Спеціальні питання гігієни і екології

Модуль 2. Спеціальні питання гігієни і екології

Текстові тести

 1. Біохімічне споживання кисню (БСК) - це інтегральний показник вмісту у воді речовин:
  1. завислих
  2. неорганічних розчинених
  3. неокислених неорганічних
  4. * біорозкладених органічних розчинених і колоїдних
  5. плаваючих на поверхні водойми
 2. В чому суть механічної очистки стічних вод ?
  1. * Видалення нерозчинних домішок жиру
  2. Покращення процесів окислення
  3. У флотації і сорбції
  4. Прискорення нейтралізації і коагуляції
  5. Мінералізація органічних забруднень
 3. В яких випадках скидання стічних вод у водойму є недопустимим?
  1. У невелику водойму, коли можливість розведення в ній стічних вод і їх самоочищення досить обмежені.
  2. При наявності в стічних водах високотоксичних речовин.
  3. У водойму, в якій є високий хімічний фон забруднень, створений іншими підприємствами
  4. Якщо скидання стічних вод можна виключити за рахунок раціоналізації виробничого процесу, повторного водопостачання або утилізації цінних речовин.
  5. * У всіх перелічених випадках
 4. Виберіть правильний варіант відповіді:
  1. * Метеотропні реакції можуть виникати до появи синоптичного фронту, в момент проходження фронту і після нього
  2. Метеотропні реакції можуть виникати при підвищеній сейсмічній активності
  3. Метеотропні реакції можуть виникати при геомагнітних бурях
  4. Метеотропні реакції можуть виникати при підвищеній сонячній активності.
  5. Метеотропні реакції можуть виникати при руйнуванні озонового шару
 5. Виберіть правильний варіант відповіді:
  1. * До 70 % хворих гіпертонічною хворобою реагують за 1-2 дні до проходження синоптичного фронту
  2. До 50 % хворих гіпертонічною хворобою реагують при підвищеній сейсмічній активності
  3. До 80 % хворих гіпертонічною хворобою реагують при геомагнітних бурях
  4. До 90 % хворих гіпертонічною хворобою реагують при підвищеній сонячній активності.
  5. До 70 % хворих гіпертонічною хворобою реагують при руйнуванні озонового шару
 6. Види кліматопрофілактики:
  1. * Загартування
  2. Геліопрофілактіка
  3. Аеропрофілактика
  4. Купання у відкритих водоймищах
  5. Зміна кліматичних районів
 7. Визначити відповідність між метеорогічними умовами і збільшенням риску захворювань при низькій вологості:
  1. * Хронічні хвороби органів дихання
  2. Хвороби крові
  3. Хвороби шкіри
  4. Хвороби серця
  5. Хвороби нирок
 8. Від чого не залежить клімат?
  1. географічної широти місцевості
  2. пори року
  3. доби
  4. рельєфу місцевості
  5. * пористості грунту
 9. Від чого не залежить клімат?
  1. географічної широти місцевості
  2. пори року
  3. доби
  4. забруднення повітря
  5. * атмосферного тиску
 10. Від чого не залежить клімат?
  1. географічної широти місцевості
  2. пори року
  3. доби
  4. погодно-кліматичних умов
  5. * опадів
 11. Відстоювання стічної рідини і зброджування осаду здійснюється в споруді:
  1. * двохярусному відстійнику
  2. горизонтальному відстійнику
  3. вертикальному відстійнику
  4. біокоагуляторі
  5. метантенку
 12. Відходи від лікувально-профілактичних закладів необхідно знешкоджувати шляхом:
  1. заховання на полігонах для твердих побутових відходів
  2. знезаражування на території лікарень з наступним вивозом на полігон для твердих побутових відходів
  3. * спалювання в спеціальних пічах у лікарнях *
  4. використання ям Беккера
  5. всі відповіді правильні
 13. Вкажiть основнi показники, по яких можна робити висновки про ефективнiсть роботи споруд бiологiчної очистки стiчних вод?
  1. * Біохімічне споживання кисню БСК
  2. Залишковий хлор
  3. Суспендовані речовини
  4. рН
  5. Вміст розчиненого кисню в воді
 14. Вкажіть метеотропні реакції організму:
  1. Гафська хвороба
  2. * Гіпертонічні, криз, загострення ІХС
  3. Ботулізм
  4. Кесонна хвороба
  5. Висотна хвороба
 15. Вкажіть основні показники, по яких можна робити висновки про ефективність механічної очистки стічних вод?
  1. * Прозорість води, суспензовані речовини, колір і запах
  2. рН води
  3. Підвищена температура води
  4. Наявність плаваючої плівки на воді
  5. Біохімічне споживання кисню (БПК)
 16. Вкажіть схему очищення міських стічних вод:
  1. Механічне очищення – дезинфекція - біологічне очищення - утилізація осаду
  2. Біологічне очищення – дезинфекція
  3. Знешкодження, утилізація осаду – механічне очищення – дезинфекція
  4. * Механічне очищення – біологічне очищення – дезинфекція – утилізація осаду
  5. Біологічне очищення – утилізація осаду – дезинфекція
 17. Вода в пунктах другої категорії водокористування не повинна набувати запахів, що виявляються:
  1. при подальшому хлоруванні
  2. * безпосередньо
  3. при подальшому озонуванні
  4. через 1 годину після хлорування
  5. через 2 години після хлорування
 18. Встановлення порогової концентрації хімічної речовини по впливу на органолептичні властивості води здійснюється в експерименті з використанням:
  1. високочутливих лабораторних тварин
  2. * людей-волонтерів
  3. прецизійних методів физико-хімічного аналізу
  4. розрахункових методів на основі молекулярної структури речовини
  5. апаратури
 19. Гігієнічна ефективність очищення промислових стічних вод вважається достатньою, якщо:
  1. технічна ефективність роботи очисних споруд більше 90 %
  2. технічна ефективність роботи очисних споруд більше 98 %
  3. * концентрація хімічних речовин в контрольних створах водокористування відповідає ГДК
  4. технічна ефективність роботи очисних споруд більше 70 %
  5. сума відношень концентрацій окремих речовин у стічних водах до їхніх ГДК не повинна перевищувати 1,5
 20. Гігієнічна ефективність очищення стічних вод оцінюється за якістю води водного об'єкту в контрольному створі:
  1. * біля першого після спуску пункту водовикористання
  2. нище першого після спуску пункту водовикористання
  3. на 1 км вище місця спуску стічних вод
  4. на 1 км нище місця спуску стічних вод
  5. на 2 км нище місця спуску стічних вод
 21. Гігієнічна ефективність очищення стічних вод оцінюється по концентрації забруднень:
  1. у стічній воді після очищення
  2. у воді водного об'єкту в місці спуску
  3. * у воді біля першого після спуску пункту водокористування
  4. у воді водного об'єкту вище місця спуску стічних вод
  5. у воді водного об'єкту нижче місця спуску стічних вод
 22. Гігієнічна ефективність системи заходів щодо санітарної охорони водних об'єктів – це:
  1. відповідність складу стічних вод, що скидаються, затвердженим ГДС
  2. відповідність стану водного об'єкту екологічним вимогам
  3. * відповідність якості води водного об'єкту у пунктів водокористування 1 і 2 категорії санітарним правилам і нормам
  4. відповідність параметрів роботи очисних споруд будівельним нормам і правилам
  5. відповідність стану біоценозу водних об’єктів
 23. Гігієнічне значення вмісту азоту нітратів у грунті полягає в тому, що це –
  1. * показник давнього органічного забруднення
  2. показник свіжого органічного забруднення
  3. прямий показник фекального забруднення грунту
  4. показник чистоти грунту
  5. непрямий показник забруднення грунту
 24. Гігієнічне значення вмісту клостридії перфрінгенс полягає у тому, що це –
  1. * показник давнього органічного забруднення
  2. показник свіжого органічного забруднення
  3. прямий показник фекального забруднення грунту і показник чистоти грунту
  4. показник чистоти грунту
  5. непрямий показник забруднення грунту
 25. Гігієнічне значення вмісту яєць гельмінтів у грунті полягає в тому, що це –
  1. показник давнього органічного забруднення
  2. показник свіжого органічного забруднення
  3. * прямий показник фекального забруднення грунту
  4. показник чистоти грунту
  5. непрямий показник забруднення грунту
 26. Гігієнічну ефективність очищення промислових стічних вод при спуску їх у межі міста можна вважати достатньою, якщо:
  1. технічна ефективність роботи очисних споруд більше 90%
  2. технічна ефективність роботи очисних споруд більше 98%
  3. * концентрація хімічних речовин в стічних водах після очищення відповідає ГДК
  4. концентрація хімічних речовин в найближчому після спуску створі водокористування відповідає ГДК
  5. сума відношень концентрацій окремих речовин у стічних водах до їхніх ГДК не повинна перевищувати 1,5
 27. Головна причина зміни погоди:
  1. * Рух повітряних мас.
  2. Підвищена сейсмічна активність.
  3. Геомагнітні бурі.
  4. Підвищена сонячна активність.
  5. Руйнування озонового шару.
 28. Головними крітеріями при виборі земельних дільниць під будівництво полігонів твердих побутових відходів є:
  1. * достатність площі, можливість організації санітарно-захисної зони, грунтові і гідрогеологічні умови
  2. техніко-економічне обгрунтування, наявність перспективи розширення
  3. можливість організувати санітарно-захисну зону,
  4. розташування з урахуванням "рози вітрів", рівня стояння грунтових вод
  5. рівень стояння грунтових вод, спрямованість руху і швидкість грунтового потоку, можливість організації санітарно-захисних зон
 29. Гранично-допустиме скидання - це науково-технічний норматив, виконання якого забезпечує дотримання ГДК хімічних речовин:
  1. у стічних водах, що пройшли очищення
  2. у стічних водах в місці скидання їх у водоймище
  3. * у воді водного об'єкту біля найближчого після спуску стічних вод пункту водокористування
  4. у воді водного об'єкту вище 1 км за місце спуску стічних вод
  5. у воді водного об'єкту вище 2 км за місце спуску стічних вод
 30. Грунт, в якому колі-титр дорівнює 0,1, яєць гельмінтів не виявлено, а санітарне число дорівнює 0,79, за ступенем забруднення слід віднести до:
  1. чистого
  2. дуже забрудненого
  3. * малозабрудненого
  4. відносно безпечного
  5. небезпечного
 31. Дезадаптаційний метеоневризм – це синдром психоемоційного напруження (від психологічного дискомфорту до невротичного станів), що викликається дією метеофактора:
  1. Вірно, якщо цей синдром викликаний частою зміною погоди в місці проживання
  2. * Вірно, якщо синдром викликаний різкою зміною кліматичних умов
  3. Вірно, якщо синдром викликаний різкими перепадами чинників погоди протягом дня
  4. Невірно, дезаптационный метеоневроз виявляється у вигляді реакцій спастичного, гіпоксії типу в першу чергу з боку ССС і дихальної системи
  5. Невірно, метеоневроз пов'язаний не з метеофакторами, а з метгемоглобінемією, що виникає при зменшенні змісту кисню в повітрі
 32. Для знешкодження рідких відходів при каналізаційній системі очищення населених місць застосовуються:
  1. Поля асенізації
  2. * Аэротенк
  3. Ьіотермічні камери
  4. Поля заорювання
  5. Поля компостування
 33. Для знешкодження рідких відходів при каналізаційній системі очищення застосовуються:
  1. Поля асенізації
  2. Біотермічні камери
  3. * Аеробіофільтри
  4. Поля заорювання
  5. Поля компостування
 34. Для отримання однієї середньої проби грунту його необхідно відбирати:
  1. в чотирьох точках по периметру прямокутника
  2. * в п"яти точках "конвертом"
  3. в трьох точках по кутам трикутника
  4. в п"яти точках, відібраних довільно
  5. в одній точці довільно
 35. Для оцінки ефективності окремої очисної споруди відбір проб стічних вод проводять:
  1. На вході споруди.
  2. На виході споруди.
  3. У самій споруді.
  4. * На вході і на виході із споруди.
  5. У споруді і на виході із споруди.
 36. Для робочого селища з добовим водовідведенням 500 куб. м стічних вод найбільш доцільна наступна схема очисних споруд:
  1. * решітки-пісковловлювачі-двухярусний відстійник-поля фільтрації
  2. решітки-пісковловлювачі-горизонтальні відтстійники-аерофільтри-вторинні відстійники- контактні резервуари
  3. решітка- септик-поля підземної фільтрації
  4. решітки-пісковловлювачі-горизонтальний відстійник-аеротенк-вторинний відстійник-контактний резервуар
  5. решітки-пісковловлювачі-горизонтальний відстійник-контактний резервуар
 37. До відстійників для механічної очистки стічних вод і бродіння осаду відноситься:
  1. Горизонтальний
  2. Вертикальний
  3. * Двохярусний
  4. Радіальний
  5. Метантенки
 38. До групи організаційних заходів профілактики геліометеотропних реакцій та захворювань відносять:
  1. * Облік метеочутливих хворих;
  2. Нормалізація мікроклімату;
  3. Щадіння організму;
  4. Організація медичного прогнозування погоди.
  5. Повідомлення про медичний прогноз.
 39. До групи технологічних заходів щодо санітарної охорони грунту відносяться:
  1. Збір і видалення відходів
  2. збір, видалення і знешкодження відходів
  3. вибір земельних ділянок для полігонів поховання ТБО
  4. обгрунтування величини СЗЗ полігону поховання
  5. * створення маловідхідних виробництв
 40. До другої категорії санітарно-побутового водокористування відносяться:
  1. ставки
  2. малі річки
  3. * ділянки водного об'єкту, використовувані в цілях рекреації
  4. солоні озера
  5. канали
 41. До найкращої технології водоохорони належить такий метод очищення міських стічних вод:
  1. * Повне біологічне очищення
  2. Хімічне очищення з доочищенням
  3. Хлорування
  4. Знешкодження
  5. Відстоювання
 42. До наслідків опосередкованого впливу погоди на організм належать:
  1. * Метеотропні реакції
  2. Метеотропні захворювання.
  3. Тепловий удар.
  4. Сонячний удар
  5. Переохолодження.
 43. До непрямих джерел забруднення грунту відносяться
  1. викиди промислових підпрємств
  2. відпрацьовані гази авто і авіа- транспорту
  3. рідкі відходи зі ставків-накопичувачів
  4. * усе зазначене
  5. нічого з зазначеного
 44. До основної групи безпосередніх заходів профілактики геліометеотропних реакцій відносяться:
  1. Покращення житлово-побутових умов;
  2. Щадіння організму;
  3. * Загартування;
  4. Підвищення неспецифічної резистентності організму;
  5. Застосування хіміотерапевтичних засобів.
 45. До першої категорії санітарно-побутового водокористування відносяться:
  1. водосховища
  2. * ділянки водного об'єкту, використовувані як джерела питного водопостачання і водопостачання підприємств харчової промисловості
  3. ділянки водного об'єкту - нерестовища цінних порід риб
  4. озера і крупні річки
  5. ставки
 46. До профілактичних заходів медичного характеру щодо попередження метеопатичних реакцій відносять:
  1. * медичний прогноз погоди, щадний спосіб життя, лікарська терапія;
  2. медичний прогноз погоди, загартування, фізіотерапія;
  3. хіміотерапія, масаж, постільний режим;
  4. медикаментозне лікування, медичний прогноз погоди, фізичні вправи;
  5. організаційні заходи, умови праці і відпочинку, оптимізація способу життя.
 47. До профілактичних заходів соціального характеру щодо попередження метеопатій відносять:
  1. медичний прогноз погоди;
  2. * раціоналізація умов праці, відпочинку і способу життя;
  3. вітамінотерапія і гартування;
  4. особиста гігієна і загальнозміцнюючі заходи;
  5. організаційні і лікувально-профілактичні заходи.
 48. До прямих джерел забруднення грунту відносять:
  1. мінеральні добрива
  2. пестициди, які використовуються для протравлення насіння
  3. побутові і промислові відходи
  4. * усе перераховане
  5. усе перераховане, окрім промислових відходів
 49. До санітарно-показових мікроорганізмів у водному середовищі не відносяться:
  1. термотолерантні мікроорганізми
  2. загальні коліформи
  3. коліфаги
  4. * збудники кишкових інфекцій
  5. термостабільні мікроорганізми
 50. До санітарно-показових мікроорганізмів у водному середовищі відносяться:
  1. клебсиели
  2. гемолітичний стафілокок
  3. холерний вібріон
  4. * термотолерантні коліформні бактерії
  5. сальмонелли черевного тифу
 51. До споруд біологічного очищення стічних вод відноситься:
  1. метантенк
  2. * аеротенк
  3. первинний відстійник
  4. пісковловлювач
  5. грати
 52. До споруд для біологічного очищення стічних вод в природних умовах відносяться:
  1. аеротенк
  2. аерофільтр
  3. біофільтр
  4. * біологічний ставок
  5. метантенк
 53. До споруд для знешкодження надмірного мулу відноситься:
  1. аеротенк
  2. аерофільтр
  3. вторинний відстійник
  4. * метантенк
  5. біофільтр
 54. До споруд для механічного очищення стічних вод відноситься:
  1. біофільтр
  2. * горизонтальний відстійник
  3. аерофільтр
  4. поля фільтрації
  5. аеротенк
 55. До споруд механічного очищення стічних вод відноситься:
  1. метантенк
  2. аерофільтр
  3. біофільтр
  4. * первинний відстійник
  5. аеротенк-відстійник
 56. До типових метеотропних реакцій належать:
  1. Порушення сну.
  2. Фантомний біль.
  3. Запаморочення.
  4. * Біль у суглобах.
  5. Швидка втомлюваність.
 57. До якого методу очищення стічних вод відносять поля зрошень і фільтрації ?
  1. * Грунтового
  2. Штучного
  3. Механічного
  4. Біологічного
  5. Факультативного
 58. Дослідження по науковому обгрунтуванню ГДК хімічних речовин в грунті проводяться на всіх напрямках, окрім:
  1. у екстремальних лабораторних умовах
  2. у стандартних грунтово-кліматичних умовах
  3. * у натурних умовах
  4. на кібернетичних моделях
  5. на біологічних моделях
 59. Електричний стан атмосфери обумовлений:
  1. * Іонізацією повітря, електричним полем атмосфери, наявністю газових розрядів
  2. Механічними властивостями повітря
  3. Тільки іонізацією повітря
  4. Хімічними властивостями повітря
  5. Радіоактивний калій
 60. Ефект осадження у первинних відстійниках залежить від:
  1. Вихідних концентрацій завислих і осілих частин та їх співвідношення.
  2. Часу відстоювання.
  3. * Температури стічних вод
  4. Конструктивних особливостей споруди
  5. Від усіх перелічених показників.
 61. З гігієнічних позицій забруднення грунту – це:
  1. * присутність хімічних речовин і біологічних агентів в неналежних кількостях, в неналежний час, в неналежному місці
  2. статистично достовірне відхилення від природного складу аналогічного типу грунту
  3. перевищення ГДК екзогенних хімічних речовин в грунті
  4. неправильне співвідношення в грунті біогенних елементів
  5. наявність в грунті мікроорганізмів
 62. З гігієнічної точки зору найбільш значущим методом знешкодження твердих побутових відходів є:
  1. Спалювання
  2. Захоронення
  3. Складування
  4. * Компостування
  5. Сортування
 63. Завдяки чому на поверхні повільно діючих фільтрів відбувається затримання і загибель бактерій та яєць гельмінтів і мінералізація органічних речовин?
  1. Накладанню на поверхню фільтрів спеціальної тканини.
  2. * Утворенню біологічної плівки.
  3. Накладанню на поверхню фільтрів поліетиленової сітки з дрібними отворами.
  4. Утворенню плівки із розчинених у воді солей металів.
  5. Флокулянтам, що випали в осад.
 64. Завдяки якому методу очищення води пришвидшується осадження завислих в ній часток, усувається колірність води і скорочується тривалість процесу фільтрації?
  1. Хлорування.
  2. Озонування.
  3. * Коагулювання.
  4. Дезодорування.
  5. Фторування.
 65. Замовниками розробки нормативів ГДС забруднюючих речовин , що скидаються у водні об'єкти, виступають:
  1. * Водокористувачі
  2. Органи влади
  3. Органи Мінекобезпеки
  4. Міністерство охорони здоров’я
  5. Підприємство
 66. Заходи профілактики метеотропних захворювань:
  1. Аутотренінг, психопрофілактика
  2. * Кліматопрофілактика, загартування
  3. Здоровий спосіб життя
  4. Вітамінопрофілактика
  5. Ліквідація осередків інфекції в організмі
 67. Згідно СанПіН "Охрана поверхностных вод от загрязнения" до скидання в водойми заборонені стічні воды, що містять:
  1. велику кількість органічних сполук,
  2. * збудників інфекційних захворювань, речовини, на які не встановлені гігієнічні нормативи
  3. велику кількість органічних і мінеральних речовин
  4. поверхнево-активні речовини
  5. рН 8 , температуру 20 градусів Цельсія
 68. Зниження атмосферного тиску у поєднанні з теплим вологим повітрям особливо несприятливі для хворих:
  1. Гафською хворобою
  2. * Ішемічною хворобою серця, гіпотонією,
  3. Ангіною
  4. Кесонною хворобою
  5. Висотною хворобою
 69. Існуючі технології водоохорони за рівнем ефективності очищення води розподіляються на:
  1. * Очистку, доочистку, глибоку очистку
  2. Названого розподілу не існує
  3. Механічну,
  4. Біологічну,
  5. Фізико-хімічну
 70. Клімат 3-го кліматичного поясу характеризується середньорічною температурою червня 20 0С. Які кліматоутворюючі чинники цьому сприяють?
  1. кут падіння сонячних променів, характер підстилаючої поверхні, зелені насадження;
  2. астрономічні показники дня і ночі, кут падіння сонячних променів, вміст СО2 в повітрі;
  3. * кут падіння сонячних променів, географічна широта, характер підстилаючої поверхні;
  4. кут падіння сонячних променів, забруднення атмосфери, географічна широта;
  5. геліомагнітні характеристики місцевості, кут падіння сонячних променів, хімічний склад грунту і характер рослинності.
 71. Клімат місцевості впливає:
  1. на процеси розсіювання викидів в атмосферне повітря
  2. на ефективність біологічних методів знезаражування стічних вод і твердих відходів
  3. на епідеміологію природно-вогнищевих захворювань
  4. на інтенсивність обмінних біохімічних процесів організму людини
  5. * на все перераховане
 72. Кліматопрофілактика направлена на:
  1. Лікування метеотропних захворювань
  2. Попередження захворювань
  3. Зміцнення імунітету
  4. Виявлення ступеня метеопатичності
  5. * Загартування
 73. Медична класифікація погоди за В.Ф.Овчаровою передбачає ....типів погоди:
  1. 3
  2. 4
  3. 5
  4. 6
  5. * 7
 74. Медичні заходи щодо профілактики метеотропних станів:
  1. масаж;
  2. * щадний режим;
  3. госпіталізація;
  4. диетотерапия;
  5. профілактичний курс гімнастики.
 75. Метеотропні реакції виникають у:
  1. Метеостабільних людей;
  2. * Метеочутливих людей;
  3. Практично здорових людей;.
  4. Хворих людей.
  5. Людей похилого віку.
 76. На землеробських полях зрошування дозволяється використання стічних вод після:
  1. * Механічної і біологічної очистки
  2. Очистка не вимагається
  3. Знезараження
  4. Знешкодження
  5. Хімічної очистки
 77. На землеробських полях зрошування забороняється вирощування:
  1. * Овочів, баштанних, ягід та винограду
  2. Зернових культур
  3. Кукурудзи
  4. Картоплі
  5. Соняшник
 78. На мулових майданчиках каналізаційних споруд відбувається:
  1. * Підсушування мулу
  2. Знешкодження мулу
  3. Бродіння мулу
  4. Знезараження мулу
  5. Окислення мулу
 79. На формування клімату впливають:
  1. * Географічне розташування регіону
  2. Інтенсивність циклонної діяльності повітря
  3. Характер підстилаючої поверхні землі
  4. Інтенсивність сонячної радіації
  5. Господарська діяльність людини
 80. Назвіть основні засоби освітлення води:
  1. Знезалізнювання, фторування
  2. Опріснення, дефторування
  3. * Фільтрація, відстоювання
  4. Пом'якшення, коагуляція
  5. Дезодорація, хлорування
 81. Назвіть основні методи очистки води:
  1. * Освітлення
  2. Перехлорування
  3. Коагуляція
  4. Флокуляція
  5. Іонізація
 82. Назвіть основні очисні споруди, що використовуються для проведення відстоювання:
  1. Септики
  2. * Горизонтальні відстійники
  3. Аеротенки
  4. Біофільтри
  5. Радіальні відстійники
 83. Назвіть основні очисні споруди, що використовуються для проведення відстоювання:
  1. Аеротенки
  2. Біофільтри
  3. * Вертикальні відстійники
  4. Камери аерування
  5. Градирні
 84. Найбільш доцільною схемою очищення стічних вод для будинку відпочинку з добовим водовідведенням 20 куб.м є:
  1. решітки-пісковловлювачі-поля зрошування
  2. решітки-пісковловлювачі-вертикальні відстійникі-біофільтри-вторинні відстійники-контактні резервуари
  3. решітки-пісковловлювачі-двухярусний відстійник-поля фільтрації
  4. * компактні установки заводського виготовлення
  5. решітка- септик-поля підземної фільтрації
 85. Найбільш ефективним шляхом вирішення проблеми запобігання забруднення водних об'єктів промисловими стічними водами є:
  1. * Організація безвідходного виробництва і замкнених циклів технічного водопостачання підприємств
  2. Контроль за фоновими концентраціями хімічних речовин в водоймі
  3. Зниження собівартості очищення води
  4. Розробка гігієнічних нормативів і їх дотримання
  5. Контроль за скидом стічних вод у водойми промисловими підприємствами
 86. Найбільш ефективними методами інтенсифікації процесів відстоювання стічних вод є:
  1. * Преаерація + біокоагуляція, електрофлотація
  2. Збільшення концентрації розчиненого кисню
  3. Підвищення температури стічної води
  4. Підлужнення стічної води
  5. Зміна рН води
 87. Найбільш небезпечними в епідеміологічному відношенні є відходи від:
  1. житлового будинку
  2. * лікувально-профілактичних закладів
  3. їдальні
  4. гуртожитку
  5. лазні
 88. Найбільш перспективним методом знешкодження твердих промислових відходів, які не утілізуються, є
  1. заховання
  2. спалювання
  3. * використання як сировини для інших виробництв
  4. подрібнення з наступним скидом у каналізацію
  5. нейтралізація
 89. Найбільше число загострень і патологічних процесів спостерігається:
  1. * При зміні електричних властивостей повітря, при проходженні синоптичного фронту
  2. При зміні температури і тиску атмосфери
  3. При зменшенні вмісту легких іонів в повітрі
  4. При зменшенні вмісту кисню в повітрі
  5. При збільшенні вологості повітря
 90. Найбільше число захворювань і їх загострень спостерігається в перший період проходження синоптичного фронту:
  1. Вірно, оскільки саме в цей час спостерігається різкі стрибкоподібні зміни температури і атмосферного тиску
  2. * Вірно, оскільки в цей період різко міняються електричні властивості повітря і геомагнітна обстановка
  3. Невірно, оскільки різкі зміни метеофакторов мають місце в другому періоді
  4. Невірно, оскільки більшість хворих погано себе відчувають в третьому періоді, оскільки в цей час різко падає атмосферний тиск
  5. Невірно, оскільки різкі зміни температури мають місце в другому періоді
 91. Найближчий до місця спуску стічних вод пункт виробничого контролю за сконцентрованим скиданням встановлюється:
  1. біля першого нижче за течією пункту санітарно-побутового водокористування
  2. * не далі 500 м за течією від місця спуску стічних вод підприємства
  3. на відстані 5 км за течією від місця спуску стічних вод підприємства
  4. на відстані добового пробігу води від місця спуску стічних вод підприємства
  5. в пункті скидання стічних вод
 92. Наявність яких показників вказують про забруднення води стічними водами?
  1. хлороформ, сульфати, гідроокис магнію
  2. формальдегід, фенол
  3. кисень, солі заліза
  4. * хлориди, сульфати, нітрати, нітрити і аміак
  5. гіпохлорит натрію, бікарбонат кальцію
 93. Негативні легкі іони повітря:
  1. Надають пригноблюючу дію
  2. Викликають депресію
  3. Знижують обмін речовин
  4. * Покращують обмін речовин, надають тонізуючу дію
  5. Підвищують артеріальний тиск
 94. Нормативи ГДС при скиді стічних вод у водойми для вперше збудованих або реконструйованих об"єктів повинні бути забезпечені:
  1. * до моменту приймання об"єкта в експлуатацію
  2. у строки, встановлені органами МОЗ України
  3. у строки, встановлені органами Мінекобезпеки
  4. до моменту видачі дозволу на спеціальне водокористування
  5. при здачі об’єкта в експлуатацію
 95. Ознаки жаркого сухого клімату:
  1. * Висока температура повітря і навколишніх предметів
  2. Висока вологість повітря
  3. Низька вологість повітря
  4. Інтенсивна сонячна радіація
  5. Ураганні вітри
 96. Ознаки північного холодного клімату:
  1. * Низькі температури повітря і навколишніх поверхонь
  2. Висока вологість повітря
  3. Низька вологість повітря
  4. Сильні ураганні вітри
  5. Електромагнітні обурення атмосфери
 97. Основна мета хронічного санітарно-токсикологічного експерименту при обгрунтуванні ГДК хімічної речовини у воді - встановити концентрацію:
  1. порогову
  2. * підпорогову
  3. мінімально діючу
  4. середньо несмертельну
  5. летальну
 98. Основне завдання біологічного очищення господарсько-побутових стічних вод:
  1. зниження концентрації завислих речовин
  2. затримання патогенних бактерій
  3. затримання цист лямблій і яєць гельмінтів
  4. * зниження концентрації розчинених і колоїдних органічних речовин
  5. поліпшення органолептичних властивостей стічної рідини
 99. Основне завдання механічного очищення господарчо-побутових стічних вод:
  1. * зниження концентрації завислих речовин
  2. затримання патогенних бактерій
  3. зниження концентрації розчинених і колоїдних органічних речовин
  4. поліпшення органолептичних властивостей стічної рідини
  5. зменшення концентрації розчиненого кисню
 100. Основне завдання санітарно-епідеміологічного нагляду по розділу «Санітарна охорона водних об'єктів»:
  1. контроль санітарного режиму водних об'єктів
  2. нагляд за роботою гідротехнічних споруд
  3. контроль стану біоценозу водних об'єктів
  4. * нагляд за якістю води в пунктах 1 і 2 категорії водокористування населення
  5. аналіз технологічної схеми обробки стічних вод
 101. Основні зони формування повітряних мас на Землі:
  1. степова, лісова гірська, тропічна;
  2. * арктична, антарктична, тропічна, екваторіальна;
  3. морська, континентальна, гірська, арктична;
  4. пустинна, арктична, гірська, тропічна;
  5. степова, лісова, зона пустель, тропічна.
 102. Основні напрями по профілактиці метеотропних реакцій:
  1. клінічні, гігієнічні, превентивні;
  2. соціальні і гігієнічні;
  3. адаптаційні, організаційні, симптоматичні;
  4. довгострокові, короткострокові, постійні;
  5. * соціальні, медичні, індивідуальні.
 103. Основні характеристики стійкості акліматизації людини:
  1. Відсутність метеоневрозів
  2. Напруженість імунної системи
  3. Генетична перебудова системи
  4. Підвищення обміну речовин
  5. * Здатність жити і виконувати трудову діяльність без перенапруження функціональних систем організму
 104. Особливістю полігонного методу складування побутових відходів у порівнянні зі звалищами є:
  1. можливість розміщення ближче до житлової завбудови
  2. укладення проміжних і ізолюючих шарів зі спеціальних матеріалів
  3. * пошарове ущільнення на водонепроникній основі
  4. систематичне перелопачування зі зволоженням
  5. спеціальна система дренажних споруд
 105. Переважання в грунті термофільних бактерій свідчить про:
  1. свіже фекальне забруднення грунту
  2. * забруднення грунту гноєм
  3. давнє органічне забруднення грунту
  4. тривале органічне забруднення
  5. чистий грунт
 106. Переважання у грунті форм клострідіум перфрінгенс свідчить про:
  1. свіже фекальне забруднення грунту
  2. * давнє фекальне забруднення грунту
  3. забрудненні грунту гноєм
  4. недавнє органічне забруднення
  5. грунт чистий
 107. Передача збудників кишкових інфекцій людині з грунту відбувається через всі вказані середовища, окрім
  1. харчових продуктів
  2. грунтових вод
  3. поверхневих вод
  4. * грунтового пилу
  5. всі відповіді правильні
 108. Пісковловлювачі призначені для затримки речовин неорганічного походження (головним чином піску) розмірами:
  1. До 0,1 мм.
  2. * Понад 0,1 мм.
  3. Понад 0,15 мм.
  4. Понад 0,20 мм.
  5. Понад 0,25 мм.
 109. Після закриття звалища твердих побутових відходів його можна рекультивувати і забудовувати житловими і громадськими будинками через:
  1. п"ять років
  2. 10 років
  3. 15 років
  4. 25 років
  5. * ніколи *
 110. Повторне використання стічних вод, що доочищають, в промисловості відноситься до групи заходів:
  1. * технологічних
  2. санітарно-технічних
  3. планувальних
  4. допоміжних
  5. виробничих
 111. Подання на розгляд органам санепідслужби проектів нормативів ГДС здійснюється:
  1. * Розробником нормативів
  2. Органами Мінекобезпеки
  3. Водокористувачем
  4. Підприємством
  5. Органами влади
 112. Показник шкідливості, що характеризує здатність речовини переходити з грунту, накопичуючись в рослинах, називається:
  1. міграційний водний
  2. міграційний повітряний
  3. *фітоакумуляційний
  4. загальносанітарний
  5. всі відповіді правильні
 113. Поквартирну систему видалення ТПВ дозволяється застосовувати:
  1. в приватному секторі забудови
  2. в разі неможливості дотримання необхідних відстаней при розміщенні дворових сміттєзбірників
  3. * при малоповерховій (1-2 поверхи) забудові з високими вимогами щодо очистки території
  4. в багатоповерховій житловій забудові з високою ступінню благоустрою
  5. правильної відповіді немає
 114. Поля фільтрації призначені:
  1. * для очищення господарсько-побутових стічних вод
  2. для вирощування технічних сільськогосподарських культур
  3. для обезводнення осаду стічних вод
  4. для затримки мінеральної суспензії стічних вод
  5. для мінералізації грунту
 115. Попадання в рану людини забрудненого грунту може бути причиною захворювання:
  1. холера
  2. сальмонельоз
  3. * правець
  4. туляремія
  5. бруцельоз
 116. Правила прийому стічних вод промислового підприємства у міську каналізаційну мережу розробляються:
  1. * Виробничим управлінням водопроводно-каналізаційного господарства
  2. Мінекобезпеки України
  3. Санепідслужбою
  4. Кабінет Міністрів України
  5. Міністерство охорони здоров’я України
 117. Прагнення прискорити осідання завислих частинок, знебарвлення води і процес фільтрування призвело до використання у практиці наступного методу:
  1. Хлорування.
  2. * Коагулювання.
  3. Фторування.
  4. Перехлорування.
  5. Пом’якшення.
 118. При виборі земельної ділянки під будівництво споруд по знешкодженню і утилізації твердих побутових відходів мають значення всі показники, окрім:
  1. розміру земельної ділянки, відведеної під будівництво
  2. відстані до межі селитебной зони
  3. виду грунту, глибини залягання грунтових вод
  4. ступені впорядкування населеного місця
  5. * характеру житлової забудови
 119. При виборі методів знешкодження твердих побутових відходів мають значення всі показники, окрім:
  1. розміру території населеного місця
  2. виду грунту
  3. рельєфу місцевості
  4. глибини залягання грунтових вод
  5. * характеру житлової забудови
 120. При визначенні умов спуску стічних вод проектованого підприємства розрахунковий створ розміщується:
  1. * Біля першого після спуску пункту водовикористання
  2. Нище першого після спуску пункту водовикористання
  3. На 1 км вище місця спуску стічних вод
  4. На 1 км нище місця спуску стічних вод
  5. На 2 км нище місця спуску стічних вод
 121. При нагрівному мікрокліматі збільшується ризик таких захворювань:
  1. * Інфекційні захворювання, хвороби серця
  2. Хронічні хвороби нирок
  3. Хвороби крові
  4. Хронічні захворювання органів дихання
  5. Хронічні хвороби шкіри
 122. При охолоджуючому мікрокліматі збільшується ризик таких захворювань:
  1. * Інфекційних, хронічних захворювань органів дихання, хронічні хвороби нирок
  2. Хвороби крові
  3. Хвороби шкіри
  4. Хвороби серця
  5. Хронічний холецистит
 123. При розрахунку гранично-допустимого скиду стічних вод у водні об'єкти з високим рівнем забруднення можна не враховувати:
  1. * Асиміляційну здатність водного об'єкту
  2. ГДК шкідливих речовин у воді водних об'єктів
  3. Фонові концентрації забруднюючих речовин
  4. Взаємовплив хімічних речовин в водоймі
  5. Ступінь розбавлення
 124. При якій системі каналізації знешкодженню піддаються побутові, виробничі і перша порція атмосферних вод?
  1. Загальна сплавна
  2. Роздільна повна
  3. Роздільна неповна
  4. * Напівроздільна
  5. Мала
 125. При якій системі каналізації знешкодженню піддаються тільки побутові і виробничі стічні води?
  1. Загальносплавна
  2. * Роздільна
  3. Напівроздільна
  4. Мала
  5. Роздільна неповна
 126. Прийому на полігони для знешкодження і поховання токсичних промислових відходів підлягає все, окрім:
  1. промислові відходи усіх класів небезпеки, для яких не розроблені методи утилізації
  2. * радіоактивні відходи
  3. промислові відходи I i II класів небезпеки
  4. нафтопродукти, які не підлягають регенерації
  5. Правильної відповіді немає
 127. Природні геохімічні провінції грають провідну роль у виникненні захворювань:
  1. епідемічних
  2. * ендемічних
  3. пандемічних
  4. природно-осередкових
  5. спадкових
 128. Причиною забруднення грунту важкими металами може бути надмірне внесення до нього:
  1. пестицидів
  2. калійних добрив
  3. фосфорних добрив
  4. * полімікродобрив
  5. азотних добрив
 129. Процеси денітрифікації в грунті - це процеси:
  1. окислювальні
  2. * відновні
  3. окислювально-відновні
  4. обмінні
  5. фізіологічні
 130. Реакції тонізуючого типу спостерігаються при:
  1. * При низькому атмосферному тиску в хворих гіпертонічною хворобою
  2. При високому атмосферному тиску у хворих гіпертонічною хворобою
  3. При високій вологості повітря
  4. При високій температурі повітря
  5. При низькій температурі повітря
 131. Розмір санітарно-захисної зони станції аерації по очищенню стічних вод залежить від:
  1. впорядкування території СЗЗ
  2. рельєфу місцевості
  3. * продуктивності очисних споруд
  4. характеру промислових підприємств в місті
  5. характеру підстилаючої поверхні
 132. Розміщення полігонів для знешкодження і заховання токсичних промислових відходів не дозволяється:
  1. * у місцях, які затопляються повіневими водами
  2. на ділянках зі стоянням грунтових вод на рівні не менше 5-х м від нижнього рівня заховання відходів
  3. на ділянках зі слабофільтруючими грунтами (глина, суглинок, сланці)
  4. на ділянках, які не годяться для сільського господарства
  5. у відпрацьованих кар’єрах
 133. Санітарна очистка населених пунктів на всій території має бути:
  1. * Планово-регулярною
  2. Не регламентується
  3. Заявною
  4. Щоденною
  5. Щомісячною
 134. Санітарна очистка населених пунктів на всій території має бути*
  1. * планово-регулярною (контейнерною)
  2. планово-поквартирною (безтарною, дзвінковою)
  3. планово-подвірною (заявною)
  4. Позапланово при потребі
  5. По епідемчним показникам
 135. Санітарне очищення - це збірання, видалення і знешкодження:
  1. твердих побутових відходів
  2. твердих побутових та рідких відходів з неканалізованих населених місць
  3. * твердих побутових і промислових відходів, рідких відходів з неканалізованих населених місць, вуличного змету
  4. твердих побутових і промислових відходів
  5. твердих промислових відходів
 136. Сезонний підйом яких захворювань відмічається восени?
  1. * Загострення виразкової хвороби
  2. Загострення хвороб крові
  3. Загострення хвороб шкіри
  4. Загострення хвороб органів дихання
  5. Загострення хвороб нирок
 137. Сезонний підйом яких захворювань не відмічається восени?
  1. Загострення виразкової хвороби
  2. Загострення гіпертонії
  3. * Загострення хронічного холециститу
  4. Інфаркти
  5. Ангіни
 138. Скид неочищених стічних вод у водні об'єкти дозволяється:
  1. * Не дозволяється
  2. За умови техніко-економічного обгрунтування
  3. Якщо речовини, що містяться в стічних водах, нетоксичні.
  4. Якщо речовини, що містяться в стічних водах нестабільні
  5. Дозволяється, якщо об’єм водойми великий
 139. Скид неочищених стічних вод у водні об'єкти дозволяється:
  1. Дозволяється без обмежень
  2. * Якщо умови змішування і розбавлення стічних вод дозволяють зберегти якість води водного об'єкту у найближчому пункті водокористування
  3. За умови техніко-економічного обгрунтування
  4. Якщо речовини, що містяться в стічних водах, нетоксичні.
  5. Якщо речовини, що містяться в стічних водах нестабільні
 140. Скид стічних вод у водні об'єкти в межах населеного пункту:
  1. * Забороняється
  2. Дозволяється без обмежень
  3. Дозволяється за погодженням з місцевими органами влади
  4. Дозволяється, якщо концентрація хімічних речовин не перевищує ГДК
  5. Дозволяється, якщо хімічні речовини не токсичні
 141. Скид стічних вод у водойми дозволяється тільки:
  1. За умови повної біологічної очистки і знезараження
  2. Якщо вміст шкідливих речовин у стічних водах не перевищує ГДК
  3. Якщо склад і властивості води водойм у пунктах водокористування після скиду стічних вод будуть задовольняти вимогам "Санітарних правил охорони поверхневих водойм"
  4. За умови повної хімічної очистки
  5. Якщо температура води не перевищує допустиму
 142. Скидання будь-яких стічних вод у водний об'єкт не допускається:
  1. * в межах першого поясу зони санітарної охорони джерела питного водопостачання
  2. у водосховища енергетичного призначення
  3. у річки з тривалістю льодоставу більше 3 місяців
  4. з річкових суден, обладнаних спорудами для очищення стічних вод
  5. в зоні спостереження
 143. Скільки є фаз акліматизації ?
  1. Одна.
  2. Дві
  3. * Три
  4. Чотири
  5. П’ять.
 144. Склад і властивості води проточних водних об'єктів повинні відповідати нормативним вимогам у створі:
  1. * На 1 км вище за течією від пункту водокористування
  2. На 1 км вище і нижче за течією від пункту водокористування
  3. На 1 км вище місця випуску стічних вод
  4. В місці пункту водокористування
  5. На 5 км вижче за течією від пункту водокористування
 145. Склад міських стічних вод, що поступають на станцію аерації, залежить:
  1. від величини міста
  2. * від наявності локального очищення на промислових об'єктах міста
  3. від розмірів селітебної зони
  4. від кількості населення
  5. від рельєфу місцевості
 146. Складові частини системи профілактики геліометеотропних реакцій:
  1. Повідомлення ЛПЗ про медичний прогноз;
  2. Медична класифікація погоди;.
  3. * Облік метеочутливих хворих;.
  4. Система профілактичних заходів для хворих;.
  5. Медико-метеорологічне прогнозування.
 147. Складування твердих побутових відходів відноситься до наступного з методів знешкодження:
  1. термічних
  2. біотермічних за участю термофілів
  3. механічних
  4. хімічних
  5. * біологічних з участю анаеробів
 148. Спалювання опавшого листя на території житлової забудови, у скверах та парках:
  1. * забороняється
  2. дозволяється при певних умовах (температура нижче 10 0С)
  3. дозволяється за погодженням з санітарно-епідеміологічною службою на достатній відстані від житлових будинків, але не у парках і скверах
  4. дозволяється взимку
  5. дозволяється при відсутності вітру
 149. Спастична реакція, що характеризується дратівливістю і порушенням сну, болями в області серця, спостерігається при різкому потеплінні і збільшенні атмосферного тиску:
  1. * Невірно, оскільки ця реакція виникає при зниженні температури і високій вологості
  2. Невірно, оскільки ця реакція виникає при зниженні температури і тиску атмосфери
  3. Невірно, оскільки ця реакція виникає при збільшенні вмісту легких іонів в повітрі
  4. Невірно, оскільки ця реакція виникає при зменшенні вмісту кисню в повітрі
  5. Невірно, оскільки ця реакція виникає при зниженні тиску і збільшенні вологості повітря
 150. Спастичні реакції спостерігаються:
  1. * В дні з підвищеним атмосферним тиском, різким зниженням температури, високою вологістю.
  2. В дні з пониженим атмосферним тиском, різким підвищенням температури, високою вологістю.
  3. В дні з підвищеним атмосферним тиском, різким підвищенням температури, низькою вологістю
  4. В дні з підвищеним атмосферним тиском і рухливістю повітря.
  5. В дні з різким зниженням температури, високою вологістю.
 151. Сума відношень концентрацій окремих речовин у стічних водах до їхніх ГДК не повинна перевищувати:
  1. * 1,0.
  2. 1,5
  3. 3,0
  4. 4,5
  5. 5,0.
 152. Суміш, що складається із господарсько-побутових стічних вод населеного місця, стічних вод підприємств комунально-побутового обслуговування і стічних вод підприємств харчової промисловості, це:
  1. * Міські стічні води
  2. Промислові стічні води
  3. Господарсько-побутові води
  4. Фонові стічні води
  5. Стічні води лікувальних закладів
 153. Термін тимчасового зберігання відходів у дворових сміттєзбірниках регламентується
  1. * строком їх розкладання і загнивання
  2. терміном виплоду мух з лічинок
  3. сезоном
  4. рішенням місцевіх органів влади за погодженням з санепідслужбою
  5. кількістю
 154. Технологічно ефективно працюючими аеротенками та біофільтрами є такі, у яких якість очищеної стічної води за БСК 5відст. (відстояної) відрізняється від розрахункової не більше, ніж на:
  1. 30 %.
  2. * 35 %.
  3. 40 %.
  4. 45 %.
  5. 50 %.
 155. У клінічній класифікації погоди по Федорову враховується:
  1. * Міждобові коливання температури, атмосферного тиску, швидкість руху повітря
  2. Зміна електропровідності атмосфери
  3. Зменшення вмісту легких іонів в повітрі
  4. Зменшення вмісту кисню в повітрі
  5. Іонізація повітря
 156. У якій з перерахованих нижче споруд здійснюється повне очищення води?
  1. Повільний фільтр
  2. Фільтр АКХ
  3. Камера реакції
  4. Контактний освітлювач
  5. * Відстійник
 157. У якій споруді по очищенню стічних вод здійснюється зброджування надмірного мулу?
  1. * метантенку
  2. аерофільтрі
  3. аеротенку
  4. біофільтрі
  5. біокоагуляторі
 158. Укажіть основні засоби знебарвлення води:
  1. Перехлорування, кип’ятіння.
  2. * Відстоювання, фільтрація, коагуляція, флокуляція.
  3. Аерування, фторування, пом’якшення.
  4. Обробка окислювачами, нейтралізація.
  5. Вуглевання, хлорування.
 159. Успішній акліматизації людини в північних, холодних умовах сприяє:
  1. Висококалорійний режим харчування
  2. Збільшення кількості вітаміну С
  3. Раціональний одяг і житло
  4. * Чіткий режим праці і відпочинку в період полярної ночі
  5. Щоденна фізична зарядка
 160. Успішній акліматизації людини в умовах жаркого клімату сприяє:
  1. * Раціональний режим харчування
  2. Полегшений одяг і раціональне житло
  3. Зниження кількості білків тваринного походження
  4. Капітальне житло
  5. Продукти тваринного походження в раціоні живлення
 161. Фази акліматизації людини (по Г.М. Данішевському):
  1. гостра фаза, фаза напруги, фаза спокою;
  2. реактивна фаза, фаза рівноваги, фаза стійкої акліматизації;
  3. * початкова фаза, фаза перебудови динамічного стереотипу, фаза стійкої акліматизації (фаза зриву акліматизації);
  4. фаза напруги, фаза екзальтації, фаза спокою (фаза зриву акліматизація);
  5. нижня фаза акліматизації, середня фаза зниженої акліматизація, фаза адаптації.
 162. Фізіологічні закономірності кліматопрофілактики:
  1. * Кількісна залежність сили роздратування і відносин реакції організму
  2. Ефект розузгодження
  3. Ефект адаптації
  4. Ефект суммації
  5. Ефект післядії
 163. Формування погоди і кліматичних умов в основному проходить в шарі атмосфери, який називається:
  1. Мезосфера
  2. Екзосфера
  3. * Тропосфера
  4. Іоносфера
  5. Стратосфера
 164. Хімічне споживання кисню (ХСК) - це інтегральний показник вмісту у воді речовин:
  1. завислих
  2. неорганічних
  3. всіх органічних розчинених і колоїдних
  4. * біорозкладених органічних розчинених і колоїдних
  5. плаваючих на поверхні водойми
 165. Через який час від початку роботи необхідно знімати верхній поверхневий шар забрудненого піску в повільному фільтрі?
  1. Через 1-2 дні.
  2. Через 3-5 днів.
  3. Через 8-12 днів.
  4. Через 20-25 днів.
  5. * Через 30-60 днів
 166. Через який час від початку роботи необхідно промивати швидкий фільтр?
  1. Через 1-2 год.
  2. Через 3-5 год.
  3. * Через 8-12 год.
  4. Через 20-30 год.
  5. Через 50-60 год.
 167. Чи дозволите Ви використання безпосередньо акваторії водосховища для скиду стічних вод ТЕЦ, ТЕС, АЕС?
  1. * Ні в якому разі
  2. Дозволю
  3. Рішення буде залежати від температури стічних вод
  4. Дозволю, якщо концентрації речовин в воді не перевищують ГДК
  5. Рішення буде залежати від токсичності розчинених речовин в стічній воді
 168. Чи допускається випуск очищених стічних вод у водойми в межах населеного пункту через існуючі випуски?
  1. Не допускається
  2. У виняткових випадках при узгодженні із СЕС і технічно-економічному обгрунтуванні
  3. Допускається
  4. Допускається при узгодженні із органами влади
  5. Якщо температура очищених вод не вище 40 0 С
 169. Чим забезпечується висока ефективність освітлення і очищення води на повільних фільтрах?
  1. Більшою товщиною шару щебеню і піску,
  2. Швидкістю фільтрації,
  3. * Наявністю біологічної плівки,
  4. Попередньою коагуляцією води,
  5. Попереднім відстоюванням.
 170. Чинники, сприяючі розвитку метеотропних реакцій:
  1. підвищення радіаційного фону;
  2. поступова зміна атмосферного тиску;
  3. надлишок ультрафіолетового випромінювання;
  4. * різка зміна температури повітря, вологості, швидкості руху повітря, атмосферного тиску і геліомагнітних характеристик;
  5. недостатній рівень природної освітленості.
 171. Чинники, що формують погоду:
  1. * природні;
  2. соціальні;
  3. біологічні;
  4. технічні;
  5. антропогенні
 172. Що використовується для обробки осадів стічних вод ?
  1. * Метантенк
  2. Аеротенк
  3. Септик
  4. Двохярусні відстійники
  5. Мулові площадки
 173. Що відбувається з органічними речовинами, що потрапили у воду відкритих водойм, в процесі самоочищення ?
  1. * Мінералізуються за рахунок життєдіяльності мікроорганізмів,
  2. Фільтруються через шар піску на дні водойми,
  3. Випаровуються,
  4. Розкладаються під дією ультрафіолетових променів.
  5. Осідають.
 174. Що не враховується в клінічній класифікації погоди по Федорову :
  1. * Середньодобова температура повітря
  2. Міждобові коливання атмосферного тиску
  3. Відносна вологість повітря
  4. Міждобові коливання температури
  5. Швидкість руху повітря
 175. Що не відноситься до методів хімічної очистки стічних вод ?
  1. Коагуляція
  2. Нейтралізація
  3. Флотація
  4. * Осадження
  5. Іонний обмін
 176. Що не відноситься до основних методів очистки води?
  1. Освітлення
  2. Знезалізнювання
  3. * Перехлорування
  4. Знебарвлення
  5. Дезодорація
 177. Що не відноситься до споруд біологічної очистки ?
  1. * Радіальні відстійники
  2. Поля фільтрації
  3. Біологічні фільтри
  4. Біологічні ставки
  5. Аеротенки
 178. Що не відноситься до штучних методів очищення стічних вод ?
  1. * Біологічні ставки
  2. Решітки
  3. Відстійники
  4. Пісковловлювачі
  5. Септиктенк
 179. Що не є кліматоутворюючим фактором?
  1. Географічна широта.
  2. Висота над рівнем моря.
  3. * Географічна довгота
  4. Рельєф і тип земної поверхні.
  5. Близькість до морів і океанів.
 180. Що не являється результатом процесу самоочищення води?
  1. Вода стає прозорою,
  2. Зникає неприємний запах,
  3. Органічні речовини мінералізуються,
  4. Частина патогенних збудників гине.
  5. * Зменшується кількість радіоактивних речовин.
 181. Як визначається температура повітря у відкритій атмосфері?
  1. люксметром;
  2. психрометром;
  3. кататермометром. ;
  4. анемометром;
  5. * метеостанцією.
 182. Як називається ділянка підвищеного тиску діаметром 5000-6000 км зі зростанням його від периферії до центру?
  1. Циклони.
  2. Геомагнітне поле.
  3. * Антициклони.
  4. Фронт.
  5. Кліматичний пояс.
 183. Як називається процес пристосування до нових кліматичних умов?
  1. Адаптація.
  2. * Акліматизація.
  3. Метеотропна реакція.
  4. Урбанізація.
  5. Дезадаптація.
 184. Як називається сукупність фізичних властивостей приземного шару атмосфери за відносно короткий проміжок часу?
  1. Клімат.
  2. * Погода.
  3. Циклон.
  4. Антициклон.
  5. Кліматичний пояс.
 185. Як оцінити небезпеку речовин, які не мають вітчизняного нормативу при виявленні їх у джерелах водопостачання?
  1. * до розробки і затвердження вітчизняних нормативів орієнтуватися на рекомендації ВООЗ
  2. за індексом токсичності води
  3. за класом небезпеки токсичних речовин
  4. за пороговою концентрацією по впливу на санітарний режим
  5. за пороговою концентрацією по органолептичних властивостях
 186. Як ще можна назвати процес утворення біологічної плівки на повільному фільтрі?
  1. „Осідання”,
  2. „Згортання”,
  3. * "Дозрівання.”
  4. „Коагулювання”
  5. „”Бродіння”.
 187. Який з нижчеперелічених критеріїв є головним, що характеризує клімат?
  1. Атмосферний тиск;
  2. Вологість повітря;.
  3. Середня температура липня;.
  4. Світловий клімат.
  5. * Середньорічна температура повітря
 188. Який із показників стічних вод змінюється найбільш швидко?
  1. * Температура, водневий показник
  2. Вміст розчиненого кисню
  3. Концентрація сполук заліза, марганцю, кальцію
  4. Твердість води
  5. Концентрація хлоридів і сульфатів
 189. Який метод очищення стічних вод є природним ?
  1. * Аеротенк
  2. Грунтовий метод
  3. Септиктенк
  4. Метантенк
  5. Біологічний ставок
 190. Який метод очищення стічних вод є природним ?
  1. * Біологічний ставок
  2. Відстійник
  3. Септиктенк
  4. Метантенк
  5. Пісковловлювач
 191. Який механізм очистки повільних фільтрів?
  1. A. Промивання струменем води, спрямованої знизу вгору,
  2. B. Промивання струменем води, спрямованої згори вниз,
  3. Промивання струменем води під тиском,
  4. * Механічне знімання верхнього шару,
  5. Фільтр не очищається, бо є одноразовий.
 192. Який механізм очистки очистки швидких фільтрів?
  1. Промивання струменем води, спрямованої знизу вгору,
  2. Промивання струменем води, спрямованої згори вниз,
  3. Промивання струменем води під тиском,
  4. * Механічне знімання верхнього шару,
  5. Фільтр не очищається, бо є одноразовий.
 193. Який тип медико-метеорологічної ситуації є найбільш несприятливим для людей з хронічними захворюваннями?
  1. І тип.
  2. ІІ тип.
  3. * ІІІ тип.
  4. ІУ тип.
  5. У тип.
 194. Які особливості слід враховувати при встановленні вимог до спуску стічних вод?
  1. * Розхід і якісний склад стічних вод та режим їх відведення.
  2. Характер використання водного об’єкта.
  3. ГДК шкідливих речовин у воді водойм відповідно до категорії водойми і виду водокористування.
  4. Стан водного об’єкта, якість води і її гідрологічну характеристику, конструкцію пристроїв для скидання стічних вод
  5. Усі перелічені особливості
 195. Які поля при каналізаційній системі очищення населених місць використовуються для знешкодження нечистот і вирощування сільськогосподарських культур?
  1. Поля фільтрації
  2. * Поля зрошування
  3. Поля асенізації
  4. Поля заорювання
  5. Поля компостування
 196. Які чинники мають найбільше значення у виникненні метеопатії в момент проходження фронту?
  1. * Зміна електропровідності атмосфери, зміна електричного поля
  2. Зміна температури і тиску атмосфери
  3. Зменшення вмісту легких іонів в повітрі
  4. Зменшення вмісту кисню в повітрі
  5. Збільшення вологості повітря
 197. Якого кліматичного району нема в будівельній класифікації клімату?
  1. Холодного.
  2. Помірного.
  3. Жаркого.
  4. Теплого
  5. * Суворого
  6. * Відрізок часу протягом якого реєструється максимальний рівень функції
  7. Відрізок часу протягом якого реєструється мінімальний рівень функції
  8. Різниця між максимальним і мінімальним значенням біологічного ритму
  9. Мінімальне значення біологічного ритму
  10. Максимальне значення біологічного ритму
 198. Білизну з яких волокон використовують для зменшення болей у хворих із захворюваннями суглобів ?
  1. * Хлоринову
  2. Шовкову
  3. Лляну
  4. З бавовняного трикотажу
  5. Лавсанову
 199. Біоритми це:
  1. * Самопідтримуючі автономні процеси чергувань станів організму і коливань фізіологічних реакцій індивідуума
  2. Процеси чергувань станів організму, що необхідно тренувати
  3. Фізіологічні коливання реакцій у відповідь на подразнення
  4. Психологічні реакції організму у відповідь на дію зовнішніх чинників
  5. Ритм роботи серця
 200. Біоритми це:
  1. * Самопідтримуючі автономні процеси чергувань станів організму і коливань фізіологічних реакцій індивідуума
  2. Ритмічне повторення одних і тих же симптомів в один і той же час
  3. Автономні процеси організму, що спрямовані на одужання
  4. Внутрішній годинник організму
  5. Біологічний водій ритму серця
 201. В ході проведення психогігієнічних досліджень вивчаються:
  1. * Властивостей характеру, темпераменту
  2. Стан здоров’я, віково-статевих особливостей
  3. Самопочуття досліджуваного
  4. Настрій, рівень статевого дозрівання
  5. Адекватність самооцінки
 202. Виберіть кількість балів, яка відповідає дуже високій екстраверсії:
  1. * 22–26 балів
  2. 7–11 балів
  3. 12–16 балів
  4. 52–58 балів
  5. 28–34 балів
 203. Виберіть кількість балів, яка відповідає дуже високій інтраверсії:
  1. * 0–6 балів
  2. 22–26 балів
  3. 30–35 балів
  4. 40–45 балів
  5. 17–21 балів
 204. Викладіть основні правила поведінки та безпеки перебування у лазні загального призначення:
  1. * Для вимірювання температури повітря не слід користуватись ртутними термометрами, не можна вносити мийні та інші засоби в скляній тарі, не відвідувати лазню хворими на інфекційні захворювання, грибкові хвороби тощо
  2. Краще лазню відвідувати у години максимального сп’яніння щоб отримати контрастний душ
  3. Більш безпечним є відвідування лазні зранку та у робочі дні
  4. В лазні відсутній будь-який ризик для здоров’я відвідувачів
  5. Таких правил не існує
 205. Виробничий одяг це:
  1. * Спеціальний засіб, призначений для запобігання або зменшення впливу на працівника небезпечних або шкідливих виробничих чинників
  2. Одяг для відпочинку
  3. “Обличчя” фірми
  4. Одяг із натуральної тканини
  5. Натільний одяг
 206. Високий рівень розумової та фізичної працездатності зумовлює наявність:
  1. * Мотиваційної спрямованості
  2. Високої самооцінки
  3. Низької самооцінки
  4. Фізичної підготовки
  5. Виховання
 207. Високий рівень розумової та фізичної працездатності зумовлює наявність:
  1. * Мотиваційної спрямованості
  2. Гарного настрою
  3. Спадкової схильності
  4. Високого рівня освіти
  5. Низького рівня нейротизму
 208. Від синхронізації життєдіяльності організму залежить:
  1. * Фізична форма
  2. Статевий розвиток
  3. Взаємовідношення з оточуючими
  4. Рівень освіти
  5. Рівень уваги
 209. Від синхронізації життєдіяльності організму залежить:
  1. Статевий розвиток
  2. Взаємовідношення з оточуючими
  3. Рівень освіти
  4. * Рівень працездатності
  5. Рівень уваги
 210. Від синхронізації життєдіяльності організму залежить:
  1. * Самопочуття, настрій
  2. Статевий розвиток
  3. Взаємовідношення з оточуючими
  4. Рівень освіти
  5. Рівень уваги
 211. Вітаміносинтезуюча функція шкіри полягає в синтезі вітаміну:
  1. Вітаміну А
  2. Вітаміну В
  3. Вітаміну С
  4. * Вітаміну Д
  5. Вітаміну Е
 212. Гігієнічний індекс зубів дозволяє оцінити:
  1. * Чистоту та інтенсивність зубного нальоту.
  2. Число карієсних зубів.
  3. Кількість неушкоджених зубів.
  4. Кількість пломбованих зубів.
  5. Стан ротової порожнини.
 213. Дайте основний перелік приміщень парової лазні загального призначення:
  1. * Вхід, тамбур, вестибуль, гардероб, кімната для лікування, роздягальня, мийна, парильня, туалет
  2. Перелік приміщень значення немає, головне комфортний мікроклімат та доброякісна вода
  3. Перелік приміщень такої лазні має відповідати вимогам до санітарного пропускника
  4. Окрім традиційних і обов’язкових приміщень у цій лазні мають бути ще гральні автомати, більярд та аптека
  5. Такий перелік значення немає, головне комфорт
 214. Десинхроноз – це
  1. * Вид хронопатології
  2. Процес лікування хронічних захворювань
  3. Передвісник одужання
  4. Покращання фізичної форми
  5. Порушення взаємовідносин в сім’ї
 215. Десинхроноз – це
  1. * Супутник різноманітних захворювань
  2. Процес лікування хронічних захворювань
  3. Покращання фізичної форми
  4. Порушення взаємовідносин в сім’ї
  5. Порушення характеристик особистості
 216. Для визначення властивостей темпераменту використовують опитувальник:
  1. * Русалова
  2. Шмішека
  3. ММРІ
  4. Mini-mult
  5. Кеттела
 217. Для визначення властивостей темпераменту використовують опитувальник:
  1. * Айзенка
  2. Конюхова
  3. Спилбергера
  4. Шмішека
  5. ММРІ
 218. Для дослідження гігієнічних показників тканин одягу використовують методики:
  1. * Визначення товщини тканини та її щільності та капілярності
  2. Визначення кольорової гами
  3. Сумісність кольорів
  4. Вартість 1 м2 тканини у гривнях
  5. Вартість 1 кг тканини у євро
 219. Для нормального функціонування шкіри людини необхідно:
  1. * Використовувати воду як основний засіб миття шкіри
  2. Не мити тіло водою, а лише користуватися ароматизаторами та лосьйонами
  3. Щоденно протирати шкіру одеколоном або спиртом
  4. Використовувати воду, але тільки дистильовану
  5. Обмежити миття тіла, але щоденно одягати відпрасовану натільну білизну
 220. Для нормального функціонування шкіри людини необхідно:
  1. * Періодично змивати забруднювачі
  2. Використовувати щоденно мило, що дезінфікує шкіру
  3. Використовувати дезодоранти
  4. Не мити тіло водою, а лише користуватися ароматизаторами та лосьйонами
  5. Щоденно протирати шкіру одеколоном або спиртом
 221. Для нормального функціонування шкіри людини необхідно:
  1. * Підтримувати шкіру у чистоті
  2. Використовувати дезодоранти
  3. Не мити тіло водою, а лише користуватися ароматизаторами та лосьйонами
  4. Використовувати воду, але тільки дистильовану
  5. Обмежити миття тіла, але щоденно одягати відпрасовану натільну білизну
 222. Для профілактики десинхронозів на робочому місці необхідно:
  1. * Гаряче харчування
  2. Покращувати настрій
  3. Зниження
  4. Зручні меблі
  5. Гарний мікроклімат у колективі
 223. Для профілактики десинхронозів на робочому місці необхідно:
  1. * Під час відпочинку створювати затемнення
  2. Покращувати настрій
  3. Зниження
  4. Зручні меблі
  5. Гарний мікроклімат у колективі
 224. Для профілактики десинхронозів на робочому місці необхідно:
  1. * Влаштування мікропауз
  2. Покращувати настрій
  3. Зниження
  4. Зручні меблі
  5. Гарний мікроклімат у колективі
 225. Для профілактики десинхронозів на робочому місці необхідно:
  1. * Організовувати денний сон, періоди тиші, гаряче харчування
  2. Покращувати настрій
  3. Зниження
  4. Зручні меблі
  5. Гарний мікроклімат у колективі
 226. Для профілактики захворювання карієсом проводяться профілактичні заходи:
  1. * Фторування води, протикарієзні дієти, догляд за станом ротової порожнини.
  2. Огляд ротової порожнини.
  3. Використання настоянок трав.
  4. Чищення зубів содою.
  5. Полоскання зубів водою.
 227. До визначальних рис психічного здоров’я слід відносити:
  1. * Нервово-психічний розвиток, що відповідає віку
  2. Відсутність виражених акцентуацій характеру
  3. Зниження професійних здібностей
  4. Підвищення рухової активності
  5. Випередження психічного розвитку щодо віку
 228. До визначальних рис психічного здоров’я слід відносити:
  1. * Відсутність психічних захворювань, сприятливий стан ЦНС
  2. Несприятливий стан ЦНС, випередження психічного розвитку щодо віку
  3. Відсутність виражених акцентуацій характеру
  4. Наявність психічних розладів серед родичів
  5. Зниження професійних здібностей
 229. До завдань психогігієни слід віднести:
  1. * Аналіз нервово-психічного здоров’я населення.
  2. Психофізичне тренування.
  3. Проведення професійної орієнтації.
  4. Використання нетрадиційних форм фізичного виховання.
  5. Використання традиційних форм професійно-прикладної підготовки.
 230. До завдань психогігієни слід віднести:
  1. * Розробка вікових стандартів розвитку особливостей особистості, вивчення характеру впливу чинників середовища на організм.
  2. Використання нетрадиційних форм фізичного виховання.
  3. Використання традиційних форм професійно-прикладної підготовки.
  4. Впровадження оптимального рухового режиму.
  5. Проведення хронометражних спостережень.
 231. До завдань психогігієни слід віднести:
  1. * Вивчення характеру впливу чинників середовища на організм
  2. Використання нетрадиційних форм фізичного виховання
  3. Використання традиційних форм професійно-прикладної підготовки
  4. Впровадження оптимального рухового режиму
  5. Проведення хронометражних спостережень
 232. До змінених фізіологічних кривих відносяться:
  1. * Платоподібні
  2. Циркадні
  3. Циркулярні
  4. Традиційні
  5. Нетрадиційні
 233. До змінених фізіологічних кривих відносяться:
  1. * Інертні
  2. Циркулярні
  3. Традиційні
  4. Нетрадиційні
  5. Фізіологічні
 234. До змінених фізіологічних кривих відносяться:
  1. * Двохвершинні
  2. Циркадні
  3. Циркулярні
  4. Традиційні
  5. Фізіологічні
 235. До змінених фізіологічних кривих відносяться:
  1. * Інвертовані
  2. Циркулярні
  3. Традиційні
  4. Нетрадиційні
  5. Фізіологічні
 236. До основних біоритмологічних принципів раціональної організації повсякденної діяльності людини слід віднести:
  1. * Запровадження методів раціональної організації вільного часу
  2. Підвищення резистентності організму
  3. Підвищення позитивного емоційного самопочуття
  4. Покращання мікроклімату у колективі
  5. Зниження рівня фізичного навантаження
 237. До основних біоритмологічних принципів раціональної організації повсякденної діяльності людини слід віднести:
  1. * Запровадження засобів раціональної організації вільного часу
  2. Підвищення резистентності організму
  3. Підвищення позитивного емоційного самопочуття
  4. Зниження рівня фізичного навантаження
  5. Покращання настрою
 238. До основних біоритмологічних принципів раціональної організації повсякденної діяльності людини слід віднести:
  1. * Забезпечення поєднання часу трудової діяльності з часом оптимуму фізіологічних функцій організму, використання рухової активності як синхронізатора біологічних ритмів
  2. Підвищення резистентності організму
  3. Підвищення позитивного емоційного самопочуття
  4. Покращання мікроклімату у колективі, покращання настрою
  5. Зниження рівня фізичного навантаження
 239. До основних показників ступеня вираження головних рис темпераменту відносять:
  1. * Стійкість рухових проявів
  2. Зміни настрою
  3. Професійна спрямованість
  4. Розумові здібності
  5. Самовдосконалення
 240. До основних показників ступеня вираження головних рис темпераменту відносять:
  1. * Силу спонукання, швидкісні характеристики моторної діяльності
  2. Зміни настрою, стійкість емоційних проявів
  3. Професійна спрямованість, самовдосконалення
  4. Розумові здібності
  5. Психофізіологічну адаптованість
 241. До повсякденного одягу відносяться такі гігієнічні вимоги:
  1. * Забезпечити оптимальний підодяговий мікроклімат та тепловий комфорт людини
  2. Одяг не має впливати на формування підодягового мікроклімату
  3. Основна гігієнічна вимога – тривалість використання та стійкість до вологи
  4. Гігієнічні вимоги є безпідставними – головне чи задоволений користувач одягу
  5. Якщо одяг влаштовує користувача, то гігієнічні вимоги до одягу є некоректними
 242. До провідних психогігієнічних принципів оптимізації діяльності людини відноситься:
  1. * Обґрунтування та диференційоване запровадження заходів психогігієнічної корекції
  2. Атестація робочих місць
  3. Принципи організації фізичного виховання
  4. Визначення розумової працездатності
  5. Проведення загартовування
 243. До провідних психогігієнічних принципів оптимізації діяльності людини відноситься:
  1. * Проведення гігієнічного нормування виробничої діяльності людини, раціональну організацію позаробочої діяльності
  2. Гігієнічну оцінку умов праці та навчання
  3. Атестація робочих місць
  4. Принципи організації фізичного виховання, проведення загартовування
  5. Визначення розумової працездатності
 244. До синтетичних полівініл-хлоридних тканин відносяться:
  1. Лавсан
  2. Орден
  3. Капрон
  4. Триацетат
  5. * Хлорин
 245. До складу синтетичних миючих засобів (СМЗ) входять:
  1. * Поверхневоактивні речовини (ПАР), алкілсульфати, алкілсульфонати, алкіларилсульфонати, добавки, які покращують ціноутворення, підсилюють мийні властивості тощо.
  2. Спирти із цукрів, жири натуральні, емульгатори, консерванти та зрихлювачі.
  3. Ефіри високого ґатунку, гліцерини природного походження та барвники.
  4. Скипидар у рівному співвідношенні із жирами природними та гліцерином.
  5. Абсолютно такі ж компоненти як і для мила рідкого за винятком тригліцеридів вищих жирних кислот.
 246. До сфери особистої гігієни входять:
  1. * Гігієна тіла та порожнини рота, фізична культура, загартування тощо
  2. Тютюнопаління тільки після прийняття їжі
  3. Вживання алкоголю тільки перед сном
  4. Приймання гарячих ванн під час роботи
  5. Захоплення грою у доміно
 247. До сфери особистої гігієни входять:
  1. * Запобігання шкідливим звичкам, гігієна статевого життя, гігієна одягу та взуття тощо
  2. Приймання гарячих ванн під час роботи
  3. Захоплення грою у доміно
  4. Туризм та алкоголізм
  5. Постійне відвідування змагань шахістів
