Охорона праці

1.

Права працівників на охорону праці під час роботи на підприємстві.

2.Поняття про охорону праці та її правове забезпечення.

Охорона праці - це система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров'я і працездатності людини у процесі трудової діяльності.

Роботодавець - власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган, незалежно від форм власності, виду діяльності, господарювання, і фізична особа, яка використовує найману працю.Працівник - особа, яка працює на підприємстві, в організації, установі та виконує обов'язки або функції згідно з трудовим договором.Гарантії права працівників на охорону праці: 1)право на безпечні умови праці під час роботи на виробництві; 2)право на соціальне страхування від нещасних випадків та професійних захворювань; 3)на пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови праці;4)на забезпечення спецодягом та іншими засобами індивідуального захисту, миючими та знешкоджуючими засобами;5)на компенсацію власником матеріальної та моральної шкоди працівникові в разі ушкодження його здоров'я.

3.

Охорона праці жінок.

4.

Розслідування нещасних випадків, професійних захворювань на виробництві.

5.

Охорона праці неповнолітніх.

6.

Права працівників на пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови праці.

7.

Органи державного управління охороною праці.

8.

Класифікація засобів індивідуального захисту, порядок видачі.

9.

Пожежна безпека, стан пожежної безпеки в Україні, правила поведінки при пожежах.

10.

Обов’язки працівників виконувати умови нормативних актів з охорони праці.

11.

Відповідальність працівників за порушення трудового законодавства і правил з охорони праці.

12.

Обов’язкові медичні огляди працівників основних категорій.

13.

Спеціальне розслідування, особливості розслідування, правові аспекти.

14.

Зміст колективного договору та його значення у регулюванні трудових відносин.

15.

Електробезпека, основні причини ураження струмом, перша допомога.

16.

Основні принципи державної політики у галузі охорони праці.

17.

Служба охорони праці.

18.

Організація та проведення навчання з питань охорони праці.

19.

Нормативно-правові акти з охорони праці.

20.

Державний нагляд та контроль за додержання законодавства про працю.

21.

Небезпечні та шкідливі фактори, класифікація.

22.

Основні правила безпеки при роботі з комп’ютером.

23.

Методи дослідження виробничого травматизму та їх особливості.

24.

Стан виробничого травматизму і професійного захворювання в Україні.

25.

Які види відповідальності існують за порушення законодавства з охорони праці?

26.

Охорона праці в Україні та інших державах світу, розвиток охорони праці.

27.

Міжнародне співробітництво в галузі охорони праці.

28.

Надання першої долікарської допомоги, основні принципи.

29.

Поняття робочого часу, режим робочого часу.

30.

Небезпечні та шкідливі виробничі фактори в роботі працівника юридичних установ.

31.

Економічне стимулювання охорони праці.

32.

Види інструктажів з охорони праці.

33.

Відповідальність керівників за порушення вимог щодо охорони праці.

34.

Охорона праці як соціально-економічний чинник.

35.

Основні етапи розвитку охорони праці.

36.

Дати визначення з охорони праці, шкідливий та небезпечний чинник, нещасний випадок на виробництві.

37.Основна мета курсу охорони праці.

Головна.мета курсу — надати майбутнім фахівцям знання основ охорони праці реалізація яких на практиці сприятиме поліпшенню умов праці, піднесенню її продуктивності, запобіганню професійним захворюванням, виробничому травматизму тощо.

38.

На які групи поділяються небезпечні та шкідливі чинники за природою дії?

39.

Стрес в трудовій діяльності спеціалістів юридичних спеціальностей.

40.

Предмет, структура, зміст, мета курсу охорони праці.

41.

Основні причини травматизму в Україні.

42.

З яких розділів складається дисципліна «Основи охорони праці», дати характеристику.

43.

Основні причини професійних захворювань в Україні.

44.

Нещасні випадки, які визнаються пов’язаними з виробництвом.

45. Нещасні випадки, які не визнаються пов’язаними з виробництвом.

Не визнаються пов'язаними з виробництвом нещасні випадки, що сталися з працівниками: 1)за місцем постійного проживання на території польових і вахтових селищ; 2)під час використання ними в особистих цілях транспортних засобів, машин, механізмів, устатковання, інструментів, що належать або використовуються підприємством; 3) унаслідок отруєння алкоголем, наркотичними засобами, токсичними чи отруйними речовинами, а також унаслідок їх дії 4) під час скоєння ними злочину, що встановлено обвинувальним вироком суду; 5)у разі смерті або самогубства.

46.

Склаад комісії по розслідуванню нещасного випадку.

47.

Робота комісії по розслідуванню нещасного випадку.

48.Причини електротравм.

Електробезпека - система організаційних і технічних заходів і засобів, що забезпечують захист людей від шкідливого і небезпечного впливу електричного струму, електричної дуги, електромагнітного поля і статичної електрики. Електротравма - травма, зумовлена впливом електричного струму чи електричної дуги. Електротравматизм - явище, що характеризується сукупністю електротравм. Основні причини уражень електрострумом: 1)дотик до струмопровідних або неструмопровідних частин, що опинились під напругою; 2)користування несправним електрообладнанням, електроінструментом, вимірювальними приладами, лампами і побутовими електроприладами.

