Підготовка і проведення тренінгу

Территория рекламы

Лекція №

Підготовка і проведення тренінгу

Опрацювання змісту тренінгу

Розробка плану проведення занять

Детальне опрацювання процесу ведення тренінгу відповідно до його структури: вступ, основна частина, завершальна частина.

Тривалість тренінгу

Чим більше часу витрачено на підготовку тренінгу, тим ефективнішим буде процес навчання, тим більш змістовною і корисною виявиться надана учасникам інформація. Готуватися до проведення тренінгу доцільно у 3 послідовні етапи – визначити зміст робот, скласти загальний план проведення занять, детально опрацювати процес ведення тренінгу відповідно до його структури (передбачити, які дії, вправи тощо виконуватимуться у відповідній частині заняття).

Перший етап підготовки - опрацювання змісту тренінгу. Скласти чітке уявлення щодо змісту майбутнього тренінгу тренеру допомагає опрацювання семи важливих питань, які спочатку можна зафіксувати на чернетках.

По-перше, слід записати мету тренінгу, тобто те, чого хоче досягти тренер за підсумками усієї роботи, враховуючи потреби учасників.

По-друге, слід уявляти попередній досвід та рівень знань учасників тренінгу. Це дає можливість не лише надати учасникам нову для них інформацію, а й передбачити можливе зіткнення поглядів, яке створюватиме доцільну напругу, що слугуватиме розвитку групової динаміки.

По-третє, слід чітко уявляти очікувані результати тренінгу, тобто те, що учасники мають усвідомити або чому навчитися в ході роботи. Тренер коротко занотовує, що зміниться для учасників після проведення тренінгу, формулюючи свої записи так, щоб зрозуміти потенціал для змін.

Четверте - яким має бути зміст тренінгу, тобто про що учасникам необхідно дізнатися в процесі навчання. В інших книгах цієї серії навчальних матеріалів презентовані різні теми з проблеми формування здорового способу життя молоді. Вони являють собою той зміст, який викладатиметься на тренінгах з тієї чи іншої тематики. Тренер має опанувати цими матеріалами у повному обсязі, але плануючи конкретний тренінг, матиме проблему відбору змістовних матеріалів. Адже їх обсяг досить значний, і обмеження часу тренінгу зазвичай робить неможливим надання всієї відомої інформації. Тому, розробляючи записи щодо змісту певного тренінгу, тренеру доцільно керуватися добрим правилом: запитати себе, про що слухачам абсолютно необхідно дізнатися у зв'язку з даною темою; що було б корисним, але не абсолютно необхідним: про що учасникам було б бажано дізнатися, якби часу було вдосталь. Розподіливши згідно з цим принципом зміст книжок з кожної теми на три блоки, тренер розробляє змістовні матеріали до конкретного тренінгу, і використовує їх залежно від ліміту часу, який виявиться на практиці.

Отже, по-п'яте, потрібно точно знати тривалість тренінгового курсу (півдня, два дні, тиждень тощо). Знання відведеного часу допомагає визначити пріоритети матеріалів змісту тренінгу, певною мірою визначає методи навчання (різні методи потребують різного часу), дає можливість раціонально спланувати тренінг, забезпечуючи достатньо часу на інтелектуальні й рухові вправи, викладання змісту, обговорення роботи, запитання учасників тощо.

Шосте, що необхідно зафіксувати тренеру, готуючись до роботи, - це методи, які застосовуватимуться в ході навчання. Вибір тренера у кожному конкретному випадку залежатиме від часових меж, змісту матеріалів, рівня підготовки і характеру взаємин в аудиторії, технічних умов приміщення та обладнання, наявності та якості наочних матеріалів - загалом багатьох чинників, знання й уміння враховувати та ефективно використовувати які становить невід'ємну частину майстерності тренера.

Насамкінець тренеру слід уважно ознайомитись з майбутнім місцем проведення тренінгу: передбачити, як можна змінити розташування столів та стільців; де зможуть працювати малі групи; де можна організувати короткі перерви на кшталт «кава-брейк»; визначити розташування точок електроживлення апаратури, потребу в електричних подовжувачах; рівень шуму у приміщенні, можливості регулювання температури і чистоти повітря тощо - загалом вирішити низку технічних і господарських питань, від яких суттєво залежить успіх тренінгу.

Другий етап підготовки - розробка плану проведення занять. План заняття - це документ, який містить інформацію, потрібну тренеру для проведення тренінгу, посібник і ресурсний матеріал, який дає змогу раціонально й організовано провести заняття. Дотримуючись плану, тренер гарантує собі можливість представити доречний матеріал повністю, у логічній послідовності.