 248. До сфери особистої гігієни входять:
  1. * Гігієна відпочинку і сну, гігієна індивідуального харчування, гігієна розумової праці і ін.
  2. Тютюнопаління тільки після прийняття їжі
  3. Приймання гарячих ванн під час роботи
  4. Туризм та алкоголізм
  5. Постійне відвідування змагань шахістів
 249. До шкідливих звичок не відноситься:
  1. Наркоманія
  2. Алкоголізм
  3. Тютюнопаління
  4. * Меломанія
  5. Токсикоманія
 250. До шкідливих звичок не відноситься:
  1. Наркоманія
  2. Алкоголізм
  3. Тютюнопаління
  4. * Бібліоманія
  5. Токсикоманія
 251. До штучних целюлозних тканин відносяться:
  1. Лавсан
  2. Нітрон
  3. Капрон
  4. * Триацетат
  5. Хлорин
 252. До яких захворювань може призвести незадовільний гігієнічний догляд:
  1. Цукровий діабет
  2. * Фурункульоз
  3. Кір
  4. Гастродуоденіт
  5. Бронхіт
 253. Екологічне значення синтетичних мийних засобів (СМЗ):
  1. * СМЗ повинні мати високу ступінь біологічного розщеплення у водоймах (до 80%), гранично-допустима концентрація (ГДК) поверхнево активних речовин (ПАР) – 0,5 мг/л для аніонних та до 0,1 мг/л неіоногенних речовин
  2. СМЗ збагачують водойми киснем та азотом.
  3. СМЗ сприяють ефективній аспірації води.
  4. СМЗ сприяють знебарвленню та кращій прозорості води.
  5. СМЗ для водойму є корисним або індиферентним.
 254. З метою визначення властивостей характеру використовують особистісні опитувальники:
  1. * Шмішека
  2. Айзенка
  3. Конюхова
  4. Шевчука
  5. ККУ
 255. З метою визначення властивостей характеру використовують особистісні опитувальники:
  1. * Кеттела
  2. Иванова
  3. Айзенка
  4. Конюхова
  5. Шевчука
 256. З метою визначення властивостей характеру використовують особистісні опитувальники:
  1. * ММРІ, Mini-mult
  2. Иванова, ККУ
  3. Айзенка
  4. Конюхова
  5. Шевчука
 257. З метою визначення особливостей нервово-психічних станів використовують тестові методики:
  1. * Люшера
  2. ВАН
  3. Русалова
  4. Шмішека
  5. Айзенка
 258. З метою визначення особливостей нервово-психічних станів використовують тестові методики:
  1. * САН
  2. Айзенка
  3. Кеттела
  4. РСК
  5. Іванова
 259. За своєю характеристикою калійні мила:
  1. Тверді,
  2. * Рідкі,
  3. Емульговані,
  4. Розчинні,
  5. Комбіновані.
 260. За своєю характеристикою натронні мила:
  1. * Тверді,
  2. Рідкі,
  3. Емульговані,
  4. Розчинні,
  5. Комбіновані.
 261. За фізичною структурою синтетичні миючі засоби не випускаються у вигляді
  1. Порошків
  2. Рідин
  3. Паст
  4. * Мазей
  5. Гранул
 262. Забруднення шкіри зумовлене:
  1. * Накопиченням продуктів обміну
  2. У охайної людини шкіра не забруднюється
  3. Забруднення шкіри більш притаманне для працівників бухгалтерій
  4. Забруднення шкіри залежить від щільності одягу
  5. Забруднення шкіри залежить від особливостей харчування
 263. Забруднення шкіри зумовлене:
  1. * Злущення омертвілого епідермісу. Нашарування волокон одягу, пилу.
  2. Забруднення шкіри залежить від щільності одягу
  3. Забруднення шкіри залежить від особливостей харчування
  4. Забруднення шкіри залежить від питного режиму
  5. Забруднення шкіри залежить від пори року
 264. Загальні вимоги до тканин, що використовуються для виготовлення одягу:
  1. * Мати низьку (для зимового одягу) або високу (для літнього одягу) теплопровідність
  2. Збільшувати об’єм та зріст людини
  3. Зменшувати масу та зріс користувача
  4. Бути модною та ніжною
  5. Змінювати колір в залежності від температури повітря
 265. Загартування НЕ сприяє:
  1. Підвищенню адаптаційних можливостей організму до впливу несприятливих чинників
  2. * Підвищенню концентрації уваги
  3. Зниженню чутливості до респіраторних та інфекційних захворювань
  4. Підвищенню працездатності
  5. Формуванню позитивних фізіологічних реакцій
 266. Здоров’я людини це:
  1. * Стан повного фізичного, душевного та соціального благополуччя при відсутності хвороб чи фізичних дефектів
  2. Тривалість її життя
  3. Кількість років працездатності
  4. Кількість дітей у сім’ї
  5. Здатність матеріального забезпечення сім’ї
 267. Здоров’я людини це:
  1. * Стан повного біологічного, фізичного, психофізичного і соціального благополуччя, коли функції всіх органів і систем людини врівноважені з навколишнім середовищем, відсутні будь-які захворювання та фізичні дефекти
  2. Кількість дітей у сім’ї
  3. Здатність матеріального забезпечення сім’ї
  4. Досягання високих показників у спорті
  5. Досягання високих результатів у фізичній культурі
 268. Здоров’я людини це:
  1. * Процес збереження і розвитку біологічних, фізіологічних функцій при оптимальній працездатності та соціальній активності людини при максимальній привалості її активного життя
  2. Тривалість її життя
  3. Кількість років працездатності
  4. Досягання високих показників у спорті
  5. Досягання високих результатів у фізичній культурі
 269. Здоров’я населення це:
  1. * Статистичне поняття, що характеризується комплексом соціально-економічних і демографічних показників, рівнем фізичного розвитку, захворюваності та інвалідності певної групи людей
  2. Народжуваність у сільській місцевості
  3. Народжуваність у містах
  4. Домінування осіб репродуктивного віку
  5. Перинатальна смертність
 270. Здоров’я населення це:
  1. * Стан повного фізичного, душевного та соціального благополуччя, а не тільки відсутність хвороби чи фізичних дефектів
  2. Домінування осіб репродуктивного віку
  3. Перинатальна смертність
  4. Постнатальна патологія
  5. Кількість репродуктивного населення
 271. Здоров’я населення це:
  1. * Статистичне поняття, що є найбільш ймовірним при врахуванні таких показників як захворюваність, інвалідність, смертність, фізичний розвиток та ін.
  2. Народжуваність у сільській місцевості
  3. Народжуваність у містах
  4. Перинатальна смертність
  5. Кількість репродуктивного населення
 272. Здоровий спосіб життя людини це:
  1. * Такий спосіб життя, який спрямований на збереження та зміцнення здоров’я
  2. Максимальний термін перебування на свіжому повітрі
  3. Систематичний догляд за ротовою порожниною та талом
  4. Життя без тютюнопаління та вживання алкогольних напоїв
  5. Своєчасна відмова від вживання наркотиків
 273. Здоровий спосіб життя людини це:
  1. * Комплекс біологічних та соціальних цілеспрямованих заходів та засобів життєдіяльності, які відповідають потребам і можливостям людини і яких вона свідомо дотримується з метою збереження та укріплення здоров’я
  2. Своєчасне зняття спраги
  3. Сімейний образ життя
  4. Максимальний термін перебування на свіжому повітрі
  5. Систематичний догляд за ротовою порожниною та тілом
 274. Здоровий спосіб життя людини це:
  1. * Відмова від шкідливих звичок при такій життєдіяльності, яка сприяє збереженню та зміцненню здоров’я
  2. Своєчасне зняття спраги
  3. Сімейний образ життя
  4. Максимальний термін перебування на свіжому повітрі
  5. Систематичний догляд за ротовою порожниною та талом
 275. Здоровий спосіб життя населення це:
  1. * Такий спосіб його життя, який забезпечує поєднання повноцінної біологічної і соціальної адаптації кожної людини і який зумовлює і забезпечує подальший розвиток суспільства
  2. Це захоплення населення фізкультурою
  3. Це захоплення населення спортом
  4. Це його залучення до масового відпочинку
  5. Це робота на земельних ділянках
 276. Здоровий спосіб життя населення це:
  1. * Такий спосіб життя населення, який зумовлює високі показники його здоров’я
  2. Це його залучення до масового відпочинку
  3. Це робота на земельних ділянках
  4. Це ранкова гімнастика
  5. Це фізкультура на виробництві
 277. Здоровий спосіб життя населення це:
  1. * Такий спосіб життя населення, який на фоні високого рівня матеріального благополуччя зумовлює високі показники його здоров’я
  2. Це захоплення населення фізкультурою
  3. Це захоплення населення спортом
  4. Це його залучення до масового відпочинку
  5. Це робота на земельних ділянках
 278. Зубна паста – це:
  1. * Багатоскладова система, в формуванні якої беруть участь абразивні, зволожуючі, зв’язуючі, піноутворюючі, поверхнево активні компоненти, консерванти, смакові наповнювачі, вода і лікувально-профілактичні компоненти.
  2. Суміш солей кальцію і фосфору.
  3. Витяжка лікувальних трав і наповнювача.
  4. Суміш солей кальцію, фтору і поверхнево активних речовин
  5. Сода і смакові наповнювачі.
 279. Індивідуальні засоби захисту органів дихання поділяються на:
  1. * Фільтруючі та ізолюючі
  2. Фільтруючі та пилонепроникні
  3. Ізолюючі та повітропроникні
  4. Ізолюючі та захисні
  5. Захисні та повітропроникні
 280. Мегаритми – це ритми від:
  1. * Це ритми від 1 року до десятків років
  2. Від 30 хвилин до 28 годин
  3. Від 20 днів до 1 року
  4. Від 28 годин до 20 днів
  5. Від 20 до 28 годин
 281. Мегаритми – це ритми від:
  1. * Це ритми від 1 року до десятків років
  2. Від 10 років до сторіч
  3. Від 5- до 10 років
  4. До 30 хвилин
  5. Сотні років
 282. Мезор – це:
  1. * Рівень ритму, що представляє собою середню величину фізіологічної функції протягом одного біологічного циклу
  2. Рівень ритму, що представляє собою максимальну величину фізіологічної функції протягом одного біологічного циклу
  3. Рівень ритму, що представляє собою максимальну величину фізіологічної функції протягом двох біологічних циклів
  4. Рівень ритму, що представляє собою максимальну величину фізіологічної функції протягом трьох біологічних циклів
  5. Середня величина фізіологічної функції протягом одного біологічного циклу
 283. Мезор – це:
  1. * Рівень ритму, що представляє собою середню величину фізіологічної функції протягом одного біологічного циклу
  2. Середня величина фізіологічної функції протягом одного біологічного циклу
  3. Рівень ритму, що представляє собою середню величину фізіологічної функції протягом трьох біологічних циклів
  4. Рівень ритму, що представляє собою мінімальну величину фізіологічної функції протягом трьох біологічних циклів
  5. Рівень ритму, що представляє собою мінімальну величину фізіологічної функції протягом двох біологічних циклів
 284. На поверхні шкіри в результаті впливу сонячної та штучної УФ радіації синтезується вітамін Д3 .
  1. * з 7-дегідрохолестерину
  2. з 5-гідрохолестерину
  3. з 3- холестерину
  4. з 6-дегідрогенази
  5. з 2- дегідрогенази
 285. Наведіть основний перелік складових об’єктивних чинників здорового способу життя людини:
  1. * Матеріальне забезпечення особистості освіта, професійна приналежність, наявність роботи та рівень її оплати, кількість членів сім’ї, життєві умови тощо
  2. Правила госпіталізації та постійне вживання антибіотиків
  3. Постійне вживання саліцилатів та антикоагулянтів
  4. Стерилізація повітря у квартирі і особливо у спальних кімнатах
  5. Забезпечення населення колективними засобами захисту від негативних виробничих та побутових чинників
 286. Наведіть основний перелік складових об’єктивних чинників здорового способу життя людини:
  1. * Комунальні зручності у побуті, належні умови виробничого середовища, нормальні взаємини у трудовому колективі, сім’ї тощо
  2. Стерилізація повітря у квартирі і особливо у спальних кімнатах
  3. Забезпечення населення колективними засобами захисту від негативних виробничих та побутових чинників
  4. Постійне прослуховування відповідних теле- та радіотрансляцій
  5. Повна довіра рекламодавцям та реалі заторам косметичної продукції
 287. Наведіть основний перелік складових об’єктивних чинників здорового способу життя людини:
  1. * Можливість повноцінного, збалансованого та доброякісного харчування, використання одягу та взуття у відповідності із гігієнічними вимогами тощо
  2. Правила госпіталізації та постійне вживання антибіотиків
  3. Стерилізація повітря у квартирі і особливо у спальних кімнатах
  4. Забезпечення населення колективними засобами захисту від негативних виробничих та побутових чинників
  5. Постійне прослуховування відповідних теле- та радіотрансляцій
 288. Наведіть основний перелік складових суб’єктивних чинників здорового способу життя людини:
  1. * Особиста гігієна тіла, ротової порожнини, загартування, фізична культура, відмова від шкідливих звичок, своєчасні медичні огляди тощо
  2. Максимальне вживання рослинної їжі та молока
  3. Використання зубних еліксирів
  4. Вживання полівітамінів та мікроелементів
  5. Відвідування фотаріїв та соляріїв
 289. Наведіть основний перелік складових суб’єктивних чинників здорового способу життя людини:
  1. * Особиста гігієна тіла, значення праці, відпочинку та харчування, фізична культура, загартування тощо
  2. Відмова від солодощів та газованих напоїв
  3. Максимальне вживання рослинної їжі та молока
  4. Використання зубних еліксирів
  5. Вживання полівітамінів та мікроелементів
 290. Наведіть основний перелік складових суб’єктивних чинників здорового способу життя людини:
  1. * Рівень культури особистості, відмова від вживання алкоголю, тютюнопаління, наркотиків, токсикантів, переїдань тощо.
  2. Використання зубних еліксирів.
  3. Вживання полівітамінів та мікроелементів.
  4. Використання дезодорантів для тіла та дезінфікуючого тіла.
  5. Відвідування фотаріїв та соляріїв.
 291. Назвіть основні гігієнічні засоби підтримання чистоти шкіри людини:
  1. * Вода, тверде та рідке мило, синтетичні миючі засоби тощо.
  2. Сніг, лід, крижана вода.
  3. Спирт харчовий та медичний.
  4. Дезодоранти та інсектициди у поєднані із ароматизаторами.
  5. Фотарії, солярії у поєднані із кремом від засмаги та дезодорантами.
 292. Назвіть провідні властивості вищої нервової діяльності:
  1. * Емоційна збудливість, темп реакцій.
  2. Настрій.
  3. Самооцінка.
  4. Імпульсивність.
  5. Здатність до самовідновлення.
 293. Назвіть провідні властивості вищої нервової діяльності:
  1. * Темп реакцій.
  2. Настрій.
  3. Самооцінка.
  4. Імпульсивність.
  5. Здатність до самовідновлення.
 294. Назвіть провідні властивості вищої нервової діяльності:
  1. * Активність
  2. Настрій
  3. Самооцінка
  4. Імпульсивність
  5. Здатність до самовідновлення
 295. Найбільш об’єктивні показники ефективності здорового способу життя людини:
  1. * Тривалість життя, захворюваність, стан фізичного розвитку, працездатність.
  2. Гострота зору та слуху.
  3. Гарний апетит та відсутність спраги.
  4. Нормальна постава та незначна надлишкова маса тіла.
  5. Підвищений апетит при ранній втомі.
 296. Найбільш притаманні добрі гігієнічні властивості має одяг із волокон:
  1. * Бавовни, льону, коноплі, вовни, шовку тощо
  2. Бавовни у поєднанні із гумою
  3. Льону у суміші із пінопластом
  4. Конопля у суміші із маковинням
  5. Де вміст синтетичних волокон максимальний
 297. Несприятливі ”критичні” дні кожного циклу це дні, коли:
  1. * Синусоїда перетинає нульову позначку
  2. Три синусоїди досягають піку
  3. Дві синусоїди пересікаються на піку
  4. Три синусоїди пересікаються на піку
  5. Синусоїда не виникає
 298. Несприятливі ”критичні” дні кожного циклу це дні, коли:
  1. * Синусоїда перетинає нульову позначку
  2. Пересікання двох синусоїд між собою
  3. Перетинання трьох синусоїд між собою
  4. Синусоїда досягає свого піку
  5. Дві синусоїди досягають піку
 299. Нормальна фізіологічна крива це:
  1. * Параболоподібна крива з максимальною акрофазою в ранішній і денний час
  2. Параболоподібна крива з мінімальною акрофазою в ранішній і денний час
  3. Параболоподібна крива з максимальною акрофазою в нічний час
  4. Параболоподібна крива з мінімальною акрофазою в нічний час
  5. Пряма, що пересікає нульову відмітку
 300. Нормальна фізіологічна крива це:
  1. * Параболоподібна крива з максимальною акрофазою в ранішній і денний час
  2. Параболоподібна крива, що має дві максимальних акрофази
  3. Параболоподібна крива, що має дві мінімальні акрофази
  4. Параболоподібна крива
  5. Параболоподібна крива, що має три акрофази
 301. Одним з найважливіших показників гігієнічної оцінки якості повсякденного одягу є підодяговий мікроклімат. Перерахуйте його рекомендовані параметри відповідно до гігієнічних норм.
  1. * Температура повітря – 32,5 – 34,5 0С, відносна вологість 55-60 %, концентрація діоксиду вуглецю – 1-1,5 %.
  2. Температура повітря – 40,5 – 45,5 0С, відносна вологість 75-80 %, концентрація діоксиду вуглецю – 3-5 %.
  3. Температура повітря – 15,5 – 20,5 0С, відносна вологість 15-20 %, концентрація діоксиду вуглецю – 3-5 %.
  4. Температура повітря – 18 – 20 0С, перепад температури по горизонталі – 2 0С, перепад температури по вертикалі – 2 0С, добовий перепад – 2 0С.
  5. Радіаційна температура – 45-50 0С, перепад температури за добу – 5 0С.
 302. Одяг з якої тканини найменш теплопровідний ?
  1. * Хутряний
  2. Вовняний
  3. Лляний
  4. Лавсановий
  5. Капроновий
 303. Основні принципи загартовування людини:
  1. * Поступовість, систематичність, комплексність, індивідуальний підхід.
  2. Розпочинати загартовування тільки взимку.
  3. Загартовуватися тільки у вихідні дні.
  4. Загартовуватися тільки у дні відпусток.
  5. Загартовування має бути ранковим але при контрастних температурах.
 304. Перерахуйте загальні вимоги до синтетичних мийних засобів (СМЗ):
  1. * Не повинні проявляти мутагенну, тератогенну чи канцерогенну дії
  2. Мийні засоби мають всмоктуватися у шкіру
  3. Повинні проявляти здатність до кумуляції в організмі
  4. Не повинні легко змиватися з шкіри
  5. Мають бути легкорозчинними у спиртах
 305. Перерахуйте загальні вимоги до синтетичних мийних засобів (СМЗ):
  1. * Не повинні подразнювати шкіру
  2. Мийні засоби мають всмоктуватися у шкіру
  3. Мийні засоби не повинні всмоктуватися у шкіру
  4. Повинні проявляти здатність до кумуляції в організмі
  5. Не повинні легко змиватися з шкіри
 306. Перерахуйте загальні вимоги до синтетичних мийних засобів (СМЗ):
  1. * Не повинні викликати токсичної або алергічної дії
  2. Повинні проявляти здатність до кумуляції в організмі
  3. Не повинні легко змиватися з шкіри
  4. Мають бути важкорозчинними у воді
  5. Мають бути легкорозчинними у спиртах
 307. Перерахуйте провідні гігієнічні принципи оптимізації вільного часу учнів:
  1. * Урахування психофізіологічних особливостей організму
  2. Корекція донозологічних станів
  3. Підвищення самовдосконалення
  4. Зниження рівня збудження
  5. Зниження рівня нейротизму
 308. Перерахуйте провідні гігієнічні принципи оптимізації вільного часу учнів:
  1. * Урахування стану здоров’я
  2. Підвищення самовдосконалення
  3. Зниження рівня збудження
  4. Зниження рівня нейротизму
  5. Створення професіограми
 309. Перерахуйте провідні гігієнічні принципи оптимізації вільного часу учнів:
  1. * Урахування особливостей особистості
  2. Корекція донозологічних станів
  3. Підвищення самовдосконалення
  4. Зниження рівня збудження
  5. Зниження рівня нейротизму
 310. Перерахуйте провідні гігієнічні принципи оптимізації вільного часу учнів:
  1. * Підвищення рухової активності до оптимальних величин у вільний час
  2. Корекція донозологічних станів
  3. Підвищення самовдосконалення
  4. Зниження рівня збудження
  5. Створення професіограми
 311. Період емоційного циклу складає:
  1. * 28 днів
  2. 26 днів
  3. 35 днів
  4. 42 днів
  5. 55 днів
 312. Період емоційного циклу складає:
  1. * 28 днів
  2. 21 днів
  3. 44 днів
  4. 64 дні
  5. 18 днів
 313. Період інтелектуального циклу складає:
  1. * 33 дні
  2. 25 днів
  3. 54 дні
  4. 28 днів
  5. 36 днів
 314. Період інтелектуального циклу складає:
  1. * 33 дні
  2. 41 днів
  3. 44 днів
  4. 64 дні
  5. 18 днів
 315. Період фізичного циклу складає:
  1. * 23 дні
  2. 26 днів
  3. 15 днів
  4. 35 днів
  5. 28 днів
 316. Період фізичного циклу складає:
  1. * 23 дні
  2. 36 днів
  3. 45 днів
  4. 41 днів
  5. 64 дні
 317. Під впливом яких факторів відбувається зрушення біоритмів:
  1. * Високі м’язові навантаження
  2. Погодні умови
  3. Погіршання взаємовідносин у колективі
  4. Зміни настрою
  5. Вібрація
 318. Під впливом яких факторів відбувається зрушення біоритмів?
  1. * Під впливом факторів урбанізації, зміна часових поясів
  2. Погодні умови
  3. Погіршання взаємовідносин у колективі
  4. Зміни настрою
  5. Шум
 319. Під впливом яких факторів відбувається зрушення біоритмів?
  1. * Психічні навантаження, вплив стресових факторів
  2. Погодні умови
  3. Погіршання взаємовідносин у колективі
  4. Зміни настрою
  5. Шум, вібрація
 320. Поширеність захворювання карієсом по даних епідеміологічного обстеження Асоціації Стоматологів України становить:
  1. * 80,7 %
  2. 70,1 %
  3. 60,2 %
  4. 90 %
  5. 50 %
 321. При інфаркті міокарду виникають порушення:
  1. * Добових ритмів електролітного балансу
  2. Підвищується працездатність
  3. Підвищується сонливість
  4. Підвищується настрій
  5. Екзальтований тип поведінки
 322. При інфаркті міокарду виникають порушення:
  1. * Ритмів ліпідного обміну
  2. Підвищується працездатність
  3. Підвищується сонливість
  4. Підвищується настрій
  5. Зниження резистентності організму
 323. При інфаркті міокарду виникають порушення:
  1. * Збільшується концентрація Na
  2. Підвищується працездатність
  3. Підвищується сонливість
  4. Екзальтований тип поведінки
  5. Зниження резистентності організму
 324. При інфаркті міокарду виникають порушення:
  1. * Знижується концентрація Са
  2. Підвищується працездатність
  3. Підвищується сонливість
  4. Підвищується настрій
  5. Зниження резистентності організму
 325. При якому захворюванні фінська лазня протипоказана:
  1. Подагра
  2. Артроз
  3. * Виразкова хвороба
  4. Ожиріння
  5. Атонія
 326. При якому захворюванні фінська лазня протипоказана:
  1. Подагра
  2. Артроз
  3. Ожиріння
  4. * Гіпертонічна хвороба
  5. Атонія
 327. При якому типі шкіри користуються гарячою водою для вмивання:
  1. * Жирній,
  2. Сухій,
  3. Нормальній,
  4. Комбінованій,
  5. Суміжній
 328. При якому типі шкіри слід періодично замінювати холодну воду теплою для вмивання:
  1. * При сухій шкірі,
  2. При жирній шкірі,
  3. При нормальній шкірі,
  4. При комбінованій шкірі,
  5. При нормальній та комбінованій шкірі
 329. Призначення зубних паст:
  1. * Очищення поверхні зубів, ясен, міжзубних проміжків, язика від залишків їжі, зубного нальоту, знешкодження мікроорганізмів.
  2. Знезараження поверхні зубів.
  3. Розчинення зубного каменю.
  4. Профілактики захворювань.
  5. Лікування.
 330. Провідною характеристикою психічного розвитку є:
  1. * Самооцінка психічного стану
  2. Стабільність настрою
  3. Рівень здоров’я
  4. Виховання, професійна адаптація
  5. Самовдосконалення, тренування
 331. Провідною характеристикою психічного розвитку є:
  1. * Самооцінка психічного стану
  2. Тренування
  3. Професійна адаптація
  4. Психофізіологічна стабільність
  5. Фізична адаптованість
 332. Психічне здоров’я людини характеризується:
  1. * Певним резервом сил організму, відсутністю виражених нервово-психічних розладів
  2. Наявністю гарного настрою
  3. Стабільністю настрою
  4. Відсутністю істеричної поведінки
  5. Відсутністю в анамнезі психічних захворювань
 333. Психічне здоров’я людини характеризується:
  1. * Стійкою рівновагою між організмом та навколишнім середовищем
  2. Наявністю гарного настрою
  3. Відсутністю в анамнезі психічних захворювань
  4. Збереженою працездатністю
  5. Вираженою цілеспрямованістю
 334. Психічне здоров’я людини характеризується:
  1. * Відсутністю виражених нервово-психічних розладів
  2. Наявністю гарного настрою
  3. Стабільністю настрою
  4. Відсутністю в анамнезі психічних захворювань
  5. Збереженою працездатністю
 335. Психогігієна це галузь гігієни, що вивчає:
  1. * Динаміку нервово-психічного стану населення
  2. Принципи психогігієнічного корекції психічних захворювань.
  3. Вікові особливості перебігу психічних розладів.
  4. Статеві особливості перебігу психічних розладів.
  5. Застосування засобів психофізіологічного впливу на організм.
 336. Психогігієна це галузь гігієни, що вивчає:
  1. * Нервово-психічне здоров’я населення
  2. Рівень захворюваності населення
  3. Принципи психофізіологічної корекції психічних захворювань
  4. Комплексну оцінку рухової активності
  5. Принципи психогігієнічного корекції психічних захворювань
 337. Психогігієнічна корекція та реабілітація є одним із принципів:
  1. * Оптимізації діяльності людини
  2. Лікування хворих з психічними розладами
  3. Зміни властивостей темпераменту
  4. Оптимізації рухової активності
  5. Покращання умов життя
 338. Психогігієнічна корекція та реабілітація є одним із принципів:
  1. * Оптимізації діяльності людини
  2. Корекції психофізіологічних відхилень уваги
  3. Обмеження фізичних навантажень
  4. Забезпечення позитивної емоційної настроєності
  5. Забезпечення комфортного теплового стану організму
 339. Синтетичні мийні засоби (СМЗ) не повинні:
  1. * Знижувати фізико-хімічні властивості тканин одягу, взуття (повітряпроникність, вологоємкість, паропровідність, випаровуючу здатність), не повинні абсорбуватися в тканинах
  2. Всмоктуватися у шкіру
  3. Створювати на шкірі щільну та міцну плівку
  4. Проявляти здатність до кумуляції в організмі
  5. Легко змиватися з шкіри
 340. Синхронізація життєдіяльності організму – це:
  1. * Здатність центральної нервової системи до забезпечення взаємодії різних періодичних функцій організму
  2. Нормалізація сну і неспання
  3. Покращання настрою
  4. Процеси підвищення рівня уваги
  5. Процеси підвищення працездатності
 341. Синхронізація життєдіяльності організму – це:
  1. * Співпадіння у часі ритміки організму з ритмікою навколишнього середовища
  2. Процеси підвищення працездатності
  3. Процеси фізіологічної адаптації
  4. Процеси психологічної адаптації
  5. Підвищення рівня хронічних захворювань
 342. Скільки основних класів біоритмів є:
  1. 6
  2. 2
  3. * 5
  4. 7
  5. 4
 343. Скільки типів ванн за температурним режимом є:
  1. 4
  2. 3
  3. 6
  4. 8
  5. * 5
 344. Темперамент – це:
  1. * Характеристика індивідуального стереотипу реакцій на вплив чинників навколишнього середовища
  2. Особливості настрою людини
  3. Характеристика психічного здоров’я
  4. Характеристика психічного стану людини
  5. Особливість біологічного розвитку
 345. Темперамент – це:
  1. * Характеристика індивідуального стереотипу реакцій на соціальні умови життя
  2. Особливості настрою людини
  3. Характеристика психічного здоров’я
  4. Характеристика психічного стану людини
  5. Характеристика психофізіологічного стану людини
 346. Темперамент – це:
  1. * Константа особистісного забарвлення переживань
  2. Особливості настрою людини
  3. Характеристика психічного здоров’я
  4. Характеристика психічного стану людини
  5. Характеристика психофізіологічного стану людини
 347. Темперамент – це:
  1. * Спосіб емоційної реактивності
  2. Характеристика психічного здоров’я
  3. Характеристика психічного стану людини
  4. Характеристика психофізіологічного стану людини
  5. Особливість біологічного розвитку
 348. Температурний режим індиферентного типу ванн:
  1. 20-33 0 С
  2. 15-30 0 С
  3. 36-39 0 С
  4. * 34-36 0 С
  5. менше 20 0 С
 349. Температурний режим прохолодного типу ванн:
  1. * 20-33 0 С
  2. 15-30 0 С
  3. 36-39 0 С
  4. 34-36 0 С
  5. менше 20 0 С
 350. Температурний режим теплого типу ванн:
  1. 20-33 0 С
  2. 15-30 0 С
  3. * 36-39 0 С
  4. 34-36 0 С
  5. менше 20 0 С
 351. Температурний режим холодного типу ванн:
  1. 20-30 0 С
  2. 15-30 0 С
  3. 25-35 0 С
  4. 34-36 0 С
  5. * менше 200 С
 352. Тканини та одяг із тканин можуть зумовити:
  1. * Передчасну втому та перевтому, якщо одяг тісний, важкий, незручний
  2. Зростання маси тіла
  3. Зростання фізіометричних показників
  4. Погіршення індексу Брока
  5. Покращення зубного індексу
 353. Тканину з хлоринового волокна використовують для:
  1. Зупинки кровотеч
  2. Захисту органів дихання на виробництві
  3. Пошиття верхнього одягу
  4. * Зменшення болей у хворих із захворювання суглобів
  5. Пошиття постільної білизни
 354. У структурі особливостей особистості провідне місце посідає:
  1. * Властивості темпераменту
  2. Дослідження професійної успішності
  3. Дослідження формування розумових умінь
  4. Дослідження формування навичок
  5. Контроль саморегуляції поведінки
 355. У структурі особливостей особистості провідне місце посідає:
  1. * Властивості темпераменту
  2. Поведінкові реакції на зміни соціальних умов життя
  3. Емоційні реакції людини
  4. Передбачення поведінкових реакцій
  5. Дослідження особистісної поведінки
 356. Хрономедицина – це галузь медичної науки, як включає такі розділи як:
  1. * Хронотерапія, хронофармакологія, хроногігієна
  2. Хронопрофілактика
  3. Хронометрологія
  4. Хронологія, хронофорія
  5. Хронографія
 357. Чи є користь від загартовування і які його особливості?
  1. * Завдяки загартовуванню відбувається підвищення стійкості організму до впливу коливань температури повітря і води
  2. При загартовуванні протипоказана поступовість
  3. При загартовуванні протипоказана системність
  4. При загартовуванні протипоказана комплексність
  5. Загартовування шкідливе дітям
 358. Чи є користь від загартовування і які його особливості?
  1. * Загартовування мінімізує залежність здоров’я людини від негативного впливу чинників навколишнього середовища
  2. При загартовуванні протипоказана системність
  3. При загартовуванні протипоказана комплексність
  4. Воно корисне тільки для людей похилого віку
  5. Воно шкідливе для тих людей, що займаються фізичною культурою
 359. Чи є користь від загартовування і які його особливості?
  1. * Користь велика тому, що людина буде більш стійкою до попередніх чинників
  2. При загартовуванні протипоказана комплексність
  3. Загартовування шкідливе дітям
  4. Воно корисне тільки для людей похилого віку
  5. Воно шкідливе для тих людей, що займаються фізичною культурою
 360. Чим обволікаються частинки бруду при змиванні, відокремлюючись від тканини чи волосся?
  1. * Милом
  2. Содою,
  3. Водою,
  4. Розчинниками,
  5. Лугами.
 361. Чому не варто крохмалити натільну і постільну білизну?
  1. Погіршується естетичний вигляд
  2. Білизна стає більш гігіроскопічною
  3. * Білизна стає менш повітропроникна
  4. D. Білизна менше поглинає шкірні виділення та випаровування
  5. Погіршується наступне прання
 362. Шкідливі звички об’єднують такі поняття:
  1. * Наркоманія та токсикоманія, алкоголізм.
  2. Наркоманія – це коли людина вживає наркотики 4 рази на день.
  3. Алкоголізм – це коли людина вживає алкоголь вранці.
  4. Тютюнопаління є шкідливим лише тоді, коли людина палить у ліжку.
  5. Токсикоманія не є хворобою, якщо людина вживає отруту тільки перед сніданком та після вечері.
 363. Що є гігієнічною вимогою для тканин, які використовуються для пошиття одягу ?
  1. * Погана теплопровідність
  2. Відсутність пор
  3. Водонепроникність
  4. Повітронепроникність
  5. Високатеплопровідність
 364. Що є фізично необхідною умовою для відновлення сил організму і підвищення продуктивності праці:
  1. * Правильне систематичне використання відпочинку,
  2. Правильне та раціональне харчування,
  3. Правильно організований побут,
  4. Правильно організовані фізична та розумова види праці,
  5. Правильно організований сон.
 365. Що має сильніше притягання до частинок бруду під час вмивання?
  1. * мильний розчин,
  2. тканина,
  3. вода,
  4. волосся,
  5. тіло.
 366. Що не відноситься до гігієнічних вимог щодо головних уборів, які захищають голову від надлишку УФ-радіації ?
  1. * Щільність
  2. Легкість
  3. Повітропроникність
  4. Вільність
  5. Пористість
 367. Що не відноситься до натуральних тканин ?
  1. * Ацетатний шовк
  2. Шовк
  3. Бавовна
  4. Льон
  5. Вовна
 368. Що не відносять до синтетичних волокон ?
  1. * Ацетатне волокно
  2. Капрон
  3. Лавсан
  4. Акрил
  5. Полівінілхлорид
 369. Що не входить в поняття “пакет одягу”?
  1. Білизна
  2. Костюм
  3. Плаття
  4. Верхній одяг
  5. * Спецодяг
 370. Що не є гігієнічною вимогою до постільної білизни ?
  1. * Мала пористість
  2. Тонкість
  3. М’якість
  4. Гігроскопічність
  5. Вологоємність
 371. Що не може бути сировиною для виробництва синтетичних тканин ?
  1. * Деревина
  2. Смола
  3. Природний газ
  4. Нафта
  5. Кам’яне вугілля
 372. Що розуміють під особистою гігієною?
  1. раціональний режим харчування, режиму дня та вільного часу,
  2. раціональний режим побуту,житла, праці та відпочинку,
  3. * раціональний режим особистого життя, побуту, праці і відпочинку людини,
  4. раціональний режим харчування та сну,
  5. раціональний режим харчування, сну та відпочинку.
 373. Що таке лазня та які вона має різновиди?
  1. * Спеціально устатковані приміщення для миття людей
  2. Це місце де можна здійснити прання білизни
  3. Це місце де можна здійснити хімчистку одягу
  4. Це винятково великий перелік приміщень для прийняття ранкових водних процедур
  5. Це великий перелік спеціальних приміщень для водних процедур перед сном
 374. Що таке лазня та які вона має різновид?
  1. * Спеціально устатковані приміщення для миття тіла з метою його належного гігієнічного стану
  2. Це винятково великий перелік приміщень для прийняття ранкових водних процедур
  3. Це великий перелік спеціальних приміщень для водних процедур перед сном
  4. Це структура, що є обов’язковою тільки для поліклінік
  5. Це місце для гоління та вмивання обличчя
 375. Що таке лазня та які вона має різновиди?
  1. * Спеціально устатковані приміщення де чистота тіла людини досягається завдяки пару (російські лазні) або сухого жару (фінські лазні)
  2. Це місце де можна здійснити хімчистку одягу
  3. Це винятково великий перелік приміщень для прийняття ранкових водних процедур
  4. Це великий перелік спеціальних приміщень для водних процедур перед сном
  5. Це структура, що є обов’язковою тільки для поліклінік
 376. Що таке одяг?
  1. * Це чинник захисту тіла від несприятливих впливів навколишнього середовища та забезпечення теплового комфорту
  2. Це те, що відповідає побажанню користувача та людей
  3. Це те, що постійно використовується
  4. Це чинник, що відповідає сезонам року
  5. Це чинник, що відповідає зросту та масі тіла користувача
 377. Що таке особиста гігієна?
  1. наука, що вивчає закономірності впливу навколишнього середовища на
  2. * розділ загальної гігієни, розробляючий питання збереження і
  3. розробка гігієнічних нормативів, що забезпечують оптимальні
  4. розділ гігієни, розробляючий гігієнічні норми і правила для
  5. наука, що вивчає вплив гігієнічних умов трудової
 378. Що швидше змочує поверхню шкіри?
  1. * мильний розчин,
  2. вода;
  3. повітря,
  4. температура,
  5. вологість.
 379. Як часто необхідно користуватися гарячою водою(в лазні, ванній або душі)?
  1. * не частіше, ніж 1-2 рази на тиждень і бажано на ніч,
  2. щодня і бажано на ніч,
  3. через день і бажано на ніч,
  4. не частіше, ніж 2-4 рази на тиждень,
  5. не частіше, ніж 2-3 рази на тиждень і бажано на ніч.
 380. Яка вода є хорошим загартовуючим фактором?
  1. Тепла вода,
  2. * Холодна вода,
  3. Гаряча вода,
  4. Помірна вода,
  5. Льодяна вода.
 381. Яка вода може призвести до втрати еластичності шкіри, дряблості та в’ялості її?
  1. Тепла,
  2. Помірна,
  3. Тверда,
  4. * Холодна,
  5. М’яка.
 382. Яка з тканин має найбільшу еластичність ?
  1. * Вовняна
  2. Шовкова
  3. Бавовняна
  4. Віскозна
  5. Капронова
 383. Яка ознака нехарактерна для синтетичних волокон ?
  1. * Велика повітропроникність
  2. Недостатня хімічна інертність
  3. Висока електризувальна сила
  4. Низька гігроскопічність
  5. Виражена твердість
 384. Яка позитивна ознака є нехарактерною для синтетичних волокон?
  1. * Висока гіігроскопічність
  2. Міцність
  3. Носкість
  4. Дешевизна
  5. Економічна вигода
 385. Яка тканина має найбільшу гігроскопічність?
  1. * Шовкова
  2. Віскозна
  3. Акрилова
  4. Нейлонова
  5. Лавсанова
 386. Яка тканина не рекомендується для пошиття білизни ?
  1. * Капрон
  2. Льон
  3. Бавовна
  4. Шовк
  5. Віскоза
 387. Яка тканина не рекомендується для пошиття дитячого одягу ?
  1. * Лавсан
  2. Батист
  3. Фланель
  4. Байка
  5. Бавовняний трикотаж
 388. Яке застосування гарячої води може викликати застій крові в судинах шкіри, зайве знежирення її і при зловживанні може спричинити до дряблості шкіри?
  1. * Часте,
  2. Помірне,
  3. Час від часу,
  4. Регулярне,
  5. Незначне
 389. Яке значення має загартовування?
  1. * Підвищує адаптаційні можливості організму до впливу несприятливих чинників, знижує чутливість до респіраторних та інших інфекційних захворювань, підвищує працездатність.
  2. Гарантує профілактику харчових отруєнь та профзахворювань.
  3. Повністю захищає від венеричних хвороб та СНІДу.
  4. Унеможливлює отруєння грибами, сапоніном та фазином.
  5. Викликає стійкий імунітет до туберкульозу, холери та ботулізму.
 390. Який механічний процес сприяє відокремленню бруду під дією води і мила?
  1. Прискорення,
  2. Сповільнення,
  3. Кристалізація,
  4. * Тертя,
  5. Зіткнення.
 391. Який саме вітамін Д синтезується в шкірі під впливом УФ радіації?
  1. Вітамін Д1
  2. Вітамін Д2
  3. Вітамін Д3
  4. * Вітамін Д4
  5. Вітамін Д5
 392. Якими властивостями характеризується мильний розчин?
  1. * знижує поверхневий натяг між водою і змиваним предметом,
  2. підвищує поверхневий натяг між водою і змиваним предметом,
  3. розтягує поверхневий натяг між водою і змиваним предметом,
  4. звужує поверхневий натяг між водою і змиваним предметом,
  5. розріджує поверхневий натяг між водою і змиваним предметом.
 393. Які речовини входять в склад антимікробних тканин?
  1. * Хлорин
  2. Фурацилін
  3. Формальдегід
  4. Тіурам
  5. Іони міді і срібра
 394. Які волокна не виробляють з деревинної сировини ?
  1. * Лавсан
  2. Штучний шовк
  3. Віскоза
  4. Ацетатне волокно
  5. Триацетатне волокно
 395. Які волокна не відносять до штучних волокон ?
  1. * Нейлон
  2. Віскоза
  3. Ацетатне волокно
  4. Триацетатне волокно
  5. Штучний шовк
 396. Які захворювання шкіри можуть розвиватися під час розкладання органічних речовин під дією мікроорганізмів:
  1. Екзема і псоріаз,
  2. Псоріаз і дерматити,
  3. Свербіння і псоріаз,
  4. Дерматити і фурункульоз,
  5. * Почервоніння і псоріаз
 397. Які основні показники фізичних властивостей тканини?
  1. * Товщина, питома вага, капілярність, теплопровідність
  2. Стійкість до впливу лазерних променів
  3. Здатність поглинати ультрафіолетові промені
  4. Здатність затримувати ультразвук
  5. Таких показників не існує
 398. Які тканини містять найбільше повітря ?
  1. * Вовняні
  2. Лляні
  3. Акрилові
  4. Бавовняні
  5. Віскозні
 399. Які тканини найтепліші ?
  1. * Вовняні
  2. Акрилові
  3. Лавсанові
  4. Нейлонові
  5. Віскозні
 400. Які тканини погано проводять тепло ?
  1. * Ті, що мають багато пор
  2. Тонкі тканини
  3. Щільні тканини
  4. Синтетичні тканини
  5. Штучні тканини
 401. Які фізіологічних функцій виконує шкіра?
  1. захисну, потовидільну і тактильну,
  2. тактильну, терморегуляторну і провідну,
  3. терморегуляторну, тактильну і живильну,
  4. * захисну, терморегуляторну і тактильну,
  5. тактильну, живильну і провідну.
 402. Якою повинна бути вага одягу (у % від маси тіла)?
  1. Не більше 2-3 %
  2. Не більше 4-5 %
  3. Не більше 6-7 %
  4. * Не більше 8-10 %
  5. Не більше 11-12 %
 403. Якою пробою можна відрізнити волокна тваринного походження від рослинного?
  1. Аміачна проба
  2. Бензидинова проба
  3. З реактивом Люголя
  4. * Ксантопротеїнова проба
  5. Проба з формаліном
 404. Якою пробою можна відрізнити ацетатні волокна?
  1. Проба з бензидином
  2. * Проба з ацетоном
  3. Проба з сірчаною кислотою
  4. Проба з лугом
  5. Ксантопротеїнова проба
 405. Яку функцію виконує шкіра?
  1. * тактильну, температурну та больову;
  2. тактильну, температурну та повітропроникну;
  3. тактильну, температурну та секретуючу;
  4. больову, повітропроникну та секретуючу;
  5. больову, повітропроникну та тактильну.
 406. Студенти першого курсу медичного факультету в ході проведення психогігієнічних досліджень вивчаються:
  1. * Властивостей характеру, темпераменту
  2. Стан здоров’я, віково-статевих особливостей
  3. Самопочуття досліджуваного
  4. Настрій, рівень статевого дозрівання
  5. Адекватність самооцінки
 407. Студентам медичного університету потрібно вибрати кількість балів, яка відповідає дуже високій екстраверсії. Допоможіть їм.
  1. * 22–26 балів
  2. 7–11 балів
  3. 12–16 балів
  4. 52–58 балів
  5. 28–34 балів
 408. Студентам медичного університету потрібно вибрати кількість балів, яка відповідає дуже високій інтраверсії. Допоможіть їм.
  1. 7–11 балів
  2. 12–16 балів
  3. 52–58 балів
  4. 28–34 балів
  5. * 0–6 балів
 409. Студентам першого курсу порадили для покращення навчання, визначити свої біоритми. Що це таке?
  1. *Самопідтримуючі автономні процеси чергувань станів організму і коливань фізіологічних реакцій індивідуума
  2. Ритмічне повторення одних і тих же симптомів в один і той же час
  3. Автономні процеси організму, що спрямовані на одужання
  4. Внутрішній годинник організму
  5. Біологічний водій ритму серця
 410. Для профілактики десинхронозів на робочому місці металургійний завод Донецької області запровадив:
  1. * Гаряче харчування
  2. Покращувати настрій
  3. Зниження
  4. Зручні меблі
  5. Гарний мікроклімат у колективі
 411. Для профілактики десинхронозів на робочому місці в банку використовують:
  1. * Під час відпочинку створювати затемнення
  2. Покращувати настрій
  3. Зниження температури повітря
  4. Зручні меблі
  5. Гарний мікроклімат у колективі
 412. Для профілактики десинхронозів на робочому місці в банку використовують:
  1. * Влаштування мікропауз
  2. Покращувати настрій
  3. Зниження
  4. Зручні меблі
  5. Гарний мікроклімат у колективі
 413. Для профілактики захворювання карієсом стоматологи рекомендують проводити такі профілактичні заходи:
  1. * Фторування води, протикарієзні дієти, догляд за станом ротової порожнини.
  2. Огляд ротової порожнини.
  3. Використання настоянок трав.
  4. Чищення зубів содою.
  5. Полоскання зубів водою.
 414. Бактеріологічна лабораторія обласної клінічної лікарні проводить щомісячний контроль якості достерилізаційної обробки та стерилізації інструментарію, застосовуючи, зокрема, проби з тест-індикаторами. Що контролюють за допомогою цих проб?
  1. * Температуру в автоклаві
  2. Загальне мікробне обсіменіння
  3. Залишки крові
  4. Залишки мийного засобу
  5. Тиск в автоклаві
 415. Без природного освітлення не можна влаштовувати
  1. Ванну,
  2. Клізмову,
  3. * Маніпуляційну,
  4. Гардеробні для персоналу,
  5. Санвузли при палатах.
 416. В обсерваційному відділенні акушерського стаціонару госпіталізують жінок:
  1. Здорових
  2. З серцево-судинними захворюваннями
  3. * Гострими інфекційними захворюваннями
  4. Венеричними захворюваннями
  5. Патологією вагітності
 417. Відмітити, де невірно вказано коефіцієнт природного освітлення:
  1. В операційних - 2 %.
  2. * В маніпуляційній - 1,0 %.
  3. Перев’язочна - 2 %
  4. Палати - 1,25 %.
  5. Коридори - 0,1 %.
 418. Відмітити, де невірно вказано коефіцієнт природного освітлення:
  1. В операційних - 2 %.
  2. В маніпуляційній - 2,0 %.
  3. Перев’язочна - 2 %
  4. Палати - 1,25 %.
  5. * Коридори - 1,1 %.
 419. Відмітити, де невірно вказано коефіцієнт природного освітлення:
  1. В операційних - 2 %.
  2. В маніпуляційній - 2,0 %.
  3. * Перев’язочна - 1 %
  4. Палати - 1,25 %.
  5. Коридори - 0,1 %.
 420. Відповідно до гігієнічних вимог у лікарняних приміщеннях встановлена загальнообмінна припливно-витяжна вентиляція. Вкажіть, у якому з приміщень приплив повітря повинен переважати над витяжкою:
  1. В кімнаті старшої медсестри
  2. В коридорі
  3. В палаті
  4. В ординаторській
  5. * В операційній
 421. Вкажіть один з п'яти приведених варіантів, де правильно розташовані по порядку (1-і, 2-і, 3-і місця) фактори, що викликають професійні захворювання лікарів:
  1. * хімічний (1), біологічний (2), психологічний (3)
  2. біологічний (1), психологічний (2), фізичний (3)
  3. фізичний (1), біологічний (2), хімічний (3)
  4. біологічний (1), хімічний (2), психологічний (3)
  5. психологічний (1), хімічний (2), біологічний(З)
 422. Вкажіть один з п'яти приведених варіантів, у якому правильно розташовані один по одному (1-і, 2-і, 3-і місця) хвороби, що викликають захворювання з тимчасовою втратою працездатності:
  1. * Органів дихання (1), системи кровообігу (2), кісткової системи (3)
  2. Органів дихання (1), кісткової системи (2), системи кровообігу (3)
  3. Органів дихання (I), системи травлення (2), серцевої системи (3)
  4. Органів дихання (1), психічні (2), серцево-судинної системи (3)
  5. Органів дихання (1), системи травлення (2), серцево-судинної системи (3)
 423. Влаштування одного приймального відділення для терапевтичних і хірургічних хворих:
  1. * дозволяється
  2. не дозволяється
  3. визначається ліжковим фондом лікарні
  4. при необхідності
  5. необхідні два приймальні відділення
 424. Влаштування приймального відділення не повинно:
  1. забезпечувати потоковий рух хворих;
  2. виключати можливість перехрещення «чистих» і «брудних» потоків;
  3. * мати учбові приміщення і кабінети для викладачів в лікарнях, що є учбовими базами;
  4. забезпечувати профілактику внутрішньолікарняної інфекції;
  5. мати умови для санітарної обробки хворих, що поступають.
 425. Генеральний план – це:
  1. * План земельної ділянки проектованого об’єкта, на якому зображені межі ділянки, існуючі проектовані будинки.
  2. План населеного пункту.
  3. План рельєфу місцевості.
  4. План фасадів будинків.
  5. Креслення санітарно-технічних споруд.
 426. Гігієнічні вимоги до розмірів багатоліжкових палат загальносоматичного відділення:
  1. площа на 1 ліжко - 12 квадратних метрів, висота палат - не менше 2,8 метрів, кубатура на 1 ліжко - не менше 30 кубічних метрів;
  2. площа на 1 ліжко - 9 квадратних метрів, висота палат - не менше 2,5 метрів, кубатура на 1 ліжко - не менше 22 кубічних метрів;
  3. * площа на 1 ліжко - 7 квадратних метрів, висота палат - не менше 3 метрів, кубатура на 1 ліжко - не менше 20 кубічних метрів;
  4. площа на 1 ліжко - 6 квадратних метрів, висота палат - не менше 2,5 метрів, кубатура на 1 ліжко - не менше 15 кубічних метрів;
  5. площа на 1 ліжко - 5 квадратних метрів, висота палат - не менше 3 метрів, кубатура на 1 ліжко - не менше 15 кубічних метрів;
 427. Головним критерієм вибору земельної ділянки під будівництво лікувально-профілактичних закладів є:
  1. панівний напрям вітрів
  2. навколишня санітарна ситуація,
  3. глибина залягання грунтових вод
  4. достатня санітарно захисна зона (СЗЗ) від промислових підприємств,
  5. * навколишня санітарна ситуація, панівний напрям вітрів, використання ділянки, що відводиться, у минулому
 428. Де потрібно вибирати ділянку під будівництво лікарні по відношенню до промислового підприємства?
  1. В безпосередній близькості до підприємства.
  2. * З навітряного боку
  3. По бажанню замовника.
  4. В межах санітарно-захисної зони.
  5. За межами селітебної зони.
 429. Де потрібно розміщувати загальносоматичні лікарні в плані населених пунктів?
  1. * Рівномірно в плані населеного пункту за принципом створення сітки обслуговування.
  2. На периферії міста.
  3. Біля залізниці.
  4. На великих магістралях
  5. Поблизу промислових районів.
 430. Дезинфекцію повітроводів у ЛПЗ за епідпоказаннями необхідно проводити:
  1. парами хлору
  2. парами формаліну
  3. * протягування крізь повітроводи суміші повітря з парами формальдегіду
  4. парами води
  5. киснем
 431. Ділянки ЛПЗ повинні розташовуватися далеко від:
  1. промислових міст;
  2. * промислових підприємств, комунальних об'єктів по очищенню і знешкодженню стічних вод і твердих покидьків;
  3. існуючих систем водопостачання, каналізації, газопостачання;
  4. зон відпочинку;
  5. заповідників.
 432. Ділянки ЛПЗ повинні розташовуватися далеко від:
  1. промислових міст;
  2. зон відпочинку;
  3. існуючих систем водопостачання, каналізації, газопостачання;
  4. * залізниць, аеропортів, швидкісних автомагістралей;
  5. лісових масивів.
 433. Для оцінки ефективності санації використали показник – коефіцієнт ефективності санації. Вкажіть мінімальне значення коефіцієнта ефективності санації, яке свідчить про ефективну санацію повітря.
  1. Не менше 2
  2. * Не менше 5
  3. 10
  4. 15
  5. 20
 434. До боксів госпіталізують інфекційних хворих на наступне з перерахованих захворювань:
  1. * Холеру
  2. Гепатит А
  3. Гепатит В
  4. Харчову токсикоінфекцію
  5. Харчовий токсикоз
 435. Допускається орієнтація вікон на південний захід та на захід:
  1. Палат інфекційного відділення.
  2. Палат відділень дітей віком до 3 років.
  3. Ігрових приміщень для дітей.
  4. Палат хірургічного відділення.
  5. * Коридорів.
 436. Завдання попереджувального санітарного нагляду за лікувальними установами:
  1. гігієнічний контроль за санітарним станом лікувальної установи;
  2. * гігієнічна оцінка проектів будівництва лікувальних установ;
  3. контроль за гігієнічними умовами перебування хворих в лікувальній установі;
  4. контроль за дотриманням гігієнічних вимог до земляної ділянки лікувальної установи;
  5. контроль за гігієнічними умовами праці медичного персоналу.
 437. Завдання попереджувального санітарного нагляду за лікувальними установами:
  1. гігієнічний контроль за санітарним станом лікувальної установи;
  2. гігієнічна контроль за санітарним станом земельної ділянки лікувальної установи;
  3. контроль за гігієнічними умовами перебування хворих в лікувальній установі;
  4. * відведення земельної ділянки під будівництво лікувальної установи;
  5. контроль за гігієнічними умовами праці медичного персоналу.
 438. Завдання попереджувального санітарного нагляду за лікувальними установами:
  1. * контроль за дотриманням санітарних норм при будівництві лікувальних установ;
  2. контроль за санітарним станом лікувальної установи;
  3. контроль за дотриманням санітарних норм на земельній ділянці лікувальної установи;
  4. контроль за гігієнічними умовами перебування хворих в лікувальній установі;
  5. контроль за гігієнічними умовами праці медичного персоналу.
 439. Завдання попереджувального санітарного нагляду за лікувальними установами:
  1. контроль за дотриманням санітарних норм на земельній ділянці лікувальної установи;
  2. контроль за санітарним станом лікувальної установи;
  3. * контроль за дотриманням санітарних норм при прийомі побудованої лікувальної установи в експлуатацію;
  4. контроль за гігієнічними умовами перебування хворих в лікувальній установі;
  5. контроль за гігієнічними умовами праці медичного персоналу.
 440. Завдання попереджувального санітарного нагляду за лікувальними установами:
  1. * санітарна експертиза проектів будівництва лікувальних установ;
  2. гігієнічний контроль за санітарним станом лікувальної установи;
  3. контроль за гігієнічними умовами перебування хворих в лікувальній установі;
  4. контроль за гігієнічними умовами праці медичного персоналу;
  5. санітарний контроль за станом земельної ділянки лікувальної установи.
 441. Завдання поточного санітарного нагляду за лікувальними установами:
  1. гігієнічна оцінка проектів будівництва лікувальних установ ;
  2. відведення земельної ділянки під будівництво лікувальної установи;
  3. * контроль за санітарним станом лікувальної установи;
  4. контроль за дотриманням санітарних норм при будівництві лікувальних установ;
  5. санітарна експертиза нових будівельних матеріалів, використовуваних в лікарняному будівництві.
 442. Завдання поточного санітарного нагляду за лікувальними установами:
  1. гігієнічна оцінка проектів будівництва лікувальних установ ;
  2. відведення земельної ділянки під будівництво лікувальної установи;
  3. санітарна експертиза нових будівельних матеріалів, використовуваних в лікарняному будівництві;
  4. контроль за дотриманням санітарних норм при будівництві лікувальних установ;
  5. * контроль за гігієнічними умовами перебування хворих в лікувальній установі.
 443. Завдання поточного санітарного нагляду за лікувальними установами:
  1. санітарна експертиза проектів будівництва лікувальних установ;
  2. * контроль за гігієнічними умовами праці медичного персоналу;
  3. санітарна експертиза нових будівельних матеріалів;
  4. контроль за дотриманням гігієнічних норм при будівництві лікувальної установи;
  5. відведення земельної ділянки під будівництво лікувальної установи.
 444. Завдання поточного санітарного нагляду за лікувальними установами:
  1. санітарна експертиза проектів будівництва лікувальних установ;
  2. контроль за дотриманням гігієнічних норм при будівництві лікувальної установи;
  3. санітарна експертиза нових будівельних матеріалів;
  4. * контроль за дотриманням дезинфекційного режиму в лікувальній установі;
  5. відведення земельної ділянки під будівництво лікувальної установи.
 445. Завершальний етап санітарної експертизи проекту лікувальної установи:
  1. гігієнічна оцінка внутрішнього планування будівлі;
  2. * оформлення експертного санітарного висновку про відповідність проекту Сніп;
  3. укладення договору з проектною організацією;
  4. експертиза протипожежної безпеки ;
  5. контроль за протиепідемічним режимом.
 446. Загальна площа палати терапевтичного відділення становить 28 м2. На яку максимальну кількість ліжок розрахована ця палата?
  1. * 4
  2. 3
  3. 5
  4. 2
  5. 1
 447. Загальні гігієнічні вимоги до внутрішньої обробки приміщень ЛПЗ:
  1. * поверхні стін і стелі приміщень повинні бути цілісними, гладкими, не мати слідів потьоків, цвілі, повинні бути придатними для вологого прибирання і дезинфекції і інш.;
  2. поверхні стін і стелі приміщень вкриті плиткою:
  3. покриття підлоги повинні бути дерев’яні;
  4. покриття підлоги повинні бути антистатичні;
  5. покриття підлоги повинні мати підігрів.
 448. Загальні гігієнічні вимоги, яким повинна відповідати лікувально-профілактична установа:
  1. поблизу лікарняної ділянки не повинні знаходитися діючі колектори газопостачання;
  2. поблизу лікарняної ділянки не повинні знаходитися діючі колектори водопостачання, каналізації;
  3. * в установі повинна створюватися обстановка, сприятлива для лікування хворого і безпечні умови для персоналу і відвідувачів, установа не повинна представляти небезпеку для населення, що проживає поблизу;
  4. на території лікарняної ділянки повинні бути встановлені контейнери для сміття;
  5. на території установи можуть знаходитися домашні тварини.
 449. Ізольовані чекальні у поліклініках передбачаються при кабінетах:
  1. * акушерсько-гінекологічному
  2. терапевтичному
  3. хірургічному
  4. неврологічному
  5. очному
 450. Контроль за забрудненням повітряного середовища хімічними речовинами в операційних приміщеннях необхідно проводити:
  1. * один раз на місяць або1 раз в три місяці
  2. один раз в шість місяців
  3. один раз на рік
  4. кожного дня
  5. раз на тиждень
 451. Мінімальна площа одноліжкової лікарняної палати соматичного відділення для дорослих становить ... м2:
  1. 5
  2. 7
  3. * 9
  4. 12
  5. 14
 452. На які лікувальні процеси впливає навколишнє середовище ?
  1. * Сприяє швидкому видужанню хворих
  2. Сприяє спокійному перебуванню хворих у лікарні
  3. Покращує догляд за хворими
  4. Сприяє створенню спокійних умов
  5. Забезпечує повноцінне харчування у лікарні
 453. Найбільш оптимальною системою забудови лікарень з точки зору запобігання внутрішньолікарняних інфекцій є:
  1. * павільйонна (децентралізована) і змішана
  2. централізована
  3. змішана
  4. децентралізована
  5. компактна
 454. Наявність чого не включають у поняття санітарно-технічного впорядкування лікарень :
  1. водопроводу і централізованого гарячого водопостачання;
  2. * лікарняної пральні;
  3. каналізації;
  4. теплопостачання;
  5. вентиляція, при необхідності - кондиціонування.
 455. Не потребують окремого приймального відділення:
  1. Інфекційне відділення.
  2. Дитяче відділення.
  3. Туберкульозне відділення.
  4. * Травматологічне відділення.
  5. Акушерсько-гінекологічне відділення.
 456. Недоліками децентралізованої системи забудови лікарень виникають при …
  1. Ізоляції відділень між собою,
  2. Можливості хворих частіше перебувати на свіжому повітрі,
  3. Дотриманні санітарно- гігієнічного режиму,
  4. Попередженні внутрішньої лікарняної інфекції,
  5. * Лікувально-діагностичному і санітарно-побутовому обслуговуванні хворих.
 457. Норми водопостачання в лікарнях загального типу (І) та інфекційних (ІІ) на одного хворого становлять ... л:
  1. 100
  2. 200
  3. * 250
  4. 300
  5. 500
 458. Один з етапів санітарної експертизи проекту лікувальної установи:
  1. * гігієнічна оцінка загальних планів об'єкту (населеного пункту, ситуаційного, генерального);
  2. укладення договору з проектною організацією;
  3. гігієнічна оцінка погодних умов в районі будівництва;
  4. експертиза протипожежної безпеки об'єкту;
  5. контроль за протиепідемічним режимом на ділянці.
 459. Один з основних етапів санітарної експертизи проекту лікувальної установи:
  1. гігієнічна оцінка кліматичних умов в районі будівництва;
  2. укладення договору з проектною організацією;
  3. * гігієнічна оцінка будівельних креслень будівлі;
  4. експертиза протипожежної безпеки об'єкту;
  5. контроль за протиепідемічним режимом на ділянці.
 460. Один з основних етапів санітарної експертизи проекту лікувальної установи:
  1. укладення договору з проектною організацією;
  2. контроль санітарного стану грунту на ділянці;
  3. експертиза протипожежної безпеки об'єкту;
  4. * гігієнічна оцінка теплозахисних властивостей зовнішніх огорож будівлі;
  5. контроль за протиепідемічним режимом на ділянці.
 461. Один з основних етапів санітарної експертизи проекту лікувальної установи:
  1. укладення договору з проектною організацією;
  2. * гігієнічна оцінка будівельних конструкцій будівель;
  3. експертиза протипожежної безпеки об'єкту;
  4. контроль доброякісності питної води, що подається на об'єкт;
  5. контроль за протиепідемічним режимом на ділянці.
 462. Один з основних етапів санітарної експертизи проекту лікувальної установи:
  1. * гігієнічна оцінка внутрішнього планування будівлі;
  2. оформлення експертної заявки на даний проект;
  3. укладення договору з проектною організацією;
  4. експертиза протипожежної безпеки об'єкту;
  5. контроль за протиепідемічним режимом на ділянці.
 463. Один з початкових етапів санітарної експертизи проекту лікувальної установи:
  1. укладення договору з проектною організацією;
  2. дослідження клімато-географічних умов місцевості;
  3. контроль протипожежної безпеки об'єкту;
  4. * ознайомлення з паспортними даними проекту;
  5. контроль за протиепідемічним режимом на ділянці.
 464. Основні санітарні нормативні документи, якими керуються при проведенні санітарного нагляду за лікувальними установами :
  1. гранично допустимі концентрації шкідливих речовин (ГДК);
  2. * Будівельні норми і правила (Сніп);
  3. Наказ МЗО України;
  4. Гранично допустимі рівні (ГДУ);
  5. Державний стандарт (ДержСТ).
 465. Палатна секція соматичного відділення для дітей до одного року розрахована на … ліжок :
  1. 10;
  2. 20;
  3. * 24;
  4. 30;
  5. 40;
 466. Первинна профілактика захворювань включає:
  1. * Попередження виникнення захворювань
  2. Попередження подальшого розвитку захворювань
  3. Попередження ускладнень хвороби
  4. Реабілітацію
  5. Попередження рецидиву захворювання
 467. Планування будівель і приміщень ЛПЗ не повинне забезпечувати:
  1. сприятливі умови для перебування хворих;
  2. оптимальні умови для праці і відпочинку обслуговуючого персоналу;
  3. * ендемічну безпеку хворих і персоналу;
  4. санітарно-гігієнічний, зокрема - лікувально-охоронний режим;
  5. профілактику внутрішньолікарняної інфекції (ВЛІ).
 468. Планується будівництво багатопрофільної лікарні в одному з централізованих районів міста N. Який тип забудови найбільш доцільний у даному випадку?
  1. * Централізовано-блочний
  2. Децентралізований
  3. Централізований
  4. Змішаний
  5. Блочний
 469. Площа на одне ліжко у багатоліжковій палаті соматичного відділення для дорослих має становити... м2
  1. 5
  2. * 7
  3. 9
  4. 12
  5. 14
 470. Побутові приміщення для медичного персоналу, які не передбачаються в ЛПЗ:
  1. вбиральні для вуличного, домашнього і робочого одягу;
  2. санітарні пропускники, санітарні вузли (туалети, душові в лікарняних відділеннях);
  3. кімнати відпочинку;
  4. кімнати психологічного розвантаження;
  5. * приміщення функціонального розвантаження.
 471. Повітря в операційних на прикінці операції вважається чистим, якщо загальне мікробне обсеменіння в 1 куб. м складає:
  1. менше 1000
  2. * від 1000 до 3000
  3. не більше 100
  4. від 400 до 600
  5. не більше 4000
 472. Повітря палат хірургічного відділення, в яких перебувають хворі з нагноєними ранами, забруднене гнійною мікрофлорою в кількостях, що перевищують допустимі рівні. Для запобігання забрудненню повітря операційної в ній повинна бути вентиляція:
  1. * Припливно-витяжна з переважанням припливу
  2. Тільки витяжна
  3. Тільки припливна
  4. Припливно-витяжна, з рівними об'ємами припливу і витяжки
  5. Припливно-витяжна з переважанням витяжки
 473. Поняття про індивідуальний проект:
  1. це доповнення до проекту, що враховують умови будівництва;
  2. це графічне зображення земельної ділянки будівництва;
  3. * це проект, виконаний по спеціальному замовленню;
  4. зразковий проект, будівництво по якому дозволене на всій території країни;
  5. це перспективний план забудови населеного пункту.
 474. Поняття про проект прив'язки:
  1. це графічне зображення земельної ділянки будівництва;
  2. * додаткова частина типового проекту, яка містить зміни, що враховує місцеві умови будівництва будівлі;
  3. це проект, виконаний по індивідуальному замовленню;
  4. зразковий проект, будівництво по якому дозволене на всій теріторії країни;
  5. це перспективний план забудови населеного пункту.
 475. Поняття про типовий проект будівлі:
  1. доповнення до проекту, що враховує місцеві умови будівництва будівлі;
  2. це графічне зображення земельної ділянки будівництва;
  3. це проект, виконаний по індивідуальному замовленню;
  4. * зразковий проект, будівництво по якому дозволене на всій території країни;
  5. це перспективний план забудови населеного пункту.
 476. Поповерхові плани не відображають:
  1. Внутрішнє планування поверхів.
  2. Взаємозв’язок приміщень.
  3. Розміри приміщень.
  4. * Орієнтацію будівель та відстань між ними
  5. Cанітарно-технічного обладнання
 477. Початковий етап санітарної експертизи проекту лікувальної установи:
  1. укладення договору з проектною організацією;
  2. * перевірка повноти представленої документації;
  3. контроль протипожежної безпеки об'єкту;
  4. вивчення кліматичних умов місцевості;
  5. контроль за протиепідемічним режимом на ділянці.
 478. При визначенні площі земельної ділянки під будівництво лікарні виходять з:
  1. категорійності населеного пункту
  2. територіальних розмірів населеного пункту
  3. * системи забудови лікарні, ліжкового фонду лікарні
  4. призначення лікарняного закладу
  5. рельєфу населеного пункту
 479. При виявленні внутрішньолікарняної інфекції у стаціонарі необхідно проводити певну групу заходів з профілактики. Який з перерахованих нижче заходів має першочергове значення?
  1. Проведення дезинфекції у всіх приміщеннях стаціонару;
  2. Посилення контролю за стерилізацією інструментів;
  3. Специфічна імунопрофілактика;
  4. * Виявлення та ізоляція джерела інфекції;
  5. Ізоляція хворих з підвищеною температурою
 480. При проектуванні приймальних відділень виходять:
  1. * Із розрахункової добової кількості госпіталізованих хворих, яка становить 10 % загальної кількості ліжок у загальнопрофільних лікарнях.
  2. З кількості населення в мікрорайоні
  3. З розрахунку 5 % від загальної кількості хворих у стаціонарі
  4. З розрахунку 2 м2 на 1 хворого в стаціонарі.
  5. З розрахунку 0,5 м2 на 1 хворого в стаціонарі.
 481. При санітарній експертизі проекту інфекційної лікарні було встановлено, що основними архітектурно-планувальними приміщеннями є бокси і напівбокси. Відсутністю якого елементу напівбокс відрізняється від боксу?
  1. * Входу з вулиці
  2. Палати
  3. Санітарного вузла
  4. Шлюзу
  5. Входу з відділення
 482. Приймальне відділення загально профільних лікарень слід розташовувати:
  1. В окремому будинку.
  2. Не нижче 2 поверху в ізольованій частині будинку.
  3. Під вікнами палатного відділення.
  4. Біля адміністрації лікарні.
  5. * На першому поверсі в ізольованій частині будинку.
 483. Приладом Кротова досліджують:
  1. Якість стерилізації інструментів
  2. Якість миття посуду
  3. * Бактеріальне обсіменіння повітря
  4. Вміст пилу у повітрі
  5. Вміст летючих речовин у повітрі
 484. Провітрювання палати здійснюється шляхом багаторазового відкривання кватирок протягом дня. За яким з наведених показників можна оцінити ефективність провітрювання?
  1. Окиснюваність повітря;
  2. Концентрація чадного газу;
  3. * Концентрація вуглекислого газу;
  4. Концентрація пилу;
  5. Вміст кисню.
 485. Проектом реконструкції центральної районної лікарні передбачається будівництво шкірно-венерологічного та онкологічного відділень. Яка система видалення відходів буде відповідати гігієнічним вимогам?
  1. * Збирання у герметичні ємності з наступним спалюванням у спеціальній установці на території лікарні
  2. Роздільний вивіз спеціальним транспортом на полігон побутових відходів
  3. Утилізація на сміттєспалювальному заводі
  4. Попереднє знезаражування 5 % розчином хлорного вапна та поховання на полігоні побутових відходів (звалищі)
  5. Сумісне видалення з загально лікарняними твердими відходами
 486. Резервне (аварійне) гаряче водопостачання лікарень не повинне забезпечувати гарячою водою:
  1. функціональні приміщення, що вимагають особливого санітарно-гігієнічного і протиепідемічного режиму;
  2. санпропускники, ванни, санітарні кімнати;
  3. передопераційні, родові зали, процедурні, відділення грудних дітей;
  4. * кімнати відпочинку персоналу;
  5. харчоблоки, роздаточні, буфети, їдальні.
 487. Рівень загальної освітленості за рахунок люмінесцентних ламп в лікувальних кабінетах повинен становити, лк:
  1. 100
  2. 200
  3. * 300
  4. 400
  5. 500
 488. Розміщення поліклінічного відділення в окремому будинку обумовлено необхідністю:
  1. * запобігання внесення і розповсюдження інфекцій у стаціонарі, скупченості хворих
  2. запобігання скупченості хворих
  3. дотримання санітарних вимог
  4. зручністю для обслуговування хворих
  5. нічого з цього
 489. Розміщення посту чергової медичної сестри в плані палатної секції.
  1. В кінці палатного коридору.
  2. * В центрі секції.
  3. Поряд з кабінетом лікаря
  4. Поряд з маніпуляційною.
  5. Поряд з їдальнею.
 490. Санітарні правила, що не обов’язково дотримуються персоналом в приймальному відділенні:
  1. прибирання приміщень приймального відділенні проводити не рідше ніж 2-а рази на день;
  2. огляд і санітарну обробку хворих проводити в одноразових рукавичках;
  3. після контакту з хворим проводити санітарну обробку рук;
  4. після закінчення огляду хворого кушетку, використаний інструментарій знезаражувати розчином дезинфектанта;
  5. * після закінчення огляду хворого проводити прибирання оглядового кабінету вологим методом із застосуванням дезинфікуючих розчинів.
 491. Світловий коефіцієнт, що рекомендується в операційних.
  1. 1:2-1:2,5.
  2. 1:2-1:3.
  3. 1:4-1:5.
  4. 1:3-1:4.
  5. * 1:2-1:4.
 492. Світловий коефіцієнт, що рекомендується, для приміщень денного перебування хворих.:
  1. 1:2-1:3.
  2. 1:4-1:5.
  3. * 1:6-1:7.
  4. 1:9-1:10.
  5. 1:10-1:12.
 493. Ситуаційний план це:
  1. Зображення вигляду будинку.
  2. План населеного пункту.
  3. * План населеного пункту з позначенням місця розташування ділянки, виділеної під будівництво.
  4. План, на якому нанесені існуючі та запроектовані об’єкти.
  5. План, на якому нанесено вертикальні розрізи запроектованого об’єкту.
 494. Складова частина проекту будівлі:
  1. * текстова частина;
  2. санітарно-топографічна карта;
  3. умовні позначення;
  4. додаткова частина;
  5. вступна частина.
 495. Складова частина проекту будівлі:
  1. вступна частина;
  2. санітарно-топографічна карта;
  3. умовні позначення;
  4. додаткова частина;
  5. * графічна частина.
