горах? 10. Обґрунтуйте, де в Україні може бути найменша, а де — найбільша хмарність?

11. Доведіть, що коефіцієнт зволоження — це показник, який враховує вплив усіх чинників кліматоутворення. 12. За таблицею додатку 3 порівняйте розподіл кліматичних показників на метеостанціях, розташованих у протилежних частинах України.

Залежність кліматичних показників від широти місцевості 

ПоказникиКрайня північна точка УкраїниКрайня південна точка УкраїниГеографічна широта52° пн. ш.44° пн. ш.Висота Сонця в ополудні:22.12 (день зимового сонцестояння)22.06 (день літнього сонцестояння)14°22°61° 69° Тривалість світлої частини доби: 22.1222.067,4 години8,6 години16,5 години15,3 годиниТривалість сонячного сяйва (годин за рік)17202470Сумарна сонячна радіація (ккал./см2 на рік)95127Середня температура повітря за рік (°С)+6,0°+14,0°Середня температура повітря в липні (°С)+18,6°+23,8°Середня температура повітря в січні (°С)-7,6°+4,1°

ЗАНЯТТЯ № 2. ГІДРОГРАФІЧНА СІТКА УКРАЇНИ

Мета: сформувати знання про особливості гідрографічної сітки території України;

Обладнання: АПУЕР, карти: “Внутрішні води” й фізична. Роздаткові матеріали.

Література: а) О.М.Маринич, П.Г.Шищенко. Фізична географія України. – К., 2003. – С. 119-146. О.М.Маринич та інші. Фізична географія Української РСР. — К., 1982. — С.56-68.   Географія Української РСР (за ред. М.Д.Пістуна). — К., 1982. — С.34-39.    АПУЕР. — С.105-106, 59. Л.М.Булава. Внутрішні води (на кафедрі).    ГЕУ, т.1. — С.263, 206, 201-202;   т.2. — С.165-451.

б) Природа Украинской ССР. Моря и внутренние воды. — К., 1986. Малі річки України. — К., 1991.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПІДГОТОВКИ:

 1.  На контурну карту нанесіть назви річок та їх притоки за списком, що приводиться нижче. Червоним кольором обведіть басейни основних річок (АПУЕР, С.22-23, 70) Підготуйтеся до  їх  показу на стінній фізичній карті України.

Басейн Дніпра: ліві притоки — Десна з притоками: Снов, Сейм, Остер, Трубіж, Супій,

Сула з Удаєм і Оржицею; Псел з притоками Хорол і Говтва; Ворскла з притоками Коломак і Мерла; Оріль; Самара з притоками Вовча, Мокрі Яли; Конка;

праві притоки: Прип’ять; Тетерів; Ірпінь; Рось; Тясмин; Базавлук; Інгулець із Саксаганью.

Басейн Прип’яті: Турья, Стоход, Стир, Горинь із Случчю, Уборть, Уж.

Басейн Південного Бугу: Синюха, Інгул, Кодима.

Басейн Вісли: Західний Буг, Сан.

Басейн Дністра: ліві: Стрий, Ломниця, Бистриця;

праві: Гнила Липа, Золота Липа, Стрипа, Серет, Збруч, Смотрич, Мурафа, Кучурган.

Басейн Дунаю: Тиса. Притоки: Уж, Латориця, Боржава, Теребля. Прут з притоками Черемош, Сирет.

Басейн Дону: Сіверський Дінець з притоками Берека, Лугань, Оскол, Айдар, Деркул.

Ріки басейну Азовського моря: Міус, Кальміус, Берда, Молочна, Салгір.

Ріки басейну Чорного моря: Кагальник, Великий Куяльник, Тілігул.

 1.  На берегах яких річок розташований кожний із обласних центрів України (назвіть, покажіть).
 2.  На які групи поділяють річки України: а) за довжиною;  б) за водністю.

4. На які групи  ще поділяють озера:

а) за походженням улоговин; б) проточністю; в) вмістом поживних речовин? Наведіть їх приклади.

Покажіть на фізичній карті озера і вкажіть походження їх улоговин: Шацькі (Світязь, Пулемецьке, Тур’є, Тухове); Синевір; Сасик, Донузлав, Кундук, Кагул, Ялпуг, Китай, Куяльник, Хаджибей. 

