Розробка оперативного (місячного) плану та оцінювання звітного результату діяльності умовної будівельної дільниці

Політехнічний технікум Конотопського інституту

Сумського державного університету

Менеджмент та матеріалообробка

КУРСОВА РОБОТА

з предмету ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВ

на тему: РОЗРОБКА ОПЕРАТИВНОГО (МІСЯЧНОГО) ПЛАНУ ТА ОЦІНЮВАННЯ ЗВІТНОГО РЕЗУЛЬТАТУ ДІЯЛЬНОСТІ УМОВНОЇ БУДІВЕЛЬНОЇ ДІЛЬНИЦІ №

Студента (ки) ___ курсу ___ групи

напряму підготовки 030601«Менеджмент»

спеціальності «Організація виробництва»

Іванова Івана Івановича

________________

(підпис)

Керівник: викладач ІІ категорії

Іващенко М.М.

________________

(підпис)

Оцінка ________

м. Конотоп 2014 р.

ЗМІСТ

ВСТУП……………………………………………………………………..3

РОЗДІЛ 1 ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ ВИРОБНИЧОЇ ПРОГРАМИ………………………………………………………..…4

Виробнича програма підприємства. Її суть, задачі, показники……...…5

Оцінка та планування виробничої програми……………………….……6

Розробка виробничої програми……………………………………….…..8

Оптимізація виробничої програми………………………………………10

Ресурсне забезпечення виробничої програми……………………….…11

РОЗДІЛ 2 Розробка оперативних планів діяльності структурних підрозділів підприємства………………………………14

2.1. Місячний план діяльності будівельної дільниці………………………….14

2.2. План виробництва……………………………………………………….…15

2.3. Планові показники з праці й заробітної плати………………………….19

2.4. Планові витрати на матеріальні ресурси та експлуатацію машин й механізмів………………………………………………………………………………24

2.5. Планова собівартість загального обсягу робіт на будівництві……….…27

РОЗДІЛ 3 Звітність, контроль та оцінювання результатів діяльності структурних підрозділів…………………………………..33

ВИСНОВКИ……………………………………………………………………36

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ………………………………40

ВСТУП

Перехід України до ринкових відносин, багато в чому, залежить від функціонування матеріальної основи економіки – підприємства. На рівні підприємства створюється суспільний продукт та надаються відповідні послуги, тобто фактично існування підприємств забезпечує існуванню всієї економічної системи держави.

Підприємства поєднують з виробничим процесом кваліфіковану робочу силу, використовують високопродуктивну техніку, здійснюють менеджмент та маркетинг.

В умовах функціонування виробничих підприємств в системі ринкових відносин найбільш важливої ваги набуває питання здійснення ефективного управління підприємством.

Серед питань управління виробничим підприємством найбільш важливими можливо вважати питання виробничого планування та формування виробничої програми.

Поняття формування виробничої програми є достатньо широким і враховує широкий спектр проблем, таких як:

забезпечення підприємства виробничими фондами;

матеріально-технічне забезпечення виробництва;

кадрове забезпечення виробництва;

планування технологічного процесу;

планування виробничого асортименту;

планування маркетингової програми як необхідний елемент ефективної діяльності.

В процесі виконання курсової роботи буде проведено комплексний огляд цих питань, визначено методи їх реалізації та важливість ефективного їх вирішення для досягнення позитивних кінцевих результатів виробничої діяльності підприємства.

Метою цієї курсової роботи є набуття практичних навиків і вміння розробляти й удосконалювати основні елементи економічного механізму внутрішньогосподарських відносин підприємства.

РОЗДІЛ 1 ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ ВИРОБНИЧОЇ ПРОГРАМИ

Виробнича програма підприємства. Її суть, задачі, показники

Виробнича програма підприємства (план виробництва і реалізації продукції) – це система адресних завдань з виробництва і доставки продукції споживачам у розгорнутій номенклатурі, асортименті, відповідної якості і у встановлені терміни згідно договорів поставок.

