творення комплексу тестових завдань з «Апаратного забезпечення персонального комп’ютера» з використанням платформи MOODLE

Форма № Н-6.01

Міністерство освіти і науки України

Рівненський державний гуманітарний університет

Кафедра інформаційно-комунікаційних технологій та методики викладання інформатики

КУРСОВИЙ ПРОЕКТ(РОБОТА)

З Інформатики

на тему: Створення комплексу тестових завдань з «Апаратного забезпечення персонального комп’ютера» з використанням платформи MOODLE

Студентки IV курсу ТОІ – 41 групи

напряму підготовки 6.010103

Технологічна освіта, інформатика

Генсіровської Катерини Юріївни

Керівник доц. Войтович І. С.

Національна шкала ________________

Кількість балів: ____ Оцінка: ECTS ____

Члени комісії  _____________  ____________________________________

 (підпис)  (прізвище та ініціали)

_____________  ______________________

 (підпис)  (прізвище та ініціали)

_____________  ______________________

 (підпис)  (прізвище та ініціали)

м. Рівне – 2015 рік

Рівненський державний гуманітарний університет

Кафедра інформаційно-комунікаційних технологій та методики викладання інформатики 

Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр

Напрям підготовки Технологічна освіта, інформатика

“Затверджую”

Зав. кафедри ____________

(доц. Батишкіна Ю.В.)  

________________ 20__  р.

Завдання

на курсову роботу студенту

_______________________________________________________

(прізвище, ім’я, по-батькові)

1. Тема роботи

Створення комплексу тестових завдань з «Апаратного забезпечення персонального комп’ютера» з використанням платформи MOODLE

2. Обґрунтування теми, мета, підстава (доробок)

____Тема курсового проекту є актуальною для сучасних навчальних закладів, оскільки проблема створення та використання сучасної комп’ютерної техніки у навальному процесі гостро постає перед ними. Разом з тим виникає проблема розроблення навчально–методичного забезпечення, розробленого відповідно до існуючих стандартів освіти та у відповідності з навчальними програмами підготовки фахівців з вищою освітою. Крім того, дистанційна форма навчальної діяльності набуває важливого значення у підготовці фахівців як денної, так і заочної форм навчання.________________________________________________

3. Зміст роботи (перелік питань, потрібних для роботи)

__У роботі потрібно зробити:___________________________________________             – огляд інформаційних ресурсів з проблеми дослідження; ___________

– реферативний огляд засобів вирішення поставленої проблеми;______

– навчально-дидактичні матеріли;_______________________________

– перевірку ефективності застосування розробленого курсу.__________

4. Перелік прикладних програм

платформа MOODLE

5. Науковий керівник ________Войтович І.С._____________________

6. Дата видачі завдання  _____________

   Термін здачі роботи   _____________

7. Очікувані результати: розробка системи тестових завдань  

8. Календарний план

№п/пНазва етапівроботиТермін виконання етапів роботиПримітка1Ознайомлення із проблемою дослідження та станом її вирішення в УкраїніДо 15.03.20152Реферативний огляд засобів вирішення поставленої проблемиДо 01.04.201515 балів3Підбір і розроблення навчально-дидактичних матеріалівДо 15.04.201530 балів4Експериментальна перевірка ефективності застосування розробленого комплексу тестових завданьДо 30.04.201520 балів5Оформлення курсової роботиДо 08.05.201510 балів6Здача курсової роботи для перевірки та рецензуванняДо 15.05.20157Захист роботи25 балів

9. Література (основна):

Смирнова-Трибульска Є.М. Дистанційне навчання з використанням системи MOODLE: Навчально-методичний посібник. – Херсон: Айлант, 2007. – 492 с.: іл.

Габрусєв В. Ю. "Комп'ютерно-орієнтовані засоби управління навчальними ресурсами. Мооdle  (модульна, об’єктно-орієнтована, дистанційна навчальна система)" – Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія №2. Комп'ютерно-орієнтовані системи навчання: 36. наукових праць /Редрада. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2006. №4 (11) – с.24.

Франчук В.М. Адміністрування навчальних комп’ютерних систем. Програмний комплекс Денвер+Moodle // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія № 2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання: Збірник наукових праць. /Редрада. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2008. – №6 (13). – С. 39–45.

http://www.moodle.org 

http://do.itvpd.org.ua

Студент - __________________

                                (підпис)

Керівник проекту _______________

                                         (підпис)

ЗМІСТ

Стор.Перелік скороченьВступ56РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМИ MOODLE81.1. Платформа дистанційного навчання Moodle.81.2. Можливості системи Moodle11Розділ ІІ. СТВОРЕННЯ КОМПЛЕКСУ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ З «АПАРАТНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПЕРСОНАЛЬНОГО КОМП’ЮТЕРА» З ВИКОРИСТАННЯМ ПЛАТФОРМИ MOODLE162.1.  Створення і наповнення тестових завдань в системі Moodle162.2. Типологія тестових завдань з теми «Апаратне забезпечення персонального комп’ютера»182.3.   Тестування в електронному навчальному курсі «Апаратне забезпечення персонального комп’ютера»24Висновок26Список використаних джерел27Додаток а29

ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ

ВНЗ – вищий навчальний заклад

ДН – дистанційне навчання

ЕНК – електронний навчальний курс

ІАС КОНДС – Інформаційно-аналітична система контролю та оцінювання навчальної діяльності студентів ВНЗ

ІКТ – інформаційно-комунікаційні технології

ОКР – освітньо-кваліфікаційний рівень

ПЗ – програмне забезпечення

ПК – персональний комп’ютер

СЕН – система електронного навчання

СУДБ – система управління базами даних

AICC – Aviation Industry CBT Comission

ECTS – Європейська кридитно-трансферна система

CMS – Content Management System

CSV – Comma-Separated Values

LCMS – Learning Content Management

MOODLE – Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment

ВСТУП

На формування і розвиток особистості найбільше впливає середовище, в якому вона живе, навчається, працює. Тому сьогодні для ВНЗ важливою і актуальною проблемою є проблема створення такого високотехнологічного інформаційно-комунікаційного освітньо-наукового середовища, в якому студент знаходиться щодня в процесі всього періоду навчання у вищій школі, яке повинне відповідати потребам інформаційного суспільства, сучасному стану розвитку науки і техніки, світовим освітнім стандартам і сприяти формуванню інформаційно-комунікаційних компетентності всіх учасників освітнього процесу від професора до студента.

Серед інноваційних технологій, на основі яких у ВНЗ повинно створюватися нове навчальне середовище, де студенти можуть отримати доступ до навчальних матеріалів у будь-який час та в будь-якому місці, є технології електронного (дистанційного, мобільного) навчання, використання яких зробить навчальний процес більш привабливим, демократичним, комфортним і стимулюватиме студентів до самоосвіти та навчання протягом усього життя.

Одним із засобів інформаційно-комунікаційних технологій, що відповідає зазначеним умовам, є система Moodle – модульне об'єктно- орієнтоване динамічне навчальне середовище, яка є вільно поширюваною системою управління навчальним контентом. Система Moodle реалізує філософію «педагогіки соціального конструкціонізму» і орієнтована, насамперед, на організацію взаємодії між викладачем і студентами в процесі навчання, хоча вона може бути використана і для організації традиційних дистанційних курсів, а також підтримки очного і заочного навчання.