 1.  Покажіть на карті водосховища Дніпровського каскаду, канали “Дніпро-Донбас”, Північнокримський, Дніпро-Інгулець; Сіверський Донець – Донбас; Каховську, Червонознам’янську та Інгулецьку зрошувальні системи.

Практичні завдання:

 1.  Назвіть показники, якими характеризується річковий стік. За с. 107 АПУЕР виявіть залежність густоти річкової сітки: а) від рельєфу; б) від клімату.
 2.  За с. 108-109 АПУЕР визначте закономірності розподілу показників середнього багатолітнього стоку.
 3.  Розкрийте зміст поняття “водний баланс”, запишіть формулу і середні показники водного балансу на території України. На с. 113 АПУЕР і за роздатковими матеріалами виявіть області з різною водністю.
 4.  Як змінюється гідрохімічний склад річкових вод (АПУЕР, с. 112).
 5.  За с. 59-61 АПУЕР охарактеризуйте найважливіші  гідрогеологічні регіони України (назва; належність до геотектонічних структур і особливості геологічної будови; мінералізація тощо).

 Форма звіту: показ об’єктів на карті; усне опитування.

Походження назв річок (гідронімів)

Буг — від старослов’янського «гнутий, кривий» (має звивисту течію). Західний і Південний Буг названі так за напрямом їх течії. Вони починаються на Подільській височині, недалеко одна від одної.

Ворскла — від сарматсько-аланського «ворс» — «білий» і тюркського «кьол» — «вода, річка». Тобто - «біла вода».

Десна — від старослов’янського «деснъ» (правий, десниця, правий бік). Є припущення про походження від скіфсько-сарматських коренів «дн» і «сно, сне», що означають: «вода, річка».

Дніпро — серед чисельних припущень найбільш достовірне походження від скіфського «дана» (річка) і фракійського «іпр» (глибока). За іншими — від сарматського «дна, дон» (вода, річка) і санскритського «апріс» (західний) — Західна річка. Річка мала й інші назви — давньогрецьку «Борисфен», римську і скіфську — «Данапріс», турецьку «Узу», слов’янську «Славутич».

Дністер (Дністро) — за однією з версій — від скіфсько-сарматського «дон, дана, дна» (вода, річка) та фракійського «істр» (швидкий) або санкритського «астер, аструс» (південний) — південна річка. Раніше річка носила назви «Тірас» (давньогрецька), Данастріс (римська), Турла (турецька), Дністръ (слов’янська).

Дунай — від скіфсько-сарматського «дон, дана, дуна» (вода, річка). Древні греки називали Істром; римляни Данавіусом; слов’яни — Доунавь; німці — Дунау.

Прип’ять — від слов’янського «пятить» (пливти по річці).

Прут — від скіфського «пораута» (бурхлива вода, бурхлива річка, за іншою версією — «брід»).

Салгір — від тюркського «гірська річка».       Сіверський Донець — від племені сіверян. Донець — притока Дону.

Продовження заняття №2  АНАЛІЗ РЕЖИМУ ВОДНОГО ЖИВЛЕННЯ і СТОКУ РІЧОК

Мета: сформувати навички аналізу залежності живлення й режиму вод від фізико-географічних чинників

Література: а) Булава Л.М. Методика викладання фізичної географії України. – Вип.2. – Полтава, 1994.                 О.М.Маринич та інші. Фізична географія Української РСР. — К., 1982. — С.56-68. Географія Української РСР (за ред. М.Д.Пістуна). — К., 1982. — С.34-39. ГЕУ, т.1. — С.263, 206, 201-202; т.2. — С.165-451. б) Природа Украинской ССР. Моря и внутренние воды. — К., 1986.

Обладнання: АПУЕР; дидактичні матеріали; настінна карта “Води України”.

Питання для співбесіди, практичні завдання:

 1.  Якими водами живляться річки України?
 2.  Ознайомтесь з легендою картосхеми “Структура водного живлення річок”.

Як змінюється структура водного живлення річок у залежності:

◘ від континентальності клімату; ◘ висотної поясності; ◘ від складу гірських порід.

 1.  Як змінюється по території України частка: снігового, дощового, підземного живлення? Поясніть причини змін (за картосхемою). Як змінюється структура водного живлення річок під впливом антропогенного чинника?
 2.  

Назвіть фази розподілу водного стоку річок упродовж року. На які групи за режимом водного стоку поділяються річки України? (Розгляньте відповідну картосхему роздаткових матеріалів, за Б.Д.Зайковим). Охарактеризуйте кожну групу річок.

