Перелік питань до кандидатського іспиту з філософії

Перелік питань до кандидатського іспиту з філософії

Блок 1. Загальнофілософські проблеми

1. Історичні погляди на філософію та її проблемне поле. Предмет філософії та особливості філософського розуміння дійсності.

2. Філософія і сучасність. Роль філософії у розвитку суспільства, культури і науки.

3. Генезис філософії. Її основні структурні утворення і розділи. Способи філософського мислення.

4. Основні функції філософії в суспільстві.

5. Філософія і світогляд. Відношення «людина – світ» як основне у предметному полі філософії. Структура світоглядних уявлень

6. Філософія і наука. Історичні форми взаємозв’язку  філософії і природознавства. Сучасний науковий світогляд.

7. Основне питання філософії: різноманітність підходів. Онтологічне і гносеологічне вирішення.

8. Проблема людини у філософії: есенціалізм та екзистенціалізм. Сутнісні сили людини.

9. Філософська антропологія: основне коло проблем та перспективи людини..

10. Антропосоціогенез:  сутність та основні концепції.

11. Людина – індивід – особистість. Життєвий світ особистості.

12. Основні підходи до пошуків смислу життя. Філософський зміст смислотворчості життя.

13. Філософія і культура. Уявлення про культуру в історії філософської думки. Культура і цивілізація.

14. Людина і культура. Культурна місія інтелігенції.

15. Цінності та їх роль у житті людини і суспільства. Типологія та види цінностей.

16.  Глобалізаційні процеси в сучасному світі. Взаємодія культур і національна самобутність народів.

17. Глобальні проблеми людства, їх сутність і зміст. Діяльність «Римського клубу» та шляхи вирішення глобальних проблем.

18. Природа та суспільство. Концепція географічного і демографічного детермінізму. Сучасна екологічна криза і проблема її вирішення.

19. Поняття суспільно-історичного процесу. Суспільний розвиток і суспільний прогрес. Типи суспільного прогресу.

20.  Суспільне буття і суспільна свідомість. Основні сфери суспільного життя та їх взаємодія.

21. Суспільне виробництво: історичні способи та структура. Антропогенні сили виробництва.

22. Рушійні сили та суб’єкти суспільного розвитку.

23. Проблема спрямованості історичного процесу. Прогрес і його критерії.

24. Погляди на майбутнє суспільства. Соціальне прогнозування, його типи і методи.

25. Політична система суспільства, її структурні елементи і функції.

26. Закони суспільного розвитку, загальноісторичні і специфічні закони. Закони системної дії.

27. Особливості трансформації суспільних відносин в Україні: становлення демократичної правової держави.

28. Суспільство як система, що розвивається. Історичні зміни філософських поглядів на суспільство.

29. Проблема буття: історія та сучасне бачення. Структура буття: рівні, види та форми буття.

30. Матерія як об’єктивна реальність і філософська категорія. Спосіб існування та атрибутивні властивості матерії.

31. Походження і сутність свідомості. Структура свідомості, її основні характеристики. Свідомість і мислення.

32. Суспільна та індивідуальна свідомість. Форми суспільної свідомості.

33.    Суспільна психологія та ідеологія. Роль суспільної думки в соціально-політичних процесах. Маніпулювання суспільною свідомістю.

34.      Свідомість і кібернетика. Проблема штучного інтелекту.

35. Поняття духовності.  Духовна діяльність та її особливості.   

36. Сучасна ноосферно-синергетична парадигма розуміння світу.

37. Практика як основа життєдіяльності людини. Види практики. Діяльність, праця, творчість.

Блок 2. Історія філософії

38. Виникнення і основні риси філософії у стародавній Індії.

39. Давньокитайська філософія: даосизм та конфуціанство.

40. Історичні передумови зародження філософії у давньогрецькій культурі.

41. Основні концепції та напрями розвитку ранньої античної філософії.

42. Філософія Сократа: проблема людини та методи філософування.

43. Філософська система Платона: онтологія, гносеологія, соціальна філософія.

44. Філософська система Аристотеля: логіка, онтологія, гносеологія, соціальна філософія.

45. Філософія епохи еллінізму: скептики, стоїки, епікурейці, неоплатонізм.

46. Середньовічна філософія: основні ідеї, принципи, методи.

47. Людина і Бог у вченні Августина Блаженного.

48.  Філософсько-теологічна система Фоми Аквінського.

49. Проблематика філософії епохи Відродження: антропоцентризм, натурфілософія та соціально-політична думка.

50. Особливості розвитку філософії Нового часу в Європі. Формування нової парадигми наукового світогляду.

51. Емпірична філософія Ф. Бекона.

52. Раціоналізм Р. Декарта.

53. Сенсуалізм Дж. Локка і два напрями в пізнанні.

54. Ірраціоналізм Б.Паскаля.

55. Філософія пізнання та соціальна філософія Т. Гоббса.

56. Французький матеріалізм і Просвітництво (Ш. Монтеск’є, Вольтер, Ж.-Ж. Руссо,  Гольбах та ін.).

57. Трансцендентальна діалектика та етика І. Канта.

58. Філософська система Г. Гегеля.

59. Філософія інтелектуальної інтуїції Й. Фіхте і В. Шеллінга.

60. Антропологічний матеріалізм Л. Фейєрбаха.

61. Загальна характеристика філософських ідей К. Маркса та Ф. Енгельса.