 496. Складова частина проекту будівлі:
  1. додаткова частина;
  2. * пояснювальна записка ;
  3. умовні позначення;
  4. введення;
  5. санітарно-топографічна карта.
 497. Складова частина проекту будівлі:
  1. додаткова частина;
  2. введення;
  3. умовні позначення;
  4. * креслення;
  5. санітарно-топографічна карта.
 498. Сприятливий лікувально-охоронний режим, ефективну профілактику внутрішньолікарняних інфекцій, доступність у використанні хворими лікарняного парку забезпечує система забудови лікарень:
  1. * Децентралізована
  2. Централізована
  3. Напівблокова
  4. Блокова
  5. Вільна
 499. Строк зберігання стерільного посуду, який використовується для виготовлення ліків в асептичних умовах не повинен перебільшувати:
  1. трьох діб
  2. * 24 годин
  3. 10 годин
  4. п"яти діб
  5. тиждень
 500. У ЛПЗ умивальники з підведенням гарячої і холодної води, обладнані змішувачами, повинні бути встановлені:
  1. у передопераційних, родових залах, реанімаційних палатах, перев'язувальних, процедурних кабінетах;
  2. * в палатах для хворих (зокрема в дитячих палатах і в палатах для новонароджених);
  3. на постах медсестер при палатах новонароджених;
  4. в коридорі;
  5. в процедурних, перев'язувальних кабінетах.
 501. У ЛПЗ умивальники з підведенням гарячої і холодної води, обладнані ліктьовими кранами із змішувачами, повинні бути встановлені:
  1. у шлюзах боксів і напівбоксів;
  2. * в передопераційних, родових залах, реанімаційних палатах, перев'язувальних, процедурних кабінетах;
  3. на постах медсестер;
  4. у палатах для новонароджених;
  5. у процедурних, перев'язувальних і допоміжних приміщеннях.
 502. У перев’язочній хірургічного відділення до початку роботи було визначено загальне бактеріальне забруднення повітря. Яким повинен бути показник загального мікробного числа в даному випадку?
  1. * До 500
  2. До 1000
  3. До 2000
  4. До 300
  5. До 1500
 503. У сільських лікарнях найбільше відповідає гігієнічним вимогам система опалювання
  1. * центральна водяна
  2. місцева водяна
  3. центральна парова
  4. пічне
  5. електричне
 504. У яких відділеннях першочерговим є обстеження персоналу на носійство стафілококів?
  1. * Акушерських
  2. Терапевтичних
  3. Інфекційних
  4. Венерологічних
  5. Хірургічних
 505. Функціональне використання території лікарняної ділянки
  1. * під забудову - 12-15 %, під територію для прогулянок і відпочинку хворих - не менше 60 % площі ділянки, під прогулочні доріжки, під'їзні шляхи - 20-25 %;
  2. під забудову - 30-40 %, під територію для прогулянок і відпочинку хворих - не менше 40 % площі ділянки, під прогулочні доріжки, під'їзні шляхи – 20 %;
  3. під забудову - 40%, під територію для прогулянок і відпочинку хворих 60 %;
  4. під забудову – 50 %, під територію для прогулянок і відпочинку хворих 50 %;
  5. під забудову – 60 %, під територію для прогулянок і відпочинку хворих - не менше 20 % площі ділянки, під прогулочні доріжки, під'їзні шляхи – 20 %.
 506. Хто безпосередньо відповідає за організацією і проведенням комплексу санітарно-гігієнічних і протиепідемічних заходів у лікувальній установі?
  1. * Головний лікар
  2. Старший ординатор
  3. Старша сестра
  4. Персонал лікарні
  5. Головний лікар санепідстанції
 507. Що включає ознайомлення з паспортними даними проекту?
  1. з'ясувати висновок екологічної служби про проект;
  2. вивчити об'єм проектної документації;
  3. ознайомитися з переліком документації, представленої на експертизу;
  4. ознайомитися з основними кресленнями проекту;
  5. * ознайомитися з найменуванням проекту, його типом, серією.
 508. Що включає ознайомлення з паспортними даними проекту?
  1. * дізнатися найменування проектної організації, її адресу;
  2. вивчити об'єм проектної документації;
  3. з'ясувати думку контролюючих організацій про проект;
  4. ознайомитися з основними кресленнями проекту;
  5. ознайомитися з повнотою документів, представлених на експертизу.
 509. Що включає ознайомлення з паспортними даними проекту?
  1. з'ясувати думку держадміністрації про проект;
  2. вивчити об'єм проектної документації;
  3. * з'ясувати, хто керівник проекту, його номер телефону і адреса проектної організації;
  4. ознайомитися з основними кресленнями проекту;
  5. ознайомитися з документами, представленими на експертизу.
 510. Що є планом населеного пункту (місцевості) як складова частина проекту лікувальної установи?
  1. це карта приміських районів населеного пункту, в якому планується будівництво;
  2. це карта розміщення джерел забруднення;
  3. * топографічна карта місцевості, де передбачається майбутнє будівництво;
  4. це карта земельної ділянки (генеральний план), на якому буде побудований об'єкт;
  5. це зображення найближчого оточення об'єкту будівництва.
 511. Що можна оцінити з гігієнічної точки зору, розглядаючи ситуаційний план проекту лікувальної установи:
  1. * розміщення промислових підприємств в населеному пункті щодо ділянки будівництва;
  2. функціональне зонування земельної ділянки;
  3. розміщення будівель на земельній ділянці лікувальної установи;
  4. відсоток забудови земельної ділянки;
  5. відсоток озеленення ділянки.
 512. Що можна оцінити з гігієнічної точки зору, розглядаючи ситуаційний план проекту лікувальної установи:
  1. розміщення, рельєф місцевості, гідрологічний стан ділянки;
  2. функціональне зонування земельної ділянки;
  3. * розміщення житлових кварталів в населеному пункті щодо ділянки будівництва;
  4. відсоток забудови земельної ділянки лікарні;
  5. відсоток озеленення ділянки лікарні.
 513. Що можна оцінити з гігієнічної точки зору, розглядаючи генеральний план проекту лікувальної установи:
  1. стан транспортних магістралей населеного пункту;
  2. місце розташування лікувальної установи в населеному пункті;
  3. * функціональне зонування земельної ділянки лікувальної установи;
  4. місце розташування промислових об'єктів і інших джерел забруднення в місті;
  5. місце розташування параметрів, скверів, водоймищ в населеному пункті.
 514. Що можна оцінити з гігієнічної точки зору, розглядаючи поповерхові плани лікувальних корпусів:
  1. * розміщення палатних секцій;
  2. висоту приміщень;
  3. СК і КПО в палатах;
  4. товщину фундаменту;
  5. теплозахисні властивості всіх будівельних конструкцій будівель.
 515. Що можна оцінити з гігієнічної точки зору, розглядаючи поповерхові плани лікувальних корпусів:
  1. розміщення лікувальних корпусів на земельній ділянці;
  2. * площа приміщень;
  3. розміщення палатних відділень по поверхах;
  4. товщину фундаменту;
  5. теплозахисні властивості всіх будівельних конструкцій будівель.
 516. Що можна оцінити з гігієнічної точки зору, розглядаючи поповерхові плани лікувальних корпусів:
  1. висоту приміщень в палатних відділеннях;
  2. * розміщення допоміжних приміщень у відділеннях;
  3. розміщення лікувальних корпусів на земельній ділянці;
  4. товщину фундаменту;
  5. систему забудови лікувальної установи.
 517. Що можна оцінити з гігієнічної точки зору, розглядаючи поповерхові плани лікувальних корпусів:
  1. висоту приміщень в палатному відділенні;
  2. розміщення лікувальних корпусів на земельній ділянці;
  3. * розміщення основних приміщень у відділеннях;
  4. товщину фундаменту;
  5. систему забудови лікувальної установи.
 518. Що можна оцінити з гігієнічної точки зору, розглядаючи поповерхові плани лікувальних корпусів:
  1. висоту приміщень в палатному відділенні;
  2. розміщення лікувальних корпусів на земельній ділянці;
  3. розміщення функціональних зон на земельній ділянці;
  4. товщину фундаменту;
  5. * тип внутрішнього планування палатного відділення.
 519. Що можна оцінити з гігієнічної точки зору, розглядаючи поповерхові плани лікувальних корпусів:
  1. * площа на 1 ліжко в основних приміщеннях палатного відділення;
  2. висоту приміщень в палатному відділенні;
  3. товщину фундаменту будівлі;
  4. повітрообмін і кубатуру приміщень;
  5. передній і задній фасади будівлі.
 520. Що можна оцінити з гігієнічної точки зору, розглядаючи поповерхові плани лікувальних корпусів:
  1. кубатуру приміщень в палатних відділеннях;
  2. висоту приміщень і товщину фундаменту будівлі;
  3. * площа приміщень в палатних відділеннях;
  4. відстань між лікувальними корпусами;
  5. передній і задній фасади будівлі.
 521. Що можна оцінити з гігієнічної точки зору, розглядаючи поповерхові плани лікувальних корпусів:
  1. кубатуру приміщень в палатних відділеннях;
  2. висоту приміщень в палатних відділеннях;
  3. світловий коефіцієнт і коефіцієнт природного освітлення в приміщеннях;
  4. * співвідношення площ основних і допоміжних приміщень;
  5. передній і задній фасади будівлі.
 522. Що можна оцінити з гігієнічної точки зору, розглядаючи план населеного пункту (план місцевості), як складову частину проекту лікувальної установи?
  1. найближче оточення ділянки будівництва;
  2. відсоток озеленення земельної ділянки лікувальної установи;
  3. * рельєф місцевості, градус ухилу ділянки будівництва;
  4. відсоток забудови ділянки будівництва;
  5. функціональне зонування земельної ділянки.
 523. Що можна оцінити з гігієнічної точки зору, розглядаючи план населеного пункту (план місцевості), як складову частину проекту лікувальної установи?
  1. найближче оточення ділянки будівництва;
  2. * місце розташування ділянки будівництва в населеному пункті;
  3. будівельні конструкції об'єкту;
  4. відсоток забудови ділянки будівництва;
  5. функціональне зонування земельної ділянки.
 524. Що можна оцінити з гігієнічної точки зору, розглядаючи поповерхові плани будівель лікувальних корпусів?
  1. фасади будівлі;
  2. опалювання і мікроклімат в приміщеннях;
  3. * можливість природного наскрізного провітрювання палат;
  4. в'їзди на лікарняну ділянку;
  5. достатність штучного освітлення в приміщеннях.
 525. Що можна оцінити з гігієнічної точки зору, розглядаючи генеральний план проекту лікувальної установи?
  1. ширину транспортних магістралей, що оточують земельну ділянку лікувальної установи;
  2. систему забудови населеного пункту;
  3. місце розташування парків, скверів, водоймищ в населеному пункті;
  4. місце розташування лікувальної установи в населеному пункті;
  5. * кількість в'їздів на лікарняну ділянку і правильність їх розташування
 526. Що можна оцінити з гігієнічної точки зору, розглядаючи генеральний план проекту лікувальної установи?
  1. рельєф ділянки, його найближче оточення;
  2. місце розташування лікувальної установи в населеному пункті;
  3. * орієнтацію ділянки
  4. екологічну ситуацію в районі розташування лікувальної установи;
  5. місце розташування промислових об'єктів, які можуть негативно впливати.
 527. Що не відноситься до загальних гігієнічних принципів організації проведення поточного прибирання приміщень лікувально-профілактичної установи?
  1. приміщення з особливим режимом стерильності, асептики і антисептики слід після кожного прибирання знезаражувати;
  2. в хірургічних і рододопоміжних приміщеннях поточне вологе прибирання виконується не менше 3-х разів на добу, зокрема - 1 раз - з використанням дезинфікуючих засобів;
  3. * у загальносоматичних відділеннях поточне вологе прибирання виконується не менше 2-х разів на добу, зокрема - 1 раз з використанням дезинфікуючих засобів;
  4. в загальносоматичних відділеннях поточне вологе прибирання виконується не менше 2-х разів на добу, а з дезинфікуючими засобами - після зміни білизни, а також за епідемічними показниками;
  5. до прибирання медичних установ залучаються працівники спеціалізованих служб (фірм), що мають дозвіл на даний вид робіт.
 528. Що не відноситься до особливостей планування операційних підрозділів:
  1. наявність двох ізольованих непрохідних відділення - септичного і асептичного;
  2. * при розміщенні операційних один над одним, асептичні операційні слід розмішати вище за септичних;
  3. наявність двох окремих входів - для персоналу і для хворих;
  4. зонування внутрішніх приміщень (стерильна зона, зона строгого режиму);
  5. роздільні функціональні потоки персоналу: хірургів і операційних сестер анестезіологів, молодшого і технічного персоналу.
 529. Що не відповідає гігієнічним стандартам планування операційних підрозділів:
  1. операційні підрозділи повинні розміщуватися в ізольованому блоці - окремій будівлі або ізольованих секціях, сполучених із стаціонаром переходами або коридорами;
  2. операційні для надання екстреної хірургічної допомоги можуть розміщуватися у складі приймальних відділень;
  3. * операційні для надання екстреної хірургічної допомоги можуть розміщуватися у складі реанімаційних відділень;
  4. операційні підрозділи повинні бути максимально віддалені від вертикальних комунікацій (технічних шахт, ліфтів, сміттєпроводів);
  5. операційні підрозділи повинні мати автономну систему вентиляції.
 530. Що не відповідає загальним гігієнічним принципам організації проведення генерального прибирання приміщень лікувально-профілактичної установи:
  1. генеральне прибирання включає миття і дезинфекцію стін, полови, всього устаткування, меблів, світильників, жалюзі і др.;
  2. * генеральне прибирання включає обробку приміщень проти комах і гризунів;
  3. в палатах, кабінетах і приміщеннях функціональних підрозділів генеральне прибирання повинне проводитися по затвердженому графіку не рідше за 1 раз на місяць;
  4. в операційних, перев'язувальних, процедурних, післяопераційних палатах відділення реанімації і інтенсивної терапії, приміщеннях пологового блоку генеральне прибирання повинне проводитися 1 раз на тиждень;
  5. у акушерських стаціонарах генеральне прибирання і завершальна дезинфекція пологових залів проводиться 1 раз на тиждень
 531. Що таке попереджувальний санітарний нагляд за лікувальними установами?
  1. * санітарний нагляд до моменту введення лікувальної установи в експлуатацію;
  2. санітарний нагляд за забрудненням атмосфери в районі лікарні;
  3. санітарний нагляд за впливом стічних вод лікарні на екологічну ситуацію в місті;
  4. санітарний нагляд за діючою лікувальною установою;
  5. контроль за гігієнічними умовами поховання твердих і рідких відходів лікувальної установи.
 532. Що таке поточний санітарний нагляд за лікувальною установою?
  1. санітарний нагляд до моменту введення лікувальної установи в експлуатацію;
  2. санітарний нагляд за забрудненням атмосфери в районі лікарні;
  3. санітарний нагляд за впливом стічних вод лікарні на екологічну ситуацію в місті;
  4. * санітарний нагляд за функціонуючою лікувальною установою;
  5. контроль за гігієнічними умовами поховання твердих і рідких відходів лікувальної установи.
 533. Яка вентиляція повинна застосовуватись у операційній?
  1. Природна;
  2. Припливна;
  3. Витяжна;
  4. * Припливно-витяжна з переважанням припливу;
  5. Припливно-витяжна з переважанням витяжки.
 534. Яке приміщення може бути загальним для двох палатних секцій?
  1. Палата на 1 ліжко,
  2. Палата на 2 ліжка,
  3. * Їдальня,
  4. Пост чергової мед. сестри,
  5. Перев’язочна.
 535. Який документ необхідно надати для експертизи проекту лікувальної установи?:
  1. наказ по облздороввідділу;
  2. * рішення місцевих органів влади про відведення земельної ділянки;
  3. висновок міністерства охорони здоров'я;
  4. висновок гідрометеорологічної служби про відведення земельної ділянки під будівництво об'єкту;
  5. висновок ветеринарної служби.
 536. Який документ необхідно надати для експертизи проекту лікувальної установи?:
  1. наказ по облздороввідділу;
  2. висновок гідрометеорологічної служби про відведення земельної ділянки;
  3. висновок міністерства охорони здоров'я;
  4. * висновок санітарної служби про відведення земельної ділянки під будівництво об'єкту;
  5. висновок ветеринарної служби області.
 537. Який документ необхідно надати для експертизи проекту лікувальної установи?:
  1. * завдання замовника по проектуванню об'єкту;
  2. наказ по облздороввідділу про будівництво;
  3. висновок екологічної служби;
  4. висновок міністерства охорони здоров'я;
  5. висновок ветеринарної служби області.
 538. Який документ необхідно надати для експертизи проекту лікувальної установи?:
  1. завдання держадміністрації на проектування об'єкту;
  2. наказ по облздороввідділу;
  3. * типовий проект лікувальної установи;
  4. висновок міністерства охорони здоров'я;
  5. висновок ветеринарної служби області.
 539. Який документ необхідно надати для експертизи проекту лікувальної установи?:
  1. наказ по облздороввідділу;
  2. * довідка про можливість підключення майбутнього об'єкту до інженерних мереж в районі;
  3. висновок міністерства охорони здоров'я;
  4. висновок ветеринарної служби області;
  5. проект очисних споруд району.
 540. Який документ необхідно надати для експертизи проекту лікувальної установи?:
  1. наказ по облздороввідділу;
  2. довідка про ступінь очищення стічних вод об'єкту на очисних спорудах населеного пункту;
  3. висновок міністерства охорони здоров'я;
  4. висновок ветеринарної служби області;
  5. * проект прив'язки.
 541. Які заходи лежать в основі лікувально-охоронного режиму в лікарні ?
  1. * Гігієнічні умови, спрямовані на забезпечення хворим повного соматичного і психічного комфорту
  2. B. Гігієнічні умови, що забезпечують хворим тривалий, глибокий сон
  3. Вмілий догляд за хворими
  4. Наявність світлої палати
  5. Наявність зручного ліжка
 542. Які заходи повинні бути здійснені в ЛПЗ, щоб оздоровити умови праці?
  1. Поточний контроль з боку санепідслужби за дотриманням установлених
  2. Регламентація режимів праці і відпочинку відповідно до важкості і
  3. Проведення імунізації медперсоналу в період епідемій
  4. Санаторно-курортне лікування захворілих медпрацівників
  5. * Суворий контроль з боку адміністрації ЛПЗ за дотриманням санітарно-епідеміологічного режиму
 543. Які особисті речі не дозволяється пацієнту взяти у відділення (у палату) терапевтичного відділення:
  1. домашній одяг і взуття;
  2. * постільну білизну;
  3. предмети особистої гігієни і посуд (зубну щітку, пасту, мило, бритву, чашку, ложку і ін.);
  4. електроприлади: кип'ятильник, електрогрілку, електробритву і др.;
  5. телефон мобільного зв'язку, телевізор.
 544. Які показники необхідно проаналізувати лікарю гігієністу при проведенні експертизи проекту, щоб зробити висновок про відповідність природного освітлення гігієнічним вимогам згідно чинного санітарного законодавства? Вкажіть оптимальну відповідь.
  1. * Світловий коефіцієнт (СК), коефіцієнт заглиблення (КЗ), коефіцієнт природної освітленості (КПО), кут падіння, кут отвору
  2. Кут падіння, кут отвору, коефіцієнт заглиблення (КЗ), світловий коефіцієнт (СК)
  3. Коефіцієнт природної освітленості (КПО), світловий коефіцієнт (СК), коефіцієнт заглиблення (КЗ)
  4. Кут падіння, кут отвору, світловий коефіцієнт
  5. Коефіцієнт природного освітлення, коефіцієнт відбиття
 545. Які приміщення не входять до складу лікарень загального типу ?
  1. * Виробничі приміщення
  2. Приймальне відділення
  3. Стаціонар
  4. Поліклініка
  5. Відділення функціональної діагностики
 546. Які фактори не впливають на ступінь важкості і напруженості праці медичних працівників?
  1. Умови трудової діяльності в ЛПУ
  2. Характер виконуваної роботи
  3. Наявність професійних шкідливостей
  4. * Тривалість відпустки
  5. Умови побуту і відпочинку на виробництві
 547. Передбачається будівництво багатопрофільної лікарні в одному із центральних районів міста N. У даному випадку найбільш доцільна наступна система забудови:
  1. *Централізовано-блочна
  2. Централізована
  3. Децентралізована
  4. Змішана
  5. Блочна
 548. Найбільш перспективною з гігієнічних позицій слід вважати .... систему лікарняного будівництва:
  1. Централізовану;
  2. Децентралізовану;
  3. Змішану;
  4. *Централізовано-блочну;
  5. Моноблочну.
 549. Перерахуйте основні види профілактики:
  1. Другорядна, функціональна
  2. Комбінаційно-дискретна
  3. *Первинна, вторинна
  4. Адміністративно-примусова
  5. Законодавча
 550. Назвіть оптимальний ступінь ефективності санації повітря приміщення лікарняної палати бактерицидними лампами БУВ-30:
  1. ≥20%
  2. ≥30%
  3. ≥50%
  4. * ≥80%
  5. ≥90%
 551. Чи може розміщуватися приймальне відділення в окремому корпусі?
  1. Не може.
  2. *Інфекційного стаціонару
  3. Терапевтичного стаціонару.
  4. При централізованій системі забудови.
  5. При змішаній системі забудови
 552. Які фактори впливають на ефективність дії хімічних деззасобів ?
  1. * Концентрація розчину
  2. Атмосферний тиск
  3. Температура повітря
  4. Вологість повітря
  5. Експозиція (час обробки)
 553. Як часто повинні очищуватися сміттєприймачі у лікарняних приміщеннях?
  1. Мінімум 1 раз на тиждень.
  2. Мінімум 2 рази на тиждень.
  3. Мінімум 1 раз на 2 дні.
  4. Мінімум 1 раз на день.
  5. *Мінімум 2 рази на день.
 554. Найбільш сприятливі гігієнічні умови для провітрювання, інсоляції і освітлення створює вид палатного відділення:
  1. *Однокоридорное з односторонньою забудовою коридору.
  2. Однокоридорное з двосторонньою забудовою коридору.
  3. Двохкоридорне
  4. Компактне
  5. Двохкоридорне з вестибюлем.
 555. Виберіть лікарняне приміщення, в якому нормується температура 22 градуси:
  1. Коридор
  2. Перев’язочна
  3. Палата
  4. *Операційна
  5. Санвузол
 556. Cкільки операційних столів може бути в операційній?
  1. 1;
  2. *2;
  3. 3;
  4. 4;
  5. 5.
 557. В яких приміщеннях можна встановити панельно-променисте опалення?
  1. * Операційна
  2. Кабінет лікаря
  3. Вестибюль
  4. Коридор
  5. Ординаторська
 558. Рівні шуму в лікарні не повинні перевищувати:
  1. 10 дБА.
  2. 15 дБА.
  3. 20 дБА.
  4. 25 дБА.
  5. *30 дБА.
 559. Відмітити, де невірно вказано норму світлового коефіцієнту:
  1. В операційних - 1:2 – 1:4.
  2. *Лікарських кабінетах - 1:8 – 1:9.
  3. В палатах - 1:5 – 1:6.
  4. В маніпуляційній - 1:6 – 1:7
  5. В коридорі - 1:8 – 1:10.
 560. Вкажіть гігієнічні вимоги до властивостей атмосферного повітря операційної:
  1. Освітленість – 50 лк
  2. Атмосферний тиск – 755 мм.рт.ст.
  3. *Вміст вуглекислого газу – до 0,1%
  4. Бактеріальна засіяність до 8000 в 1 м3 зимою.
  5. Окислюваність повітря - до 1 мг кисню /м3
 561. Яке відділення найкраще розміщувати на останньому поверсі?
  1. *Обсерваційне відділення;
  2. Відділення фізіології вагітності;
  3. Відділення патології вагітності;
  4. Фізіологічне відділення;
  5. Терапевтичне відділення.
 562. Комісія по вибору земельної ділянки складається із:
  1. Представника влади на місцях, архітектора, санітарного лікаря, еколога, представника комітету з охорони праці, пожежного інспектора.
  2. Представників влади на місцях, архітектора, санітарного лікаря, еколога, представника ЖЕКу, пожежного інспектора.
  3. Представників влади на місцях, архітектора, санітарного лікаря, еколога, представника комітету з охорони праці, представника газової служби.
  4. Представників влади на місцях, архітектора, санітарного лікаря, еколога, пожежного інспектора.
  5. Представників влади на місцях, архітектора, санітарного лікаря, представника комітету з охорони праці, пожежного інспектора.
 563. Бокс від півбокса відрізняють:
  1. Наявність шлюзу зі сторони від центрального коридора.
  2. Відсутність шлюзу зі сторони центрального коридора
  3. *Наявність окремого входу з вулиці.
  4. Наявність приміщення для санітарної обробки.
  5. Наявність санвузла.
 564. Вкажіть гігієнічні вимоги до властивостей атмосферного повітря лікарняної палати:
  1. Атмосферний тиск – 744 мм.рт.ст.
  2. *Окислюваність повітря – до 6 мг O2 /м3
  3. Освітленість – 100 лк
  4. Бактеріальна засіяність до 8000 в 1 м3 зимою.
  5. Окислюваність повітря - до 1 мг кисню /м3
 565. Яка система забудови лікарні передбачає розташування всіх відділень в одному корпусі?
  1. *Централізована;
  2. Децентралізована;
  3. Змішана;
  4. Централізовано - блочна;
  5. Моноблочна.
 566. Який з перерахованих закладів не можна розміщувати у приміській зоні?
  1. Тубдиспансер
  2. *Дитячу лікарню
  3. Психоневрологічний диспансер
  4. Туристичну базу
  5. Пансіонат
 567. До інфекційного відділення центральної районної лікарні поступив хворий з діагнозом „Черевний тиф”. Який шлях передачі цього захворювання є провідним?
  1. Водний
  2. *Водний і харчовий
  3. Водний і побутовий
  4. Побутовий
  5. Крапельний
 568. Залишкові кількості мийного препарату, що застосовувався під час передстерилізаційної обробки інструментів, виявляють за допомогою проби:
  1. Бензидинової
  2. Амідопіринової
  3. Ортотолуїдинової
  4. *Фенолфталеїнової
  5. З тест-індикаторами
 569. Розмір ділянки під будівництво стаціонару на 60 ліжок із розрахунку на 1 ліжко складає:
  1. 60 м2.
  2. 100 м2.
  3. 150-140 м2.
  4. *200 - 300 м2.
  5. 80-60 м2.
 570. Радіологічний корпус розташовують на віддалі:
  1. 5 м від стаціонару.
  2. 10 м від стаціонару.
  3. *25 м від стаціонару.
  4. 50 м від стаціонару.
  5. 100 м від стаціонару.
 571. Приймальне відділення загально профільних лікарень слід розташовувати:
  1. В окремому будинку.
  2. Не нижче 2 поверху в ізольованій частині будинку.
  3. Під вікнами палатного відділення.
  4. Біля адміністрації лікарні.
  5. *На першому поверсі в ізольованій частині будинку
 572. Максимальна місткість лікарняної палати саматичного відділення для дорослих повинна становити не більше ... ліжок:
  1. А. 2
  2. В. *4
  3. С. 6
  4. D. 8
  5. Е. 10
 573. Площа земельної ділянки для дитячого стаціонару.
  1. Як і для інших стаціонарів.
  2. Обчислюється з урахуванням поправочного коефіцієнта 0,7.
  3. *З урахуванням поправочного коефіцієнта 1,5.
  4. Така ж як для пологового будинку.
  5. Залежить від кількості мешканців у мікрорайоні.
 574. Акт санітарного обстеження – це:
  1. Документ, який підписується тим хто перевіряє установу.
  2. Документ, який підписується тим, кого перевіряють.
  3. Документ, який підписується обома сторонами.
  4. * Документ, який підписується в кінці констатуючої частини обома сторонами, а у пропозиціях – перевіряючим.
  5. E. Документ, який підписується в обох частинах обома сторонами.
 575. Акт санітарного обстеження – це:
  1. Довільна форма документа.
  2. * Документ, який має констатуючу частини, та пропозиції по усуненню недоліків.
  3. Констатуючий документ.
  4. Форма припису.
  5. Документ, в якому викладені пропозиції.
 576. Акт санітарного обстеження – це:
  1. Документ, який складено за довільною формою.
  2. Статистична форма звітності.
  3. Юридичний документ.
  4. * Юридичний документ встановленої форми.
  5. Описовий документ.
 577. Акт санітарного обстеження складається:
  1. Одноосібно перевіряючим.
  2. Одноосібно перевіряючим з відома керівника установи, яку перевіряють.
  3. Комісійно з обов’язковим залученням свідків.
  4. Комісійно з обов’язковим залученням керівника установи.
  5. * Комісійно представником перевіряючої сторони та керівником установи або представником установи за дорученням керівника установи.
 578. Біль в ділянці очей, неясне бачення,біль голови, стомллення окорухового апарату до кінця робочого дня найчастіше состерігаються у яких лікарів?
  1. Стоматологів
  2. Хірургів
  3. Терапевтів
  4. * УЗД-діагностів
  5. Педіатрів
 579. В акті санітарного обстеження фіксуються:
  1. Недоліки, виявлені при обстеженні.
  2. Недоліки, встановлені при проведенні лабораторно-інструментальних методів дослідження.
  3. Паспортні дані об’єкту.
  4. Результати перевірки виконання приписів.
  5. * Зміст документу залежить від мети перевірки.
 580. В залежності від ступеня дотримання асептики і захисту від внутрішньолікарняної інфекції зони приміщення операційного блоку ділять на:
  1. * Стерильна зона, зона строгого режиму, зона ограниченого режиму, загальнолікарняна зона
  2. Стерильна зона, зона строгого режиму.
  3. Зона ограниченого режиму, загальнолікарняна зона
  4. Зона строгого режиму, зона ограниченого режиму, загальнолікарняна зона
  5. Стерильна зона, зона строгого режиму, зона контролю.
 581. В обсерваційному відділенні акушерського стаціонару госпіталізують жінок:
  1. Здорових
  2. З серцево-судинними захворюваннями
  3. * Гострими інфекційними захворюваннями
  4. Венеричними захворюваннями
  5. Патологією вагітності
 582. В яких умовах необхідно зберігати хлорвмісні препарати?
  1. На світлі
  2. У темному місці
  3. * У сухому і темному місці
  4. У закритій тарі
  5. У вологому місці
 583. Виберіть лікарняне приміщення, в якому нормується температура 22 градуси:
  1. Коридор
  2. * Перев’язочна
  3. Палата
  4. Операційна
  5. Санвузол
 584. Вид специфічної профілактики внутрішньолікарняної інфекції:
  1. поточна протиепідемічна;
  2. попереджувальна вікова;
  3. * планова активна;
  4. внутрішньовидова;
  5. комплексна.
 585. Вид специфічної профілактики внутрішньолікарняної інфекції:
  1. * планова пасивна;
  2. інструментальна;
  3. аутоіммунна;
  4. спадкова;
  5. поточна протиепідемічна.
 586. Вид специфічної профілактики внутрішньолікарняної інфекції:
  1. спадкова;
  2. * екстрена;
  3. аутоіммунна;
  4. повікова;
  5. поточна.
 587. Вид специфічної профілактики внутрішньолікарняної інфекції:
  1. поточна протиепідемічна;
  2. попереджувальна вікова;
  3. * планова активна;
  4. внутрішньовидова;
  5. комплексна.
 588. Вид специфічної профілактики внутрішньолікарняної інфекції:
  1. * планова пасивна;
  2. інструментальна;
  3. аутоіммунна;
  4. спадкова;
  5. поточна протиепідемічна.
 589. Вид специфічної профілактики внутрішньолікарняної інфекції:
  1. спадкова;
  2. * екстрена;
  3. аутоіммунна;
  4. повозрастная;
  5. поточна.
 590. Види внутрішньолікарняної інфекції:
  1. * амбулаторна, госпітальна;
  2. специфічна, неспецифічна;
  3. активна, пасивна;
  4. грампозитивна, грамвід’ємна;
  5. гігієнічна, епідеміологічна.
 591. Види внутрішньолікарняної інфекції:
  1. що виникає унаслідок дезинфекційних дій;
  2. * що виникає унаслідок профілактичних заходів і дій;
  3. активна, пасивна;
  4. специфічна, неспецифічна;
  5. гігієнічна, епідеміологічна.
 592. Види внутрішньолікарняної інфекції:
  1. пов'язана з дезинфекційними заходами;
  2. активна, пасивна;
  3. гігієнічна, епідеміологічна;
  4. * пов'язана з активізацією власної мікрофлори;
  5. специфічна, неспецифічна.
 593. Види внутрішньолікарняної інфекції:
  1. активна, пасивна;
  2. комплексна, поєднана;
  3. комбінована, загальна;
  4. Індивідуальна, групова;
  5. * супутня, перехресна.
 594. Види внутрішньолікарняної інфекції:
  1. * суперінфекція, перехресна;
  2. Індивідуальна, генеральна;
  3. комбінована, загальна;
  4. поєднана, комплексна;
  5. специфічна, особливо небезпечна.
 595. Види внутрішньолікарняної інфекції:
  1. * амбулаторна, госпітальна;
  2. специфічна, неспецифічна;
  3. активна, пасивна;
  4. грамположітельная, грамотріцательная;
  5. гігієнічна, епідеміологічна.
 596. Види внутрішньолікарняної інфекції:
  1. що виникає унаслідок дезинфекційних дій;
  2. * що виникає унаслідок профілактичних заходів і дій;
  3. активна, пасивна;
  4. специфічна, неспецифічна;
  5. гігієнічна, епідеміологічна.
 597. Види внутрішньолікарняної інфекції:
  1. пов'язана з дезинфекційними заходами;
  2. активна, пасивна;
  3. гігієнічна, епідеміологічна;
  4. * пов'язана з активізацією власної мікрофлори;
  5. специфічна, неспецифічна.
 598. Види внутрішньолікарняної інфекції:
  1. активна, пасивна;
  2. комплексна, поєднана;
  3. комбінована, загальна;
  4. індивідуальна, групова;
  5. * супутня, перехресна
 599. Види внутрішньолікарняної інфекції:
  1. * суперінфекція, перехресна;
  2. індивідуальна, генеральна;
  3. комбінована, загальна;
  4. поєднана, комплексна;
  5. специфічна, особливо небезпечна.
 600. Вимірювання температури повітря в лікарняній палаті слід проводити на таких рівнях:
  1. * на висоті 10 см від підлоги на рівні ліжка і 1,5м;
  2. на висотах 20 см; 1,5м і 2,5м;
  3. на висотах 10 см, рівень ліжка і 1,0 м від стелі;
  4. на кожному місці висоти палати і у підлоги;
  5. 50 см від підлоги, 50 см від стелі і на половині висоти приміщення.
 601. Вимірювання швидкості руху повітря в лікарняній палаті слід проводити в точках:
  1. * біля вікна, в центрі і біля внутрішньої стіни не висотах 0,1м; рівень ліжка і 1,5м;
  2. в середині палати на висотах 0,2 м; 1,5 і 2,5 м;
  3. в середині палати і біля вікна на висотах 0,1м; рівень ліжка і 1,0 м від стелі;
  4. біля внутрішньої стіни палати на висотах 0,5 м і 1,5 м;
  5. біля внутрішньої і зовнішньої стін палати на висотах 0,2 м; 1,2 і 2,0м.
 602. Відмітити, де невірно вказано коефіцієнт природного освітлення.
  1. В операційних - 2 %.
  2. * В маніпуляційній - 1 %.
  3. Перев’язочна - 2 %
  4. Палати - 1 %.
  5. Коридори з- 0,1 %.
 603. Відмітити, де невірно вказано норму світлового коефіцієнту:
  1. В операційних - 1:2 – 1:4.
  2. Лікарських кабінетах - 1:4 – 1:5.
  3. В палатах - 1:6 – 1:8.
  4. * В палатах - 1:8 – 1:10
  5. В коридорі - 1:8 – 1:10.
 604. Відносна вологість повітря в терапевтичній палаті відповідає гігієнічній нормі. Вкажіть допустимі коливання вологості.
  1. 20-40 %
  2. 50-70 %
  3. 70-90 %
  4. * 30-60 %
  5. 20-65 %
 605. Вкажіть гігієнічні вимоги до властивостей атмосферного повітря лікарняної палати:
  1. Вміст вуглекислого газу – до 0,2 %
  2. Атмосферний тиск – 755 мм.рт.ст.
  3. Окислюваність повітря – до 2 мг O2 /м3
  4. * Бактеріальна засіяність – до 3500 в 1 м3 влітку
  5. Бактеріальна засіяність до 8000 в 1 м3 зимою.
 606. Вкажіть один з п'яти приведених варіантів, де правильно розташовані по порядку (1-і, 2-і, 3-і місця) фактори, що викликають професійні захворювання лікарів:
  1. * Хімічний (1), біологічний (2), психологічний (3)
  2. Біологічний (1), психологічний (2), фізичний (3)
  3. Фізичний (1), біологічний (2), хімічний (3)
  4. Біологічний (1), хімічний (2), психологічний (3)
  5. Психологічний (1), хімічний (2), біологічний(З)
 607. Вкажіть один з п'яти приведених варіантів, у якому правильно розташовані один по одному (1-і, 2-і, 3-і місця) хвороби, що викликають захворювання з тимчасовою втратою працездатності:
  1. * Органів вдиху (1), системи кровообігу (2), кісткової системи (3)
  2. Органів вдиху (1), кісткової системи (2), системи кровообігу (3)
  3. Органів вдиху (I), системи травлення (2), серцевої системи (3)
  4. Органів вдиху (1), психічні (2), серцево-судинної системи (3)
  5. Органів вдиху (1), системи травлення (2), серцево-судинної системи (3)
 608. Генеральне прибирання приміщень в хірургічному відділенні проводиться:
  1. Раз на день
  2. Двічі на день
  3. * Раз на тиждень
  4. Двічі на тиждень
  5. Тричі на тиждень
 609. Гігієнічний норматив площі боксу (напівбоксу) на 2 ліжка – не менше, м2:
  1. 8;
  2. 10;
  3. 13;
  4. 22;
  5. * 27.
 610. Гігієнічні нормативи температури повітря в лікарняних палатах різного профілю (Ѓ‹С):
  1. 16-20;
  2. * 20-26;
  3. 18-26;
  4. 15-25;
  5. 16-18.
 611. Джерела госпітальної внутрішньолікарняної інфекції:
  1. персонал, що проживає в районі інфекційної лікарні;
  2. грунт на земельній ділянці лікарні;
  3. * інфекційні хворі, що поступають із змішаною інфекцією;
  4. атмосферне повітря, що поступає на територію лікарні з прилеглих вулиць;
  5. рослини і тваринні на території лікарні.
 612. Джерела госпітальної внутрішньолікарняної інфекції :
  1. рослини і тваринні на території лікарні;
  2. атмосферне повітря, що поступає на територію лікарні з прилеглих вулиць;
  3. грунт на земельній ділянці лікарні;
  4. персонал, що проживає в районі інфекційної лікарні;
  5. * соматичні хворі, що не витримали карантин.
 613. Джерела госпітальної внутрішньолікарняної інфекції:
  1. персонал, що проживає в районі інфекційної лікарні;
  2. * носії інфекції (хворі, персонал, відвідувачі);
  3. грунт на земельній ділянці лікарні;
  4. атмосферне повітря, що поступає на територію лікарні з прилеглих вулиць;
  5. рослини і тваринні на території лікарні.
 614. Джерела госпітальної внутрішньолікарняної інфекції:
  1. персонал, що проживає в районі інфекційної лікарні;
  2. грунт на земельній ділянці лікарні;
  3. * інфекційні хворі, що поступають із змішаною інфекцією;
  4. атмосферне повітря, що поступає на територію лікарні з прилеглих вулиць;
  5. рослини і тваринні на території лікарні.
 615. Джерела госпітальної внутрішньолікарняної інфекції:
  1. рослини і тваринні на території лікарні;
  2. * атмосферне повітря, що поступає на територію лікарні з прилеглих вулиць;
  3. грунт на земельній ділянці лікарні;
  4. персонал, що проживає в районі інфекційної лікарні;
  5. соматичні хворі, що не витримали карантин.
  6. персонал, що проживає в районі інфекційної лікарні;
  7. носії інфекції (хворі, персонал, відвідувачі);
  8. грунт на земельній ділянці лікарні;
  9. атмосферне повітря, що поступає на територію лікарні з прилеглих вулиць;
  10. рослини і тваринні на території лікарні.
 616. Для визначення коефіцієнта природної освітленості в лікарняній палаті слід обчислити:
  1. відношення площі засклених вікон до площі підлоги;
  2. * процентне відношення мінімальної освітленості в палаті до горизонтальної освітленості просто неба;
  3. відстань від верхнього краю вікна до підлоги до глибини приміщення;
  4. процентне відношення максимальної освітленості в палаті до освітленості просто неба;
  5. відношення глибини закладання палати до площі підлоги.
 617. Для визначення світлового коефіцієнта природної освітленості в лікарняній палаті слід:
  1. обчислити відношення відстані від верхнього краю вікна до підлоги до глибини приміщення;
  2. обчислити процентне відношення освітленості на робочій поверхні до освітленості просто неба;
  3. обчислити процентне відношення освітленості найбільш віддаленого від вікна ліжка до освітленості просто неба;
  4. * обчислити відношення площі заскленої поверхні вікон до площі підлоги;
  5. обчислити відношення площі зовнішньої стіни до площі внутрішньої стіни.
 618. Для вимірювання температури повітря в лікарняній палаті можна використовувати:
  1. анемометр, лактоденсиметр;
  2. * термометр, психрометр;
  3. кататермометр, актинометрія;
  4. люксметр, барометр;
  5. гігрометр, анероїд.
 619. Для оцінки ефективності провітрювання палати визначали вміст СО2 у повітрі. Яка максимальна концентрація вуглекислоти допускається у повітрі палати?
  1. * 0,1 %
  2. 0,04 %
  3. 0,01 %
  4. 0,15 %
  5. 0,20 %
 620. Для характеристик перепаду температури повітря в лікарняній палаті по вертикалі вимірювання проводяться в наступних місцях:
  1. 1 м від вікна і від внутрішньої стіни;
  2. 50 см від вікна і від внутрішньої стіни;
  3. * 10-20 см від вікна і від внутрішньої стіни, в центрі;
  4. в центрі і 50 см від вікна;
  5. 50 см від внутрішньої стіни і в центрі.
 621. Для характеристик перепаду температури повітря в лікарняній палаті по вертикалі вимірювання проводяться в наступних місцях:
  1. * 10-20 см від підлоги і стелі і 1,5 м або рівень ліжка;
  2. кожні 50 см;
  3. рівень ліжка і рівень підлоги;
  4. 1,5 м і рівень підлоги;
  5. кожен 1 м.
 622. Для характеристики ефективності вентиляції в лікарняній палаті слід виміряти:
  1. глибину залягання палати;
  2. * вміст вуглекислого газу в повітрі;
  3. вміст окису вуглевоцю (ІІ) в повітрі;
  4. світловий коефіцієнт;
  5. розташування місць в палаті.
 623. Для характеристики ефективності вентиляції в лікарняній палаті слід виміряти:
  1. глибину закладання палати;
  2. вміст окислу вуглецю в повітрі;
  3. * швидкість руху повітря;
  4. світловий коефіцієнт;
  5. площа палати.
 624. Для характеристики ефективності вентиляції в лікарняній палаті слід виміряти:
  1. глибину закладання палати;
  2. вміст окислу вуглецю в повітрі;
  3. систему опалювання;
  4. світловий коефіцієнт;
  5. * кратність повітрообміну.
 625. Для характеристики мікроклімату в лікарняній палаті необхідно виконати дослідження :
  1. природної освітленості;
  2. відносної вологості;
  3. * барометричного тиску;
  4. штучної освітленості;
  5. визначення типу погоди.
 626. Для характеристики мікроклімату в лікарняній палаті слід виконати дослідження:
  1. природної освітленості;
  2. штучної освітленості;
  3. вміст чадного газу;
  4. * температури повітря;
  5. визначення типу погоди.
 627. Для характеристики мікроклімату в лікарняній палаті слід виконати дослідження:
  1. природної освітленості;
  2. штучної освітленості;
  3. барометричного тиску;
  4. вміст СО2 в повітрі;
  5. * швидкості руху повітря.
 628. Для характеристики освітленості в лікарняній палаті слід знати (виміряти):
  1. * величину штучної освітленості;
  2. кількість ліжок в палаті;
  3. кратність повітрообміну;
  4. кубатуру палати;
  5. температуру повітря.
 629. Для характеристики освітленості в лікарняній палаті слід знати (виміряти):
  1. кубатуру палати;
  2. кількість ліжок в палаті;
  3. кратність повітрообміну;
  4. температуру повітря;
  5. * коефіцієнт природної освітленості.
 630. Для характеристики природної освітленості в лікарняній палаті слід знати (виміряти):
  1. кубатуру палати;
  2. висоту приміщення;
  3. кратність повітрообміну;
  4. температуру повітря;
  5. * орієнтацію палат.
 631. Для характеристики природної освітленості в лікарняній палаті необхідно знати:
  1. кратність повітрообміну;
  2. висоту приміщення;
  3. * коефіцієнт залягання;
  4. температуру повітря;
  5. кліматичний район.
 632. До боксів госпіталізують інфекційних хворих на наступне з перерахованих захворювань:
  1. * Холеру
  2. Гепатит А
  3. Гепатит В
  4. Харчову токсикоінфекцію
  5. Харчовий токсикоз
 633. До інфекційного відділення центральної районної лікарні поступив хворий з діагнозом „Черевний тиф”. Який шлях передачі цього захворювання є провідним?
  1. * Водний
  2. Водний і харчовий
  3. Водний і побутовий
  4. Побутовий
  5. Крапельний
 634. До медичних заходів профілактики захворювань медичних працівників відносяться:
  1. планувальні;
  2. ергономічні;
  3. * диспансеризація;
  4. санітарний режим;
  5. режим праці і відпочинку.
 635. До організаційних заходів профілактики захворювань медичних працівників відносяться:
  1. технологічні;
  2. * ергономічні;
  3. планувальні;
  4. попередній медичний огляд;
  5. здоровий спосіб життя.
 636. До санітарно-гігієнічних заходів профілактики захворювань медичних працівників відносяться:
  1. технологічні;
  2. * планувальні;
  3. ергономічні;
  4. оптимальні графіки роботи;
  5. медичний відбір.
 637. Залежно від ступеня дотримання асептики і захисту від внутрішньолікарняних інфекцій зони приміщення операційного блоку ділять на :
  1. Стерильна зона
  2. Зона строго режиму
  3. Зона обмеженого режиму
  4. Загальна лікарняна зона
  5. * Все вірно
 638. Залишкові кількості мийного препарату, що застосовувався під час передстерилізаційної обробки інструментів, виявляють за допомогою проби:
  1. Бензидинової
  2. Амідопіринової
  3. Ортотолуїдинової
  4. Фенолфталеїнової
  5. З тест-індткаторами
 639. Заходи неспецифічної профілактики внутрішньолікарняної інфекції:
  1. поточні;
  2. попереджувальні;
  3. ізолюючі;
  4. * архітектурно-планувальні;
  5. комбіновані.
 640. Заходи неспецифічної профілактики внутрішньолікарняної інфекції:
  1. повітря;
  2. контактні;
  3. санітарно-побутові;
  4. фізіолого-гігієнічні;
  5. * санітарно-технічні.
 641. Заходи неспецифічної профілактики внутрішньолікарняної інфекції:
  1. * санітарно-протиепідемічні;
  2. санітарно-гігієнічні;
  3. санітарно-побутові;
  4. психофізіологічні
  5. конструкторські.
 642. Заходи неспецифічної профілактики внутрішньолікарняної інфекції:
  1. бактеріостатистичні;
  2. * дезинфекційні, стерилізаційні;
  3. бактерицидні;
  4. лікувально-профілактичні;
  5. комбіновані.
 643. Заходи неспецифічної профілактики внутрішньолікарняної інфекції:
  1. поточні;
  2. попереджувальні;
  3. що ізолюють;
  4. * архітектурно-планувальні;
  5. комбіновані.
 644. Заходи неспецифічної профілактики внутрішньолікарняної інфекції:
  1. повітря;
  2. контактні;
  3. санітарно-побутові;
  4. физиолого-гігієнічні;
  5. * санітарно-технічні.
 645. Заходи неспецифічної профілактики внутрішньолікарняної інфекції:
  1. * санітарно-протиепідемічні;
  2. санітарно-гігієнічні;
  3. санітарно-побутові;
  4. психофізіологічні
  5. конструкторські.
 646. Заходи неспецифічної профілактики внутрішньолікарняної інфекції:
  1. бактеріостатічеськіє;
  2. * дезинфекційні стерилізації;
  3. бактерицидні;
  4. лікувально-профілактичні;
  5. комбіновані.
 647. ?Класифікація несприятливих чинників виробничого середовища медичних працівників:
  1. технологічні, санітарно-гігієнічні, фізичні, хімічні;
  2. * технологічні, санітарно-гігієнічні, організаційні;
  3. технологічні, хімічні, біологічні;
  4. хімічні, фізичні, біологічні;
  5. хімічні, фізичні, біологічні, організаційні.
 648. Класифікація несприятливих чинників виробничого середовища медичних працівників:
  1. технологічні, санітарно-гігієнічні, фізичні, хімічні;
  2. * технологічні, санітарно-гігієнічні, організаційні
  3. технологічні, хімічні, біологічні;
  4. хімічні, фізичні, біологічні;
  5. хімічні, фізичні, біологічні, організаційні.
 649. Класифікація несприятливих чинників виробничого середовища медичних працівників:
  1. технологічні, санітарно-гігієнічні, фізичні, хімічні;
  2. * технологічні, санітарно-гігієнічні, організаційні
  3. технологічні, хімічні, біологічні;
  4. хімічні, фізичні, біологічні;
  5. хімічні, фізичні, біологічні, організаційні.
 650. Класифікація технологічних чинників виробничого середовища медичних працівників:
  1. організаційні, ергономічні, біологічні, статичне напруження;
  2. санітарно-гігієнічні, організаційні, фізичні, біологічні;
  3. * хімічні, фізичні, біологічні, статичне напруження, нервово-емоційна напруження;
  4. хімічні, фізичні, біологічні, організаційні, нервово-емоційне напруження;
  5. хімічні, фізичні, біологічні, організаційні, санітарно-гігієнічні.
 651. Класифікація технологічних чинників виробничого середовища медичних працівників:
  1. організаційні, ергономічні, біологічні, статичне напруження;
  2. санітарно-гігієнічні, організаційні, фізичні, біологічні;
  3. * хімічні, фізичні, біологічні, статичне напруження, нервово-емоційна напруження
  4. хімічні, фізичні, біологічні, організаційні, нервово-емоційне напруження;
  5. хімічні, фізичні, біологічні, організаційні, санітарно-гігієнічні.
 652. Класифікація технологічних чинників виробничого середовища медичних працівників:
  1. організаційні, ергономічні, біологічні, статичне напруження;
  2. санітарно-гігієнічні, організаційні, фізичні, біологічні;
  3. * хімічні, фізичні, біологічні, статичне напруження, нервово-емоційна напруження
  4. хімічні, фізичні, біологічні, організаційні, нервово-емоційне напруження;
  5. хімічні, фізичні, біологічні, організаційні, санітарно-гігієнічні.
 653. На долю професійних хвороб лікарів з гострою протіканням доводиться (%):
  1. * 10,6;
  2. 89,4;
  3. 46,5;
  4. 53,5;
  5. 70.
  6. 10,6;
  7. 89,4;
  8. 46,5;
  9. 53,5;
  10. 70.
 654. На які лікувальні процеси впливає навколишнє середовище ?
  1. * Сприяє швидкому видужанню хворих
  2. Сприяє спокійному перебуванню хворих у лікарні
  3. Покращує догляд за хворими
  4. Сприяє створенню спокійних умов
  5. Забезпечує повноцінне харчування у лікарні
 655. Навантаження органів почуттів (слуху, зору)
  1. * Робота з трупним матеріалом
  2. Навантаження органів почуттів (слуху, зору)
  3. Вимушена робоча поза і статичні навантаження
  4. Емоційне й інтелектуальне навантаження, навантаження оперативної і
  5. Е. Недостатня професійна підготовка в деяких молодих фахівців
 656. Назвіть групи шкідливих і небезпечних факторів, що не характерні для роботи лікарів різних спеціальностей:
  1. Фізичні
  2. * Техногенні
  3. Хмічні
  4. Біологічні
  5. Психофізіологічні
 657. Назвіть несприятливі психофізіологічні фактори, що відзначаються в роботі лікарів:
  1. Навантаження органів почуттів (слуху, зору)
  2. * Стресові ситуації (необхідність ухвалення рішення в складних умовах)
  3. Вимушена робоча поза і статичні навантаження
  4. Емоційне й інтелектуальне навантаження
  5. Недостатня професійна підготовка в деяких молодих фахівців
 658. Назвіть оптимальний ступінь ефективності санації повітря приміщення лікарняної палати бактерицидними лампами БУВ-30:
  1. 20%
  2. 30%
  3. 50%
  4. * 80%
  5. 90%
 659. Назвіть шкідливі і небезпечні фактори у роботі лікарі, що не відносяться до біологічних факторів:
  1. Патогенні мікроорганізми, комахи-паразити
  2. Малярійниі комари
  3. Гельмінти
  4. Тварини хворі зоонозними інфекціями
  5. * Лікарські рослини
 660. Назвіть шкідливі і небезпечні фактори у роботі лікарі, що не відносяться до фізичних
  1. Іонізуюче, э/м та лазерне випромінювання
  2. Механічні коливання (ультразвук, шум, вібрація)
  3. Підвищення атмосферного тиску
  4. Нераціональне висвітлення і високі світлові навантаження
  5. * Психофізіологічні
 661. Назвіть шкідливі і небезпечні фактори у роботі лікарі, що не відносяться до хімічних
  1. Анестетики
  2. Антибіотики
  3. Цитостатики
  4. * Пил, що містить діоксид кремнію
  5. Лікарські речовини і препарати подразливої, токсичної, алергенної та комбінованої дії
 662. Найбільш сприятливі гігієнічні умови для провітрювання, інсоляції і освітлення створює вид палатного відділення:
  1. * Однокоридорне з односторонньою забудовою коридору
  2. Однокоридорне з двосторонньою забудовою коридору.
  3. Двохкоридорне
  4. Компактне
  5. Двохкоридорне з вестибюлем.
 663. Найменше освітлення з використанням люмінесцентних ламп в операційних становить, як:
  1. 50
  2. 100
  3. 300
  4. * 400
  5. 1000
 664. Найуразливіші контингенти хворих для внутрішньолікарняної інфекції:
  1. хворі тиреотоксикозом;
  2. хворі виразковою хворобою шлунку;
  3. із захворюваннями печінки;
  4. із захворюваннями опорно-рухового апарату;
  5. * породіллі, новонароджені.
 665. Найуразливіші контингенти хворих для внутрішньолікарняної інфекції:
  1. хворі нирково-кам'яною хворобою;
  2. з ішемічною хворобою серця;
  3. хворі лейкозом, цукровим діабетом;
  4. з гіпертонічною хворобою;
  5. * із захворюваннями шкіри.
 666. Найуразливіші контингенти хворих для внутрішньолікарняної інфекції:
  1. хворі, що отримали антибіотикотерапію;
  2. хворі, проліковані сульфаніламідними препаратами;
  3. особи, що перенесли інфекційний гепатит;
  4. * хворі, що отримували радіотерапію, кортикостероїди;
  5. з гіперфункцією щитовидної залози.
 667. Найуразливіші контингенти хворих для внутрішньолікарняної інфекції:
  1. хворі тиреотоксикозом;
  2. хворі виразковою хворобою шлунку;
  3. із захворюваннями печінки;
  4. із захворюваннями опорно-рухового апарату;
  5. * породіллі, новонароджені.
 668. Найуразливіші контингенти хворих для внутрішньолікарняної інфекції:
  1. хворі, що отримали антібіотікотерапію,
  2. хворі, проліковані сульфаніламіднимі препаратами;
  3. особи, що перенесли інфекційний гепатит;
  4. * хворі, що отримували радіотерапію, кортикостероїди;
  5. з гіперфункцією щитовидної залози.
 669. Найуразливіші контингенти хворих для внутрішньолікарняної інфекції:
  1. хворі ночечно-кам'яною хворобою;
  2. сишемічеськой хворобою серця;
  3. хворі лейкозом, цукровим діабетом;
  4. з гіпертонічною хворобою;
  5. * із захворюваннями шкіри.
 670. Одна з причин зростання внутрішньолікарняної інфекції:
  1. * зміни місця існування і властивостей мікроорганізмів, які її викликають;
  2. комп'ютеризація охорони здоров'я;
  3. впровадження наукової організації праці медичних працівників;
  4. будівництво крупних спеціалізованих медичних центрів;
  5. застосування нових засобів дезинфекції.
 671. Одна з причин зростання внутрішньолікарняної інфекції:
  1. застосування ультрафіолетового опромінювання (область С) для стерилізації інструментарію;
  2. * впровадження в практику все більш складних оперативних втручань;
  3. будівництво крупних спеціалізованих медичних центрів;
  4. несприятливий мікроклімат в лікувальних установах;
  5. застосування нових хімічних засобів для дезинфекції.
 672. Одна з причин зростання внутрішньолікарняної інфекції
  1. недостатнє застосування лікувального дієтичного харчування;
  2. підвищений вміст вуглекислого газу в повітрі приміщень;
  3. * збільшення госпіталізації дітей раннього віку і людей похилого віку;
  4. підвищена температура і вологість повітря в приміщеннях лікарні;
  5. знижена температура і вологість повітря в приміщення лікарні.
 673. Одна з причин зростання внутрішньолікарняної інфекції:
  1. впровадження наукової організації праці медичного персоналу;
  2. застосування повітряного опалювання;
  3. широке застосування різноманітних хімічних засобів для дезинфекції;
  4. * широке і безсистемне застосування антибіотиків;
  5. використання кварцових ламп для дезинфекції приміщень.
 674. Одна з причин зростання внутрішньолікарняної інфекції:
  1. широке застосування хімічних препаратів для дезінфекції;
  2. застосування УФ опромінювання (С- діапазон) з бактерицидними цілями;
  3. будівництво крупних спеціалізованих медичних центрів;
  4. зменшення змісту кисню в повітрі приміщень;
  5. * недотримання правил асептики і антисептики.
 675. Одна з причин зростання внутрішньолікарняної інфекції:
  1. * порушення санітарного режиму в лікарні;
  2. широке використання інфрачервоного випромінювання з бактерицидними цілями;
  3. широке застосування різноманітних хімічних засобів для дезинфекції;
  4. порушення озонового шару атмосфери;
  5. застосування області.
 676. Одна з причин зростання внутрішньолікарняної інфекції:
  1. * зміни місця існування і властивостей мікроорганізмів, які її викликають;
  2. комп'ютеризація охорони здоров'я;
  3. впровадження наукової організації праці медичних працівників;
  4. будівництво крупних спеціалізованих медичних центрів;
  5. застосування нових засобів дезинфекції.
 677. Одна з причин зростання внутрішньолікарняної інфекції:
  1. застосування ультрафіолетового опромінювання (область З) для стерилізації інструментарію;
  2. * впровадження в практику все більш складних оперативних втручань;
  3. будівництво крупних спеціалізованих медичних центрів;
  4. несприятливий мікроклімат в лікувальних установах;
  5. застосування нових хімічних засобів для дезинфекції.
 678. Одна з причин зростання внутрішньолікарняної інфекції
  1. недостатнє застосування лікувального дієтичного живлення;
  2. підвищений вміст вуглекислого газу в повітрі приміщень;
  3. * збільшення госпіталізації дітей раннього віку і людей похилого віку;
  4. підвищена температура і вологість повітря в приміщеннях лікарні;
  5. знижена температура і вологість повітря в приміщення лікарні.
 679. Одна з причин зростання внутрішньолікарняної інфекції:
  1. впровадження наукової організації праці медичного персоналу;
  2. застосування повітряного опалювання;
  3. широке застосування різноманітних хімічних засобів для дезинфекції;
  4. * широке і безсистемне застосування антибіотиків;
  5. використання кварцових ламп для дезинфекції приміщень.
 680. Одна з причин зростання внутрішньолікарняної інфекції:
  1. широке застосування хімічних препаратів для дезинфекції;
  2. застосування УФ опромінювання (С- діапазон) з бактерицидними цілями;
  3. будівництво крупних спеціалізованих медичних центрів;
  4. зменшення змісту кисню в повітрі приміщень;
  5. * недотримання правил асептики і антисептики.
 681. Одна з причин зростання внутрішньолікарняної інфекції:
  1. * порушення санітарного режиму в лікарні;
  2. широке використання інфрачервоного випромінювання з бактерицидними цілями;
  3. широке застосування різноманітних хімічних засобів для дезинфекції;
  4. порушення озонового шару атмосфери;
  5. застосування області.
 682. Освітленість лікарняних приміщень природнім освітленням не можна оцінити по:
  1. Світловому коефіцієнту.
  2. Коефіцієнту глибини закладання.
  3. Куту падіння світла
  4. * Питомій потужності ламп
  5. Коефіцієнту природної освітленості
 683. Основні виробничі фактори, що впливають на лікарів-стоматологів:
  1. Шум, вібрація, пил, недостатнє освітлення
  2. Шум, вібрація, пил, метеофактори, робоча поза
  3. Робоча поза, недостатнє освітлення, окис вуглецю, пил.
  4. * Шум, вібрація, вимушена робоча поза, недостатнє освітлення, емоціональне напруження, мікрофлора
  5. Робоча поза, недостатнє освітлення, окис вуглецю, мікрофлора.
 684. Основні напрями по попередженню професійної захворюваності медичних працівників:
  1. технологічні, санітарно-гігієнічні, організаційні;
  2. технологічні, організаційні, медичні;
  3. * санітарно-гігієнічні, організаційні, медичні;
  4. санітарно-гігієнічні, організаційні, ергономічні;
  5. планувальні, санітарний режим, медико-біологічні.
 685. Основні професійні шкідливості в роботі медичного персоналу ?
  1. * Психічне і моральне напруження
  2. Тривале перебування на ногах
  3. Недостатнє штучне освітлення
  4. Вимушене положення тіла
  5. Невпевненість у своїх діях
 686. Офіційні статистичні дані про захворювання лікарів не відбивають дійсного рівня їхньої захворюваності. Що з названого не впливає на це:
  1. Не завжди лікарі звертаються по допомогу в лікувальні установи при захворюванні
  2. Займаються самолікуванням
  3. Роблять взаємодопомогу без оформлення відповідної документації
  4. * Відсутня високо кваліфікована допомога
  5. Продовжують професійну діяльність при нездужанні
 687. Оцініть, в якому варіанті умови в терапевтичній палаті можна охарактеризувати як нагріваючий мікроклімат:
  1. температура повітря 22°, вологість 30%, швидкість руху 0,05 м/с;
  2. температура повітря 18°, вологість 80%, швидкість руху 0,3 м/с;
  3. температура повітря 21°, вологість 20%, швидкість руху 0,07 м/с;
  4. * температура повітря 26°, вологість 70%, швидкість руху 0,01 м/с
  5. температура повітря 20°, вологість 40%, швидкість руху 0,1 м/с.
 688. Первинна профілактика захворювань включає:
  1. * Попередження виникнення захворювань
  2. Попередження подальшого розвитку захворювань
  3. Попередження ускладнень хвороби
  4. Реабілітацію
  5. Попередження рецидиву захворювання
 689. Первинна профілактика напралена на:
  1. * Оздоровлення оточуючого середовища
  2. Безпосередню причину хвороби шляхом організації здорового способу життя.
  3. Соціальні фактори, що викликають хвороби.
  4. Не включають розробку раціонального режиму праці і відпочинку
  5. Не включають гігієнічне нормування діючих факторів.
 690. Перерахуйте основні види профілактики:
  1. Другорядна, функціональна
  2. Комбінаційно-діскретна
  3. * Первинна, вторинна
  4. Адміністративно-примусова
  5. Законодавча
 691. Періодичність вологого прибирання асептичних палат:
  1. Раз на день
  2. * Двічі на день
  3. Раз на тиждень
  4. Двічі на тиждень
  5. Тричі на тиждень
 692. Періодичність дослідження на стерильність інструментів, перев'язувального матеріалу і т.п. баклабораторією лікарні:
  1. 1 раз на місяць;
  2. * 1 раз в тиждень;
  3. 1 раз на квартал;
  4. 1 раз на рік;
  5. 2 рази на рік.
 693. Періодичність дослідження повітря в лікарняних приміщеннях на бактерійну обсіменінність баклабораторією лікарні:
  1. 1 раз на квартал;
  2. 1 раз на рік;
  3. 2 рази на рік;
  4. * 1 раз на місяць;
  5. 2 рази на місяць.
 694. Питома вага професійних захворювань лікарів біологічної етіології (%):
  1. 60;
  2. * 33,5
  3. 5,5;
  4. 10;
  5. 1,2.
 695. Питома вага професійних захворювань лікарів фізичної етіології (%):
  1. * 1,2;
  2. 5,5;
  3. 10;
  4. 33,5;
  5. 60.
 696. Питома вага професійних захворювань лікарів хімічної етіології (%):
  1. 33,5;
  2. 5,5;
  3. 1,2;
  4. * 60;
  5. 10.
 697. Питома вага професійних захворювань лікарів, викликаних перенапруженням окремих груп м'язів (%):
  1. 1,2;
  2. * 5,5;
  3. 10;
  4. 33,5;
  5. 60.
 698. При виявленні внутрішньолікарняної інфекції у стаціонарі необхідно проводити певну групу заходів з профілактики. Який з перерахованих нижче заходів має першочергове значення?
  1. Проведення дезинфекції у всіх приміщеннях стаціонару;
  2. Посилення контролю за стерилізацією інструментів;
  3. Специфічна імунопрофілактика;
  4. * Виявлення та ізоляція джерела інфекції;
  5. Ізоляція хворих з підвищеною температурою
 699. При проведенні періодичних медичних оглядів лікар по гігієні праці виконує таку роботу:
  1. Знайомить лікарів медсанчастини з умовами праці на підприємстві.
  2. Складає план проведення медоглядів.
  3. * Складає список контингента, що підлягає медгляду
  4. Складає поіменний список працівників.
  5. Бере участь в проведенні медоглядів.
 700. При роботі з стоматологічними інструментами, що не відповідають анатомо-фізіологічним особливостям кисті, при постійному тиску на одне і те ж місце долоні можуть виникати слідуючі захворювання:
  1. * Неврити, невралгії, тендовагініти, хвороба Дипюітрена
  2. Тендовагеніти, міозити, артралгії.
  3. Хвороба Дипюітрена
  4. Неврити, невралгії.
  5. Плексити, артрози.
 701. Професіональні шкідливості у лікаря-хірурга:
  1. * Вимушена робоча поза
  2. Шум, вібрація.
  3. Напруження окремих органів.
  4. Пил
  5. Мікроорганізми
 702. Рівні шуму в палатах не повинні перевищувати:
  1. 10 дБА.
  2. 15 дБА.
  3. 20 дБА.
  4. 25 дБА.
  5. 30 дБА.
 703. Різновид екстреної профілактики внутрішньолікарняної інфекції:
  1. гігієнічна;
  2. індивідуальна;
  3. * загальна;
  4. комбінована;
  5. аутоіммунна.
 704. Різновид екстреної профілактики внутрішньолікарняної
  1. інфекції:
  2. гігієнічна;
  3. індивідуальна;
  4. * загальна;
  5. комбінована;
 705. Санітарно-гігієнічні умови в лікарняній палаті характеризують результати наступних досліджень:
  1. вміст в пилу двоокису кремнію;
  2. * бактерійне забруднення повітря;
  3. рівень вібрації;
  4. вміст окислу вуглецю в повітрі;
  5. стан погоди.
 706. Санітарно-гігієнічні умови в лікарняній палаті характеризують результати наступних досліджень:
  1. вміст в пилу двоокису кремнію;
  2. санітарний стан грунту;
  3. рівень вібрації;
  4. * вміст СО2 в повітрі;
  5. стан погоди.
 707. Санітарно-гігієнічні умови в лікарняній палаті характеризують результати наступних досліджень:
  1. вміст в пилі двоокису кремнію;
  2. санитарное стан грунту;
  3. рівень вібрації;
  4. зміст окислу вуглецю в повітрі;
  5. * стан мікроклімату.
 708. Санітарно-гігієнічні чинники виробничого середовища медичних працівників:
  1. технологічні, хімічні, біологічні, неефективна вентиляція;
  2. технологічні, організаційні, нераціональність планування, неефективна вентиляція;
  3. технологічні, організаційні, планувальні, неефективна вентиляція;
  4. * нераціональний вибір і забудова земельної ділянки, неправильне планування, неефективність санітарно-технічних пристроїв;
  5. нераціональний вибір і забудова лікарняної ділянки, неправильне планування, незадовільність організації праці.
 709. Санітарно-гігієнічні чинники виробничого середовища медичних працівників:
  1. технологічні, хімічні, біологічні, неефективна вентиляція;
  2. технологічні, організаційні, нераціональність планування, неефективна вентиляція;
  3. технологічні, організаційні, планувальні, неефективна вентиляція;
  4. * нераціональний вибір і забудова земельної ділянки, неправильне планування, неефективність санітарно-технічних пристроїв
  5. нераціональний вибір і забудова лікарняної ділянки, неправильне планування, незадовільність організації праці.
 710. Сприятливий лікувально-охоронний режим, ефективну профілактику внутрішньолікарняних інфекцій, доступність у використанні хворими лікарняного парку забезпечує система забудови лікарень:
  1. * Децентралізована
  2. Централізована
  3. Блокова
  4. Напівблокова
  5. Вільна
 711. У яких відділеннях першочерговим є обстеження персоналу на носійство стафілококів?
  1. * Акушерських
  2. Терапевтичних
  3. Інфекційних
  4. Венерологічних
  5. Хірургічних
 712. Укажіть, які повинні бути мікрокліматичні умови в палаті для хворих із тяжкими опіками?
  1. Температура – 20ºС, відносна вологість повітря – 40 %, швидкість руху повітря – 0,1 м/с
  2. Температура – 18ºС, відносна вологість повітря – 50 %, швидкість руху повітря – 1 м/с
  3. Температура – 15ºС, відносна вологість повітря – 60 %, швидкість руху повітря – 1 м/с
  4. * Температура 22-25ºС, відносна вологість повітря – 55 %, швидкість руху повітря – 0,05 – 0,1 м/с
  5. Температура – 28ºС відносна вологість повітря – 65 % швидкість руху повітря – 0,5 м/с
 713. Умови для найбільш сприятливого лікувально-охоронного режиму і ефективної внутрішньолікарняної інфекції створює система забудови лікарень:
  1. * Децентралізована
  2. Централізована
  3. Змішана
  4. Блочна
  5. Компактна
 714. Хто безпосередньо відповідає за організацію і проведенням комплексу санітарно-гігієнічних і протиепідемічних заходів у лікувальній установі?
  1. * Головний лікар
  2. Старший ординатор
  3. Старша сестра
  4. Персонал лікарні
  5. Головний лікар санепідстанції
 715. Чи допускається створення загального приймального відділення для хворих терапевтичного і акушерського профілю:
  1. Допускається
  2. * Не допускається
  3. Після дезінфекційної обробки.
  4. Після узгодження з адміністрацією.
  5. В невеликих лікарнях.
 716. Що не відноситься до професійних шкідливостей лікаря-хірурга?
  1. Вимушена робоча поза.
  2. Шкідливі хімічні речовини.
  3. Напруження окремих органів.
  4. * Пил
  5. Мікроорганізми.
 717. Що не входить в роботу лікаря дитячого закладу?
  1. Проведення медичних оглядів.
  2. Проведення протиепідемічних заходів.
  3. Контроль за харчуванням.
  4. * Контроль за навчанням.
  5. Санітарно-гігієнічне обстеження.
 718. Як часто пологове відділення необхідно закривати для повної профілактичної санації:
  1. 1 раз на місяць;
  2. 1 раз на квартал;
  3. 1 раз на рік;
  4. * 2 рази на рік;
  5. 2 рази на місяць.
 719. Як часто пологове відділення необхідно закривати для повної профілактичній санації:
  1. 1 раз на місяць;
  2. 1 раз на квартал;
  3. 1 раз на рік;
  4. * 2 рази на рік;
  5. 2 рази на місяць.
 720. Яка вентиляція повинна застосовуватись у операційній:
  1. Природна;
  2. Припливна;
  3. Витяжна;
  4. * Припливно-витяжна з переважанням припливу.
  5. Припливно-витяжна з переважанням витяжки.
 721. Який шкідливий чинник нехарактерний для робочого місця лікаря УЗД-кабінету)
  1. Перенапруження зору
  2. Недостатня освітленість
  3. Вимушена поза
  4. Ультразвук
  5. * Шум
 722. Які з перерахованих предметів складають найбільшу небезпеку для поширення ВІЛ?
  1. Підкладні судна
  2. Катетери
  3. Ендоскопи
  4. Білизна
  5. * Розчини для внутрішньовенних ін’єкцій
 723. Які з перерахованих чинників умов праці медичних працівників відносяться до організаційних:
  1. нераціональне планування, неукомплектованість штатів, порушення режиму праці, низький рівень організації праці;
  2. нераціональне планування, нічна праця, порушення режиму праці, неефективність санітарно-гігієнічних пристроїв;
  3. нічна праця, неукомплектованість штатів, недостатність площі приміщень, низький рівень виробничої культури;
  4. недостатній набір приміщень, нічна праця, порушення режиму праці, неефективна вентиляція;
  5. * порушення режиму праці, неукомплектованість штатів, нераціональний графік роботи, низький рівень виробничої культури.
 724. Які з перерахованих чинників умов праці медичних працівників відносяться до організаційних:
  1. нераціональне планування, неукомплектованість штатів, порушення режиму праці, низький рівень організації праці;
  2. нераціональне планування, нічна праця, порушення режиму праці, неефективність санітарно-гігієнічних пристроїв;
  3. нічна праця, неукомплектованість штатів, недостатність площі приміщень, низький рівень виробничої культури;
  4. недостатній набір приміщень, нічна праця, порушення режиму праці, неефективна вентиляція;
  5. * порушення режиму праці, неукомплектованість штатів, нераціональний графік роботи, низький рівень виробничої культури
 725. Які захворювання найчастіше реєструються у хірургів?
  1. ГРЗ, інфаркт міокарду, ішіас;
  2. ГРЗ, інфаркт міокарду, сироватковий гепатит;
  3. ГРЗ, грип, неврастенії
  4. * ГРЗ, грип, ангіни;
  5. ішіас, неврастенії, ГРЗ.
 726. Які захворювання найчастіше реєструються у хірургів?
  1. сироватковий гепатит, ГРЗ, грип;
  2. * сироватковий гепатит, інфаркт міокарду, неврастенії;
  3. сироватковий гепатит, ішіас, неврастенії;
  4. ГРЗ, грип, інфаркт міокарду;
  5. ГРЗ, неврастенії, інфаркт міокарду.