Виробнича програма підприємства є:

планом виробництва та реалізації продукції;

основним та вихідним розділом плану господарсько-фінансової діяльності підприємства.

Вона визначає:

обсяг випуску продукції;

номенклатуру;

асортимент;

кількість;

якість;

строки;

вартість.

Задачі розроблення виробничої програми:

1. Підвищення якості, надійності, поліпшення дизайну виробу з урахуванням попиту, а також дії конкурентів;

2. Забезпечення високих і стійких темпів зростання випуску продукції як у вартісних, так і у натуральних показниках;

3. Формування номенклатури та асортименту виробів відповідно до стадій їх життєвого циклу;

4. Найбільш повне використання виробничих потужностей та ресурсного потенціалу підприємства.

1.2 Оцінка та планування виробничої програми

Для того, щоб вірно сформувати виробничу програму підприємства, необхідно представити таку важливу інформацію, як характеристика пропонованої продукції, оцінка можливих ринків збуту та конкурентів, стратегія маркетингу. В основу планування виробничої програми покладена система показників обсягу виробництва, яка включає натуральні і вартісні показники.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

РОЗДІЛ 2 Розробка оперативних планів діяльності структурних підрозділів підприємства

2.1 Місячний план діяльності будівельної дільниці № ___

Планування це – процес визначення цілей організації та прийняття рішень щодо їх досягнення.

Суть планування полягає в розробці та обґрунтуванні цілей, визначенні найкращих методів і способів їх досягнення при ефективному використанні всіх видів ресурсів, необхідних для виконання поставлених завдань, і встановленні їх взаємодії.

Об'єктами планування діяльності підприємства є: виробництво і реалізація продукції, її собівартість, забезпеченість трудовими, матеріальними і фінансовими ресурсами, фінансові результати роботи,фінансовий стан підприємства, його інвестиційна діяльність.

Предметом планування на підприємстві є ресурси підприємства.

Зміст процесу планування полягає у пошуку відповідей на три ключових питання:

де організація знаходиться у даний момент?

чого прагне досягти?

як досягти цього стану?

Процес планування проходить чотири етапи:

Розробку загальних цілей;

Визначення конкретних цілей на даний період із наступною їхньою деталізацією;

Визначення шляхів і способів досягнення цілей;

Контроль за процесом досягнення поставлених цілей шляхом зіставлення планових показників із фактичними та корегування цілей.

Таблиця 2.1 – Склад планових показників і нормативна база для їх розрахунку

Показники

Одиниця виміру

Кількісне значення показника

1. Обсяг виробництва

грн.

2. Планова трудомісткість

–"–

3. Чисельність робітників

люд.

4. Вартісний виробіток на 1 працюючого

грн./чол.

5. Фонд заробітної плати

грн.

6. Витрати на матеріали

–"–

7.Витрати на експлуатацію машин (обладнання,

механізмів)

–"–

8. Загальновиробничі витрати дільниці

–"–

9. Собівартість

–"–

2.2 План виробництва

Розробка оперативного плану будівельної дільниці розпочинаємо із визначення складу робіт та обсягів на плановий місяць (квітень).

Розрахунки плану обсягу виробництва проводимо в табличній формі (табл. 2.2), при цьому за планові ціни приймаємо кошторисні ціни (з відповідних збірників ДБН) з урахуванням вартості відповідних матеріалів і конструкцій,що не враховані зо поточними одиничними розцінками (табл. 2.3).

Також враховуємо, що при визначенні планової вартості всього обсягу робіт необхідно врахувати загальновиробничі витрати ( їх планову величину умовно приймаємо на рівні 12% від суми прямих витрат планового обсягу робіт) і кошторисний рівень прибутковості робіт(умовно приймаємо 9% від суми прямих і загальновиробничих витрат).