ЗАНЯТТЯ № 3. ҐРУНТОВИЙ  ПОКРИВ ТЕРИТОРІЇ УКРАїНИ

МЕТА: закріпити навички читання тематичних карт. Встановити закономірності ґрунтового покриву на території України.

ОБЛАДНАННЯ: АПУЕР, карти України: фізична та ґрунтів. Профілі ґрунтів території України: таблиця та роздаткові матеріали, лінійки, прості олівці.

ЛІТЕРАТУРА: а) Фіз. географія Укр. РСР. — К., 1983. — С.69-70, карта-вкладка.

ГЕУ., т.1, карта ґрунтів. б) Природа Укр. ССР. Почвы. — І., 1986.. Атлас почв Украинской ССР. — М., 1979. Почвы Украины и повышение их плодородия. — т.т. 1-2. — К., 1988.

Самостійні завдання (до співбесіди на занятті):

 1.  Дайте визначення понять: “ґрунт”, “грунтоутворення”, “вертикальна структура ґрунтів”. За якими ознаками проводиться класифікація грунтів?
 2.  Схарактеризуйте умови утворення грунтів, будову їх профілів:

а) дерново-підзолисті; б) торфово-болотні і торф'яники низинні; в) дернові; г) ясно-сірі і сірі лісові; д) темно-сірі лісові; е) чорноземи типові; ж) чорноземи типові; з)чорноземи звичайні; и) темно-каштанові; к) солонці; л) бурі лісові, дерново-буроземні; м) коричневі.

Примітка: кожен студент готує детальну характеристику одного типу (підтипу ґрунтів, виконує рисунок його вертикального профілю. Під час заняття інші студенти конспектують доповіді.

Практичне завдання 1 (виконується на занятті):

Відкрийте карту “Ґрунти” на С. 116-117 АПУЕР. Ознайомтесь з її легендою. Заслуховуючи виступи колег, знаходьте на карті ареали поширення типів і підтипів ґрунтів, що вказані у самостійному завданні 2. Складіть таблицю “Характеристика ґрунтів України”:

Тип (підтип)ґрунтівРозташування (щодо елементів орографії, геологічних відкладів тощо)Якість грунтів (по замкненій шкалі) – АПУЕР, с.124Заходи щодо їх меліорації(див. С.121, 122, 123, 126 АПУЕР)1234

Практичне завдання 2 (виконується на занятті):
 1.   Прослідкуйте закономірності поширення ґрунтового покриву по настінній карті ґрунтів, або карті навчального атласу (виявіть вплив найважливіших чинників ґрунтоутворення) і заповніть  пропуски у таблиці:

Чинники ґрунтоутворенняЗакономірності поширення Приклади1. Клімата) зміна теплозабезпечення й коефіцієнту зволоження з півночі на південьа) зміна континентальності На рівнинах – зональний розподіл (з півночі на південь)дерново-підзолисті  сірі лісові  чорноземи опідзолені  ….. чорноземи звичайні  чорноземи південні   ….. і каштанові  ґрунти (дивись схему роздаткових матеріалів)На рівнинах – з ……Межі зональних типів ґрунтів відхиляються з ….. на …2. Рельєфа) зміна температури повітря й кількості опадів з висотою б) місцеві відмінності рельєфу, які зумовлюють різну глибину залягання підземних вод тощоУ горах – висотна поясність у розподілі ґрунтівНа Південному березі Криму сформувалися коричневі ґрунти, на схилах гір - бурі лісові ґрунти (буроземи), а на яйлах - лучні й чорноземні ґрунти. У Карпатах - ……..У межах різних невеликих форм рельєфу розташовані різні види ґрунтівУ лісостепу, в межах плоских вододільних рівнин переважають чорноземи типові, на горбистих вододілах і біля правих крутих берегів річок - сірі лісові ґрунти, а на заплавах річок - лучні й болотні ґрунти; 3. Склад гірських порід, (які відрізня-ються водопро-никністю тощо)На різних гірських породах сформувалися різні види ґрунтівНа лесоподібних суглинках середньої і південної частини України сформувались більш родючі ґрунти (чорноземи, сірі лісові, темно-каштанові); на пісках - дернові борові, на супісках -  малородючі дерново-підзолисті ґрунти (на Поліській низовині, та перших надзаплавних терасах річок); у горах на міцних гірських породах —  щебенисті ґрунти4. Склад рослинностіПід різними рослинними угрупованнями, як правило, формуються різні ґрунтиПід деревною рослинністю – кислі (…..);Під трав’янистою – нейтральні й лужні (…).5. Діяльність людини……

3. Як впливають на ґрунтовий покрив України такі фізико-географічні чинники:

а) клімат; б) склад гірських порід; в) рельєф; г) діяльність людини; д) глибина залягання ґрунтових вод; е) рослинність і діяльність тварин (Дайте відповіді після виконання практич-ного завдання №2).

