Суть сучасних грошей

ВСТУП

На сьогодні немає єдиного визначення грошей. При визначенні суті грошей науковці, як правило, грунтуються на їхніх функціях. Найбільш обгрунтовано історичну суть і функції грошей розкривають концепції, які розглядають їх через розвиток форм вартості. Не можна досконало пізнати суть грошей, не пізнавши причини їх виникнення, походження, не з’ясувавши їх природу, не дослідивши історичний розвиток, зокрема, розвиток та зміну функціональних форм грошей.

На мою думку, актуальність обраної для написання теми курсової роботи в тому, що проблема суті сучасних грошей набула особливої гостроти, бо без глибокого розуміння їх природи не можна ні будувати сучасну грошову систему, ні ефективно регулювати її. А це особливо важливо у період трансформації економічної системи України, становлення національної грошової системи.

Питання про функції грошей є одним з найбільш дискусійних у теорії грошей. Розбіжності стосуються не тільки трактування окремих функцій, а й їх кількості. Дискусії ведуться як між представниками різних теоретичних шкіл, так і всередині кожної з них.

На сьогодні немає єдиного визначення грошей. При визначенні суті грошей науковці, як правило, грунтуються на їхніх функціях. Найбільш обгрунтовано історичну суть і функції грошей розкривають концепції, які розглядають їх через розвиток форм вартості. Не можна досконало пізнати суть грошей, не пізнавши причини їх виникнення, походження, не з’ясувавши їх природу, не дослідивши історичний розвиток, зокрема, розвиток та зміну функціональних форм грошей.

Актуальність обраної для написання теми курсової роботи в тому, що проблема суті сучасних грошей набула особливої гостроти, бо без глибокого розуміння їх природи не можна ні будувати сучасну грошову систему, ні ефективно регулювати її. А це особливо важливо у період трансформації економічної системи України, становлення національної грошової системи.

Питання про функції грошей є одним з найбільш дискусійних у теорії грошей. Розбіжності стосуються не тільки трактування окремих функцій, а й їх кількості. Дискусії ведуться як між представниками різних теоретичних шкіл, так і всередині кожної з них.

Мета даної курсової роботи - розглянути сутність та походження грошей, їх економічне значення, виконати теоретичний аналіз функцій грошей, показати їх еволюцію за допомогою ілюстративного матеріалу та проаналізувати використання функцій грошей в соціально-економічному розвитку України, показати роль грошей у формуванні економічної політики та житті суспільства.

Курсова робота складається з трьох розділів, в яких розглянуто основні питання, що стосуються походження, сутності, функцій та практики їх використання в розвитку та економіці України. Крім того у своїй роботі особливу увагу я приділила розвитку грошей та грошової системи в Україні й зростанню їх ролі у розвитку економіки. З цією метою я звернулася до науково-періодичних видань і праць зарубіжних та українських економістів.

Об’єктом дослідження є гроші, а предметом - їх функції, використання в соціально-економічному розвитку України. Теоретичне значення роботи - огляд сутності та функцій грошей, їх значення в економіці.

Отже, для з’ясування сутності грошей я простежила різноманітні погляди науковців стосовно визначення та використання функцій грошей, порівняла їх та зробила на їх основі грунтовний аналіз і висновки. При цьому я використала законодавчі і нормативні акти, підручники, навчальні посібники монографії та наукові статті українських і зарубіжних економістів.

РОЗДІЛ 1. ВИНИКНЕННЯ, СУТНІСТЬ І ФУНКЦІЇ ГРОШЕЙ

1.1.

Поняття, сутність та виникнення грошей

1.2.

Поняття грошової системи та її розвиток

1.3.

Функції грошей

Отже, усі ці п'ять функцій грошей у їх системній єдності становлять реальне функціонування грошової маси. Зміст тієї чи іншої функції грошей відображає особливості досягнутого рівня (етапу) еволюції самих грошей.

РОЗДІЛ 2. ГРОШОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ РИНКОВИХ УМОВАХ

2.1.

Створення та розвиток грошової системи незалежної України

2.2.

Грошова система України та її основні елементи

2.3.

Грошова одиниця України

РОЗДІЛ 3. ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРЕСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ГРОШОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

3.1.

Проблеми розвитку грошової системи України

3.2.

Перспективи розвитку грошової системи України

3.3.