 727. Які заходи лежать в основі лікувально-охоронного режиму в лікарні ?
  1. * Гігієнічні умови, спрямовані на забезпечення хворим повного соматичного і психічного комфорту
  2. Гігієнічні умови, що забезпечують хворим тривалий, глибокий сон
  3. Вмілий догляд за хворими
  4. Наявність світлої палати
  5. Наявність зручного ліжка
 728. Які заходи повинні бути здійснені в ЛПЗ, щоб оздоровити умови праці медперсоналу та перебування хворих?
  1. Поточний контроль з боку санепідслужби за дотриманням установлених
  2. Регламентація режимів праці і відпочинку відповідно до важкості і
  3. Проведення імунізації медперсоналу в період епідемій
  4. Санаторно-курортне лікування захворілих медпрацівників
  5. * Строгий контроль з боку адміністрації ЛПЗ за дотриманням санітарно-епідеміологічного режиму
 729. Які заходи повинні бути здійснені в ЛПЗ, щоб оздоровити умови праці?
  1. Поточний контроль з боку санепідслужби за дотриманням установлених
  2. Регламентація режимів праці і відпочинку відповідно до важкості і
  3. Проведення імунізації медперсоналу в період епідемій
  4. Санаторно-курортне лікування захворілих медпрацівників
  5. * Строгий контроль з боку адміністрації ЛПЗ за дотриманням санітарно-епідеміологічного режиму
 730. Які фактори впливають на ефективність дії хімічних деззасобів ?
  1. * Концентрація розчину
  2. Атмосферний тиск
  3. Температура повітря
  4. Вологість повітря
  5. Експозиція (час обробки)
 731. Які фактори не впливають на ступінь важкості і напруженості праці медичних працівників?
  1. Умови трудової діяльності в ЛПУ
  2. Характер виконуваної роботи
  3. Наявність професійних шкідливостей
  4. * Тривалість відпустки
  5. Умови побуту і відпочинку на виробництві
 732. В скільки разів знизиться активність радіонукліду через 3 періоди напіврозпаду?
  1. 2
  2. 4
  3. * 8
  4. 16
  5. 32
 733. В скількі разів відносна біологічна ефективність у альфа-випромінювання вище ніж у гама-випромінювання?
  1. 2 рази
  2. Рівні
  3. 10 разів
  4. * В 20 разів
  5. Не можна порівнювати
 734. В чому суть „радіаційної асептики”?
  1. * Запобігання забрудненню середовища радіоактивними речовинами і надходженню їх в організм людини.
  2. Запобігання забрудненню середовища хімічними речовинами і надходженню їх в організм людини.
  3. Зменшення тривалості робочого дня і кількості процедур.
  4. Застосування інструментарію з подовженими ручками та дистанційних маніпуляторів.
  5. Підвищення специфічного і неспецифічного імунітету людини.
 735. В чому суть основного закону радіоактивного розпаду?
  1. За одиницю часу розпадається однакова кількість атомів
  2. * За одиницю часу розпадається кількість атомів, пропорційна їх загальній кількості
  3. Кількість атомів, що розпадаються пропорційна активності джерела
  4. Активність пропорційна масі джерела
  5. Кількість атомів пропорційна активності
 736. В який період року найбільше змінюється концентрація радону в приземному шарі повітря?
  1. холодний
  2. прохолодний
  3. * теплий
  4. вологий
  5. сухий
 737. В яких одиницях виражається експозиційна доза ?
  1. * Кулон /кг
  2. Беккерель
  3. Грей
  4. Рад
  5. Бер
 738. В якому випадку слід чекати максимальний біологічний ефект при однаковій поглиненій дозі?
  1. * При інкорпорації радіоізотопів плутонію
  2. При інкорпорації радіоізотопів урану
  3. При інкорпорації радону
  4. У всіх випадках ефект однаковий
  5. При інкорпорації йоду
 739. Величина ефективної питомої активності оздоблювальних матеріалів, що мають естетичну цінність, склала 3500 Бк/кг. На підставі документа якого міністерства може бути дозволене їх використання для оздоблення об'єктів суспільного призначення.
  1. Міністерства будівельних матеріалів.
  2. Міністерства екологічної безпеки.
  3. Міністерства праці.
  4. * Міністерства охорони здоров'я.
  5. Міністерства надзвичайних ситуацій.
 740. Від чого залежить поглинаюча здатність матеріалів, які використовуються для екранування персоналу радіологічних відділень при їх роботі з джерелами іонізуючого випромінювання:
  1. від питомої ваги матеріалів;
  2. від агрегатного стану матеріалу і його електричного заряду;
  3. від розчинності речовини використаного матеріалу в рідкому кисні;
  4. * від атомної маси хімічних елементів, відносної щільності матеріалу і товщини екрану;
  5. від температури плавлення і випаровування матеріалу.
 741. Від чого не залежить радіотоксичність радіонуклідів?
  1. Від шляху надходження в організм
  2. Від розподілу по органах і тканинах
  3. Від часу виведення з організму
  4. Від виду радіоактивного перетворення
  5. * Від форми кристалів ізотопу
 742. Відомо, що в одиницю часу розпадається лише деяка частка ядер радіоактивного ізотопу. Вкажіть величину, що незмінна для кожного радіонукліда і характеризує імовірність розпаду.
  1. * Постійна розпаду.
  2. Коефіцієнт розпаду.
  3. Рівень розпаду.
  4. Показник розпаду.
  5. Показник активності.
 743. Відповідно до НРБУ-97 для персоналу групи А ефективна доза за рік, у середньому за п'ять послідовного років, не повинна перевищувати:
  1. 50 мЗв
  2. 30 мЗв
  3. * 20 мЗв
  4. 10 мЗв
  5. 5 м3в
 744. Відповідно до НРБУ-97 для персоналу групи Б основні дозові межі встановлені на рівні:
  1. Рівних дозових меж як і для персоналу групи А
  2. * У чотири рази нижче дозових меж для персоналу групи А
  3. У шість разів нижче дозових меж для персоналу групи А
  4. У вісім разів нижче дозових меж для персоналу групи А
  5. На рівні межі дози для населення
 745. Вкажіть первинний механізм ушкоджувальної дії іонізуючого випромінювання на організм:
  1. Мутація статевих клітин
  2. Підвищення проникності клітинних мембран
  3. Гальмування синтезу незамінних амінокислот
  4. * Утворення молекулярних іонів в тканинах
  5. Пошкодження взаємодії системи холінестераза-ацетилхолін
 746. Вкажіть ступінь чутливості різних тканин органів людини до іонізуючого випромінювання у порядку зменшення їх чутливості.
  1. * Лімфоїдна тканина, лімфатичні вузли, селезінка, вилочкова залоза, кістковий мозок, статеві клітини
  2. М’язи, колагенові волокна, хрящі, шкіра
  3. Статеві клітини, кістковий мозок, м’язи, головний мозок, селезінка
  4. Кришталик, печінка, нирки, підшлункова залоза, червоний кістковий мозок
  5. Кістковий мозок, селезінка, статеві клітини, м’язи
 747. Вкажіть число груп критичних органів:
  1. 1
  2. 2
  3. * 3
  4. 4
  5. 5
 748. Властивостями рентгенівського випромінювання як різновида іонізуючих випромінювань є:
  1. * іонізація середовища, фотографічна дія;
  2. ослаблення і розсіяння в середовищі;
  3. іонізація середовища, прямолінійне розповсюдження в ньому;
  4. фотографічна дія, відбиття від поверхонь;
  5. відбиття від поверхонь, біологічна дія.
 749. Властивостями рентгенівського випромінювання як різновида іонізуючих випромінювань є:
  1. люмінесцентна дія, прямолінійне розповсюдження в середовищі;
  2. фотографічна дія, відбиття від поверхонь;
  3. розсіяння в середовищі, біологічна дія;
  4. * люмінесцентна і біологічна дія;
  5. іонізуюча дія, прямолінійне розповсюдження в середовищі.
 750. Вода підземних джерел в порівнянні з поверхневими має природну активність:
  1. меншу
  2. * більшу
  3. відмінності немає
  4. індиферентну
  5. оптимальну
 751. Вода поверхневих джерел в порівнянні з підземними має природну активність:
  1. * меншу
  2. більшу
  3. збільшену в 15 раз
  4. зменшену в 15 раз
  5. відмінності немає
 752. Гігієнічний норматив відносної вологості повітря в процедурній рентгенкабінету має бути не менше ( %):
  1. 65-70;
  2. 60-65;
  3. 55-60;
  4. 50-60;
  5. * 30-60.
 753. Гігієнічний норматив температури повітря в процедурній рентгенкабінету має бути не менше,(о С):
  1. 24;
  2. 22;
  3. * 20
  4. 18;
  5. 6.
 754. Гостра променева хвороба легкого ступеня розвивається при дії на організм дози іонізуючого випромінювання
  1. 25-50 бер (250-500 мЗв)
  2. 50-100 бер (500-1000 мЗв)
  3. * 100-200 бер (1000-2000 мЗв)
  4. 200-300 бер (2000-3000 мЗв)
  5. 300-500 бер (3000-5000 мЗв)
 755. Дані, необхідні для розрахунку захисту кількістю поглинутого іонізуючого випромінювання персоналу радіоологичеськіх відділень:
  1. * доза випромінювання, відстань від джерела випромінювання, тривалість опромінювання;
  2. доза випромінювання, активність джерела випромінювання, тривалість опромінювання;
  3. доза випромінювання, потужність поглиненої дози, відстань від джерела випромінювання;
  4. доза випромінювання, коефіцієнт ізотропності, відстань від джерела випромінювання;
  5. доза випромінювання, активність джерела випромінювання, потужність поглиненої дози.
 756. Де не допускається розміщення рентгенівських кабінетів?
  1. в хірургічному відділенні;
  2. в приймальному відділенні;
  3. * в житлових будинках;
  4. в консультативних поліклініках;
  5. в стоматологічних поліклініках;
 757. Де не допускається розміщення рентгенівських кабінетів
  1. * в дитячих установах;
  2. в стоматологічних поліклініках;
  3. в консультативних поліклініках;
  4. в санаторіях;
  5. в хірургічному відділенні.
 758. Де не обов’язково здійснювати дозиметричні дослідження в рентгенорадіологічних відділеннях ?
  1. На робочому місці персонала, у суміжних приміщеннях і на прилеглій території
  2. У місцях стиків і з'єднань захисних екранів, стін
  3. У оглядових вікон, технологічних отворів, віконних і дверних пройомах
  4. На рівнях 150, 90 і 10 см від підлоги
  5. * За межами лікарняної території
 759. Дезактивація - видалення радіонуклідів:
  1. з поверхонь
  2. з будь-якого середовища
  3. з організму людини
  4. * вірно А (з поверхонь), В (з будь-якого середовища), С (з організму людини)
  5. нічого з цього.
 760. Депо нагромадження радіоактивного йоду I131:
  1. Печінка;
  2. Селезінка;
  3. М'язи;
  4. * Щитоподібна залоза;
  5. Кістки.
 761. Для стохастичних ефектів випромінювання характерно:
  1. Відсутність порогу дози
  2. Відсутність зв'язку між дозою і важкістю прояву ефекту
  3. Збільшення імовірності прояву ефекту при збільшенні дози
  4. Правильно: А (Відсутність порогу дози) і В (Відсутність зв'язку між дозою і важкістю прояву ефекту)
  5. * Правильно: А (Відсутність порогу дози), В (Відсутність зв'язку між дозою і важкістю прояву ефекту), С (Збільшення імовірності прояву ефекту при збільшенні дози).
 762. До відкритих джерел іонізуючих випромінювань відносяться:
  1. Стронцій-90, що входить до складу металевої голки
  2. * Розчин йоду-131 в шприці для ін’єкції
  3. Кобальт-60, що знаходиться в металевому циліндрі або капсулі
  4. Ампула з розчином золота-196, що поміщена в контейнері
  5. Золото-198 у вигляді дроту, введеного в тканину пухлини
 763. До джерел можливого надходження радіоактивних забруднень в біосферу відносяться:
  1. * Підприємства з видобування, переробки і отримання радіонуклідів
  2. Прискорювачі елементарних частинок
  3. Космічне випромінювання
  4. Грунт
  5. Установи, підприємства і лабораторії.
 764. До закритих джерела іонізуючого випромінювання відносяться:
  1. * Кобальт-60, запаяний в сталеву капсулу
  2. Розчин йоду-131, що знаходиться в герметично закритому флаконі
  3. Порошок стронцію-90 в поліетиленовому пакеті, що знаходиться в сейфі
  4. Скляна ампула з розчином фосфору-32, що знаходиться в контейнері
  5. Розчин золота-196 в шприці для ін’єкції
 765. До практичної діяльності людини, що працює з використанням джерел іонізуючого випромінювання відносяться:
  1. Виробництво джерел випромінювання
  2. Використання джерел випромінювання в медицині
  3. Виробництво ядерної енергії
  4. Зберігання, транспортування . джерел іонізуючого випромінювання
  5. * Всі перераховані види діяльності
 766. До соматостохастичної патології дії іонізуючого випромінювання на організм відносяться:
  1. Скорочення тривалості життя
  2. Канцерогенез
  3. Тератогенез
  4. Хромосомні аберації
  5. * Катаракта.
 767. До якої групи критичних органів відноситься щитоподібна залоза?
  1. 1
  2. * 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
 768. До якої групи критичних органів відносяться кисті рук і передпліччя?
  1. 1
  2. 2
  3. * 3
  4. 4
  5. 5
 769. До якої групи критичних органів відносяться кисті рук і стопи?
  1. 1
  2. 2
  3. * 3
  4. 4
  5. 5
 770. Додатковий комплекс захисних заходів, що використовуються в радіологічних відділеннях при роботі з відкритими джерелами іонізуючого випромінювання:
  1. захист часом;
  2. захист відстанню;
  3. медогляди;
  4. дозиметричний контроль;
  5. * радіаційна асептика.
 771. Дози опромінювання, як і вся решта похідних для населення групи Б, не повинні перевищувати значень для персоналу групи А -
  1. 1/2
  2. * 1/4
  3. 1/6
  4. 1/8
  5. 1/10
 772. Дозиметричний контроль при роботі із закритими джерелами іонізуючих випромінювань включає:
  1. * Оцінку індивідуальних доз зовнішнього випромінювання
  2. Оцінку індивідуальних доз внутрішнього випромінювання
  3. Контроль за рівнями радіоактивного забруднення робочих поверхонь і устаткування
  4. Визначення рівнів радіоактивного забруднення харчових продуктів
  5. Визначення рівнів радіоактивного забруднення води і повітря
 773. Дозиметричний контроль при роботі із закритими джерелами іонізуючих випромінювань включає:
  1. Визначення рівнів радіоактивного забруднення харчових продуктів
  2. Оцінку індивідуальних доз внутрішнього випромінювання
  3. Контроль за рівнями радіоактивного забруднення робочих поверхонь і устаткування
  4. * Оцінку потужності дози на робочих місцях
  5. Визначення рівнів радіоактивного забруднення води і повітря
 774. Допустимі рівні загального радіоактивного забруднення поверхонь визначаються:
  1. Видом випромінювання
  2. * Видом випромінювання і об'єктом забруднения
  3. Видом випромінювання, об'єктом забруднення і матеріалом покриття поверхонь
  4. Видом випромінювання, об'єктом забруднення, тривалістю забруднення
  5. Об'єктом забруднення, тривалістю забруднення
 775. Ефекти опромінювання детерміновані - це біологічні ефекти, при яких
  1. * існує порогова величина іонізуючого випромінювання, вище за яку тяжкість ефекту залежить від дози
  2. не існує порогової величини іонізуючого випромінювання
  3. вірогідність ефекту пропорційна дозі іонізуючого випромінювання
  4. нічого з цих факторів
  5. не мають дозової межі іонізуючого випромінювання
 776. Ефекти опромінювання стохастичні - шкідливі біологічні ефекти:
  1. що не мають дозової межі
  2. при яких вірогідність ефектів пропорційна дозі іонізуючого випромінювання
  3. припускаючі існування порогу дії іонізуючого випромінювання
  4. не існує порогової величини іонізуючого випромінювання
  5. * вірно: А (що не мають дозової межі) ) і В (при яких вірогідність ефектів пропорційна дозі іонізуючого випромінювання.
 777. З метою своєчасної профілактики ушкоджень від джерел іонізуючих випромінювань назвіть найбільш радіоіндуковані первинні ефекти змін у крові людини при еквівалентній дозі 1-30 Зв (100-1000 бер).
  1. * Абсолютний лейкоцитоз
  2. Швидкість осідання еритроцитів зростає
  3. Активізується фагоцитоз
  4. Стимулюється гемопоез
  5. Погіршується фагоцитоз
 778. З яким періодом напіврозпаду радіонукліди відносяться до короткоіснуючих?
  1. До 10 років
  2. До 1 року
  3. До 6 місяців
  4. До 1 місяця
  5. * До 2 тижнів
 779. Екран з якого матеріалу затримує бета-промені?
  1. папір
  2. бетон
  3. парафін
  4. * алюміній
 780. За допомогою якої величини можна порівнювати опромінювання окремого органу з опромінюванням всього тіла?
  1. Коефіціента якості (радіаційного фактора)
  2. * Зважувального коефіціента (тканинного фактора)
  3. Коефіціента поглинання
  4. Коефіціента ризику
  5. Не можна порівнювати
 781. За одиницю активності джерела випромінювання прийнято:
  1. Грей,
  2. * Бекерель,
  3. Зіверт,
  4. Бер,
  5. Дж/кг.
 782. За одиницю еквівалентної дози випромінювання прийнято:
  1. Грей,
  2. Бекерель,
  3. * Зіверт,
  4. Рад,
  5. Кюрі.
 783. За рахунок якого виду випромінення від природних джерел людина отримує найбільшу ефективну дозу?
  1. Космічне випромінення
  2. * Вдихання радону
  3. Внутрішнього опромінення від продуктів харчування і води
  4. Радіоактивних ізотопів, розчинених в крові
  5. Всі джерела рівнозначні
 784. Закрите джерело іонізуючого випромінювання - це джерело, будова якого виключає -
  1. надходження радіонуклідів в навколишнє середовище в процесі його застосування
  2. * надходження радіонуклідів в навколишнє середовище в умовах його застосування і зношення
  3. надходження радіонуклідів в навколишнє середовище в процесі зберігання
  4. надходження радіонуклідів в навколишнє середовище в процесі його установлення і монтування
  5. надходження радіонуклідів в навколишнє середовище в процесі його демонтажу.
 785. Засобами індивідуального захисту персоналу радіологічних відділень є:
  1. ізолюючий протигаз, плащ-накидка, шолом;
  2. халат, шапочка з просвинцьованої гуми, фартух, протигаз;
  3. пневмокостюм з металізованої тканини, шолом, окуляри з органічного скла;
  4. * халат, комбінезон, нарукавники, рукавички, взуття, окуляри;
  5. фартух і рукавички з просвинцьованї гуми, шкіряне взуття.
 786. Засоби індивідуального захисту персоналу радіологічних відділень у випадку можливого забруднення повітряного середовища радіоактивним аерозолем є:
  1. халат, нарукавники, рукавички з металізованої тканини;
  2. * респіратор, ізолюючий костюм;
  3. комбінезон з просвинцьованої гуми, окуляри;
  4. захисне взуття з гуми, халат, окуляри;
  5. шапочка, халат, марлева маска, рукавички.
 787. Засоби, що використовують в радіологічних відділеннях для захисту відстанню персоналу радіологічних відділень:
  1. халат, нарукавники, рукавички, маска;
  2. окуляри, респіратор «Пелюстка»;
  3. комбінезон-скафандр;
  4. * інструментарій і устаткування з подовженими ручками, дистанційні маніпулятори;
  5. місцева витяжна вентиляція, герметизація устаткування.
 788. Захищати від випромінювання рентгенівського апарата необхідно:
  1. Цілодобово
  2. Протягом робочого дня
  3. Тільки під час рентгеноскопічних досліджень
  4. Тільки під час генерування рентгенівського випромінювання
  5. * Усе перераховане правильно
 789. Захід щодо радіаційної асептики в радіологічних відділеннях:
  1. захист кількістю випромінювання;
  2. * герметизація робочих процесів;
  3. захист часом опромінювання;
  4. попередні і періодичні медогляди персоналу;
  5. санітарно-дозиметричний контроль.
 790. Захід щодо радіаційної асептики в радіологічних відділеннях:
  1. * раціональне планування відділень з виділенням зон з різним ступенем забруднення;
  2. захист кількістю випромінювання;
  3. зменшення тривалості опромінювання персоналу шляхом нормування кількості процедур;
  4. санітарно-дозиметричний контроль за забрудненням оточуючого середовища;
  5. дотримання правил транспортування і поховання інфікованих відходів.
 791. Захід щодо радіаційної асептики в радіологічних відділеннях:
  1. * встановлення загальнообмінної і місцевої витяжної вентиляции
  2. захист кількістю випромінювання;
  3. зменшення тривалості опромінювання персоналу шляхом нормування його робочого дня і відпустки;
  4. санітарно-дозиметричний контроль за забрудненням оточуючого середовища;
  5. дотримання правил транспортування і поховання радіоактивних відходів.
 792. Заходи щодо ліквідації наслідків радіаційної аварії в зоні тимчасового перебування людей включають:
  1. * Систематичний контроль радіаційної обстановки, вахтовый спосіб роботи персоналу
  2. Проведення дезактивації всіх житлових будинків
  3. Дозвіл тимчасового мешкання населення в будинках
  4. Лікувально-профілактичне харчування
  5. Медичний огляд працівників
 793. Заходи щодо радіаційної асептики в радіологічних відділеннях:
  1. дотримання правил транспортування і захоронення радіоактивних відходів;
  2. санітарно-дозиметричний контроль за забрудненням оточуючого середовища;
  3. зменшення тривалості опромінювання персоналу шляхом нормування його робочого дня;
  4. * покриття робочих поверхонь і огорож приміщень матеріалами, що погано сорбують радіонукліди;
  5. зменшення потужності джерела випромінювання.
 794. Згідно Закону України «Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи» визначення категорій зон радіоактивного забруднення територій проведено з урахуванням:
  1. * Щільності забруднення ґрунту понад доаварійний рівень ізотопами цезію, стронцію, плутонію та величини розрахункової ефективної еквівалентної дози опромінення людини;
  2. Щільності забруднення ґрунту понад доаварійний рівень ізотопами цезію, стронцію, плутонію;
  3. Щільності забруднення ґрунту понад доаварійний рівень ізотопами стронцію;
  4. Величини розрахункової ефективної еквівалентної дози опромінення людини.
  5. Щільності забруднення ґрунту понад доаварійний рівень ізотопами плутонію
 795. Згідно Закону України «Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи» проведене зонування території України. Виберіть найбільш вірний варіант відповіді.
  1. Зона відчуження і зона посиленого радіоекологічного контролю
  2. * Зона відчуження, зона безумовного (обов’язкового) відселення, зона гарантованого (добровільного) відселення, зона посиленого радіоекологічного контролю
  3. Зона безумовного (обов’язкового) відселення і зона посиленого радіоекологічного контролю
  4. Зона відчуження і зона гарантованого (добровільного) відселення
  5. Зона посиленого радіоекологічного контролю
 796. Зниження ризику опромінювання до можливо низького рівня слід здійснювати з урахуванням:
  1. для кожного джерела випромінювання встановлюється межа ризику
  2. визначається мінімальний рівень ризику, нижче за який ризик вважається таким, що нехтується
  3. нижче за мінімальний рівень ризику зниження ризику не доцільно
  4. * правильно все перераховане
  5. нічого з перерахованого.
 797. Канцерогенез у людини, обумовлений дією на нього іонізуючих випромінювань, відноситься до ефектів:
  1. Соматичного, гострого
  2. Соматичного, віддаленого
  3. * Соматичного, віддаленого, генетичного
  4. Віддаленого, генетичного, спадкового
  5. Соматичного, спадкового
 798. Категорії осіб, які не допускаються до роботи з іонізуючим випромінюванням в радіологічних відділеннях:
  1. особи старше 55 років, жінки до 21 року;
  2. особи молодше 21 роки, жінки старше 40 років;
  3. особи старше 55 років, інваліди;
  4. * особи молодші 18 років, вагітні і ті, що годують дітей грудним молоком;
  5. особи молодше 18 років і старше 55 років.
 799. Класи робіт з використанням відкритих джерел іонізуючого випромінювання встановлюються з врахуванням:
  1. Групи радіаційної небезпеки радіонуклідів та його мінімально значимої активності;
  2. Активності на робочому місці
  3. Групи радіаційної небезпеки радіонукліду
  4. Сумарної активності на робочому місці
  5. * Групи радіаційної небезпеки радіонукліду та активності на робочому місці;
 800. Легкий ступінь променевої хвороби виникає при опромінюванні дозами, Зв:
  1. 0,1-0,5;
  2. 0,5-1,0;
  3. * 1,0-2,0;
  4. 2,5-4,0;
  5. 4,0-10,0;
 801. Медико-санітарні заходи щодо профілактики променевих уражень у персоналу радіологічних відділень:
  1. * санітарно-дозиметричний контроль, медогляди;
  2. використання засобів індивідуального захисту;
  3. вентиляція приміщень;
  4. дотримання правил радіаційної асептики
  5. дотримання правил збору і поховання радіоактивних відходів.
 802. Медичні протипоказання до роботи з іонізуючими випромінюваннями в радіологічних відділеннях:
  1. хронічний тонзиліт, гепатит, панкреатит;
  2. хронічні захворювання шлунково-кишкового тракту;
  3. респіраторні захворювання, гіпертонічна хвороба, цукровий діабет;
  4. * хвороби крові, вторинна анемія, органічні ураження ЦНС, порушення менструального циклу;
  5. артеріальна гіпертонія, хронічні хвороби жовчовивідних шляхів.
 803. Мінімальна допустима площа процедурної в рентгендіагностичному кабінеті для загальних досліджень ( м2):
  1. 20;
  2. 22 ;
  3. * 24 ;
  4. 28 ;
  5. 30.
 804. На чому заснований принцип захисту відстанню при роботі персоналу радіологічних відділень з джерелами іонізуючого випромінювання:
  1. * на тому, що потужність випромінювання обернено пропорційна квадрату відстані між джерелом випромінювання і робочим місцем;
  2. на тому, що різні матеріали мають різну здатність поглинати іонізуюче випромінювання;
  3. на проведенні робіт з як можна менш інтенсивним джерелом випромінювання;
  4. на проведенні заходів щодо радіаційної асептики, періодичних медоглядів персоналу;
  5. на зменшенні тривалості опромінювання за рахунок підвищення його кваліфікації і тренування.
 805. На чому заснований принцип захисту екрануванням при роботі персоналу радіологічних відділень з джерелами іонізуючого випромінювання:
  1. на тому, що потужність випромінювання обернено пропорційна квадрату відстані між джерелом вивчення і робочим місцем;
  2. на проведенні роботи з як можна менш інтенсивним джерелом випромінювання;
  3. * на особливості різних матеріалів поглинати іонізуюче випромінювання;
  4. на зменшенні тривалості опромінювання за рахунок скорочення часу процедур;
  5. на проведенні періодичних оглядів і дозиметричного контролю.
 806. На яких поверхах лікувальної установи не допускається розміщення рентгенівського кабінету:
  1. на останньому поверсі;
  2. на 1-3 поверхах;
  3. * в підвальному і цокольному поверхах;
  4. в підвальному і на 1-му поверсі;
  5. вище за 3-й поверх.
 807. На яких поверхах лікувальної установи не допускається розміщення рентгенівського кабінету:
  1. * на цокольному поверсі, якщо він розташований нижче ніж на 0,5 м від рівня тротуару;
  2. на останньому поверсі будівлі;
  3. на 1-3 поверхах;
  4. на 4-7 поверхах;
  5. вище за 7-й поверх будівлі.
 808. Назвіть метод обробки продуктів при забрудненні їх поверхні радіоактивними речовинами:
  1. дератизація;
  2. сублімаційне висушування;
  3. консервація;
  4. * дезактивація;
  5. автоклавування.
 809. Найбільша концентрація радону відмічається в:
  1. приземному шарі повітря взимку
  2. приземному шарі повітря влітку
  3. повітрі над океаном
  4. * грунтовому повітрі
  5. у верхніх шарах атмосфери
 810. Найбільша щільність іонізації при взаємодії з біологічною тканиною характерна:
  1. для гамма- випромінювання
  2. для бета-випромінювання
  3. * для альфа-випромінювання
  4. для рентгенівського випромінювання
  5. нейтронного випромінювання.
 811. Найбільший внесок до колективного променевого навантаження населення вносить:
  1. Рентгенодіагностика
  2. Рентгенотерапія
  3. Ізотопна діагностика
  4. * Флюорографія
  5. Радіотерапія
 812. Найбільшу лінійну щільність іонізації має випромінювання:
  1. Бета
  2. Потік протонів
  3. Гамма
  4. * Альфа
  5. Потік нейтронів
 813. Найменший внесок до колективного променевого навантаження вносять:
  1. Рентгенодіагностика
  2. Рентгенотерапія
  3. * Ізотопна диагностика
  4. Флюорографія
  5. Радіотерапія
 814. Найменшу лінійну щільність іонізації має випромінювання:
  1. Бета
  2. Потік протонів
  3. * Гамма
  4. Альфа
  5. Ультрафіолетове
 815. Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97) поширюються на ситуації опромінення людини джерелами іонізуючого випромінювання в умовах
  1. Нормальної експлуатації індустріальних джерел іонізуючого випромінювання
  2. Медичної практики
  3. Радіаційних аварій
  4. Опромінення техногенно-підсиленими джерелами природного походження
  5. * Всі перераховані ситуації
 816. Опромінювання медичне - це
  1. опромінювання населення в результаті медичного обстеження
  2. опромінювання добровольців в результаті медичного обстеження
  3. опромінювання населення з лікувальною метою
  4. * вірно А (опромінювання населення в результаті медичного обстеження) і В (опромінювання добровольців в результаті медичного обстеження)
  5. опромінювання при медогляді
 817. Основним шляхом надходження радіонуклідів в організм людини в умовах місця мешкання є:
  1. з водою
  2. * з продуктами харчування
  3. з повітрям
  4. через шкіру
  5. через слизисті оболонки
 818. Основні радіонукліди, що забруднили грунт Чорнобильської зони в перші дні аварії:
  1. * Радіоактивні ізотопи йоду;
  2. Цезій;
  3. Стронцій;
  4. Барій;
  5. Уран.
 819. Основні шкідливості при роботі в рентгенкабінеті:
  1. запиленість, шум, рентгенівське випромінювання, іонізація повітря;
  2. темнота, шум, вібрація, рентгенівське випромінювання, шкідливі гази і домішки;
  3. нагріваючий мікроклімат, шкідливі гази і домішки, рентгенівське випромінювання, темнота;
  4. рентгенівське випромінювання, темнота, загазованість і запиленість повітря, забруднення поверхонь радіоактивними речовинами;
  5. * рентгенівське випромінювання, висока електрична напруга, шкідливі гази і домішки в повітрі, іонізація повітря, затемненість.
 820. Осіб, що працюють з техногенними джерелами випромінювання або виконують роботи у сфері їх впливу, називають:
  1. населенням
  2. * персоналом
  3. операторами
  4. інженерами
  5. лаборантами
 821. Особливостями загального освітлення рентгенівських кабінетів є облаштування:
  1. люмінесцентними лампами в закритих світильниках;
  2. * лампами розжарювання в закритих світильниках;
  3. люмінесцентними лампами в світильниках відображеного світла;
  4. лампами розжарювання в світильниках відбитого світла;
  5. лампами розжарювання в світильниках прямого світла (відкритих).
 822. Особливості планування і устаткування відділень для проведення дистанційної променевої терапії:
  1. облаштування міцних перекриттів, перегородок і екранів з бетону або свинцю
  2. облаштування входу по типу "лабіринту"
  3. застосування дистанційних засобів спостереження за хворими
  4. застосування дистанційних інструментів
  5. * вірно всі перераховані
 823. Особливості облаштування штучної вентиляції в процедурній рентгенкабінету:
  1. загально обмінна припливно-витяжна вентиляція з кратністю повітрообміну 4 рази на годину по припливу і 3 рази на годину по витяжці;
  2. місцева витяжна вентиляція з кратністю витяжки 4 рази на годину;
  3. місцева вентиляція припливу з кратністю припливу 4 рази на годину;
  4. * загальнообмінна припливно-витяжна вентиляція з кратністю повітрообміну 3 рази на годину по припливу і 4 рази на годину по витяжці;
  5. загально-обмінна припливно-витяжна вентиляція з кратністю повітрообміну 2 рази на годину по припливу і 3 рази на годину по витяжці.
 824. Остаточне рішення про проведення рентгенологічного дослідження приймає:
  1. Лікар-клініцист
  2. Пацієнт або особа, що його опікує
  3. Лікар-рентгенолог
  4. Правильно: А (Лікар-клініцист) і В (Лікар-рентгенолог)
  5. * Правильно: В (Пацієнт або особа, що його опікує) і С (Лікар-рентгенолог)
 825. Період напіврозпаду радіонукліда при переміщенні його із закритого джерела у відкрите:
  1. збільшується
  2. * не змінюється
  3. зменшується
  4. збільшується в геометричній прогресії
  5. збільшується експотенціально
 826. Період напіврозпаду стронцію- 90 становить:
  1. 100 років
  2. * Біля 30 років
  3. 6 років
  4. 1 рік
  5. 6 місяців.
 827. Під час роботи з відкритими джерелами іонізуючих випромінювань здійснюють комплекс захисних заходів, який часто називають радіаційною асептикою. Що з названого не відноситься до цих заходів?
  1. Максимальна герметизація робочих процесів.
  2. Раціональне планування приміщень.
  3. Застосування загальнообмінної і місцевої витяжної вентиляції.
  4. Покриття робочих поверхонь матеріалами, які погано сорбують радіонукліди.
  5. * Обмеження тривалості робочого дня.
 828. Площа процедурної в рентгенфлюорографічному кабінеті має бути не менше ( м2):
  1. 18;
  2. * 20;
  3. 22;
  4. 24;
  5. 0;
 829. Показник, що позначає час, протягом якого активність ізотопу в організмі зменшується удвічі, називається:
  1. * Ефективним періодом
  2. Періодом напіввиділення
  3. Постійною розпаду
  4. Періодом напіввиведення
  5. Періодом напіврозпаду
 830. Поняття про внутрішнє опромінювання хворого (персоналу) в радіологічних відділеннях:
  1. дія на організм іонізуючих випромінювань радіоактивних речовин, що знаходяться в організмах риб та тварин, які будуть використані як продукти харчування;
  2. дія на організм іонізуючих випромінювань радіоактивних речовин, що знаходяться в грунті;
  3. дія на організм джерел іонізуючих радіоактивних речовин, що знаходяться в гідросфері;
  4. дія на організм іонізуючих випромінювань радіоактивних речовин, що знаходяться в повітрі;
  5. * дія на організм іонізуючих випромінювань радіоактивних речовин, що знаходяться усередині організму.
 831. Поняття про зовнішнє опромінювання хворого (персоналу) в радіологічних відділеннях:
  1. дія на організм іонізуючих випромінювань радіоактивних речовин, що потрапили в організм із зовнішнього середовища;
  2. дія на організм іонізуючих випромінювань радіоактивних речовин, що знаходяться усередині організму;
  3. дія іонізуючих випромінювань радіологічних речовин, що потрапили в організм з вдихуваним повітрям із зовнішнього середовища;
  4. * дія на організм іонізуючих випромінювань від зовнішніх по відношенню до нього джерел випромінювання;
  5. дія іонізуючих випромінювань радіоактивних речовин, що поступили в організм з водою і їжею.
 832. Правильне розміщення радіологічних відділень:
  1. на першому поверсі головного корпусу лікарні;
  2. на останньому поверсі головного корпусу лікарні;
  3. в будівлі приймального відділення;
  4. * в ізольованій прибудові (блоці) до будівлі лікарні;
  5. в хірургічному корпусі.
 833. При збільшенні відстані від точкового джерела іонізуючого випромінювання в 2 рази поглинена доза
  1. збільшиться в 4 рази
  2. збільшиться в 2 рази
  3. не зміниться
  4. зменшиться в 2 рази
  5. * зменшиться в 4 раза
 834. При одній і тій же поглиненій дозі бета- і альфа-випромінювання у скільки разів еквівалентна доза альфа-випромінювання буде більшою, ніж бета-випромінювання?
  1. В 2 раза
  2. В 5 разів
  3. В 8 разів
  4. В 10 разів
  5. * В 20 разів
 835. При одночасному збільшенні в 2 рази активності джерела іонізуючого випромінювання, часу опромінювання і відстані від нього поглинена доза:
  1. збільшиться
  2. * не зміниться
  3. зменшиться
  4. збільшиться в 2 рази
  5. зменшиться в 2 рази
 836. При підготовці пацієнта до рентгенологічного дослідження лікар-рентгенолог зобов'язаний:
  1. Оцінити всі можливості апаратури щодо проведення дослідження
  2. *Інформувати пацієнта про користь і ризик проведення дослідження й одержати його згода
  3. У разі потреби повторити дослідження до отримання достовірних результатів
  4. Оцінити вартість проведення дослідження
  5. Провітрити приміщення
 837. При підготовці пацієнта до рентгенологічного дослідження лікар-рентгенолог зобов'язаний:
  1. *Оцінити доцільність проведення дослідження
  2. Інформувати головного лікаря про проведення дослідження й одержати його згоду
  3. У разі потреби повторити дослідження до отримання достовірних результатів
  4. Оцінити вартість проведення дослідження
  5. Провітрити приміщення
 838. При підготовці пацієнта до рентгенологічного дослідження лікар-рентгенолог зобов'язаний:
  1. Оцінити вартість апаратури для проведення дослідження
  2. Інформувати головного лікаря про проведення дослідження й одержати його згоду
  3. *У разі потреби дати мотивовану відмову від проведення дослідження
  4. Проконсультуватися з більш досвідченими колегами, щоб дати мотивовану відмову від проведення дослідження
  5. Провітрити приміщення
 839. При проведенні рентгенологічних досліджень лікар-рентгенолог зобов'язаний забезпечити радіаційну безпеку:
  1. Персоналу рентгенівського кабінету
  2. Обстежуваних пацієнтів
  3. Інших співробітників установи, що знаходяться в сфері впливу випромінювання рентгенівського апарата
  4. Всього місцевого населення
  5. * Правильно: А (Персоналу рентгенівського кабінету), В (Обстежуваних пацієнтів) і С (Інших співробітників установи, що знаходяться в сфері впливу випромінювання рентгенівського апарата).
 840. При роботі з телегаммаустановками слід застосовувати:
  1. Респіратори, спецканалізацію, принцип лабіринту
  2. * Принцип лабіринту, сигналізацію, блокування дверей
  3. Блокування дверей, телеспостереження, пневмокостюми
  4. Спецканалізацію, блокування дверей
  5. Пневмокостюми, сигналізацію
 841. Принципи захисту від зовнішнього гамма-випромінювання:
  1. Час, відстань
  2. * Час, відстань, кількість, екран
  3. Час, відстань, екран, вентиляція
  4. Відстань, екран, вентиляція, респіратори
  5. Екран, вентиляція, гумові рукавички
 842. Природа рентгенівського випромінювання:
  1. електромагнітне випромінювання з довжиною хвилі від 280 до 400нм;
  2. механічні коливання частинок будь-якого пружного середовища;
  3. електромагнітне випромінювання з довжиною хвилі від 480 до 760нм;
  4. корпускулярне випромінювання речовини при його радіоактивному розпаді;
  5. * електромагнітне випромінювання з довжиною хвилі від 10-5 до 10-2 нм.
 843. Природна радіоактивність повітря формується за рахунок:
  1. Космічного випромінювання
  2. * Виділення радіоактивних газів із земної кори
  3. Надходження в навколишнє середовище елементів обміну речовин людей і тварин
  4. Викидів АЕС радіоактивних інертних газів
  5. Захоронення в землю контейнерів з відходами промисловості
 844. Про порушення режиму роботи вентиляції в рентгенівському кабінеті свідчить забруднення повітря:
  1. стиролом і бензолом;
  2. * озоном і оксидами азоту;
  3. оксидом вуглецю і стиролом;
  4. пилом і парами ацетону;
  5. сірчистим газом і озоном.
 845. Процедурна рентгенкабінету має бути обладнана припливно-витяжною вентиляцією з кратністю не менше:
  1. 1,5;
  2. 1-2,
  3. 2-3,
  4. 3-4,
  5. * 4-5.
 846. Процедурна рентгенкабінету має бути обладнана припливно-витяжною вентиляцією, тому, що в наслідок дії іонізуючої радіації у повітрі процедурної рентгенкабінету утворюються
  1. * Озон і оксиди азоту,
  2. Кисень і оксид сірки,
  3. Діоксид вуглецю і оксид вуглецю,
  4. Діоксид вуглецю,
  5. Оксид сірки.
 847. Радіаційна безпека пацієнта забезпечується за рахунок:
  1. Виключення необґрунтованих досліджень
  2. Зниження дози опромінення до величини, достатньої для одержання диагностично прийнятного зоображення
  3. Не перевищення дозової межі для населення 1 мЗв у рік
  4. * Правильно: А (Виключення необґрунтованих досліджень) і В (Зниження дози опромінення до величини, достатньої для одержання диагностично задовільного зоображення)
  5. Правильно: Зниження вартості диагностичної процедури і дози опромінення до величини, достатньої для одержання диагностично задовільного зоображення.
 848. Радіологічний корпус розташовують на віддалі:
  1. 5 м від стаціонару.
  2. 10 м від стаціонару.
  3. * 25 м від стаціонару.
  4. 50 м від стаціонару.
  5. 100 м від стаціонару.
 849. Радіотоксичність радіонуклідів залежить:
  1. від шляху надходження в організм
  2. від розподілу по органах і тканинах
  3. від виду радіоактивного перетворення
  4. від часу виведення з організму
  5. * вірно - від всього перерахованого
 850. Різні органи або системи мають різну чутливість до іонізуючого випромінювання. Які з названих є найбільш чутливими?
  1. * Статеві залози,
  2. Шкіра,
  3. Кісткова тканина,
  4. Печінка,
  5. Нирки.
 851. Річна ефективна доза іонізуючого опромінювання практично здорових осіб при проведенні профілактичних медичних рентгенівських досліджень не повинна перевищувати:
  1. 0,5 мЗв
  2. * 1,0 мЗв
  3. 2,0 м3в
  4. 5,0 мЗв
  5. 10 мЗв
 852. Суть радіаційної асептики як захисних заходів в радіологічних відділеннях:
  1. попередження променевих уражень персоналу і додаткового опромінювання хворих;
  2. проведення дозиметричного контролю і своєчасних медоглядів персоналу;
  3. збільшення відстані між джерелом випромінювання і робочим місцем;
  4. * попередження забруднення середовища радіологічних відділень радіоактивними речовинами і запобігання їх надходженню в організм;
  5. зменшення тривалості опромінювання персоналу при його високій кваліфікації і хорошої адаптації.
 853. Термолюмінісцентні дозиметри використовуються
  1. Для індикації радіоактивного забруднення рук
  2. * Для індивідуального дозиметричного контролю
  3. Для визначення природного радіаційного фону
  4. Для групової дозиметрії
  5. Для визначення дози, що отримується з продуктами харчування
 854. Типи радіологічних відділень:
  1. флюорографічні, дистанційної терапії відкритими і закритими джерелами,рентгенологічні, змішані;
  2. * рентгенодіагностики, дистанційної променевої терапії, променевої терапії відкритими і закритими радіоактивними речовинами, діагностичні з використанням радіоактивних речовин, змішані;
  3. рентгенотерапевтичні, рентгенодіагностики, променевої терапії закритими і відкритими радіоактивними речовинами, змішані;
  4. дистанційної променевої терапії, дистанційної променевої діагностики, флюорографічні, рентгенодіагностики, комбіновані;
  5. радіотерапевтичні відкритими джерелами, радіотерапевтичні закритими джерелами, радіодіагностичні, флюорографічні, комбіновані.
 855. У лабораторії НДІ ядерної фізики проводиться вивчення радіоактивних перетворень. У ході експерименту з природним радіоактивним елементом отримане іонізуюче випромінювання, при якому утворюються ядра гелію. Вкажіть вид даного радіоактивного перетворення.
  1. β-розпад.
  2. Електронний β-розпад
  3. * α-розпад.
  4. Позитронний β +-розпад.
  5. К-захоплення.
 856. У найбільшій кількості штучні радіоактивні речовини поглинають грунти:
  1. * Глинисті
  2. Вапняні
  3. Торфяні
  4. Піщані
  5. Кам’янисті
 857. У разі зовнішнього опромінення найбільш небезпечним є наступний вид іонізуючого випромінювання:
  1. Рентгенівське випромінювання.
  2. α-випромінювання.
  3. Ультрафіолетове випромінювання.
  4. β- випромінювання.
  5. * γ- випромінювання.
 858. У разі надходження радіонуклідів в організм (внутрішнє опромінення) найбільш небезпечним є наступний вид іонізуючого випромінювання:
  1. Рентгенівське випромінювання,
  2. γ-випромінювання,
  3. Ультрафіолетове випромінювання
  4. * α- випромінювання
  5. β- випромінювання
 859. У чому полягає принцип захисту кількістю при роботі з закритими джерелами іонізуючого випромінювання в радіологічному відділенні?
  1. в проведенні роботи в захисному спецодягу;
  2. в зменшенні тривалості опромінювання при хорошій темнової адаптації;
  3. в тому, що потужність іонізуючого випромінювання обернено пропорційна квадрату відстані між джерелом випромінювання і робочим місцем;
  4. в тому, що різні матеріали мають різну здатність поглинати іонізуюче випромінювання;
  5. * використання для роботи якомога менш інтенсивного джерела іонізуючого випромінювання.
 860. У чому полягає принцип захисту часом при роботі з закритими джерелами іонізуючого випромінювання в радіологічному відділенні?
  1. * в зменшенні тривалості опромінювання персоналу за рахунок обмеження кількості виконуваних за зміну процедур;
  2. в проведенні робіт з якомога менш інтенсивним джерелом іонізуючого випромінювання;
  3. в тому, що різні матеріали мають різну здатність поглинати іонізуюче випромінювання;
  4. в тому, що потужність іонізуючого випромінювання обернено пропорційна квадрату відстані між джерелом випромінювання і робочим місцем;
  5. В проведенні роботи в захисному одязі.
 861. У чому полягає принцип захисту часом при роботі з закритими джерелами іонізуючого випромінювання в радіологічному відділенні?
  1. в проведенні заходів щодо радіаційної асептики і дозиметричному контролі;
  2. в проведенні робіт з як можна менш інтенсивним джерелом випромінювання;
  3. * в зменшенні тривалості опромінювання персоналу за рахунок правильної організації роботи, відпрацьованої техніки виконання процедур;
  4. в тому, що різні матеріали мають різну здатністю поглинати іонізуюче випромінювання;
  5. в тому, що потужність іонізуючого випромінювання обернено пропорційна квадрату відстані між джерелом випромінювання і робочим місцем.
 862. У чому полягає принцип захисту часом при роботі з закритими джерелами іонізуючого випромінювання в радіологічному відділенні?
  1. в тому, що різні матеріали мають різну здатність поглинати іонізуюче випромінювання;
  2. в тому, що потужність випромінювання обернено пропорційна квадрату відстані між джерелом випромінювання і робочим місцем;
  3. * в зменшенні тривалості опромінювання персоналу за рахунок підвищення його кваліфікації і тренування в техніці виконання процедур;
  4. в проведенні заходів щодо радіаційної асептики і дозиметричному контролю;
  5. в проведенні робіт з як можна менш інтенсивним джерелом випромінювання.
 863. У розчин для штукатурки рентгенкабінетів додають:
  1. Кальцій.
  2. Магній.
  3. * Барій.
  4. Свинець.
  5. Кремній.
 864. У яких видів випромінювання однакові радіаційні фактори?
  1. Гама і нейтрони
  2. * Гама- і бета-
  3. Альфа- і бета-
  4. Альфа- і гама-
  5. Альфа- і нейтрони
 865. У яких мешканців водоймищ найбільший коефіцієнт накопичення радіоактивних речовин?
  1. риби
  2. водорості
  3. * планктон
  4. молюски
  5. раки
 866. У яких мешканців водоймищ найменший коефіцієнт накопичення радіоактивних речовин ?
  1. риби
  2. водорості
  3. планктон
  4. молюски
  5. * тварини
 867. У якого різновиду атомів найбільша маса ядра?
  1. Дейтерія
  2. Дейтрона
  3. Протона
  4. Найважчого ізотопа водню
  5. * Гелія
 868. У якому випадку допускається відсутність радіаційного захисту (віконниці) на вікна процедурної?
  1. при розташуванні кабінетів на 1-му поверсі;
  2. * при розташуванні кабінетів вище першого поверху і відстані до сусідніх будівель більше ніж 50 м;
  3. при розташуванні кабінетів в цокольному поверсі;
  4. при відстані від кабінету до сусідніх будівель більше 30 м;
  5. при відстані від кабінету до сусідніх будівель більше 10 м.
 869. Укажіть вік, при якому спостерігається найбільша радіорезистентність?"
  1. Ембріональний період
  2. До 18 років
  3. 18-21 рік
  4. * 21-50 років
  5. Старше 50 років
 870. Умова, при якій вирішується розміщення рентгенівського кабінету у вбудованих в житлові будинки поліклініках:
  1. якщо він розміщений на 1-3 поверхах;
  2. при його розміщенні в торці будівлі, не вище за 3-й поверх;
  3. якщо він розміщений в блоці - прибудові до житлового будинку;
  4. при його розміщенні в центральній частині першого поверху поліклініки;
  5. * за відсутності його безпосереднього сусідства з житловими приміщеннями.
 871. Унаслідок дії іонізуючої радіації у повітрі процедурної рентгенкабінету утворюються озон і оксиди азоту. Чи повинна процедурна рентгенкабінету бути обладнана вентиляцією, якщо так, то якою?
  1. * Припливно-витяжною.
  2. Тільки природною.
  3. Припливною,
  4. Витяжною,
  5. Ні, не повинна бути обладнана вентиляцією.
 872. Хто відноситься до «критичної» групи осіб залежно від можливих наслідків радіаційного опромінювання?
  1. * Особи, які за умовами життя і діяльності піддаються найбільшій радіаційній дії
  2. Хворі променевою хворобою
  3. Лікарі - терапевти
  4. Хворі злоякісними новоутвореннями
  5. Діти і підлітки
 873. Хто, згідно з НРБУ-97, відноситься до категорії А?
  1. * Особи, які постійно працюють із джерелами іонізуючого випромінювання,
  2. Особи, які не працюють із джерелами іонізуючого випромінювання, але зазнають впливу опромінення за умовами проживання і праці,
  3. Особи, які тимчасово працюють із джерелами іонізуючого випромінювання,
  4. Все населення області або краю.
  5. Все населення земної кулі.
 874. Хто, згідно з НРБУ-97, відноситься до категорії Б?
  1. Все населення земної кулі.
  2. Особи, які постійно працюють із джерелами іонізуючого випромінювання,
  3. * Особи, які не працюють із джерелами іонізуючого випромінювання, але зазнають впливу опромінення за умовами проживання і праці
  4. Особи, які тимчасово працюють із джерелами іонізуючого випромінювання.
  5. Все населення області або краю.
 875. Хто, згідно з НРБУ-97, відноситься до категорії В?
  1. Все населення земної кулі.
  2. Особи, які постійно працюють із джерелами іонізуючого випромінювання.
  3. C. Особи, які не працюють із джерелами іонізуючого випромінювання, але зазнають впливуопромінення за умовами проживання і праці.
  4. Особи, які тимчасово працюють із джерелами іонізуючого випромінювання,
  5. * Все населення області або краю.
 876. Час, протягом якого число ядер даного радіонукліда в результаті спонтанних ядерних перетворень зменшується в 2 рази, називається:
  1. Періодом половинного ослаблення
  2. * Період напіврозпаду
  3. Постійною розпаду
  4. Ефективним періодом
  5. Періодом напіввиділення
 877. Через скільки періодів напіврозпаду активність радіонукліду знизиться в 4 рази?
  1. * Через 2
  2. Через 4
  3. Через 8
  4. Через 16
  5. Через 32
 878. Чи може перетворитися в свій ізотоп альфа-випромінюючий радіонуклід?
  1. Перетвориться обов’язково
  2. Може перетворитися, але не обов’язково
  3. Залежіть від материнського радіонукліду
  4. * Не може перетворитися
  5. Залежить від ряду умов
 879. Що відрізняє біологічну дію іонізуючих випромінювань від дії інших фізичних та хімічних факторів?
  1. Відсутність тропності дії
  2. Одномоментність дії на різні структури організму
  3. Миттєвість поглинення енергії атомами та молекулами
  4. Неодмінність змін фізико-хімічних властивостей біомолекул
  5. * Сукупністьвсіх наведених властивостей
 880. Що враховує поняття ефективної дози?
  1. Рівень поглиненої дози в органах і тканинах організму
  2. Значення радіаційного фактора
  3. Значення тканинного фактора
  4. * Сукупність наведених показників
  5. Вид (природу) випромінювання
 881. Що з названого не відноситься до іонізуючого випромінювання?
  1. Рентгенівське випромінювання,
  2. γ-випромінювання,
  3. * Ультрафіолетове випромінювання
  4. α- випромінювання
  5. β- випромінювання
 882. Що називається нуклідом?
  1. Будь-який хімічний елемент
  2. Будь-який радіоактивний елемент
  3. * Будь-яка різновидність атомів
  4. Будь-яка радіоактивна різновидність атомів
  5. Атоми з однаковими хімічними властивостями
 883. Що не відноситься до соматичної патології дії іонізуючого випромінювання на організм?
  1. Променеві опіки;
  2. * Канцерогенез;
  3. Катаракта;
  4. Гостра променева хвороба;
  5. Хронічна променева хвороба.
 884. Що не відноситься до стаціонарних захисних пристроїв, що використовуються в рентгенкабінетах для захисту суміжних із процедурною приміщень від рентгенівського опромінення?
  1. Стіни,
  2. Перегородки,
  3. Оглядові вікна з просвинцьованого скла,
  4. * Просвинцьовані фартухи,
  5. Перекриття.
 885. Що не входить у обов'язок радіологічних відділень центрів держсаннагляду в області санітарно-дозиметричного контролю за навколишнім середовищем?
  1. Виявлення і паспортизація джерел забруднення навколишнього середовища радіоактивними речовинами
  2. * Контроль за індивідуальними і колективними дозами персоналу на радіологічних об'єктах, похованнями радіоактивних відходів
  3. Встановлення місць утворення радіоактивних відходів, характеру їх переробки
  4. Встановлення місць зберігання і видалення радіоактивних відходів
  5. Оцінка дальності розповсюдження радіоактивних речовин в навколишньому середовищі
 886. Що собою являє альфа-частинка?
  1. Атом гелію
  2. * Ядро гелію
  3. Ядро водню
  4. Протон
  5. Дейтрон
 887. Що таке еквівалентна доза?
  1. Доза квантового випромінювання, що визначається за ступенем іонізації повітря.
  2. Доза будь-якого виду випромінювання, яка відповідає кількості енергії, що передається одиниці маси речовини.
  3. * Поглинена доза з поправкою на коефіцієнт якості.
  4. Сума добутків еквівалентних доз в окремих органах і тканинах на відповідні тканинні зважуючі фактори.
  5. Міра кількості радіоактивної речовини, що виражається числом ядерних перетворень за одиницю часу.
 888. Що таке експозиційна доза?
  1. * Доза квантового випромінювання, що визначається за ступенем іонізації повітря.
  2. Доза будь-якого виду випромінювання, яка відповідає кількості енергії, що передається одиниці маси речовини.
  3. Поглинена доза з поправкою на коефіцієнт якості.
  4. Сума добутків еквівалентних доз в окремих органах і тканинах на відповідні тканинні зважуючі фактори.
  5. Міра кількості радіоактивної речовини, що виражається числом ядерних перетворень за одиницю часу.
 889. Що таке поглинена доза?
  1. Доза квантового випромінювання, що визначається за ступенем іонізації повітря.
  2. * Доза будь-якого виду випромінювання, яка відповідає кількості енергії, що передається одиниці маси речовини.
  3. Поглинена доза з поправкою на коефіцієнт якості.
  4. Сума добутків еквівалентних доз в окремих органах і тканинах на відповідні тканинні зважуючі фактори.
  5. Міра кількості радіоактивної речовини, що виражається числом ядерних перетворень за одиницю часу.
 890. Що таке радіаційна безпека населення?
  1. Відсутність продуктів ядерних вибухів в навколишньому середовищі
  2. Обмеження рентгенологічних досліджень
  3. Застосування засобів індивідуального захисту від іонізуючого випромінювання
  4. Вживання спеціальних лікарських препаратів і лікувально- профілактичного харчування
  5. * Стан захищеності сьогодення і майбутнього поколінь від шкідливої дії іонізуючого випромінювання
 891. Що утворюється внаслідок дії іонізуючої радіації у повітрі процедурної рентгенкабінету?
  1. Кисень
  2. * Озон,
  3. Діоксид вуглецю,
  4. Оксид вуглецю,
  5. Оксид сірки.
 892. Які документи регламентують вимоги до облаштування рентгенкабінетів та інших радіологічних відділень?
  1. Постанови Кабінету міністрів України
  2. *ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ В.2.2-10-2001. Будинки і споруди. Заклади охорони здоров’я
  3. Укази Президента України
  4. Розпорядження глави ОДА,
  5. Накази головного лікаря.
 893. Що характеризує радіаційний фактор?
  1. * Відносну біологічну ефективність різних видів випромінювання
  2. Відносний стохастичний ризик опромінення окремої тканини
  3. Іонізуючу здатність різних видів випромінювання
  4. Проникну здатність різних видів випромінювання
  5. Іонізуючу та проникну здатність різних видів випромінювання
 894. Що характеризує тканинний фактор?
  1. Відносну біологічну ефективність різних видів випромінювання
  2. * Відносний стохастичний ризик опромінення окремої тканини
  3. Іонізуючу здатність різних видів випромінювання
  4. Проникну здатність різних видів випромінювання
  5. Іонізуючу та проникну здатність різних видів випромінювання
 895. Як впливає на накопичення і виведення радіонуклідів дієта, що збагачена білком?
  1. Збільшує накопичення радіоцезію
  2. * Зменьшує накопичення радіоцезію
  3. Збільшує накопичення радіостронцію
  4. Зменьшує накопичення радіостронцію
  5. Не впливає
 896. Як зміниться доза випромінення при збільшенні часу експозиції?
  1. Збільшиться в квадратичній залежності від активності
  2. * Збільшиться в лінійній залежності від активності
  3. Збільшиться в експоненційній залежності від активності
  4. Збільшиться в логарифмічній залежності від активності
  5. Не зміниться
 897. Як можна порівняти за масою два радіоактивні препарати, що складаються з малої кількості радіоактивної речовини?
  1. * За активністю препарата
  2. За потужністю дози
  3. За масою, що виражається в мікрограмах
  4. Здійснити не можливо
  5. За масою, що виражається в міліграмах
 898. Як називається відношення енергії, переданої іонізуючим випромінюванням речовині, до маси цієї речовини?
  1. Еквівалентна доза,
  2. * Поглинута доза,
  3. Радіоактивність,
  4. Коефіцієнт якості,
  5. Біологічна доза.
 899. Як треба змінити товщу захисного екрану при проведенні розрахунку захисту під час рентгендіагностики, якщо матеріал екрану буде легше в 2 рази?
  1. * Збільшити
  2. Зменшити в 1,5 рази
  3. Зменшити в 2 рази
  4. Зменшити в 4 рази
  5. Не змінювати
 900. Яка доза викликає легкий ступінь променевої хвороби?
  1. 0,1 Гр
  2. 0,5 Гр
  3. * 1 Гр
  4. 5 Гр
  5. Більше 5 Гр
 901. Який з перерахованих радіонуклідів найбільше обумовлює природну радіоактивність продуктів харчування?
  1. Водень-3(тритій)
  2. Вуглець-14
  3. * Калій-40
  4. Рубидій-87
  5. Радій-226
 902. Який механізм радіопротекторної дії рослин, багатих пектинами?
  1. Комплексоутворення
  2. Покращення перестальтики кишечника
  3. Зв’язування в ШКТ іонів металів
  4. Поліпшення забезпечення втамінами
  5. * Правильно А (Комплексоутворення) і С (Зв’язування в ШКТ іонів металів)
 903. Який показник найбільш істотний при розрахунку ефективного періоду напіввиведення?
  1. Період напіврозпаду
  2. Період біологічного напіввиведення
  3. Токсичність радіонукліду
  4. Орган накопичення
  5. * Періоди напіврозпаду і напіввиведення
 904. Який спосіб не відносять до очищення повітря від радіоактивних газів і аерозолів?
  1. Витримка у часі
  2. Фільтрація на тонковолокнистих полімерних фільтрах
  3. * Озонування
  4. Абсорбція на твердих сорбентах, абсорбція розчинами
  5. Фільтрація на насадкових фільтрах
 905. Які вид радіоактивного перетворення утворює нейтронне випромінювання?
  1. Альфа-розпад
  2. Електронний захват
  3. Позитронний бета-розпад
  4. Електронний бета-розпад
  5. * Спонтанне ділення
 906. Які види радіоактивних випромінення відносяться до корпускулярних?
  1. Тільки бета-випромінення
  2. Гама-випромінення
  3. Тільки нейтронне випромінення
  4. Рентгенівське випромінення
  5. * Альфа-, бета-, нейтронне випромінення
 907. Які види радіоактивних перетворень утворюють тільки гама-випромінювання?
  1. Альфа-розпад
  2. Ізомерний перехід
  3. Позитронний бета-розпад
  4. Електронний бета-розпад
  5. * Ізомерний перехід, електронний захват
 908. Які заходи рекомендується провести, якщо концентрація радону в приміщенні перевищує 120 Бк/м3 повітря?
  1. Ніякі
  2. Рекомендуються тільки провести протирадонові заходи
  3. * Обмежити перебування людей, провести протирадонові заходи
  4. Обов'язкове перепрофілювання приміщення
  5. Така концентрація радону у приміщенні не може утворитися
 909. Які заходи щодо охорони навколишнього середовища від радіоактивних забруднень не обов’язкові:
  1. Використання безвідходних технологій виробництва з герметизацією робочих процесів
  2. Збір, дезактивація і поховання радіоактивних відходів
  3. Організацію санітарно-захисних зон і планувальні заходи, законодавчі і адміністративні заходи
  4. * Визначення вмісту радіоактивних речовин на обмеженій площі
  5. Санітарно-дозиметричний контроль за станом навколишнього середовища
 910. Які матеріали доцільно використовувати для поглинання бета-випромінювання?
  1. З великим атомним номером і малою щільністю
  2. З великим атомним номером і великою щільністю
  3. З великою щільністю
  4. З малим атомним номером
  5. * З малим атомним номером і великою щільністю
 911. Які матеріали значно ослабляють потік нейтронів?
  1. Кадмій, бор
  2. Свинець, просвинцьоване скло
  3. Органічний алюміній
  4. * Вода, парафін, бетон
  5. Пластмаса
 912. Які матеріали найбільш ефективно ослаблюють гама-випромінювання?
  1. З великим атомним номером і малою щільністю
  2. * З великим атомним номером і великою щільністю
  3. З великою щільністю
  4. З малим атомним номером
  5. З малим атомним номером і великою щільністю
 913. Які матеріали найбільш ефективно ослаблюють рентгенівське випромінювання?
  1. З великим атомним номером і малою щільністю
  2. * З великим атомним номером і великою щільністю
  3. З великою щільністю
  4. З малим атомним номером
  5. З малим атомним номером і великою щільністю
 914. Які матеріали найбільш ефективно поглинають нейтронне випромінювання?
  1. З великим атомним номером і малою щільністю
  2. З великим атомним номером і великою щільністю
  3. З великою щільністю
  4. З малим атомним номером
  5. * З малим атомним номером і великою щільністю
 915. Які матеріали поглинають нейтрони?
  1. Свинець
  2. Вода, парафін
  3. Алюміній
  4. * Кадмій, бор
  5. Органічне скло
 916. Які матеріали рекомендуються для захисту від бета-випромінювання?
  1. Свинець, просвинцьоване скло
  2. * Органічне скло, алюміній, пластмаса
  3. Вода, парафін
  4. Кадмій
  5. Бор, стабільний уран
 917. Які матеріали рекомендуються для захисту від гамма-променів?
  1. Органічне скло
  2. Бетон, парафін
  3. Алюміній
  4. Кадмій
  5. * Свинець
 918. Які нукліди найменш небезпечні при потраплянні в ШКТ?
  1. Тільки добрерозчинні альфа-випромінювачи
  2. Тільки добрерозчинні бета-випромінювачи
  3. Поганорозчинні альфа-випромінювачі
  4. * Правильно С (Поганорозчинні альфа-випромінювачі) і D (Поганорозчинні бета-випромінювачі)
 919. Які одиниці вираження поглинутої дози ?
  1. Беккерель
  2. Зіверт
  3. * Грей (рад)
  4. Кулон /кг
  5. Рентген
 920. Які органи або системи є найбільш чутливими до іонізуючого випромінювання?
  1. Шкіра,
  2. Кісткова тканина,
  3. * Червоний кістковий мозок
  4. Печінка,
  5. Нирки.
 921. Які хімічні речовини використовуються для очищення поверхонь від радіоактивного забруднення?
  1. Хлорамін
  2. * Перекис водню, марганцевокислий калій
  3. Сірчанокислий амоній
  4. Солі срібла
  5. Розчин Люголя
 922. Якім речовинам належить основна радіопротекційна роль в буряках, гарбузах, яблуках?
  1. * Пектини
  2. Білки
  3. Вітаміни
  4. Мінеральні солі
  5. Соки
 923. «Траншейна стопа» - захворювання, що спостерігається у людини при тривалому перебуванні у відкритих котлованах чи ямах при температурі повітря +6-8 ОС та високій вологості грунту. Чинником ризику захворювання є:
  1. * Охолодження ступні та носіння тісного взуття
  2. Пошкодження шкіри стоп внаслідок дії окремих видів ґрунтової фауни
  3. Поганий санітарний стан ґрунту
  4. Носіння взуття з більшим розміром ніж потрібно
  5. Глибина відкритих земляних виємок більше 1,5 м.
 924. Безпосередньо за своєчасне ї доброякісне приготування їжі у польових умовах, збереження і доведення до рятувальників продуктів харчування, за санітарний стан польового пункту харчування, кухонного інвентарю, обладнання і посуду відповідає:
  1. Черговий фельдшер
  2. Лікар
  3. Черговий частини
  4. * Начальник польового пункту харчування
  5. Начальник продовольчої служби частини
 925. В другій смузі табору аварійно-рятувальної частини розташовують:
  1. Стройові підрозділи; штаб
  2. * Штаб, медпункт, кухню, їдальню
  3. Склади, медпункт
  4. Майстерні, стройові підрозділи, штаб
  5. Стройові підрозділи, штаб, медпункт
 926. В екстремальних, особливо важких умовах мінімальна норма споживання води в жаркому поясі становить(л/добу):
  1. * 4,0
  2. 10
  3. 2,0
  4. 2,5
  5. 3,5.
 927. В літній період підрозділ аварійно-рятувальної частини на період польових навчань було розміщено в землянках по 8 осіб в кожній. За умови відсутності особового складу в таких землянках найліпший ефект вентиляції досягається:
  1. * Періодичним відкриттям вхідних дверей та вікна
  2. Через віконний отвір
  3. Видаленням повітря через димар пічки
  4. Видаленням повітря через аератор
  5. Шляхом природної вентиляції.
 928. В першій смузі табору аварійно-рятувальної частини розташовують:
  1. * Стройові підрозділи
  2. Штаб, медпункт,
  3. Кухню, їдальню;
  4. Склади;
  5. Медичний пункт.
 929. В польових умовах харчування рятувальників може бути?
  1. Котловим
  2. Індивідуально-груповим
  3. Змішаним
  4. * Котловим, індивідуально-груповим, змішаним
  5. Колективно-груповим
 930. В якому типі польових жител створюються відносно найоптимальніші гігієнічні умови перебування потерпілих?
  1. Намет
  2. Заслін
  3. Курінь
  4. Снігове (крижане) укриття
  5. * Землянка.
 931. Види землянок:
  1. горизонтальні, вбудовані, односхилі;
  2. двосхилі, наметоподібні, з підручних матеріалів;
  3. * горизонтальні, напівзаглиблені, заглиблені, косогірні;
  4. заглиблені, глибокі, шахтні;
  5. бурові, шахтні, поверхневі.
 932. Види сховищ (з гігієнічної точки зору):
  1. військові, спеціальні, змішані;
  2. спеціальні, медичні, загальнопрофільні;
  3. невентильовані, герметичні, спеціальні;
  4. * вентильовані, невентильовані, з регенерацією повітря;
  5. вентильовані, невентильовані, медичні.
 933. Визначення реального надходження енергії харчових речовин (при оцінці харчування потерпілих) проводиться на підставі даних про:
  1. хімічний склад харчового раціону;
  2. * вихід готової їжі після приготування;
  3. розрахункову калорійність білків, жирів та вуглеводів харчового раціону ;
  4. розрахункову калорійність всіх видів пайків;
  5. розрахункову калорійність сніданку, обіду та вечері.
 934. Визначення реального надходження енергії харчових речовин (при оцінці харчування потерпілих) проводиться на підставі даних:
  1. Про хімічний склад харчового раціону;
  2. Про хімічний склад додаткового пайка;
  3. * Лабораторного аналізу харчових продуктів;
  4. Про розрахункову калорійність всіх видів пайків;
  5. Про розрахункову калорійність добової (тижневої) меню-розкладки.
 935. Визначте у яких випадках потрібно проводити екстренну санітарно-епідеміологічну експертизу продовольства при організації харчування особового складу аварійно-рятувальних формувань у польових умовах при надзвичайних ситуаціях:
  1. * При наявності випадків харчових отруєнь та кишкових інфекцій серед особового складу
  2. При організації індивідуального та групового харчування з використанням сухих пайків та харчових концентратів
  3. При отриманні продуктів з центральних складів
  4. При розгортанні польових кухонь для організації котлового харчування особового складу
  5. При деформаціях та порушеннях цілості тари з харчовим продовольством.
 936. Визначте у яких випадках потрібно проводити екстренну санітарно-епідеміологічну експертизу продовольства при організації харчування особового складу аварійно-рятувальних формувань у польових умовах при надзвичайних ситуаціях:
  1. * При наявності випадків харчових отруєнь та кишкових інфекцій
  2. При організації індивідуального та групового харчування з використанням сухих пайків та харчових концентратів
  3. При отриманні продуктів зі складів, їх заготовці серед населення,
  4. При розгортанні польових кухонь для організації котлового харчування особового складу
  5. При порушеннях цілості тари з харчовим продовольством, її деформаціях.
 937. Визначте, на підставі яких показників забруднення води при виборі джерела водопостачання у польових умовах при надзвичайних ситуаціях Ви приймете рішення про заборону використання цієї води для організації пункту водопостачання:
  1. * Наявність у воді миш’яку у 2 рази більше допустимого
  2. Радіоактивність в 1,5 рази перевищує природну
  3. Мікробне число 100 колоній в 1 мл; колі-індекс – 10.
  4. Дещо підвищені окиснюваність, вміст аміаку, нітритів
  5. Невідповідність гігієнічним нормативам органолептичних показників якості води.
 938. Визначте, яка з форм організації харчування особового складу аварійно-рятувальних формувань та потерпілих у польових умовах при надзвичайних ситуаціях використовується у найбільш важкий первоначальний період:
  1. * Індивідуальне харчування з використанням сухих пайків, аварійних раціонів (з дозволу командирів чи начальників)
  2. Змішане харчування
  3. Котлове забезпечення з використанням харчових концентратів
  4. Групове харчування з використанням сухих харчових концентратів
  5. Котлове забезпечення з використанням натуральних харчових продуктів
 939. Визначте, яка з форм організації харчування особового складу аварійно-рятувальних формувань у польових умовах при надзвичайних ситуаціях використовується у найбільш важкий первоначальний період:
  1. * Індивідуальне харчування з використанням сухих пайків, аварійних раціонів, недоторканих запасів (з дозволу командирів чи начальників)
  2. Змішане харчування
  3. Котлове забезпечення з використанням харчових концентратів
  4. Групове харчування з використанням польових раціонів з сухих харчових концентратів
  5. Котлове забезпечення з використанням натуральних харчових продуктів
 940. Визначте, які з показників харчового статусу організму найбільш доступні для лікаря при оцінці фактичного харчуванням та стану здоров’я особового складу аварійно-рятувальних формувань у польових умовах при надзвичайних ситуаціях:
  1. * Соматоскопічні.
  2. Соматометричні.
  3. Фізіометричні.
  4. Біохімічні.
  5. Клінічні.
 941. Визначте, які з показників харчового статусу організму найбільш доступні для лікаря при оцінці фактичного харчуванням стану здоров’я особового складу аварійно-рятувальних формувань у польових умовах при надзвичайних ситуаціях:
  1. * Соматоскопічні.
  2. Соматометричні.
  3. Фізіометричні.
  4. Біохімічні.
  5. Клінічні.
 942. До виробничих катастроф (аварій) відносять ті, що супроводжуються вивільненням енергії:
  1. електричної, теплової, біологічної, фізичної;
  2. механічної, фізичної, фізіологічної, біохімічної;
  3. хімічної, біохімічної, електричної, контактної;
  4. * механічної, термічної, іонізуючого випромінювання, хімічної;
  5. біофізичної, електричної, електромагнітної, хімічної.
 943. Відмінність гігієни надзвичайних ситуацій від загальної гігієни полягає у тому, що вона:
  1. * нормує чинники зовнішнього середовища за максимально переносимим рівнем за короткий термін дії;
  2. нормує фізичне навантаження, що призводить до стомлення, яке визначається за функціональними показниками;
  3. нормує чинники зовнішнього середовища за пороговим рівнем протягом тривалого часу;
  4. розробляє заходи щодо попередження розвитку нервово-емоційного перенапруження;
  5. розробляє заходи захисту, що повністю виключають несприятливі наслідки впливу чинників на здоров'я;
 944. Відмінність гігієни надзвичайних ситуацій від загальної гігієни полягає у тому, що вона:
  1. нормує фізичне навантаження, що призводить до стомлення, яке визначається за функціональними показниками;
  2. * нормує (допускає) таке фізичне навантаження, після якого ще можливе відновлення сил;
  3. розробляє заходи захисту, що повністю виключають несприятливі наслідки впливу чинників на здоров'я;
  4. розробляє заходи щодо попередження розвитку нервово-емоційного перенапруження;
  5. нормує чинники зовнішнього середовища за пороговим рівнем протягом тривалого часу.
 945. Відмінність гігієни надзвичайних ситуацій від загальної гігієни полягає у тому, що вона:
  1. нормує чинники зовнішнього середовища за пороговим рівнем протягом тривалого часу;
  2. розробляє заходи щодо попередження розвитку нервово-емоційного перенапруження;
  3. нормує фізичне навантаження, що призводить до стомлення, яке визначається за функціональними показниками;
  4. * розробляє заходи щодо попередження несприятливих наслідків нервово-емоційного перенапруження.
  5. розробляє заходи захисту, несприятливі, що повністю виключають несприятливі наслідки впливу чинників на організм.
 946. Відмінність гігієни надзвичайних ситуацій від загальної гігієни полягає у тому, що вона:
  1. розробляє заходи захисту, що повністю усувають несприятливі наслідки впливу чинників на здоров'я;
  2. нормує фізичне навантаження, що призводить до стомлення, яке визначають за функціональними показниками;
  3. розробляє заходи щодо попередження розвитку нервово-емоційного перенапруження;
  4. нормує чинники зовнішнього середовища за пороговим рівнем протягом тривалого часу;
  5. * розробляє заходи захисту, що знижують рівень дії до допустимого для виконання поставленого завдання.
 947. Рятувальники та робітники, які працюють в умовах впливу шкідливих чинників, отримують додатково-
  1. Дієтичне харчування
  2. Вітаміни
  3. Збільшену кількість вуглеводів
  4. Збільшену кількість білків
  5. * Лікувально-профілактичне харчування
 948. Вміст активного хлору в хлорному вапні для знезаражування води методом перехлорування повинен становити не менше( %):
  1. * 20
  2. 25
  3. 30
  4. 32
  5. 40
 949. Втрата якої кількості води (в % від маси тіла) є смертельною за температури повітря понад 30 оС:
  1. 10-15 %
  2. * 15-20 %
  3. 20-25 %
  4. 25-30%
  5. 30-35%
 950. Втрата якої кількості води (в % від маси тіла) є смертельною незалежно від температури повітря:
  1. 10
  2. 15
  3. 20
  4. * 25
  5. 30
 951. Гігієнічний норматив відносної вологості повітря у сховищі повинен бути не більше (%):
  1. 60;
  2. 65;
  3. 70;
  4. 75;
  5. * 80;
 952. Гігієнічний норматив вмісту двоокису вуглецю у сховищі з працюючою фільтро-вентиляційною установкою (ФВА) для особового складу аварійно-рятувальних формувань має бути не більше (%):
  1. 0,03;
  2. 0,04;
  3. 0,1;
  4. * 1;
  5. 2.
 953. Гігієнічний норматив вмісту двоокису вуглецю у сховищі для особового складу аварійно-рятувальних формувань в умовах повної ізоляції має бути не більше (%):
  1. 0,04;
  2. 0,1;
  3. 1;
  4. 2;
  5. * 3.
 954. Гігієнічний норматив повітряного куба на 1 людину у сховищі повинен бути (м3):
  1. 25 – 30;
  2. не менше 30;
  3. не менше 20 ;
  4. не менше 4;
  5. * не менше 2.
 955. Години вживання їжі визначаються-
  1. Часом, що потрібний для приготування їжі
  2. * Розпорядком дня, який затверджується командиром аварійно-рятувального формування
  3. Умовами навчально-тренувальної діяльності
  4. Наявністю достатньої кількості продуктів на продовольчому складі
  5. Справністю обладнання для приготування їжі
 956. Державний санітарно-епідеміологічний нагляд в Україні поділяють на:
  1. Періодичний і постійний.
  2. Тимчасовий і постійний.
  3. Запобіжний і тимчасовий
  4. Поточний і періодичний.
  5. * Запобіжний і поточний.
 957. Для видачі води аварійно-рятувальним формуванням та окремим рятувальникам організують:
  1. Водорозбірні майданчики
  2. * Водорозбірні пункти
  3. Водорозбірні тимчасові споруди
  4. Водорозбірні колонки
  5. Водорозбірні гумово-тканинні табельні ємності
 958. Для визначення забруднення води отруйними речовинами (ОР) в польових умовах використовують:
  1. Актинометр
  2. ДП-5В(дозиметричний прилад)
  3. * ПХР-МВ(прилад хімічної розвідки – медичний, ветеринарний)
  4. Батометр
  5. УФМ-5(ультрафіолетометр)
 959. Для визначення забруднення води радіоактивними речовинами (РР) в польових умовах використовують:
  1. Актинометр
  2. * ДП-5В(дозиметричний прилад)
  3. ПХР-МВ(прилад хімічної розвідки – медичний, ветеринарний)
  4. Батометр
  5. УФМ-5(ультрафіолетометр).
 960. Для очищення невеликих об‘ємів води при надзвичайних ситуаціях використовують табельні технічні засоби :
  1. фільтри з підручних засобів;
  2. таблетки для знезараження індивідуальних запасів води;
  3. йодні таблетки
  4. * тканинно-вугільний фільтр (ТВФ_- 200);
  5. табельні резервуари для води.
 961. До засобів безпосереднього індивідуального захисту органів дихання не відносять:
  1. Протигази
  2. Респіратори
  3. Ізолюючі дихальні апарати
  4. Комплект додаткового патрона
  5. * Протиаерозольний фільтр
 962. До обов`язків хімічної служби аварійно-рятувального формування відносять проведення-
  1. * Радіаційної і хімічної розвідки джерела води
  2. Мікробіологічної і хімічної розвідки джерела води
  3. Хімічної розвідки джерела води та його дебіту
  4. Хімічної розвідки джерела води та наявності поблизу нього об`єктів, які можуть бути джерелом хімічного забруднення.
  5. Хімічної розвідки джерела води
 963. До польових жител з найбільш задовільними умовами проживання відносять:
  1. намети, інвентарні будівлі, що зводяться;
  2. * інвентарні будівлі, що зводяться із готових конструкцій (контейнерні, пересувні, збірно-розбірні);
  3. збірно-розбірні будівлі, землянки;
  4. контейнерні будівлі, курені;
  5. снігове укриття, заслін, землянка.
 964. До польових жител з незадовільними умовами проживання відносять:
  1. інвентарні будівлі, що зводяться із готових конструкцій, намети;
  2. * намети, курені;
  3. контейнерні будівлі, курені;
  4. збірно-розбірні будівлі, землянки;
  5. заслони, пересувні будівлі (типу вагону).
 965. До польових жител не відносять
  1. Намети
  2. Землянки
  3. * Казарми
  4. Збірно-розбірні помешкання
  5. Курені.
 966. До польових типів розташування аварійно-рятувальних формувань не відносять:
  1. Навчальні центри
  2. Навчальні табори
  3. Населені пункти
  4. Школи
  5. * Казарми
 967. До причин походження подій, що можуть зумовити виникнення надзвичайних ситуацій (НС) на території України, не відносять:
  1. * НС побутового характеру
  2. НС техногенного характеру.
  3. НС природного характеру.
  4. НС соціально-політичного характеру.
  5. НС воєнного характеру.
 968. До соціальних (специфічних) катастроф відносять:
  1. вибухи, пожежі, війни, екологічні, епідемії;
  2. * голод, тероризм, війни, екологічні, епідемії;
  3. виверження вулканів, голод, засуха, повінь;
  4. сніжна лавина, війна, тероризм, небувалий мороз;
  5. сель, обвал, авіакатастрофа, епідемія.
 969. До фортифікаційних споруд відкритого типу не відносять:
  1. Окопи.
  2. Траншеї
  3. * Сховища
  4. Ніші
  5. Щілини
 970. До фортифікаційних споруд закритого типу відносять:
  1. Окопи
  2. Траншеї
  3. Ходи
  4. Ніші
  5. * Сховища, що герметизуються
 971. До яких порушень в організмі не призводить підвищення вмісту діоксиду вуглецю у складі повітря сховищ при тривалому перебуванню там людей?
  1. Посилення легеневої вентиляції
  2. Розширення периферичних судин та тахікардії
  3. Пригнічення метаболізму у клітинах
  4. Розвитку ацидозу
  5. * Розвитку алкалозу.
 972. Другий етап санітарно- епідеміологічної експертизи продовольства при забрудненні його радіоактивними (РР) та отруйними (ОР) речовинами, бактеріальними засобами (БЗ)-
  1. огляд об'єкту і місцевості;
  2. дослідження на місці;
  3. індикація 0Р і БЗ;
  4. * відбір проб для проведення аналізів;
  5. збір інформації.
 973. За даними 44 сесії Генеральної асамблеї ООН щорічно на нашій планеті спостерігається більше 1000 000 різновидів природних катастроф. Нині у світі в середньому щотижня реєструється природна катастрофа. Які з природних катастроф відбуваються у світі найчастіше?
  1. * Повені
  2. Тайфуни
  3. Землетруси
  4. Посухи
  5. Інші
 974. За якою схемою забудовується табір аварійно-рятувального формування?
  1. Поквартальною
  2. Прямокутною
  3. В одну смугу
  4. * В три смуги
  5. Радіально-кільцевою.
 975. Зі скількох етапів складається санітарно- епідеміологічна експертиза продовольства при забрудненні радіоактивними та хімічними речовинами і бактеріальними засобами?
  1. з п'яти;
  2. * з чотирьох;
  3. з трьох;
  4. з двох;
  5. з одного.
 976. Знезараження питної води - це:
  1. вид очищення, внаслідок якого з води усуваються спори отруйних грибів;
  2. вид очищення, внаслідок якого з води усуваються радіоактивні речовини;
  3. * вид очищення, внаслідок якого вода стає безпечною в епідемічному відношенні;
  4. вид очищення, внаслідок якого з води усуваються отруйні речовини;
  5. вид очищення, в результаті якого вода стає прозорою і безбарвною.
 977. Знезаражування води для невеликих підрозділів аварійно-рятувальних формувань може проводиться за допомогою:
  1. * Тканинно-вугільного фільтру (ТВФ-200)
  2. Пересувної опріснювальної станції (ОПС)
  3. Модернізованої автомобільної станції (МАФС)
  4. Пересувної опріснювальної установки (ПОУ)
  5. Військової фільтрувальної станції (ВФС)
 978. Класифікація надзвичайних ситуацій (катастроф) поділяє їх на:
  1. аварії, війни, соціальні, екологічні;
  2. виробничі, аварії, економічні;
  3. * виробничі, транспортні, стихійні, соціальні (специфічні);
  4. стихійні, екологічні, радіаційні;
  5. із звільненням енергії, надзвичайні, глобальні, регіональні.
 979. Ліквідація наслідків землетрусу зайняла 3 місяці. Після обстеження особового складу аварійно-рятувальних формувань, зайнятих на роботах, було виявлено ознаки гіповітамінозу А. Назвіть основний симптом, характерний для гіповітамінозу А:
  1. * Гемералопія.
  2. Зниження резистентності капілярів
  3. Гіперкератоз.
  4. Дерматоз, діарея, деменція, себорейний дерматит
  5. Хейлоз.
 980. Максимальний гігієнічно обґрунтований проміжок часу між вживанням їжі у особового складу аварійно-рятувальних формувань може становити, (год):
  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. * 7
  5. 9
 981. Який має бути метод обробки продуктів при зараженні їх бактеріологічними (біологічними) засобами?
  1. * заморожування;
  2. дезінфекція;
  3. дератизація;
  4. пастеризація;
  5. сублімаційне висушування.
 982. Метод обробки продуктів при забрудненні їх хімічними засобами:
  1. автоклавування;
  2. дератизація;
  3. * дегазація (знешкодження);
  4. сублімаційне висушування;
  5. консервація.
 983. Мінімальна добова потреба у воді в умовах помірного клімату на одну людину становить(л/добу):
  1. 5
  2. 8
  3. * 10
  4. 12
  5. 15
 984. Мінімальна добова потреба у воді при перебуванні в сховищі повинна становити, (л):
  1. 0.5
  2. 1.0
  3. 1,5
  4. * 2.0
  5. 2.5
 985. Мінімальна потреба води за нормою „Тільки для пиття” при помірній температурі становить (л/добу):
  1. 1 л
  2. 2 л
  3. * 2,5 л
  4. 3,5 л
  5. 5 л.
 986. Мінімальна потреба у воді при переміщенні в умовах помірного клімату становить (л/добу):
  1. * 5
  2. 8
  3. 10
  4. 12
  5. 15
 987. Місце для розташування особового складу(потерпілого населення) визначається
  1. За достатністю площі
  2. * Старшим начальником за погодженням із місцевими і регіональними органами влади
  3. За погодженням більшості осіб, які будуть там розміщатися
  4. На достатній віддалі від зони надзвичайної ситуації
  5. Поряд з джерелом води.
 988. На протязі якого часу рятувальник може харчуватися сухим пайком без видимої шкоди для здоров’я?
  1. 1–4 доби
  2. * 3-5 діб
  3. 1-2 доби
  4. 2-3 доби
  5. 3- 7 діб
 989. На якій глибині (м) будуються землянки заглибленого типу?
  1. 3,5
  2. 3,2
  3. 2,6
  4. * 2,2
  5. 1,6.
 990. На якій глибині (м) будуються землянки напівзаглибленого типу?
  1. 3,5
  2. 3,2
  3. 2,6
  4. 2,2
  5. * 1,6.
 991. Надзвичайні ситуації, які визначаються як-
  1. * Порушення нормальних умов життя і діяльності людей на об'єкті або території, спричинені небезпечною подією, що призвела до загибелі людей та/або значних матеріальних втрат.
  2. Загроза для нормальних умов життя і діяльності людей на об'єкті або території, яка може виникнути внаслідок небезпечної події.
  3. Порушення нормальних умов транспортного сполучення на території, спричинених небезпечною подією.
  4. Порушення нормальних погодних умов, які спричинили значні матеріальні втрати.
  5. Загроза для нормальної роботи об'єкта, яка може виникнути внаслідок небезпечної події.
 992. Назвіть гігієнічну особливість харчування у польових умовах:
  1. * підвищена вірогідність виникнення харчових отруєнь;
  2. централізація харчування;
  3. застосування переважно пайків котлового постачання;
  4. застосування додаткових пайків;
  5. зниження можливості виникнення харчових отруєнь.
 993. Назвіть гігієнічну особливість харчування у польових умовах:
  1. централізація харчування;
  2. * можливість зараження їжі отруйними (ОР) та радіоактивним (РР) речовинами, бактеріальними засобами (БЗ);
  3. зниження можливості виникнення харчових отруєнь;
  4. застосування переважно пайків котлового постачання;
  5. використання додаткових пайків.
 994. Назвіть гігієнічну особливість харчування у польових умовах:
  1. зниження можливості виникнення харчових отруєнь;
  2. * централізація харчування;
  3. використання продовольства, отриманого лише від фермерів;
  4. штучна С-вітамінізація їжі;
  5. застосуванням переважно пайків котлового постачання.
 995. Назвіть метод обробки продуктів при забрудненні їх радіоактивними речовинами:
  1. дератизація;
  2. сублімаційне висушування;
  3. консервація;
  4. * дезактивація;
  5. автоклавування.
 996. Найбільш ефективним методом знезаражування індивідуальних запасів води на сьогодні є:
  1. Пантоцид
  2. * Акватабс
  3. Аквацид
  4. Тіосульфат натрію
  5. Йодні таблетки
 997. Недолік способу знезараження води при надзвичайних ситуаціях методом перехлорування :
  1. * потрібно проводити наступне дехлорування води;
  2. потребує проведення освітлення води;
  3. потребує тривалого часу для надійного знезараження води;
  4. потребує попереднього визначення хлорпотреби води;
  5. не знезаражує каламутну воду.
 998. Недоліки ізолюючих засобів захисту шкіри особового складу аварійно-рятувальних формувань :
  1. проникні для газоподібних отруйних речовин;
  2. * змінюють підодяговий мікроклімат і порушують процеси терморегуляції;
  3. не забезпечують повного захисту від рідких отруйних речовин;
  4. мають повітропроникненні властивості;
  5. не захищають від дії мікроорганізмів.
 999. Недоліки фільтруючих засобів захисту шкіри особового складу аварійно-рятувальних формувань:
  1. спричиняють погіршення підодягового мікроклімату;
  2. порушують процеси терморегуляції організму;
  3. * не захищають від краплинно-рідких отруйних речовин;
  4. створюють повну ізоляцію від навколишнього середовища;
  5. є повітря- і вологопроникними.
 1000. Низький вміст вітамінів у готовій їжі в польових умовах обумовлений:
  1. застосуванням переважно пайків котлового постачання;
  2. застосуванням переважно додаткових пайків;
  3. збільшенням терміну вживання їжі від моменту приготування;
  4. * частішим застосуванням для її приготування консервів і концентратів;
  5. порушенням санітарних вимог при обробці продуктів.
 1001. Нині у світі в середньому щотижня реєструється катастрофа, у ліквідації якої беруть участь міжнародні сили допомоги. Яка з міжнародних організацій брала найбільш дієву участь при ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у світі в минулому столітті.
  1. * Міжнародний комітет і Ліга Товариства Червоного Хреста і Червоного Півмісяця
  2. Бюро координатора ООН
  3. Сектор охорони здоров’я при надзвичайних ситуаціях
  4. Міжнародна спілка медицини катастроф ВООЗ
  5. Міжнародна Асоціація добровільних рятувальних формувань
 1002. Обов'язки лікаря при організації харчування особового складу аварійно-рятувальних формувань у польових умовах:
  1. * бере участь у виборі режиму харчування;
  2. перевіряє наявність запасів харчових продуктів;
  3. розгортає пункт польового харчування;
  4. контролює справність технічних засобів для приготування їжі;
  5. забезпечує своєчасну доставку готової їжі особовому складу.
 1003. Обов'язки лікаря при організації харчування особового складу аварійно-рятувальних формувань у польових умовах:
  1. розгортає пункт польового харчування;
  2. * контролює дотримання гігієнічних вимог зберігання продуктів та їх якість;
  3. перевіряє наявність пайків «НЗ»;
  4. забезпечує своєчасну доставку готової їжі особовому складу;
  5. контролює справність технічних засобів для приготування їжі.
 1004. Обов'язки лікаря при організації харчування особового складу аварійно-рятувальних формувань у польових умовах:
  1. контролює справність технічних засобів для приготування їжі;
  2. розгортає пункт польового харчування;
  3. * контролює якість готової їжі та умови її видачі;
  4. перевіряє наявність пайків «НЗ»;
  5. забезпечує своєчасну доставку готової їжі особовому складу.
 1005. Обов'язки лікаря при організації харчування особового складуаварійно-рятувальних формувань у польових умовах:
  1. перевіряє наявність пайків «НЗ»;
  2. перевіряє наявність додаткових пайків;
  3. проводить медичне спостереження за особовим складом;
  4. * здійснює медичний контроль за кухарями;
  5. розгортає пункт господарського постачання.
 1006. Обов'язки представника медичної служби аварійно-рятувального формування при організації і проведенні санітарної розвідки вододжерела:
  1. відповідає за організацію водопостачання;
  2. організовує добування води з джерела;
  3. організовує очищення і знезараження води;
  4. * здійснює контроль за очищенням і знезараженням води;
  5. здійснює контроль за знезараженням і дезактивацією води.
 1007. Обов'язки представника медичної служби аварійно-рятувального формування при організації і проведенні санітарної розвідки вододжерела:
  1. здійснює контроль за знешкодженням і дезактивацією води;
  2. організовує очищення і знезараження води;
  3. організовує добування води з джерела;
  4. відповідає за організацію водопостачання;
  5. * здійснює контроль за санітарним станом пункту польового водопостачання.
 1008. Обов’язком кого є організація доброякісного харчування та забезпечення доведення належних норм продовольства кожному рятувальнику?
  1. Старшого повара
  2. Начальника продовольчої служби частини
  3. Начальника медичної служби частини
  4. * Заступника командира частини з тилу
  5. Командира частини
 1009. Одна таблетка акватабсу містить активного хлору (мг):
  1. 2
  2. 2,5
  3. 3
  4. * 3,5
  5. 4
 1010. Одна таблетка акватабсу розрахована на знезаражування води в:
  1. Склянці ємністю 250 мл
  2. * Солдатській флязі (750 мл)
  3. Казанку
  4. 2 літрах води
  5. 5 літрах води
 1011. Одним зі способів очищення питної води при надзвичайних ситуаціях:
  1. йодування;
  2. * освітлення;
  3. озонування;
  4. кип'ятіння;
  5. хлорування.
 1012. Опріснення води при надзвичайних ситуаціях проводять способами:
  1. фільтрації, коагуляції;
  2. * дистиляції, виморожування;
  3. дистиляції, фільтрації;
  4. виморожування, коагуляції;
  5. фільтрації, знезараження.
 1013. Освітлення питної води - це:
  1. вид очищення, під час якого з води видаляють хімічні сполуки, які знижують її прозорість і збільшують кольоровість;
  2. * вид очищення, під час якого вода вивільняється від зважених часток і колоїдних домішок, які робили її не придатною до пиття;
  3. вид очищення, під час якого відновлюється прозорість і безбарвність води після усунення мінеральних з'єднань;
  4. вид очищення, який відновлює прозорість і безбарвність води після усунення з неї отрут (токсинів);
  5. вид очищення, під час якого відновлюється прозорість і безбарвність води після усунення з неї органічних сполук.
 1014. Основні завдання медичної служби з гігієнічного забезпечення аварійно-рятувальних формувань в екстремальних умовах:
  1. забезпечення готовності до надання спеціалізованої медичної допомоги потерпілим у стаціонарних медичних закладах;
  2. * участь у проведенні санітарно-епідеміологічної експертизи води, харчових продуктів, інших об'єктів зовнішнього середовища;
  3. прогнозування масштабів і оцінки радіаційної та хімічної обстановки у районі надзвичайної ситуації;
  4. матеріальне і транспортне забезпечення робіт з надання екстреної медичної допомоги потерпілим;
  5. організація і проведення медичних заходів у підготовчий період.
 1015. Основні завдання медичної служби з гігієнічного забезпечення аварійно-рятувальних формувань в екстремальних умовах:
  1. * організація і проведення санітарно-епідеміологічної розвідки району розміщення, участь у розвідці вододжерел;
  2. матеріальне і транспортне забезпечення робіт з надання медичної допомоги потерпілим;
  3. ліквідація біологічного зараження, епідемій, епізоотій;
  4. захист населення району надзвичайної ситуації від несприятливої дії шкідливих чинників;
  5. забезпечення готовності до надання спеціалізованої медичної допомоги потерпілим у польових умовах.
 1016. Основні завдання медичної служби з гігієнічного забезпечення аварійно-рятувальних формувань в екстремальних умовах:
  1. прогнозування масштабів і оцінка радіаційної та хімічної обстановки у районі надзвичайної ситуації;
  2. організація і проведення медичних заходів у підготовчий період;
  3. організація робіт з надання екстреної медичної допомоги потерпілим безпосередньо у районі катастрофи;
  4. організація робіт з евакуації потерпілих у стаціонарні медичні заклади;
  5. * медичне забезпечення всіх видів пересування аварійно-рятувальних формувань.
 1017. Основні завдання медичної служби з гігієнічного забезпечення аварійно-рятувальних формувань в екстремальних умовах:
  1. організація робіт з надання екстреної медичної допомоги потерпілим;
  2. прогнозування, моделювання масштабів надзвичайної ситуації проведення медичних заходів у підготовчий період;
  3. організація роботи з ліквідації епідемій, епізоотій, вогнищ бактерійного зараження;
  4. * медичний контроль за харчуванням і медичне забезпечення польового водопостачання;
  5. захист населення району катастрофи від шкідливих чинників оточуючого середовища.
 1018. Основні завдання медичної служби з гігієнічного забезпечення аварійно-рятувальних формувань в екстремальних умовах:
  1. захист населення у районі катастрофи від несприятливої дії шкідливих чинників, що поступають у навколишнє середовище;
  2. організація роботи з ліквідації масових інфекційних захворювань;
  3. прогнозування масштабів надзвичайної ситуації, матеріально-технічне забезпечення екстреної медичної допомоги в підготовчий період;
  4. * медичне забезпечення умов праці особового складу аварійно-рятувальних формувань;
  5. організація робіт з надання екстреної медичної допомоги потерпілим.
 1019. Основні завдання медичної служби з гігієнічного забезпечення аварійно-рятувальних формувань в екстремальних умовах:
  1. організація і проведення медичних заходів у підготовчий період;
  2. * медичне забезпечення розміщення аварійно-рятувальних формувань у польових умовах;
  3. матеріальне і транспортне забезпечення робіт з надання екстреної медичної допомоги потерпілим;
  4. прогнозування масштабів і оцінка радіаційної та хімічної обстановки у районі надзвичайної ситуації;
  5. забезпечення готовності до надання кваліфікованої медичної допомоги потерпілим у стаціонарних медичних закладах.
 1020. Основні завдання медичної служби з гігієнічного забезпечення аварійно-рятувальних формувань в екстремальних умовах:
  1. * контроль за лазнево-пральним обслуговуванням і виконанням правил особистої гігієни;
  2. організація роботи з ліквідації епідемій, епізоотій і масових інфекційних захворювань;
  3. захист населення у районі катастрофи від несприятливої дії шкідливих чинників, що поступають в навколишнє середовище;
  4. організація робіт з екстреної медичної допомоги потерпілим безпосередньо у районі стихійного лиха;
  5. організація евакуації потерпілих з району аварії, (катастрофи, стихійного лиха) у стаціонарні медичні заклади.
 1021. Основні завдання медичної служби з гігієнічного забезпечення аварійно-рятувальних формувань в екстремальних умовах:
  1. організація роботи з ліквідації епідемій, епізоотій і масових інфекційних захворювань;
  2. захист населення району катастрофи від несприятливої дії шкідливих чинників навколишнього середовища;
  3. * медичний контроль за виконанням санітарних вимог при ліквідації осередків масового ураження, очищенню території катастрофи;
  4. організація робіт з надання екстреної медичної допомоги потерпілим безпосередньо у районі стихійного лиха;
  5. організація евакуації потерпілих з району аварії у стаціонарні медичні заклади.
 1022. Особливості, які не характерні для водних епідемій
  1. Повільний початок захворювання
  2. Раптовий початок
  3. Масове зараження населення
  4. * Швидке затухання спалаху
  5. Повільне затухання спалаху
 1023. Оцінюють харчування особового складу аварійно-рятувальних формувань та проводять визначення потреби в енергії і харчових речовинах у залежності від:
  1. стану здоров'я;
  2. * антропометричних показників;
  3. наявності шлунково-кишкової патології;
  4. наявності симптомів гіповітамінозу “C”;
  5. наявності симптомів будь-якої аліментарної патології.
 1024. Оцінюють харчування особового складуаварійно-рятувальних формувань та проводять визначення потреби в енергії і харчових речовинах у залежності від:
  1. наявності шлунково-кишкової патології;
  2. наявності симптомів гіповітамінозу “C”;
  3. * характеру і інтенсивності виконуваних рятувальних робіт;
  4. наявності симптомів будь-якої аліментарної патології;
  5. стану здоров'я особового складу.
 1025. Очищення питної води це:
  1. * обробка води з метою усунення небажаних домішок, завдяки якій вода набуває властивостей у відповідності до гігієнічних вимог ДержСан ПіН;
  2. обробка, яка сприяє усуненню з води зважених азотвмісних речовин;
  3. обробка, яка сприяє усуненню з води патогенних мікроорганізмів;
  4. обробка, яка сприяє усуненню з води радіонуклідів або знижує їх кількість до безпечного рівня;
  5. обробка, що сприяє усуненню з води токсичних речовин.
 1026. Очищення та дезінфекцію резервуарів для зберігання води необхідно проводити не рідше:
  1. * Одного разу за тиждень
  2. Одного разу за 10 днів
  3. Одного разу за два тижні
  4. Одного разу за три тижні
  5. Одного разу за місяць.
 1027. Переваги ізолюючих засобів захисту шкіри особового складу аварійно-рятувальних формувань:
  1. створюють регульований підодяговий мікроклімат;
  2. не порушують процеси терморегуляції;
  3. виготовлені з натуральних тканин;
  4. не накопичують статичну електрику;
  5. * ізолюють і захищають шкіру від впливу шкідливих чинників зовнішнього середовища.
 1028. Переваги способу перехлорування над хлоруванням нормальними дозами питної води при надзвичайних ситуаціях:
  1. не потребує попереднього опріснення при надлишку мінеральних солей у воді;
  2. не потребує попереднього усунення з води радіоактивних речовин;
  3. не потребує є попереднього дезодорування води;
  4. * не потребує попереднього визначення хлорпотреби води;
  5. надійно очищує та дезактивує воду.
 1029. Переваги способу перехлорування над хлоруванням нормальними дозами питної води при надзвичайних ситуаціях:
  1. надійно очищує та дезактивує воду;
  2. не потребує попереднього опріснення води;
  3. не потребує попереднього дезодорування води;
  4. не потребує попереднього усунення з води радіоактивних речовин;
  5. * удвічі скорочується час знезараження води.
 1030. Переваги способу перехлорування над хлоруванням нормальними дозами питної води при надзвичайних ситуаціях:
  1. * надійно знезаражує воду з високою каламутністю і кольоровістю;
  2. надійно дезактивує воду;
  3. не потребує попереднього опріснення води;
  4. не потребує попереднього усунення з води радіоактивних речовин;
  5. не потребує попереднього дезодорування води.
 1031. Переваги фільтруючих засобів захисту шкіри особового складу аварійно-рятувальних формувань:
  1. захищають від отруйних речовин у будь-якому агрегатному стані;
  2. * мають повітропроникненні властивості, терморегуляція не порушується;
  3. не пропускають атмосферне повітря;
  4. екранують радіоактивні випромінювання;
  5. вологонепроникні.
 1032. Перед маршем або при виконанні завдання у відриві від свого польового пункту харчування (ППХ) особовому складу видають сухий пайок недоторканого запасу. За яких умов його можна використовувати?
  1. * Лише з дозволу командира
  2. У час, який відведено розпорядком дня для вживання їжі
  3. При відсутності розгорнутого неподалік ППХ
  4. За необхідності підвищення калорійності денного раціону
  5. При виникненні відчуття голоду
 1033. Перший етап санітарно- епідеміологічної експертизи продовольства при забрудненні його радіоактивними (РР) та отруйними (ОР) речовинами, бактеріальними засобами (БЗ)-
  1. огляд об'єкту і місцевості;
  2. * збір інформації і дослідження на місці;
  3. відбір проб;
  4. індикація ОР і БЗ.
 1034. Першочерговими безпосередніми обов’язками медичної служби при організації польового водопостачання аварійно-рятувальних формувань при надзвичайних ситуаціях:
  1. * Оцінка якості води джерел водопостачання, визначення місць розгортання пунктів водопостачання, зон санітарної охорони, контроль за очищенням, знезараженням, опрісненням, дезактивацією води.
  2. Визначення дебіту джерел водопостачання, їх санітарно-технічне обладнання
  3. Забезпечення додатковими засобами і ресурсами для організації пунктів водопостачання і пунктів водозбору
  4. Добування, транспортування води, збереження її запасів
  5. Нагляд за станом території польового пункту водопостачання.
 1035. Під час літніх навчань температура у кабіні тягача досягла 46оС, відносна вологість повітря – 16 %, температура повітря – 39оС. Назвіть основний шлях тепловіддачі організму рятувальника при даних умовах:
  1. * Випаровування
  2. Проведення
  3. Випромінювання.
  4. Конвекція
  5. Кондукція
 1036. Під час польотів на екіпаж літака не впливає:
  1. Зниження атмосферного тиску
  2. Пришвидшення
  3. Інтенсивний шум
  4. Значні перепади температури
  5. * Наявність аварійного запасу продуктів
 1037. Польові пункти водопостачання обладнують з урахуванням:
  1. * Інженерно-технічних та санітарно-гігієнічних вимог до їх облаштування
  2. Відстані від району надзвичайної ситуації
  3. Відстані до джерела, з якого прводиться водозабір
  4. Рельєфу місцевості та санітарно-гігієнічних вимог до їх облаштування
  5. Інженерно-технічних вимог та пори року
 1038. При виборі джерела водопостачання у польових умовах, при надзвичайних ситуаціях та катастрофах найбільш важливою першочерговою вимогою до питної води є:
  1. * Безпечність води в епідемічному, токсикологічному і радіологічному відношенні.
  2. Оптимальний мікроелементний склад
  3. Хороші органолептичні властивості
  4. Оптимальна мінеральний склад
  5. Відсутність у воді азотвмісних речовин
 1039. При виборі джерела водопостачання у першу чергу орієнтуються на:
  1. атмосферні води;
  2. поверхневі водоймища – річки та крупні озера;
  3. поверхневі водоймища – великі річки та моря;
  4. грунтові води;
  5. * міжпластові безнапірні або напірні води.
 1040. При знезаражуванні води час контакту з таблетками акватабсу повинен становити не менше(хв.):
  1. 10
  2. 15
  3. * 20-30
  4. 40-50
  5. 60-90
 1041. При облаштуванні табору для розміщення особового складу аварійно-рятувального формування було вибрано джерело водопостачання. Який з видів обробки води у польових умовах повинен застосовуватися завжди і обов’язково?
  1. * Знезаражування води
  2. Очищення (освітлення) каламутної води
  3. Опріснення води
  4. Фторування чи дефторування води
  5. Знезалізнення води.
 1042. При облаштуванні табору для розміщення особового складу аварійно-рятувального формування було вибрано джерело водопостачання, в якому виявлено дещо підвищений вміст розчинених радіонуклідів. Для дезактивації води від розчинених у ній радіонуклідів найбільш ефективними будуть:
  1. * Іонообмінна фільтрація.
  2. Відстоювання (дезактивація часом).
  3. Коагуляція з фільтрацією.
  4. Перехлорування.
  5. Фільтрація через повільні фільтри.
 1043. При оцінці харчування у аварійно-рятувальних формуваннях проводять медичне обстеження особового складу. Його головна мета?
  1. виявлення симптомів гіповітамінозу ”C”;
  2. оцінка маси тіла;
  3. оцінка росту та обводу грудної клітки;
  4. оцінка маси тіла та обводу грудної клітки;
  5. * виявлення симптомів аліментарних захворювань.
 1044. При оцінці харчування у аварійно-рятувальних формуваннях проводять вивчення загальної захворюваність особового складу. Його головна мета:
  1. * виявлення залежності рівня захворюваності від якості харчування;
  2. визначення питомої ваги аліментарних захворювань;
  3. визначення питомої ваги гіповітамінозу “C”;
  4. оцінка частоти виникнення харчових інфекцій;
  5. визначення питомої ваги шлунково-кишкових захворювань.
 1045. При проведенні санітарної розвідки вододжерела представник медичної служби повинен:
  1. * зібрати і дати короткий опис санітарно-топографічного технічного, епідеміологічного стану вододжерела;
  2. визначити потребу у воді і розробити план водопостачання особового складу рятувальних підрозділів (потерпілих);
  3. організувати добування води, її очищення і знезараження, забезпечити безперебійну експлуатацію пунктівпольового водопостачання;
  4. здійснювати контроль за знешкодженням і дезактивацією води із знайденого вододжерела;
  5. організувати водопостачання, контролювати транспортування і доставку води в підрозділи аварійно-рятувального формування.
 1046. При проведенні санітарної розвідки вододжерела представник медичної служби повинен:
  1. організувати водопостачання, контроль транспортування і доставку води в підрозділи аварійно-рятувального формування ;
  2. * визначити органолептичні, физико-хімічні властивості води та відібрати проби для проведення повного аналізу води;
  3. здійснювати контроль за знешкодженням і дезактивацією води із знайденого вододжерела;
  4. організувати добування води, її очищення і знезараження, забезпечити роботу пунктів польового водопостачання;
  5. визначити потребу у воді і розробити план водопостачання.
 1047. При розгортанні територіального аварійно-рятувального формування на польових навчаннях, Вам, як представнику медичної служби у складі групи розвідки на воду було доручено провести розвідку джерел водопостачання. Назвіть прилади, які необхідні для виконання поставленого завдання:
  1. * Польовий рентгенометр-радіометр (ДП-5А; ДП-5В), прилад хімічної розвідки медико-ветеринарний (ПХР-МВ), набір гідрохімічний водний (НГВ).
  2. Медична польова хімічна лабораторія (МПХЛ-54), лабораторія токсикологічна (ЛТ).
  3. Лабораторія вірусологічна (ЛВ), лабораторія бактеріологічна (ЛБ).
  4. Лабораторія гігієнічна військова (ЛГ-1), лабораторія гігієнічна основна (ЛГ-2).
  5. Радіологічна лабораторія в укладках (РЛУ-2).
 1048. При розгортанні табору для розміщення особового складу аварійно-рятувального формування було вибрано джерело водопостачання. Який з видів обробки води у польових умовах повинен застосовуватися завжди і обов’язково?
  1. * Знезаражування води
  2. Очистка (освітлення) води від каламуті
  3. Опріснення води
  4. Фторування чи дефторування води
  5. Знезалізнення води.
 1049. При розміщенні особового складу аварійно-рятувального формування (потерпілого населення) у населеному пункті, що необхідно зробити у виділених приміщеннях перед поселенням?
  1. Виміряти житлову площу виділених приміщень.
  2. Визначити об‘ем повітряного куба кожного виділеного приміщення.
  3. Визначити світловий коефіцієнт у кожному виділеному приміщенні.
  4. Провести тривале провітрювання виділених приміщень.
  5. * Провести прибирання у виділених приміщеннях.
 1050. Прикарпатський регіон характеризується постійно високою (більше 80%) вологістю атмосферного повітря. В холодний період року при низьких температурах повітря потерпіле внаслідок повені населення розмістили у тимчасових укриттях. Яким шляхом буде посилюватися віддача організмом тепла?
  1. * Конвекції
  2. Кондукції
  3. Теплового випромінювання (радіації)
  4. За рахунок видихуваного повітря
  5. Випаровування поту
 1051. Профілактика гіповітамінозу С в польових умовах здійснюється:
  1. використанням пайків котлового постачання;
  2. використанням овочів і фруктів з високим вмістом вітаміну ”C”;
  3. використанням додаткових пайків;
  4. * проведенням штучної С-вітамінізації їжі;
  5. вживанням біологічних стимуляторів.
 1052. Пункт польового водопостачання (ППВ) обладнують відповідно до інженерно-технічних та санітарно-гігієнічних вимог. ППВ повинен мати:
  1. * Робочий майданчик, майданчик для миття та дезінфекції ємностей, майданчик для зупинки транспорту, спостережний та регулювальний пости, місце для розгортання лабораторії з контролю за якістю води
  2. Робочий майданчик, майданчик для зупинки транспорту, спостережний та регулювальний пости
  3. Майданчик для миття та дезінфекції ємностей, майданчик для зупинки транспорту, спостережний та регулювальний пости, місце для розгортання лабораторії з контролю за якістю води
  4. Майданчик для зупинки транспорту, спостережний та регулювальний пости, місце для розгортання лабораторії з контролю за якістю води
  5. Спостережний та регулювальний пости, місце для розгортання лабораторії з контролю за якістю води.
 1053. Радіоактивне забруднення води визначається дозиметричними приладами. З яких шарів водойми беруть проби води на дослідження.
  1. Поверхневого
  2. Придонного
  3. Середнього
  4. * Поверхневого і придонного
  5. Поверхневого і середнього
 1054. Радіоактивність партії рослинної олії, виробленої з соняшника через півроку після Чорнобильської катастрофи, у 6 разів перевищує гранично допустиму. Який з методів дезактивації Ви запропонуєте:
  1. Дезактивація розбавленням чистою олією до допустимих концентрацій.
  2. * Дезактивація часом (до допустимих концентрацій радіоактивних речовин (РР).
  3. Дезактивація тривалим (до 2 годин) нагріванням продукту
  4. Дезактивація розбавленням іншими продуктами у раціоні.
  5. Знищення продукту
 1055. Режим харчування особового складу аварійно-рятувального формування формувань регламентує:
  1. тривалість його праці;
  2. напруженість його праці;
  3. вид постачання продовольства;
  4. тривалість відпочинку;
  5. * кількість прийомів їжі протягом доби.
 1056. Режим харчування особового складу цивільних формувань регламентує :
  1. тривалість його праці;
  2. напруженість його праці;
  3. умови його праці;
  4. * гігієнічно правильні проміжки між вживанням їжі;
  5. вид постачання продовольства.
 1057. Режим харчування особового складу аварійно-рятувального формування формувань регламентує:
  1. вид постачання продовольства;
  2. напруженість його праці;
  3. * розподіл енергетичної цінності харчового раціону протягом дня;
  4. умови його праці;
  5. тривалість його праці.
 1058. Режим харчування особового складу аварійно-рятувального формування формувань регламентує:
  1. тривалість його праці;
  2. * прийом їжі у суворо встановлений час доби;
  3. умови його праці ;
  4. вид постачання продовольства;
  5. напруженість його праці.
 1059. Розмір першої зони санітарної охорони пункту водопостачання повинен становити не менше (м):
  1. 10-20
  2. 25-30
  3. * 50-100
  4. 100-150
  5. 200-250
 1060. Розташування особового складу аварійно-рятувального формування при ліквідації аварії у конкретному населеному пункті в першу чергу залежить від висновку представника медичної служби щодо:
  1. * Санітарно-епідемічного стану населеного пункту
  2. Придатності для розміщення місцевого житлового фонду
  3. Величини площі житлового фонду
  4. Якості місцевої питної води
  5. Наявності джерел поповнення запасів продовольства
 1061. Санітарний нагляд за водопостачанням при надзвичайних ситуаціях здійснюють з метою-
  1. Контролю за забезпеченням особового складу аварійно-рятувального формування (потерпілого населення) доброякісною водою
  2. Дотримання затверджених норм водопостачання особового складу аварійно-рятувального формування (потерпілого населення)
  3. * Контролю за забезпеченням особового складу аварійно-рятувального формування (потерпілого населення) доброякісною водою відповідно до встановлених норм для питних потреб, приготування їжі, виконання правил особистої та громадської гігієни
  4. Контролю за забезпеченням особового складу аварійно-рятувального формування (потерпілого населення) достатньою кількістю води для задоволення всіх потреб, у т. ч. для миття техніки
  5. Контролю за забезпеченням особового складу аварійно-рятувального формування (потерпілого населення) доброякісною водою відповідно до встановлених норм для приготування їжі, виконання правил особистої та громадської гігієни, у т. ч. для миття техніки.
 1062. Санітарний нагляд за харчуванням у польових умовах передбачає проведення контролю за кількісною та якісною повноцінністю харчування та визначення фактичного стану харчування особового складу аварійно-рятувального формування методом:
  1. * Гігієнічного аналізу
  2. Епідеміологічного аналізу
  3. Санітарно-епідеміологічної експертизи
  4. Санітарного обстеження і опису
  5. Статистичним
 1063. Санітарно-гігієнічні заходи з організації харчування та водопостачання в умовах надзвичайних ситуацій проводяться з метою:
  1. організації розвідки вододжерела і забезпечення найбільш раціонального харчування;
  2. * підтримання працездатності особового складу аварійно-рятувального формування і населення;
  3. підтримання у справності технічних засобів водопостачання;
  4. проведення нагляду за польовими кухнями і водопостачанням;
  5. проведення нагляду за харчуванням і пунктами польового водопостачання.
 1064. Санітарно-гігієнічні заходи з організації харчування та водопостачання в умовах надзвичайних ситуацій проводяться з метою :
  1. проведення нагляду за польовими кухнями і водопостачанням;
  2. організації розвідки вододжерела;
  3. * збереження здоров'я особового складу аварійно-рятувального формування і населення;
  4. підтримання у справності технічних засобів водопостачання;
  5. нагляду за польовими кухнями та їдальнями.
 1065. Санітарно-гігієнічні заходи з організації харчування та водопостачання в умовах надзвичайних ситуацій проводяться з метою :
  1. нагляду за польовими їдальнями і водопостачанням;
  2. проведення експертизи продовольства і технічних засобів водопостачання;
  3. нагляду за харчуванням і пунктами польового водопостачання;
  4. * забезпечення санітарно-епідемічного благополуччя серед рятувальників та потерпілого населення;
  5. організації розвідки вододжерела.
 1066. Санітарно-епідеміологічне обстеження місцевості розташування вододжерела полягає у виявленні:
  1. значної міграції гризунів з невияснених причин;
  2. * эпізоотій серед гризунів та домашніх тварин;
  3. одиничних гострих випадків інфекційних хвороб серед домашніх тварин;
  4. захворюваності будь-якої етіології серед домашніх тварин;
  5. загибелі худоби (навіть одиничні випадки).
 1067. Санітарно-топографічне обстеження місцевості розташування вододжерела полягає в установленні:
  1. фізико-хімічних показників води;
  2. бактеріологічних показників води;
  3. * рельєфу і характеру грунту території, прилеглої до вододжерела;
  4. дебіту (потужності у м3) вододжерела;
  5. здатності вододжерела до самоочищення.
 1068. Санітарно-топографічне обстеження місцевості розташування вододжерела полягає в установленні:
  1. здатності вододжерела до самоочищення;
  2. дебіту (потужності у м3) вододжерела;
  3. бактеріологічних показників води;
  4. * відстані від вододжерела до можливих джерел забруднення;
  5. фізико-хімічних і органолептичних показників води.
 1069. Скільки зон санітарної охорони створюють навколо польових пунктів водопостачання з метою захисту їх від забруднення?
  1. Дві
  2. * Три
  3. Чотирі
  4. П’ять
  5. Шість
 1070. Способи освітлення питної води:
  1. фільтрація, опріснення;
  2. фільтрація, дезактивація;
  3. фільтрація, дегазація;
  4. фільтрація, знезараження;
  5. * коагуляція, фільтрація.
 1071. Стихійні катастрофи:
  1. глобальні, регіонарні, епізодичні;
  2. епідемії, епізоотії, з вивільненням енергії;
  3. цунамі, тайфуни, епідемії;
  4. метеорологічні, механічні, підвищення сонячної активності;
  5. * метеорологічні, топологічні, тектонічні.
 1072. Студент має прилади: лічильник Гейгера, лічильник Ебера, апарат Кротова, прилад Міщука, прилад Ебера. Який прилад він має використати для визначення радіоактивності?
  1. * Лічильник Гейгера
  2. Лічильник Ебера
  3. Прилад Ебера
  4. Прилад Міщука
  5. Апарат Кротова
 1073. Тканинно-вугільний фільтр (ТВФ_200) не використовується для:
  1. Освітлення води
  2. Знезараження води
  3. Знешкодження води
  4. Дезактивації води
  5. * Охолодження води.
 1074. Третій етап санітарно- епідеміологічної експертизи продовольства при забрудненні його радіоактивними (РР) та отруйними (ОР) речовинами, бактеріальними засобами (БЗ)-
  1. збір інформації;
  2. дослідження на місці;
  3. відбір проб;
  4. індикація ОР і БЗ;
  5. * лабораторне дослідження.
 1075. У польових умовах для забезпечення потерпілих людей та особового складу аварійно-рятувальних формувань розгортають польові пункти водопостачання з метою:
  1. Забору води та її видачі
  2. Забору, очищення та видачі води
  3. * Забору, очищення, знезараження, зберігання та видачі води
  4. Забору, очищення, дезодорації та видачі води
  5. Забору, очищення, перевезення та видачі води
 1076. У польових умовах для харчування особового складу аварійно-рятувальних формувань (потерпілого населення) можуть бути використані пайки-
  1. Котлового постачання
  2. Сухі
  3. Додаткові
  4. * Котлового постачання, сухі і додаткові
  5. Набори різноманітних продуктів
 1077. У результаті аварії на АЕС, яка супроводжувалась викидом радіоактивних речовин в атмосферу, відбулося забруднення великої території радіонуклідами, у тому числі ізотопами радіоактивного йоду. Збільшення яких захворювань у населення цих територій слід очікувати у недалекому майбутньому?
  1. * Захворювання щитоподібної залози
  2. Захворювання шлунково-кишкового тракту
  3. Серцево-судинні захворювання
  4. ЛОР захворювання
  5. Захворювання очей.
 1078. У яких випадках не будуть мати санітарно-показового значення такі показники якості води, як загальне мікробне число, індекс БГКП, окислення, вміст солей амонію, нітритів, нітратів, хлоридів тощо?
  1. * В умовах можливого забрудненні її радіоактивними (РР) та отруйними (ОР) речовинами, бактеріальними засобами (БЗ)-
  2. При використанні невеликих об`ємів води, яку можна прокип`ятити
  3. В умовах можливого наступу противника на даному напрямку
  4. При використанні підземних джерел водопостачання
  5. При відсутності поблизу лабораторій санітарно-епідеміологічних закладів(СЕС)
 1079. Укажіть чим не можна відібрати пробу води для аналізу в польових умовах:
  1. Батометр
  2. Пляшка з тягарем
  3. Солдатський казанок
  4. * Гумово-тканинний резервуар – 100
  5. Відро
 1080. Харчування особового складу аварійно-рятувальних формувань під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій має особливості:
  1. має захисні функції;
  2. є ненормованим;
  3. є неорганізованим;
  4. * є організованим;
  5. є недиференційованим.
 1081. Харчування особового складу аварійно-рятувальних формувань під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій має особливості:
  1. є недиференційованим;
  2. є неорганізованим;
  3. є ненормованим;
  4. має захисні функції;
  5. * є нормованим.
 1082. Харчування особового складу аварійно-рятувальних формувань під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій має особливості:
  1. є недиференційованим;
  2. є неорганізованим;
  3. є ненормованим;
  4. має захисні функції;
  5. * є централізованим.
 1083. Хворі, що перебувають на лікуванні в медичному пункті аварійно-рятувального формування харчуються за нормами пайка:
  1. Загальновійськового
  2. Дієтичного
  3. * Лікувального
  4. Лікувально - профілактичного (раціон № 1)
  5. Лікувально - профілактичного (раціон № 2).
 1084. Хто безпосередньо керує будівництвом польового табору аварійно-рятувального формування?
  1. Старший начальник
  2. * Начальник інженерної служби
  3. Начальник медичної служби
  4. Начальник хімічної служби
  5. Начальник продовольчої служби
 1085. Хто безпосередньо організовує роботу всіх продовольчих об’єктів аварійно-рятувального формування?
  1. Начальник медичної служби частини
  2. * Начальник продовольчої служби частини
  3. Старший повар
  4. Заступник командира частини з тилу
  5. Командир частини
 1086. Хто затверджує розкладку продуктів у аварійно-рятувальному формуванні?
  1. Старший повар
  2. Черговий частини
  3. Начальник продовольчої служби частини
  4. Заступник командира частини з тилу
  5. * Командир частини
 1087. Хто розробляє план організації водопостачання аварійно-рятувального формування у польових умовах ?
  1. Командир частини
  2. Начальник інженерної служби
  3. Начальник медичної служби
  4. * Заступник командира з тилу
  5. Начальник продовольчої служби
 1088. Хто складає розкладку продуктів у аварійно-рятувальному формуванні ?
  1. Старший повар і начальник продовольчої служби частини
  2. * Начальник продовольчої служби частини і начальник медичної служби частини
  3. Старший повар і начальник медичної служби частини
  4. Начальник продовольчої служби частини і заступник командира частини з тилу
  5. Начальник медичної служби частини і заступник командира частини з тилу
 1089. Четвертий етап санітарно- епідеміологічної експертизи продовольства при забрудненні його радіоактивними (РР) та отруйними (ОР) речовинами, бактеріальними засобами (БЗ)- :
  1. * складання експертного висновку;
  2. проведення дезінфекції продовольства;
  3. проведення дегазації (знешкодження) продовольства;
  4. проведение дезактивації продовольства;
  5. проведення комплексної обробки продовольства.
 1090. Що з указаних технічних засобів не входить до складу пункту харчування?
  1. Три польові кухні причепні
  2. Три вантажних автомобілі
  3. Одна автоводоцистерна
  4. * Одна автобензиноцистерна
  5. Один переносний кип’ятильник для нагрівання води
 1091. Що визначають норми харчування?
  1. Кількість продовольства, що закладено на складах для рятувальників
  2. Перелік харчових продуктів, які призначені для харчування потерпілого населення
  3. * Асортимент та кількість продовольства, яке відпускається для харчування однієї людини на добу
  4. Кількість продовольства, яке відпускається для харчування однієї людини на добу у польових умовах
  5. Кількість продовольства, яке відпускається для харчування окремого підрозділу на добу.
 1092. Що відносять до особливостей приготування їжі у польових умовах?
  1. * використання польових кухонь;
  2. централізація харчування;
  3. використання однієї кухні-їдальні на аварійно-рятувальне формування;
  4. переважне використання пайків котлового постачання;
  5. використання сухих пайків НЗ.
 1093. Що не визначають при санітарно-технічному обстеженні джерел водопостачання у польових умовах?
  1. Стан обладнання
  2. Стан водогінної мережі
  3. Стан запасних та водонапірних резервуарів.
  4. * Стан огороджень навколо підземного джерела водопостачання
  5. Стан споруд для очищення та знезараження води.
 1094. Що не відносять до обов`язків інженерної служби?
  1. Проведення розвідки джерела води.
  2. Організація добування води.
  3. Очищення та знезаражування води.
  4. Експлуатація польових пунктів водопостачання.
  5. * Контроль за доведенням установленних норм води до рятувальників та потерпілого населення.
 1095. Що необхідно попередньо провести у районі, виділеному для розміщення особового складу аварійно-рятувального формування (потерпілого населення) з метою запобігання занесення зовні і розповсюдження серед них гострих інфекційних захворювань?
  1. Провести профілактичну дезінфекціюу районі, виділеному для розміщення.
  2. Провести профілактичну дератизацію у районі, виділеному для розміщення..
  3. Провести профілактичну дезінсекцію у районі, виділеному для розміщення.
  4. Провести замір площі у районі, виділеному для розміщення.
  5. * Провести санітарно-епідеміологічну розвідку у районі, виділеному для розміщення.
 1096. Що обладнують на вибраному вододжерелі для забезпечення водою рятувальні підрозділи та потерпілих:
  1. шахтний (трубчастий) колодязь;
  2. колодязь будь-якого типу, залежно від умов залягання води;
  3. * пункт польового водопостачання;
  4. пункт дослідження води;
  5. хімічну і бактеріологічну лабораторії для проведення повного аналізу води.
 1097. Що означає термін “дегазація води”?
  1. Усунення радіоактивних речовин з води
  2. * Усунення отруйних речовин з води або їх нейтралізація у воді
  3. Усунення збудників заразних захворювань з води або їх знищення у воді
  4. Ультрафіолетове опромінення води
  5. Хлорування води.
 1098. Що означає термін “дезактивація води”?
  1. * Усунення радіоактивних речовин з води
  2. Усунення або нейтралізація отруйних речовин у воді
  3. Усунення збудників заразних захворювань з води або їх знищення у воді
  4. Ультрафіолетове опромінення води
  5. Хлорування води
 1099. Що означає термін “дезінфекція або знешкодження води”?
  1. Усунення радіоактивних речовин з води
  2. Усунення отруйних речовин з води або їх нейтралізація у воді
  3. * Усунення збудників заразних захворювань з води або їх знищення у воді
  4. Ультрафіолетове опромінення води
  5. Хлорування води
 1100. Що передбачає здійснення санітарного контролю за водопостачанням у польових умовах?
  1. * Проведення контролю за надійним забезпеченням рятувальників та потерпілого населення доброякісною водою згідно з визначеними і затвердженими нормами для пиття, приготування їжі та виконання правил особистої і громадської гігієни.
  2. Проведення контролю за належним дотриманням рятувальниками та потерпілим населенням норм споживання води.
  3. Проведення контролю за попередженням забруднення джерел водопостачання рятувальниками та потерпілим населенням.
  4. Проведення контролю за достатнім забезпеченням доброякісною водою польових лазень та умивальників.
  5. Проведення контролю за достатнім забезпеченням водою польових пунктів харчування.
 1101. Що розгортають для приготування їжі у польових умовах?
  1. * Польовий пункт харчування
  2. Тимчасову польову їдальню
  3. Пересувну польову їдальню
  4. Пересувний пункт харчування потерпілих
  5. Тимчасову пересувну польову їдальню
 1102. Як називають вид державного санітарно-епідеміологічного нагляду за спостереженням виконання санітарно-гігієнічних правил і норм у процесі проектування та будування різних об‘єктів?
  1. * Запобіжний.
  2. Поточний.
  3. Періодичний.
  4. Тимчасовий.
  5. Постійний.
 1103. Як називають вид державного санітарно-епідеміологічного нагляду за спостереженням виконання санітарно-гігієнічних правил і норм у процесі вибору ділянок (району) для розміщення особового складу аварійно-рятувальних формувань (потерпілого населення)?
  1. * Запобіжний.
  2. Поточний.
  3. Періодичний.
  4. Тимчасовий.
  5. Постійний.
 1104. Як називають вид державного санітарно-епідеміологічного нагляду, що здійснюється у процесі життєдіяльності особового складу аварійно-рятувальних формувань (потерпілого населення) з метою виконання санітарно-гігієнічних правил і норм?
  1. Запобіжний.
  2. * Поточний.
  3. Періодичний.
  4. Тимчасовий.
  5. Постійний.
 1105. Як називають район, що придатний для розміщення та життєдіяльності особового складу аварійно-рятувальних формувань та евакуйованого із зони надзвичайної ситуації потерпілого населення?
  1. * Безпечний.
  2. Віддалений.
  3. Сусідній.
  4. Тимчасовий.
  5. Адміністративний.
 1106. Як часто треба визначати якість продуктів у аварійно-рятувальних формуваннях?
  1. При завезенні їх на продовольчий склад
  2. * Щодня
  3. Один раз у тиждень
  4. Один раз за 10 днів
  5. За показами
 1107. Як часто повинні міняти у польових умовах натільну білизну кухарі і пекарі згідно з гігієнічними вимогами?
  1. Щодня
  2. Через день
  3. Один раз у пять днів.
  4. Один раз на тиждень.
  5. * Не рідше двох раз на тиждень.
 1108. Яка концентрація діоксиду вуглецю допускається у сховищах при тривалому перебуванню там людей без ущербу для їх здоров`я (у %)?
  1. * 0,5-1
  2. 2-3
  3. 4-5
  4. 6-7
  5. 8-9
 1109. Яка мінімальна втрата кількості води організмом буде викликати почуття спраги (л/добу):
  1. 0,4-0,7
  2. * 1,0-1,5
  3. 1,5-2,0
  4. 2,0-2,5
  5. 2,5-3,0.
 1110. Яка хвороба, що передається через воду, відноситься до антропонозних захворювань:
  1. Лептоспіроз
  2. Туляремія
  3. Бруцельоз
  4. * Холера
  5. Гарячка Ку
 1111. Яке розміщення аварійно-рятувальних формувань та потерпілого населення при надзвичайних ситуаціях називають польовим?
  1. * Поза стаціонарними будовами, які побудовані для їх постійного розташування
  2. У лісі на значній віддалі від населеного пункту
  3. У полі на значній віддалі від населеного пункту
  4. Поряд з населеним пунктом
  5. Частково у населеному пункті, частково у таборі.
 1112. Який з названих заходів застосовується для оцінки якості харчування у аварійно-рятувальних формуваннях?
  1. оцінка санітарно гігієнічного стану пункту польового харчування (ППХ);
  2. * виявлення залежності рівня захворюваності від характеру харчування;
  3. санітарно-гігієнічна оцінка сухих пайків;
  4. санітарно-гігієнічна оцінка стану польових кухонь;
  5. якість штучної С-вітамінізациі їжі.
 1113. Який з названих показників застосовується для оцінки якості харчування особового складу аварійно-рятувальних формувань і населення
  1. санітарно-гігієнічна оцінка сухих пайків;
  2. оцінка санітарно-гігієнічного стану кухні-їдальні;
  3. * виявлення симптомів аліментарних захворювань у особового складу;
  4. оцінка санітарно-гігієнічного стану пункту польового харчування (ППХ);
  5. оцінка санітарно-гігієнічного стану автокухонь.
 1114. Який з названих показників застосовується для оцінки якості харчування особового складу аварійно-рятувальних формувань?
  1. якість штучної С-вітамінізації їжі;
  2. оцінка санітарно-гігієнічного стану пункту польового харчування (ППХ);
  3. санітарно-гігієнічна оцінка сухих пайків;
  4. санітарно-гігієнічна оцінка автокухонь і польових кухонь;
  5. * визначення адекватності харчування характеру праці і відпочинку рятувальників.
 1115. Який з указаних способів не знезаражує питну воду при надзвичайних ситуаціях:
  1. хлорування;
  2. кип'ятіння;
  3. йодування;
  4. * коагуляція;
  5. озонування.
 1116. Який метод знезараження води використовують при застосуванні тканинно-вугільного фільтру (ТВФ-200)?
  1. Озонування
  2. Ультрафіолетове опромінення
  3. Кип`ятіння
  4. * Перехлорування
  5. Олігодінамічна дія металів
 1117. Який метод знезараження води конструктивно закладений у військову фільтрувальну станцію?
  1. * Озонування
  2. Ультрафіолетове опромінення
  3. Кип`ятіння
  4. Хлорування
  5. Олігодінамічна дія металів
 1118. Який найефективніший метод знезаражування води для потерпілих Ви оберете у польових умовах при надзвичайних ситуаціях?
  1. * Перехлорування.
  2. Таблетки «Аквасепт».
  3. Коагуляція з фільтруванням.
  4. Фільтрація через повільні фільтри.
  5. Фільтрація через швидкі фільтри.
 1119. Який показник практично не змінюється у хімічному складі повітря сховищ при тривалому перебуванню там людей?
  1. Вміст діоксиду вуглецю
  2. Концентрація водяної пари
  3. Кількість ксенобіотиків
  4. * Концентрація азоту
  5. Концентрація кисню.
 1120. Які види вододжерел не можуть бути використані для водопостачання аварійно-рятувальних формувань в польових умовах?
  1. Атмосферні
  2. Води річок та озер
  3. Морські
  4. Підземні
  5. * Регенеровані
 1121. Які види наметів можуть бути використані у якості польовго житла?
  1. Малі і середні
  2. Середні і великі
  3. Малі, середні і великі
  4. Великі з розтяжками
  5. * Безкаркасні і каркасні
 1122. Які з вимог не відносяться до препаратів, що призначені для знезаражування індивідуальних запасів води? Вони мають бути:
  1. Сухими
  2. Компактними
  3. Швидко розчинними
  4. * Дешевими за собівартістю
  5. Такими, що не змінюють якість води –смак, колір, запах
 1123. Які з засобів оснащення медичної служби аварійно-рятувальних формувань Міністерства надзвичайних ситуацій дозволяють проводити санітарну експертизу раціонів харчування на вміст білків, жирів, вуглеводів, вітамінів, макро-, мікроелементів:
  1. * Комплекти лабораторії гігієнічної військової (ЛГ-1).
  2. Сумка санітарного інструктора відділеня
  3. Укладка медичного пункту батальйону (МПБ).
  4. Укладка медичного пункту полку (МПП).
  5. Комплекти радіологічної лабораторії в укладках (РЛУ-2).
 1124. Які заходи не проводить особисто представник медичної (санітарно-епідеміологічної) служби під час розвідки джерел води?
  1. Санітарно-топографічне обстеження джерел води
  2. Санітарно-епідеміологічне обстеження місцевості розташування джерел води
  3. Лабораторне дослідження води
  4. Участь у виборі джерела води
  5. * Проведення лабораторно-виробничого контролю за якістю води у місцях її забору
 1125. Які інвазії можуть передаватися через воду тільки в країнах з жарким кліматом?
  1. Лямбліоз
  2. Аскаридоз
  3. Трихоцефальоз
  4. Дракункульоз
  5. * Шистосомоз.
 1126. Які розрізяють типи польового розташування особового складу аварійно-рятувальних формувань (потерпілого населення)?
  1. * Поза населеним пунктом у таборі.
  2. У змішаному лісі.
  3. У степу.
  4. На полі.
  5. На рівнині.
 1127. Які розрізяють типи польового розташування особового складу аварійно-рятувальних формувань (потерпілого населення)?
  1. У змішаному лісі.
  2. * У населеному пункті.
  3. У степу.
  4. На полі.
  5. На рівнині.
 1128. Які розрізяють типи польового розташування особового складу аварійно-рятувальних формувань (потерпілого населення)?
  1. У змішаному лісі.
  2. * Змішане розташування - у населеному пункті та у таборі.
  3. У степу.
  4. На полі.
  5. На рівнині.
 1129. Які служби не проводять розвідку на воду у польових умовах?
  1. Розвідувальні дозори інженерної служби
  2. Хімічна служба
  3. Медична служба
  4. Санітарно-епідеміологічна служба
  5. * Продовольча служба
 1130. На яку максимальну кількість осіб розрахована землянка?
  1. * 40
  2. 30
  3. 50
  4. 45
  5. 60
 1131. «Екологічне місто» - це новий тип міста, в якому:
  1. природне середовище переважає над урбанізованим;
  2. * природне середовище знаходиться в стані екологічної рівноваги з урбанізованим середовищем;
  3. урбанізоване середовище переважає над природним;
  4. є тільки урбанізоване середовище;
  5. відсутні промислові підприємства.
 1132. Акт – це:
  1. Документ, який підписується тим хто перевіряє установу.
  2. Документ, який підписується тим, кого перевіряють.
  3. Документ, який підписується обома сторонами.
  4. * Документ, який підписується в кінці констатуючої частини обома сторонами, а у пропозиціях – перевіряючим.
  5. Документ, який підписується в обох частинах обома сторонами.
 1133. Акт – це:
  1. Довільна форма документа.
  2. * Документ, який має констатуючу частини, та пропозиції по усуненню недоліків.
  3. Констатуючий документ.
  4. Форма припису.
  5. Документ, в якому викладені пропозиції.
 1134. Акт санітарного обстеження – це:
  1. Документ, який складено за довільною формою.
  2. Статистична форма звітності.
  3. Юридичний документ.
  4. * Юридичний документ встановленої форми.
  5. Описовий документ.
 1135. Акт складається
  1. Одноосібно перевіряючим
  2. Одноосібно перевіряючим з відома керівника установи, яку перевіряють
  3. Комісійно з обов’язковим залученням свідків
  4. Комісійно з обов’язковим залученням керівника установи.
  5. * Комісійно представником перевіряючої сторони та керівником установи або представником установи за дорученням керівника установи.
 1136. Алергени – це хімічні речовини, що викликають:
  1. Вади розвитку
  2. Мутації
  3. * Сенсибілізацію
  4. Подразнення дихальних шляхів
  5. Героефекти
 1137. Безвідходні технології характеризуються наступними особливостями:
  1. дозволяють більш повно використовувати природні ресурси;
  2. дають можливість повторного використання відходів виробництва і споживання;
  3. забезпечують строге обмеження викидів;
  4. вирішують енергетичну проблему;
  5. * усе вірно
 1138. Біосфера Землі це:
  1. сукупність атмосфери, гідросфери і літосфери;
  2. найбільш діяльний шар живої речовини Землі;
  3. оболонка Землі, куди розповсюджується науково - технічна і інша діяльність людини і її результати;
  4. * частина атмосфери, гідросфери і літосфери Землі, населені живими організмами;
  5. частина навколишнього середовища, яке визначає суспільні і матеріальні умови людини.
 1139. В акті не фіксуються:
  1. Недоліки, виявлені при обстеженні.
  2. Недоліки, встановлені при проведенні лабораторно-інструментальних методів дослідження.
  3. Паспортні дані об’єкту.
  4. Результати перевірки виконання приписів.
  5. * Зміст документу залежить від мети перевірки.
 1140. В основі самоочищення атмосферного повітря лежать процеси:
  1. * Адсорбції, седиментації, окислення
  2. Фізичні
  3. Деструкції
  4. Фотохімічні
  5. Абсорбції
 1141. В результаті різкого розширення антропогенної дії на навколишнє середовище відбувається:
  1. руйнування природних екосистем і біогеоценозов (лісів, озер, боліт);
  2. вимирання багатьох видів живих організмів;
  3. поліпшення екологічної обстановки в містах;
  4. * руйнування природних екосистем і біогеоценозов (лісів, озер, боліт), вимирання багатьох видів живих організмів;
  5. поліпшення екологічної обстановки навколо сільськогосподарських підприємств;
 1142. В результаті різкого розширення антропогенної дії на навколишнє середовище відбувається:
  1. руйнування природних екосистем і біогеоценозов (лісів, озер, боліт);
  2. вимирання багатьох видів живих організмів;
  3. погіршення екологічної обстановки в містах;
  4. забруднення і отруєння середовища пестицидами і радіонуклідами, промисловими і побутовими відходами;
  5. * усе вірно
 1143. В умовах урбанізації відбуваються наступні зміни дії абіотичних екофакторов:
  1. підвищення температури і швидкості вітру, збільшення кислотності;
  2. підвищення температури і швидкості вітру, зниження кислотності;
  3. зниження температури і швидкості вітру, зниження кислотності;
  4. * підвищення температури, зниження швидкості вітру, підвищення кислотності;