Користуючись картою на С.124 АПУЕР установіть закономірності поширення земель різної якості.

ЗАНЯТТЯ № 4.  РОСЛИННИЙ  ПОКРИВ ТЕРИТОРІЇ УКРАїНИ  

МЕТА: сформувати знання про рослинність, як індикатор властивостей інших компонентів ПТК (на прикладі території України).

ОБЛАДНАННЯ: АПУЕР, карти України: фізична, рослинності. Таблиця: екологічна типологія лісів (Погребняка-Алексеєва). Гербарій.

ЛІТЕРАТУРА: а) Фізична географія України /Маринич О.М. та ін.  — К., 1982, С.74-82.

АПУЕР, С.127-140. ГЕУ, т.1-2 (ліси, луки, болота). Розширений текст лекцій.

б) Шеляг-Сосонко Ю.Р. та ін. География растительного покрова України. — К., 1982. Природа Украинской ССР. Растительный мир. — К., 1986: 581. 5П77. Редкие и исчезающие растения и животніе Украины. — К., 1988:, Генсирук С.А. Леса Украины. —М., 1975. Рослинність УРСР (Природні луки, 1958; Болота, 1969; Ліси, 1971; Степи…, 1973). Кондратюк Е.Н. География растений Украины.- К., 1961. Гришко-Богменко Б.К. та ін. Головні типи рослинності СРСР та УРСР. — К., 1989. Зелена книга України. Рідкісні і такі, що перебувають під загрозою зникнення, та типові природні рослинні угруповання, які підлягають охороні / М-во охорони навколишнього природного середовища України, НАН України. Ін-т ботаніки ім. М. Г. Холодного ;  Я. П. Дідух. - [б. м.] : Альтерпрес, 2009. - 448 с. Червона книга України. Рослинний світ / М-во охорони навколишнього природного середовища України, НАН України ; ред. Я. П. Дідух. - [б. м.] : Глобалконсалтинг, 2009. - 912 с

Завдання для співбесіди:

1.Чому рослинність називають індикатором властивостей інших компонентів ландшафтів (ПТК)?

2.Назвіть головні типи рослинності території України.

3. Дайте загальну характеристику лісів України. Назвіть найпоширеніші роди і види деревних рослин і охарактеризуйте географічні закономірності розміщення формацій рослинності з їх домінуванням.

4. Поясніть суть побудови лісотипологічної сітки Погребняка-Алексеєва. Охарактеризуйте положення в ній різних асоціацій: борів, суборів, дібров і т.д. Покажіть як впливає різниця зволоженості, трофності, літології порід, теплозабезпеченості на поширення різних формацій та асоціацій лісових фітоценозів.

Практичні завдання:

1. Відкрийте карту “Рослинність” на с.128-129 АПУЕР. Ознайомтесь з її легендою. Користуючись картою охарактеризуйте закономірності поширення кожного типу рослинності.

Тип рослинностіПоширення (у якій частині країни переважають; приуроченість до елементів орографії, мезо- і мікроформ рельєфу, гірських порід; залежність від клімату тощо)12

 1.  Виявіть закономірності розподілу продуктивності лісів лісових ресурсів по території України (АПУЕР, С.131, 132-133).
 2.  Назвіть типи рослинності степів і закономірності їх поширення (АПУЕР, С.128-129) у залежності від співвідношення тепла і вологи, складу гірських порід. Назвіть приклади пристосування рослин степів.
 3.  Охарактеризуйте групи лучної рослинності за умовами зростання. Назвіть найбільш характерні види рослин лук кожної групи (С.135-137 АПУЕР).
 4.  Виявіть закономірності поширення різних типів болотної рослинності (АПУЕР, С.138).