Державне регулювання грошової системи України

ВИСНОВКИ

Гроші – історична категорія, яка розвивається на кожному етапі товарного виробництва і наповнюється новим змістом, що ускладнюється зі зміною умов виробництва. Гроші розв'язали протиріччя товарного виробництва між споживчою вартістю і вартістю. З появою грошей товарний світ розділився на дві частини: перша – товар-гроші, друга – всі інші товари.

Історично гроші виділилися із загального світу товарів і самі спочатку були і звичайним товаром, і специфічним товаром - грошима.

Грошова система — це встановлена державою форма організації грошового обігу в країні. Грошова система формується історично, є елементом господарського механізму і регулюється законодавчими актами держави.

У кругообігу функціонування грошей як засіб обігу представляє ланцюг безперервних актів, тобто продаж здійснюється заради купівлі. Тут відбувається одночасне переміщення грошей і товарів у протилежних напрямках: гроші передаються продавцю, товари - покупцю. Товарний і грошовий обіг виступають тут як похідні від товарного обміну. Участь грошей в товарному обміні надає йому нову якість порівняно з бартером. Завдяки функції грошей як засіб обігу товарообмін став набагато зручнішим і більш ефективним.

Усі п'ять функцій грошей у їх системній єдності становлять реальне функціонування грошової маси. Зміст тієї чи іншої функції грошей відображає особливості досягнутого рівня (етапу) еволюції самих грошей.

Види грошей в Україні, що мають законну платіжну силу, забезпечуються всіма активами НБУ, зокрема золотим запасом, державними цінними паперами, резервами кредитних установ, що знаходяться на рахунках в НБУ. Зразки банкнот і монет затверджуються НБУ. Підробка і незаконне виготовлення грошей переслідується законом [2].

Українська гривня не є вільно конвертованою валютою, а тому законним платіжним і купівельним засобом може бути тільки на території України. За межами України гривня повинна бути обмінена на ту валюту, яка є законною для даної країни.

Згідно з постановою Президії Верховної Ради України «Про затвердження назви і характерних ознак грошової одиниці України» від 10 грудня 1991 року Національний банк України встановлював детальні ознаки купюр всіх номіналів, а Голова Правління НБУ отримав повноваження підпису до друку зразків банкнот.

Паралельно з виготовленням гривні здійснювались заходи з впровадження власних потужностей для друкування грошових знаків і цінних паперів18 вересня 1991 рокуКабінет Міністрів України прийняв постанову «Про створення потужностей з виготовлення національної валюти і цінних паперів».

Щодо підстав до реального знецінення гривні, - зростання споживчих цін, то звичайно у їх основі лежить цілий комплекс причин внутрішнього та зовнішнього характеру, але основними є: нерозвиненість ринкових механізмів у економіці України, а також – непрофесійність дій урядових структур, які не тільки не в змозі протидіяти інфляційним процесам, а певною мірою їм сприяють.

Відсутність структурних реформ та якісних змін разом із накопиченими макроекономічними дисбалансами посилили негативний вплив вищезазначених факторів на стан економічної активності в 2014 році.

У 2014 році відбулось стрімке зростання споживчої інфляції – до 24.9%, ціни виробників зросли на 31.8%.

За підсумками роботи банківської системи України у 2014 році фінансовий результат був від’ємним – збитки сягнули майже 53 млрд. грн. При цьому, основні банківські операції в цілому по системі залишалися прибутковими.

Проведенню доцільної грошово-кредитної політики в Україні суперечить ряд проблем, основними з яких виступають світова фінансова криза, політична нестабільність та неузгодженість цілей органів влади щодо проведення економічної політики в загальному, наростання та постійне коливання інфляційних процесів. Тому потрібно будувати майбутню грошово-кредитну політику з урахуванням всіх факторів та впливів. Для цього в першу необхідно будувати монетарну політику на реальних економічних показниках, стабілізувати рівень національної грошової одиниці, розширити коло наукової бази, збільшити довіру населення до монетарних структур.

Об'єкт і цільова функція грошово-кредитної політики, мають бути спрямовані на досягнення оптимальної рівноваги між попитом і пропозицією грошей, щоб забезпечити стабільність грошового обігу і всієї грошової системи в цілому. Центральний банк як головний орган державного регулювання економіки у межах своїх повноважень здійснює комплекс заходів і застосовує ряд інструментів, спрямованих на досягнення цілей монетарної політики, що, як правило, однакові в переважній більшості країн.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Про банки і банківську діяльність// Закон України № 5463-VI від 16.10.2012, ВВР, 2014, № 4, ст.61 

Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань// Із змінами, внесеними згідно із Законом N 2921-III ( 2921-14 ) від 10.01.2002, ВВР, 2002, N 16, ст.114

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо функціонування платіжних систем та розвитку безготівкових розрахунків : Закон України від 18.09.2012 № 5284-VI.