Графічно план можна складати у послідовний лінійний спосіб, записуючи усі необхідні пункти один під одним поспіль. Зазвичай цим способом користуються досвідчені тренери, які уже добре знають усі питання, які мають бути відображені у плані. Інший спосіб, який має певні переваги щодо лінійного планування, полягає у складанні мапи. У таку мапу завжди легше добавити ще якийсь пункт, нову ідею, яка оформилася в процесі планування. Цей тип планування графічно імітує те, чим постійно займається наше мислення - встановлення зв'язків між концепціями та емоціями, цілями та перепонами, минулим та теперішнім тощо. Для того, щоб свої питання щодо проведення тренінгу та відповіді на них записувати на мапі, потрібно заготувати кольорові маркери і великий аркуш паперу, достатній за розміром для фіксування всіх ідей, які виникатимуть у ході планування.

У центрі аркуша записуються назва тренінгу, його мета та завдання. Різними кольорами позначаються основні напрями роботи, особливості групи, методи, прийоми та техніки, ресурси, сильні та слабкі сторони ведучого, можливі труднощі, які заважатимуть продуктивній роботі, та дії з їх подолання. Колір, величина надписів, розмір ліній слугуватимуть позначками важливості означених питань, а стрілки - указуватимуть взаємозв'язки між ними. Планування тренінгу - це творчий процес, який потребує достатньо часу. Але це надзвичайно корисна робота - в процесі її виконання усвідомлюються нез'ясовані питання, додаються нові, розкриваються перспективи підвищення ефективності тренінгу, які не були відомі раніше.

Незалежно від обраної форми, план тренінгу повинен містити певну обов'язкову інформацію.

На першій сторінці плану наводяться такі дані:

назва тренінгу

мета тренінгу

очікувані результати

характеристика групи учасників (наприклад, освітяни, молодь тощо)

назва заняття основні навчальні методи, які передбачається використати

роздаткові матеріали

(книги, посібники, тексти, рисунки, таблиці, плакати, тощо) наочні аудиторій матеріали (рисунки, таблиці, плакати, тощо)

технічне обладнання та апаратура особливі умови (якщо потрібно) проведення тренінгу

Текст плану складається із вступу, де мають бути відображені:

організація процедури знайомства учасників;

господарські питання (розташування місць для коротких перерв, задоволення гігієнічних потреб учасників, порядок використання мобільних телефонів під час занять тощо);

загальний огляд тренінгового курсу;

загальний огляд першого заняття.

Далі в тексті відображаються зміст заняття та методи, що застосовуватимуться, в тому числі наводяться:

докладний опис теми;

час, відведений для оцінювання кожної теми;

зауваження щодо використання технічних засобів;

зауваження щодо використання різних методів навчання;

зауваження для тренера щодо певних дій (роздати матеріали, виконати певну вправу тощо).

У тексті плану також відображається порядок підведення підсумків тренінгу, процедури і вправи, що виконуватимуться на завершення роботи. До плану додаються додатки, які містять усі необхідні додаткові матеріали тренінгу.

Послідовність розробки плану заняття:

Відбір змістовних матеріалів заняття, їх загальний опис у потрібній послідовності.

Відбір методів для кожного компоненту заняття.

Визначення часу викладання кожного компоненту заняття, установлення часових меж цілісного заняття у загальній тривалості тренінгу.

Визначення часових меж перерв, враховуючи, що:

для економії часу доцільніше організувати харчування на місці, ніж користуватися відповідними закладами, розташованими в іншому місці;

під час тривалих занять у складі малих груп учасникам зручно самим визначати час коротких перерв.

Передбачення часу на початку кожного навчального дня для аналізу основних досягнень, відповідей на запитання та пояснення нез'ясованих питань попереднього дня.

Передбачення часу наприкінці кожного навчального дня для запитань та зауважень учасників, відповіді на які надаватимуться наступного ранку. Це допомагає контролювати перебіг тренінгових подій.

Передбачення часу наприкінці останнього навчального дня для зведення разом усіх нез'ясованих питань та надання учасникам можливості завершити оцінювання тренінгу. Це забезпечує тренера інформацією про те, які компоненти занять були відпрацьовані ефективно, а які варто поліпшити на майбутнє.

Третій етап підготовки - детальне опрацювання процесу ведення тренінгу відповідно до його структури.

Як уже згадувалося раніше, тренінг має досить чітку структуру, частини якої мають визначене змістовне наповнення і рекомендовані часові межі (табл. 1).