  5. підвищення температури, зниження швидкості вітру, зниження кислотності.
 1144. Виберіть приклади комплексної дії шкідливих чинників:
  1. шум і вібрація
  2. одночасна дія декількох хімічних сполук при одному і тому ж шляху надходження
  3. дія однієї і тієї ж хімічної сполуки в різних концентраціях
  4. нагріваючий мікроклімат і важка фізична праця
  5. * одночасна або послідовна дія декількох хімічних сполук при різних шляхах поступления
 1145. Вид дії несприятливих чинників на організм:
  1. симбіотична;
  2. біотічна;
  3. комбінаційна;
  4. * поєднана;
  5. абіотічна.
 1146. Вид дії несприятливих чинників на організм:
  1. симпатична;
  2. комплексна;
  3. суміжна;
  4. * комбінована;
  5. етіологічна.
 1147. Визначення концентрації пилу в повітрі робочої зони – це є:
  1. Лабораторний метод.
  2. Інструментальний метод.
  3. * Лабораторно-інструментальний метод.
  4. Епідеміологічний метод.
  5. Експериментальний метод.
 1148. Визначення поняття «здоров'я» (індивідуальне):
  1. високий рівень компенсаторно-пристосовних механізмів організму;
  2. певний рівень захворюваності населення;
  3. певний рівень патологічної ураженості населення;
  4. * стан повного фізичного, душевного і соціального благополуччя за відсутності хвороб;
  5. відсутність у людини хвороб.
 1149. Вкажіть правильне визначення поняття “внутрішнє середовище організму”:
  1. частина навколишнього середовища, що контактує із слизистими, шкірою і всіма видами рецепторів організму;
  2. частина зовнішнього середовища, що дотикається із слизистими, шкірою і всіма видами рецепторів організму;
  3. * сукупність тканин організму, крові, лімфи і тканинної рідини обмежені від зовнішнього середовища шкірою, слизистими і рецепторами, що здійснюють обмін речовин, регуляцію і гомеостаз організму;
  4. частина навколишнього середовища, яка безпосередньо контактує з епітелієм шкіри і слизистих, екстеро- і інтерорецепторами організму;
  5. соціальне середовище, місце існування і виробничої діяльності людини.
 1150. Вкажіть правильне визначення поняття «зовнішнє середовище»:
  1. частина навколишнього середовища, що контактує із слизистими і шкірою організму;
  2. частина зовнішнього середовища, що стикається із слизистими, шкірою і всіма видами рецепторів організму;
  3. сукупність тканин організму, крові, лімфи і тканинної рідини обмежені від зовнішнього середовища шкірою, слизистими і рецепторами, що здійснюють обмін речовин, регуляцію і гомеостаз організму;
  4. * частина навколишнього середовища, яка безпосередньо контактує з епітелієм шкіри і слизистих, екстеро- і інтерорецепторами організму;
  5. соціальне середовище, місце існування і виробничої діяльності людини.
 1151. Вкажіть правильне визначення поняття «зовнішнє середовище»:
  1. частина навколишнього середовища, що контактує із слизистими, шкірою і всіма видами рецепторів організму;
  2. частина зовнішнього середовища, що стикається із слизистими, шкірою і всіма видами рецепторів організму;
  3. сукупність тканин організму, крові, лімфи і тканинної рідини обмежені від зовнішнього середовища шкірою, слизистими і рецепторами, що здійснюють обмін речовин, регуляцію і гомеостаз організму;
  4. частина навколишнього середовища, яка безпосередньо контактує з епітелієм шкіри і слизистих, екстеро- і інтерорецепторами організму;
  5. * соціальне середовище, місце існування і виробничої діяльності людини.
 1152. Вкажіть правильну послідовність дій при системному аналізі проблем поліпшення здоров'я:
  1. * формулювання проблеми, збір інформації, ідентифікація системи, специфікація альтернатив, оцінка альтернатив
  2. ідентифікація системи, збір інформації, формулювання проблеми, оцінка альтернатив, специфіка альтернатив
  3. формулювання проблеми, специфікація альтернатив, оцінка альтернатив, збір інформації, ідентифікація системи
  4. збір інформації, формулювання проблеми, оцінка альтернатив, специфіка альтернатив
  5. нічого з цього
 1153. Вкажіть термін-синонім поняття «забруднене оточуюче середовище»:
  1. абіотичне;
  2. технічне;
  3. виробниче;
  4. * денатуроване;
  5. антропічне.
 1154. Вкажіть термін-синонім поняття «забруднене оточуюче середовище»:
  1. абіотичне;
  2. * техногенне;
  3. ентропічне;
  4. біотичне;
  5. екологічне.
 1155. Головним депо діоксинів в організмі людини є:
  1. * Печінка та жирова тканина
  2. Кісткова тканина
  3. М'язи
  4. Кров
  5. Нирки
 1156. Головним депо діоксинів у навколишньому середовищі є:
  1. * Грунт
  2. Рослини
  3. Атмосферний пил
  4. Міжпластові води
  5. Аерозолі
 1157. Дайте визначення поняттю “біосфера”:
  1. Частина навколишнього середовища
  2. Частина атмосфери, гідросфери та літосфери, в якій спостерігається життєдіяльність організмів
  3. Частина атмосфери та гідросфери
  4. Частина літосфери та гідросфери
  5. Частина літосфери та стратосфери
 1158. Дайте визначення поняттю “біосфера”:
  1. * Частина атмосфери, гідросфери та літосфери, в якій спостерігається життєдіяльність організмів
  2. Частина космічного простору
  3. Стратосфера та ноосфера
  4. Літосфера та космічний простір
  5. Атмосфера та гідрофера
 1159. Дайте визначення поняттю “денатуроване навколишнє середовище”:
  1. Ноосфера
  2. * Забруднене природне оточуюче середовище
  3. Виробниче середовище
  4. Природне середовище, що не змінене в результаті діяльності людини
  5. Середовище проживання
 1160. Дайте визначення поняттю “денатуроване навколишнє середовище”:
  1. * Забруднене природне оточуюче середовище
  2. Зовнішнє середовище
  3. Внутрішнє середовище
  4. Штучне середовище
  5. Природне середовище
 1161. Дайте визначення поняттю “незмінне природне середовище”:
  1. * Природне середовище, що не змінене в результаті діяльності людини
  2. Штучне середовище
  3. Змінене природне середовище
  4. Ноосфера
  5. Середовище, створене кліматичними факторами
 1162. Дайте визначення поняттю “незмінне природне середовище”:
  1. * Природне середовище, що не змінене в результаті діяльності людини
  2. Денатуроване середовище
  3. Внутрішнє середовище
  4. Виробниче середовище
  5. Соціальне середовище
 1163. Дайте визначення поняттю “штучне середовище”:
  1. Виробниче середовище
  2. * Середовище, що створене людиною у закритому просторі
  3. Соціальне середовище
  4. Частина середовища, що оточує людину
  5. Зовнішнє середовище
 1164. Дайте визначення поняття здоров'я (населення):
  1. * статистичне поняття, що характеризує комплексом соціально економічних, демографічних і медичних показників визначеної групи людей;
  2. рівень фізичного розвитку населення району спостереження;
  3. рівень патологічної ураженості;
  4. відсутність хвороб серед населення в районі спостереження;
  5. рівень функціонування адаптаційних механізмів людини.
 1165. Джерела забруднення води:
  1. Викиди хімічного виробництва
  2. Спалювання сміття
  3. * Водний транспорт, стічні води хімічного та нафтохімічного виробництва
  4. Виверження вулканів, характер рельєфу місцевості
  5. Атмосферний тиск та швидкість руху повітря
 1166. Дія чадного газу на центральну нервову систему обумовлена:
  1. утворенням метгемоглобіну;
  2. * гіпоксією;
  3. розвитком паралічу судинного центру;
  4. розвитком паралічу дихального центру;
  5. ураженням ділянціі довгастого мозку.
 1167. Для визначення експозиції при дії агента важливі наступні характеристики:
  1. величина і час дії
  2. частота і час дії
  3. * величина, частота і час дії
  4. час дії
  5. тривалість
 1168. Для оцінки впливу атмосферних забруднень на рівень захворюваності населення використовуються:
  1. концентрації тривалих періодів усереднювання
  2. коротких періодів усереднювання ( разові концентрації)
  3. «підфакельні» проби
  4. вірно все
  5. * концентрації тривалих періодів усереднювання і коротких періодів усереднювання ( разові концентрації)
 1169. Для оцінки впливу атмосферних забруднень на рівень «гострої» захворюваності населення використовуються:
  1. концентрації тривалих періодів усереднювання
  2. * коротких періодів усереднювання (разові концентрації)
  3. «підфакельні» проби
  4. вірно все
  5. концентрації тривалих періодів усереднювання і коротких періодів усереднювання (разові концентрації)
 1170. Для утворення фотохімічного туману необхідна наявність в атмосфері:
  1. діоксиду азоту, вуглеводнів
  2. ультрафіолетового випромінювання певної довжини хвилі
  3. інфрачервоного випромінювання певної довжини хвилі
  4. * діоксиду азоту, вуглеводнів і ультрафіолетового випромінювання певної довжини хвилі
  5. діоксиду вуглецю
 1171. До 80 % всієї маси повітря, основна кількість атмосферних домішок і практично вся водяна пара знаходиться в:
  1. мезосфері;
  2. * тропосфері;
  3. екзосфері;
  4. іоносфері;
  5. стратосфері.
 1172. До поточного санітарного нагляду не відноситься:
  1. Контроль за дотриманням технології виробництва продукції
  2. * Контроль за розробкою нових технологічних ліній
  3. Контроль за дотриманням правил транспортування харчової продукції
  4. Контроль за умовами праці
  5. Контроль за епідеміологічною ситуацією в регіоні
 1173. До поточного санітарного нагляду не відноситься:
  1. Контроль за епідеміологічною ситуацією в регіоні
  2. Контроль за умовами праці на будівництві
  3. * Контроль за будівництвом
  4. Перевірка готовності школи до навчального процесу
  5. Перевірка технології виробництва
 1174. До санітарно-технічних заходів щодо охорони атмосферного повітря відносятся:
  1. * Використання апаратів для очистки викидів у повітря
  2. Організація санітарно-захисних зон
  3. Створення маловідходних технологій
  4. Встановлення гранично допустимих концентрацій
  5. Вивчення токсичності речовин
 1175. До фотооксидантів відносяться:
  1. * Органічні перекиси, вільні радікали, пероксиацилнітрат
  2. Сажа
  3. Азот
  4. Сірка
  5. Вуглекислий газ
 1176. До чинників сприйняття при визначенні економічного збитку відносяться:
  1. викиди, скидання
  2. захворюваність
  3. смертність
  4. * чисельність населення, віковий склад
  5. віковий склад
 1177. Екологія - це біологічна наука про:
  1. вивчення дії геліомагнітних характеристик Сонця на рослинну біоту;
  2. вивчення дії геліомінералогічних властивостей планети на біоту поверхні Землі;
  3. відносини рослинних і тваринних організмів між собою і навколишнім середовищем;
  4. вплив забруднень навколишнього середовища на здоров'я населення;
  5. * закономірності взаємин людського суспільства з навколишнім середовищем.
 1178. Ембріотоксичність – це здатність ксенобіотика спричиняти (викликати) у лабораторних тварин чи людини:
  1. Сенсибілізацію
  2. Структурні вади розвитку
  3. Порушення функції розмноження
  4. * Токсичну дію на розвиток зародку або плоду
  5. Мутації
 1179. Забруднення навколишнього середовища можуть приводити до наступних небажаних наслідків:
  1. втратам речовини, енергії, праці і засобів, прикладених людиною до здобування і заготівки сировини і матеріалів, що перетворюються на безповоротні відходи;
  2. необоротному руйнуванню як окремих екосистем, так і біосфери в цілому, втраті родючих земель;
  3. * усе вірно ;
  4. зниженню продуктивності екологічних систем і біосфери в цілому;
  5. погіршенню фізичного і морального стану людини, порушенню її здоров'я і хворобам;
 1180. Забруднювач навколишнього середовища - будь-який природний або антропогенний агент, який:
  1. знаходиться в кількості, відповідній фоновій;
  2. зустрічається в природному середовищі, знаходячись в кількості, що перевищує фонову;
  3. * екзогенний чинник, що зустрічається в неналежному місці, в неналежний час і в неналежній кількості;
  4. природний агент фізичної, хімічної або біологічної природи, що знаходиться в навколишньому середовищі;
  5. природний агент фізичної і хімічної природи, що перевищує по кількості безпечний рівень.
 1181. Зона (радіус) забруднення атмосферного повітря залежить, у першу чергу, від:
  1. * Висоти джерел викидів
  2. Кліматичного поясу
  3. Рельєфу місцевості
  4. Атмосферного тиску
  5. Температури повітря
 1182. Інтегральний показник ступеня забруднення атмосферного повітря це:
  1. середньодобова концентрація забруднювача;
  2. гранично-допустима концентрація забруднювача;
  3. максимально-разова концентрація забруднювача;
  4. * сумарне атмосферне забруднення в балах;
  5. ступінь небезпеки забруднюючих речовин.
 1183. Кислотні дощі негативно діють на природне середовище, зокрема:
  1. на активність сонячної радіації;
  2. * на динаміку деяких металів в екосистемах, загострюють захворювання дихальних шляхів тварин і людини
  3. змінюють температу повітря;
  4. є причиною смогу;
  5. змінюють pH води в екогідросистемах
 1184. Кислотні дощі утворюються при промислових викидах в атмосферу деяких оксидів, які, з'єднуючись з атмосферною вологою, утворюють відповідні кислоти. До цих оксидів відносяться:
  1. тільки SO2;
  2. тільки СО2;
  3. тільки NO;
  4. * SO2+NO2;
  5. CO2+NO2;
 1185. Кількість шкідливих речовин, що поступають в атмосферу при спалюванні твердого палива, залежить від:
  1. кількості спалюваного палива, сортності
  2. технології спалювання
  3. виду палива, збагаченості палива
  4. ефективності роботи очисних споруд
  5. * вірно все
 1186. Клас небезпеки промислових відходів визначається за наступними критеріями:
  1. * Токсичністю промислових відходів, концентрацією токсичних компонентів у загальній масі відходів
  2. Розчинністю і летючістю хімічних речовин, що входять до складу промислових відходів
  3. Економічною вартістю
  4. Дисперсністю
  5. Кількістю речовин
 1187. Класифікація чинників навколишнього середовища за походженням:
  1. етіологічні, екологічні, біологічні;
  2. природні, штучні і антропологічні;
  3. соціальні, біотічні і абіотичні;
  4. * хімічні, фізичні, біологічні і соціальні;
  5. ентомологічні, географічні і етнографічні.
 1188. Класифікація чинників ризику захворювання:
  1. кліматогеографічеськіє, екологічні, виробничі, психогенні, генетичні;
  2. урбанізовані, соціальні, екологічні;
  3. природні, штучні, змішані;
  4. суб'єктивні, об'єктивні і змішані;
  5. * спосіб життя, генетичні, екологічні і медичні чинники.
 1189. Комбінована дія – це сумісна дія:
  1. Двох і більше хімічних чинників, що надходять інгаляційним і пероральним шляхом.
  2. * Двох і більше хімічних чинників, що надходять інгаляційним шляхом
  3. Шуму і пилу
  4. Шуму і вібрації і двох хімічних чинників, що надходять інгаляційним і пероральним шляхом
  5. Високої температури і хімічних чинників, що надходять через шкіру
 1190. Комбінована дія хімічних речовин в атмосферному повітрі може оцінюватися по ефекту:
  1. сумації
  2. незалежної дії
  3. часткової суммації
  4. синергічної дії
  5. * сумації і незалежної дії
 1191. Комбінованою називається така дія, при якій:
  1. одна і та ж речовина поступає в організм з різних середовищ біосфери;
  2. * з одного середовища в організм поступає декілька забруднювачів;
  3. на організм людини одночасно впливають два або більше чинників різної природи (хімічна речовина і шум);
  4. одна речовина поступає в організм з одного середовища біосфери;
  5. декілька речовин в організм поступає з різних середовищ біосфери.
 1192. Комісія по вибору земельної ділянки складається із:
  1. * Представника влади на місцях, архітектора, санітарного лікаря, еколога, представника комітету з охорони праці, пожежного інспектора.
  2. Представників влади на місцях, архітектора, санітарного лікаря, еколога, представника ЖЕКу, пожежного інспектора.
  3. Представників влади на місцях, архітектора, санітарного лікаря, еколога, представника комітету з охорони праці, представника газової служби.
  4. Представників влади на місцях, архітектора, санітарного лікаря, еколога, пожежного інспектора.
  5. Представників влади на місцях, архітектора, санітарного лікаря, представника комітету з охорони праці, пожежного інспектора.
 1193. Комплексна дія – це сумісна дія
  1. * Двох і більше хімічних чинників, що надходять інгаляційним і пероральним шляхом
  2. Двох і більше хімічних чинників, що надходять інгаляційним шляхом
  3. Шуму і вібрації
  4. Шуму і вібрації і двох хімічних чинників, що надходять інгаляційним шляхом
  5. Високої температури і хімічних чинників, що надходять через шкіру
 1194. Комплексною називається така дія, при якій:
  1. * одна і та ж речовина поступає в організм з різних середовищ біосфери;
  2. з одного середовища в організм поступає декілька забруднювачів;
  3. на організм людини одночасно впливають два або більше чинників різної природи (хімічна речовина і шум);
  4. одна речовина поступає в організм з одного середовища біосфери;
  5. декілька речовин в організм поступає з різних середовищ біосфери.
 1195. Кореляційний аналіз дозволяє:
  1. вивести рівняння регресії і визначити прогнозований рівень здоров'я залежно від інтенсивності впливаючих чинників;
  2. встановити вплив чинників середовища;
  3. * встановити ступінь впливу чинників середовища;
  4. встановити об'єктивність впливу чинників середовища;
  5. вивести рівняння кореляції, по якому прогнозується рівень здоров'я населення.
 1196. Ксенобіотики, здатні викликати розвиток злоякісних новоутворень у тварин і людини, називаються:
  1. наркотичними;
  2. токсичними;
  3. * канцерогенними;
  4. тератогенними;
  5. знеболюючими.
 1197. Максимальну приземну концентрацію забруднення атмосферного повітря визначають від поверхні землі на відстані:
  1. Одного метра
  2. * Двох метрів
  3. Трьох метрів
  4. Шести метрів
  5. Десяти метрів
 1198. Медичний прогноз стану здоров'я населення при підвищенні атмосферних забруднень в 4 - 7 разів:
  1. зміни здоров'я не спостерігається;
  2. зростання специфічної захворюваності;
  3. зростання неспецифічної захворюваності;
  4. * деякі функціональні зміни в стані здоров'я;
  5. виражені фізіологічні зрушення.
 1199. Медичний прогноз стану здоров'я населення при підвищенні атмосферних забруднень в 2 - 3 рази:
  1. зміни здоров'я не спостерігається;
  2. зростання загальної захворюваності;
  3. * зростання неспецифічної захворюваності;
  4. деякі функціональні зміни в стані здоров'я;
  5. виражені фізіологічні зрушення.
 1200. Медичний прогноз стану здоров'я населення при підвищенні атмосферних забруднень в 2 - 3 рази:
  1. зміни здоров'я не спостерігається;
  2. зростання специфічної захворюваності;
  3. зростання неспецифічної захворюваності;
  4. деякі функціональні зміни в стані здоров'я;
  5. * виражені фізіологічні зрушення.
 1201. Метод багатофакторного математичного аналізу, вживаний для оцінки впливу навколишнього середовища на населення:
  1. метод оцінних шкал;
  2. кореляційний метод;
  3. метод інтеграції;
  4. * регресійний аналіз;
  5. дисперсійний аналіз.
 1202. Метод визначення концентрації газоподібних речовин у повітрі за допомогою універсального газоаналізатора відноситься до лінійно-колориметричних. До якої ще групи методів він відноситься?
  1. вагових;
  2. седиментаційних;
  3. об’ємних;
  4. нефелометричних;
  5. * експресних.
 1203. Метод виявлення впливу забруднення навколишнього середовища на здоров'я населення:
  1. * кореляційний аналіз;
  2. коректурні проби;
  3. розрахунок етіологічних індексів;
  4. оцінна номограма;
  5. метод інтеграції.
 1204. Метод виявлення впливу забруднення навколишнього середовища на здоров'я людини:
  1. метод середніх величин;
  2. метод коректурних проб;
  3. * методом багатофакторного математичного аналізу;
  4. по таблицях стандартів;
  5. метод імовірної статистики.
 1205. Метод виявлення впливу забруднення навколишнього середовища на здоров'я людини:
  1. * кореляційний аналіз;
  2. метод коректурних проб;
  3. розрахунок екологічних індексів;
  4. оцінний метод;
  5. метод інтеграції.
 1206. Метод гігієнічного експерименту:
  1. Санітарний опис
  2. Санітарна експертиза
  3. Санітарно-статистичний метод
  4. Медичне обстеження популяцій
  5. * Лабораторний гігієнічний експеримент
 1207. Метод гігієнічного експерименту:
  1. Поглиблене санітарне обстеження
  2. Клінічний нагляд за добровольцями
  3. Натурний експеримент серед населення
  4. * Натурний гігієнічний експеримент
  5. Cанітарно-статистичний метод
 1208. Метод санітарного обстеження у ході гігієнічних досліджень:
  1. * Санітарний опис
  2. Санітарна експертиза
  3. Санітарно-статистичний метод
  4. Медичне обстеження популяцій
  5. Лабораторний гігієнічний експеримент
 1209. Метод санітарного обстеження у ході гігієнічних досліджень:
  1. * Поглиблене санітарне обстеження
  2. Лабораторний гігієнічний експеримент
  3. Клінічний нагляд за добровольцями
  4. Натурний експеримент серед населення
  5. Натурний гігієнічний експеримент
 1210. Методика визначення інтегрального показника забруднення атмосферного повітря в балах:
  1. визначення серед забруднювачів найбільш токсичного;
  2. визначення забруднюючої речовини, присутньої в найбільшій концентрації;
  3. * розрахунок загальної суми добутку кратності перевищення ГДК речовини на його ваговий коефіцієнт залежно від класу небезпеки і на пріоритетний індекс середовища;
  4. встановлення ступеня забруднення повітря по лімітуючій речовині з урахуванням кількості викидів в атмосферу;
  5. розрахунок суми середньорічних концентрацій на підставі середньодобових для всіх забруднюючих речовин.
 1211. Методика гігієнічної оцінки атмосферного повітря по інтегральним показникам полягає в розрахунку:
  1. коефіцієнта забруднення;
  2. * інтенсивності сумарного атмосферного забруднення в балах;
  3. інтенсивності сумарного атмосферного забруднення в мг/м3;
  4. інтенсивності забруднення по лімітуючому інгредієнту;
  5. інтенсивності забруднення по найбільш токсичній речовині.
 1212. Методика комплексної гігієнічної оцінки забруднення навколишнього середовища полягає в:
  1. * підсумовуванні часток забруднення всіх чинників в загальному рівні забруднення;
  2. підсумовуванні часток забруднення всіх чинників в атмосферному повітрі;
  3. виявлення пріоритетних забруднювачів в навколишньому середовищі;
  4. визначення лімітуючих речовин-забруднювачів в оточуючому середовищі;
  5. нівеляція суми забруднення всіх чинників в загальному рівні антропогенного забруднення навколишнього середовища.
 1213. На дальність розповсюдження промислових викидів впливає:
  1. висота джерела викиду
  2. температура газоповітряної суміші, погодні умови (температура, тиск, вологість, швидкість вітру)
  3. величина викиду, рельєф місцевості
  4. ефективність роботи очисних споруд
  5. * вірно все
 1214. Надлишок нітриту і нітратів в тканинах рослин і питній воді призводить до того, що при попаданні в організм людини вони:
  1. перетворюють в крові двовалентне залізо гемоглобіну в тривалентне і тим самим порушують перенесення кисню від легенів до тканин;
  2. * усе вірно ;
  3. викликають важкі порушення обміну речовин;
  4. здатні викликати злоякісні новоутворення;
  5. викликають нітратно-нітритну метгемоглобінемію
 1215. Надходження і виведення з організму чадного газу:
  1. * поступає і виводиться з організму через органи дихання в незміненому вигляді;
  2. поступає через органи дихання і не виводиться з організму – перетворюється на карбоксигемоглобін;
  3. поступає через органи дихання і непошкоджену шкіру, з організму не виводиться;
  4. поступає через органи дихання і проходить дезінтоксикацію в печінці, не виводиться;
  5. поступає через органи дихання, виводиться з сечею.
 1216. Назвіть біотичні фактори навколишнього середовища, що впливають на здоров’я людини:
  1. Кліматичні
  2. Радіаційні
  3. * Фітогенні, антропогенні
  4. Виробничі
  5. Фізичні, хімічні
 1217. Назвіть біотичні фактори навколишнього середовища, що впливають на здоров’я людини:
  1. Кліматичні
  2. Виробничі
  3. Фізичні, радіаційні
  4. Хімічні
  5. * Мікробогенні, зоогенні
 1218. Назвіть випадки комбінованої дії хімічних і фізичних факторів на організм
  1. Шум + пил + хімічні речовини
  2. Пероральне і перкутанне надходження однієї хімічної речовини
  3. * Висока температура + шум
  4. Надходження пестицидів з харчовими продуктами і водою
  5. Надходження пестицидів з харчовими продуктами і водою і атмосферним повітрям
 1219. Назвіть випадки комбінованої дії хімічних і фізичних факторів на організм:
  1. Шум + пил + хімічні речовини
  2. * Пероральне введення 2 хімічних речовин
  3. Пероральне і перкутанне надходження однієї хімічної речовини
  4. Надходження пестицидів з харчовими продуктами і водою
  5. Надходження пестицидів з харчовими продуктами і водою і атмосферним повітрям
 1220. Назвіть випадки комбінованої дії хімічних і фізичних факторів на організм:
  1. Пероральне введення хімічних речовин + висока температура
  2. Пероральне і перкутанне надходження однієї хімічної речовини
  3. * Вібрація + шум
  4. Надходження пестицидів з харчовими продуктами і водою
  5. Інгаляційне надходження шкідливої речовини і дія високої температури
 1221. Назвіть метод оцінки якості повітря у житловому приміщенні:
  1. Фізичний (шумо-вібраційна обстановка)
  2. Хімічний (вміст кисню)
  3. Бактеріологічний (колі-титр та колі-індекс)
  4. * Органолептичний
  5. Ентомологічний
 1222. Назвіть метод оцінки якості повітря у житловому приміщенні:
  1. Фізичний (шумо-вібраційна обстановка)
  2. Хімічний (вміст кисню)
  3. * Фізичний (ступінь запиленості)
  4. Гельмінтологічний
  5. Ентомологічний
 1223. Назвіть метод оцінки якості повітря у житловому приміщенні:
  1. Фізичний (шумо-вібраційна обстановка)
  2. Хімічний (вміст кисню)
  3. Бактеріологічний (колі-титр та колі-індекс)
  4. * Хімічний (вміст вуглекислого газу)
  5. Гельмінтологічний
 1224. Назвіть метод оцінки якості повітря у житловому приміщенні:
  1. Хімічний (вміст кисню)
  2. Бактеріологічний (колі-титр та колі-індекс)
  3. * Бактеріологічний (кількість мікроорганізмів)
  4. Гельмінтологічний
  5. Ентомологічний
 1225. Назвіть норматив природного освітлення для житлових приміщень:
  1. Коефіцієнт природної освітленості: 10 - 15 %
  2. Коефіцієнт природної освітленості: 5 - 10 %
  3. Коефіцієнт природної освітленості: 2 - 5 %
  4. * Коефіцієнт природної освітленості: 0,5 - 1 %
  5. Коефіцієнт природної освітленості: 0,1 - 0,2 %
 1226. Назвіть норматив природного освітлення для житлових приміщень:
  1. Світловий коефіцієнт: 1:10 - 1:12
  2. Світловий коефіцієнт: 1:15 - 1:20
  3. Світловий коефіцієнт: 1:12 - 1:15
  4. * Світловий коефіцієнт: 1:6 - 1:8
  5. Світловий коефіцієнт: 1:2 - 1:4
 1227. Назвіть норматив штучного освітлення приміщень:
  1. Лампи розжарювання 100 лк
  2. * Лампи розжарювання 150 лк
  3. Лампи розжарювання 500 лк
  4. Лампи розжарювання 1000 лк
  5. Лампи розжарювання 2000 лк
 1228. Назвіть норматив штучного освітлення приміщень:
  1. Лампи розжарювання 2000 лк
  2. Люмінесцентні лампи 50 лк
  3. Люмінесцентні лампи 100 лк
  4. * Люмінесцентні лампи 300 лк
  5. Люмінесцентні лампи 1000 лк
 1229. Назвіть нормативи природного освітлення житлових приміщень за даними геометричного методу:
  1. Світловий коефіцієнт: 1:2 - 1:4
  2. Коефіцієнт заглиблення: не менше 2
  3. Проекція небосхилу: не більше 2
  4. Проекція небосхилу: не менше 30 см
  5. * Кут падіння: не менше 27 °
 1230. Назвіть нормативи природного освітлення житлових приміщень за даними геометричного методу:
  1. Світловий коефіцієнт: 1:10 - 1:15
  2. * Світловий коефіцієнт: 1:6 - 1:8
  3. Коефіцієнт заглиблення: не менше 2
  4. Проекція небосхилу: не більше 2
  5. Проекція небосхилу: не більше 30 см
 1231. Назвіть нормативи природного освітлення житлових приміщень за даними геометричного методу:
  1. Світловий коефіцієнт: 1:2 - 1:4
  2. * Коефіцієнт заглиблення: не більше 2
  3. Коефіцієнт заглиблення: не менше 2
  4. Проекція небосхилу: не більше 2
  5. Проекція небосхилу: не більше 30 см
 1232. Назвіть об’єкти навколишнього середовища, що підлягають обов’язковому контролю в ході санітарно-епідеміологічних спостережень:
  1. * Джерела водопостачання, поверхневі водоймища
  2. Умови побуту, виробниче середовище
  3. Харчування населення
  4. Організація навчальної діяльності
  5. Вільний час
 1233. Назвіть об’єкти навколишнього середовища, що підлягають обов’язковому контролю в ході санітарно-епідеміологічних спостережень:
  1. Виробниче середовище
  2. Організація навчальної діяльності
  3. * Атмосферне повітря, грунт
  4. Вільний час, умови побуту
  5. Харчування населення
 1234. Назвіть основний етап здійснення контролю за станом навколишнього середовища:
  1. * Контроль за дотримуванням гігієнічних нормативів
  2. Контроль за станом атмосферного повітря прилеглої території
  3. Гігієнічні дослідження середовища
  4. Фізіологічні дослідження середовища
  5. Дослідження вмісту хімічних речовин у навколишньому середовищі
 1235. Назвіть основні види шкідливих речовин за хімічною будовою:
  1. Біотичні, абіотичні
  2. Синтетичні
  3. * Органічні, неорганічні, елементоорганічні
  4. Матеріальні, полімерні
  5. Інформаційні
 1236. Назвіть основні види шкідливих хімічних речовин за агрегатним станом у повітряному середовищі:
  1. Суспензії, емульсії
  2. * Гази, пари, рідкі та тверді аерозолі
  3. Тверді тіла
  4. Газоподібні аерозолі
  5. Рідини
 1237. Назвіть основні етапи здійснення контролю за станом навколишнього середовища:
  1. Контроль за умовами праці та побуту
  2. * Розробка та обґрунтування гігієнічних нормативів
  3. Контроль за станом атмосферного повітря прилеглої території
  4. Гігієнічні дослідження середовища
  5. Фізіологічні дослідження середовища
 1238. Назвіть основні методи, що використовуються для обґрунтування гігієнічних нормативів:
  1. Фізико-хімічні
  2. * Математично-статистичні, комп’ютерні
  3. Бактеріологічні, клінічні
  4. Патологоанатомічні
  5. Патофізіологічні
 1239. Назвіть основні методи, що використовуються для обґрунтування гігієнічних нормативів:
  1. Фізико-хімічні
  2. * Санітарно-технічні, лабораторні
  3. Бактеріологічні, клінічні
  4. Патологоанатомічні
  5. Патофізіологічні
 1240. Назвіть основні показники, що характеризують стан штучного освітлення у приміщенні:
  1. Висота підвісу джерел освітлення
  2. Площа приміщення
  3. * Наявність освітлювальної арматури
  4. Чистота скла
  5. Оформлення стін
 1241. Назвіть основні показники, що характеризують стан штучного освітлення у приміщенні:
  1. Площа приміщення
  2. Чистота скла
  3. * Спектральний склад світла
  4. Оформлення стін
  5. Атмосферний тиск
 1242. Назвіть основні показники, що характеризують стан штучного освітлення у приміщенні:
  1. Висота підвісу джерел освітлення
  2. Чистота скла
  3. Оформлення стін
  4. * Питома потужність, рівномірність
  5. Атмосферний тиск
 1243. Назвіть основні системи природного освітлення:
  1. Пряма, нижня
  2. * Бокова, верхня
  3. Загальна
  4. Місцева, побічна
  5. Проміжна
 1244. Назвіть основні системи природного освітлення:
  1. Пряма, місцева
  2. Загальна
  3. Проміжна
  4. * Комбінована
  5. Нижня, побічна
 1245. Назвіть основні шляхи надходження шкідливих речовин в організм:
  1. Через центральну нервову систему
  2. * Через дихальні шляхи, шлунково-кишковий тракт, через шкіру
  3. Через статеву систему, органи чуття
  4. Через органи чуття, ендокринну систему
  5. Через опорно-руховий апарат, через ниркову систему
 1246. Назвіть основну гігієнічну вимогу до освітлення приміщень:
  1. * Повинно бути за спектром максимально наближеним до природного
  2. Повинно бути розсіяне
  3. Повинно бути естетично привабливим
  4. Повинно забезпечувати бактерицидну дію
  5. Повинно забезпечувати загальностимулюючий вплив на організм
 1247. Назвіть основну гігієнічну вимогу до освітлення приміщень:
  1. Повинно бути розсіяне
  2. * Повинно бути достатнє і рівномірне
  3. Повинно бути естетично привабливим
  4. Повинно забезпечувати бактерицидну дію
  5. Повинно забезпечувати загальностимулюючий вплив на організм
 1248. Назвіть основну гігієнічну вимогу до освітлення приміщень:
  1. Повинно бути розсіяне
  2. Повинно бути естетично привабливим
  3. Повинно забезпечувати бактерицидну дію
  4. Повинно забезпечувати загальностимулюючий вплив на організм
  5. * Не повинно погіршувати хімічних та фізичних якостей повітряного середовища і створювати бліків і різких тіней
 1249. Назвіть показники вологості повітря приміщень:
  1. Мінімальна вологість
  2. * Абсолютна вологість
  3. Еквівалентна вологість
  4. Проміжна вологість
  5. Пряма вологість
 1250. Назвіть показники вологості повітря приміщень:
  1. * Максимальна вологість
  2. Проміжна вологість
  3. Пряма вологість
  4. Результуюча вологість
  5. Еквівалентно-ефективна вологість
 1251. Назвіть показники вологості повітря приміщень:
  1. Мінімальна вологість
  2. Еквівалентна вологість
  3. * Відносна вологість
  4. Пряма вологість
  5. Еквівалентно-ефективна вологість
 1252. Назвіть показники температурного режиму приміщень:
  1. Еквівалентна температура
  2. * Середня температура
  3. Еквівалентно-ефективна температура
  4. Перепад температур по діагоналі
  5. Результуюча температура
 1253. Назвіть показники температурного режиму приміщень:
  1. Еквівалентна температура
  2. * Перепад температури по вертикалі
  3. Радіаційна температура
  4. Еквівалентно-ефективна температура
  5. Перепад температур по діагоналі
 1254. Назвіть показники температурного режиму приміщень:
  1. Еквівалентна температура
  2. Радіаційна температура
  3. Еквівалентно-ефективна температура
  4. * Перепад температур по горизонталі
  5. Перепад температур по діагоналі
 1255. Назвіть показники температурного режиму приміщень:
  1. Радіаційна температура
  2. Еквівалентно-ефективна температура
  3. Перепад температур по діагоналі
  4. * Добовий перепад температури
  5. Результуюча температура
 1256. Назвіть стадії адаптаційного процесу, які слід ураховувати в ході гігієнічних досліджень:
  1. Стадія максимальної працездатності
  2. Стадія зниження працездатності
  3. * Стадія формування довгострокової адаптації
  4. Стадія неповної компенсації
  5. Стадія кінцевого пориву
 1257. Назвіть стадії адаптаційного процесу, які слід ураховувати в ході гігієнічних досліджень:
  1. Стадія втягнення у діяльність, що виконується
  2. Стадія максимальної працездатності
  3. Стадія зниження працездатності
  4. * Стадія довгострокової адаптації, що сформована
  5. Стадія неповної компенсації
 1258. Назвіть стадії адаптаційного процесу, які слід ураховувати в ході гігієнічних досліджень:
  1. Стадія максимальної працездатності
  2. Стадія зниження працездатності
  3. Стадія неповної компенсації
  4. * Стадія виснаження
  5. Стадія кінцевого пориву
 1259. Назвіть тип комбінованої дії шкідливих чинників навколишнього середовища:
  1. Біотична дія
  2. * Адитивна дія (сумація)
  3. Конкурентна дія
  4. Змішана дія
  5. Локальна дія
 1260. Назвіть тип комбінованої дії шкідливих чинників навколишнього середовища:
  1. * Синергізм або потенціювання
  2. Конкурентна дія
  3. Змішана дія
  4. Локальна дія
  5. Узагальнена дія
 1261. Назвіть тип комбінованої дії шкідливих чинників навколишнього середовища:
  1. * Антагонізм
  2. Змішана дія
  3. Локальна дія
  4. Узагальнена дія
  5. Абіотична дія
 1262. Назвіть установки, що слід використовувати у ході проведення лабораторного гігієнічного експерименту на тваринах:
  1. Витяжні шафи
  2. * Спеціальні камери
  3. Польові лабораторії
  4. Адаптометри
  5. Скляні ємності
 1263. Назвіть форми санітарного нагляду, що використовуються у гігієні:
  1. Плановий, попередній
  2. * Поточний, попереджувальний
  3. Щоквартальний, позаплановий
  4. Періодичний, плановий
  5. Поглиблений, щоденний
 1264. Найбільш небезпечним для здоров'я людини компонентом у складі вихлопних газів автотранспорту є:
  1. * Оксид вуглецю
  2. Сажа
  3. Азот
  4. Альдегід
  5. Перекис
 1265. Напрям зв'язку при кореляційному аналізі може бути:
  1. * прямим і зворотним;
  2. ірраціональним;
  3. позитивним;
  4. непрямим і прямим;
  5. достовірним і недостовірним.
 1266. Не можна знищувати разом з побутовим сміттям особливо небезпечні для навколишнього середовища і здоров'я людей спецвідходи, до яких відносяться:
  1. пестициди, що містяться у відходах виробництва хімічних засобів захисту рослин;
  2. радіоактивні відходи, що утворюються на підприємствах, що використовують радіонукліди, атомних електростанціях;
  3. ртуть і її сполуки - відходи хімічної промисловості;
  4. * усе вірно
  5. сполуки свинцю, що містяться у відходах нафтопереробної і лакофарбної промисловості;
 1267. Ноосфера Землі це:
  1. сукупність атмосфери, гідросфери, літосфери Землі;
  2. найбільш діяльний шар живої речовини Землі;
  3. * оболонка Землі, куди розповсюджується науково - технічна і інша діяльність людини і її результати;
  4. частина атмосфери, гідросфери і літосфери Землі, населені живими організмами;
  5. частина навколишнього середовища, яке визначає суспільні і матеріальні умови людини.
 1268. Один з варіантів післядії промислових отрут при хронічному професійному отруєнні:
  1. порушення дезінтоксикаційної функції печінки;
  2. порушення функції сечостатевої системи;
  3. * матеріальна кумуляція (накопичення отрути);
  4. дисбаланс обмінних процесів;
  5. пригнічення клітинного імунітету.
 1269. Один з варіантів післядії промислових отрут при хронічному професійному отруєнні:
  1. дисбаланс обмінних процесів;
  2. пригнічення клітинного імунітету;
  3. порушення дезінтоксикаційної функції печінки;
  4. порушення функції сечостатевої системи;
  5. * неспецифічна дія.
 1270. Один з варіантів післядії промислових отрут при хронічному професійному отруєнні:
  1. пригнічення клітинного імунітету;
  2. дисбаланс обмінних процесів;
  3. порушення функції сечостатевої системи;
  4. * функціональна кумуляція;
  5. порушення дезінтоксикаційної функції печінки.
 1271. Одночасна дія на організм декількох отрут (комбінація) може супроводжуватися:
  1. матеріальною кумуляцією;
  2. функціональною кумуляцією;
  3. гіпертермічною реакцією;
  4. різким порушенням кровотворної функції;
  5. * ефектом нейтралізації.
 1272. Одночасна дія на організм декількох промислових отрут ( комбінована дія) може супроводжуватися:
  1. гіпертермічною реакцією;
  2. порушення кровотворної функції;
  3. ефектом матеріальної кумуляції;
  4. * ефектом суммації;
  5. ефектом фукціональної кумуляції.
 1273. Окис вуглецю – це:
  1. безбарвний газ з різким задушливим запахом;
  2. газ жовто-зеленого кольору, без запаху;
  3. * безбарвний газ без запаху;
  4. газ жовто-зеленого кольору, з різким запахом;
  5. безбарвний газ із слабким невизначеним запахом.
 1274. Опосередкована дія забруднювача на організм це:
  1. один забруднювач безпосередньо впливає на організм одним шляхом (способом);
  2. * один забруднювач впливає на організм через різні шляхи і способи, включаючи чинники ризику;
  3. один забруднювач впливає на організм через різні шляхи надходження (вода, повітря, їжа);
  4. декілька забруднювачів однієї природи з одного середовища впливають на організм;
  5. декілька забруднювачів різної природи впливають на організм.
 1275. Основна патогенетична ознака при гострій інтоксикації оксидом вуглецю (ІІ):
  1. порушення активності ферментів (перш за все дихальних);
  2. утворення метгемоглобіну (гіпоксія);
  3. * утворення карбоксигемоглобіну (гіпоксемія);
  4. параліч центрів довгастого мозку;
  5. розлад діяльності системи, виділення (уремія).
 1276. Основна складова частина навколишнього середовища, що впливає на здоров'я людини:
  1. * вода;
  2. вуглекислий газ в атмосфері;
  3. ксенобіотики;
  4. пестициди в грунті;
  5. вологість повітря.
 1277. Основна складова частина навколишнього середовища:
  1. пестициди в продуктах харчування;
  2. * грунт;
  3. температура повітря;
  4. вміст радіонуклідів у воді;
  5. вуглекислий газ в атмосфері.
 1278. Основна умова доцільності епідеміологічних досліджень здоров'я населення у зв'язку із забрудненням навколишнього середовища методом епідеміологічного аналізу - вибір:
  1. зон спостереження з однаковим рівнем забруднення навколишнього середовища;
  2. 2-х зон спостереження з однорідними клімато-погодними умовами;
  3. 4-х зон спостереження з однаковою чисельністю населення;
  4. * контрольної і дослідної зон спостереження з різницею інтенсивності забруднення навколишнього середовища не менше, ніж в 2-4 рази;
  5. контрольної і дослідної зон спостереження з однаковою чисельністю проживаючого населення.
 1279. Основні віддалені наслідки впливу хімічних чинників навколишнього середовища на організм людини:
  1. Локальна дія
  2. * Мутагенна дія
  3. Матеріальна дія
  4. Фізіологічна дія
  5. Інформаційна дія
 1280. Основні віддалені наслідки впливу хімічних чинників навколишнього середовища на організм людини:
  1. Загальна дія
  2. * Тератогенна дія
  3. Матеріальна дія
  4. Фізіологічна дія
  5. Інформаційна дія
 1281. Основні джерела забруднення атмосферного повітря:
  1. Виверження вулканів
  2. Водний транспорт
  3. Стічні води промислового виробництва
  4. * Енергетичні та теплові установки, викиди хімічного виробництва
  5. Біологічні забруднювачі
 1282. Особи з факторами ризику належать до групи здоров"я:
  1. першої
  2. * другої
  3. третьої
  4. четвертої
  5. п"ятої
 1283. Передбачається, що основною причиною виникнення «озонових дірок» є попадання у верхні шари атмосфери:
  1. NO+SO2;
  2. H2S+SO3;
  3. * оксидів азоту і фреонів;
  4. NO + NH3 і CO2.
  5. CO2+NO2
 1284. Перерахуйте зрушення у стані здоров'я та захворювання, що зумовлені недостатнім освітленням:
  1. * Нервово- емоційні зрушення
  2. Зниження резистентності капілярів
  3. Гіпертермія
  4. Астигматизм
  5. Ксерофтальмія
 1285. Перерахуйте зрушення у стані здоров'я та захворювання, що зумовлені недостатнім освітленням:
  1. * Порушення постави
  2. Астигматизм
  3. Ксерофтальмія
  4. Зниження апетиту
  5. Гемералопія
 1286. Перерахуйте зрушення у стані здоров'я та захворювання, що зумовлені недостатнім освітленням:
  1. Зниження резистентності капілярів
  2. Ксерофтальмія
  3. Зниження апетиту
  4. * Міопія
  5. Гемералопія
 1287. Перерахуйте методи дослідження штучного освітлення в приміщенні:
  1. Статистичний
  2. Популяційний
  3. Біохімічний
  4. Фізичний
  5. * Описовий
 1288. Перерахуйте методи дослідження штучного освітлення в приміщенні:
  1. Біохімічний
  2. Фізичний
  3. Лінійний
  4. Геометричний
  5. * Розрахунковий
 1289. Перерахуйте методи дослідження штучного освітлення в приміщенні:
  1. Статистичний
  2. Біохімічний
  3. Фізичний
  4. Лінійний
  5. * Світлотехнічний
 1290. Перерахуйте основні види профілактики:
  1. Другорядна, функціональна
  2. Комбінаційно-діскретна
  3. * Первинна, вторинна
  4. Адміністративно-примусова
  5. Законодавча
 1291. Перерахуйте різновиди епідеміологічного методу гігієнічних досліджень:
  1. Санітарний опис
  2. Санітарна експертиза
  3. * Санітарно-статистичний метод
  4. Поглиблене санітарне обстеження
  5. Лабораторний гігієнічний експеримент
 1292. Перерахуйте різновиди епідеміологічного методу гігієнічних досліджень:
  1. Санітарний опис
  2. Санітарна експертиза
  3. * Медичне обстеження популяцій
  4. Лабораторний гігієнічний експеримент
  5. Натурний гігієнічний експеримент
 1293. Період дії орієнтовно безпечних рівнів діяння (ОБРД) складає:
  1. Два роки
  2. Один рік
  3. * Три роки
  4. П"ять років
  5. Чотири роки
 1294. Під безпекою хімічного фактору для людини розуміють:
  1. * Відсутність будь-яких уражень при дії речовини дозволеним способом і в допустимій кількості
  2. Відсутність хронічних отруєнь
  3. Відсутність гострих отруєнь
  4. Відсутність алергенної дії
  5. Відсутність шкірно-резорбтивної дії
 1295. Поєднана дія – це сумісна дія:
  1. Двох і більше хімічних чинників, що надходять інгаляційним і пероральним шляхом
  2. Двох і більше хімічних чинників, що надходять інгаляційним шляхом
  3. Шуму і вібрації
  4. * Високої температури і хімічних чинників, що надходять з водою
  5. Високої температури і тиску
 1296. Поєднаною називається така дія, при якій:
  1. одна і та ж речовина поступає в організм з різних середовищ біосфери;
  2. з одного середовища в організм поступає декілька забруднювачів;
  3. * на організм людини одночасно впливають два або більше чинників різної природи;
  4. одна речовина поступає в організм з одного середовища біосфери;
  5. декілька речовин в організм поступає з різних середовищ біосфери.
 1297. Показники забруднення атмосфери, що вимагають обліку класу небезпеки речовин:
  1. кратність перевищення ГДК м.р.
  2. кратність перевищення ГДК с.с.
  3. індекс забруднення атмосфери (ІЗА)
  4. показник «Ксум»
  5. * кратність перевищення ГДК с.с. і показник «Ксум»
 1298. Показники, використовувані для оцінки здоров'я населення:
  1. демографічні
  2. фізичний розвиток
  3. захворюваність, інвалідність
  4. донозологічні стани
  5. * вірно все
 1299. Попередній санітарний нагляд – це:
  1. Попередження інфекційної захворюваності.
  2. Попередження харчових отруєнь.
  3. Попередження професійної захворюваності.
  4. * Контроль за будівництвом нових об’єктів.
  5. Попередження санітарно-гігієнічних порушень під час експлуатації об’єктів.
 1300. Постанова про закриття об’єкту означає:
  1. Ліквідацію об’єкта.
  2. Закриття об’єкта на постійно.
  3. Закриття на певний термін.
  4. * Закриття до усунення виявлених недоліків.
  5. Закриття до подальшого розпорядження.
 1301. Потенціювання – це тип комбінованої дії хімічних речовин, при якому їх сумісний ефект:
  1. Менший, ніж сума ефектів кожної з речовин при їх ізольованій дії на організм
  2. * Перевищує суму ефектів кожної з речовин при їх ізольованій дії
  3. Дорівнює сумі ефектів кожної з речовин при ізольованій дії
  4. Дорівнює ефекту, котрий викликається однією з речовин при ізольованій дії
  5. Поява якісно нових ефектів дії суміші речовин, котрі не проявляються при індивідуальній дії кожної з речовин
 1302. При введенні підприємства в експлуатацію потрібні розрахунки ГДВ:
  1. * для всіх компонентів викидів, що входять у викид
  2. для речовин, що становлять основну частину викиду
  3. для речовин, небезпека яких для життя і здоров'я людини не встановлена
  4. нічого з цього
  5. вірно все
 1303. При виявленні викидів шкідливих речовин, для яких не встановлені ГДК, санітарний лікар повинен:
  1. Запропонувати забезпечити розробку ГДК
  2. Запропонувати розробку ОБРД
  3. * Заборонити викид
  4. Направити інформацію у місцеві органи влади
  5. Визначити вміст шкідливих речовин
 1304. При зворотному кореляційному зв'язку:
  1. із збільшенням інтенсивності чинника рівень захворюваності населення підвищується;
  2. із збільшенням інтенсивності чинника рівень здоров'я населення стабілізується;
  3. із зниженням інтенсивності чинника рівень здоров'я населення знижується;
  4. * із зниженням інтенсивності чинника рівень здоров'я населення підвищується;
  5. змін здоров'я населення немає.
 1305. При здійсненні державного санітарного нагляду за станом атмосферного повітря санітарний лікар не повинен:
  1. * Проводити розрахунки розсіювання шкідливих речовин в атмосферному повітрі
  2. Визначати достатність розміру санітарно-захисних зон
  3. Визначати об'єм досліджень
  4. Запропонувати забезпечити розробку ГДК
  5. Заборонити викид
 1306. При прямому кореляційному зв'язку:
  1. * із збільшенням інтенсивності чинника рівень захворюваності населення підвищується;
  2. із збільшенням інтенсивності чинника рівень здоров'я населення погіршується;
  3. із зниженням інтенсивності чинника рівень здоров'я населення стабілізується;
  4. із зниженням інтенсивності чинника рівень здоров'я населення підвищується;
  5. змін здоров'я населення немає.
 1307. При розподілі промислових отрут в організмі швидкість і ступінь проникнення їх в клітини залежить від приналежності отрути до :
  1. кислотної або лужної групи;
  2. * електролітів або неелектролітів;
  3. органічних речовин (менш токсичні);
  4. неорганічних речовин (токсичніші);
  5. групи галоїдів (найбільш токсичні).
 1308. Провідний метод гігієнічних досліджень:
  1. Метод математичного моделювання
  2. * Епідеміологічний метод
  3. Ентомологічний
  4. Популяційний метод
  5. Метод мозкового штурму
 1309. Провідний метод гігієнічних досліджень:
  1. Метод математичного моделювання
  2. * Метод гігієнічного експерименту
  3. Ентомологічний метод
  4. Популяційний метод
  5. Метод мозкового штурму
 1310. Провідний метод гігієнічних досліджень:
  1. Метод математичного моделювання
  2. Ентомологічний метод
  3. Популяційний метод
  4. Метод мозкового штурму
  5. * Метод санітарної експертизи
 1311. Протокол – це документ, який:
  1. Фіксує недоліки.
  2. Дає пропозиції.
  3. Є приписом.
  4. * Є фінансовим стягненням.
  5. Має застережну дію.
 1312. Пряма дія забруднювача навколишнього середовища на організм це:
  1. * один забруднювач безпосередньо впливає на організм одним шляхом (способом);
  2. один забруднювач впливає на організм через різні шляхи і способи, включаючи чинники ризику;
  3. один забруднювач впливає на організм через різні шляхи надходження (вода, повітря, їжа);
  4. декілька забруднювачів однієї природи з одного середовища впливають на організм;
  5. декілька забруднювачів різної природи впливають на організм.
 1313. Регресійний аналіз дозволяє:
  1. * вивести рівняння регресії і визначити прогнозований рівень здоров'я залежно від інтенсивності впливаючих чинників;
  2. встановити напрям впливу чинників середовища;
  3. встановити ступінь впливу чинників середовища;
  4. встановити достовірність впливу чинників середовища;
  5. вивести рівняння кореляції, по якому прогнозується рівень здоров'я населення.
 1314. Різновиди чинників навколишнього середовища за походженням:
  1. етіологічні, екологічні, біологічні;
  2. чинники етіологічні і чинники ризику;
  3. соціальні, біотичні і абіотичні;
  4. * хімічні, фізичні, біологічні і соціальні;
  5. ентомологічні, географічні і етнографічні.
 1315. Розміри санітарно-захисної зони підприємства встановлюються залежно від:
  1. потужності підприємства, токсичності і небезпеки викидів в атмосферу, висоти організованого викиду
  2. взаєморозташування промислової і селітебної зон з урахуванням вітрового режиму місцевості
  3. розмірів селітебної зони
  4. * потужності підприємства, токсичності і небезпеки викидів в атмосферу, висоти організованого викиду і інтенсивності виробничого шуму і напруженості ЕМ-поля
  5. інтенсивності виробничого шуму і напруженості ЕМ-поля
 1316. Серед побутових відходів спецвідходами, небезпечними для навколишнього середовища і здоров'я людей є:
  1. ртутні термометри;
  2. невикористані медикаменти;
  3. залишки хімічних засобів захисту рослин (отрутохімікати);
  4. * усе вірно ;
  5. залишки фарб, лаків, антикорозійних засобів, клеїв, засобів побутової хімії;
 1317. Соціально-гігієнічне значення забруднення навколишнього середовища:
  1. * впливає на санітарні умови життя;
  2. збільшує втрати сировинних ресурсів з відходами;
  3. прискорює урбанізацію;
  4. посилення міграції населення в міста;
  5. розвиток промисловості.
 1318. Соціально-гігієнічне значення забруднення навколишнього середовища:
  1. вплив на здоров'я населення;
  2. прискорення урбанізації;
  3. посилення міграції населення в міста;
  4. зростання міжнаціональних шлюбів;
  5. * економічні втрати унаслідок підвищення захворюваності.
 1319. Соціально-гігієнічне значення забруднення навколишнього середовища:
  1. прискорення урбанізації;
  2. небезпека глобальних наслідків для біосфери;
  3. посилення міграції населення в міста;
  4. * вплив на санітарні умови життя і здоров'я людей;
  5. індустріалізація будівництва в містах.
 1320. Спостереження за забрудненням навколишнього середовища і станом здоров'я населення дозволяє вирішувати наступні наукові завдання:
  1. * встановлення кількісних залежностей, підтвердження експериментальних даних на тваринах
  2. ранжування по гостроті проблемних ситуацій
  3. нічого з цього
  4. визначення економічного збитку, населення, що наноситься здоров'ю
  5. визначення розмірів компенсацій індивіду і охороні здоров'я
 1321. Спостереження за забрудненням навколишнього середовища і станом здоров'я населення дозволяє вирішувати наступні наукові завдання:
  1. встановлення кількісних залежностей
  2. * підтвердження експериментальних даних на тваринах і визначення економічного збитку, населення, що наноситься здоров'ю
  3. підтвердження експериментальних даних на тваринах
  4. визначення економічного збитку, населення, що наноситься здоров'ю
  5. визначення розмірів компенсацій індивіду і охороні здоров'я
 1322. Спрямованість, силу, ступінь і достовірність впливу факторів навколишнього середовища на здоров"я населення дозволяє:
  1. * дисперсійний аналіз
  2. кореляційно-регресійний аналіз
  3. дискримінантний аналіз
  4. кластер-аналіз
  5. комплексний аналіз
 1323. Суть методики виявлення забруднення навколишнього середовища на здоров'я населення за оцінними шкалами:
  1. * залежність вірогідної зміни здоров'я населення від кратності перевищення ГДК забруднюючих речовин;
  2. розрахунок коефіцієнтів кореляції;
  3. виконання регресійного аналізу;
  4. побудова кореляційних решіток;
  5. залежність кратності перевищення ГДК забруднюючих речовин від вірогідної зміни стану здоров'я населення.
 1324. Тератогенність – це здатність ксенобіотика спричиняти (викликати) у лабораторних тварин чи людини:
  1. Сенсибілізацію
  2. * Структурні вади розвитку
  3. Порушення функції розмноження
  4. Токсичну дію на розвиток зародку або плоду
  5. Мутації
 1325. Технічні умови на проектування видаються:
  1. Санепідемстанцією
  2. Пожежною інспекцією
  3. Екологічною службою
  4. * Комунальною службою
  5. Архітектором
 1326. Токсична дія промислових отрут на організм залежить від:
  1. радіаційного фону повітря робочої зони;
  2. рівня шуму і вібрації в робочій зоні;
  3. електричного стану повітря робочої зони;
  4. * ступені розчинності отрут в жирах (ліпоїдах);
  5. співвідношення легких і важких аероіонів в повітрі робочої зони.
 1327. Токсична дія промислових отрут на організм залежить від:
  1. ступені іонізації повітря робочої зони;
  2. * хімічної структури отрути;
  3. особливостей технологічного процесу;
  4. електричного стану повітря робочої зони;
  5. радіаційного фону повітря робочої зони.
 1328. У випадку, коли об’єкт є небезпечним в епідемічному відношенні:
  1. Складається акт.
  2. Даються пропозиції по усуненню недоліків.
  3. Дається припис.
  4. Складається протокол про санітарне порушення.
  5. * Закривається об’єкт.
 1329. У відповідності з Законом України "Про охорону навколишнього природного середовища" платня за її забруднення встановлюється на підставі:
  1. * лімітів викидів і скидів і розміщення відходів і нормативів платежів
  2. ГДС і ГДВ
  3. тимчасово погоджених викидів і тимчасово погоджених скидів
  4. відшкодування збитків, спричинених забрудненням
  5. нормативів платні за використання ресурсів
 1330. У комплекс заходів щодо санітарної охорони атмосферного повітря входять розділи:
  1. * архітектурно-планувальні, технічні, санітарно-технічні, техніко-економічні
  2. економічні, санітарно-технічні
  3. технологічні, санітарно-технічні
  4. аварійні, адміністративні
  5. адміністративні, санітарно-технічні, архітектурно-планувальні
 1331. У природних екосистемах через трофічні рівні постійно здійснюється:
  1. кругообіг речовин і кругообіг енергії;
  2. однонаправлений потік речовин і енергії;
  3. однонаправлений потік речовин і кругообіг енергії;
  4. * кругообіг речовин і однонаправлений потік енергії;
  5. кругообіг речовин, енергії і інформації.
 1332. У чому полягає суть вибору зон спостереження в епідеміологічних дослідженнях?
  1. вибір зон спостереження з однаковим рівнем смертності;
  2. вибір зон спостереження з різним рівнем смертності;
  3. вибір зон спостереження з однаковим рівнем захворюваності;
  4. * вибір дослідної і контрольної зон спостереження, що відрізняються інтенсивністю досліджуваного етіологічного чинника в 2-4 рази;
  5. вибір такої досвідченої зони спостереження, в якій інтенсивність етіологічного чинника вище, ніж в контрольній зоні.
 1333. У чому полягає суть чинника ризику?
  1. визначає характер виникнення захворювання;
  2. це причина патологічного процесу;
  3. дія на організм людини, що сприяє захворюванню, як його причина;
  4. * додаткова дія на організм, що усугубляє етіологічно і сприяє розвитку захворювання;
  5. вплив на організм, що ослабляє дію етіологічного чинника.
 1334. Укажіть вид впливу шкідливих чинників навколишнього середовища різного походження на організм людини:
  1. Індивідуальний
  2. Соматичний
  3. Змішаний
  4. * Комплексний
  5. Стохастичний
 1335. Укажіть вид впливу шкідливих чинників навколишнього середовища різного походження на організм людини:
  1. Індивідуальний
  2. * Комбінований
  3. Популяційний
  4. Соматичний
  5. Змішаний
 1336. Укажіть вид впливу шкідливих чинників навколишнього середовища різного походження на організм людини:
  1. Популяційний
  2. * Поєднаний
  3. Соматичний
  4. Змішаний
  5. Стохастичний
 1337. Укажіть нормативи вологості приміщення у житловому приміщенні:
  1. Оптимальна 10 - 90%
  2. * Оптимальна 40 - 60%
  3. Оптимальна 30 - 70%
  4. Оптимальна 20 - 80%
  5. Оптимальна 20 -30 %
 1338. Укажіть показники ефективності вентиляції житлового приміщення за величиною концентрації вуглекислого газу:
  1. Добра, концентрація вуглекислого газу більше 0,085%
  2. * Добра, концентрація вуглекислого газу менше 0,07%
  3. Добра, концентрація вуглекислого газу дорівнює 0,11%
  4. Задовільна, концентрація вуглекислого газу більше 0,1%
  5. Задовільна, концентрація вуглекислого газу менше 0,1%
 1339. Фоновий рівень забруднення атмосферного повітря – це:
  1. * Сумарна концентрація шкідливих речовин в атмосферному повітрі, яка створюється іншими джерелами, виключаючи те, що розглядається
  2. Рівень забруднення, отриманий при відборі проб на маршрутних постах
  3. Максимальний рівень забруднення повітря на даній території
  4. Вміст хімічних речовин в повітрі
  5. Рівень забруднення речовинами в даний момент
 1340. Чинник ризику - чинник будь-якої природи:
  1. Екологічний, який може збільшити частоту захворювань;
  2. Побутовий, який може збільшити частоту захворювань;
  3. Способу життя, який може порушити стан здоров'я;
  4. Виробничий, який може збільшити частоту захворювань;
  5. * Все правильно
 1341. Чинники, що впливають на стан здоров'я населення:
  1. соціальні
  2. спадкові
  3. медичні
  4. антропогенні , природно-кліматичні
  5. * вірно все
 1342. Чому ГДК хімічних речовин і пилу, що забруднюють повітря виробничих приміщень, завжди вище за ГДК цих же речовин для атмосферного повітря?
  1. тому що в умовах виробництва можуть використовуватися індивідуальні засоби захисту;
  2. тому що в умовах виробництва можуть використовуватися колективні засоби захисту;
  3. тому що в умовах виробництва можуть використовуватися індивідуальні і колективні засоби захисту;
  4. у виробничих умовах застосовується комплекс захисних заходів: архітектурно-планувальні, санітарно-гігієнічні і медико-профілактичні;
  5. * тому що на виробництві працюють дорослі і здорові (18-60 років) чоловіки і жінки, а атмосферним повітрям дихають немовлята, люди похилого віку, хворі.
 1343. Шкідлива дія теплового забруднення на водні екосистеми виражається в тому, що при підвищенні температури води:
  1. тваринам потрібно більше кисню, оскільки в теплій воді його вміст знижений;
  2. * усе вірно ;
  3. посилюється сприйнятливість організмів до токсичних речовин;
  4. спостерігається заміна звичайних організмів іншими, менш бажаними;
  5. знижується біорізноманітність гідросистем.
 1344. Що дозволяє встановити кореляційний аналіз при оцінці впливу навколишнього середовища на здоров'я населення?
  1. частку впливу окремого чинника від суми;
  2. * силу впливу;
  3. коефіцієнт регресії;
  4. варіабельність впливу;
  5. вірогідність впливу.
 1345. Що називається етіологічним чинником?
  1. додаткова дія на організм, сприяюча появі хвороби, не будучи його безпосередньою причиною;
  2. додаткова дія на організм, сприяюча смерті, не будучи його безпосередньою причиною;
  3. * причина патологічного процесу в організмі;
  4. причина функціонального процесу;
  5. обставини і умови, що приводять до втрати працездатності людини або її інвалідності.
 1346. Що називається зоною спостереження в епідеміологічних дослідженнях?
  1. досліджувана територія з певними клімато-географічними особливостями;
  2. район спостереження, що характеризується необхідною чисельністю населення;
  3. місцевість, що характеризується різними умовами проживання промисловістю і чисельністю населення;
  4. район, де постійно реєструється підвищений рівень специфічної захворюваності;
  5. * досліджувана територія з необхідною чисельністю населення, подібними умовами проживання, але з різною поширеністю і інтенсивністю етіологічних чинників, що вивчаються.
 1347. Що не відноситься до суспільних факторів навколишнього середовища
  1. Демографія
  2. Економіка.
  3. * Вібрація.
  4. Освіта
  5. Культура.
 1348. Що не відноситься до хімічних факторів навколишнього середовища?
  1. Окисли азоту
  2. * Шум.
  3. Концентрація вуглекислоти.
  4. Оксиди сірки
  5. Чадний газ
 1349. Що таке адитивна дія факторів навколишнього середовища?
  1. * проста сумація їх впливу
  2. підсилення впливу, який перевищує суму впливу діючих факторів
  3. ослаблення впливу одного фактора іншим
  4. здатність посилювати перебіг захворювання або змінювати імунобіологічну резистентність організму
  5. здатність спричиняти розвиток патологічних процесів після того, як уже закінчилося отруєння
 1350. Що таке антагоністична дія факторів навколишнього середовища?
  1. проста сумація їх впливу
  2. підсилення впливу, який перевищує суму впливу діючих факторів
  3. * ослаблення впливу одного фактора іншим
  4. здатність посилювати перебіг захворювання або змінювати імунобіологічну резистентність організму
  5. здатність спричиняти розвиток патологічних процесів після того, як уже закінчилося отруєння
 1351. Що таке гранично допустиме забруднення?
  1. це максимальна концентрація речовини-забруднювача, яка визнається орі єнтовно безпечною при впливі на людину та приймається як тимчасовий гігієнічний норматив
  2. * відносний інтегральний критерій оцінки забруднення повітря, який визначає інтенсивність та характер комбінованого впливу всієї сукупності присутніх у ньому шкідливих домішок
  3. це максимальна концентрація, при дії якої упродовж усього життя людини не виникає прямого або опосередкованого несприятливого впливу на теперішнє і майбутнє покоління, не знижується працездатність людини, не погіршується її самопочуття та санітарно-побутові умови життя.
  4. Правильно А і С
  5. Правильна вілповідь відсутня
 1352. Що таке синергічна дія факторів навколишнього середовища?
  1. проста сумація їх впливу
  2. * підсилення впливу, який перевищує суму впливу діючих факторів
  3. ослаблення впливу одного фактора іншим
  4. здатність посилювати перебіг захворювання або змінювати імунобіологічну резистентність організму
  5. здатність спричиняти розвиток патологічних процесів після того, як уже закінчилося отруєння
 1353. Явища, пов'язані з певними порушеннями в стані здоров'я унаслідок недостачі або надлишку деяких хімічних елементів на території, називаються:
  1. канцерогенезом;
  2. сенсибілізацією;
  3. * ендемічними захворюваннями;
  4. мутагенезом;
  5. алергічними захворюваннями
 1354. Явище, коли один екофактор підсилює дію іншого, називається:
  1. аменсалізмом;
  2. * синергізмом;
  3. адаптацією;
  4. антогонізмом;
  5. коменсалізмом.
 1355. Який гігієнічний норматив обґрунтовують з використанням методу лабораторного гігієнічного експерименту:
  1. Середня доза
  2. * Гранично допустима концентрація
  3. Середня концентрація
  4. Смертельна доза
  5. Межа дози
 1356. Який гігієнічний норматив обґрунтовують з використанням методу лабораторного гігієнічного експерименту:
  1. * Орієнтовно безпечний рівень впливу
  2. Середній рівень
  3. Середня концентрація
  4. Смертельна доза
  5. Межа дози
 1357. Який з перерахованих чинників відноситься до чинників ризику при серцево-судинних захворюваннях:
  1. ожиріння;
  2. важкість і напруженість праці;
  3. гіподинамія;
  4. * група крові;
  5. професійні шкідливості.
 1358. Який з перерахованих чинників ризику відноситься до групи “спосіб життя”?
  1. * гіпокінезія;
  2. забруднення грунту;
  3. неефективні профілактичні заходи;
  4. групова приналежність крові;
  5. шкідливі умови праці.
 1359. Який з перерахованих чинників ризику відносяться до генетичних?
  1. невчасна медична допомога;
  2. забруднення води;
  3. вживання наркотиків;
  4. * групова приналежність крові;
  5. психогенні.
 1360. Який з перерахованих чинників ризику відносяться до екологічних?
  1. соціально - побутові умови;
  2. * забруднення повітря, води, грунту;
  3. низька якість медичної допомоги;
  4. куріння;
  5. нераціональне живлення.
 1361. Який показник характеризує фізіологічну дію хімічних речовин?
  1. Хромосомні аберації
  2. Активність ацетилхолінестерази
  3. * Нірковий рефлекс
  4. Загальна ембріональна смертність
  5. Вміст сульфгідрильних груп крові
 1362. Який час людина може прожити без атмосферного захисту:
  1. тижні;
  2. дні;
  3. годинник;
  4. хвилини;
  5. * секунди.
 1363. Який час людина може прожити без повітря?
  1. тижні;
  2. дні;
  3. годинник;
  4. * секунди, хвилини;
  5. секунди.
 1364. Який шар атмосфери є «покривалом», що оберігає живі організми на Землі, у тому числі і людини, від згубної дії ультрафіолетової радіації і підтримує тепловий режим на планеті:
  1. мезосфера;
  2. тропосфера;
  3. екзосфера;
  4. іоносфера;
  5. * стратосфера.
 1365. Які з перерахованих нижче хімічних речовин не є канцерогенами?
  1. нітрозаміни;
  2. сполуки нікелю і миш'яку;
  3. * натрію хлорид;
  4. бензапірен і інші ПАВ (поліциклічні ароматичні вуглеводні);
  5. поліхлоровані біфеніли;
 1366. Які з перерахованих чинників відносяться до етіологічних чинників ризику при вібраційній хворобі:
  1. вібрація;
  2. куріння;
  3. * гіподинамія;
  4. інтенсивний шум;
  5. нагріваючий мікроклімат.
 1367. Які з перерахованих чинників відносяться до чинників ризику при ртутному отруєнні?
  1. електромагнітні поля;
  2. * куріння;
  3. шум;
  4. ртуть і її сполуки;
  5. нераціональне харчування.
 1368. Які із перерахованих чинників відносяться до чинників ризику при вібраційній хворобі?
  1. вібрація;
  2. куріння;
  3. гіподинамія;
  4. пил;
  5. * охолоджуючий мікроклімат.
 1369. Які основні види досліджень необхідно провести у ході розробки та обґрунтування гігієнічних нормативів:
  1. Статистичні, математичні
  2. * Токсикологічні, фізіологічні, клініко-функціональні, бактеріологічні
  3. Балансові, хімічні, статичні
  4. Бюджетні, фізичні, хімічні
  5. Розрахункові, психофізіологічні
 1370. Які терміни-синоніми поняття “забруднене «оточуюче середовище»:
  1. топічне;
  2. ейтропічне;
  3. * денатуроване;
  4. антропобіотічне;
  5. мезотропічне.
 1371. Які терміни-синоніми поняття “забрудненене оточуюче середовище:
  1. * антропогенне;
  2. технотропне;
  3. ентропічне;
  4. типологічне;
  5. ноосферне.
 1372. Які терміни-синоніми поняття «забрудненене оточуюче середовище»:
  1. інтратехнічне;
  2. * техногенне;
  3. виробниче;
  4. селітебне;
  5. рекреаційне.
 1373. Які фактори навколишнього середовища слід вивчати з використанням методу натурного гігієнічного експерименту:
  1. Біологічні, мікробіологічні
  2. Бактеріологічні
  3. * Повітря, вода, грунт, соціальні умови
  4. Фізичні
  5. Хімічні
 1374. Яку з перерахованих речовин можна віднести до забруднювачів атмосферного повітря?
  1. кисень (16-21 %);
  2. * СО2 (понад 0,04 %);
  3. СО2 (до 0,04 %);
  4. азот;
  5. водяні пари.
 1375. Які з перерахованих речовин можна віднести до забруднювачів коров'ячого молока:
  1. жир;
  2. вода;
  3. кальцій, фосфор;
  4. білки молока;
  5. * важкі метали.
 1376. Дівчина 15 років, 2 група здоров'я, в листопаді почала загартовуватися, приймаючи холодний душ вранці ( температура води 10 0 С) . Проживає в неопалювальній квартирі ( температура повітря 12 0 С). Дайте рекомендації по здійсненню загартування.