6. Певному рослинному угрупованню, як правило, відповідає певний тип ґрунтів. Доведіть це, порівнюючи відповідні карти атласу й заповніть пропуски у таблиці:

Тип рослинностіТип ґрунтівПриклад: ЛукиЛучні, лучно-болотні…Дерново-підзолистіДубові ліси (діброви)…Сухі (південні) степи……КоричневіБукові ліси…

ФОРМА ЗВІТУ: письмово виконані завдання; усне опитування.

Г І Г Р О Т О П (зростання зволоженості субстрату)                                     ТРОФОТОП (зростання родючості субстрату)Дуже сухі і сухіСвіжіВологіСиріМокріСклад гірських порідБориСосняки лишайниковіСосняки зеленомошніСосняки орляковіСосняки сфагновіПіски, скелі, щебінь, торф        Б  е  р  е  з  н  я  к  иСоснякичорницево-молінієвіСоснові болотаДубово-сосновіорляковіСубориДубово-сосновіліщиновіДубово-сосновітрав’янисто-чагариковіСупіски піски з прошар-камиглиниДубово-соснові крушиновіСурамені-довгомош-никиПухнастоберезові ліси                 Ч о р   н о - в і л ь  ш а т  н и  к иГрабово-дубово-соснові лісиСугруд-ки(на заході України)Пере-важно легко-суглинисті по-родиЛипово-дубово-соснові ліси        (на сході України)Сурамені-зеленомош-ники     Ш и б л я к и Судіброви крушиновіСурамені-чорничникиДіброви ліщиновіГрудиДіброви татарськокленовіНай-більш родючі суглинисті по-родиДіброви кизиловіРамені-кисличникиЯличникиБучиниВершини горбів, схили південної експозиціїВерхні частини схилівВирівняні ділянки; нижні частини схил.Зниження,западиниЗаболочені ділянки

Екологічна типологія лісів України (за П.Погребняком, А.Алєксєєвим)

ЗАНЯТТЯ № 5.  АНАЛІЗ ЛАНДШАФТНОЇ КАРТИ УКРАЇНИ

Мета: закріпити знання про ландшафт, чинники і процеси ландшафтоутворення; сформувати навики аналізу ландшафтної карти.

Обладнання: АПУЕР. Таблиця і роздаткові матеріали “Чинники і процеси ландшафтоутворення ”, ландшафтна карта. Олівці контурні або калька.

Література: АПУЕР, с.161, 164-165. Фізична географія Укр.. РСР. – К., 1982. – с.102-107. Методика викладання географії Полтавщини. – Частина ІІ, с.3-4. Природа Укр. ССР. Ландшафты и физико-географическое районирование. – К., 1985. Исаченко А.Г. Ландшафты и физико-географическое районирование. – М., 1991. Текст лекції. ГЕУ, т.2 ( ландшафтна карта України).   

Практичні  завдання:

 1.  Відкрийте АПУЕР на с.161 та розгляньте таблицю роздаткових матеріалів “ Структура ПТК. Чинники і процеси ландшафтоутворення “. Дайте визначення понять: “ландшафт” (природний територіальний комплекс), “ландшафтна сфера”, “компоненти ландшафту” (перелічить), “чинники ландшафтоутворення”, “ландшафтоутворюючі процеси”.
 2.  Яка мета класифікації ландшафтів ? Назвіть принципи їх класифікації. На дошці накресліть систему одиниць класифікації ландшафтів. Назвіть критерії виділення кожної із одиниць класифікації. Ознайомтесь з легендою ландшафтної карти України, с.154-165 АПУЕР.