Таблиця 1

Структура тренінгу

Частини тренінгу

Етапи частин тренінгу

Рекомендована тривалість етапів, % загального часу

Вступна

Вступ

5

Знайомство

5

Правила

5

Очікування

5

Основна

Оцінка рівня поінформованості про проблему

5-10

Актуалізація проблеми

10 - 30

Пошук шляхів вирішення, отримання інформації

20-40

Розвиток практичних навичок

20- 60

Завершальна

Рефлексія та завершення роботи

5

Відповідні частини щоденних тренінгових занять включають певні компоненти/вправи, які в ході тренінгу набувають статусу ритуальних: вступ, правила, знайомство, очікування, інформаційні включення, рухавки, оцінка-аналіз, прощання.

Вступна частина. Її найбільш характерними компонентами є власне вступ, правила, знайомство та очікування.

Вступ включає:

представлення тренерської команди;

коротку інформацію про організаторів і донорів, які фінансують проведення тренінгу;

повідомлення теми тренінгу;

ознайомлення учасників із методичними та організаційними особливостями роботи на тренінгу.

Правила групової роботи передбачають, що:

основні правила пропонує тренер;

правила записуються на великому аркуші паперу і розташовуються на видному місці;

після написання кожного правила (або всіх разом) важливо, щоб кожний учасник погодився з цим (для того тренером використовуються доречні формулювання на кшталт того: «Правило приймається? Приймається! Дякую»).

у випадку порушення правил ведучі або учасники групи нагадують порушнику про це, посилаючись на перелік. У цьому випадку доречно ще раз наголосити на значенні дотримання даного правила;

правила приймаються щоденно на початку роботи, при цьому форма презентації правил може постійно змінюватися (напис на аркуші паперу;зображення малюнком, піктограмою; пантомімічна сценка, розіграна індивідуально, в парі або групою учасників тощо).

Спільно складені та прийняті правила сприяють уникненню ситуації примусу і створюють атмосферу добровільності та спільних дій.

Якщо хтось не згоден із одним або декількома правилами, слід пояснити важливість їх дотримання для досягнення мети тренінгу.

Можна також запросити групу висловити свої думки щодо цього.

Нарешті можна запропонувати незгодному учасникові довіритися тренеру на початку роботи, а пізніше, після набуття досвіду практичного використання відповідного правила, повернутися до обговорення його важливості / не важливості для роботи групи, але уже з позиції практики застосування.

Знайомство — це процедура, в ході якої учасники знайомляться один з одним, придивляються один до одного. Ведучий перший вітається з групою.

Це можна зробити в такій формі: «Вітаю вас. Мене звати… Я радий вас бачити. Пропоную розпочати роботу із знайомства. Візьміть папір і напишіть на ньому своє ім'я так, як Ви хотіли б, щоб до вас сьогодні зверталися».

Очікування. Для успішності тренінгу важливо знати, навіщо люди прийшли на тренінг і які знання з тематики тренінгу вони вже мають. Висловлювання учасників щодо їх очікувань від навчання допоможуть вірно спрямувати роботу групи. Тож перед початком роботи тренер та група повинні домовитися щодо бажаного результату спільної роботи. Очікування на початку першого дня роботи групи стосуються, перш за все, загальної спрямованості тренінгу та його користі для кожного учасника; наступних днів роботи - уточнення конкретних кроків для досягнення поставленої мети.

Основна частина. Складається зазвичай з трьох послідовних блоків (підчастин), які спрямовані на визначення проблеми, котрій присвячений тренінг; пошук шляхів її розв'язання; розвиток практичних навичок, потрібних для цього. Зокрема:

а) блок визначення та актуалізації проблеми спрямований на якомога чіткіше з'ясування проблеми, яку повинна вирішити група, міри її важливості для кожного учасника. Він також слугує введенню учасників у коло понять та термінів теми заняття, допомагає виявити причини актуальності обраної тематики тренінгу та наслідки запровадженого навчання для кожного члена групи;

б) блок пошуку шляхів вирішення проблеми та надання необхідної для цього інформації включає вправи/методи розробки планів конкретних дій для вирішення поставлених завдань, необхідних для розв'язання проблеми тренінгу; стимулювання індивідуального пошуку кожним учасником власних шляхів вирішення цієї проблеми; надання учасникам необхідної інформації з проблеми (для чого використовуються доречні інформаційні включення);

Інформаційні включення можуть бути «вмонтовані» у будь-яку частину заняття. Важливо, щоб їх тривалість коливалася в межах від короткого повідомлення (1-2 хвилини) до міні-лекції (10-15 хвилин);

в) блок розвитку практичних навичок особливо важливий у тому разі, якщо така робота включена до завдань тренінгу (формування нових практичних навичок певних дій або зміна відповідних старих стереотипів). Тоді, зрозуміло, опануванню навичками слід приділити достатньо уваги і часу. Але, оскільки й цей блок у кінцевому результаті має на меті вирішення основної проблеми тренінгу (у даному випадку, шляхом розвитку навичок), то його корисно застосовувати й тоді, коли завданнями тренінгу окремо не передбачено спеціальне опанування тими чи іншими навичками

Рухавки - вправи для забезпечення належного рівня рухової (фізичної) активності учасників тренінгу - часто застосовуються після завершення перерви, щоб всі учасники скоріше включилися в навчальний процес (для повноцінного включення зазвичай потрібно біля п'яти хвилин). Тренер, як правило, намагається перші хвилини після перерви заповнити іграми-розминками (рухавками). Ними також доцільно перемежовувати частини тренінгового заняття для переключення уваги учасників і зменшення напруги в групі.