Завдяки концепції відкритого програмного забезпечення, що сповідують розробники системи, особливостям технологічної платформи і своїм функціональним можливостям Moodle набуває все більшого поширення в світовому інформаційному освітньому просторі. Сьогодні система Moodle використовується не лише в університетах, а й у загальноосвітніх школах, некомерційних організаціях, приватних компаніях, індивідуальними викладачами і навіть, батьками, що самостійно навчають своїх дітей. Moodle рекомендується навчальним закладам, як найбільш розвинена система електронного навчання, що має багатомовний інтерфейс, зокрема, є локалізація системи українською мовою. Система Moodle надає можливість організувати повноцінний навчальний процес, включаючи засоби навчання, систему контролю й оцінювання навчальної діяльності студентів, а також інші необхідні складові системи електронного навчання.

У зв’язку з недостатньою розробленістю проблеми використанням платформи MOODLE нами було обрано тему дослідження: «Створення комплексу тестових завдань з «Апаратного забезпечення персонального комп’ютера» з використанням платформи MOODLE».

Мета дослідження полягає у теоретичному обґрунтуванні, розробці та експериментальній перевірці ефективності комплексу тестових завдань з «Апаратного забезпечення персонального комп’ютера» з використанням платформи MOODLE.

Об'єкт дослідження – процес вивчення курсу інформатики.

Предмет дослідження – особливості створення комплексу тестових завдань з «Апаратного забезпечення персонального комп’ютера» з використанням платформи MOODLE.

Реалізація поставленої мети передбачає вирішення таких завдань:

– огляд інформаційних ресурсів з проблеми дослідження;

– реферативний огляд засобів вирішення поставленої проблеми;

– навчально-дидактичні матеріли;

– перевірку ефективності застосування розробленого курсу.

Основним засобом контролю навчальної діяльності студентів при заочній (дистанційній) та змішаній формах навчання є автоматизоване тестування. Тому викладачу необхідно вміти створювати самі тестові завдання і банк тестових завдань в системі Moodle, формувати на їх основі тематичні тести, розміщувати їх в електронних навчальних курсах і використовувати у навчальному процесі. Елемент Тест дозволяє створювати набори тестових завдань.

І РОЗДІЛ. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМИ MOODLE

1.1. Платформа дистанційного навчання Moodle.

Moodle (модульне об'єктно-орієнтоване динамічне навчальне середовище), яке може використовуватися як платформа для електронного, в тому числі дистанційного навчання. Moodle — це безкоштовна, відкрита (Open Source) система управління навчанням. Вона реалізує філософію «педагогіки соціального конструктивізму» та орієнтована насамперед на організацію взаємодії між викладачем та учнями, хоча підходить і для організації традиційних дистанційних курсів, а також підтримки очного навчання. Moodle перекладена на десятки мов, в числі й на українську. Система використовується у 175 країнах світу. Головним розробником системи є Martin Dougiamas з Австралії. Цей проект є відкритим та в ньому бере участь і велика кількість інших розробників.

MOODLE (Modular Object Oriented Dictance Learning Environment) – це система управління навчальним контентом (LCMS – Learning Content Management Systems). За допомогою даної системи можна створювати електронні навчальні курси і проводити як аудиторне (очне) навчання, так і навчання на відстані (заочне/дистанційне).

Автор концепції платформи e-learning Moodle австралієць Мартін Доугіамас (Martin Dougiamas) вважає, що головною її метою було створення системи, відмінної від доступних на ринку, а саме такої, в якій враховувалися б педагогічні аспекти, що базуються на основах пізнавальної психології, коли студент (учень) це активний суб’єкт, який самостійно створює свою власну систему знань, користуючись доступними йому джерелами. При цьому роль викладача (тьютора) полягає, в основному, в мотивуванні й підтримці своїх підопічних шляхом підготовки завдань для самостійного опрацювання, оцінювання результатів їх виконання, коригування знань студентів (учнів). Відповідно до основ суспільного конструктивізму, конструйоване знання найбільш ефективне, коли студенти (учні) навчаються в співпраці. Це можливо тоді, коли студент (учень) працює в групі, ділиться своїми досвідом і думками, будучи відкритим для досвіду і думок інших.

Важливою характеристикою проекту Moodle є його web-сайт, котрий є централізованим джерелом відомостей про систему, а також місцем для дискусій та співпраці користувачів Moodle: системних адміністраторів, викладачів, дослідників, проектувальників і розробників (рис. 1.1.1). Завдяки цьому Moodle підтримує інтерфейс більш ніж 80 мовами, зокрема є локалізація системи й українською мовою. Система використовується більше ніж у 60 тисячах організацій з більш ніж 200 країн світу (станом на грудень 2010 р.). Перевагою платформи e-learning Moodle є той факт, що почавши від її появи, тобто з 1999 року, вона неодноразово була модифікована і доповнена новими рішеннями та інструментами. Програмне забезпечення платформи написано мовою PHP з використанням безкоштовних загальнодоступних баз даних (MySQL, PostgreSQL). Платформу Moodle можна встановити на будь-яку операційну систему (MS Windows, Unix, Linux). Система Moodle відповідає всім основним критеріям, що висуваються до систем електронного навчання, зокрема таким, як:

 функціональність – наявність набору функцій різного рівня (форуми, чати, аналіз активності слухачів (студентів), управління курсами та навчальними групами тощо);

 надійність – зручність адміністрування та управління навчанням, простота оновлення контенту на базі існуючих шаблонів, захист користувачів від зовнішніх дій тощо;

 стабільність – високий рівень стійкості роботи системи стосовно різних режимів роботи та активності користувачів;

 вартість – сама система безкоштовна, витрати на її впровадження, розробку курсів і супровід – мінімальні;

 відсутність обмежень за кількістю ліцензій на слухачів (студентів);

 модульність – наявність в навчальних курсах набору блоків матеріалу, які можуть бути використані в інших курсах;

 наявність вбудованих засобів розробки та редагування навчального контента, інтеграції різноманітних освітніх матеріалів різного призначення;

 підтримка міжнародного стандарту SCORM (Sharable Content Object Reference Model) – основи обміну електронними курсами, що забезпечує перенесення ресурсів до інших систем;

 наявність системи перевірки та оцінювання знань слухачів у режимі он-лайн (тести, завдання, контроль активності на форумах);

 зручність і простота використання та навігації – інтуїтивно зрозуміла технологія навчання (можливість легко знайти меню допомоги, простота переходу від одного розділу до іншого, спілкування з викладачем-тьютором тощо).

Рис. 1.1.1 Офіційний сайт системи Moodle

1.2. Можливості системи Moodle

Система управління навчальним контентом Moodle надає можливість ВНЗ:

 реалізувати модульну організацію навчального процесу за вимогами Болонської декларації;

 реалізувати повнокомплектне науково-методичне забезпечення дисциплін;

 інтегруватися ВНЗ до європейського науково-освітнього простору;

 включити ВНЗ до світового реєстру власників електронних форм організації навчально-методичного процесу;

 створити Internet-середовище для електронних форм навчання;

 створити центр дистанційної освіти;

 забезпечити оперативний контроль навчального процесу.