одиницяКритерії виділенняПриклади:КЛАС ЛАНДШАФТІВНалежність до геотектур рівнинних чи  гірських країн; особливості макроцирикуляційних процесів, якими визначається характер взаємодії чинників ландшафтоутворенняРівнинніСхідноєвропейські (94,3% площ України)ГірськіКарпатські (4,7% площі кримські/ 1% площі)ПІДКЛАС ЛАНДШАФТІВНалежність до високих ярусів рельєфу, сформованих за неотектонічний етап розвитку земної кори, що зумовлюють висотну поясність грунтово-рослинного покриву.Низовинні; Височинні.Передгірні, Низькогірні, Середньогірні, Міжгірно-улоговинні, Прибережно-схилові.ТИП ЛАНДШАФТІВЗа біокліматичною спільністю, зумовленою співвідношенням тепла та вологи, яким визначається розподіл грунтово-рослинного покриву, хід екзогенних рельєфотвірних процесів, особливості гідрологічного режиму Мішанолісові (17,2% площі України);Широколистянолісові (6,9%); Лісостепові (31,3%);Степові (31.7%);Підтипи:Північностепові (25,9%);Південностепові (5,8%);Сухостепові (7,3%).Типи: лісостепові; широколистянолісові (в Криму - східноєвропейські, в Карпатах-центрально-європейські), мішанолісові, гірськотайгові, гірськолучні; середноземноморські.ПІДТИП ЛАНДШАФТІВВ межах типу ландшафтів, за відмінностями у співвідношенні тепла і вологи (для степових ландшафтів).Інтразональні підтипи виділяються при постійному впливі ґрунтових вод, що залягають близько до поверхні; при поширені гірських порід, відмінних від характерних зональних (пісків,щебеню, вапняків тощо)ВИД ЛАНДШАФТІВЗа відмінностями у прояві місцевих ландшафтів твірних процесів (пов’язаних із характером корінних порід і антропогенних відкладів, глибиною залягання ґрунтових вод, рельєфом), що  зумовлюють зміни рослинно-грунтового покриву.Приклади див: АПУЕР Укр. ССР. С. 164-165).

 1.  Відкрийте таблицю і картосхему роздаткових матеріалів до теми. Вивчить райони поширення класів, підкласів та основних родів ландшафтів. Нанесіть на контурну карту, або кальку межі класів, підкласів і родів ландшафтів рівнинної України. Умовними знаками позначте їх якісні відмінності. Кольоровими олівцями покажіть ареали поширення типів і підтипів рівнинних ландшафтів України (користуючись картою на с.164-165 АПУЕР). Оформіть легенду картосхеми.
 2.  Проаналізуйте закономірності поширення типів і підтипів, підкласів і родів ландшафтів, а також інтразональних ландшафтів. Заповніть таблицю “Характеристика типів і підтипів ландшафтів України”.

Тип, підтипКРослинно-грунтовий покрив (рослинна асоціація + на ґрунтах ...)Екологічні проблеми1234

 

Форма звіту: усне опитування; оформлена ландшафтна картосхема.

Домашнє завдання: Підготувати міліметровий папір, прості і кольорові олівці, лінійки та ін. Прочитати інструкцію з ландшафтного профілювання.

ПОБУДОВА КОМПЛЕКСНОГО ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНОГО ПРОФІЛЮ ЧЕРЕЗ ТЕРИТОРІЮ УКРАЇНИ (самостійна робота)

Хід заняття:

 1.  Мета і методи фізико-географічного профілювання. Розгляд зразків комплексних профілів.
 2.  Виберіть напрям профілю (рис.70 АПУЕР) за вказівкою викладача. Підберіть горизонтальний та вертикальний масштаб і залишіть його в нижній частині профілю. Накресліть гіпсометричний профіль в вибраних масштабах.
 3.  Проведіть межі геотектонічних структур (с.35-37) та вік і залягання геологічних відкладів (с.32-33, геологічні профілі, с.36-37, 48). Нанесіть їх загальноприйнятими кольорами на профілі і в легенду.
 4.  Нанесіть умовними знаками ґрунтовий покрив (штриховкою чи кольором) Для цього поверх гіпсометричного профілю, враховуючи його лінію, проведіть смужку шириною 0,5 см. Користуйтесь картою на с.116-117. При цьому коректуйте приуроченість видів, ґрунтів до елементів орографії.
 5.  Умовними значками нанесіть формації рослинності. Слідкуйте за відповідністю між ґрунтовим і рослинним покривом (див.с.128-129 АПУЕР).
 6.  Вище профілю за вибраною шкалою умовними знаками нанесіть показники  елементів клімату: температури липня, січня (с.82), річної кількості опадів (с.87).
 7.  Нанесіть межі: видів, родів, підкласів, підтипів і типів ландшафтів згідно прийнятих критеріїв. В зошиті чи на звороті профілю складіть легенду класифікаційних груп ландшафтів.
 8.  Оформіть профіль. Виконайте його аналіз (виявіть зв’язок між природними компонентами).

Форма звіту: Профіль і його аналіз.

