Оподаткування підприємств. Оборотні кошти підприємств. Кредитування, фінансування підприємств


ТЕМА 5. ОПОДАТКУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ

ПЛАН

 1.  Сутність податків та їх функції. Основні елементи податків.
 2.   Непрямі податки з підприємств.
 3.   Прямі податки з підприємств.
 4.   Організація податкового менеджменту на підприємстві.

 1.  СУТНІСТЬ ПОДАТКІВ ТА ЇХ ФУНКЦІЇ. ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ ПОДАТКІВ.
 2. Сутність податків та їх функції. основні елементи податків.

      

2.  НЕПРЯМІ ПОДАТКИ З ПІДПРИЄМСТВ.

Непрямі податки з підприємств.

3. ПРЯМІ ПОДАТКИ З ПІДПРИЄМСТВ

Прямі податки з підприємств

4. ОРГАНІЗАЦІЯ ПОДАТКОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ НА ПІДПРИЄМСТВІ.

Організація податкового менеджменту на підприємстві.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПІДГОТОВКИ.

 1.  Основні елементи податку та їх характеристика.
 2.  Різниця між прямими та непрямими податками.
 3.  Нарисувати структурно-логічну схему обчислення ПДВ.
 4.  Мито, порядок обчислення.
 5.  Особливості оподаткування акцизним збором товарів вітчизняного виробництва та імпортованих.
 6.  Об’єкт оподаткування та порядок розрахунку податку на прибуток.
 7.  Ресурсні платежі.
 8.  Соціальні платежі підприємств.
 9.  Місцеві податки і збори.
 10.  Податковий менеджмент та податкове регулювання.

ПРИКЛАД 5.3. ТОВ “Стандарт” виступає  платником податку на додану вартість (ПДВ), та виробляє підакцизні товарі. За березень поточного року  було реалізовано продукції на загальну суму 180735 тис.грн (з урахуванням акцизного збору та ПДВ).

Ставка акцизного збору складає 20%. За звітний період на виготовлення продукції було використано матеріалів (у т.ч. ПДВ) на суму 45184 тис.грн

На основі перелічених даних визначити:

 1.  Податкове зобов’язання
 2.  Податковий кредит
 3.  Суму ПДВ, що сплатить підприємство до бюджету;
 4.  Обсяг продажу без ПДВ та акцизного збору

РІШЕННЯ.

1) Податкове зобов’язання = 180735/6 = 30122,5 тис. грн.

2) Податковий кредит = 45184/6 = 7530,7 тис. грн.

3) Сума ПДВ в бюджет = 30122,5 – 7530,7 = 22591,8 тис. грн.

4) Обсяг продажу без ПДВ та акцизного збору = 30122,5 – 30122,5*20/120 = 25102,1 тис. грн.

Відповідь: податкове зобов’язання становить 30122,5 тис. грн., податковий кредит - 7530,7 тис. грн., сума ПДВ в бюджет - 22591,8 тис. грн., обсяг продажу без ПДВ та акцизного збору - 25102,1 тис. грн.

ТЕМА 6. ОБОРОТНІ КОШТИ ПІДПРИЄМСТВ

ПЛАН

 1.  Економічний зміст і характеристика оборотних коштів
 2.  Структура оборотних коштів підприємства
 3.  Визначення потреби в оборотних коштах підприємства
 4.  Показники ефективності використання оборотних коштів

1. ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ І ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРОТНИХ КОШТІВ

 

Економічний зміст і характеристика оборотних коштів

2. СТРУКТУРА ОБОРОТНИХ КОШТІВ ПІДПРИЄМСТВА.

Структура оборотних коштів підприємства.


 

3. ВИЗНАЧЕННЯ ПОТРЕБИ В ОБОРОТНИХ КОШТАХ

Визначення потреби в оборотних коштах

4. ПОКАЗНИКИ ВИКОРИСТАННЯ ОБОРОТНИХ КОШТІВ

Показники використання оборотних коштів

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПІДГОТОВКИ.

 1.  Фонди обігу та виробничі оборотні фонди.
 2.  Чим відрізняються оборотні кошти від основних засобів?
 3.  Розрахунок потреби в оборотних коштах методом прямого розрахунку.
 4.  Розрахунок потреби в оборотних коштах економічним методом.
 5.  Складові нормативу оборотних коштів підприємства.
 6.  Назвіть показники ефективності використання оборотних коштів підприємства.
 7.  Дати характеристику економічного змісту оборотності.
 8.  З якою метою норматив оборотних коштів поділяється на виробничий і не виробничий ?
 9.  Назвіть принципи розподілу нормованих та ненормованих коштів підприємства.
 10.  Назвіть шляхи підвищення ефективності використання оборотних коштів.