Можливості та переваги, що надає застосування системи Moodle у навчальному процесі учасникам цього процесу:

викладачу:

 мати у структурованій формі навчально-методичне забезпечення дисципліни;

 мати зручний інструмент для обліку та контролю навчальної діяльності студентів;

 встановлювати потрібні терміни виконання студентами завдань;

 мати програмне забезпечення, що задовольняє європейські стандарти з організації навчального процесу за модульною системою відповідно до Болонської декларації;

 використовувати текстові, графічні, аудіо- та відео-матеріали при організації навчального процесу;

 бути включеним до Європейського реєстру власників авторських курсів;

 швидко і зручно змінювати, розширювати, доповнювати та корегувати навчально-методичні матеріали дисципліни;

 організовувати комп’ютерне тестування контролю знань студентів, застосовуючи різні за типом запитання;

 мати автоматизовану систему рейтингового оцінювання самостійної роботи студентів;

 залучати студентів до формування навчально-методичних матеріалів з дисципліни;

 мати програмне забезпечення, що захищене від несанкціонованого доступу, змін та пошкодження (знищення);

 мати програмне забезпечення для виконання науково-методичних розробок за власним вибором, послідовністю та темпом;

студенту:

 мати доступ до логічно структурованого та укомплектованного навчально-методичного матеріалу, що покращує умови для самостійного опанування змістом дисципліни;

 мати засоби для самотестування і виконання завдань та їх оцінювання незалежно від людського фактору (викладача);

 особиста участь та допомога викладачу з комп’ютерного забезпечення навчального процесу;

 брати реальну участь у науково-методичній роботі кафедр;

 розширений доступ до Internet-ресурсів;

 можливість дистанційно опановувати навчальний матеріал;

 достроково складати заліково-екзаменаційну сесію.

Система Moodle включає набір модулів, використання яких надає можливість співпрацювати на рівнях «студент-студент» і «студент- викладач», зокрема це такі модулі:

 анкета,

 опитування,

 глосарій,

 урок,

 семінар,

 робочий зошит,

 чат,

 форум,

 тест,

 тест у Hot Potatoes,

 Wiki,

 завдання.

В системі Moodle викладач може за своїм бажанням використовувати як тематичну, так і календарну структуризацію курсу. При тематичній структуризації курс поділяється на секції за темами. При календарній структуризації – кожний тиждень вивчення курсу являє собою окрему секцію. Така структуризація зручна при дистанційній організації навчання й надає можливість студентам правильно планувати свою навчальну роботу . Редагування змісту курсу проводиться автором курсу в довільному порядку й може легко здійснюватися безпосередньо в процесі навчання. Досить легко до електронного курсу додаються різні елементи: Лекція, Завдання, Форум, Глосарій, Wiki, Чат і т.д. Для кожного електронного курсуіснує зручна сторінка перегляду останніх змін на курсі.

Отже, система Moodle надає викладачу інструментарій для подання навчально-методичних матеріалів курсу, проведення теоретичних і практичних занять, організації як індивідуальної, так і групової навчальної діяльності студентів. Moodle має не тільки багатофункціональний модуль для тестування, але й надає можливість оцінювати роботу студентів, що виконувалася в таких елементах курсу як Завдання, Форум, Wiki, Глосарій і т.д., причому оцінювання може здійснюватися за шкалами, створеними самим викладачем. Існує можливість оцінювання статей Wiki, глосарія, відповідей на форумі іншими учасниками курсу. Всі оцінки можуть бути переглянуті за допомогою журналу оцінок курсу, який має багато налаштувань для відображення та групування оцінок. Завдяки розвиненій модульній архітектурі, функціональність Moodle може розширюватися сторонніми розробниками. Крім мовної підтримки й шаблонів оформлення, Moodle надає можливість підключати такі типии модулів:

• елементи курсу;

• звіти адміністратора;

• типи завдань;

• плагіни аутентифікацій;

• блоки;

• формати курсів;

• звіти по курсах;

• поля бази даних (для елемента курсу «База даних»);

• плагіни передплати на курси;

• фільтри;

• звіти по оцінках;

• формати експорту оцінок;

• формати імпорту оцінок;

• портфоліо;

• типи питань у тестах;

• формати імпорту/експорту тестів;

• звіти по тестах;

• сховища файлів;

• типи ресурсів;

• плагіни пошуку.

Оскільки основною формою контролю знань у дистанційному навчанні є тестування, в Moodle є потужний інструментарій для створення тестів і проведення навчального й контрольного тестування. Підтримується кілька типів питань у тестових завданнях (множинний вибір, на відповідність, так/ні, короткі відповіді, есе й ін.). Moodle надає користувачу багато функцій, що полегшують опрацювання результатів тестування. Можна задати шкалу оцінювання, при коректуванні викладачем тестових завдань

після проходження тесту, що навчаються, існує механізм напів- автоматичного перерахування результатів . У системі підтримуються розвинені засоби статистичного аналізу результатів тестування й, що дуже важливо, складності окремих тестових питань. Враховуючи сказане, зазначимо, що систему Moodle можна

використовувати не лише для організації дистанційного навчання у ВНЗ, але й для підтримки традиційного навчального процесу вищої школи за змішаною (комбінованою) моделлю.

Розділ ІІ. СТВОРЕННЯ КОМПЛЕКСУ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ З «АПАРАТНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПЕРСОНАЛЬНОГО КОМП’ЮТЕРА» З ВИКОРИСТАННЯМ ПЛАТФОРМИ MOODLE

2.1. Створення і наповнення тестових завдань в системі Moodle

Основним засобом контролю навчальної діяльності студентів при заочній (дистанційній) та змішаній формах навчання є автоматизоване тестування. Щоб до курсу додати тест, потрібно у відповідній темі (як правило тема охоплює одне заняття або один тиждень навчання на курсі) за допомогою випадаючого списку «Додати вид діяльності…» обрати елемент «Тест». Будь-який тест в системі Moodle створюється на основі банку питань (спеціальної бази даних). Тобто, перш, ніж створювати тест, потрібно наповнити банк даних питаннями і завданнями для цього тесту.

Для наповнення банку питань потрібно зайти на сторінку відповідного курсу і обрати режим «Банк питань» в блоці «Керування». Після чого відкриється сторінка редагування питань. Питання в банку питань впорядковані за категоріями. За замовчуванням для кожного курсу створюється окрема категорія, крім того, існують категорії, що збігаються із загальними категоріями курсів. На рис. 2.1 наведено приклад вікна режиму роботи «Банк питань»                               

Рис. 2.1.1 Вікно розділу «Банк питань» з категорією, де вже є деякі питання

Для додавання текстової сторінки виберіть зі списку "Добавить ресурс …", Текстовая страница. На екрані з'явиться форма створення ресурсу у вигляді текстової сторінки. У полі "Название" задається назва текстової сторінки, яке буде відображатися в списку ресурсів. Поле "Краткое описание" є необов'язковим і при необхідності тут можна ввести опис текстової сторінки ( рис. 2.1.2 «Додавання діяльності або ресурсу», рис. 2.1.3. «Створення тесту» ).

Рис. 2.1.2 «Додавання діяльності або ресурсу»

Рис. 2.1.3. «створення тесту»

Зверніть увагу, що тут можна форматувати текст, використовуючи панель форматування. У поле "Полный текст" вводиться основний зміст даного ресурсу. За замовчуванням, при введенні тексту можна використовувати смайлики і гіперпосилання. Ця можливість визначається наступним параметром, такім як «Формат» – даний параметр визначає вид форматування тексту. За замовчуванням, встановлений "Авто-формат", що підтримує введення смайликів і гіперпосилань.

