Організаційно-педагогічні засади оцінювання управлінської діяльності керівників загальноосвітніх навчальних закладів

Мiнiстерство освіти і науки України

Кіровоградський державний педагогічний університет

імені Володимира Винниченка

КОРОБКІН ОЛЕКСІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ

УДК 373.51: 371.2: 65.012 П18

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНЮВАННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИКІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Автореферат

кваліфікаційної роботи

Кіровоград – 2014 р.

Робота виконана в Кіровоградському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка, Міністерство освіти та науки України.

Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент

Галета Ярослав Володимирович

Кіровоградський державний педагогічний

університет імені Володимира Винниченка,

доцент кафедри педагогіки та освітнього

менеджменту

Рецензент:                     кандидат педагогічних наук, професор

Радул Ольга Сергіївна

Кіровоградський державний педагогічний

університет імені Володимира Винниченка,

професор кафедри педагогіки дошкільної та

початкової освіти

ВСТУП

Актуальність теми. Актуальність дослідження зумовлена необхідністю подальшого розвитку теорії і практики управління загальноосвітніми навчальними закладами (ЗНЗ) у контексті завдань, які поставлені перед загальною середньою освітою (ЗСО) законами України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, Національною доктриною розвитку освіти, іншими нормативно-правовими документами.

Соціально-економічні перетворення, що відбуваються в освіті, висувають високі професійні та моральні вимоги до керівників закладів і установ освіти. Однак численні публікації останніх років вказують на суттєві недоліки у процесі функціонування системи освіти, пов’язуючи їх, насамперед, з нерозвиненістю державно-громадських форм управління нею і непрофесійністю керівників ЗНЗ. Тому система ЗСО, яка розвивається у нових для неї соціально-політичних і ринкових відносинах, потребує застосування сучасних підходів до управління відбором і розстановкою керівних кадрів, оцінювання їхньої професійної підготовки, якості управлінської діяльності, запровадження ефективної системи мотивації, стимулювання та  соціального захисту. Одним з важливих аспектів підвищення якості управління ЗНЗ є системне об’єктивне оцінювання управлінської діяльності їх керівників.

Науковці і практики докладають значних зусиль для розв’язання цього завдання. Аналіз вітчизняної і зарубіжної літератури, дисертаційних досліджень та освітньої практики доводить, що увага до управління в освітній галузі постійно зростає. Це знайшло відображення у працях В.Г.Афанасьєва, Є.С.Березняка, В.І.Бондаря, Л.І.Даниленко, Г.А.Дмитренка, Г.В.Єльникової, В.І.Звєрєвої, Л.М.Калініної, Л.М.Карамушки, Н.Л.Коломенського, Ю.К.Конаржевського, В.І.Лугового, А.С.Макаренка, В.І.Маслова, В.С.Пікельної, М.М.Поташника, В.О.Сухомлинського щодо питань з теорії управління освітніми системами; Ю.К.Бабанського, Н.В.Гузій, І.А.Зязюна, В.А.Кан-Каліка, Н.В.Кузьминої, Ю.М.Кулюткіна, В.А.Семиченко, В.О.Сластьоніна, М.І.Сметанського – з питань теорії педагогічної діяльності; І.Є.Булах, В.П.Безпалька, С.І.Болтівця, С.У.Гончаренка, О.І.Ляшенка, Т.О.Лукіної, А.І.Підласого – з питань теоретичних засад оцінювання професійної компетентності педагогічних працівників.

Як показують дослідження, основна увага науковців була приділена розвитку понять “управлінська культура”, “професійна компетентність”, “творчий потенціал”; розкриттю професійної характеристики і професіограми сучасного керівника ЗНЗ; обґрунтуванню методик визначення рівнів сформованості управлінської культури керівників, їхніх професійних умінь, форм і способів оцінювання під час проходження ними курсового підвищення кваліфікації (В.В.Олійник, Н.Г.Протасова, Т.М.Сорочан та ін).

Численними дослідженнями доведено взаємозв’язок між якістю управлінської діяльності керівників ЗНЗ та їхніми професійними знаннями і вміннями, особистісними і колективними потребами, вольовими і комунікативними навичками, що дозволяє зробити висновок про можливість ефективно впливати на діяльність керівників не лише з боку державних органів управління освітою, а й суспільства в цілому, яке не менш ніж держава зацікавлене в якості освітніх послуг.