Завершальна частина. Щоденно тренінгові заняття завершуються спеціальними вправами, які входять до ритуалу прощання («тренерський портфель» містить подібні вправи). Передує прощанню оцінка-аналіз заняття. Мета такої оцінки - перевірити ефективність навчання, передусім установити, що з виконаного на заняттях було корисним для учасників, допомогло їм зміниш деякі погляди, можливо, її поведінку. Оцінка сприяє самоаналізу учасників процесу, стимулює народження нових ідей, допомагає зрозуміти, наскільки учасники досягнули поставленої мети, допомагає коригувати плани наступних занять. Найбільш зручний спосіб оцінки - анкетування учасників тренінгу.

Тривалість тренінгу. Незалежно від того, яка тривалість загального тренінгового курсу (він може тривати й одне заняття, й 1-3 дні, й тиждень, в особливих випадках навіть довше), кожне окреме заняття повинно мати завершену форму, тобто включати проведення всіх частин та етапів тренінгу (хоча всі заняття мають бути поєднані загальною метою, тематикою тренінгу). Відповідно до загальної тривалості курсу, часові межі частин та етапів тренінгу змінюватимуться.

Таблиця 2

Орієнтовні часові межі етапів тренінгів найбільш поширеної тривалості

Частини тренінгу

Етапи частин тренінгу

Рекомендована тривалість

етапів, %

загального часу

Тривалість тренінгу

1,5 год.

6 год.

18 год.

Рекомендована тривалість етапів, хв., год.

Вступна

Вступ

5

10-15 хв.

5-15x8.

15-30 хв.

Знайомство

5

15-25 хв.

30-40 хв.

Правила

5

10-15 хв.

20-45 хв.

Очікування

5

15 хв.

20-45 хв.

Основна

Оцінка рівня поінформованості про проблему

5-10

5-10 хв.

15 хв.

1-2 год.

Актуалізація проблеми

10-30

10-25 хв.

30 хв.-1,5 год.

1,5-5,5 год.

Пошук шляхів вирішення, отримання інформації

20-40

30-35 хв.

1 2,5 год.

3-7,5 год.

Розвиток практичних навичок

20-60

20-50 хв.

1 -3,5 год.

3-10 год.

Завершальна

Рефлексія та завершення роботи

5

5 хв.

15 хв.

30 хв.

Якщо тренер добре підготувався до проведення тренінгу обраної тривалості, зробив репетицію всього того, про що збираєтесь говорити і як планує діяти, він може вважати, що більшу частину роботи уже зроблено, тому почуватиметься комфортно. Переглядаючи перед заняттями ще раз якості, необхідні ефективному тренеру, приходячи в аудиторію трохи раніше, щоб перевірити організацію роботи, тренер може розслабитися та отримувати задоволення від надання допомоги іншим у процесі навчання.

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Скачать

Лекція 7.docx

Лекція 7.docx
Размер: 45.3 Кб

Бесплатно Скачать

Пожаловаться на материал

Опрацювання змісту тренінгу Розробка плану проведення занять Детальне опрацювання процесу ведення тренінгу відповідно до його структури: вступ, основна частина, завершальна частина. Тривалість тренінгу

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

Похожие материалы:

Государственный кадастр недвижимости (ГКН)

Судебная психиатрия

Судебная психиатрия в Российской Федерации. Судебно-психиатрическая экспертиза, задачи, назначение.

Анализ цепей постоянного тока методом узловых потенциалов (узлового напряжения, двух узлов)

Практическое занятие. Основные теоретические сведения. В методе узловых потенциалов за вспомогательные расчетные величины принимают потенциалы узлов схемы. Метод узлового напряжения.

Основы делопроизводства

Тесты делопроизводства. Направление подготовки: Государственное и муниципальное управление. Рабочая программа учебной дисциплины.

Бронхиальная астма. Кровотечение желудочное

Бронхиальная астма - заболевание, обусловленное обратимой обструкцией бронхиального дерева. Причины желудочного кровотечения - язвенная болезнь желудка, доброкачественные опухоли желудка.

Сохранить?

Пропустить...

Введите код

Ok