Установка «Текстовий формат» дозволяє вводити тільки «чистий» текст без спеціальних символів і гіперпосилань. Markdown формат дозволяє використовувати спеціальні символи (markdown) для форматування. Наступний параметр «Окно» дозволяє встановити спосіб відображення ресурсу. За замовчуванням, ресурс з'являється в тому ж вікні браузера, яке спочатку використовувалося користувачем. Якщо ж необхідно відобразити ресурс в іншому вікні браузера, то виберіть перемикач «Нове Вікно» і визначте його розмір та інші налаштування. 77 По завершенні установки всіх параметрів натисніть на кнопку «Сохранить». Крім додавання простих текстових сторінок, Ви можете створювати складні документи, що містять різні елементи форматування, малюнки, таблиці та інше. Ці документи будуть зберігатися в форматі HTML, що дозволяє відображати їх в будь-якому Інтернет-браузері.

2.2. Типологія тестових завдань з теми «Апаратне забезпечення персонального комп’ютера»

У системі Moodle використовується кілька типів питань в тестових завданнях:

 у закритій формі (множинний вибір) (студент обирає відповідь на питання з декількох запропонованих йому варіантів, причому питання можуть мати одну або відразу декілька правильних відповідей);

 Так/Ні (відповідь на питання, студент обирає між двома варіантами «Так» чи «Ні»);

 на відповідність (кожному елементу відповідей першої групи потрібно зіставити елемент відповідей другої групи);

 коротка відповідь (відповіддю на питання є слово або коротка фраза, що студенти вводять за допомогою клавіатури, при цьому допускається кілька правильних відповідей (варіантів написання), які можуть мати різні оцінки, також відповіді можуть бути (або не бути) чутливими до регістру);

 числовий (відповіддю на питання про виконання обчислювальних операцій є число, при цьому числова відповідь може мати заданий інтервал гранично допустимої похибки відхилення від правильного значення);

 обчислюваний (таке питання пропонує обчислити значення за заданою формулою, що є шаблоном, в який при кожному тестуванні підставляються випадкові значення із зазначених діапазонів);

 вкладені відповіді (embedded answers) (є текст, безпосередньо в який вставляються короткі відповіді, числові відповіді або множинний вибір, як в «робочому зошиті»);

 есе (студент коротко викладає свій погляд на запропоновану проблему);

 випадкове питання на відповідність (цей тип завдання за формі його показу студенту подібний до завдання на вибір відповідності. Він базується на завданнях короткої відповіді, які створені у конкретному розділі бази тестових завдань. При тестуванні студенту буде показана певна кількість завдань з короткою відповіддю і напроти кожного завдання перемішаний перелік правильних відповідей на них. Студенту потрібно поставити у відповідність завдання і правильні відповіді).

Крім того, при створенні тесту можна скористатися так званим описом, або нотатком. Нотаток це засіб структурування тестових завдань при показі їх студентам. За допомогою нотатка у тесті можна відокремити группу завдань і супроводити це відокремлення текстовими поясненнями, або графічними зображеннями.

При написані комплексу тестових завдань до теми «Апаратне забезпечення персонального комп’ютера» ми використовували такі види тестів як:

Питання типу «Множинний вибір»

За допомогою питання типу «Множинний вибір» можна створювати два типи питань: вибір однієї правильної відповіді та вибір кількох правильних відповідей.

Щоб додати питання типу «Множинний вибір», потрібно в полі «Створити питання» обрати з випадаючого списку елемент «У закритій формі (множинний вибір)». В результаті чого відкриється вікно додавання нового питання типу «Множинний вибір» (рис. 2.2.1. – 2.2.2).

Рис. 2.2.1 «Множинний вибір»

Рис. 2.2.2. «Множинний вибір»

Далі потрібно заповнити та встановити параметри питання увідповідних полях. Призначення полів у розділі вікна «Основне»:

 Категорія – вибір категорії, до якої буде відноситися питання;

 Коротке означення питання – вказується коротка назва питання, для ідентифікування цього питання у списку питань та відображення його змісту;

 Формулювання запитання – введення тексту питання в текстовому редакторі. Текст питання може містити також посилання на звукові та відеозаписи, рисунки, анімації, графіки, діаграми, таблиці, виконувані файли, текстові файли, веб-сторінки, формули тощо;

 Картинка для показу – можна обирати зображення, якщо вони завантажені до курсу. Завантажити потрібні зображення можна за допомогою послуги "Файли" в розділі «Керування» курсом;

 Типова оцінка з питання – оцінка відповіді на питання (за замовчуванням пропонується 1);

 Фактор штрафу – параметр нарахування (чи ні) штрафних балів за неправильну відповідь;

 Основний коментар – деякий текст, який показується студентам після того, як вони відповіли на питання. На відміну від коментаря, який базується на типі запитання і на відповіді, яку дав студент, загальний коментар показується всім студентам;

 Скільки правильних відповідей? – поле вибору однієї правильної відповіді або вибір дкількох правильних відповідей;

 Перемішати відповіді – якщо відмітити дану опцію, то відповіді в питанні будуть перемішуватися кожного разу, як студент починатиме нову спробу в тестуванні (якщо в налаштуванні тесту встановлена опція «Так» у полі «Випадковий порядок відповідей»);

 Нумерація варіантів? – вибір типу нумерації варіантів відповідей. Можна вибрати наступні типи: «a., b., c., …», «A., B., C., …», «1., 2., 3., …», «Без нумерації».

Питання на відповідність

У питаннях такого типу на задану тему створюється множина питань і множина правильних відповідей на ці питання. При тестуванні для кожного питання треба обрати з списку відповідну правильну відповідь. Щоб додати питання типу «Відповідність», потрібно в полі «Створити питання» обрати з випадаючого списку елемент «Відповідність». На рис. 2.2.3-2.2.4 зображено вікно для редагування питання типу «Відповідність».

Рис. 2.2.3.

Рис. 2.2.4.

При створенні питання цього типу потрібно заповнити кілька традиційних і специфічних полів та встановити параметри питання:

 Категорія – вибір категорії, до якої буде відноситися питання;

 Коротке означення питання – введення короткої назви питання, для ідентифікування питання у списку питань та відображення його змісту;

 Формулювання запитання – введення тексту питання в текстовому редакторі. Текст питання може містити також посилання на звукові та відеозаписи, рисунки, анімації, графіки, діаграми, таблиці, виконувані файли, текстові файли, веб-сторінки, формули тощо;

 Картинка для показування – можна обирати зображення, якщо вони завантажені до курсу. Завантажити потрібні зображення можна за допомогою послуги "Файли" в розділі «Управління» курсом;

 Типова оцінка відповіді на питання – оцінка відповіді на питання, за замовчуванням пропонується 1;

 Фактор штрафу – нарахування (чи ні) штрафних балів за неправильну відповідь;

 Основний коментар – деякий текст, який показується студентам після того, як вони відповіли на питання. На відміну від коментаря, який базується на типі запитання і на відповіді, яку дав студент, загальний коментар показується всім студентам;

 Перемішати – якщо відмітити дану опцію, то відповіді в питанні на відповідність будуть перемішуватися кожного разу, як студент починатиме нову спробу тестування (якщо в налаштуванні тесту встановлена опція «Так» у полі «Випадковий порядок відповідей»).