62. Філософія життя Ф. Ніцше, А. Шопенгауера.

63. Психоаналітична філософія З. Фрейда та К. Юнга.

64. Сучасна антропологічна філософія (М. Шелер, Плеснер, Гелен та ін.).

65. Філософія екзистенціалізму (С. К’єркегор, М. Гайдеггер, Ж.-П. Сартр, А. Камю, К. Ясперс).

66. Позитивізм та його різновиди. Неопозитивізм і постпозитивізм.

67.  Філософія неотомізму. Проблема союзу науки і релігії.

68.  Інформаційно-семантичний підхід в сучасній філософії. Критичний раціоналізм, феноменологія, структуралізм, герменевтика.

69. Особливості та основні етапи розвитку української філософської думки.

70. Вчення Григорія Сковороди про світ, людину, пізнання.

71. Академічна філософія в Україні кінця ХІХ – початку ХХ ст..

72. Філософія української національної ідеї, її витоки та основні напрями її розробки (Т. Шевченко, І. Франко, М. Драгоманов).

73. Філософія самопізнання М. Бердяєва.

74. Сучасна українська філософія (М. Попович, С. Кримський, І. Бичко, В. Табачковський та ін.).

Блок 3. Гносеологія та проблеми наукового пізнання

75. Пізнання як процес духовно-практичного освоєння дійсності. Суб’єкт і об’єкт пізнання.

76. Теоретико-методологічні підходи в пізнанні. Емпіричне та раціональне пізнання.

77. Сцієнтизм та антисцієнтизм. Раціоналізм та ірраціоналізм в науковій картині світу.

78. Сутність пізнання та форми пізнавальної діяльності.

79. Діалектика як універсальний метод пізнання. Діалектика і метафізика.

80. Принципи і категорії діалектики.

81. Закони діалектики, спрямованість їх дії та основні категорії.

82. Історичні види діалектики та її сучасні альтернативи.

83. Основні тенденції розвитку наук. Принципи класифікації наук.

84. Особливості наукового пізнання та його методи.

85. Проблема істини в філософії та її основні концепції. Об’єктивність істини та її критерії. Абсолютна і відносна істина.

86. Наука як об’єкт філософського дослідження.

87. Методологія сучасної науки та її особливості.

88. Наукові знання і науковий метод, їх структура. Загальнонаукові методи пізнавальної діяльності.

89. Науково-дослідна діяльність та її основні аспекти.

90. Загальні принципи та концептуальні засади наукового дослідження, їх філософсько-методологічне підґрунтя.

91. Методологічна єдність і багатоманітність напрямів сучасної науки. Взаємодія наук як фактор їх розвитку.

92. Логіка, методологія і методи наукового пізнання.

93.     Емпіричні методи наукового дослідження.

94.     Методи теоретичного дослідження.

95. Основні форми наукового пізнання: науковий факт, проблема, гіпотеза, ідея, концепція, теорія).

96. Генезис науки та закономірності її розвитку.

97. Основні теоретико-методологічні підходи в сучасній науці та найновіші філософські течії.

98. Багатоманітність форм знання: повсякденне, перцептивне, псевдонаукове і наукове знання.

99. Діалектика суб’єкта і об’єкта в пізнавальному процесі.

100. Функції філософії у науковому пізнанні. Епістемологічна і прогностична функції у науковому пізнанні.

101. Класична, некласична та постнекласична наука.

102. Наукова картина світу, її еволюція та сучасна парадигма.

103. Класифікація наук і проблеми періодизації історії науки.

104. Диференціація і інтеграція наук. Методологічна єдність та різноманітність сучасної науки.

105. Етика науки. Свобода наукового пошуку та соціальна відповідальність науковця.

106. Наука як соціокультурний феномен.

107. Взаємозв’язок наукових та технічних революцій.

108. Сучасна науково-технічна революція: сутність та зміст.

109. Комп’ютеризація та інформаційні технології як фактор розвитку сучасної науки.

110. Становлення інформаційного суспільства.

111. Інженерна діяльність. Культурно-технічний кругозір інженера.

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Загальнофілософські проблеми Історія філософії Гносеологія та проблеми наукового пізнання

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

Похожие материалы:

Врожденные и приобретенные нарушения функции половых желез. Биохимические нарушения, возникающие при гипер- гипоэстрогенемии, гипер- и гипоандрогенемии

Учебное пособие для самостоятельной работы студентов

Применение катализа для защиты окружающей среды

Каталитические свойства твердого тела Синтез катализаторов смешением гидрогелей Автокатализ  Термостойкость твердых катализаторов и адсорбентов тип промышленных катализаторов крекинга

Система ритмики эмиля Жак-Далькроза и её применение в учебной деятельности института музыки и ритма

Курсовая работа по дисциплине «Теория и история художественного образования»

Основные понятия и определения управления проектами

Разработка технического задания. Расстановка приоритетов исполнения проекта. Структурирование работ, схема разбиения работ по этапам (СРРПЭ). Схема организационной структуры (СОС). Кодирование СРРПЭ для информационной системы. "Сворачивание" проекта. Подсчет затрат и разработка смет. Рекомендации по оценке времени, затрат и ресурсов

Облік фінансових інструментів

Класифікація фінансових інструментів. Оцінка фінансових інструментів і зобов'язань. Облік традиційних (первинних) фінансових інструментів. Облік деривативних (похідних) фінансових інструментів

Сохранить?

Пропустить...

Введите код

Ok