Питання до іспиту з фізіології для студентів ІІ курсу спеціальності «Стомотологія»

Питання до іспиту з фізіології для студентів ІІ курсу спеціальності «Стомотологія»

Предмет і методи фізіології. Зв'язок фізіології з іншими дисциплінами, її значення для практичної медицини. Основні поняття фізіології.

Основні етапи розвитку фізіології.

Механізми пасивного і активного транспорту речовин через клітинну мембрану.

Потенціал спокою, його характеристика. Іонні механізми походження потенціалу спокою.

Потенціал дії, його структура, основні фізичні і фізіологічні характеристики.

Іонні механізми розвитку основних фаз потенціалу дії.

Збудливість. Фактори, що її визначають. Зміни збудливості під час збудження.

Характеристика пасивних та активних потенціалів.

Закони проведення збудження по нервовому волокну. Фактори, що визначають швидкість проведення імпульсів по нервовому волокну.

Особливості проведення збудження по мієлінових нервових волокнах.

Нервово-м'язові синапси, їх структурно-функціональна організація. Характеристика основних етапів нервово-м'язової передачі.

Механізм м'язового скорочення.

Етапи процесу скорочення м'язового волокна.

Фізіологічні характеристики скорочення м'язів: навантаження, сила, тривалість, швидкість, робота, стомлення.

Механізми скорочення гладеньких м'язів. Особливості основних етапів процесу їх скорочення.

Рефлекси, їх класифікація.

Рефлекторна дуга, функції окремих її елементів.Закономірності проведення збудження по рефлекторній дузі.

Синапси ЦНС, їхня класифікація, механізми функціонування.

Медіатори ЦНС, загальна характеристика їх дії.

Властивості нервових центрів.

Роль просторової і частотної сумації у виникненні центрального збудження.

Центральне гальмування. Механізми розвитку постсинаптичного і пресинаптичного гальмування.

Роль спинного мозку в регуляції рухових і вегетативних функцій організму.

Роль заднього мозку в регуляції рухових і вегетативних функцій організму.

Роль середнього мозку в регуляції рухових і вегетативних функцій організму.

Фізіологічна роль ретикулярної формації.

Мозочок, його зв'язки та функції.

Функціональна характеристика ядер таламуса.

Роль гіпоталамуса в регуляції вегетативних функції та формуванні мотивацій.

Нейронна організація кори великих півкуль головного мозку, локалізація функцій в корі. Принципи електроенцефалографії.

Особливості структурно-функціональної організації симпатичної нервової системи.

Особливості структурно-функціональної організації парасимпатичної нервової системи.

Особливості структурно-функціональної організації метасимпатичної нервової системи.

Вегетативні рефлекси.

Основні складові ендокринної функції.

Механізми регуляції діяльності ендокринних залоз.

Механізми дії гормонів на периферичні клітини. Внутрішньоклітинний і мембранний типи циторецепції.

Внутрішньоклітинні посередники дії гормонів (месенджери), їх роль.

Ендокринна функція гіпоталамуса. Рилізинг-гормони, їх функція.

Гормони аденогіпофіза, регуляція виділення, механізми дії. Функціональні, метаболічні і структурні ефекти гормонів аденогіпофіза.

Гормони нейрогіпофіза, регуляція виділення, механізми дії, функціональні ефекти/

Ендокринна функція кори надниркових залоз. Мінералокортикоїди: регуляція виділення, механізми дії, функціональні ефекти.

Ендокринна функція кори надниркових залоз. Глюкокортикоїди: регуляція виділення, механізми дії, функціональні ефекти.

Гормони мозкового шару надниркових залоз, механічні дії, функціональні та метаболічні ефекти.

Жіночі статеві гормони, регуляція виділення, механізми дії, функціональні, метаболічні і структурні ефекти.

Чоловічі статеві гормони, регуляція виділення, механізми дії, функціональні, метаболічні і структурні ефекти.

Роль прищитоподібних залоз і вітаміну Д у регуляції фосфорно-кальцієвого обміну.

Ендокринна функція щитоподібної. Регуляція виділення, механізми дії, функціональні і метаболічні ефекти її гормонів.