Питанням може бути одне слово чи вираз, яке(ий) узгоджується з певною відповіддю. Всі пари на відповідність мають однакову вагу наприклад, якщо є 5 відповідностей, кожна відповідність має вагу 20%. Коли усі поля заповнені, необхідно «натиснути» кнопку Зберегти. Всі тестові завдання які були розроблені до теми «апаратне забезпечення персонально комп’ютера» наведені в додатку А.

2.3. Тестування в електронному навчальному курсі «Апаратне забезпечення персонального комп’ютера»

Перед початком тестування з використанням створеного тесту його доцільно переглянути, щоб подивитися як він буде виглядати для студентів. Для цього потрібно перейти на закладку «Перегляд». Перегляд здійснюється у відповідності до налаштувань тесту, зокрема параметра «Питань на одній сторінці». На рис. 2.3.1. показано приклад перегляду питань тесту. В режимі перегляду викладач може змоделювати процес проходження тесту студентом, щоб перевірити коректність його роботи, правильність обраних відповідей і виставлення адекватної оцінки як за кожне питання, та і за весь тест.

Рис. 2.3.1. «Перегляд тестів»

Для того, щоб розпочати тестування, потрібно за допомогою миши натиснути на посилання, що відповідає потрібному тесту, наприклад «Тест для вхідного контролю». Після цього з’явиться вікно з повідомленням про обраний тест і обмеженість часу на виконання тесту (якщо це передбачено налаштуваннями тесту). Далі потрібно натиснути кнопку «Почати тестування». В результаті цього з’явиться повідомлення про необхідність введення паролю (якщо це передбачено налаштуваннями тесту). Після введення паролю студенту потрібно натиснути кнопку «ОК», або кнопку «Вімінити», якщо він цього паролю не знає.

Студент може відповідати на питання і завдання тесту послідовно, натискаючі на номер наступного питання чи на посилання «Далі», або може відповідати на питання і завдання тесту у довільному порядку. Щоб убезпечити себе від збоїв роботи сервера під час тестування, студенту бажано періодично натискати кнопку «Запам’ятати, але не перевіряти». Це надасть можливість при збої системи відновити проходження тестування зі збереженням витраченого часу і введеними відповідями. Коли буде дано відповідь на останнє питання тесту, студент може проглянути ще раз дані ним відповіді, а також, при необхідності, змінити їх, якщо на це залишиться час. Після цього потрібно натиснути на кнопку «Завершити тест». Завершення огляду результатів здійснюється натисканням кнопки «Закінчити огляд». Після чого з’являється сторінка з відомостями про проходження студентом тесту. Після проходження студентами відповідного тесту викладач може переглянути результати тестування. Для цього необхідно на головній сторінці електронного навчального курсу обрати відповідний тест і в режимі керування тестом відкрити вкладку «Результати», яка містить такі закладки: «Огляд», «Переоцінити», «Ручне оцінювання», «Аналіз питання». Викладач може зберегти подану на сторінці таблицю результатів тестування для подальшого її використання та аналізу. При цьому можна обрати, в якому форматі ці дані будуть завантажуватися:

– формат відкритого документу (ODS) – отримується документ електронної таблиці у форматі .ods;

– формат Excel – отримується документ електронної таблиці у форматі .xls;

– текстовий формат – отримується звичайний текстовий файл, в якому рядки - це рядки таблиці, а колонки розділяються табуляцією. В будь-якому варіанті відомості подаються у вигляді таблиці, що розміщена на екрані. Якщо таблиця розділяється на кілька сторінок, то все-одно вона буде зберігатися у вигляді одного файлу.

ВИСНОВОК

Бурхливе поширення дистанційного навчання спричинило появу великої кількості навчальних програм і систем, а також освітніх середовищ та платформ дистанційного навчання. Найкращі із них мають стати щоденним робочим інструментом викладача.

Платформа дистанційного навчання Moodle, яка є предметом розгляду навчального посібника, за великою кількістю критеріїв, є одноосібним лідером серед подібних програм. Крім того, вона підримується і постійно розвивається величезним та стійким міжнародним співтовариством. Незважачи на її простоту та дружність веб-інтерфейсу, оволодіння системою дистанційного навчання Moodle все ж вимагає певного напруження. Авторам посібника хотілось би сподіватися, що представлені у посібнику матеріали допоможуть значній кількості викладачів у цій роботі.

Отже, система Moodle надає викладачу інструментарій для подання навчально-методичних матеріалів курсу, проведення теоретичних і практичних занять, організації як індивідуальної, так і групової навчальної діяльності студентів. Moodle має не тільки багатофункціональний модуль для тестування, але й надає можливість оцінювати роботу студентів, що виконувалася в таких елементах курсу як Завдання, Форум, Wiki, Глосарій і т.д., причому оцінювання може здійснюватися за шкалами, створеними самим викладачем. Існує можливість оцінювання статей Wiki, глосарія, відповідей на форумі іншими учасниками курсу. Всі оцінки можуть бути переглянуті за допомогою журналу оцінок курсу, який має багато налаштувань для відображення та групування оцінок. Завдяки розвиненій модульній архітектурі, функціональність Moodle може розширюватися сторонніми розробниками.

Список використаних джерел

 1.  Бодненко Б. М. Тестовий контроль знань студентів у системі Мооdle: навчально–методичний посібник / Д. М. Бодненко, Л. О. Варченко, О. Б. Жильцов. – К. : Київ.  ун–т ім. Б. Грінченка. – 2012. – 112 с.
 2.  Смирнова-Трибульска Є.М. Дистанційне навчання з використанням системи MOODLE: Навчально-методичний посібник. – Херсон: Айлант, 2007. – 492 с.: іл.
 3.  Габрусєв В. Ю. "Комп'ютерно-орієнтовані засоби управління навчальними ресурсами. Мооdle  (модульна, об’єктно-орієнтована, дистанційна навчальна система)" – Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія №2. Комп'ютерно-орієнтовані системи навчання: 36. наукових праць /Редрада. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2006. №4 (11) – с.24.
 4.  Триуса Ю.В. Система електронного навчання ВНЗ на базі MOODLE: Методичний посібник / Ю. В. Триус, І. В. Герасименко, В. М. Франчук // За ред. Ю. В. Триуса. – Черкаси. – 220 с.
 5.  Триус Ю. В. Використання системи електронного навчання MOODLE для контролю і оцінювання навчальної діяльності студентів ВНЗ: методичний посібник / Ю.В. Триус, І.В. Стеценко, Л.П. Оксамитна, В.М. Франчук, І.В. Герасименко / За ред. Ю.В. Триуса. – Черкаси: МакЛаут, 2010. – 200 с.
 6.  Методичні рекомендації по створенню тестових завдань та тестів в системі управління навчальними матеріалами MOODLE / В.М. Франчук. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2011. – 58 с.
 7.  Офіційний сайт системи MOODLE [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.moodle.org
 8.  Смирнова-Трибульска Є.М. Дистанційне навчання з використанням системи MOODLE: Навчально-методичний посібник. – Херсон: Айлант, 2007. – 492 с.
 9.  Смирнова-Трибульская Е. Н. Основи формирования информатических компетентностей учителей в области дистанционного обучения: [монография] / Евгения Николаевна Смирнова-Трибульская. – Херсон: Айлант, 2007. – 704 с.
 10.  Триус Ю.В., Франчук В.М., Франчук Н.П. Організаційні й технічні аспекти використання систем мобільного навчання // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання: Зб. наук. праць./Педрада. – К.: НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011. – №12(19). – С. 53 –62.
 11.  http://www.moodle.org 
 12.  http://do.itvpd.org.ua

ДОДАТОК А

Комплекс текстових завдань до теми «Апаратне забезпечення персонального комп’ютера »

Тести до теми 1

 1.  Апаратне забезпечення ПК – це …?