П И Т А Н Н Я   ДЛЯ  УСНОГО ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЮ

з курсу “Фізична географії  України”  (екзамен, 6 семестр)

 1.  Поняття “клімат”, “чинники кліматоутворення”. Радіаційний чинник кліматоутворення: його характеристики, вплив на розподілі ізотерм і коефіцієнту зволоження по території України.
 2.  Типи і підтипи повітряних мас, що поширюються на територію України. Зв’язок їх поширення з особливостями циркуляції атмосфери (узимку й улітку).
 3.  Циклони й антициклони над територією України. З якими баричними центрами атмосфери вони пов’язані (узимку й улітку).
 4.  Загальні риси циркуляції атмосфери над територією України. Вплив відмінностей у циркуляції атмосфери на клімат різних частин України (західної й східної; північної й південної).
 5.  Схарактеризуйте вплив підстилаючої поверхні на клімат різних частин території України.
 6.  Проаналізуйте розподіл ізотерм у січні й липні по території України. Абсолютні мінімуми й максимуми. Тенденції зміни температурного режиму упродовж останніх 100 років.
 7.  Аналіз розподілу річної кількості опадів по території України (укажіть залежність від кожного чинника кліматоутворення). Режим розподілу опадів протягом року в різних регіонах. Зміна кількості опадів.
 8.  Зволоження, розподіл його показників по території України. Розподіл показників континентальності клімату по території України. Зміни клімату впродовж антропогену і їх вплив на зміни природи України.
 9.  Зима  як кліматичний сезон в Україні.
 10.  Літо  як кліматичний сезон в Україні.
 11.  Порівняльна характеристика перехідних кліматичних сезонів на території України.
 12.  Несприятливі стихійні метеорологічні явища на території України.
 13.  Характеристика показників кліматичних ресурсів. Агрокліматичне районування України.
 14.  Кліматичне районування України. Коротка характеристика кліматичних областей і підобластей.
 15.  Закономірності розподілу водного стоку по території України. Водний баланс України. Водні ресурси України та закономірності їх розподілу по території.
 16.  Річкова сітка України, її належність до басейнів морів. Залежність річкової сітки від рельєфу.
 17.  Структура водного живлення річок; закономірності її зміни по території України (на рівнинах і в горах).
 18.  Класифікація річок за режимом розподілу їх водного стоку упродовж року (за Б.П. Зайковим).
 19.  Озера на території України. Класифікація озерних улоговин за генезисом. Показати на карті приклади озер  різних генетичних типів. Типи озер за умовами життя організмів.
 20.  Болота і їх типи. Підземні води України. Водосховища, їх вплив  на навколишнє середовище.
 21.  Чинники ґрунтоутворення. Вплив кожного чинника на поширення ґрунтового покриву по Україні.
 22.  Характеристика дерново-підзолистих і сірих лісових ґрунтів (за типовим планом).
 23.  Характеристика каштанових, коричневих, бурих лісових ґрунтів (за типовим планом).
 24.  Характеристика різних підтипів чорноземів (за типовим планом).
 25.  Господарська оцінка типів ґрунтів України. Меліорація ґрунтів.
 26.  Чинники, що впливають на поширення рослинного покриву. Типи рослинності на території України.

     Як кожен із чинників впливав на поширення різних типів природної рослинності по території України?

 1.  Лісистість України. Типи лісів, закономірності їх поширення. Лісотипологічна сітка Погребняка..
 2.  Особливості формування степового типу рослинності. Типи степів і закономірності їх поширення.
 3.  Умови формування лучної й болотної рослинності; їх типи; закономірності поширення лук і боліт.
 4.  Субтропічна рослинність в Україні. Поняття про “Зелену книгу” України.
 5.  Фауністичні комплекси. Пристосування тварин до умов середовища у межах різних рослинних угрупувань. Зміни тваринного світу під впливом діяльності  людини на території України.
 6.  Поняття про фізико-географічні явища і джерела енергії їх протікання. Класифікація несприятливих стихійних явищ і  закономірності їх поширення на території України.
 7.  Поняття про ландшафти, їх компоненти, ландшафтну сферу, чинники  і процеси ландшафтоутворення.
 8.  Класифікація ландшафтів України: критерії їх виділення кожної з одиниць класифікації. Коротка характеристика типів природних ландшафтів України.

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Описание к данному материалу отсутствует

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

Похожие материалы:

Сохранить?

Пропустить...

Введите код

Ok