Підстава та умови матеріальної відповідальності працівників

Підстава та умови матеріальної відповідальності працівників

Підставою настання матеріальної відповідальності працівників є трудове майнове правопорушення, тобто невиконання або неналежне виконання працівником покладених на нього трудових обов'язків, в результаті чого підприємству, установі чи організації була завдана майнова шкода. Таким чином, на підставі вчинення трудового майнового правопорушення, яке є одночасно трудовим дисциплінарним правопорушенням, а також заподіює роботодавцеві майнову шкоду, можна притягти працівника до матеріальної відповідальності.

Умовами настання матеріальної відповідальності працівника є:

1) пряма дійсна шкода;

2) протиправна поведінка працівника;

3) вина в діях чи бездіяльності працівника;

4) прямий причинний зв'язок між протиправною і винною дією чи бездіяльністю працівника і шкодою, яка настала.

Розмір заподіяної роботодавцеві дійсної шкоди наявному майну визначається неоднозначно (ст. 135і КЗпП України). У різних випадках, ситуаціях він буде різний:а) за загальним правилом розмір заподіяної роботодавцеві шкоди визначається за фактичними втратами на підставі даних бухгалтерського обліку, виходячи з балансової вартості (собівартості) матеріальних цінностей за вирахуванням зносу згідно з установленими нормами (ч. 1 ст. 1353 КЗпП України); б) у разі розкрадання, недостачі, умисного знищення чи умисного зіпсуття матеріальних цінностей дійсна шкода визначається за цінами, що діють у даній місцевості на день покриття шкоди (ч. 2 ст. 135і КЗпП України);

в) на підприємствах громадського харчування (на виробництві та в буфетах) і в комісійній торгівлі розмір шкоди, заподіяної розкраданням або недостачею продукції і товарів, визначається за цінами, встановленими для продажу (реалізації) цієї продукції і товарів (ч. З ст. 135. КЗпП України).

При визначенні дійсної майнової шкоди не враховуються: а) природні витрати, знос чи нормальні витрати майна за встановленими нормами; б) вартість тих витрат, які роботодавець повинен буде нести з вини працівника, але до моменту вирішення питання про його матеріальну відповідальність ще не мають місця.Матеріальна відповідальність не настає у випадках, коли шкоду заподіяно в межах обґрунтованого виробничо-господарського ризику (ч. 4 ст. 130 КЗпП України). Ризик вважається обґрунтованим, якщо:

- мета не могла бути досягнута іншими, не ризикованими засобами; - ризик відповідає значенню тієї мети, на досягнення якої його спрямовано; - можливість настання шкідливих наслідків є малоймовірною. При завідомому заподіянні шкоди нормальний ризик відсутній; - об'єктом ризику можуть виступати тільки матеріальні цінності, а не життя і здоров'я людей; - ризикувати мають право тільки особи, що володіють певною професійною підготовкою і досвідом.У випадках, передбачених законом, колективним договором, заподіяння майнової шкоди не є протиправним, а тому не тягне за собою матеріальної відповідальності працівника, а саме якщо ця шкода:

а) заподіяна працівником, який виконав розпорядження чи вказівки роботодавця або уповноваженого ним керівника процесу праці, за умови, що у працівника не було підстав сумніватися в їх правомірності (якщо працівник знав або повинен був знати про протиправній^ розпорядження чи вказівки, заподіяна ним шкода буде протиправною нарівні з керівником, який дав цю вказівку чи розпорядження);

б) належить до категорії нормального виробничо-господарського ризику (ч. 4 ст. 1 30 КЗпП України) і тим самим захищає працівника, який виявив ініціативність та діловитість і ризик його був нормальним, але з незалежних від нього причин він спричинив майнову шкоду;

в) заподіяна працівником, який перебував у стані крайньої необхідності (ч. 4 ст., 130 КЗпП України).

3. Вина працівника - це його психологічне ставлення до вчинюваного ним протиправного діяння та його наслідків, внутрішня сторона протиправної поведінки. Залежно від поєднання інтелектуальної та вольової ознак розрізняють такі форми вини: умисел (прямий і непрямий) та необережність (самовпевненість та недбалість).