а)  це дисципліна, що знайомить студентів з основами будови та організацією апаратних засобів сучасних мікропроцесорних систем взагалі та ПК зокрема.

б) це дисципліна, яка знайомить студентів з основами та будовою ПК

в) це дисципліна яка вивчає ПК в загальному, та розглядає її системи

1.2. Основна мета вивчення курсу «Апаратне забезпечення ПК» є :

а)  забезпечити підготовку студентів педагогічних вузів в області системи комп’ютера.

б) забезпечити підготовку студентів до вивчення персонального комп’ютера.

в) забезпечити підготовку студентів педагогічних вузів в області конфігурації персонального комп’ютера.

1.3. Як називалася перша розрахункова дошка:

а) абака

б) арифмометр

в) лічильник

1.4. В якому році був побудований арифмометр Томаса

а) у 1848

б) у 1820

в) у 1860

1.5. Хто з вчених у 1944 році створив першу в США релейно–механічну обчислювальну машину

а) Ч. Бебіджа

б) Л. Чебишевим

в) Говард Айкен

1.6. Встановіть відповідності у вигляді комбінації цифр і букв, між  вказаним поколіннями та роками  його існування

1. 1 –е покоління                                     а) 1955–1964 рр.

2. 2 –е покоління                                     б) 1965–1970 рр.

3. 3 –е покоління                                     в) 1945–1954 рр.

4. 4 –е покоління                                     г) 1985–1992 рр.

5. 5 –е покоління                                     д) 1993–2001 рр.

6. 6 –е покоління                                     е) 1970–1984 рр.

Тести до теми 2

2.1. Інтегральна мікросхема – це …

а) мікроелектронний виріб з високою щільністю пакування електрично з’єднаних елементів або елементів і компонентів, який виконує певну функцію перетворення і обробки електричних сигналів

б) мікроелектронний виріб з високою щільністю пакування електрично з’єднаних, який виконує певну функцію вироблення та використання електричних сигналів

в) електронний виріб, який призначений для створення певних елементів і компонентів програми для якої він призначений.

2. 2. Плівкові інтегральні мікросхеми поділяють на …

а) напівпровідниковою та провідникові

б) тонкоплівкові і товстоплівкові

в) мікророзбірки та мікрозбірки

2.3. З скількох елементів складаються умовне позначення ІМС :

а) з 7

б) з 2

в) з 4

2.4. До пленарної технології відносять …

а) пленарно – дифузійна

б) пленарно – електрична

в) пленарно – провідна

г) пленарно – епітаксійна

д) пленарно – розбірна

2.5. До основних проблем створення молекулярно-променевої епітаксії відносять…

а) вакуумні умови

б) економічні умови

в) формування точних температурних умов

г) формування фокусованого промення

д) низький рівень систем

2.6. Встановіть відповідності у вигляді комбінації цифр і букв, між елементами ІМС та їх характеристиками…

1) Транзистор                       а) на основі колекторного р–п–переходу мають

найбільшу допустиму зворотну напругу (до 50 В)

2) Діод                                  б) ємності зворотно зміщених р–п–переходів

бар’єрні ємності біполярної транзисторної

структури або ємності МДН–структури

3) Резистор                           в) найбільш складний елемент IMC

4) Конденсатор                    г) метали, які повинні утворювати з кристалом

Не випрямляючий контакт, мати малий питомий

опір і добру адгезію

5) Провідники                       д) тонкий (порядку 3 мкм) шар напівпровідника

емітерної або базової області транзисторної

структури

Тести до теми 3

3.1. Центром комп’юра є так звана…

а) плата

б)електрична плата

в) материнська плата

3.2. Яка компанія у 1986 році представила революційний компонент, названий 82С206?

а) Chips and Technologies 

б) New Enhanced AT

в) Micro-Star, Gigabyte

3.3. З скількох мікросхем складається сучасні чіпсети

а) з 5

б) з 2

в) з 3

3.4. Шина ISA була…

а) 8 – розрядною

б) 2 – розрядною

в) 16 – розрядною

3.5. У якому році Intel розробляє нову шину для підключення периферійних пристроїв – PCI (Peripheral Component Interconnect)…

а) у 1992 році

б) у 1999 році

в) у 1990 році

3.6. До основних нововведеннь в PCI Express 2.0 відносять:

а) Динамічне управління швидкістю

б) Управління платою

в) Служби управління доступом

г) Перевизначення межі потужності

д) Розширення пам’яті

3.7. Встановіть відповідності у вигляді комбінації цифр і букв, між елементом материнської плати та їх визначенням…

1) процесор                            а) набір провідників, якими відбувається обмін

сигналами між внутрішніми пристроями

комп’ютера;

2) чіпсет                                б) набір мікросхем, що призначені для тимчасового

зберігання даних, поки включений комп’ютер

3) шини                                   в) основна мікросхема, що виконує математичні та

логічні операції;

4) оперативний запам’ятовуючий пристрій    г) мікросхема, призначена для

довготривалого

зберігання даних, навіть при

вимкненому комп’ютері;

5) постійний запам’ятовуючий пристрій        д) набір мікросхем, що керують

                                                                           роботою внутрішніх пристроїв ПК

                                                                           і визначають основні функціональні

                                                                           можливості материнської плати;

Тести до теми 4

4.1. інтегральна мікросхема побудована на основі кристалу кремнію, яка виконує певний набір команд (інструкцій) – це …

а) шини

б) процесор

в) плата

4.2. Швидкодія процесора багато в чому залежить від тактової частоти, яка вимірюються в …

а) у гігагерцах (Ггц).

б) у мегагерцях (Мгц)

в) у мінігерцях (Мгц)

4.3. Сучасний процесор підтримує два основні набори команд, а саме…

а) х86 і х87

б) х88 і х89

в) х68 і х78

4.4. Який кеш вбудований у всі процесори класу 486 і вищі?

а) вториний кеш

б) первиний кеш

в) третиний кеш

4.5. До основних видів шин відносять?

а) командна шина

б) ігрова шина

в) вбудована шина

г) адресна шина

д) шина даних

4.6. Залежно від структури регістрів розрізняють такі основні типи процесорів…

а) СІС

б) CISC  

в) RISC

г) RISІ

д) VIRC

4.7. Встановіть відповідність між терміном та його значенням..

1. Динамічне виконання             а) сукупність методів обробки інформації в

                                                      процесорі

2.  Набір команд                          б) найважливішій параметром, що характеризує

                                                     тип процесора

3. Кеш – пам'ять                          в) особлива швидкісна пам'ять, де зберігаються

                                                     вміст і адреси даних, до яких часто

                                                     звертається процесор.

4. Шина даних                             г) набор провідників, для передачі і прийому

                                                      Даних

5. Регістр                                      д) це елемент пам’яті всередині процесора.

Тести до теми 5.