Таблиця 2.2 – Обсяги виробництва (план–звіт)

Шифр корисної розцінки (РЕКН)

Назва робіт

Натуральна одиниця виміру

Обсяг робіт в натуральних одиницях виміру

Вартість, в грн.

Одиниці виміру робіт

Всього обсягу

поточна одинична розцінка

матер. ресурсів, не врах. один. розцінкою

загальна

план

факт

план

факт

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1-48-1

Рытье траншеи для трубопроводов диаметром 1200 мм в грунтах 1 группы глубиной 2,2м одноковшовым экскаватором с ковшом емкостью 1,0м³

1км

2,0

1,2

20588,80

20588,80

41177,60

24706,56

7-1-15*

Укладка сборных ж/б фундаментных балок длиной до 6г.

100шт. конст-

рукций

1,40

1,96

3311,43

13700,40

17011,83

23816,56

33343,19

…………………………………………………………………………………………

Продовження таблиці 2.2

Разом

115960,90

108883,57

Загальновиробничі витрати

13915,31

13066,03

Нормативний прибуток

11688,86

10975,46

Всього БМР

141565,07

132925,06

Таблиця 2.3 – Вартість матеріальних ресурсів, які не враховані поточними одиничними розцінками на одиницю виміру робіт

Шифр роботи за РЕКН

Назва робіт

Одиниця виміру робіт

Матеріальні ресурси в натуральних одиницях

Кошторисна вартість,в грн.

найменування ресурсу

одиниця виміру

Витрати на одиницю виміру роботи

одиниці ресурсу

витрат ресурсу на од. виміру

1

2

3

4

5

6

7

8

7-1-15

Укладка сборных ж/б фундаментных балок длиной до 6г.

100шт. конст-

рукций

Балки фундаментные, длина до 6м., масса 1,5т

м3

60,0

228,34

13700,40

8-6-1

Кладка наружных простых стен из керамического кирпича при высоте этажа до 4м

м3

Кирпич керамический, одинарный

1

тыс.шт.

0,40

445,53

178,21

2.3 Планові показники з праці й заробітної плати

При розрахунках планових показників з праці та заробітної плати за базу приймають нормативні рівні витрат, до яких слід додавати:

а) витрати заробітної плати на покриття встановлених на підприємстві доплат (за керівництво бригадою, за роботу у вихідні й святкові дні, за виконання державних зобов’язань та ін.) в розмірі 10–15% від суми нормативної заробітної плати основних робіт і преміальних виплат (за своєчасність і якісність виконання планових завдань, високий рівень продуктивності праці та ін.), які приймати на рівні 30 – 60% до суми нормативної заробітної плати на плановий обсяг робіт дільниці.

б) витрати праці та заробітної плати, які відносять на загальновиробничі витрати.

Нормативні рівні працевитрат і заробітної плати розраховують в табличній формі. При цьому за планові норми витрат праці й заробітної плати допускається приймати кошторисні норми.

Плановий фонд заробітної плати (Фзпл) розраховується за формулою:

Фзпл = ∑Qi * Pi * Кд * Кп.в. + Зз.в.

де Qi – обсяг роботи в натуральних одиницях виміру;

Pi – розцінка;

Кд – коефіцієнт доплат (приймати в розмірі 1,1 – 1,15);

Кп.в – коефіцієнт преміальних виплат (приймати на рівні 1,3 – 1,6);

Зз.в. – сума заробітної плати в складі загально виробничих витрат дільниці, яка визначається при розрахуванні загальної суми цих витрат.

Приклад розрахунку

Планові показники

Кд =1,14 (14%);

Кп.в =1,5 (50%);

Кв.н. = 20% (1,2).

Розраховуємо чисельність працюючих:

Ч=ТМсумКв.н.*Теф

ТМсум =7866,27(люд–год).

Тефквітень 2014р.=Тк-вихідні, святкові*n*tзм=30-9*1*8=168(год).

Чплан=7866,271,2*168=7866,27201,60=39чоловік.