Ендокринна функція підшлункової залози. Регуляція виділення, механізми дії, функціональні і метаболічні ефекти інсуліну і глюкагону.

Загальна характеристика і властивості умовних рефлексів. Відмінності умовних і безумовних рефлексів.

Пам'ять. Види памґ'яті. Механізми формування пам'яті.

Умовне гальмування в корі великих півкуль, його види, характеристика.

Структура цілісного акту поведінки (за П.К. Анохіним).

Типи вищої нервової діяльності людини і тварин.

Емоції, механізми їх формування і біологічне значення.

Сон, його фази, механізми розвитку і значення для організму.

Основні функції крові. Склад периферичної крові.

Функціональне значення компонентів плазми крові: води, електролитів, білків.

Осмотичний тиск плазми крові. Функціональна система, що забезпечує його сталість.

Показники кислотно-основного стану крові. Механізми, що забезпечують сталість рН.

Загальна функціональна характеристика еритроцитів. Їх властивості та функції. Осмотична резистентність еритроцитів.

Швидкість осідання еритроцитів (ШОЕ). Чинники, що впливають на цей показник.

Лейкоцити, їх розподіл в організмі. Кількісний і якісний склад лейкоцитів периферичної крові. Основні функції окремих видів лейкоцитів. Лейкоцитарна формула.

Фізіологічна характеристика груп крові системи АВО.

Фізіологічна характеристика груп крові системи Rh. Значення цієї системи при переливанні крові.

Фізіологічні основи переливання крові. Його етапи. Проби, що їх проводять перед переливанням крові.

Система гемостаза. Роль судинної стінки і тромбоцитів у гемостазі.

Судинно-тромбоцитарний гемостаз, характеристика його етапів. Причини і механізми адгезії та агрегації тромбоцитів.

Коагуляційний гемостаз. система зсідання крові. Фази зсідання крові, їхня суть.

Механізми фібринолізу, їх характеристика.

Характеристика антикоагулянтної системи крові.

Функціональні властивості серцевого м'яза. Порівняльна характеристика атипових і типових м'язових волокон.

Сучасні уявлення про механізми спонтанної генерації імпульсів у провідній системі.

Закон "градієнту автоматизму".

Провідна система серця.

Особливості потенціалу дії та електромеханічного спряження в клітинах робочого міокарда серця. Значення періодів рефрактерності. Механізми розслаблення кардіоміоцитів.

Методи реєстрації електрокардіограми (ЕКГ). Нормальна електрокардіограма людини.

Тони серця, їх характеристика. Фонокардіографія.

Фазова структура серцевого циклу. Характеристика окремих періодів та фаз роботи серця.

Міогенні механізми регуляції роботи серця. Закон Франка-Старлінга.

Характер і механізми впливу симпатичних нервів на діяльність серця.

Характер і механізми впливу парасимпатичних нервів на діяльність серця.

Гуморальні механізми регуляції роботи серця.

Рефлекторна регуляція роботи серця.

Основні закони гемодинаміки. Закон Ома, закон Пуазейля. Закон Лапласа.

Характеристика об'ємної і лінійної швидкостей руху крові. Чинники, що впливають на ці показники.

Характеристика показників гемодинаміки: тиск крові в судинах, гемодинамічний опір, в'язкість крові, напруга судинної стінки. Функціональна класифікація кровоносних судин за Фолковим Б.М.

Артеріальний тиск, його види. Методи вимірювання артеріального тиску.

Закономірності руху крові в венозних судинах. Венозний тиск. Венозне повернення, його характеристика.

Механізми регуляції місцевого кровообігу.

Артеріальний пульс, його характеристика.

Кардіоваскулярний центр, його структура.

Роль рефлексів у регуляції системного артеріального тиску.

Фізіологія лімфатичної системи. Склад та функції лімфи.

Етапи дихання. Основні та додаткові функції системи зовнішнього дихання.

Біомеханіка дихання: механізми вдиху і видиху.

Механізми газообміну між альвеолами і кров'ю легеневих капілярів.

Статичні показники вентиляції легень.

Динамічні показники вентиляції легень.

Механізми автономної ритмічної діяльності дихального центру за умов спокійного і посиленого дихання.