ПРИКЛАД 6.2. Норматив оборотних коштів по підприємству на початок планового року склав 2,5 млн.грн., у тому числі виробничий - 2,0 млн.грн., невиробничий - 0,5 млн.грн. Зростання виробничої програми на плановий рік передбачено у розмірі 10 %  порівняно  з минулим роком. У плановому році в результаті реалізації заходів щодо поліпшення використання оборотних коштів передбачається прискорення їх оборотності  у розмірі 2%.

РІШЕННЯ. Визначаємо виробничий норматив оборотних коштів на плановий рік:

2,0 * 110

________ = 2,2 млн.грн.

  100

Визначаємо невиробничий норматив оборотних коштів на плановий рік:

0,5 * 105

________ = 0,525 млн.грн.

100

Загальний норматив на планований рік складе 2,725 млн. грн. ( 2,2 + 0,525).

У зв'язку з прискоренням оборотності оборотних коштів у плановому році на 2% визначаємо очікувану суму вилучення з обороту оборотних коштів:

2,725 * 2%

_________ = 54,5 тис.грн.

100

Таким чином, норматив оборотних коштів на плановий рік з урахуванням прискорення оборотності оборотних коштів складе 2670,5 тис. грн. (2725 - 54,5). Приріст нормативу складе 170,5 тис. грн. (2670,5 - 2500).

ТЕМА 7. КРЕДИТУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ

ПЛАН

 1.  Суть позикових коштів і їх роль у виробниче-господарській діяльності підприємств
 2.  Форми і види кредитів в Україні
 3.  Практична діяльність підприємства по отриманню банківського кредиту. Етапи процесу кредитування
 4.  Небанківське кредитування підприємств

1. СУТЬ ПОЗИКОВИХ КОШТІВ І ЇХ РОЛЬ У ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Суть позикових коштів і їх роль у виробничо-господарській діяльності підприємств

2. ФОРМИ  І ВИДИ КРЕДИТІВ В УКРАЇНІ

Форми і види кредитів в Україні

3.  ПРАКТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА ПО ОТРИМАННЮ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУ. ЕТАПИ ПРОЦЕСУ КРЕДИТУВАННЯ

Практична діяльність підприємства по отриманню банківського кредиту. етапи процесу кредитування

4. НЕБАНКІВСЬКЕ КРЕДИТУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ

Небанківське кредитування підприємств

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПІДГОТОВКИ.

 1.  Назвіть ознаки запозичених коштів. Види позикових коштів.
  1.  Назвити етапи процесу кредитування діяльності підприємства
  2.  Які ризики варто враховувати при визначенні кредитоспроможності
  3.  Опишіть категорії кредиту залежно від фінансового стану позичальника
  4.   Види та умови небанківського кредитування підприємств
  5.  Порівняйте вади та переваги лізингу та кредиту.
  6.  Які параметри кредитної операції можна назвати ключовими
  7.  Складіть таблицю вихідних даних по підприємству для розрахунку його кредитоспроможності
  8.  Які документи варто оформити при наданні кредиту підприємству.
  9.  Варість кредиту як фактор попиту на нього.

ПРИКЛАД 7.1. Використовуючи звітні дані підприємства за 5 років заповнити таблицю і зробити висновки про можливість кредитування ЗАТ “Спецбудсервіс" на таких запропонованих умовах:

 •  ЗАТ “Спецбудсервіс” звертається в уповноважений банк за кредитом у розмірі 800 тис. дол. США;
 •  відсоток за використання кредиту складає 12 % річних;
 •  надано прохання про відстрочку погашення основної суми боргу терміном на 1 рік, погашення суми передбачається пропорційними частинами;
 •  умовою ухвалення рішення про кредитування є підтримка на належному рівні коефіцієнта обслуговування боргу.

Таблиця 7.1.

Прогноз прибутку і розрахунок коефіцієнта обслуговування

                       боргу для ЗАТ “Спецбудсервіс”, тис. дол.

№ п/пПоказники123451Виручка  від реалізації продукції  з ПДВ6005204805607802ПДВ3Чистий доход від реалізації4Усього операційні витрати4003203003505405Сплата відсотків за кредит6Прибуток до сплати податків7Податок на прибуток8Чистий прибуток9Погашення кредиту10Амортизація254515162811Чистий поток коштів12Коефіцієнт  обслуговування боргу

РІШЕННЯ. Результати розрахунків оформимо у вигляді таблиці 7.2.

Таблиця 7.2.

Прогноз прибутку і розрахунок коефіцієнта обслуговування

                       боргу для ЗАТ “Спецбудсервіс”, тис. дол.