Заробітна плата ЗВВ

1)Витрати на впорядкування та утримання території будівельного майданчика прибирання вуличної смуги:

0,4*1218=487,20грн.

2)Витрати на пожежно-сторожову охорону:

9*121830=9*40,6=365,40(грн).

3)Прибирання побутових та санітарно-гігієнічних приміщень:

Ч15=3915=3;

3*0,15=0,45;

0,45*1218=548,10грн.

4)Витрати на охорону праці та техніку безпеки:

7866,278*0,8=983,28*0,8*1,5=1179,94грн.

=487,20+365,40+548,10+1179,94=2580,64грн.

ФЗП(план)=19012,77*1,14*1,5+2580,64=32511,84+2580,64=35092,48грн.

Середня заробітна плата

ЗПср=ФЗП(план)Ч(план)=35092,4839=899,81(грн./чол.).

Вартісна виробітка на одного працівника

Пп(1пр)=115960,9039=2973,36(грн./чол.).

Таблиця 2.4 – Розрахунок нормативних витрат праці та заробітної плати на планові та фактичні обсяги робіт

Шифр роботи за РЕКН

Найменування робіт

Натуральна одиниця виміру

Обсяг робіт

Витрати праці, люд.-год.

Витрати зарплати, грн.

на оди-ницю

на обсяг

на оди-ницю

на обсяг

план

факт

план

факт

план

факт

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1-48-1

Рытье траншеи для трубопроводов диаметром 1200 мм в грунтах 1 группы глубиной 2,2м одноковшовым экскаватором с ковшом емкостью 1,0м³

1км

2,0

1,2

1545,90

3091,80

1855,08

3854,31

7708,62

4625,17

7-1-15

Укладка сборных ж/б фундаментных балок длиной до 6г.

100шт. конст-

рукций

1,40

1,96

649,63

909,48

1273,27

1592,96

2230,14

3122,20

8-6-1

Кладка наружных простых стен из керамического кирпича при высоте этажа до 4м

м3

47,8

52,58

8,47

404,87

445,35

18,40

879,52

967,47

Разом:

2.4 Планові витрати на матеріальні ресурси та експлуатацію машин й механізмів

Планові потреби в матеріальних ресурсах (будівельних матеріалах, конструкціях, виробах – в їх натуральних одиницях виміру), а також в кількості машино-годин визначаються за відповідними виробничими нормами їх витрат конкретної будівельної фірми. В умовах цієї курсової роботи через те, що відсутні відповідні виробничі норми, слід обмежитися розрахунками лише нормативних витрат на матеріальні ресурси та експлуатацію машин, які визначаються в таблиці 2.5.

Нормативні витрати на експлуатацію машин слід приймати з додатка Б, як різницю між чисельником і знаменником гр.3.

Нормативні витрати на матеріали визначаються по різному для груп робіт, які в графі 1 додатка Б приведені:

а) Без позначки «*» (для цих робіт в склад поточних одиничних розцінок включені вартості матеріальних ресурсів, якщо в останніх є потреба) – величина витрат визначаються, як слідуюча:

Чисельник гр.2 мінус знаменник цієї графи і мінус чисельник гр.3

б) З позначкою «*» (для цих робіт більша частина витрат на матеріальні ресурси не врахована поточними одиничними розцінками – величина витрат визначена в табл. 2.3.

Щодо інших матеріальних ресурсів для робіт цієї групи (наприклад, електроди, цвяхи, шурупи, вода і т.п.), витрати яких, як правило, незначні, то потреба в них в господарській практиці забезпечується за оперативними заявками керівника структурного підрозділу із центрального складу фірми, а обсяг відповідних витрат контролюють, виходячи з реального кошторису будівлі та діючих у фірмі норм і цін.

У табл. 2.5 при розрахунку суми витрат на матеріали планову величину вартості не основних матеріалів слід умовно приймати на рівні 5% від суми витрат основних матеріалів.