Значне місце в теорії управління надається контролю й оцінюванню діяльності педагогічних працівників, що є особливо значущим у період проведення їх атестації. Особливо актуальною постає проблема атестації керівників ЗНЗ, яка є нормативно закріпленим результатом оцінювання ефективності їх професійної діяльності (педагогічної та управлінської), проте системного дослідження з цих питань не проводилося. Крім того, в теорії і практиці існують протиріччя між якістю й обсягом управлінської діяльності керівників та відсутністю економічного стимулювання за якість їх роботи; між підвищенням ролі оцінювання як фактора їх соціального захисту та відсутністю механізму його реалізації; між потребою місцевих органів управління освітою в оцінюванні як механізмі розвитку системи освіти і відсутністю у них повноважень щодо його вдосконалення; між вимогами законодавчої бази, якими передбачено атестацію керівників, і відсутністю науково обґрунтованих підходів та економічних умов для її проведення.

Подальше зростання актуальності проблеми оцінювання управлінської діяльності керівників ЗНЗ та недостатнє її висвітлення у вітчизняних дослідженнях зумовило вибір теми дисертації: “Організаційно-педагогічні засади оцінювання управлінської діяльності керівників загальноосвітніх навчальних закладів”.

Мета дослідження полягає у науковому обґрунтуванні та визначені шляхів оцінювання управлінської діяльності керівників загальноосвітніх навчальних закладів.

Задля досягнення мети дослідження були поставлені такі завдання:

1. Здійснити аналіз теорії оцінювання управлінської діяльності керівників загальноосвітніх навчальних закладів.

2. Проаналізувати стан оцінювання управлінської діяльності керівників загальноосвітніх навчальних закладів районним управлінням освіти.

3. Теоретично обґрунтувати та визначити шляхи оцінювання управлінської діяльності керівників ЗНЗ.

Об’єкт дослідження: оцінювання управлінської діяльності керівників загальноосвітніх навчальних закладів.

Предмет дослідження: система оцінювання управлінської діяльності керівників загальноосвітніх навчальних закладів на державно-громадських засадах.

Під час виконання дослідження застосовано комплекс методів дослідження: вивчення законодавчої, нормативної і науково-методичної документації з оцінювання та атестації працівників різних галузей; аналіз літератури (філософської, соціально-економічної, психологічної, педагогічної, управлінської) з метою визначення сучасних наукових підходів, принципів,  змісту і технологій оцінювання педагогічних працівників, зокрема керівників ЗНЗ; узагальнення, абстрагування, порівняння, класифікація та систематизація набутої інформації з метою визначення видів, показників і критеріїв оцінювання управлінської діяльності керівників ЗНЗ.

Елементи наукової новизни. Здійснено порівняльний аналіз різних моделей оцінювання професійної діяльності керівників ЗНЗ на державних засадах.

Теоретичне значення дослідження полягають у наступному: здійснено порівняльний аналіз різних моделей оцінювання професійної діяльності керівників ЗНЗ на державних засадах; з’ясовано й уточнено наукові підходи, принципи, функції, види, рівні та умови оцінювання управлінської діяльності керівників ЗНЗ на державно-громадських засадах; визначено шляхи оцінювання управлінської діяльності керівників ЗНЗ.

Практичне значення дослідження полягає у визначені критеріїв і показників визначення рівнів управлінської кваліфікації.

Апробація результатів дослідження. Матеріали дослідження обговорювалися на засіданнях кафедри педагогіки та освітнього менеджменту Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. Основні положення дослідження оприлюднені на щорічній звітній студентській науковій конференції за 2013 – 2014 н. р. Кіровоградського державного педагогічного університету ім. В. Винниченка «Тиждень студентської науки» (м. Кіровоград, 12 – 16 травня 2014 р.).

Публікації. Основні результати дослідження викладено одноосібно у статті автора “Оцінювання управлінської діяльності керівників загальноосвітніх навчальних закладів у теорії і практиці” у студентському науковому віснику факультету педагогіки та психології (м. Кіровоград, 2014 р.).