Про електронні гроші в Україні : Положення, Постанова Правління НБУ 22.12.2010 р., №1336/18631 : за станом на 1.12.2013 р.  

Про платіжні системи та переказ коштів в Україні// Закон України від 05.04.2001 № 2346-ІІІ.

Аналітична економія: макроекономіка та мікроекономіка: підр. у 2 кнж. / С.М. Панчишин, А.В. Островерх, В.Б. Буняк /за ред.. Степана Панчишина.

Булавенко С.Д. Основи економіки: Посібник. - Х.: Веста: Вид-во «Ранок», 2008.

Бурда Г.П. Моделювання економіки. Навчальний посібник для ВУЗіВ. Частина I. Методи моделювання виробництва і ринку / Г.П. Бурда, Ал. Г. Бурда, Ан. Г. Бурда. – Краснодар: КГАУ, 2011.

Бутук А.И. Економічна теорія: Навч. посібник. - 2-і вид., перероб. і доповн. - К.: Вікар, 2009. - 668c

Гальчинський А.С. та інші- Основи економічних знань - К.,1999.-132с.

Гош О. Гроші в системі економічних відносин // Економіка України,№4, 2002.

Гроші та кредит: підручник / ред. М.І. Савлук.- 4-те видання. перероб.,- К.: КНЕУ,2013.- 741с.

Грошово - кредитна політика в Україні / В.С. Стельмах та інші, ред.. В.І. Міщенко.

Економіка С. Фішер, Р. Дорнбуш і Р. Шмалензі 1995,-864 с.

Економіка: Підручник / В.Г. Мельничук, Г.О. Ковальчук, В.О. Огневюк. - К.: «Навчальна книга», 2005.

Економічна енциклопедія. Том 1 / Гаврилишин Б.Д. - К.:Академія.

З історії грошей України: навч. посіб. / Н.В. Дорофєєва, З.М. Комаринська.

Карпенко Г.В. Фінанси України - 2008 №11 -періодичне видання

Кігель В.Р. Методи і моделі підтримки прийняття рішень у ринковій економіці: Монографія/ К.: ЦУЛ, 2013 – 202с.

Костина Н.И., Алексеев А.Л. Фининсовое прогнозирование в економических системах/ учеб. Пособие для вузов – М.: ЮНИТИ-ДАНА 2012 – 283 с.

Макаренко Т.И./ Моделювання та прогнозування у маркетингу: Навчальний посібник. – К., «Центр навчальної літератури», 2013 – 160с.

Махаєва, О. Електронні гроші: стан європейського ринку та його регулювання / О. Махаєва // Вісник Національного банку України. — 2011. —№8. — С. 30—34.

Міщенко, В. Електронні гроші: поняття, стан українського ринку та перспективи розвитку / В. Міщенко, О. Махаєва // Банківська справа. — 2009. — №3. — С. 3—19.

Основи економічної теорії: посібник / ред. С.В. Мочерний

Політитична економія:навч. Посібник - К.Т. Кривенко, В.С. Савчук та інші.; за ред.. К.Т. Кривенка К.: КНЕУ,2001.- 508 с.

Світовий досвід та перспективи розвитку електронних грошей в Україні: Науково-аналітичні матеріали / [М. Сенищ, В. Кравець, В. Міщенко та ін.]; за ред. М. Сенища. — К.: Національний банк України. Центр наукових досліджень, 2014. — 145с.

Теорія грошей Гальчинський А.С. - к.: основи.1996.-241с.

Указ «Про грошову реформу в Укарїні» 25 серпня 1996 року

Шарапов О.Д., Дербенцев В.Д., Семенов Д.Е./ Економічна кібернетика/ Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 2009 – 231 с.

Офіційний веб-сайт системи електронних грошей WebMoneyTransfer [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.trust.webmoney.ua/

Про електронні гроші в Україні за станом на 1.12.2013 р.  [Електронний ресурс]. — Режим доступу:

http://www.zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0688-08

Офіційний сайт НБУ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.bank.gov.ua/

Банківська система 2015: виклики та перспективи [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

HYPERLINK "http://www.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=14741673" http://www.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=14741673

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Курсова робота на тему гроші. Мета даної курсової роботи - розглянути сутність та походження грошей, їх економічне значення, виконати теоретичний аналіз функцій грошей

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

Сохранить?

Пропустить...

Введите код

Ok