Винність поведінки працівника оцінюється з тим, чи виявив він належну увагу, старанність, бережливість, дбайливість, ініціативність, діловитість для запобігання майнової шкоди, будучи зобов'язаним і маючи можливість передбачити і запобігти настанню майнової шкоди. Увага, старанність, дбайливість тощо, які зобов'язаний виявити працівник при виконанні обов'язків у процесі праці, визначаються приписами нормативних актів, колективним та трудовим договорами (контрактами). Аби визначити, чи міг працівник це зробити в конкретному випадку, треба врахувати його професію, спеціальність, кваліфікацію, досвід роботи, вказівки керівника процесу праці тощо.


The basis and conditions of financial liability of employees

The basis of the material liability of employees is a labor of property offence, that is, non-performance or improper performance of the employee assigned to it, job duties, resulting in the enterprise, institution or organization was property damage. Thus, on the basis of committing property offences labor, which is both labour disciplinary offence, and also causes the employer property damage, you can bring the employee to financial liability.

The conditions of the material liability of the employee are:

1) direct actual damages;

2) wrongful conduct of the employee;

3) fault in the actions or inaction of the employee;

4) a direct causal relationship between the illegal and the guilty act or omission of the employee and the damage which occurred.

Size caused to the employer valid existing damage to the property is not uniquely determined (article ) the Labor code of Ukraine). In different cases, situations it will be different:

a) as a General rule, the size of the caused damage to the employer is determined by actual losses on the basis of accounting data on the basis of the carrying value (cost) of material assets less accumulated depreciation according to established norms (paragraph 1 of article 1353 of the Labor code of Ukraine);

b) in the case of theft, shortage, intentional destruction of or intentional damage to material assets actual harm is determined by the prices prevailing in the locality on the day of damages (part 2 of article I the Labor code of Ukraine);

b) at the enterprises of public catering (in the workplace and in the buffets) and Commission trade, the amount of damage caused by theft or loss of products and goods, is determined by the price established for the sale of these products and of goods (Art. 135. The Labor Code Of Ukraine).

In determining the actual damage to property not taken into account: a) natural costs, normal wear and tear or the cost of the property according to established standards; b) the cost of those expenses, which the employer should bear the fault of the employee, but by the time resolution of the question of his liability still don't have the space.

Liability does not occur in cases where harm is caused within the reasonable production and economic risk (part 4 of article 130 of the Labor code of Ukraine). The risk is considered valid if:

- the goal could not be achieved by other, not risky means;

the risk corresponds to the value of the goal towards which it is directed;

- the possibility of an adverse impact is unlikely. When savcova damage, zero risk does not exist;

- the object of risk can act only material values, rather than the life and health of people;

- have the right to risk only individuals with specific professional training and experience.

In the cases provided for by law, collective agreement, the property damage was not wrongful, and so not entail material liability of the employee, namely if this damage:

a) caused to a worker who has complied with the orders or instructions of the employer or a person authorized by the head of the labor process, provided that the employee had no reason to doubt their validity (if the employee knew or should have known of the wrongful^ orders or instructions caused them harm will be illegal along with the Manager who gave this instruction, or order);

b) relates to the normal production and economic risk (part 4 of article 30 1 the labour code of Ukraine) and thereby protects the employee who has shown initiative and efficiency and the risk was normal, but for reasons beyond his control he caused property damage;

b) caused by an employee who was in a state of emergency (part 4 CL 130 of the Labor code of Ukraine).

3. The fault of the employee is his psychological attitude he committed the wrongful act and its consequences, the inner side of wrongful conduct. Depending on the combination of intellectual and volitional characteristics distinguish the following forms of fault: intention (direct and indirect) and negligence (the arrogance and negligence).

The culpability of the conduct of the employee is evaluated, however, if he showed proper attention, diligence, thrift, diligence, initiative, efficiency to prevent property damage, being obliged and having the ability to foresee and prevent the occurrence of property damage. Attention, diligence, care, and the like, which must identify the employee while performing duties in the course of employment, are determined by the requirements of normative acts, collective agreements, employment contracts (contracts). To determine whether the employee is to do in a particular case, you need to consider his profession, speciality, qualification, experience, guidance of the head of the labor process.

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Перевод на английский. The basis and conditions of financial liability of employees

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

Похожие материалы:

Сохранить?

Пропустить...

Введите код

Ok