Трудова угода. Як приклад

ТРУДОВА УГОДА

м. Кам’янець - Подільський ''__''________20__р.

надалі - Замовник

назва підприємства, установи, організації

в особі .

посада, прізвище, ім’я по батькові

, що діє на підставі статуту(довіреності),

З однієї сторони, і , що далі йменується

Виконавець, з іншої сторони, уклали цей договір про таке:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1 замовник доручає, а виконавець бере на себе зобов’язання виконати такі роботи (надати послуги) .

в строк з до 20 р.

1.2.Замовник забезпечує Виконавця усім необхідним для виконання роботи, передбаченої цим договором.

1.3. Замовник зобов’язаний своєчасно прийняти й оплатити виконану Виконавцем роботу.

2. РОЗМІР І ПОРЯДОК ОПЛАТИ

2.1. За виконану роботу Замовник сплачує Виконавцю винагороду у розмірі грн. за домовленістю.

2.2. Оплата виконується не пізніше з дня прийняття Замовником роботи за актом.

3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

3.1. сторони несуть матеріальну відповідальність за невиконання або неналежне виконання покладених на них зобов’язань згідно з чинним законодавством.

4. ДОСТРОКОВЕ РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

4.1. Договір може бути розірвано за погодженням сторін.

4.2. У разі порушення однією зі сторін зобов’язань за договором інша сторона має право розірвати договір в односторонньому порядку.

5. ІНШІ УМОВИ

5.1. Усі суперечки з приводу цього договору розглядаються у порядку, передбаченому чинним законодавством.

6.ТЕРМІН ДОГОВОРУ

6.1. Термін дії договору з до .

6.2. За угодою сторін та відсутності взаємних претензій договір може бути продовжено на термін .

7. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Замовник:

. назва підприємства, установи, організації

Р/Р . МФО Код ЗКПО .

.

посада керівника, прізвище, ініціали

Виконавець:

. посада, прізвище, ім’я по батькові

паспорт: серія . виданий . адреса . ідентифікаційний код .

(підпис) (підпис)

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Файл

Trudova_ugoda.docx

Trudova_ugoda.docx
Размер: 17 Кб

.

Пожаловаться на материал

Предмет договору розмір і порядок оплати відповідальність сторін дострокове розірвання договору

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

Похожие материалы:

Ортодонтические аппараты

Ответы на тесты по Ортодонтические аппараты, лечение детей, аппараты для лечения и профилактики зубов.

Життєвий цикл товару і формування асортименту

Поняття життєвого циклу товару. Маркетингові стратегії на різних етапах життєвого циклу товару. Формування асортименту товарів

Лафетные пожарные стволы

Лафетные пожарные стволы: назначение, устройство, характеристика. Техника безопасности при работе со стволом.

Основы работы с Windows Script Host

Лабораторная работа по дисциплине Информационная безопасность. Сервер сценариев Windows Script Host (WSH). Сценарии WSH

Планирование работы классного руководителя

Подготовка к разработке плана. План работы классного руководителя - конкретное отображение предстоящего хода воспитательной работы в ее общих стратегических направлениях и мельчайших деталях. Отсюда - целесообразность органичного сочетания перспективного плана воспитательной работы и планов конкретных воспитательных мероприятий.

Сохранить?

Пропустить...

Введите код

Ok