A. *Загартування припинити до початку опалювання квартири і підвищення температури

повітря до 20 0 С

B. Загартування проводити щодня знижуючи температуру води на 2 0 С

C. Загартування проводити щодня, увечері перед сном знижуючи температуру води на 0,5 0 С

D. Загартування проводити щодня, знижуючи температуру води на 1 0 С

E. Загартування проводити щодня, вранці знижуючи температуру води на 1 0 С

 1. На підприємстві по виробництву синтетичних миючих засобів почастішали випадки захворювань ринітами, вазоринитами, фарингітами, дерматитами. В повітрі робочої зони присутній пил миючих засобів. Фахівці вважають, що клінічні прояви і зростання захворюваності обумовлені дією пилу. Які особливості дії пилу лежать в основі патогенезу?

A. * Алергічна дія

B. Загальнотоксична дія

C. Фіброгенноє дія

D. Канцерогенна дія

E. Дратівлива дія

 1. Помічник санітарного лікаря з гігієни дітей та підлітків проводила санітарно-освітню роботу в школі-інтернаті з питань загартування дітей. В основу запропонованої програми загартування були покладені такі принципи: поступовість, індивідуальність, комплексність, послідовність. Який з основних принципів загартування не враховано?

A. *Систематичність

B. Підвищення резистентності

C. Нарощування сили впливу

D. Нарощування інтенсивності впливу

E. Підвищення стійкості

 1. Для проведення гігієнічної експертизи дитячого взуття доставлені зразки з торгівельної мережі. Досліджено матеріал, фасон, форму, розмір, каблук. Яка висота каблука допустима для дитячого взуття?

A. *2-3 см

B. Взуття взагалі не повинно мати каблук.

C. 1-2 см

D. До 5 см.

E. Зручна для дитини.

 1. В лісовому літньому санаторії дітям з метою загартування організму проводять різні процедури. Вкажіть, яка з нижчеперелічених процедур є найбільш загартовуючою?

A. * Контрастний душ

B. Ранкова гімнастика на свіжому повітрі

C. Гігієнічний душ

D. Прогулянка на свіжому повітрі

E. Ванна з гідромасажем

 1. Молода сім’я, що веде здоровий спосіб життя, почала загартовуватись. Через деякий час з’явились ознаки загартування, а саме:

A. *Швидке відновлення температури шкіри після охолодження

B. Повільне відновлення температури шкіри після охолодження

C. Сильна рефлекторна реакція на місцеве охолодження

D. Виражена рефлекторна реакція на загальне охолодження

E. Збільшення частоти пульсу та частоти дихання

 1. В спортивному таборі, де на протязі літніх канікул тренуються діти та підлітки спортивного резерву країни, одним з обов’язкових заходів є загартування. Які існують види загартування?

A. *Водою, сонячними променями

B. Зменшенням атмосферного тиску

C. Сонячними променями,зміненням атмосферного тиску

D. Збільшенням кількості кисню в повітрі

E. Зменшенням кількості вуглекислоти в повітрі

 1. Молода жінка багато працює, перевтомлюється, палить. На прийомі у лікаря-гінеколога дізналась, що вагітна. До чого може призвести паління під час вагітності?

A. *Аномалії розвитку плоду

B. Багатоплідної вагітності

C. Шлунково-кишкових розладів вагітної

D. Токсикозу вагітних

E. Раку легенів

 1. У дитячий будинок поступила партія дитячої білизни від спонсора. Лікар дитячого будинку оцінюючи його встановив: білизна характеризується високою повітро- та теплопровідністю, гігроскопічністю та гідрофільністю. Тканина пориста та еластична. Чи відповідає тканина з якої виготовлена білизна для дітей гігієнічним вимогам?

A. *Відповідає

B. Не відповідає по повітропроникності

C. Не відповідає по гігроскопічності

D. Не відповідає по теплопровідності

E. Не відповідає по гідрофільності

 1. При гігієнічній експертизі тканини встановлено, що вона має низькі теплозахисні властивості, сприяє нагромадженню електричних зарядів на поверхні виробів, гідрофобна, ліпофільна. Для якої групи тканин характерні такі властивості?

A. *Синтетичних із хімічних волокон

B. Шовкових

C. Тонких лляних

D. Штучних

E. Вовняних

 1. В процесі гігієнічної експертизи тканини встановлено що вона має малу капілярність низкі теплозахисні властивості сприяє нагромадженню електричних зарядів на поверхні виробів. Яка група тканин характеризується такими властивостями?

A. Синтетична із хімічних волокон

B. Хутряна

C. Бавовняна

D. Вовняна

E. Тонка лляна

 1. Під час санітарно-гігієнічної експертизи дитячого одягу з натуральних матеріалів встановлено: натільна білизна для дітей дошкільного віку характеризується високими повітро- і паро- проникністю, гігроскопічністю і вологостійкістю. Тканина розріджена, пориста й еластична. Чи відповідає тканина гігієнічним вимогам?

A. *Відповідає

B. Не відповідає за гігроскопічністю

C. Не відповідає за вологостійкістю

D. Не відповідає за пористістю

E. Не відповідає за повітропроникністю

 1. У дитячому садочку для гігієнічних процедур використовується натрієве туалетне мило з вмістом вільного лугу 0,20%. Який вплив має таке мило на шкіру дітей?
 2. Бактерицидну;
 3. *Викликає сухість
 4. Зволожує шкіру;
 5. Пом’якшує шкіру;
 6. Дезодорує шкіру.
 7. Гігієнічна оцінка фізико-хімічних властивостей бавовняної тканини показала, що її гігроскопічність становить 4 %, капілярність – 110 мм/год., теплопровідность – 0,035 ккал/(м2·Сº), вологопоглинання – 200 г/м2, питома вага волокон – 1,52 г/см3. Який з перелічених показників потребує корекції?
 8. *Гігроскопічність;
 9. Капілярність;
 10. Теплопровідність;
 11. Вологопоглинання;
 12. Питома вага волокон.
 13. При виробництві білизни та рушників враховується здатність тканин вбирати крапельну-рідку вологу. Який показник характеризує цю властивість тканин?
 14. Повітропроникність;
 15. Паропроникність;
 16. *Капілярність;
 17. Вологомісткість;
 18. Гігроскопічність.
 19. При гігієнічній оцінці вологопровідності тканин, які використовувалися для пошиття зимової і літної білизни і сорочок, а також літніх костюмів було встановлено, що вона становить відповідно: 54; 58; 3; 3,9; 35 г/(м2·год). Вологопровідність тканин до якого виду одягу потребує корекції?
 20. Зимової білизни
 21. Літньої білизни
 22. Зимових сорочок
 23. Літніх сорочок
 24. *Літніх костюмів
 25. Працівниками СЕС було проведено дослідження підприємства середньої важкості. Виявлено, що в цеху температура повітря становить 37ºС, відносна вологість 70 %, швидкість руху повітря 0,4 м/с. Одяг з яких тканин не може забезпечити тепловий комфорт працюючих в даному випадку?
 26. Бавовняний;
 27. Лляний;
 28. Вовняний;
 29. *Синтетичний;
 30. Шовковий;
 31. У відділенні дитячої лікарні виявлено, що дитяча білизна, яка використовується, виготовлена з тканин: байка, фланель, бавовняний трикотаж, синтетична, батист. Білизни з якої тканини протипоказані в даному випадку?
 32. Байка;
 33. Фланель;
 34. Бавовняний трикотаж;
 35. Батист;
 36. * Синтетична.
 37. В селищі, що знаходиться в зоні добровільного відселення проведено радіометричний аналіз питної води з кирниці. В результаті проведеного дослідження встановлено, що вміст радіонуклідів 90 Sr становить 3,7 Бк/л.Чи дозволяється використання даної питної води ?

A. *Дозволяється

B. Заборонено.

C. Дозволяється вживати протягом 1 місяця.

D. Дозволяється вживати в обмеженій кількості.

E. Дозволяється вживати лише дорослому населенню.

 1. У населеному пункті К., після аварії на Чорнобильській АЕС і по теперішній час реєструється рівень радіації 16-20 мР/год. Які рекомендації ви можете запропонувати для раціоналізації харчування і профілактики дії іонізуючого випромінювання на людей, що проживають в даному населеному пункті.

A. *Збільшення у раціоні кількості білка, продуктів, багатих клітковиною, пектиновими речовинами, кальцієм, калієм, селеном, вітамінами.

B. Зменшення в раціоні кількості білків і жирів. Збільшення кількості мінеральних речовин і вітамінів.

C. Збільшення кількості бобових і злакових культур в раціоні.

D. Збільшення в раціоні кількості білка, жирів, крохмалю, заліза, цинку, йоду, фосфора, вітамінів

E. Збільшення в раціоні кількості білків, жирів і вітамінів, обмеження поступлення мінеральних солей

 1. В результаті аварії на АЕС, яка супроводжувалась викидом радіаційного палива в атмосферу, відбулося забруднення території радіонуклідами, що призвело до підвищення фону іонізуючого випромінювання. Збільшення частоти виникнення яких захворювань у населення цієї території слід очікувати в майбутньому?

A. *Злоякісні новоутворення

B. Захворювання шлунково-кишкового тракту

C. Очні хвороби

D. ЛОР-захворювання

E. Серцево-судинні захворювання

 1. Іонізуюча радіація, діючи на людину в дозах, значно перевищуючих фоновий рівень, викликає негативні детерміністичні, сомато-стохастичні, генетичні наслідки. Яка радіаційна патологія належить до генетичної?

A. *Хромосомні аберації

B. Лейкози

C. Пухлини

D. Променева хвороба

E. Скорочення тривалості життя

 1. Під час ремонтних робіт на атомній електростанції виникнув викид радіоактивних речовин у атмосферне повітря. Який першочерговий захід розслідування і ліквідації аварії?

A. *Радіаційний контроль

B. Контроль за виконанням ліквідаційних робіт

C. Обстеження місцевості

D. Контроль за додержанням правил безпеки

E. Контроль за ефективністю роботи вентиляційної системи

 1. Іонізуюче випромінювання є:

A. * Фізичним чинником навколишнього середовища.

B. Хімічним чинником навколишнього середовища.

C. Біологічним чинником.

D. Біохімічним чинником.

E. Механічним чинником

 1. Яка допускається величина сумарного опромінення персоналу, залученого до ліквідації наслідків промислової радіаційної аварії?

A. * Не перевищує 100 мЗв.

B. Не перевищує 200 мЗв.

C. Не перевищує 300 мЗв.

D. Не перевищує 350 мЗв.

E. Не перевищує 175 мЗв.

 1. Як вплинула аварія на ЧАЕС на навколишнє середовище та на стан здоров’я населення?

A. *Пройшов “йодний удар”, зараження місцевості радіонуклідами цезію-137 та стронцію-90. Підвищилась онкологічна захворюванність та дисплазії щитовидниї залози

B. Практично не вплинула

C. Незначно підвищився радіаційний фон.

D. Підвищилась захворюванність верхніх дихальних шляхів

E. Малі дози радіації корисні для здоров’я

 1. У випадках інкорпорації альфа-частинок в організм людини біологічна загроза значно зростає порівняно з дією бета-частинок і гамма-променів. З чим це пов’язано?

A. * Притаманна альфа-частинкам щільність іонізації найбільша

B. Найбільша проникна здатність

C. Найбільша швидкість руху

D. Найбільша довжина пробігу

E. Найбільший заряд

 1. У вагітної жінки, яка постійно проживає в районі АЕС, народилася дитина з ознаками порушення розвитку кісткової тканини, затримкою прорізування зубів. Останнє обумовлено високим вмістом у ґрунті й ґрунтовій воді радіоактивного:

A. * Стронцію

B. Йоду

C. Свинцю.

D. Фтору.

E. Миш'яку

 1. Працівник АЕС у результаті радіаційної аварії одержав дозу зовнішнього гамма-опромінення 3 Гр. Який перебіг гострої променевої хвороби виникне в нього?

A. * Променева хвороба середнього ступеня тяжкості

B. Легка форма променевої хвороби

C. Тяжка форма променевої хвороби

D. Дуже тяжка форма променевої хвороби

E. Зворотні зміни стану організму

 1. Які головні критерії вибору дозиметричної апаратури для радіаційно-дозиметричного контролю?

A. * Вид випромінювання, енергія випромінювання, діапазон величин, які виміряються.

B. Вага приладу.

C. Енергія випромінювання

D. Вид випромінювання.

E. Габарити приладу й умови його транспортування.

 1. У радіологічному відділенні для променевої терапії використовується гамма-випромінювач з ізотопом кобальту, що перебуває в сталевій ампулі. Який з перерахованих способів захисту персоналу від впливу іонізуючого випромінювання необхідно використовувати в першу чергу з урахуванням типу джерела?

A. * Екранування джерела

B. Санітарна обробка персоналу

C. Ефективна вентиляція приміщень

D. Використання засобів індивідуального захисту

E. Зонування приміщення

 1. На іспиті студент відповів екзаменатору, що найбільшим проникненням в організм людини характеризується гама-випромінювання. Правильною відповіддю є:

A. *гама-випромінювання.

B. бета-випромінювання;

C. нейтронне випромінювання;

D. альфа-випромінювання;

E. протонне випромінювання;

 1. Під час організації санітарно-курортного харчування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, було запропоновано забезпечити регламентований вміст у раціонах нітрієнтів , що вступають у конкретні взаємовідносини з радіонуклідами та запобігають їх всмоктуванню у травному тракті. Які нутрієнти мають пріоритетне значення для забезпечення вказаної біологічної дії?

A. *Калій, кальцій, харчові волокна

B. Залізо, цинк, легкозасвоювані вуглеводи

C. Жиророзчинні вітаміни, тваринні білки.

D. Рослинні жири, харчові волокна

E. Магній , фосфор, рослинні білки

 1. У працівника 4-го блоку ЧАЕС через три години після аварії з’явилися загальна слабкість, нудота й одноразове блювання. Через добу відзначалися швидка втомлюваність при фізичному навантаженні, зниження здатності до концентрації уваги. Визначте ступінь важкості гострої променевої хвороби.

A. *Легкий

B. Середній

C. Важкий

D. Дуже важкий

E. Радіаційне ураження відсутнє

 1. Після аварії на АЕС потерпілі скаржаться на нудоту, блювання, які виникли через 1,5 Години після аварії. Поглинута доза радіації складає 3 Гр. При огляді спостерігається почервоніння обличчя, ін’єкція склер. Визначте ступінь тяжкості гострої променевої хвороби у період первинної реакції.

A. * І

B. ІІ

C. IV

D. III

E. V

 1. Разом з лікарем радіологічної лабораторії Обл СЕС, Ви проводите радіометричне дослідження об'єктів довкілля за допомогою прилада. Виберіть якого.

A. *Радіометр

B. Люксметр

C. Шумомір

D. Анемометр

E. Гігрометр

 1. При обстеженні харчоблоку будинку відпочинку для дорослих, стало відомо, що напередодні на склад завезли овочеві консерви. При зовнішньому огляді банок відмічено: банки мають глибокі вм’ятини, при надавлюванні на дно і кришку углинаються усередину та не зразу повертаються в початкове положення, ржі не має, банки герметичні та змащені технічним жиром. Визначити бомбаж:

A. *Фізичний

B. Хімічний

C. Біологічний

D. Змішаний

E. Фізико-хімічний

 1. Укажіть основні види лікувально- профілактичного харчування:

A. *Лікувально-профілактичні раціони, молоко, кисломолочні продукти і пектин

B. Спеціальні пайки

C. Спеціальні сніданки і обіди

D. У будь-якому вигляді, що забезпечує добову калорійність раціону харчування

E. Стіл №15

 1. Укажіть страви і вироби, які заборонено виготовляти на підприємствах громадського харчування

A. *Вироби із м'ясних обрізків, макарони по-флотськи, приготування сиру із непастеризованого молока

B. Котлети із м'ясного фаршу

C. Кондитерські вироби

D. Котлети

E. Пиріжки з лівером

 1. Під час обстеження харчоблоку міської лікарні встановлено, що харчоблок розміщений у окремому корпусі, має весь необхідний склад приміщень і обладнання. Готова до споживання їжа транспортується у лікувальні корпуси закладу спеціальним медичним персоналом. Яку назву має такий вид харчоблоку лікарні?

A. *Централізована система

B. Децентралізована система

C. Лікарняна система

D. Громадське харчування

E. Лікувальне харчування.

 1. Під час обстеження підприємства громадського харчування перевірявся кондитерський цех, що входить до його складу. Враховуючи особливу значимість якості крему для кондитерських виробів, санітарний фельдшер перевірив, умови підготовки та обробки сировини, якість складових частин крему, його рецептуру, а також використання та зберігання напівфабрикатів, та готових кондитерських виробів. Яка сировина у кондитерському виробництві обробляється перед використанням за такою схемою: замочування у теплій водi на 5-10 хвилин, обробка 0,5 % розчином кальцинованої соди або 0,2 % харчової соди: дезiнфекцiя, сполiскування водою?

A. *Яйця

B. Цукор

C. Борошно

D. Вершкове масло

E. Молоко

 1. З якою метою використовується дієтичне харчування?

A. * Для профілактики і реабілітації хронічних захворювань в умовах трудової і побутової діяльності людини поза стаціонаром

B. Для попередження захворювань шлунково-кишкового тракту

C. Забезпечення організму основними нутрієнтами

D. Підвищення імунного стану організму

E. Профілактика професійних захворювань

 1. При проведенні санітарно – епідеміологічного обстеження їдальні помічник лікаря з гігієни харчування звернув увагу на додержання термінів генерального прибирання на харчоблоці. Як часто слід проводити генеральне прибирання?

A. *Один раз на місяць

B. Щоденно

C. Один раз на тиждень

D. Два рази на місяць

E. Щоквартально

 1. Здійснена перевірка організації харчування в школі – інтернаті, складений акт санітарно-гігієнічного обстеження. Що з нижче наведеного ви будете вважати порушенням?

A. *Добові проби зберігаються до ранку наступного дня

B. Облік температурного режиму проводиться лише 2 рази на день

C. Для миття скляного посуду та столових приладів використовуються 2 мийні ванни

D. Готові страви зберігаються на плиті 2 години

E. Генеральне прибирання проводиться 1 раз на місяць

 1. При перевірці харчоблоку дитячого дошкільного закладу, виявлено, що в пекарській шафі не працюють індикаторні лампи. Який захід адміністративного впливу може бути вами застосований?

A. *Повинно бути винесено обмеження асортименту виготовлюваних страв

B. Складений протокол про порушення санітарних норм

C. Винесена постанова про тимчасове припинення експлуатації харчоблоку

D. Застосована фінансова санкція

E. Відсторонена від роботи людина, відповідальна за організацію харчування

 1. Харчоблок медичного закладу - це:
 2. комплекс приміщень, в яких здійснюють прийом харчових продуктів, їх зберігання, первинну (холодну) і теплову кулінарну обробку і роздачу готової їжі;
 3. *комплекс спеціальних приміщень, в яких здійснюють прийом харчових продуктів, їх зберігання, первинну (холодну) і теплову кулінарну обробку і роздачу готової їжі;
 4. комплекс спеціальних приміщень, в яких здійснюють зберігання харчових продуктів, їх первинну (холодну) і теплову кулінарну обробку і роздачу готової їжі.
 5. комплекс складських, виробничих, службових і побутових (для персоналу) приміщень
 6. служби приготування їжі і буфетів-роздавальних зі столовими в палатних відділеннях
 7. До складу харчоблоків входять:
 8. служба приготування їжі;
 9. буфети та їдальні;
 10. кімнати прийому їжі персоналу;
 11. *служби приготування їжі і буфетів-роздавальних зі столовими в палатних відділеннях;
 12. все правильно.
 13. До складу служби приготування їжі входять такі приміщення:
 14. виробничі;
 15. складські;
 16. службові та побутові кімнати медперсоналу;
 17. *комплекс складських, виробничих, службових і побутових (для персоналу) приміщень
 18. комплекс складських, виробничих, службових приміщень
 19. Температура гарячої води у точці розбору на харчоблоці ЛПУ повинна бути не нижче:
 20. 75 ° С;
 21. 70 ° С;
 22. *65 ° С;
 23. 85 ° С;
 24. 90 ° С.
 25. Чи допускається використовувати гарячу воду із системи водяного опалення для технологічних цілей на харчоблоці ЛПУ:
 26. *забороняється;
 27. не забороняється;
 28. в залежності від результатів лабораторного контролю;
 29. можна для господарсько побутових цілей
 30. можна для обробки технологічного обладнання
 31. На харчоблоці ЛПУ світильники не повинні розміщуватися над:
 32. плитами;
 33. технологічним обладнанням;
 34. обробними столами.
 35. *над плитами, технологічним обладнанням, обробними столами;
 36. розміщуються рівномірно по приміщенню.
 37. Стіни виробничих приміщень харчоблоку ЛПУ повинні бути оброблені:
 38. на висоту не менше 1,7 м тільки масляною фарбою;
 39. лише облицювальною плиткою;
 40. матеріалами, що витримують вологе прибирання і дезінфекцію;
 41. на висоту не менше 1,8 м побілкою;
 42. *на висоту не менше 1,7 м лише облицювальною плиткою або іншими матеріалами, що витримують вологе прибирання і дезінфекцію
 43. Для транспортування харчових продуктів на харчоблок ЛПУ повинен використовуватися автотранспорт:
 44. обладнаний спеціальними полицями і лотками для харчових продуктів;
 45. визначений адміністрацією лікарні в залежності від внутрішньої обробки;
 46. *має дозвіл для перевезення харчових продуктів (санітарний паспорт).
 47. все правильно;
 48. чистий автотранспорт.
 49. За яких обставин не допускається прийом м'яса на харчоблок ЛПУ:
 50. наявність клейма;
 51. наявність ветеринарного свідоцтва;
 52. *наявність ветеринарного свідоцтва і відсутність клейма;
 53. м'ясо, згідно супровідним документам, відноситься до III категорії;

ветеринарне свідоцтво видано установою державної ветеринарної служби.

 1. Прийом продуктів і перевірку супровідних документів проводить:
 2. дієтсестра; зав. складом;
 3. черговий кухар;
 4. черговий лікар;
 5. комірник;
 6. *зав. складом, дієтсестра, завідуючий виробництвом.
 7. Яке правило товарного сусідства слід дотримуватися на харчоблоці ЛПУ:
 8. допускається спільне зберігання сирих продуктів або напівфабрикатів з готовими виробами в одній морозильній камері;
 9. не допускається спільне зберігання сирих продуктів або напівфабрикатів з готовими виробами;
 10. *допускається спільне короткочасне зберігання сирих продуктів або напівфабрикатів з готовими виробами з дотриманням умов товарного сусідства (на окремих полицях, стелажах);
 11. холодильні камери для зберігання продуктів, що швидко псуються, повинні мати маркування за видами продуктів;
 12. допускається зберігання зіпсованих або підозрілих за якістю продуктів спільно з доброякісними в одній морозильній камері за умови їх зберігання на різних стелажах.
 13. Якій з молочних продуктів патогенетично обґрунтовано включати в дієту хворих з гіперацидним гастритом, виразковою хворобою шлунку та 12 – палої кишки?

A. *Вершки

B. Дієтична сметана

C. Слабкий (одноденний) кефір

D. Симбівіт

E. Кумис

 1. В харчоблок лікарні доставлен знежирений кефір. На кришці фляги виставлена дата його зберігання до моменту доставки. Зазаначте оптимальний термін (години) зберігання кефіру:

A. * 36

B. 40

C. 20

D. 50

E. 60

 1. На підприємстві громадського харчування не реалізовану під час вечері продукцію охолоджено до 4 0С і вона зберігалась у холодильній камері протягом 12 год. Зранку була проведена вторинна теплова обробка. Протягом якого часу повинна бути реалізована дана їжа?

A. * 1 год.

B. -3 год.

C. -5 год.

D. -8 год.

E. 12 год.

 1. Хворий знаходиться на стаціонарному лікуванні з діагнозом гострий панкреатит. На третій день після скасування режиму голоду лікар дозволив хворому вживання:

A. * Відвару шипшини

B. Бульону з м’яса курки

C. М’ясні котлети

D. Молоко парне

E. Виноградний сік

 1. Хворий перебуває на стаціонарному лікуванні з діагнозом гіпертонічна хвороба ІІ-Б. ст. З анамнезу відомо, що він працює в конструкторському бюро. Робота пов'язана з нервово-емоційною напругою. Які з перелічених продуктів не збуджують центральну нервову систему і можуть бути рекомендовані хворому?

A. *Незбиране молоко

B. М'ясні бульйони

C. Грибні відвари

D. Овочеві відвари

E. Газовані напої

 1. На території Київської області протягом 25 років проводяться дослідження середньостатистичних показників вологості, температури, кількості опадів, атмосферного тиску, швидкості й напрямку руху вітрів, кількості сонячного випромінювання, ясних та дощових днів, світлового клімату тощо. Який метеочинник визначається в даному випадку?
 2. *Клімат
 3. Погода
 4. Тип земної поверхні
 5. Циркуляція повітряних мас
 6. Властивості атмосфери
 7. В місті оцінюється сукупність фізичних властивостей приземного шару атмосфери за добу за наступними показниками: сонячна активність, напруженість геомагнітного поля, атмосферна іонізація, температура та вологість повітря, атмосферний тиск, швидкість вітру. Які метеорологічні чинники визначаються в даному місті?
 8. *Погода
 9. Клімат
 10. Фронт оклюзії
 11. Властивості атмосфери
 12. Циклон
 13. Над територією області відмічено тенденцію до зниження атмосферного тиску, підвищення температури літом та різкого зниження зимою, висока абсолютна вологість, та зниження кількості кисню в повітрі. Дайте оцінку погоді на даній території за медичною класифікацією.
 14. *Постійна спастичного типу з елементами гіпоксичного
 15. Гіпоксичного типу
 16. Спастичного типу
 17. Стійка індиферентна
 18. Нестійка гіпоксичного типу з елементами спастичного
 19. З метою забезпечення оптимального тепловідчуття в робітниць, що виконують дрібні паяльні роботи сидячи в цеху визначали комбінації, показників температури, вологості, швидкості руху повітря. Який показник при цьому визначається?
 20. *Еквівалентно-ефективна температура
 21. Тепловтрати проведенням
 22. Охолоджуюча здатність повітря
 23. Тепловтрати радіаційні
 24. Загальні тепловтрати
 25. Над містом відмічається віддалення холодного циклону з теплою дощовою погодою. Дайте характеристику погоди з медичної точки зору.
 26. *Нестійка спастичного типу з елементами погоди гіпоксичного типу
 27. Нестійка з переходом індиферентної в спастичний тип
 28. Спастичного типу
 29. Нестійка гіпоксичного типу з елементами погоди спастичного типу
 30. Перехід погоди спастичного типу у стійку індиферентну
 31. У місті в зимовий період міждобовий перепад атмосферного тису становив 8 гПа, середньодобової температури повітря – 4˚ С, швидкість руху повітря в момент спостереження – 7 м/с, відносна вологість повітря – 40 %. До якого типу за медичною оцінкою погодних умов (І. І. Нікберг) належить дана погода?
 32. *Сприятливий
 33. Помірно сприятливий
 34. Несприятливий
 35. Оптимальний
 36. Спастичний
 37. У багатьох регіонах України проводяться заходи профілактики геліомететропних реакцій і, зокрема – інфаркту міокарда. Який сезон не входить до термінів профілактики даної патології у західному регіоні України
 38. *Зимовий
 39. Весняний
 40. Літній
 41. Осінній
 42. Всі сезони входять
 43. Міждобові коливання температури повітря складали 20°С, барометричного тиску – 7 мП, швидкість руху повітря в момент спостереження – 6 м/с. Який тип погоди характеризують такі показники?
 44. *Подразлива
 45. Оптимальна
 46. Гостра
 47. Гіпотензивна
 48. Гіпоксична
 49. На розгляд до міської СЕС надійшов проект реконструкції заводу лако-фарбних виробів. Технологічні стічні води, що будуть утворюватися, містять в своєму складі 25 хімічних сполук – елементів лаків і фарби. Передбачається після очищення стічних вод скидати їх в річку нижче за течією території міста. Що перш за все треба враховувати лікарю СЕС при визначенні переліку пріоритетних речовин для контролю якості води річки у зв’язку з майбутнім функціонуванням заводу лако-фарбних виробів:

A. * Клас небезпеки хімічних речовин, що містяться у стоках.

B. Концентрації хімічних речовин у стоках.

C. Можливість виникнення ефекту сумації токсичної дії між окремими речовинами.

D. Аналітичні можливісті санітарно-гігієнічної лабораторії СЕС.

E. Лімітуючи показники шкідливої дії окремих речовин.

 1. В місті Д функціонує система централізованого господарчо-питного водопостачання. Його джерелом є поверхнева водойма – річка К, яка за показниками якості води відноситься до ІІ класу вододжерел. При здійсненні поточного лабораторного контролю за якістю води в точці “перед надходженням води у зовнішню розподільчу мережу” місцевою СЕС було зафіксовано два поспіль відхилення якості води за показниками епідемічної безпеки. Що найвірогідніше є причиною погіршення якості води за епідемічними показниками:

A. * Незадовільна робота очисних (головних) споруд водопроводу.

B. Погіршення санітарного стану водойоми – річки К.

C. Порушення правил відбру проб.

D. Незадовільне транспортування проби до лабораторії.

E. Застій води у розподільчий мережі.

 1. Місто частково каналізоване. Очищення побутових стічних вод каналізованої частини міста здійснюється на станції біологічного очищення. Для знешкодження стічних вод з неканалізованої частини міста можуть бути застосовані:

A. *Поля фільтрації.

B. Біотермічні камери.

C. Поля заорювання.

D. Двухслочний фільтр.

E. Поля ассинизации.

 1. У місті для очищення міських стічних вод планується будівництво очисних споруд, що включають пісколовку, первинні радіальні відстійники, аеротенк, метантенк, дегельмінтизатор, контактний резервуар. З приведеної схеми знешкодження стічних вод до складу біологічного очищення входить:

A. *Аэротенк.

B. Пісколовка.

C. Радіальний відстійник.

D. Метантенк.

E. Дегельмінтизатор.

 1. Районний центр не каналізований, нечистоти збираються у вигрібних ямах дворових вбиралень. Для знешкодження нечистот районного центру слід застосовувати:

A. *Поля асинізації

B. Поля зрошування

C. Поля фільтрації

D. Біологічні ставки

E. Землеробські поля зрошування

 1. Стічні води після біологічного очищення скидаються в межах міста у водойму. При якій з приведених умов не буде порушення гігієнічних норм?

A. *Концентрація хімічних речовин у стічних водах після очищення дорівнює ГДК у воді водойм

B. Ефективність роботи очисних споруд більше 90 %

C. Ефективність роботи очисних споруд до 90 %

D. Ефективність роботи очисних споруд 75 %

E. Концентрація хімічних речовин у воді водойми за 1 км до найближчого пункту водокористування відповідає ГДК

 1. Під час дослідження проекту про забудівлю невеликого населеного пункту необхідно дати рекомендації, щодо системи очищення стічних вод. Вкажіть, яка споруда використовується для очистки стічних вод малих об’єктів

A. *Септик

B. Метантенк

C. Аеротенк

D. Біофільтр

E. Поле фільтрації

8. Недостатньо очищені стічні води промислового підприємства скидаються у річку, вода з якої використовується для господарсько - питного водопостачання. Це спричиняє загибель деяких мікроорганізмів, порушення процесів самоочищення води та погіршення її якості, що може мати негативний вплив на стан здоров'я людей. Як називається така дія факторів навколишнього середовища?

A. *Непрямою

B. Прямою

C. Поєднаною

D. Комплексною

E. Комбінованою

 1. При обстеженнi хiмiчного виробництва встановлено, що димовi гази, якi мiстять в собi шкiдливi речовини, послiдовно протягуються через газопилоочiснi споруди. Назвiть, пiсля яких з них необхiдно проводити нейтралiзацiю стiчних вод

A. *Абсорбери

B. Рукавичнi фiльтри

C. Мультициклони

D. Циклони

E. Електрофiльтри

 1. При обстеженнi водозабiрних споруд малої потужностi з поверхневих джерел водопостачання встановлено, що в технологiчному ланцюжку вiдсутня камера реакцiї. В яких спорудах вiдбувається пластiвцеутворення?

A. *Горизонтальних вiдстiйниках

B. Хлораторних

C. Швидких фiльтрах

D. Насоснiй станцiї i пiдйому

E. Насоснiй станцiї ii пiдйому

 1. Помiчник санiтарного лiкаря отримав результати лабораторного дослiдження стiчних вод. При яких показниках можна прийти до висновку про задовiльне їх очищення:

A. *Кiлькiсть нiтратiв збiльшується

B. Залишковий хлор 1,5 мг/дм3

C. Окислюванiсть не змiнюється

D. БПК не змiнюється

E. Стабiльнiсть зменшується

 1. Санітарним лікаром районної СЕС проводиться перевірка станції очистки стічних вод. Якою повинна бути тривалість контакту активного хлору з стічними водами в контактному резервуарі?

A. *30 хвилин

B. 45 хвилин

C. 60 хвилин

D. 120 хвилин

E. 10 хвилин

 1. В місті Н. заплановано будівництво промислового підприємства ( 1 А класу небезпеки ) у викидах якого будуть міститися діоксид сірки і діоксид азоту. На якій відстані від джерела викиду даного підприємства концентрації зазначених інгредієнтів в атмосферному повітрі повинні відповідати ГДК ?

A. * 3000 м

B. 1000 м

C. 500 м

D. 100 м

E. 50 м

 1. У атмосферному повітрі на відстані 700 м від промислового підприємства були присутні підвищені концентрації окису вуглецю та сірчаного газу. Яку дію мають ці речовини на організм населення?

A. *Комбіновану

B. Комплексну

C. Незалежну

D. Канцерогенну

E. Сполучену

 1. Дитячий дошкільний заклад знаходиться поблизу автомагістралі, вміст монооксиду вуглецю в повітрі якої перевищує ГДК у 3-4 рази. Що потрібно визначити у крові дітей з метою виявлення шкідливого впливу забруднення повітря?

A. * Карбоксигемоглобін.

B. Карбгемоглобін.

C. Метгемоглобін.

D. Гемоглобін.

E. Редуковаий гемоглобін.

 1. В повітря робочої зони авторемонтного заводу виділяються шкідливі речовини, які характеризуються ефектом однонаправленої дії: оксид вуглецю концентрації 10 мг/м3 (ГДК – 20 мг/м3) та діоксиду азоту в концентрації 1,0 мг/м3 (ГДК – 2 мг/м3). Оцініть рівень забруднення повітря робочої зони з урахуванням можливого ефекту сумації.

A. *Не перевищує.

B. Перевищує в 1,2 рази.

C. Перевищує в 2,2 рази.

D. Перевищує в 1,4 рази.

E. Перевищує в 2,5 рази.

 1. На протязі багатьох років перед людством стоїть проблема поступового руйнування озонового шару. Які речовини грають провідну роль в його руйнуванні?

A. *Фреони

B. Двоокис сірки

C. Вуглеводні

D. Альдегіди

E. Двоокис вуглецю

 1. Значна кількість підприємств промислових регіонів здійснює викиди промислових відходів у повітря. Що утворюється в наслідок взаємодії природного туману з газовими промисловими викидами?

A. *Смог

B. Туман

C. Кислотний дощ

D. Вихлопні гази

E. Дим

 1. В зв’язку з розвиненням промисловості та щорічним збільшенням промислових викидів по всьому світу, були розроблені та регулярно переглядаються заходи з охорони зовнішнього середовища. До заходів з охорони атмосферного повітря не відносяться:

A. *Заходи з охорони праці

B. Санітарно-технічні заходи

C. Технологічні заходи

D. Законодавчі заходи

E. Гігієнічні заходи

 1. У житловому приміщенні виявлені ознаки сирості: запах цвілі в кімнаті, покороблення меблів, чорні плями на стінах, відшарування шпалер. Визначте виникненню якого захворювання сприяє сирість?

A. *Артриту

B. Гастриту

C. Гепатиту А

D. Коліентериту

E. Коньюктивіту

 1. При оцiнцi даних лабораторного дослiдження повiтря, вiдiбраного на центральнiй

автомагiстралi мiста, який показник має найбiльше канцерогенне значення?

A *Бензпирен

B Сполуки нiтрогену

C Альдегiди

D Чадний газ

E Сiрчаний ангiдрид

 1. В районi мiста С., розташованого в гiрськiй долинi, спостерiгається температурна iнверсiя в умовах хмарної погоди. Це явище може призвести до:

A. *Розвитку смогу

B. Змiни рози вiтрiв

C. Збiльшення тиску

D. Пiдвищення температури

E. Зниження температури

 1. При проведеннi санiтарно-гiгiєнiчної оцiнки лабораторного дослiдження повiтря, вiдiбраного на територiї теплової станцiї, яка працює на твердому паливi, встановлено значне перевищення ГДК алюмосилiкатiв. Це може призвести до:

A. *Специфiчного впливу на тканини легень

B. Неспецифiчного впливу на тканини легень

C. Кумуляцiї SiO2

D. Інтоксикацiї органiзму

E. Травмування епiтелiю бронхiв

 1. При спостереженнi за метеоумовами навколишнього середовища виник збiг факторiв, якi викликають температурну iнверсiю. Це може призвести до:

A. *Збiльшення концентрацiї атмосферного забруднення

B. Збiльшення атмосферного тиску

C. Змiни рози вiтрiв

D. Не вплине на атмосферне забруднення

E. Зменшення концентрацiї атмосферного забруднення

 1. В населеному пункті А розташовано завод технічного вуглецю. Концентрація сажі в атмосферному повітрі на території заводу перевищує її гранично допустиму концентрацію. Які технологічні заходи по боротьбі із забрудненням атмосферного повітря можна запропонувати?

A. *Герметизація технологічного процесу

B. Озеленення населеного пункту

C. Визначення ГДК

D. Урахування переважаючого напряму вітру

E. Організація санітарно-захисної зони

 1. У промисловому районі одного з індустріальних міст при профілактичному обстеженні у дітей дошкільного віку діагностовано гематологічний синдром (зниження рівня гемоглобіну, поява еритроцитів з базофільною зернистістю). Який із постійних забруднювачів повітря міг стати його причиною?

A. *Свинець

B. Оксид вуглецю

C. Діоксид сірки

D. Продукти фотохімічних реакцій

E. Оксиди азоту

 1. У туманні похмурі дні в районі розташування ТЕЦ, що працює на твердому паливі, зросла кількість загострень хронічних захворювань дихальних шляхів. Який найбільш вірогідний фактор спровокував зростання захворюваності:

A. *Метеорологічні умови

B. Величина викиду

C. Завислі речовини

D. Висота викиду

E. Відстань від джерела

 1. Бригада робітників, протягом 5 годин з 10-хвилинними перервами щогодини, працювала на терміновій відбудові дамби штучного водосховища хімічного комбінату, який у зв’язку з аварією припинив роботу. Внаслідок такої інтенсивної роботи у більшості робітників розвинулась втома. Була оголошена перерва на 2 години. Визначте найефективніші заходи зняття втоми і відновлення працездатності:
 2. *Відпочинок лежачи
 3. Додаткове вживання їжі
 4. Прийняття допінгу – стимулятори фізичної витривалості
 5. Взаємомасаж м’язових груп спини, рук, ніг
 6. Обливання холодною водою
 7. Умови праці особового складу аварійно-рятувального формування при ліквідації аварії на заводі характеризюється впливом несприятливого мікроклімату: температура повітря – 33 оС, відносна вологість – 94%, радіаційна температура – 26 оС, швидкість руху повітря – 0,2 м/с. Який шлях віддачі тепла організмами працюючих найбільш ефективний у цих умовах?
 8. *Радіація
 9. Конвекція
 10. Кондукція
 11. Випаровування поту
 12. Випаровування вологи з видихуваним повітрям
 13. За даними 44 сесії Генеральної асамблеї ООН щорічно на нашій планеті спостерігається більше 1000 000 різновидів природних катастроф. Нині у світі в середньому щотижня реєструється природна катастрофа. Які з природних лихоліть відбуваються у світі найчастіше?
 14. *Повені
 15. Тайфуни
 16. Землетруси
 17. Посухи
 18. Інші
 19. Після землетрусу, евакуйованих людей розмістили у селі А, де джерелом водопостачання було запропоновано найближчий колодязь. Назвіть, на підставі якого показника забруднення води слід прийняти рішення про заборону використання цієї води з колодязя для організації пункту водопостачання:
 20. *Наявність фосгену – 2,0 мг/л
 21. Нітрити – 0,004 мг/дм³
 22. Нітрати – 0,1 мг/дм³
 23. Жорсткість 9,0 мг-екв/л.
 24. Азот аміаку – 0,1 мг/дм³.
 25. При виникненні надзвичайної ситуації у місті А, перед Вами було поставлено завдання обрати найефективніший метод очистки та знезаражування води. Який з методів Ви оберете у польових умовах при надзвичайних ситуаціях ?
 26. *Хлоркупоросний метод Клюканова
 27. Таблетки «Аквасепт».
 28. Коагуляція з фільтруванням
 29. Фільтрація через повільні фільтри.
 30. Перехлорування.
 31. Визначте, на підставі яких показників забруднення води при виборі джерела водопостачання у польових умовах при надзвичайних ситуаціях та в умовах війни Ви приймете рішення про заборону використання цієї води для організації пункту водопостачання:
 32. *Наявність у воді миш’яку у 2 рази більше допустимого
 33. Радіоактивність в 1,5 рази перевищує природну
 34. Мікробне число 100 колоній в 1 мл; колі-індекс – 10.
 35. Дещо підвищені окиснюваність, вміст аміаку, нітритів
 36. Невідповідність гігієнічним нормативам органолептичних показників якості води.
 37. Після виникнення надзвичайної ситуації у місті А, постраждалих жителів міста було евакуйовано у приміський район. Як основне джерело харчування, було вирішено, використовувати місцеві заготівельні запаси продовольства. Визначте, які види лабораторних досліджень, при проведенні медичної експертизи продовольства є обов’язковими з метою попередження спалахів інфекційних захворювань?
 38. *Санітарно-бактеріологічні та вірусологічні
 39. Санітарно-токсикологічні
 40. Санітарно-хімічні
 41. Радіометричні.
 42. Органолептичні.
 43. На ядерній електростанції відбулася аварія, у ході якої відбувся викид радіонуклідів в атмосферу населеного пункту. Для ліквідації наслідків аварійної ситуації на місці розгорнуті структури цивільної оборони, міністерства екологічної безпеки, міністерства охорони здоров'я, міністерства оборони і т.д. Вкажіть, хто в даній ситуації відповідає за питання протирадіаційного захисту населення.
 44. *Органи санітарно-епідеміологічної служби.
 45. Формування цивільної оборони.
 46. Військові частини.
 47. Управління екологічної безпеки.
 48. СБУ.
 49. Медсестра працює в фізіотерапевтичному кабінеті перший тиждень, обслуговуючи медобладнання, яке випромінює хвилі всіх ділянок електромагнітного спектру. Захисними засобами не користується. Скарги на болі та відчуття піску в очах, сльозотечу, неможливість дивитись на яскраве світло, блефароспазм. Об’єктивно спостерігається гіперемія та набряк кон’юктиви очей. Вкажіть можливий фактор, що викликав данні симптоми:

A. Підвищенні рівні ультрафіолетового випромінювання

B. Підвищенні рівні інфрачервоного випромінювання

C. Підвищені рівні лазерного випромінювання

D. Радіохвилі УВЧ

E. Підвищені рівні видимого випромінювання

 1. На робочому місці медичної сестри фізіотерапевтичного відділення, яка обслуговує 5 апаратів УВЧ-300, що стоять поряд на відстані 1м один від одного, рівень ЕМП перевищує ГДУ. Визначте найбільш ефективний захід захисту медпрацівника від ЕМВ.

A. *Дистанційне керування апаратами

B. Проведення регулярного технічного огляду УВЧ-апаратів

C. Проведення своєчасного медогляду

D. Використання засобів індивідуального захисту

E. Введення додаткової перерви

 1. Жінка, 45 років, упродовж останніх 15 років працює хірургом. Який несприятливий чинник є найбільш характерним для хірургів?

A. * Статичне перевантаження

B. Іонізуюче випромінювання

C. Інфекційний фактор

D. Неіонізуюче випромінювання

E. Електромагнітне випромінювання

 1. Жінка, 45 років, упродовж останніх 25 років працює операційною медичною сестрою. В операційні дні на протязі тривалого часу робота виконується стоячи. До чого найвірогідніше може призвести тривале положення стоячи?

A. * До варикозного розширення вен нижніх кінцівок

B. До "гвинтоподібного" викривлення хребта

C. До сколіозу

D. До лордозу

E. До кіфозу

 1. Жінка, 45 років, впродовж останніх 20 років працює на посаді маніпуляційної медичної сестри терапевтичного відділення. Яка професійна шкідливість трапляється в її роботі?

A. * Забруднення повітря сенсибілізуючими речовинами

B. Іонізуюче випромінювання

C. Нервово-психічне перевантаження

D. Статичне перевантаження

E. Електромагнітне випромінювання

 1. Лікар-хірург в щоденній своїй праці постійно приймає рішення щодо вибору схем лікування (рішення складних завдань з вибором), оцінки фактичних значень параметрів досліджень пацієнтів в умовах дефіциту часу та підвищеною відповідальністю за кінцевий результат. До якого класу умов праці за показниками напруженості відноситься ця робота?
 2. Оптимальний;
 3. Допустимий;
 4. Шкідливий І ст.;
 5. *Шкідливий ІІ ст.;
 6. Шкідливий ІІІ ст.;
 7. При медичному обстеженні у лікаря-анестезіолога виявлені функціональні порушення стану серцево-судинної системи, які виходили за межі фізіологічних коливань. У повітрі операційної концентрація анестетиків визначалась на рівні 2,3 – 2,5 ГДК. Як можна охарактеризувати такі умови праці?
 8. * Шкідливі І ст.;
 9. Шкідливі ІІ ст.;
 10. Шкідливі ІІІ ст.;
 11. Шкідливі ІV ст.;
 12. Небезпечні.
 13. Методом хронометражу встановлено, що відстань, яку долає лікар-терапевт під час відвідування хворих на дому становить 3,8 км. Дайте оцінку умовам праці лікаря-терапевта.
 14. *Оптимальні;
 15. Допустимі;
 16. Шкідливі І ст.;
 17. Шкідливі ІІ ст.;
 18. Шкідливі ІІІ ст.;
 19. Лікар-хірург здійснив перев’язку хворому, в анамнезі якого перенесений гепатит В. Яким чином слід обробити руки після подібного втручання?
 20. Помити теплою водою з милом;
 21. Обробити 0,1 % р-ном хлораміну;
 22. Обробити 0,25 % р-ном хлораміну;
 23. Обробити 1 % р-ном гіпосульфіту натрію;
 24. *Обробити 80 % етиловим спиртом.
 25. Для захисту органів дихання від респіраторної інфекції використовують маски із стерильної марлі. Як часто їх слід міняти?
 26. Щогодини;
 27. *Що 4 години;
 28. Щодня;
 29. Раз на два дні;
 30. Щотижня.
 31. Персонал фізіотерапевтичного відділення лікарні, що виконує терапевтичні процедури на УВЧ і СВЧ установках, зазнає впливу електромагнітного поля (ЕМП). Назвати, які дані необхідно отримати для оцінки умов праці персоналу процедурних приміщень.
  1. *Результати вимірювання напруженості ЕМП на робочих місцях та тривалість робочого часу протягом дня
  2. ГДР ЕМП радіочастот
  3. Стан здоров’я персоналу (скарги, об’єктивні дані)
  4. Тривалість робочого часу протягом дня
  5. Технічні характеристики приладів, що генерують ЕМП
 32. У населеному пункті планується будівництво лікарні. При обгрунтуванні площі земельної ділянки, яка відводиться під будівництво, лікарю в першу чергу необхідно звернути увагу на:

A. * ліжковий фонд лікарні

B. територіальні розміри населеного пункту

C. систему лікарняного будівництва

D. категорійність населеного пункту

E. рівень захворюваності населення

 1. При експертизі проекту лікарні було встановлено: операційний блок, до складу якого входить 4 операційних, знаходиться на другому поверсі, розміри операційних 56 м2, вікна операційних орієнтовані на північ, на відстані 10 м знаходиться головний корпус висотою 20 м. Що з приведених даних не відповідає гігієнічним вимогам?

A. * недостатня площа операційної

B. невірна орієнтація вікон

C. недостатня кількість операційних

D. недостатня відстань до головного корпусу

E. невірно вибраний поверх для операційної

 1. В одному з хірургічних відділень проведений контроль якості стерилізації хірургічного інструментарію. При дії на інструмент 1% розчину фенолфталеїну розчин дав рожеве зафарбування. Це свідчить, що на інструменті є:

A. *Залишки синтетичних миючих засобів

B. Залишки крові

C. Залишки лікувальних речовин

D. Залишки тканин

E. Залишки дезинфікуючих засобів

 1. У боксі інфекційного відділення витяжна вентиляція організована автономно на природній тязі з дефлектором, припливу – механічним приводом з подачею повітря в коридор відділення. Оціните правильність організації вентиляції у відділенні.

A. *Вентиляция організована правильно.

B. Необхідне устаткування механічної витяжної вентиляції.

C. У боксі повинне бути природне провітрювання.

D. Чисте повітря повинне подаватися безпосередньо в бокс.

E. Подача і витяжка повітря повинні організовуватися з коридору.

 1. Заплановано будівництво нової поліклініки в районі з близьким розташуванням машинобудівного заводу (2-й клас небезпеки). Визначити необхідну ширину санітарно-захисної зони між підприємством і поліклінікою:

A. * 500 м

B. 300 м

C. 100 м

D. 50 м

E. 1000 м

 1. При визначенні взимку параметрів мікроклімату в кабінеті лікаря встановлено: температура повітря 20 0С, відносна вологість 71%, швидкість руху повітря 0,1 м/с, вертикальний перепад температури повітря 2,5 0С, горизонтальний – 2 0С. Який з показників мікроклімату не відповідає гігієнічним нормативам?

A. * Відносна вологість повітря

B. температура повітря

C. швидкість руху повітря

D. вертикальний перепад температури повітря

E. горизонтальний перепад температури повітря

 1. Необхідна кратність повітряобміну за 1 годину у приміщеннях для санітарної обробки хворих становить:

A. * + 3 – 5

B. + 1,5 – 2

C. - 0 + 5

D. - 5 + 0

E. + 2 - 2

 1. Укажіть, який мінімальний об'єм вентиляції на 1-го хворого в терапевтичному відділенні лікарні повинен бути:

A. * 40 – 50 м3

B. 20 – 30 м3

C. 10 – 15 м3

D. 60 – 80 м3

E. 80 – 100 м3

 1. Який відсоток палат в секції лікарні повинен бути на чотири, два та одне ліжко ?

A. * 60%,20 %, 20%

B. 50%, 30%, 20%

C. 40%, 40%, 20%

D. 30%, 60%, 10%

E. 70%, 20%, 10%

 1. На земельній ділянці лікарні 25\% площі зайнято будівлями, 60 \% - зеленими насадженнями і 15\% припадає на господарський двір і проїзди. В який спосіб необхідно покращати планування лікарняної ділянки?

A. * Зменшити відсоток забудови.

B. Зменшити відсоток озеленення.

C. Збільшити відсоток забудови.

D. Збільшити відсоток озеленення.

E. Зменшити відсоток що припадає на господарський двір і проїзди.

 1. Бактеріологічна лабораторія обласної клінічної лікарні проводить щомісячний контроль якості достерилізаційної обробки та стерилізації інструментарію, застосовуючи зокрема проби з тест-індикаторами. Що контролюють за допомогою цих проб?

A. * Температуру в автоклаві.

B. Загальне мікробне обсіменіння.

C. Залишки крові.

D. Залишки мийного засобу.

E. Тиск в автоклаві.

 1. Міська соматична лікарня на 300 ліжок складається з головного корпусу, в якому розміщені терапевтичне і хірургічне відділення. У декількох окремих будівлях розташовані пологове, дитяче і радіологічне відділення, сполучених з головним корпусом підземними і наземними критими переходами. Визначити систему забудови лікарні.

A. Централізовано-блокова

B. Централізована

C. Децентралізованная

D. Вільна

E. Змішана

 1. Проектом реконструкции центральної районної лікарні передбачається будівництво шкірно-венерологічного та онкологічного відділень. Яка система видалення відходів буде відповідати гігієнічним вимогам?

A. * Збирання у герметичні ємкості з наступним спалюванням у спеціальній установці на

території лікарні

B. Роздільний вивіз спеціальним транспортом на полігон побутових відходів

C. Утилізація на сміттєспалювальному заводі

D. Попереднє знезаражування 5\% розчином хлорного вапна та поховання на полігоні

побутових відходів (звалищі)

E. Сумісне видалення з загальнолікарняними твердими відходами

 1. Під час планового внутрішньо-лікарняного контролю за дотриманням санітарно-гігієнічного режиму у палатах терапевтичного відділення відібрано проби повітря для лабораторного аналізу за хімічними та бактеріологічними показниками. Отримано наступні дані: вміст диоксиду вуглецю - 0,2%; окислюваність - 15,0 мг O2/м3; загальна кількість мікроорганізмів у 1 м3 - 1500 ; золотистий стафілокок - 3. Встановіть ступінь чистоти повітряного середовища палат.

A. *Забруднене

B. Помірно забруднене

C. Задовільної чистоти

D. Чисте

E. Дуже чисте

 1. У населеному пункті планується будівництво багато профільної лікарні на 500 ліжок. Де на лікарняній ділянці необхідно розмістити поліклініку?

A. * Біля центрального входу

B. У садово-парковій зоні

C. У центрі ділянки біля лікувальних корпусів

D. Розміщення поліклініки на території ділянки не дозволяється

E. Біля господарської зони

 1. Керівництвом міста була відведена земельна ділянка для будівництва багатопрофільної лікарні. Багатопрофільна лікарня повинна разташовуватись так, щоб обслуговуване населення:

A. *Знаходилось в радіусі 1,5 км

B. Могло дійти від лікарні за 15 хвилин

C. Могло доїхати до лікарні міським транспортом за 40 хвилин

D. Знаходилось в радіусі 1 км

E. Знаходилось в радіусі 2 км

 1. Під час санітарної експертизи проектної документації міської лікарні виявлено розміщення всіх лікувальних відділень в одному корпусі. Вкажіть для якого відділення необхідний окремий корпус?

A. Інфекційного

B. Дитячого

C. Терапевтичного

D. Хірургічного

E. Неврологічного

 1. У приймальне відділення інфекційної лікарні доставили хворого пацієнта з підозрою на чуму. Куди необхідно госпіталізувати хворого?