49.

Що таке електробезпека.

50.

Яка дія електричного струму який проходить через організм людину.

51.

Місцеві електротравми, шляхи проходження струму через тіло людини.

52.

Надання першої допомоги при ураженні електричним струмом.

53.

Гігієна праці, основні положення.

54.

Які роботи в умовах виробництва діляться за величиною енерговитрат.

55.

Які роботи є виходячи з Гігієнічної класифікації праці?

56.

П’ять обов’язкових вимог підвищення працездатності людини.

57.

Виробнича санітарія, основні поняття та визначення.

58.

Види вогнегасників, будова, принципи роботи, дії людини при пожежі.

59.

Основні причини пожеж, небезпечні та шкідливі фактори пов’язані з пожежею.

60.

Умови для виникнення пожежі, засоби для гасіння пожежі.

1.Права працівників на охорону працю під час роботи на підприємстві.

2.Поняття про охорону праці та її правове забезпечення.

3.Охорона праці жінок.

4.Розслідування нещасних випадків, професійних захворювань на виробництві.

5. Охорона праці неповнолітніх.

6.Права працівників на пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови праці.

7.Органи державного управління охороною праці.

8.Класифікація засобів індивідуального захисту, порядок видачі.

9.Пожежна безпека, стан пожежної безпеки в Україні, правила поведінки при пожежах.

10.Обов’язки працівників виконувати умови нормативних актів з охорони праці.

11.Відповідальність працівників за порушення трудового законодавства і правил з охорони праці.

12.Обов’язкові медичні огляди працівників основних категорій.

13.Спеціальне розслідування, особливості розслідування, правові аспекти.

14.Зміст колективного договору та його значення у регулюванні трудових відносин.

15.Електробезпека, основні причини ураження струмом, перша допомога.

16.Основні принципи державної політики у галузі охорони праці.

17.Служба охорони праці.

18.Організація та проведення навчання з питань охорони праці.

19.Нормативно-правові акти з охорони праці.

20.Державний нагляд та контроль за додержання законодавства про працю.

21.Небезпечні та шкідливі фактори, класифікація.

22.Основні правила безпеки при роботі з комп’ютером.

23.Методи дослідження виробничого травматизму та їх особливості.

24.Стан виробничого травматизму і професійного захворювання в Україні.

25.Які види відповідальності існують за порушення законодавства з охорони праці?

26.Охорона праці в Україні та інших державах світу, розвиток охорони праці.

27.Міжнародне співробітництво в галузі охорони праці.

28.Надання першої долікарської допомоги, основні принципи.

29.Поняття робочого часу, режим робочого часу.

30.Небезпечні та шкідливі виробничі фактори в роботі працівника юридичних установ.

31.Економічне стимулювання охорони праці.

32.Види інструктажів з охорони праці.

33.Відповідальність керівників за порушення вимог щодо охорони праці.

34.Охорона праці як соціально-економічний чинник.

35.Основні етапи розвитку охорони праці.

36.Дати визначення з охорони праці, шкідливий та небезпечний чинник, нещасний випадок на виробництві.

37.Основна мета курсу охорони праці.

38.На які групи поділяються небезпечні та шкідливі чинники за природою дії?

39.Стрес в трудовій діяльності спеціалістів юридичних спеціальностей.

40.Предмет, структура, зміст, мета курсу охорони праці.

41.Основні причини травматизму в Україні.

42.З яких розділів складається дисципліна «Основи охорони праці», дати характеристику.

43.Основні причини професійних захворювань в Україні.

44.Нещасні випадки, які визнаються пов’язаними з виробництвом.

45. Нещасні випадки, які не визнаються пов’язаними з виробництвом.

46.Склаад комісії по розслідуванню нещасного випадку.

47.Робота комісії по розслідуванню нещасного випадку.

48.Причини електротравм.

49.Що таке електробезпека.

50.Яка дія електричного струму який проходить через організм людину.

51.Місцеві електротравми, шляхи проходження струму через тіло людини.

52.Надання першої допомоги при ураженні електричним струмом.

53.Гігієна праці, основні положення.

54.Які роботи в умовах виробництва діляться за величиною енерговитрат.

55.Які роботи є виходячи з Гігієнічної класифікації праці?

56.П’ять обов’язкових вимог підвищення працездатності людини.

57.Виробнича санітарія, основні поняття та визначення.

58.Види вогнегасників, будова, принципи роботи, дії людини при пожежі.

59.Основні причини пожеж, небезпечні та шкідливі фактори пов’язані з пожежею.

60.Умови для виникнення пожежі, засоби для гасіння пожежі.

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Файл

OP_ispit.docx

OP_ispit.docx
Размер: 76.7 Кб

.