Структура дослідження  складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел (78 найменувань). Основний зміст дослідження викладено на 110 сторінках і містить 14 рисунків, 15 таблиць.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ  РОБОТИ

У вступі обґрунтовано актуальність і ступінь дослідженості даної теми; визначено об’єкт, предмет, мету, завдання, наукову новизну і практичне значення дослідження; розкрито теоретичну і практичну цінність.

У першому розділі “Оцінювання управлінської діяльності керівників загальноосвітніх навчальних закладів у теорії і практиці” нами здійснено теоретичний аналіз проблеми дослідження; розглянуто сучасні наукові підходи, принципи, умови, функції, види, зміст і технології оцінювання професійної діяльності педагогічних працівників, у т.ч. керівників ЗНЗ; визначено стан  оцінювання управлінської діяльності керівників ЗНЗ; уточнено поняття “оцінювання управлінської діяльності керівників ЗНЗ” та “атестація керівників ЗНЗ”, визначено їх основні відмінності і характерні ознаки.

За результатами аналізу наукових джерел з управління соціально-педагогічними системами в умовах демократизації освітнього процесу, посилення ролі органів місцевого самоврядування і застосування принципів державно-громадського управління в освіті, ми з’ясували, що за останні десятиліття інтерес науковців до управлінської діяльності керівників ЗНЗ значно зріс. Доказом цього є дослідження провідних вітчизняних науковців В.І.Бондаря, Л.М.Ващенко, Г.А.Дмитренка, Л.І.Даниленко, Г.В.Єльникової, Л.М.Калініної, І.Л.Лікарчука, В.І.Маслова, Н.М.Островерхової, Л.М.Карамушки, Є.М.Павлютенкова, В.С.Пікельної, Т.М.Сорочан та ін.

Проаналізовано також підходи до оцінювання управлінської діяльності керівників ЗНЗ, зокрема: на основі кваліметричних стандартів діяльності (О.Л.Ануфрієва, Г.В.Єльникова, З.В.Рябова), професійних умінь (Л.А.Пермінова), сформованості рівнів готовності до управління інноваціями (Л.І.Даниленко), комунікативної та морально-естетичної культури (Ю.А.Самсонов), професійної діяльності педагогічних працівників (Т.Ф.Кірова), управління системою освіти в регіоні (Т.Е.Ковіна).

Узагальнюючи погляди різних науковців ми уточнили поняття “управлінська діяльність керівників ЗНЗ” як сукупність управлінських функцій, операцій і дій, спрямованих на стабільне функціонування і розвиток закладу освіти; “державно-громадське управління ЗНЗ” - як сукупність спільних управлінських дій органів управління освітою і громадськості з метою його розвитку; “оцінювання управлінської діяльності керівників ЗНЗ” - як процес державно-громадського контролю, метою якого є встановлення рівнів їх управлінської кваліфікації і психолого-педагогічної підготовленості до діяльності на посаді керівника.

Структура і зміст управлінської діяльності керівників ЗНЗ характеризується базовим стандартом професійної діяльності, який включає стратегічний менеджмент, управління навчально-виховним процесом, менеджмент персоналу, фінансово-господарський менеджмент, внутрішню і зовнішню комунікації.

У результаті теоретичного аналізу психолого-педагогічної літератури з оцінювання управлінської діяльності керівників ЗНЗ виокремлено його основні види (пролонговане, експресивне, індивідуальне, колективне, комплексне, локальне, формуюче,  нормативне, прогностичне), рівні (мезо, макро і мікро), функції (планування, організація, координування, регулювання, аналіз, узагальнення, прогнозування), умови (нормативні, фінансово-технічні, науково-методичні, кадрові). Оцінювання управлінської діяльності керівника ЗНЗ є процесом контролю, який реалізується через інспектування, ліцензування, акредитацію й атестацію. Остання розглядається нами як форма державно-громадського контролю, в результаті якого за допомогою оцінювання діяльності педагогічних працівників встановлюються і закріплюються рівні їх підготовленості до діяльності на посаді керівника (претендентське оцінювання), за допомогою оцінювання управлінської діяльності керівників ЗНЗ – рівні їх  відповідності займаній посаді (кадрове оцінювання) та управлінської кваліфікації (кваліфікаційне оцінювання).