A. *У повний бокс

B. У палату на одне ліжко

C. У палату на 4 ліжка

D. У палату на 2 ліжка

E. У напівбокс

 1. Всі відділення і підрозділи районної лікарні на 300 ліжок розташовані в окремих одно- та двоповерхових корпусах. Який тип забудови застосований при будівництві лікарні ?
 2. * Децентралізований
 3. Централізований
 4. Централізовано-децентралізований
 5. Змішаний
 6. Централізовано-блочний
 7. На земельній ділянці районної лікарні загального типу на 500 ліжок виділені такі зони: лікувального корпусу для неінфекційних хворих, лікувального корпусу для інфекційних хворих, поліклініки, патологоанатомічного корпусу, господарська, а також загальна для обох лікувальних корпусів садово-паркова зона. Якого порушення в зонуванні ділянки припустилися при її плануванні ?
 8. *Поєднання садово-паркових зон для інфекційних і неінфекційних хворих
 9. Розташування інфекційного відділення на ділянці лікарні
 10. Розташування поліклініки на ділянці лікарні
 11. Розташування господарської зони в межах лікарняної ділянки
 12. Розташування патологоанатомічної зони в межах лікарняної ділянки
 13. Вологе прибирання палати гнійного післяопераційного відділення із застосуванням 1% розчину хлораміну здійснюється раз на добу, провітрювання палати - чотири рази на добу, заміна постілі - раз на тиждень, а в разі забруднення її виділеннями з рани - негайно, гігієнічний душ хворі приймають раз на тиждень. Виявіть недолік санітарно-гігієнічного режиму відділення
 14. Недостатня кратність провітрювання
 15. Невчасна заміна білизни
 16. Недостатня концентрація хлораміну
 17. Недостатня частота миття хворих
 18. *Недостатня частота прибирання палати
 19. У промислово розвиненому місті, в якому переважають вітри з півночі, південні вітри реєструються значно рідше, а східні практично відсутні, обирається ділянка під будівництво лікарні. В якому районі міста найдоцільніше розташувати лікарню?
 20. *Північному
 21. Західному
 22. Південному
 23. Східному
 24. Північно-західному
 25. На земельній ділянці сільської дільничої лікарні на 50 ліжок виділені такі зони: лікувально-поліклінічного корпусу для неінфекційних хворих, лікувального корпусу для інфекційних хворих, патологоанатомічного корпусу, господарська та дві відокремлені садово-паркові зони для інфекційних і неінфекційних хворих. Якого порушення зонування ділянки припустилися при її плануванні ?
 26. Розташування інфекційного відділення на ділянці лікарні
 27. Розташування патологоанатомічної зони на ділянці лікарні
 28. Розташування господарської зони на ділянці лікарні
 29. *Сполучення зон лікувального корпусу для неінфекційних хворих і поліклінічної
 30. Відокремлення садово-паркових зон для інфекційних і неінфекційних хворих
 31. Інфекційне відділення районної лікарні на 18 ліжок складається з п’яти одноліжкових, п'яти дволіжкових та одного триліжкового боксу. Який першочерговий перепланувальний захід необхідно здійснити в інфекційному відділенні ?
 32. *Усунути триліжковий бокс
 33. Переобладнати всі бокси на триліжкові
 34. Переобладнати всі бокси на дволіжкові
 35. Усунути дволіжкові бокси
 36. Усунути одноліжкові бокси
 37. Вологе прибирання післяпологової палати здійснюється двічі на добу із застосуванням 1% розчину хлораміну, провітрювання палати - один раз на добу після прийому породіль, заміна постілі - раз на 3 дні, а в разі забруднення її виділеннями - негайно, рушників - щоденно. Виявіть недолік санітарно-гігіанічного режиму відділення.
 38. *Недостатня кратність провітрювання
 39. Невчасна заміна білизни
 40. Невчасна заміна рушників
 41. Недостатня частота миття хворих
 42. Недостатня частота прибирання палати
 43. Терапевтичне і хірургічне відділення обласної лікарні на 800 ліжок розташовані в одному 5-поверховому корпусі, а інші відділення та підрозділи - в окремих одно-двоповерхових корпусах. Який тип забудови застосований при будівництві лікарні ?
 44. децентралізований
 45. Централізований
 46. *Змішаний
 47. Моноблочиий
 48. централізовано-блочний
 49. На земельній ділянці сільської дільничої лікарні на 50 ліжок виділені такі зони: лікувального корпусу для інфекційних хворих і лікувального корпусу для неінфекційних хворих з відокремленими садово-парковими зонами, поліклініки, а також господарська зона, в якій розташовано патологоанатомічне відділення. Якого порушення зонування ділянки припустилися при її плануванні ?
 50. *Розташування інфекційного відділення на ділянці лікарні
 51. Поєднання господарської та патологоанатомічної зон
 52. Відокремлення садово-паркових зон для інфекційних і неінфекційних хворих
 53. Розташування поліклініки на ділянці лікарні
 54. Розташування господарської зони і патологоанатомічного відділення в межах лікарняної ділянки
 55. Проектом лікарні передбачено поділ лікарняних корпусів на три групи: палатні, лікувально-діагностичні та допоміжні, які з’єднані між собою надземними галереями. Який тип забудови застосований при будівництві лікарні ?
 56. децентралізований
 57. Централізований
 58. Змішаний
 59. Централізовано-децентралізований
 60. *централізовано-блочний
 61. Дитяча лікарня знаходиться поблизу автомагістралі, вміст моноксиду вуглецю в повітрі перевищує ГДК у 3-4 рази. Які дослідження з метою визначення шкідливого впливу забрудненого повітря на дітей необхідно провести?
 62. Визначення карбгемоглобіну
 63. *Визначення карбоксигемоглобіну
 64. Визначення метгемоглобіну
 65. Визначення гемоглобіну
 66. Визначення редукованого гемоглобіну
 67. Палатна секція терапевтичного відділення розрахована на 30 ліжок і складається з п'яти дволіжкових і п'яти чотириліжкових палат. Як радикально покращити планування відділення ?
 68. Переобладнати всі палати на триліжкові
 69. Переобладнати всі палати на чотириліжкові
 70. Переобладнати всі палати на дволіжкові
 71. *Створити, як мінімум, дві одноліжкові палати
 72. Збільшити кількість ліжок у палатній секції до 40
 73. В проекті соматичного відділення лікарні на 2 палатних секції передбачається організація 15 % одноліжкових палат, із площею по 9 м2, та 10 дволіжкових, із площею по 12 м2. Як радикально покращити планування відділення?
 74. Збільшити кількість одноліжкових палат
 75. Збільшити площу одноліжкових палат до 12 м2
 76. *Збільшити площу дволіжкових палат із розрахунку 7 м2 на 1 хворого
 77. Зменшити площу 2-ліжкових палат до 10 м2
 78. Зменшити площу 1-ліжкових палат до 7 м2
 79. В проекті терапевтичного відділення лікарні закладені наступні параметри будівництва: палатне відділення складається з двох палатних секцій із розрахунку на 40 ліжок кожне, з максимальною місткістю палат на 4 ліжка та площею на одного хворого 7 м2. Які з показників слід оптимізувати, щоб допустити проект до будівництва?
 80. Збільшити кількість ліжок в палатах до шести
 81. Зменшити число палатних секцій
 82. Збільшити кількість ліжок в палатній секції до 60
 83. *Зменшити кількість ліжок в палатній секції до 30
 84. Збільшити площу на одного хворого до 9 м2
 85. Площа відведена під забудову лікарняними корпусами займає 20 % земельної ділянки. Площа озеленення 63 %, площа садово-паркової зони 30 м2 на одне ліжко. Зелені насадження розміщені по периметру ділянки шириною 15 м. Відстань від патолого-анатомічного корпусу до палатних корпусів складає 32 м. Який з показників вимагає корекції?
 86. Площа озеленення
 87. Відстань між палатними корпусами
 88. Ширина зелених насаджень
 89. *Площа забудови
 90. Площа садово-паркової зони
 91. В одному з районних центрів було заплановано будівництво лікувально-профілактичного закладу потужністю 400 ліжок. Якою повинна бути площа (м2) ділянки на одне ліжко при такій потужності лікувально-профілактичного закладу?
 92. 20
 93. 60
 94. *100
 95. 200
 96. 300
 97. Передбачається будівництво 100-ліжкової лікарні. Яку мінімальну площу (м2) земельної ділянки слід для цього виділити?
 98. 30000
 99. *20000
 100. 10000
 101. 8000
 102. 5000
 103. У новому мікрорайоні міста для медичного забезпечення мешканців необхідно розташувати жіночу консультацію, клініко-біохімічну лабораторію, дитячу поліклініку, рентгенівський та фізіотерапевтичний кабінети. Який з вказаних закладів може бути розміщений у житловому будинку?
 104. *Жіноча консультація
 105. Дитяча поліклініка
 106. Клініко-біохімічна лабораторія
 107. Фізіотерапевтичний кабінет
 108. Рентгенівський кабінет
 109. При експертизі проекту поліклінічного відділення необхідно визначити кратність повітрообміну у приміщенні реєстратури, площа якої становить 50 м2, висота стін – 3 м, об’єм вентиляційного повітря за годину – 600 м3.
 110. 2
 111. *4
 112. С. 8
 113. 12
 114. 16
 115. У лікарняній палаті температура повітря становить +200С, коливання температури по горизонталі сягають +60С, відносна вологість - 50%. Які заходи необхідно провести для покращання мікрокліматичних умов у палаті?
 116. Збільшити вологість
 117. Зменшити вологість
 118. Підвищити температуру
 119. Зменшити температуру
 120. *Провести заходи для рівномірного опалення приміщення
 121. Вміст мікроорганізмів і речовин-анестетиків у повітрі операційної, що обладнана системою витяжної вентиляції, перевищує гігієнічні норми у 2-3 рази. Запропонуйте яким чином необхідно покращити якість повітряного середовища операційної.
 122. Обладнати припливно-витяжну вентиляцію з переважанням припливу
 123. Обладнати припливну вентиляцію
 124. Обладнати припливно-витяжною вентиляцією з переважанням витяжки
 125. Посилити ефективність витяжної вентиляції
 126. *Впровадити кондиціювання повітря з бактеріальним фільтром
 127. При санітарно-гігієнічному обстеженні лікарняної палати встановлено: температура повітря – 20˚С, швидкість руху повітря – 0,55 м/с, вміст СО2 – 0,4‰, окисність – 6,0 мг/м3, відносна вологість – 60 %. За рахунок яких заходів можна покращити санітарно-гігієнічні умови перебування хворих у палаті?
 128. Підвищити температуру повітря
 129. знизити температуру повітря
 130. *Зменшити швидкість руху повітря
 131. Зменшити окисність повітря
 132. Збільшити відносну вологість повітря
 133. При організації операційного блоку, який обслуговує хірургічне відділення по 60 ліжок, 2 операційні обладнані трьома хірургічними столами кожна. Операційні використовуються для проведення планових та ургентних операцій. Дайте рекомендації щодо обладнання операційних з метою профілактики внутрішньо-лікарняних інфекцій.
 134. *Зменшити кількість столів в операційній до 1
 135. зменшити кількіть столів в опрераційній до 2
 136. Збільшити кількість столів в операційній до 4
 137. Збільшити кількість столів до 5
 138. Залишити кількість столів незмінною
 139. У приймальне відділення акушерського стаціонару поступила родильниця, у якої під час огляду виявлено висипку, катаральні явища та підвищення температури тіла до 38˚С. У яке відділення слід скерувати дану пацієнтку?
 140. Патології вагітності
 141. Пологове фізіологічне
 142. Післяпологове фізіологічне
 143. *Обсерваційне
 144. Карантинне
 145. В інфекційному відділенні лікарні на 20 ліжок облаштована одна палатна сеція, до складу якої входять 4-вмісні палати, площею 28 м2, 2-ліжкові бокси, площею 27 м2 та 1-ліжкові бокси площею 22 м2. Які заходи сприятимуть оптимізації умов перебування хворих у відділенні?
 146. Збільшення кількості палатних секцій
 147. *Збільшення площі 4-ліжкових палат
 148. Організація 4-ліжкових боксів
 149. Збільшення площі 2-ліжкових боксів
 150. Збільшення площі 1-ліжкових боксів
 151. В інфекційному відділенні лікарні на 40 ліжок облаштована одна палатна сеція, до складу якої входять 4-х місні палати, площею 32 м2, 2-ліжкові бокси, площею 27 м2 та 1-ліжкові бокси площею 22 м2. Які заходи сприятимуть оптимізації умов перебування хворих у відділенні?
 152. *Збільшення кількості палатних секцій
 153. Збільшення площі 4-ліжкових палат
 154. Організація 4-ліжкових боксів
 155. Збільшення 2-ліжкових боксів
 156. Збільшення 1-ліжкових боксів
 157. У приймальне відділення інфекційної лікарні поступив пацієнт з попереднім діагнозом холера. Де потрібно розмістити хворого?
 158. В окремій палаті
 159. В ізоляторі
 160. У напівбоксі
 161. *У боксі
 162. У боксованій палаті
 163. При санітарно-гігієнічній експертизі будівельного проекту лікарні загального типу на 100 ліжок встановлено, що площа земельної ділянки лікарні на одне ліжко становить 200 м2, процент забудови ділянки 25%, процент озеленення 65%, площа садово-паркової зони 25 м2 на ліжко, санітарні розриви між палатними корпусами - 25 м. Який з вказаних показників потребує корекції?
 164. Площа земельної ділянки на одне ліжко
 165. *Процент забудови ділянки
 166. Процент озеленення
 167. Площа садово-паркової зони
 168. Санітарні розриви між корпусами
 169. Дослідження фізико-хімічних показників у палаті інтенсивної терапії показало, що температура повітря становить 22˚С, відносна вологість – 60 %, швидкість руху повітря – 0,2 м/с, біхроматна окислюваність повітря – 9 мг О2 /м3, вміст золотистого стафілококу – 4 кол /м3. За яким з перелічених показників необхідно покращити мікроклімат палати інтенсивної терапії?
 170. Температурою
 171. Вологістю
 172. *Швидкістю руху повітря
 173. Окислюваністю
 174. Вмістом золотистого стафілококу
 175. Проектом реконструкції центральної районної лікарні передбачається будівництво шкірно-венерологічного та онкологічного відділень. Яка система видалення відходів буде відповідати гігієнічним вимогам?
 176. *Збирання у герметичні ємності з наступним спалюванням у спеціальній установці на території лікарні
 177. Роздільний вивіз спеціальним транспортом на полігон побутових відходів
 178. Утилізація на сміттєспалювальному заводі
 179. Попереднє знезаражування 5% розчином хлорного вапна та поховання на полігоні побутових відходів (звалищі)
 180. Сумісне видалення з загальнолікарняними твердими відходами
 181. У перев’язочній хірургічного відділення до початку роботи було визначено загальне бактеріальне забруднення повітря. Яким повинен бути показник загального мікробного числа в данному випадку?
 182. *До 500
 183. До 1000
 184. До 2000
 185. До 300
 186. До 1500
 187. На земельній ділянці лікарні при змішаній системі будівництва виділяють головний корпус, поліклінику, акушерсько-гінекологічний корпус, інфекційний корпус, харчоблок, господарські будівлі, паталогоанатомічний корпус, лікарняний сад зі смугою зелених насаджень. Яким повинен бути максимальний відсоток забудови лікарняної ділянки?
 188. *15%
 189. 20%
 190. 35%
 191. 10%
 192. 25%
 193. Земельна ділянка централізованої лікарні має прямокутну форму розміром 200х300 м. По фасаду ділянки розташований лікувальний корпус, в центрі - лікарняний сад, в глибині території - господарські будови. На якій мінімальній відстані від межі ділянки повинен розташовуватися лікувальний корпус?
 194. *30 м
 195. 20 м2
 196. 15 м
 197. 50 м
 198. 25 м
 199. Одним з методів специфічної профілактики внутрішньолікарняних інфекцій є:
 200. *Термінова імунопрофілактика
 201. Ізоляція секцій
 202. Раціональне розташування відділень
 203. Зонування лікарняної ділянки
 204. Санітарно-протиепідемічні заходи
 205. Спеціалізовані лікарні потужністю більше 1000 ліжок для довготривалого перебування хворих слід розташовувати в приміських зонах по можливості в зелених масивах на відстані від сельбищних територій не менше (м):
 206. *1000
 207. 500
 208. 300
 209. 100
 210. 50
 211. Медсестра працює в фізіотерапевтичному кабінеті перший тиждень, обслуговуючи медобладнання, яке випромінює хвилі всіх ділянок електромагнітного спектру. Захисними засобами не користується. Скаржиться на болі та відчуття піску в очах, сльозотечу, неможливість дивитись на яскраве світло, блефароспазм. Об’єктивно спостерігається гіперемія та набряк кон’юктиви очей. Вкажіть можливий фактор, що викликав данні симптоми:

A. *Підвищенні рівні ультрафіолетового випромінювання

B. Підвищенні рівні інфрачервоного випромінювання

C. Підвищені рівні лазерного випромінювання

D. Радіохвилі УВЧ

E. Підвищені рівні видимого випромінювання

 1. На робочому місці медичної сестри фізіотерапевтичного відділення, яка обслуговує 5 апаратів УВЧ-300, що стоять поряд на відстані 1м один від одного, рівень ЕМП перевищує гранично допустимий рівень. Визначте найбільш ефективний захід захисту медпрацівника від ЕМВ.

A. *Дистанційне керування апаратами

B. Проведення регулярного технічного огляду УВЧ-апаратів

C. Проведення своєчасного медогляду

D. Використання засобів індивідуального захисту

E. Введення додаткової перерви

 1. Жінка, 45 років, упродовж останніх 15 років працює хірургом. Який несприятливий чинник є найбільш характерним для хірургів?

A. * Статичне перевантаження

B. Іонізуюче випромінювання

C. Інфекційний фактор

D. Неіонізуюче випромінювання

E. Електромагнітне випромінювання

 1. Жінка, 45 років, упродовж останніх 25 років працює операційною медичною сестрою. В операційні дні на протязі тривалого часу робота виконується стоячи. До чого найвірогідніше може призвести тривале положення стоячи?

A. * До варикозного розширення вен нижніх кінцівок

B. До "гвинтоподібного" викривлення хребта

C. До сколіозу

D. До лордозу

E. До кіфозу

 1. Жінка, 45 років, впродовж останніх 20 років працює на посаді маніпуляційної медичної сестри терапевтичного відділення. Яка професійна шкідливість трапляється в її роботі?

A. * Забруднення повітря сенсибілізуючими речовинами

B. Іонізуюче випромінювання

C. Нервово-психічне перевантаження

D. Статичне перевантаження

E. Електромагнітне випромінювання

 1. Лікар-хірург в щоденній своїй праці постійно приймає рішення щодо вибору схем лікування (рішення складних завдань з вибором), оцінки фактичних значень параметрів досліджень пацієнтів в умовах дефіциту часу та підвищеною відповідальністю за кінцевий результат. До якого класу умов праці за показниками напруженості відноситься ця робота?
 2. Оптимальний;
 3. Допустимий;
 4. Шкідливий І ст.;
 5. *Шкідливий ІІ ст.;
 6. Шкідливий ІІІ ст.;
 7. При медичному обстеженні у лікаря-анестезіолога виявлені функціональні порушення стану серцево-судинної системи, які виходили за межі фізіологічних коливань. У повітрі операційної концентрація анестетиків визначалась на рівні 2,3 – 2,5 ГДК. Як можна охарактеризувати такі умови праці?
 8. Шкідливі І ст.;
 9. Шкідливі ІІ ст.;
 10. Шкідливі ІІІ ст.;
 11. Шкідливі ІV ст.;
 12. Небезпечні.
 13. Методом хронометражу встановлено, що відстань, яку долає лікар-терапевт під час відвідування хворих на дому становить 3,8 км. Дайте оцінку умовам праці лікаря-терапевта.
 14. *Оптимальні;
 15. Допустимі;
 16. Шкідливі І ст.;
 17. Шкідливі ІІ ст.;
 18. Шкідливі ІІІ ст.;
 19. Лікар-хірург здійснив перев’язку хворому, в анамнезі якого перенесений гепатит В. Яким чином слід обробити руки після подібного втручання?
 20. Помити теплою водою з милом;
 21. Обробити 0,1 % р-ном хлораміну;
 22. Обробити 0,25 % р-ном хлораміну;
 23. Обробити 1 % р-ном гіпосульфіту натрію;
 24. *Обробити 80 % етиловим спиртом.
 25. Для захисту органів дихання від респіраторної інфекції використовують маски із стерильної марлі. Як часто їх слід міняти?
 26. Щогодини;
 27. *Кожних 4 години;
 28. Щодня;
 29. Раз на два дні;
 30. Щотижня.

Ситуаційні задачі

 1. 12 квітня 2000 року в м. Т. була перемінна хмарність і короткочасні осадки, атмосферний тиск - 755 мм рт.ст., вітер - 8,5 м/с, добовий перепад температур -70С, атмосферного тиску - 10 мм рт.ст. До якого медичного типу належить дана погода?
  1. * Посиленого медичного контролю
  2. Сприятливий
  3. Дуже сприятливий
  4. Суворого медичного контролю
  5. Гострий
 2. 2 жовтня 2010 року в м. Т. була хмарна погода і падав дощ, атмосферний тиск - 745 мм рт.ст., вміст кисню 265 мг/л, вітер - 8,5 м/с, добовий перепад температур - 7 0С, атмосферного тиску - 10 мм рт.ст. До якого типу погоди згідно медичної класифікації відноситься ця метеорологічна ситуація?
  1. * Посиленого медичного контролю
  2. Сприятливий
  3. Дуже сприятливий
  4. Суворого медичного контролю
  5. Гострий
 3. Анаеробні процеси розкладання органічних компонентів стічних вод проходять в споруді. Активний мул - необхідний компонент технологічного процесу очищення стічних вод на цій же споруді. Яка це споруда?
  1. * Біофільтри
  2. Аерофільтр
  3. Відстійники
  4. Септики
  5. Пісковловлювачі
 4. В листопаді над містом Дніпродзержинськом протягом 7 діб стояв туман. На 4-5 добу за допомогою служби швидкої медичної допомоги (щодоби) госпіталізовано по 150 хворих з легеневими та серцево-судинними хворобами. Це в 10-12 разів більше, ніж у попередні дні. Як називається така погодно-синоптична ситуація?
  1. Ожеледиця.
  2. * Токсичний туман (Лондонський смог).
  3. Фотохімічний смог (Лос-Анжелеський смог.
  4. Завірюха.
  5. Геомагнітна буря.
 5. В населеному пункті в Тернопільській області упродовж тижня сформувалась холодна погода з проходженням холодного фронту. За даними метеослужби зміни погоди в найближчі дні не передбачається. Який ефект у організмі людини спричинить дана синоптична ситуація
  1. Тонізуючий;
  2. Гіпотензивний;
  3. Гіпоксичний;
  4. Спастичний.
  5. * Індиферентний
 6. Головним методом очищення господарсько-побутових стічних вод є біологічний. Метою біологічної очистки стічних вод є видалення :
  1. * розчинних і колоїдних органічних речовин
  2. біогенних елементів
  3. азотовмісних сполук
  4. органічних речовин
  5. фосфоровмісних сполук
 7. Джерелами забруднення водойм є відходи промислових підприємств, що скидають неочищені стічні води. Найбільш ефективним шляхом вирішення проблеми запобігання забруднення водних об'єктів промисловими стічними водами є:
  1. * Організація безвідходного виробництва і замкнених циклів технічного водопостачання підприємств
  2. Контроль за фоновими концентраціями хімічних речовин в водоймі
  3. Зниження собівартості очищення води
  4. Розробка гігієнічних нормативів і їх дотримання
  5. Контроль за скидом стічних вод у водойми промисловими підприємствами
 8. Джерелами забруднення водойм є стічні води теплоелектроцентралей, теплоелектростанцій, атомних електростанцій. Чи можливе використання безпосередньо акваторії водосховища для скиду стічних вод ТЕЦ, ТЕС, АЕС?
  1. * Ні в якому разі
  2. Дозволено
  3. Рішення буде залежати від температури стічних вод
  4. Дозволено, якщо концентрації речовин в воді не перевищують ГДК
  5. Рішення буде залежати від токсичності розчинених речовин в стічній воді
 9. До споруд штучної біологічної очистки належать циркуляційно-окислювальні канали. Під час ремонту або аварії циркуляційно-окислювального каналу стічні води необхідно скидати у :
  1. водойми
  2. на поля фільтрації
  3. * ставки-накопичувачі
  4. на сільськогосподарські поля зрошування
  5. на мулові площадки
 10. До фізичних методів очистки стічних вод належить відстоювання. Найбільш ефективними методами інтенсифікації процесів відстоювання стічних вод є:
  1. * Преаерація + біокоагуляція, електрофлотація
  2. Збільшення концентрації розчиненого кисню
  3. Підвищення температури стічної води
  4. Підлужнення стічної води
  5. Зміна рН води
 11. До фізичних методів очистки стічних вод фармацевтичної фабрики належить відстоювання, яке здійснюється в відстінику. Ефективність роботи відстійників оцінюється по показниках аналізу:
  1. біохічному споживанню кисню (БСК)
  2. окислюваності
  3. вмісту термотолерантних коліформ
  4. * вмісту завислих речовин
  5. рН
 12. Житель м. Ч., 69 років, має діагноз "Хронічна ішемічна хвороба серця з серцевою недостатністю ІІІ ступеню". Отримує необхідну перманентну хіміо-, фізіотерапію. Звернувся до лікаря за порадою, бо почув по радіо прогноз погоди: "Очікується наближення циклону і атмосферний тиск на протязі наступного дня буде значно падати". Дайте рекомендації хворому.
  1. додати до звичайної схеми лікування ще й спазмолітичні та антикоагулянтні препарати
  2. * впровадити заходи, направлені на підвищення неспецифічної стійкості організму
  3. щадний режим і лікування за звичайною схемою
  4. дотримуватись звичайного побутово-трудового режиму
  5. госпіталізувати у палату "Біотрон"
 13. За принципом "сумарного" окислення стічних вод працюють споруди : компактні установки заводського виготовлення, БІО - 100, циркуляційно-окислювальні канали, аероокислювачі радіального типу. В чому полягає принцип "сумарного" (повного) окислення стічних вод ?
  1. окисленні усіх органічних речовин у стічних водах
  2. * окисленні завислих і розчинних органічних речовин в одному об"ємі без попереднього відстоювання
  3. одночасному знешкодженні осадку і розчинних органічних речовин
  4. окисленні усіх неорганічних речовин у стічних водах
  5. все правильно
 14. Лікар терапевтичного відділення розробив схему тимчасової профілактики метеопатії у хворого ревматоїдним артритом, яка включає постельний режим, лікарські засоби вітамінотерапію, фізичні вправи, масаж, фізіотерапію. Які з перерахованих методів доцільніші?
  1. * постільний режим, лікарські засоби, вітамінотерапія;
  2. постільний режим, вітамінотерапія, масаж;
  3. постільний режим, вітамінотерапія, фізіотерапія;
  4. постільний режим, фізичні вправи, вітамінотерапія;
  5. хіміотерапевтичні засоби, масаж, фізіотерапія.
 15. Лікар-кардіолог з м.Чернігова отримав термінове повідомлення бюро погоди. Внаслідок хромосферного спалаху на Сонці очікується велика геомагнітна буря. Дайте рекомендації щодо змін в схемі лікування хворих з хронічною ішемічною хворобою серця у стаціонарі.
  1. * Підсилити спазмолітичну та антикоагулянтну терапію.
  2. Призначити гіпотензивні препарати.
  3. Призначити постільний режим.
  4. Продовжити призначене раніше лікування.
  5. Відмінити призначені напередодні впливові лікувально-діагностичні процедури.
 16. Лікар-кардіолог м.Черкас отримав термінове попередження бюро погоди. Наступного дня очікується велика магнітна буря внаслідок хромосферного спалаху на Сонці. Дайте рекомендації щодо змін в схемі лікування хворих артеріальною гіпертензією у стаціонарі.
  1. * Додатково призначити гіпотензивні препарати та антикоагулянтну терапію.
  2. Підсилити спазмолітичну терапію.
  3. Призначити постільний режим.
  4. Продовжити призначене раніше лікування.
  5. Відмінити призначені напередодні впливові лікувально-діагностичні процедури.
 17. Лікар-невропатолог м.Полтави отримав термінове попередження бюро погоди. Наступного дня очікується велика магнітна буря внаслідок хромосферного спалаху на Сонці. В який період найкраще проводити сезонну профілактику для хворих з порушеннями мозкового кровообігу в стаціонарі?
  1. * листопад - січень - березень - травень
  2. січень - травень.- жовтень
  3. лютий - травень - грудень
  4. січень - травень
  5. січень, березень - травень
 18. Механічна очистка стічних вод здійснюється в спорудах: пісковловлювачі, смоловловлювачі, решітки, преаератори. Вкажіть основні показники, по яких можна зробити висновки про ефективність механічної очистки стічних вод?
  1. * Прозорість води, суспензовані речовини, колір і запах
  2. рН води
  3. Підвищення температури води
  4. Наявність плаваючої плівки на воді
  5. Біохімічне споживання кисню (БПК)
 19. Міждобові коливання температури повітря складали 2 0С, барометричного тиску - 7 мб, швидкість руху повітря в момент спостереження - 6 м/с. Який тип погоди характеризують такі показники?
  1. * Подразлива
  2. Оптимальна
  3. Гостра
  4. Гіпотензивна
  5. Гіпоксична
 20. Міждобові коливання температури повітря складали 3 0С, барометричного тиску - 7 мб, швидкість руху повітря в момент спостереження - 9 м/с, вміст кисню 270 мг/л. Який тип погоди характеризують такі показники?
  1. * Подразлива
  2. Оптимальна
  3. Гостра
  4. Гіпотензивна
  5. Індеферентна
 21. На мулових площадках проходить самоочищення осадів стічних вод від патогенної мікрофлори і яєць гельмінтів. Яка тривалість самоочищення осадів стічних вод від патогенної мікрофлори і яєць гельмінтів на мулових майданчиках в умовах України ?
  1. залежить від вихідних властивостей осадів, інсоляції, вологості
  2. 2 роки
  3. одному літньому сезону
  4. * від 2-х до 3-х років (в залежності від погодних і кліматичних умов) з моменту останнього випуску осадів на муловий майданчик
  5. від 2 до 3х років в залежності від умов
 22. На розгляд та погодження до міської СЕС надійшов проект гранично допустимих скидів (ГДС) шкідливих хімічних речовин декількох промислових, харчових та побутових підприємств міста М. Скид планується здійснювати у річку С. на 1,5 км нижче за течією міської межі. У проекті ГДС наведено якісний склад стічних вод згаданих об’єктів. Вкажіть, скид яких стічних вод з нижченаведених слід безумовно заборонити:
  1. * Стічні води, що містять речовини з невстановленими ГДК.
  2. Стічні води лікарняних закладів.
  3. Стічні води коксохімічного заводу.
  4. Стічні води від м’ясокомбінату та птахофабрики.
  5. Стічні води комбінату з хімічного чищення одягу.
 23. На території міста протягом доби спостерігалось підвищення частоти загострення артеріальної гіпертонії при зміні погоди (посилення вітру - до 10 м/с, зміни температури на 10 0С, зниження атмосферного тиску на 15 мм рт.ст., підвищення вологості повітря до 98 %). Визначте тип даної погоди.
  1. Вітряна
  2. Хмарна
  3. * „Гіпоксична”
  4. „Спастична”
  5. Індиферентна
 24. Обов"язковою складовою частиною будь якої системи очисних споруд підземної фільтрації стічних вод є септик. Септик призначений для видалення і знешкодження завислих речовин стічних вод шляхом анаеробного бродіння осаду. Найнебезпечнішим у епідвідношенні шаром у септику є :
  1. верхня компактна кірка
  2. * нижній шар осаду
  3. проміжний шар
  4. весь шар
  5. нічого з цього
 25. Одеситка, домогосподарка, 58 років, діагноз: хронічна гіпертонічна хвороба серця, хворіє останні 10 років. Для підвищення метеостійкості і запобігання виникнення гіпертонічного кризу лікар порекомендував проводити сезонну профілактику у найнебезпечніші за погодними умовами періоди року і безпосередньо перед ними. У які періоди року для жительки даного регіону України найбільш доцільно проводити сезонну профілактику?
  1. Січень-березень, листопад;
  2. * Грудень, лютий-травень;
  3. Січень-березень, травень, грудень;
  4. Січень-травень;
  5. Грудень-квітень.
 26. Основним показником, по якому можна зробити висновок про ефективнiсть роботи споруд бiологiної очистки стiчних вод є біохімічне споживання кисню (БСК). Як оцінити той факт, що БСК води водойм у місці скиду стічних вод збільшується при збільшенні кратності розведення?
  1. * У стічних водах багато токсичних речовин, які гальмують БПК; при великому розведенні вплив їх зменшується.
  2. Скоріше за все, це неправильно проведений аналіз, тому що зі збільшенням розведення концентрація органічних речовин повинна зменшуватися.
  3. Для оцінки результатів визначення БСК, необхідно також визначити хімічне споживання кисню (ХСК), а потім порівняти ці величини.
  4. У стічних водах багато токсичних речовин, які стимулюють БПК, при розведенні вплив їх зменшується.
  5. У стічних водах багато токсичних речовин, які гальмують БПК; при великому розведенні вплив їх зменшується, для оцінки результатів визначення БСК, необхідно також визначити хімічне споживання кисню (ХСК), а потім порівняти ці величини.
 27. Очистку стічних вод проводять механічними, фізичними, хімічними і біологічними методами. Які з перерахованих споруд повинні бути в складі біологічної очистки стічних вод?
  1. Контактний резервуар
  2. * Аерофільтри, дегельмінтизатор
  3. Горизонтальний відстійник
  4. Пісковловлювач
  5. Смоловловлювач
 28. Очистку стічних вод проводять механічними, фізичними, хімічними і фізичними методами. Які з перерахованих споруд повинні бути в складі механічної очистки стічних вод?
  1. Біофільтри
  2. * Решітки-дробарки, преаератори
  3. Відстійники
  4. Септики
  5. Аерофільтр
 29. Перебування у якому кліматі може зумовити появу в людей компенсаторного еритропоезу, алкалозу?
  1. холодний клімат Півночі
  2. жаркий клімат південних степів
  3. клімат пустель
  4. * високогірний клімат
  5. Середземноморський клімат
 30. Під час уранішнього обходу у хворого з обмінним артритом колінних суглобів (60 років) з'явилися скарги на посилення в них болю, дратівливість, тривожність, послаблення кишечника, на тілі з'явилося рожеве висипання. Які з перерахованих симптомів відносяться до метеопатичних реакцій?
  1. посилення болю в суглобах, висипання на шкірі, диспептичні розлади;
  2. посилення болю в суглобах, дратівливість, шкірні висипання;
  3. посилення болю в суглобах, дратівливість, диспептичні розлади;
  4. *посилення болю в суглобах, дратівливість, тривожність;
  5. посилення болю в суглобах, тривожність, шкірні висипання.
 31. Після очищення стічних вод було виявлено збудників черевного тифу, дизентерійні бактерії та віруси поліомієліту, який метод очищення треба вжити, щоб запобігти захворюванням при використанні цих вод для побутових потреб?
  1. Іонний обмін
  2. Екстракція
  3. * Біологічний
  4. Абсорбція
  5. Коагуляція
 32. Після штормового попередження органами цивільної оборони жителів населених пунктів було розміщено в спеціалізованих сховищах цивільної оборони. Який з перерахованих чинників через певний час здійснюватиме найбільш негативний вплив на здоров’я людей?
  1. * Підвищення концентрації СО2.
  2. Несприятливий мікроклімат.
  3. Шум.
  4. Протигаз.
  5. «Сенсорний голод».
 33. При дослідженні води водойми, забрудненої речовинами, які біохімічно окислюються, БСК залишається на дуже низькому рівні. Це свідчить про :
  1. * наявність у водоймі речовин, що гальмують біохімічне окислення (важкі метали та інше)
  2. помилку лабораторного аналізу (неправильне розведення)
  3. відсутність у водоймі сапрофітної мікрофлори
  4. добре проходять процеси самоочищення
  5. малу кількість розчиненого кисню у воді
 34. Протягом 10 днів у липні 2008 року над Молдовою стаціонував антициклон. Стояла сонячна погода вдень, протягом доби у всі ці дні не було вітру, був штиль. Максимальна температура повітря вдень доходила до 35 0С, вночі до 30 0С. Над автомобільними дорогами міста Кишинева та в районах транспортних розв'язок склалася ситуація, яка характеризується великим вмістом у повітрі диму, сажі та інших компонентів вихлопних газів автомобілів. При цій ситуації погано себе почували хворі з легеневими та серцево-судинними захворюваннями. Як називається ця погодно-синоптична ситуація?
  1. Магнітна буря.
  2. Підвищена сонячна активність.
  3. Токсичний туман (Лондонський смог).
  4. * Фотохімічний смог (Лос-Анжелеський смог).
  5. Буревій.
 35. Протягом 12 днів у вересні 2006 року над Україною стаціонував антициклон. Стояла сонячна погода вдень, протягом доби у всі ці дні не було вітру, був штиль. Максимальна температура повітря вдень доходила до 300С, вночі до 200С. Над автомобільними дорогами міста Києва та в районах транспортних розв'язок склалася ситуація, яка характеризується великим вмістом у повітрі диму, сажі та інших компонентів вихлопних газів автомобілів. При цій ситуації погано себе почувалт хворі з легеневими та серцево-судинними захворюваннями. Як називається ця погодно-синоптична ситуація?
  1. Магнітна буря.
  2. Підвищена сонячна активність.
  3. Токсичний туман (Лондонський смог).
  4. * Фотохімічний смог (Лос-Анжелеський смог).
  5. Буревій.
 36. Протягом двох тижнів над територією Волині спостерігалась така синоптична ситуація: перепади атмосферного тиску понад 14 мм.рт.ст., перепади температури понад 10 0С, грози, вміст кисню 250 мг/л. Як охарактеризувати таку погоду з медичної точки зору за класифікацією І.І. Григорєвим?
  1. Гостра
  2. Погода, що потребує посиленого медичеого контролю
  3. Сприятлива
  4. Вельми сприятлива
  5. * Погода суворого медичного контролю.
 37. Протягом двох тижнів над територією Житомирської області спостерігалась така синоптична ситуація: змінна хмарність, короткочасні опади, за прогнозами метеостанції очікується наближення холодного фронту, погода зміниться. Як охарактеризувати таку погоду з медичної точки зору за класифікацією В.Ф. Овчарової?
  1. Гіпоксичного типу;
  2. Гіпоксичного типу з елементами спастичного;
  3. Перехід погоди спастичного типу у стійку індиферентну;
  4. Спастичного типу;
  5. * Нестійка погода з переходом індиферентної у погоду спастичного типу.
 38. Протягом двох тижнів над територією Київської області спостерігалась така синоптична ситуація: змінна хмарність, короткочасні опади, за прогнозами метеостанції очікується наближення холодного фронту, погода зміниться. Як охарактеризувати таку погоду з медичної точки зору за класифікацією В.Ф. Овчарової?
  1. Гіпоксичного типу;
  2. Гіпоксичного типу з елементами спастичного;
  3. Перехід погоди спастичного типу у стійку індиферентну
  4. Спастичного типу;
  5. * Нестійка погода з переходом індиферентної у погоду спастичного типу.
 39. Скидання стічних вод міста Б. проводиться в річку нижче міста. Нижче за течією в 5 км розташоване селище з водопостачанням з колодязів, а в 30 км розташоване місто С, що використовує воду річки як джерело питного водопостачання. Розрахунок санітарних умов спуску стічних вод необхідно проводити:
  1. для створу річки біля селища
  2. для створу річки нижче міста Б
  3. * для створів річки біля селища і міста С
  4. розрахунок не проводиться, вимоги пред'являються до стічних вод
  5. для створу річки нижче селища
 40. Скидання стічних вод намічається в річку у межі міста. Нижче за течією річки розташоване селище, водопостачання якого здійснюється з підземного джерела. Розрахунок санітарних умов спуску стічних вод необхідно проводити:
  1. для створу річки біля селища
  2. для створу річки нижче селища
  3. для створу річки біля міста
  4. * розрахунок не проводиться, вимоги пред'являються до стічних вод
  5. для створу річки вище селища
 41. Скидання стічних вод намічене в річку нижче міста. Нижче за течією річки в 5 км розташоване місто А., що використовує річку як джерело питного водопостачання, а в 10 км - селище з водопостачанням з підземного джерела. Розрахунок санітарних умов спуску стічних вод необхідно проводити:
  1. * для створу річки біля міста А
  2. для створів річки біля міста А і селища
  3. для створу річки біля селища
  4. розрахунок не проводиться, вимоги пред'являються до стічних вод
  5. для створу річки нижче міста
 42. Стічні води перед скиданням у водойми обов’язково знезаражують. Яким повинен бути колі-індекс ?
  1. * 1000
  2. 10000
  3. 500
  4. не нормується
  5. 100
 43. Стічні води перед скиданням у водойми обов’язково знезаражують. Про ефективність знезаражування стічних вод хлором свідчить залишковий хлор у кількості не меншій, мг/дм куб :
  1. 0,5
  2. 1,0
  3. * 1,5
  4. 2,0
  5. 2,5
 44. У 67-річної хворої на неспецифічний поліатрит напередодні різкої зміни погоди в умовах стаціонару з’явилися додаткові скарги на задишку, набряк суглобів, головний біль та біль у ділянці серця, шкірну висипку. Білок та кров у сечі, підвищена температура тіла. Який клінічний симптом, крім задишки, серцевого та головного болю найбільш метеозалежний?
  1. Білок у сечі.
  2. * Набряк суглобів.
  3. Гематурія.
  4. Підвищена температура тіла.
  5. Шкірна висипка.
 45. У місті, яке розташоване в долині, впродовж декількох днів вулиці були переповнені автомобілями. На другий день після встановлення сонячної безвітряної погоди до поліклініки звернулися мешканці міста зі скаргами на сильне подразнення кон'юнктиви очей, верхніх дихальних шляхів, що супроводжувалось сльозотечею та кашлем. Яка причина захворювання, мешканців міста?
  1. * Підвищення вмісту в повітрі фотооксидантів
  2. Підвищення вмісту в повітрі нітрогену (І) оксиду
  3. Підвищення вмісту в повітрі вуглекислого газу
  4. Підвищення вмісту в повітрі чадного газу
  5. Підвищення вмісту в повітрі озону
 46. У регіоні спостереження середньомісячна температура червня складає 18 0С, а січня – 12 0С, опади рідкісні, кількість сонячних днів за місяць - 25, швидкість вітру - 8-12 м/с. До якого кліматичного поясу можна віднести цю територію?
  1. * клімат помірний по середньомісячній температурі червня і січня;
  2. клімат помірний по середньомісячній температурі червня і кількості сонячних днів в місяць;
  3. клімат помірний по середньомісячній температурі січня і кількості опадів;
  4. клімат помірний по середньомісячній температурі червня і швидкості вітру;
  5. клімат помірний по середньомісячній температурі і швидкості вітру.
 47. У регіоні спостереження середньомісячна температура липня складає 20-21 0С, а січня – 5-2 0С, кількість днів з опадами - 120-150, часті суховії, тривалість снігового покрову 70-90 днів. Для якої кліматичної зони притаманні дані параметри?
  1. Полісся
  2. Лісостеп
  3. * Степ
  4. Карпати
  5. Південний берег Криму
 48. У регіоні спостереження середньомісячна температура липня складає 18 0С, а січня – 5-7 0С, опади помірні, кількість сонячних днів за місяць - 16, середня вологість повітря 3-60 %, тривалість снігового покрову 100-110 днів. Для якої кліматичної зони притаманні дані параметри?
  1. * Полісся
  2. Лісостеп
  3. Степ
  4. Карпати
  5. Південний берег Криму
 49. У регіоні спостереження середньомісячна температура липня складає 21 0С, а січня – 8 0С, кількість днів з опадами - 150-170, середня вологість повітря 30-60 %, тривалість снігового покрову 90-100 днів. Для якої кліматичної зони притаманні дані параметри?
  1. Полісся
  2. * Лісостеп
  3. Степ
  4. Карпати
  5. Південний берег Криму
 50. У регіоні спостереження середньомісячна температура липня складає 18-21 0С, а січня –7-8 0С, кількість днів з опадами - 180-200, середня вологість повітря 60-75 %, тривалість снігового покрову 60-70 днів. Для якої кліматичної зони притаманні дані параметри?
  1. Полісся
  2. Лісостеп
  3. Степ
  4. * Карпати
  5. Південний берег Криму
 51. У регіоні спостереження середньомісячна температура липня складає 24 0С, а січня +4 0С, кількість днів з опадами - 130-160, середня вологість повітря 60-64 %, тривалість снігового покрову 0-30 днів. Для якої кліматичної зони притаманні дані параметри?
  1. Полісся
  2. Лісостеп
  3. Степ
  4. Карпати
  5. * Південний берег Криму
 52. штучного – слід замовити виготовлення одягу для персоналу лікарні. Укажіть головні з гігієнічної точки зору переваги тканини з натуральних волокон?
  1. * Висока гідроскопічність та добра повітропроникність.
  2. Стійкість до впливу механічних, хімічних і біологічних чинників та еластичність.
  3. Висока теплопровідність та велика вологоємність.
  4. Високі естетичні якості.
  5. Дешевизна.
 53. Лазня загального призначення «Чайка» запросила студентів університету на екскурсію. Викладіть основні правила поведінки та безпеки перебування у лазні .
  1. * Для вимірювання температури повітря не слід користуватись ртутними термометрами, не можна вносити мийні та інші засоби в скляній тарі, не відвідувати лазню хворими на інфекційні захворювання, грибкові хвороби тощо
  2. Краще лазню відвідувати у години максимального сп’яніння щоб отримати контрастний душ
  3. Більш безпечним є відвідування лазні зранку та у робочі дні
  4. В лазні відсутній будь-який ризик для здоров’я відвідувачів
  5. Таких правил не існує
 54. Столярна фабрика «Будсервіс» використовує для своїх працівників виробничий одяг. Що це?
  1. * Спеціальний засіб, призначений для запобігання або зменшення впливу на працівника небезпечних або шкідливих виробничих чинників
  2. Одяг для відпочинку
  3. “Обличчя” фірми
  4. Одяг із натуральної тканини
  5. Натільний одяг
 55. На будь-якій великій фірмі для високого рівня розумової та фізичної працездатності необхідна:
  1. * Мотиваційна спрямованість
  2. Висока самооцінка
  3. Низька самооцінка
  4. Фізична підготовка
  5. Виховання
 56. Спортсменам для покращення спортивних здобутків порадили заяматись синхронізацією життєдіяльності організму. Що від цього залежить?
  1. * Фізична форма
  2. Статевий розвиток
  3. Взаємовідношення з оточуючими
  4. Рівень освіти
  5. Рівень уваги
 57. Спортсменам для покращення спортивних здобутків порадили займатись синхронізацією життєдіяльності організму. Що від цього залежить?
  1. *Самопочуття, настрій
  2. Статевий розвиток
  3. Взаємовідношення з оточуючими
  4. Рівень освіти
  5. Рівень уваги
 58. На тестуванні дерматологів було задано таке питання. В чому полягає вітаміносинтезуюча функція шкіри?
  1. синтезі Вітаміну А
  2. синтезі Вітаміну В
  3. синтезі Вітаміну С
  4. * синтезі Вітаміну Д
  5. синтезі Вітаміну Е
 59. Кожен стоматолог визначає гігієнічний індекс зубів. Що він дозволяє оцінити?
  1. * Чистоту та інтенсивність зубного нальоту.
  2. Число карієсних зубів.
  3. Кількість неушкоджених зубів.
  4. Кількість пломбованих зубів.
  5. Стан ротової порожнини.
 60. Для будівництва парової лазні будівельникам фірми «Тернопільбуд» потрібно знати основний перелік приміщень згідно гігієнічних стандартів. Які основні з них?
  1. * Вхід, тамбур, вестибуль, гардероб, кімната для лікування, роздягальня, мийна, парильня, туалет
  2. Перелік приміщень значення немає, головне комфортний мікроклімат та доброякісна вода
  3. Перелік приміщень такої лазні має відповідати вимогам до санітарного пропускника
  4. Окрім традиційних і обов’язкових приміщень у цій лазні мають бути ще гральні автомати, більярд та аптека
  5. Такий перелік значення немає, головне комфорт
 61. Підтверджено науковими дослідженнями, що у старанних студентів першокурсників усіх учбових закладів найчастіше виникає десинхролоз. Що це таке?
  1. * Вид хронопатології
  2. Процес лікування хронічних захворювань
  3. Передвісник одужання
  4. Покращання фізичної форми
  5. Порушення взаємовідносин в сім’ї
 62. Підтверджено науковими дослідженнями, що у старанних студентів першокурсників усіх учбових закладів найчастіше виникає десинхролоз. Що це таке?
  1. * Супутник різноманітних захворювань
  2. Процес лікування хронічних захворювань
  3. Покращання фізичної форми
  4. Порушення взаємовідносин в сім’ї
  5. Порушення характеристик особистості
 63. Головному лікарю треба замовити одяг для середнього медичного персоналу реанімаційного відділення. Укажіть з гігієнічної точки зору з якого матеріалу повинен бути одяг.
  1. Синтетичні вироби.
  2. Напівсинтетичні вироби.
  3. Бавовняні вироби.
  4. Шерстяні вироби.
  5. * Синтетичні та бавовняні вироби.
 64. В національному центрі розумових та психологічних досліджень найбільш розповсюджений опитувальник темпераменту:
  1. * Русалова
  2. Шмішека
  3. ММРІ
  4. Mini-mult
  5. Кеттела
 65. В національному центрі розумових та психологічних досліджень найбільш розповсюджений опитувальник темпераменту:
  1. *Айзенка
  2. Конюхова
  3. Спилбергера
  4. Шмішека
  5. ММРІ
 66. На тернопільській текстильній фабриці використовують методики дослідження тканин одягу власного виробництва. Яку методику на вашу думку використовують для дослідженняя гігієнічних показників.
  1. * Визначення товщини тканини, її щільності та капілярності
  2. Визначення кольорової гами
  3. Сумісність кольорів
  4. Вартість 1 м2 тканини у гривнях
  5. Вартість 1 кг тканини у євро
 67. В школах Тернополя студенти волонтери проводили виховні години з приводу особистої гігієни. Найбільше наголошували, що для нормального функціонування шкіри людини необхідно:
  1. * Використовувати воду як основний засіб миття шкіри
  2. Не мити тіло водою, а лише користуватися ароматизаторами та лосьйонами
  3. Щоденно протирати шкіру одеколоном або спиртом
  4. Використовувати воду, але тільки дистильовану
  5. Обмежити миття тіла, але щоденно одягати відпрасовану натільну білизну
 68. Періодично змивати забруднювачі
  1. * Використовувати щоденно мило, що дезінфікує шкіру
  2. Використовувати дезодоранти
  3. Не мити тіло водою, а лише користуватися ароматизаторами та лосьйонами
  4. Щоденно протирати шкіру одеколоном або спиртом
  5. Використання гелів
 69. В школах Тернополя студенти волонтери проводили виховні години з приводу особистої гігієни. Найбільше наголошували, що для нормального функціонування шкіри людини необхідно:
  1. * Підтримувати шкіру у чистоті
  2. Використовувати дезодоранти
  3. Не мити тіло водою, а лише користуватися ароматизаторами та лосьйонами
  4. Використовувати воду, але тільки дистильовану
  5. Обмежити миття тіла, але щоденно одягати відпрасовану натільну білизну
 70. Для працівників клінічної лабораторії лікарні, які працюють в умовах комфортного мікроклімату, необхідно придбати одяг. Яка з перерахованих властивостей одягу повинна бути основною?
  1. Гігроскопічність.
  2. Паро проникність
  3. * Повітропроникність.
  4. Теплопровідність.
  5. Конвекційність.
 71. При огляді пацієнта дуже важливим фактором є визначення рис психічного здоров’я. На що лякарю необхідно звернути увагу перш за все?
  1. * Нервово-психічний розвиток, що відповідає віку
  2. Відсутність виражених індивідуальних особливостей характеру
  3. Зниження професійних здібностей
  4. Підвищення рухової активності
  5. Випередження психічного розвитку щодо віку
 72. На кафедрі гігієни студентам було дано завдання вивчити змінені фізіологічні криві. Які криві до них відносяться?
  1. * Платоподібні
  2. Циркадні
  3. Циркулярні
  4. Традиційні
  5. Нетрадиційні
 73. На кафедрі гігієни студентам було дано завдання вивчити змінені фізіологічні криві. Які криві до них відносяться?
  1. * Інертні
  2. Циркулярні
  3. Традиційні
  4. Нетрадиційні
  5. Фізіологічні
 74. Накафедрі гігієни студентам було дано завдання вивчити змінені фізіологічні криві. Які криві до них відносяться?
  1. * Двохвершинні
  2. Циркадні
  3. Циркулярні
  4. Традиційні
  5. Фізіологічні
 75. На кафедрі гігієни студентам було дано завдання вивчити змінені фізіологічні криві. Які криві до них відносяться?
  1. * Інвертовані
  2. Циркулярні
  3. Традиційні
  4. Нетрадиційні
  5. Фізіологічні
 76. Кожен головний лікар має знати і пам’ятати основні біоритмологічні принципи раціональної організації повсякденної діяльності людини для продуктивності праці власного мединого колективу. Які основні принципи відносяться до них?
  1. * Запровадження методів раціональної організації вільного часу
  2. Підвищення резистентності організму
  3. Підвищення позитивного емоційного самопочуття
  4. Покращання мікроклімату у колективі
  5. Зниження рівня фізичного навантаження
 77. Кожен головний лікар має знати і пам’ятати основні біоритмологічні принципи раціональної організації повсякденної діяльності людини для продуктивності праці власного мединого колективу. Які основні принципи відносяться до них?
  1. *Запровадження засобів раціональної організації вільного часу
  2. Підвищення резистентності організму
  3. Підвищення позитивного емоційного самопочуття
  4. Зниження рівня фізичного навантаження
  5. Покращання настрою
 78. Технологу швейної фабрики завжди доводиться пам’ятати про гігієнічні вимоги для повсякденного одягу, що шиється на його фабриці. Які основні ці вимоги?
  1. * Забезпечити оптимальний підодяговий мікроклімат та тепловий комфорт людини
  2. Одяг не має впливати на формування підодягового мікроклімату
  3. Основна гігієнічна вимога – тривалість використання та стійкість до вологи
  4. Гігієнічні вимоги є безпідставними – головне чи задоволений користувач одягу
  5. Якщо одяг влаштовує користувача, то гігієнічні вимоги до одягу є некоректними
 79. Окрім логістичного впровадження на фабриках з новітніми технологіями, потрібно також використовувати і психогігієнічні принципи оптимізації діяльності людини, до яких відносяться:
  1. * Обґрунтування та диференційоване запровадження заходів психогігієнічної корекції
  2. Атестація робочих місць
  3. Принципи організації фізичного виховання
  4. Визначення розумової працездатності
  5. Проведення загартовування
 80. Підодяговий мікроклімат буде оптимальним, якщо при температурі навколишнього середовища 18-22 °С проявляються такі параметри підодягового мікроклімату:
  1. * Температура повітря – 32,5-34,5 °С
  2. Оксид вуглецю має бути відсутнім
  3. Температура повітря має дорівнювати температурі тіла користувача
  4. Відносна вологість має дорівнювати абсолютній вологості
  5. Повинна відчуватись швидкість руху повітря
 81. Окрім логістичного впровадження на фабриках з новітніми технологіями, потрібно також використовувати і психогігієнічні принципи оптимізації діяльності людини, до яких відносяться:
  1. * Проведення гігієнічного нормування виробничої діяльності людини, раціональну організацію позаробочої діяльності
  2. Гігієнічну оцінку умов праці та навчання
  3. Атестація робочих місць
  4. Принципи організації фізичного виховання, проведення загартовування
  5. Визначення розумової працездатності
 82. В рекламній акції бренду «Гала» в Чернігівській області задавали різноманітні питання відвідувачам відділу миючих засобів супермаркету, одне з яких було: «Що входить до складу миючих засобів».
  1. * Поверхневоактивні речовини (ПАР), алкілсульфати, алкілсульфонати, алкіларилсульфонати, добавки, які покращують ціноутворення, підсилюють мийні властивості тощо.
  2. Спирти із цукрів, жири натуральні, емульгатори, консерванти та зрихлювачі.
  3. Ефіри високого ґатунку, гліцерини природного походження та барвники.
  4. Скипидар у рівному співвідношенні із жирами природними та гліцерином.
  5. Абсолютно такі ж компоненти як і для мила рідкого за винятком тригліцеридів вищих жирних кислот.
 83. В школах Тернополя студенти волонтери проводили виховні години з приводу особистої гігієни. Найбільше наголошували, що до сфери особистої гігієни входять:
  1. * Запобігання шкідливим звичкам, гігієна статевого життя, гігієна одягу та взуття тощо
  2. Приймання гарячих ванн під час роботи
  3. Захоплення грою у доміно
  4. Туризм та алкоголізм
  5. Постійне відвідування змагань шахістів
 84. В школах Тернополя студенти волонтери проводили виховні години з приводу особистої гігієни. Найбільше наголошували, що до сфери особистої гігієни входять:
  1. * Гігієна відпочинку і сну, гігієна індивідуального харчування, гігієна розумової праці і ін.
  2. Тютюнопаління тільки після прийняття їжі
  3. Приймання гарячих ванн під час роботи
  4. Туризм та алкоголізм
  5. Постійне відвідування змагань шахістів
 85. На уроці п’ятого класу вчителька намагалась пояснити дітям , які звички є шкідливими, а які ні у вигляді ситуаційних задач, де стояло питання: «Що не відноситься до шкідливих звичок»
  1. Наркоманія
  2. Алкоголізм
  3. Тютюнопаління
  4. * Меломанія
  5. Токсикоманія
 86. На уроці п’ятого класу вчителька намагалась пояснити дітям , які звички є шкідливими, а які ні у вигляді ситуаційних задач, де стояло питання: «Що не відноситься до шкідливих звичок»
  1. Наркоманія
  2. Алкоголізм
  3. Тютюнопаління
  4. * Бібліоманія*
  5. Токсикоманія
 87. На підприємствах у відділі кадрів було запроваджено додаткове оцінювання характеру. Які особистісні опитувальники використовують в таких випадках?
  1. * Шмішека
  2. Айзенка
  3. Конюхова
  4. Шевчука
  5. ККУ
 88. На підприємствах у відділі кадрів було запроваджено додаткове оцінювання характеру. Які особистісні опитувальники використовують в таких випадках?
  1. * Кеттела
  2. Иванова
  3. Айзенка
  4. Конюхова
  5. Шевчука
 89. На підприємствах у відділі кадрів було запроваджено додаткове оцінювання характеру. Які особистісні опитувальники використовують в таких випадках?
  1. * ММРІ, Mini-mult
  2. Иванова, ККУ
  3. Айзенка
  4. Конюхова
  5. Шевчука
 90. В рекламній акції бренду «Гала» в Чернігівській області задавали різноманітні питання відвідувачам відділу миючих засобів супермаркету, одне з яких було: «У якому вигляді не випускаються синтетичні миючі засоби за фізичною структурою?».
  1. Порошків
  2. Рідин
  3. Паст
  4. * Мазей
  5. Гранул
 91. У ХХІ столітті в час глобального потепління, екологічної та соціальної кризи постає надзвичайно важливе питання перед людством – «Здоров‘я людини». Що це?
  1. * Процес збереження і розвитку біологічних, фізіологічних функцій при оптимальній працездатності та соціальній активності людини при максимальній привалості її активного життя
  2. Тривалість її життя
  3. Кількість років працездатності
  4. Досягання високих показників у спорті
  5. Досягання високих результатів у фізичній культурі
 92. В умовах виконання цілого ряду виробничих операцій в умовах дискомфортного нагрівного мікроклімату необхідно забезпечити максимальне поглинання водяної пари з повітря та поверхні тіла. Яка з перерахованих нижче властивостей одягу повинна бути урахована в першу чергу?
  1. * Гігроскопічність.
  2. Паропроникність.
  3. Повітропроникність.
  4. Теплопровідність.
  5. Конвекційність.
 93. Головному лікарю необхідно визначити з якого матеріалу: природного або штучного – слід замовити виготовлення одягу для персоналу лікарні. Укажіть головні з гігієнічної точки зору переваги тканини з натуральних волокон?
  1. * Висока гідроскопічність та добра повітропроникність.
  2. Стійкість до впливу механічних, хімічних і біологічних чинників та еластичність.
  3. Висока теплопровідність та велика вологоємність.
  4. Високі естетичні якості.
  5. Дешевизна.
 94. Головному лікарю необхідно визначити з якого матеріалу: природного або штучного – слід замовити виготовлення одягу для персоналу лікарні. Укажіть головні з гігієнічної точки зору переваги тканини з синтетичних волокон?
  1. Висока гідроскопічність та добра повітропроникність..
  2. * Стійкість до впливу механічних, хімічних і біологічних чинників та еластичність.
  3. Висока теплопровідність та велика вологоємність.
  4. Високі естетичні якості.
  5. Дешевизна.
 95. Головному лікарю треба замовити одяг для середнього медичного персоналу реанімаційного відділення. Укажіть з гігієнічної точки зору з якого матеріалу повинен бути одяг.
  1. Синтетичні вироби.
  2. Напівсинтетичні вироби.
  3. Бавовняні вироби.
  4. Шерстяні вироби.
  5. * Синтетичні та бавовняні вироби.
 96. Для працівників клінічної лабораторії лікарні, які працюють в умовах комфортного мікроклімату, необхідно придбати одяг. Яка з перерахованих властивостей одягу повинна бути основною?
  1. Гігроскопічність.
  2. Паропроникність
  3. * Повітропроникність.
  4. Теплопровідність.
  5. Конвекційність.
 97. Підодяговий мікроклімат буде оптимальним якщо при температурі навколишнього середовища 18-22 °С проявляються такі параметри під одягового мікроклімату:
  1. * Температура повітря – 32,5-34,5 °С
  2. Оксид вуглецю має бути відсутнім
  3. Температура повітря має дорівнювати температурі тіла користувача
  4. Відносна вологість має дорівнювати абсолютній вологості
  5. Повинна відчуватись швидкість руху повітря
 98. Найбільш чистою, нешкідливою водою, в якій немає подразнюючих шкіру речовин, є дощова і снігова (м’яка вода). Так звана тверда вода, що містить головним чином солі кальцію, може викликати при тривалому вживанні подразнення шкіри. Яка вода вважається найбільш чистою і нешкідливою для шкіри:
  1. * М’яка вода,
  2. Тверда вода,
  3. Помірно тверда вода,
  4. Надто тверда вода,
  5. Мінералізована вода
 99. В умовах виконання цілого ряду виробничих операцій в умовах дискомфортного нагрівного мікроклімату необхідно забезпечити максимальне поглинання водяної пари з повітря та поверхні тіла. Яка з перерахованих нижче властивостей одягу повинна бути урахована в першу чергу?
  1. *Гігроскопічність.
  2. Паропроникність.
  3. Повітропроникність.
  4. Теплопровідність.
  5. Конвекційність.
 100. Для визначення індивідуально-типологічних особливостей лікаря-реаніматолога використана модифікована форма опитувальника розроблена В. С. Горбачевським. Який елемент структури особистості потребує застосування іншого методу?
  1. Ступінь вираженості вольових зусиль;
  2. Рівень мобілізації сил;
  3. Ініціативність;
  4. *Базисні властивості темперамету;
  5. Інтелектуальний потенціал.
 101. При оцінці індивідуально-типологічних особливостей студента-медика визначено, що рівень емоційної збудливості становить 11 балів. Вкажіть, який це тип реакції.
  1. Дуже висока емоційна збудливість ;
  2. Висока емоційна збудливість;
  3. *Середня емоційна врівноваженість;
  4. Висока емоційна врівноваженість;
  5. Дуже висока емоційна врівноваженість.
 102. При оцінці індивідуально-типологічних особливостей студента-медика визначено, що рівень ригідності нервових процесів складає 5 балів. Вкажіть, який це тип реакції.
  1. Дуже висока ригідність нервових процесів;
  2. Висока ригідність нервових процесів;
  3. Середня пластичність нервових процесів;
  4. *Висока пластичність нервових процесів;
  5. Дуже висока пластичність нервових процесів.
 103. При оцінці індивідуально-типологічних особливостей студента-медика визначено, що рівень екстраверсії складає 25 балів. Вкажіть, який це тип реакції.
  1. *Дуже висока екстраверсія;
  2. Висока екстраверсія;
  3. Середня екстраверсія;
  4. Висока інтроверсія;
  5. Дуже висока інтроверсія.
 104. Хворий з гіпертонічною хворобою П А стадії скаржиться на головний біль, біль у області серця, задишку, загальну слабкість, які з'явилися у нього з ранку. Напередодні мало місце значне погіршення погоди - різке посилення вітру - 9-10 м/с, хмарність, коливання електромагнітного поля, зміна температури і атмосферного тиску на 8 0С і 40 мб відповідно. Які причини обумовлюють погіршення стану хворого?
  1. * зміни електромагнітного поля і атмосферний тиск;
  2. зміни температури і атмосферного тиску, хмарність;
  3. зміни температури повітря, атмосферного тиску, посилення вітру;
  4. зміни температури повітря, прискорення швидкості вітру, хмарність;
  5. зміна температури повітря і магнітного поля Землі, посилення вітру.
 105. Хворий з хронічним нефритом потребує курортного лікування. В якому кліматичному поясі найдоцільніше вибрати санаторій?
  1. клімат степів
  2. * клімат пустель
  3. клімат середземноморський
  4. субтропіки Криму
  5. Екваторіальна зона Африки
 106. Які кліматичні умови якнайкраще підійдуть для відпочинку і тренування олімпійської команди перед змаганнями?
  1. * високогірний клімат
  2. жаркий клімат південних степів
  3. клімат хвойних лісів
  4. високогірний клімат
  5. Субтропіки Криму
 107. Акушерське відділення розташоване у триповерховій будівлі. Перший поверх займає обсерваційне відділення, другий – фізіологічне пологове відділення, третій – відділення патології вагітності. Всі поверхи сполучаються каналами витяжної вентиляції. Якого перепланування вимагає пологове відділення?
  1. Розташування фізіологічного відділення на третьому поверсі;
  2. Розташування обсерваційного відділення на першому поверсі;
  3. * Розташування обсерваційного відділення на другому поверсі;
  4. Розташування фізіологічного відділення на першому поверсі;
  5. Розташування відділення патології на першому поверсі.
 108. Бактеріологічна лабораторія обласної клінічної лікарні проводить щомісячний контроль якості достерилізаційної обробки та стерилізації інструментарію, застосовуючи, зокрема, проби з тест-індикаторами. Що контролюють за допомогою цих проб?
  1. * Температуру в автоклаві
  2. Загальне мікробне обсіменіння
  3. Залишки крові
  4. Залишки мийного засобу
  5. Тиск в автоклаві
 109. Бокс на 2 ліжка в інфекційному відділенні для дорослих площею 20 м2, висота 3,2 м; при дослідженні мікроклімату встановлено: провітрювання регулярне через кватирки забезпечує двократний повітрообмін.Температура 20 º С, вологість 55 %, швидкість руху повітря 0,05 м/с. Показники природної освітленості: СК=1:7, КПО =1,5 %. Штучна освітленість 150 лк лампами розжарювання. Гігієнічний висновок:
  1. * недостатня площа інкубатура;
  2. недостатній повітрообмін;
  3. охолоджуючий мікроклімат;
  4. недостатня природна освітленість;
  5. недостатня штучна освітленість.
 110. В гнійній операційній хірургічного відділення проведена ампутація гомілки хворому з гангреною. Яким чином видаляються відходи операційного походження в лікарнях?
  1. * Спалюються в спеціальних печах
  2. Вивозяться на смітники твердих побутових відходів
  3. C. Вивозяться на спеціально відведені місця для захоронення тварин.
  4. Закопуються на території лікарні
  5. Подрібнюються і скидаються в каналізацію
 111. В клінічній лікарні №18 міста Р. тривалий період спостерігається зростання рівнів захворюваності на внутрішньолікарняні інфекції. Який з методів специфічної профілактики внутрішньолікарняних інфекцій є найбільш доцільним для запобігання подальшого зростання рівнів захворюваності?:
  1. * Екстрена імунізація
  2. Ізоляція секцій, операційних блоків та ін.
  3. Раціональне розташування відділень за поверхами
  4. Зонування лікарняної ділянки
  5. Санітарно-протиепідемічні заходи
 112. В лікарняній лабораторії деякі працівники скаржаться на ринорею, чхання, утруднення видиху. Об”єктивно – коробковий перкуторний звук над легенями, аускультативно – сухі хрипи. Який найбільш вірогідний діагноз?
  1. Туберкульоз
  2. Силікоз.
  3. * Професійна бронхіальна астма
  4. Гостра респіраторна вірусна інфекція (ГРВІ).
  5. Гостра пневмонія.
 113. Вологе прибирання палати гнійного післяопераційного відділення здійснюється 1 раз на добу з застосуванням 1 % розчину хлораміну, провітрювання палати – чотири рази на добу, заміна білизни – раз на тиждень, а в разі забруднення її виділеннями з рани – негайно, гігієнічний душ хворі приймають раз на тиждень. Виявіть недолік санітарно-гігієнічного режиму відділення.
  1. * Недостатня частота прибирання палати
  2. Недостатнє провітрювання.
  3. Недостатня концентрація хлораміну.
  4. Невчасна заміна білизни.
  5. Недостатня частота миття хворих.
 114. Для оцінки ефективності санації використали показник – коефіцієнт ефективності санації. Вкажіть мінімальне значення коефіцієнта ефективності санації, яке свідчить про ефективну санацію повітря.
  1. Не менше 2
  2. * Не менше 5
  3. 10
  4. 15
  5. 20
 115. Для санації повітря в хірургічному відділенні дитячої лікарні в період епідемії грипу запланували використати опромінювач з лампами БУВ –30. З метою встановлення режиму опромінення, після експозиції, було здійснено посів повітря за допомогою апарату Кротова, та розраховано ступінь ефективності санації. Вкажіть число, яке свідчить про ефективність санації.
  1. * 85 %
  2. 75 %
  3. 70 %
  4. 65 %
  5. 55 %
 116. З метою забезпечення поточного санітарного нагляду на належному рівні у великій клінічній лікарні була введена ставка лікаря епідеміолога та трьох лаборантів. Визначаючи обсяг роботи цей лікар дав вказівку лаборантам про те, що при проведенні систематичних гігієнічних досліджень повітряного середовища палат не обов'язковим є дослідження:
  1. *Вмісту чадного газу
  2. Параметрів мікроклімату
  3. Вмісту вуглекислого газу
  4. Повітря на мікробне забруднення
  5. Змивів з рук хворих і персоналу, з одягу, меблів на наявність і ступінь забруднення кишковою паличкою
 117. За дорученням лікаря медична сестра зробила вимірювання, необхідні для оцінки мікрокліматичних умов в лікарняній палаті. Результати вимірювань: середня температура повітря - 19 ºС , швидкість руху повітря - 0,1 м/сек, відносна вологість повітря - 50 %, що відповідає комфортному мікроклімату. За рахунок яких заходів можна досягти таких умов в палаті для літніх хворих?
  1. * Відповідного опалення приміщення, провітрювання та кондиціонування повітря
  2. Підбору відповідного одягу та взуття
  3. Загартування
  4. Раціонального режиму харчування
  5. Достатньої інсоляції
 118. За дорученням лікаря медична сестра провела вимірювання, які необхідні для оцінки мікроклімату палати терапевтичного відділення. Результати вимірювань: середня температура повітря становить 20 °С, швидкість руху повітря – 0,2 м/с, відносна вологість повітря – 48 %. Дайте гігієнічну оцінку мікроклімату палати.
  1. * Мікроклімат комфортний
  2. Мікроклімат дискомфортний охолоджувального типу
  3. Мікроклімат дискомфортний нагрівного типу
  4. Мікроклімат дискомфортний з підвищеною вологістю повітря
  5. Мікроклімат дискомфортний з підвищеною швидкістю повітря
 119. Медична сестра фізіотерапевтичного відділення лікарні, що відпускає терапевтичні процедури на УВЧ і СВЧ установках, зазнає впливу електромагнітного поля (ЕМП). Лікарем акушером-гінекологом у медичної сестри встановлено вагітність. Які профілактичні заходи необхідно застосувати для запобігання негативного впливу ЕМП на організм медсестри та майбутньої дитини ?
  1. Надання додаткових вихідних днів.
  2. Зменшення тривалості робочого дня.
  3. Зменшення часу дії ЕМП.
  4. * Перевід на роботу не пов'язану з дією шкідливих чинників
  5. Збільшення кількості регламентованих перерв.
 120. Палата інтенсивної терапії на 2 ліжка площею 20 м2 м; при дослідженні мікроклімату встановлено: кратність повітрообміну 10 р/год. Температура 22 º С, вологість 60 %, швидкість руху повітря 0,15 м/с. Показники природної освітленості: СК=1:3, КЕО =2 %. Штучна освітленість 100 лк люмінесцентними лампами. Гігієнічний висновок:
  1. * недостатня площа і штучна освітленість;
  2. недостатній повітрообмін;
  3. підвищена температура і вологість;
  4. недостатня природна освітленість;
  5. недостатня штучна освітленість.
 121. Палата інтенсивної терапії на 3 ліжка площею 40 м2. При дослідженні мікроклімату встановлено: кратність повітрообміну 10 р/год; температура 20 º С, вологість 60 %, швидкість руху повітря 0,05 м/с. Показники природної освітленості: СК=1:3, КПО = 2 %.Штучна освітленість 200 лк люмінесцентними лампами. Гігієнічний висновок:
  1. недостатня площа;
  2. недостатній повітрообмін;
  3. * знижена температура;
  4. недос