5.1. Процесор зберігає необхідні йому дані і програми, з якими він в даний момент працює в …

а) в оперативній пам’яті

б) в кеш – пам’яті

в) в основній пам’яті

5.2. У найперших ПК як оперативна пам’ять використовувалася так звана…

а) DRM

б) DRAM

в) DRІMІМІ

5.3. Сторінкова організація пам’яті – це…

а) проста схема підвищення ефективності, відповідно до якої пам’ять не розбивається на сторінки

б) проста схема підвищення ефективності, відповідно до якої пам’ять розбивається на сторінки від 2 байт

в) проста схема підвищення ефективності, відповідно до якої пам’ять розбивається на сторінки від 512 байт до декількох кілобайт

5.4. З якого року в ПК використовували оновлений тип оперативної пам’яті – EDO (Extended Data Out)?

а) з 1995

б) з 1990

в) з 1992

5.5. Для оперативної пам’яті EDO схема синхронізації в пакетному режимі має вигляд..

а) 5 – 1 – 1 – 1

б) 5 – 5 – 5 – 5

в) 5 – 2 – 2 – 2  

5.6. Параметри, який характеризують модуль пам’яті..

а) розрядність модуля

б) заряд модуля

в) кількість контактів

г) кількість пам’яті

д) передача даних

5.7. Загальне маркування модулів пам’яті DIMM передбачає схему РСххххm–abcd–ef , встановіть відповідність між знаком схеми та їх означенням

1. хххх                                         а) частота зовнішньої шини

2. m                                              б) тип модуля пам’яті

3. а                                               в) затримка видачі сигналу CAS

4. b                                               г) затримка між сигналами RAS# і CAS

5. е                                               д) тип використовуваного базового дизайну

Тести до теми 6

6.1. Відеоадаптор – це …

а) це обладнання, встановлене всередині комп’ютера, що використовується для підключення монітора й надсилання на нього графічної інформації.

б) це обладнання, встановлене всередині комп’ютера, що використовується для перегляду графічної інформації.

в) це обладнання, встановлене зовні комп’ютера, що використовується для підключення монітора. 

6.2. Сформоване графічне зображення зберігається у внутрішній пам’яті відеоадаптера, яка називається …

а) відеопам’яттю

б) графічною пам’яттю

в) оперативною пам’яттю

6.3. Принцип роботи відеоадаптера виглядає так…

а) центральний процесор комп’ютера формує зображення (кадр) у вигляді кадрового буфера

б) центральний процесор комп’ютера формує зображення (кадр) у вигляді масиву даних і видаляє його у відеопам’яті

в) центральний процесор комп’ютера формує зображення (кадр) у вигляді масиву даних і записує його у відеопам’ять, а саме – в кадровий буфер

6.4. Як і будь–який мікропроцесор, відеочіп має наступні параметри…

а) внутрішня частота

б) зовнішня частота

в) технологія виготовлення

г) шина відеопам’яті

д) загальна частота

6.5. У загальному випадку відеокарти складаються з наступних основних компонентів…

а) чіп

б) відеопам’ять

в) набір мікросхем

г) набір схем

д) карта пам‘яті

6.6. Встановіть відповідність між графічним режимом та його розширенням

1. VGA                                                        а) 640х480

2. SVGA                                                      б) 1280х1024

3. XGA                                                         в) 800х600

4. SXGA                                                        г) 1600х1200

5. UXGA                                                      д) 1024х768

Тести до теми 7

7.1.  Монітор (дисплей) – це…

а) стандартний пристрій виведення, призначений для візуального відображення даних.  

б) стандартний пристрій виведення, призначений для візуального відображення текстових та графічних даних.  

в) стандартний пристрій виведення, призначений для створення текстових та графічних даних.  

7.2. За набором відтінків кольорів, що відображаються, монітори поділяються

а) на кольорові та монохромні

б) на кольорові та біло-сині

в) на монохромні та немонохромні

7.3. Що називають спеціальним шаром між електронними гарматами і люмінофором, що знаходиться дуже близько до останнього ?

а) дзеркало

б) маска

в) решітка

7.4. Основними типами маскі є…

а) апертурна решітка

б) тіньова маска

в) решітна маска

г) тіньова решітка

д) тінь

7.5. Існує три види дисплеїв на рідких кристалах, а саме…

а) кольоровий з пасивною матрицею 

б) кольоровий з активною матрицею

в) монохромний з пасивною матрицею 

г) змішена матриця

д) кольоровий з активною матрицею. 

7.6. Типовий OLED-монітор складається з наступних елементів..

а) субстат

б) анод

в) субнот

г) донад

д) катод

7.7. Встановіть відповідність між типом монітору та його характеристикою

1. CRT – монітори                             а) світиться люмінофор під впливом

                                                            плазмового розряду

2. LCD – монітори                            б) монітори з електронно–променевою

                                                           трубкою громіздкі за розмірами та масою

3. LEР – монітори                             в) дисплї на рідких кристалах безбліковий

                                                           плоский екран і низька потужність

                                                           споживання електричної енергії

4. LED – монітори                        г) монітори в яких застосовується світлодіодне

                                                       підсвічування

5. OLED – монітори                     д) технологія плоскопанельних дисплеїв на

                                                      світловипромінюючих полімерах

6. Плазмові монітори                   е) органічний світловипромінюючий діодний

                                                       Дисплей

Тести до теми 8

8.1. пристрої, розміщені поза системним блоком і задіяні на певному етапі обробки даних – це …

а) перефірійні пристрої

б) первині пристрої

в) вторині пристрої

8.2. Який процес відбувається за допомогою вбудованої у друкуючий вузол матриці, що складається з декількох голок?

а) сканування

б) друкування

в) ксерення

8.3. Матриця з якою кількістю голок є стандартом для сучасних матричних принтерів?

а) 24

б) 12

в) 10

8.4. Якому папері можуть друкувати матричні принтери?

а) на поверхні тільки картону

б) на поверхні рулоного паперу

в) на поверхні будь-якого паперу

8.5. За способом організації переміщення зчитуючого вузла відносно оригіналу сканери поділяються на..

а) планшетні

б) автоматичні

в) барабанні

г) ручні

д) пружині

8.6. До перваг струменевих принтерів можна віднести..

а) низька ціна пристрою

б) висока надійність

в) можливіть передруковування

г) можливість друку в кольорі;

д) низький шум при роботі

8.7. Встановіть відповідність між характеристикою струменевих принтерів та її значенням

1. Швидкість друку                              а) друку графічних зображень складає від

                                                               300 до 720 dpi.

2. Якість друку                                      б) здійснюється з урахуванням того,

                                                               що друк неможливий на рулонному

                                                               папері, плівці

3. Роздільна здатність                           в) в режимі нормальної якості складає 6–8

                                                                          сторінок за хвилину.

          4. Вибір носія                                        г) струменевих принтерів із великою

                                                                         кількістю розпилювачів забезпечують

                                                                         високу якість зображення

Тести до теми 9

9.1. Асинхронний послідовний інтерфейс – це..

а) основний тип інтерфейсу, за допомогою якого здійснюється взаємодія між комп’ютером і принтером

б) основний тип інтерфейсу, за допомогою якого здійснюється взаємодія між комп’ютерами.