Рефлекторна регуляція зовнішнього дихання. Саморегуляція дихання. Рефлекси Герінга-Брейєра, їх роль.

Форми транспорту вуглекислого газу кров'ю. Роль еритроцитів у транспорті СО2.

Механізми транспорту кисню кров'ю. Крива дисоціації оксигемоглобіну. Функціональне значення форми цієї кривої.

Гуморальна регуляція зовнішнього дихання.

Перетворення енергії в організмі. Методи вивчення енергетичних витрат: пряма і непряма калориметрія. Калоричний еквівалент кисню та дихальний коефіцієнт.

Основний обмін, умови його визначення. Фактори, що впливають на величину основного обміну. Специфічно-динамічна дія їжі.

Температура тіла людини. Температурні зони організму. Періодичні коливання температури тіла.

Механізми теплоутворення.

Механізми тепловіддачі. Властивості і фізіологічні реакції організму, що визначають інтенсивність тепловіддачі.

Центр терморегуляції, основні принципи його функціонування. Аферентна і еферентна ланки терморегуляції.

Загальна структурно-функціональна характеристика системи травлення. Типи травлення.

Значення ротової порожнини як початкового відділу системи травлення. Склад, властивості і значення слини. Регуляція слиновиділення.

Значення шлунка в процесах травлення. Механізми переходу їжі із шлунка в дванадцятипалу кишку.

Секреторна діяльність шлунка. Шлунковий сік, його склад, властивості та значення основних компонентів. Механізми шлункової секреції.

Нервові і гуморальні механізми регуляції шлункової секреції. Оцінка шлункової секреції в клініці.

Фази шлункової секреції. Вплив різних харчових режимів на шлункову секрецію.

Роль соляної кислоти шлункового соку. Механізми її секреції.

Підшлунковий сік, його склад, властивості та значення основних компонентів.

Нервові і гуморальні механізми регуляції зовнішньої секреції підшлункової залози.

Роль печінки в процесах травлення. Жовч, її склад, властивості та значення основних компонентів.

Механізми виділення жовчі та регуляції цього процесу.

Секреторна функція тонкої кишки. Склад, властивості та значення основних компонентів кишкового соку.

Рухова функція тонкої кишки, її роль у травленні. Види рухової активності, механізми регуляції.

Харчовий центр. Роль ядер гіпоталамуса в формуванні харчової поведінки. Роль хімічних та нервових сигналів у виникненні почуття голоду та насичення.

Загальна характеристика системи виділення. Функції нирок. Процеси, що забезпечують утворення сечі.

Клубочкова фільтрація в нирках. Фактори, що визначають її інтенсивність. Методи оцінки клубочкової фільтрації в клініці.

Канальцева реабсорбція і секреція в нирках, їх механізми. Фізіологічні значення цих процесів.

Інкреторна функція нирок. Ренін-ангіотензин-альдостеронова система, механізми активації, фізіологічне значення.

Роль нирок в підтриманні кислотно-основного гомеостазу.

Регуляція функції нирок.

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Предмет і методи фізіології. Зв\'язок фізіології з іншими дисциплінами, її значення для практичної медицини. Основні поняття фізіології.

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

Похожие материалы:

Сущность, движущие силы. Противоречие и логика образовательного процесса

Движущая сила образовательного процесса. Логика образовательного процесса. Деятельность учителя, Деятельность педагога, Деятельность обучаемых.

Философские проблемы информатики

Понятие «информатика». Моделирование и вычислительный эксперимент. Синергетический подход. Интернет. Социальная информатика. Информационное право.

Логика. Шпора

Шпаргалка по логике. Ответы на вопросы по подготовке к зачету и экзамену.

Система нормативного регулирования финансового учета в Украине

Предмет бухгалтерского учета, его главные объекты. Система нормативного регулирования финансового учета в Украине. Хозяйственный учет

Законность, как государственно – правовой режим. Основные принципы законности

Курсовая работа. По дисциплине :Теория государства и права. Цель - осуществление анализа понятия и содержания законности как государственно правовой режим, а также создание теоретической концепции обеспечения законности в современной России.

Сохранить?

Пропустить...

Введите код

Ok