Таблиця 2.5 – Нормативні витрати на матеріали (конструкції) та експлуатацію машин (план-звіт)

Шифр норм

Найменування робіт

Натуральна одиниця виміру

Обсяг робіт

Нормативні витрати, грн.

На матеріали

На експлуатацію машин

на один. виміру

на обсяг

на один. виміру

на обсяг

план

факт

план

факт

план

факт

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1-48-1

Рытье траншеи для трубопроводов диаметром 1200 мм в грунтах 1 группы глубиной 2,2м одноковшовым экскаватором с ковшом емкостью 1,0м³

1км

2,0

1,2

0

0

0

16734,54

33469,08

20081,45

7-1-15*

Укладка сборных ж/б фундаментных балок длиной до 6г.

100шт. конст-

рукций

1,40

1,96

13700,40

19180,56

26852,78

1056,98

1479,77

2071,68

Продовження таблиці 2.5

Разом:

Витрати на неосновні матеріали (5%):

Всього:

2.5 Планова собівартість загального обсягу робіт на будівництві

Розрахунок планової собівартості загального обсягу робіт проводимо в табличній формі (табл. 2.6). Величини витрат на матеріали та експлуатацію машин наведена в таблиці 2.5.

Величину загальновиробничих витрат заносимо в розмірі за вирахуванням заробітної плати, що входить до складу цих витрат, так як вона включається у статтю «Заробітна плата», яку приймають в розмірі відповідно планового та фактичного фонду заробітної плати.

Приклад розрахунку

ЗВВ (плановий)

1)Амортизація, поточний ремонт, перевезення і перестановка споруд (вагончиків інвентарних):

90*3+3910*90=270+4*90=630(грн).

2)Зношення, ремонт інвентарю та інструментів:

12*39=468(грн).

ЗВВ=630+468=1098,00(грн).

Таблиця 2.6 – Собівартість загального обсягу робіт (план-звіт), в тис.грн.

Статті витрат

План

Факт

1. Заробітна плата

2. Нарахування на з/п

3.Матеріали

4.Експлуатація машин

5.Загальновиробничі витрати*

Разом

РОЗДІЛ 3 Звітність, контроль та оцінювання результатів діяльності структурних підрозділів

Ключовим завданням цього розділу є забезпечення об’єктивного оцінювання звітних результатів структурного підрозділу за плановий період його діяльності. Для цього:

а) складаємо звіт про фактичне (умовно) виконання дільницею планових обсягів робіт, користуючись відхиленнями фактичних обсягів від планових;

б) робимо відповідні розрахунки відхилень фактичних показників від планових та робимо відповідні висновки.

Таблиця 3.1 – Оцінювання рівня виконання основних планових показників діяльності будівельної дільниці № ___ за квітень місяць

Показники

Одиниця виміру

План

Факт

Відхилення,

%

1. Обсяг будівельно-монтажних робіт (БМР)

грн.

141565,07

132925,06

–6,1

2. Трудомісткість БМР

–"–

3. Чисельність робітників

люд.

4. Вартісний виробіток на 1 працюючого

грн./чол.

5. Фонд заробітної плати

грн.

6. Витрати на матеріали

–"–

7. Витрати на експлуатацію машин (обладнання, механізмів)

–"–

8. Загальновиробничі витрати дільниці

–"–

Виконання дільницею планових обсягів робіт згідно з відхиленням є невиконання запланованих показників. Зменшення чисельності робітників призводить до недовиконання будівельно-монтажних робіт та ручних робіт. Відхилення у витратах на експлуатацію машин становить –30%, це випливає з таких робіт, як (1–48–1 «Рытье траншеи для трубопроводов одноковшовым экскаватором с ковшом емкостью 1,0м³», 7–1–15 «Укладка сборных ж/б фундаментных балок длиной до 6г», 7–15–13 «Укладка ж/б пролетных плит покрытий при наибольшей массе монтажных элементов до 8т.», 7–31–5 « Установка в сооружениях сборных ж/б прямоугольных лотков сечением до 0,2м²).