Пожаловаться на материал

Охорона праці - це система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров\'я і працездатності людини у процесі трудової діяльності.

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

К данному материалу относятся разделы:

Права працівників на охорону праці під час роботи на підприємстві.

Охорона праці жінок.

Розслідування нещасних випадків, професійних захворювань на виробництві.

Охорона праці неповнолітніх.

Права працівників на пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови праці.

Органи державного управління охороною праці.

Класифікація засобів індивідуального захисту, порядок видачі.

Пожежна безпека, стан пожежної безпеки в Україні, правила поведінки при пожежах.

Обов’язки працівників виконувати умови нормативних актів з охорони праці.

Відповідальність працівників за порушення трудового законодавства і правил з охорони праці.

Обов’язкові медичні огляди працівників основних категорій.

Спеціальне розслідування, особливості розслідування, правові аспекти.

Зміст колективного договору та його значення у регулюванні трудових відносин.

Електробезпека, основні причини ураження струмом, перша допомога.

Основні принципи державної політики у галузі охорони праці.

Служба охорони праці.

Організація та проведення навчання з питань охорони праці.

Нормативно-правові акти з охорони праці.

Державний нагляд та контроль за додержання законодавства про працю.

Небезпечні та шкідливі фактори, класифікація.

Основні правила безпеки при роботі з комп’ютером.

Методи дослідження виробничого травматизму та їх особливості.

Стан виробничого травматизму і професійного захворювання в Україні.

Які види відповідальності існують за порушення законодавства з охорони праці?

Охорона праці в Україні та інших державах світу, розвиток охорони праці.

Міжнародне співробітництво в галузі охорони праці.

Надання першої долікарської допомоги, основні принципи.

Поняття робочого часу, режим робочого часу.

Небезпечні та шкідливі виробничі фактори в роботі працівника юридичних установ.

Економічне стимулювання охорони праці.

Види інструктажів з охорони праці.

Відповідальність керівників за порушення вимог щодо охорони праці.

Охорона праці як соціально-економічний чинник.

Основні етапи розвитку охорони праці.

Дати визначення з охорони праці, шкідливий та небезпечний чинник, нещасний випадок на виробництві.

На які групи поділяються небезпечні та шкідливі чинники за природою дії?

Стрес в трудовій діяльності спеціалістів юридичних спеціальностей.

Предмет, структура, зміст, мета курсу охорони праці.

Основні причини травматизму в Україні.

З яких розділів складається дисципліна «Основи охорони праці», дати характеристику.

Основні причини професійних захворювань в Україні.

Нещасні випадки, які визнаються пов’язаними з виробництвом.

Склаад комісії по розслідуванню нещасного випадку.

Робота комісії по розслідуванню нещасного випадку.

Що таке електробезпека.

Яка дія електричного струму який проходить через організм людину.

Місцеві електротравми, шляхи проходження струму через тіло людини.

Надання першої допомоги при ураженні електричним струмом.

Гігієна праці, основні положення.

Які роботи в умовах виробництва діляться за величиною енерговитрат.

Які роботи є виходячи з Гігієнічної класифікації праці?

П’ять обов’язкових вимог підвищення працездатності людини.

Виробнича санітарія, основні поняття та визначення.

Види вогнегасників, будова, принципи роботи, дії людини при пожежі.

Основні причини пожеж, небезпечні та шкідливі фактори пов’язані з пожежею.

Умови для виникнення пожежі, засоби для гасіння пожежі.

Похожие материалы:

Ознакомительный курс для работы на танкерах

Ознакомительный курс для работы на танкерах базируется на минимальных требованиях, обязательных для подготовки и квалификации капитанов, лиц командного и рядового состава танкеров

Институт соучастия в уголовном законодательстве России

Курсовая работа. Институт соучастие, преступления, совершенные в соучастии. Правовые отличительные черты. Установление, что такое понятие соучастие в преступлении, изучение видов соучастие в преступлении.

Обеспечение безопасных условий труда при эксплуатации регулятора частоты синхронного генератора

Выпускная квалификационная работа. Проектируемый в ВКР регулятор частоты может являться потенциальным источником негативных производственных опасных и вредных факторов для работника. В связи с этим целью раздела является обеспечение безопасных условий труда при эксплуатации прибора.

Военная подготовка

Вооружённые Силы Республики Беларусь ВС РБ. Ядерное оружие, защита. Отравляющие вещества ОВ. Сильнодействующие ядовитые вещества СДЯВ. Тактико-технические характеристики ТТХ. Зажигательно-дымовой патрон ЗДП. Вооружение, военная и специальная техника ВВСТ. Радиационная, химическая и биологическая РХБ разведка, защита войск.

Социальная работа с семьями, имеющими детей инвалидов

Выпускная квалификационнная работа. Кафедра общей и практической психологии. Понятие социальной работы с семьями. Основные компоненты социальной работы с семьями. Эмпирическое исследование

Сохранить?

Пропустить...

Введите код

Ok