№ п/пПоказники123451Виручка  від реалізації продукції  з ПДВ6005204805607802ПДВ (п. 1 / 6)1008780931303Чистий доход від реалізації (п 1 – п2)5004334004676504Усього операційні витрати4003203003505405Сплата відсотків за кредит (800*0,12)96969696966Прибуток до сплати податків (п3-п4-п5)417421147Податок на прибуток (п6*0,25)141548Чистий прибуток (п6-п7)313316109Погашення кредиту (800/4)020020020020010Амортизація254515162811Чистий поток коштів (п8+п.10)285818323812Коефіцієнт  обслуговування боргу (п.11 / (п.5+п.9)0,30,20,10,10,2

Оскільки коефіцієнт обслуговування боргу менший одиниці, то кредитування на запропонованих умовах для даного підприємства не можливе.

ТЕМА 8.  ФІНАНСУВАННЯ ОСНОВНИХ ФОНДІВ ПІДПРИЄМСТВА

ПЛАН

 1.  Склад і структура основних фондів і основних засобів підприємств.
 2.  Вартісна оцінка основних фондів і фінансово-економічні показники ефективності їх використання.
 3.  Порядок нарахування  амортизації основних фондів .
 4.  Методика переоцінки основних фондів.
 5.  Фінансування поточного і капітального ремонту основних фондів.

1.  СКЛАД І СТРУКТУРА ОСНОВНИХ ФОНДІВ І ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ПІДПРИЄМСТВ

Склад і структура основних фондів і основних засобів підприємств

2.  ВАРТІСНА ОЦІНКА ОСНОВНИХ ФОНДІВ І ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ

Вартісна оцінка основних фондів і фінансово-економічні показники ефективності їх використання

 

3. ПОРЯДОК НАРАХУВАННЯ  АМОРТИЗАЦІЇ ОСНОВНИХ ФОНДІВ

Порядок нарахування  амортизації основних фондів

З фінансової точки зору важливо зазначити, що система нарахування амортизації не повинна розглядатися як метод визначення поточної оцінки майна, яка може бути встановлена тільки завдяки вивченню  кон’єктури ринку. Залишкова вартість основних засобів, яка визначена по балансу, практично ніколи не співпадає з поточною їх вартістю і є чисто умовною величиною, що залежить від методу нарахування амортизації.

4.   МЕТОДИКА ПЕРЕОЦІНКИ ОСНОВНИХ ФОНДІВ.

Методика переоцінки основних фондів

5.  ФІНАНСУВАННЯ ПОТОЧНОГО І КАПІТАЛЬНОГО РЕМОНТУ ОСНОВНИХ ФОНДІВ

Фінансування поточного і капітального ремонту основних фондів

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Сутність податків та їх функції. Основні елементи податків. Фінансування основних фондів підприємства

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

К данному материалу относятся разделы:

Сутність податків та їх функції. основні елементи податків.

Непрямі податки з підприємств.

Прямі податки з підприємств

Організація податкового менеджменту на підприємстві.

Економічний зміст і характеристика оборотних коштів

Структура оборотних коштів підприємства.

Визначення потреби в оборотних коштах

Показники використання оборотних коштів

Суть позикових коштів і їх роль у виробничо-господарській діяльності підприємств

Форми і види кредитів в Україні

Практична діяльність підприємства по отриманню банківського кредиту. етапи процесу кредитування

Небанківське кредитування підприємств

Склад і структура основних фондів і основних засобів підприємств

Вартісна оцінка основних фондів і фінансово-економічні показники ефективності їх використання

Порядок нарахування  амортизації основних фондів

Методика переоцінки основних фондів

Фінансування поточного і капітального ремонту основних фондів

Похожие материалы:

Средства, улучшающие периферическое и мозговое кровообращение

Это средства, расширяющие периферические сосуды (венулы и артериолы).  Уменьшают венозный приток сердцу и снижают ОПСС.

Положение шуток в исламе

С именем Аллаха Милостивого, Милосердного Положение шуток в Исламе

Экзаменационные вопросы по дисциплине «Архитектурная графика»

Экзаменационные вопросы по дисциплине «Архитектурная графика» специальность 072501 «Дизайн (по отраслям)»

 Общие теоретические основы аналитической химии (Аналитики)

Методические материалы по аналитической химии для студентов 2 курса фармацевтического факультета   Экзаменационные вопросы

Описание технологической схемы. Приготовление раствора нитрита натрия.

Для проведения процесса получения сульфата 4-нитро-2-аминоанизола применяется 4-нитро-2-аминоанизол и серная кислота.

Сохранить?

Пропустить...

Введите код

Ok