ВИСНОВКИ

Під час виконання курсової роботи було проведено комплексний огляд таких питань, як:

забезпечення підприємства виробничими фондами;

матеріально-технічне забезпечення виробництва;

кадрове забезпечення виробництва;

планування технологічного процесу;

планування виробничого асортименту;

планування маркетингової програми як необхідний елемент ефективної діяльності.

Було визначено методи їх реалізації та важливість ефективного їх вирішення для досягнення позитивних кінцевих результатів виробничої діяльності підприємства.

Виконання дільницею планових обсягів робіт згідно з відхиленням є невиконання запланованих показників. Зменшення чисельності робітників призводить до недовиконання будівельно-монтажних робіт та ручних робіт. Відхилення у витратах на експлуатацію машин становить –30%, це випливає з таких робіт, як (1–48–1 «Рытье траншеи для трубопроводов одноковшовым экскаватором с ковшом емкостью 1,0м³», 7–1–15 «Укладка сборных ж/б фундаментных балок длиной до 6г», 7–15–13 «Укладка ж/б пролетных плит покрытий при наибольшей массе монтажных элементов до 8т.», 7–31–5 «Установка в сооружениях сборных ж/б прямоугольных лотков сечением до 0,2м²).

Список використаної літератури

Гукалюк А.Ф. Моделювання процесу розробки оптимальної виробничої програми // Актуальні проблеми економіки. – 2006. – № 9.

Економіка підприємства (Том ІІ)/За ред. проф. С. Ф. Покропивного,–Київ:”Видавництво «Хвиля-Прес»”,–1995.

Экономика предприятия /Под ред. проф. В. Я. Горфинкеля, В. А. Швандара,–Москва:”Банки и биржи”,–1998.

Экономика предприятия (Книга 3(18))/Под ред. проф. В. М. Семенова–Москва:Центр экономики и маркетинга,–1998.

Закони України (том I) / за ред. Опришко В. Ф. (голова), Горьовий Л. Є., Мацюк А. Р., Осауленко А. І. та інші, – К., 1996.

Клейнер Г.Б., Тамбовцев В.Л., Качалов Р.М. Предприятие в нестабильной экономической среде: риски, стратегии, безопасность,-Москва:”Экономика”,–1997.

Основы предпринимательского дела /Под ред. проф. Ю. М. Осипова, Е. Е. Смирновой,–Москва:БЕК,–1996.

Петрович Й.М. та ін. Економіка виробничого підприємства, Львів. – 1996.

Сергеев И. В. Экономики предприятия,–Москва:”Финансы и статистика”,–1997.

Сідун В.А., Пономарьова Ю.В. Економіка підприємства: Навч. Посібник: Вид. 2-ге, перероб. Та доп. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 356 с.

С.П. Рузанов. Економика и управление производственным предприятием, М.: 2001.

Шмален Г. Основы и проблеми экономики предприятия / Под. ред. проф. А. Г. Поршнева,–Москва:”Финансы и статистика”,–1996.

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Курсова робота

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

Похожие материалы:

Организация воспитания

Внеурочная деятельность. задачи содержание. Организация воспитания. Задачи воспитания Пути реализации задач воспитания. Организация воспитания. Этапы педагогического процесса Сущность процесса обучения

Эстетика. Ответы на экзамен. Шпоры

Ауруға шалдығулар. Медицина

Воздействие топливной энергетики на атмосферный воздух

Расчетная графическая работа по дисциплине «Промышленная экология». Сжигание органического топлива для получения электрической энергии и тепла, является одной из основ функционирования современного общества и экономики.

Лицензионные и свободно распространяемые программные продукты. Реферат

Программа — термин, в переводе означающий «предписание», то есть предварительное описание предстоящих событий или действий. Данное понятие непосредственно связано с понятием алгоритм.

Сохранить?

Пропустить...

Введите код

Ok