в) основний тип інтерфейсу, за допомогою якого підключається комп’ютер

9.2. У паралельних портах для одночасної передачі байту інформації використовується…

а) 8 ліній

б) 6 ліній

в) 10 ліній

9.3. Універсальна послідовна шина – це інтерфейс, що працює з швидкістю…

а) 18 Мбіт/с

б) 14 Мбіт/с

в) 12 Мбіт/с

9.4. Скільки розроблено основних стандартів інтерфейсу USB?

а) 5

б) 3

в) 8

9.5. Існує три швидкості роботи пристроїв USB 2.0, а саме

а) Low-speed – 1500 кбіт/c

б) Full-speed – 32 Мбіт/с

в) Hi-speed – 480 Мбіт/с

г) Full-speed – 12 Мбіт/с

д) Hi-speed – 48 Мбіт/с

9.6. Подальший розвиток інтерфейсу привів до створення SCSI–3 у наступних різновидах….

а) WireFire

б) Ultra SCSI

в) SSі

г) FireWire

д) SSA

9.7. Встановіть відповідність між терміном та його визначенням

1. Послідовний порт                а) це технологія бездротового зв'язку, створена у

                                                   1998 році групою компаній: Ericsson, IBM,

                                                   Intel, Nokia, Toshiba 

2. Паралельний порт                б) універсальна послідовна шина, призначена для

                                                з'єднання периферійних пристроїв 

обчислювальної                                                 техніки

3. USB                                        в) характеризуються тим, що в них для передачі

                                                   біт у слові використовуються окремі

                                                   сигнальні лінії

4. Bluetooth                                г) двонаправлений послідовний інтерфейс,

                                                  призначений для обміну байтовою інформацією

5. Wi-Fi                                    д) стандарту бездротового зв’язку передачі даних,

                                                   який об’єднує декілька протоколів

Тести до теми 10

10.1. Накопичувачі на жорстких магнітних дисках (НЖМД) – це …

а) це основний пристрій для довготривалого збереження малих об’ємів даних

б) це основний пристрій для довготривалого збереження великих об’ємів даних та програм

в) це основний пристрій для короткотривалого збереження великих об’ємів даних та програм

10.2. Перший жорсткий диск був розроблений у…

а) 1973

б) 1979

в) 1980

10.3. Основний інтерфейс, що використовується для підключення жорсткого диску до сучасних ПК, називається

а) IDE

б) IDІ

в) ЕDУ

10.4. Serial ATA – це …

а) високошвидкісний послідовний інтерфейс призначений для пристроїв утворення даних.

б) високошвидкісний послідовний інтерфейс призначений для пристроїв претворення даних.

в) високошвидкісний послідовний інтерфейс призначений для пристроїв збереження даних.

10.5. Які режими передачі даних підтримує IDE/ATA ?

а) ІАМ

б) ЕMA

в) DMA

г) PIO

д) ОІР

10.6. Режим UDMA включається автоматично в таких операційних системах:

а) Windows 7

б) Windows 2000

в) система ПК

г) Windows ХР

д) Windows 8

10.7. Встановити відповідність між рівнем Serial ATA та його значенням

1. Фізичний рівень               а) забезпечення передачі даних з високим ступенем

                                               надійності, якого вимагають протоколи рівня.

2. Канальний рівень             б) здійснює над кадром, що надійшов, необхідні

                                              перетворення – конвертує в послідовність, кодує і

                                              видає в лінію

3. Транспортний рівень       в) організація взаємодії між драйвером контролера і

                                              усіма програмами

4. Прикладний рівень          г) виконує функції арбітражу, отримання результату

                                               виконання операцій передачі даних, а також

                                               реалізує механізми виявлення і корекції помилок

Тести до теми 11

11.1. Починаючи з якого року в базову конфігурацію персонального комп’ютера замість дисководів на 5,25 дюймів почали включати CD–ROM–Drive?

а) з 1995

б) з 1999

в) з 1990

11.2. Якого діаметру і якої товщини виготовляють компакт диск із прозорого пластику?

а) діаметром 140 мм і товщиною 2 мм

б) діаметром 100 мм і товщиною 1мм

в) діаметром 120 мм і товщиною 1,2 мм

11.3. Диск для одноразового запису – це

а) CD–RОМ

б) CD–R

в) CD–W

11.4. Дані на компакт–дисках записуються з використанням технології…

а) CLV

б) CІV

в) CОV

11.5. Основними характеристиками CD–ROM є:

а) час доступу 

б) кількість доступу

в) кількість передачі даних

г) швидкість передачі даних 

д) тип доступу даних

11.6. Які є види DVD–дисків?

а) DVD–R

б) DVD – RW

в) DVD – CD

г) DVD – ROM

д) DVD – B

11.7. Встановіть відповідність між параметрами DVD – дисків та їх числовим значенням

1. діаметр                                                       а) 1,2,4

2. товщина                                                     б) 0,74 мкм

3. крок доріжки                                             в) 4,7 Гбайт– 17 Гбайт

4. довжина хвилі                                           г) 640 нм червоний

5. об’єм пам’яті                                             д) 1,2 мм (по 0,6 мм на шар)

6. кількість шарів                                          е) 120 мм.

Тести до теми 12

12.1. зміна параметрів несучої хвилі за амплітудою або частотою називають..

а) модуляція

б) демодуляція

в) антимодуляція

12.2. В найпростішому випадку фізичне з'єднання двох віддалених комп'ютерів здійснюється за допомогою 

а) радіоканалу

б) модемів

в) антен

12.3. У якому випадку використовується пряме підключення до комп'ютера постачальника послуг Internet?

а) у випадку з виділеними мережами

б) у випадку з відаленими мережами

в) у виподку з комутованими мережами

12.4. Який діапазон швидкості, при підключені до Internet за допомогою радіоканалів?

а) від 60 Кбіт/з до 10 Мбіт/с

б) від 24 Кбіт/з до 1 Мбіт/с

в) від 64 Кбіт/з до 2 Мбіт/с.

12.5. Які є доступні супутникові системи

а) Network System.

б) DirecPc

в) Hughes Network

г) DirecPcоес

д) NetStat Direct

12.6. Що стало можливим завдяки високій швидкості передачі даних в мережах 3G?

а) послуги мобільного зв’язку

б) відеозв’язок

в) вищі системи ПК

г) швидкісний інтернет

д) контроль іншого ПК

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Курсовий проект(робота) з Інформатики. Тема курсового проекту є актуальною для сучасних навчальних закладів, оскільки проблема створення та використання сучасної комп’ютерної техніки у навальному процесі гостро постає перед ними.

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

Похожие материалы:

Социология культуры, её сущность,структура и функции

Понимание культуры как социального феномена дает право и возможность вычленять в обширном мире социологической науки особое направление -социологию культуры. Социологи культуры как специфическая отрасль общей социологии возникла как в ФРГ и Франции в 70-е г.г. ХХ века.

Задание на экзамен по экономике

Громадянське суспільство та правова держава

Політологія. Поняття громадянського суспільства та умови його становлення. Правова держава: сутність та основні принципи. Розвиток громадянського суспільства в незалежній Україні.

Порядок подачи и рассмотрения апелляций по государственной итоговой аттестации

В целях обеспечения права на объективное оценивание участникам ГИА предоставляется право подать в письменной форме апелляцию о нарушении установленного порядка проведения единого государственного экзамена

Установка назогастрального зонда

Сохранить?

Пропустить...

Введите код

Ok