У другому розділі “Система оцінювання управлінської діяльності керівників загальноосвітніх навчальних закладів” обґрунтовано і розроблено систему оцінювання управлінської діяльності керівників ЗНЗ  при різних видах їх атестації; структуру і зміст оцінювання управлінської діяльності відповідно до базового стандарту їх професійної діяльності; технологію визначення рівнів управлінської діяльності керівників ЗНЗ та відповідних кваліфікаційних категорій

У концептуальній складовій запропонованої схеми розкрито цілі (адміністративні, управлінські, інформаційні); наукові підходи (функціонально-компетентнісний, гуманістичний,  державно-громадський);  принципи:  загальні (системність, демократичність, економіко-правове регулювання, науковість) і специфічні (циклічність, періодичність, відкритість, прозорість, правовий захист, стимулювання, оптимальність, об’єктивність, технологічність, інноваційність).

Значне місце у концептуальній складовій системи відведено обґрунтуванню необхідності застосування державно-громадського підходу до оцінювання управлінської діяльності керівників ЗНЗ як такого, що забезпечує залучення не лише державних, а й громадських експертів.

У змістовій складовій моделі оцінювання управлінської діяльності керівників ЗНЗ розкрито:

- етапи  оцінювання та основні управлінські функції, а саме: підготовчому етапу відповідають функції планування й організації; процесуальному – координування, вимірювання, аналізу; діяльнісному – регулювання, узагальнення, прогнозування;

- види оцінювання: претендентське (перевіряється готовність педагогічного працівника до управлінської діяльності), кадрове (визначається відповідність займаній посаді керівника), кваліфікаційне (встановлюється рівень управлінської кваліфікації керівника);

- умови оцінювання: нормативні (наявність положення про атестацію керівників ЗНЗ, положення про діяльність експертів, орієнтовних критеріїв оцінювання); науково-методичні (розроблення рекомендацій для проведення різних видів оцінювання та відбору експертів); кадрові (розроблення навчальної програми з підготовки експертів); фінансово-технічні (фінансове та матеріально-технічне забезпечення);

- рівні оцінювання: мікрорівень (самооцінка керівників ЗНЗ); макрорівень (оцінювання управлінської діяльності керівників ЗНЗ державними експертами); мезорівень (оцінювання управлінської діяльності керівників ЗНЗ державними і громадськими експертами);

- критерії оцінювання відповідно до структури базового стандарту їх професійної діяльності (табл. 1) та особистісно-ділових якостей.

Таблиця 1

Критерії оцінювання управлінської діяльності керівників ЗНЗ відповідно до базового стандарту їх професійної діяльності

№з/пНапрямистандарту   Критерії оцінювання1231Стратегічний менеджментМоделювання майбутнього закладу, організація процедури планування, контроль за виконанням планів, робота з нормативними документами2Управління навчально-виховним процесомСтворення системи мотивування діяльності учнів, умов для їх пізнавальної діяльності та застосування технічних засобів навчання; організація інноваційної та експериментальної діяльності; запровадження спецкурсів та факультативів; організація навчання, оздоровлення і відпочинку у позаурочний час; дотримання законодавства3Менеджмент персоналуСтабільність колективу; створення умов для використання сучасних засобів управління персоналом та системи стимулювання діяльності педагогічних працівників; організація процесу підвищення педагогічної майстерності;  забезпечення взаємозв'язку структурних підрозділів закладу освіти; створення позитивного мікроклімату в колективі

Продовження таблиці 1

1234Фінансово-господарський менеджментПланування розвитку матеріально-технічної бази; оптимальне використання фінансових ресурсів; створення здоров’язберігаючого середовища; організація маркетингової діяльності закладу освіти5Внутрішні і зовнішні комунікаціїЗастосування державно-громадського управління, налагодження інформаційно-комунікаційного, міжрегіонального і міжнародного зв’язків; формування іміджу керівника і закладу освіти

Кожний критерій, поданий у табл.1, розглядається за допомогою  відповідних показників, які оцінюються в балах. Середнє арифметичне їх значення, визначене в результаті оцінювання управлінської діяльності керівника ЗНЗ державними і громадськими експертами, розраховується по кожному напряму базового стандарту окремо (Q1, Q2, Q3, Q4, Q5) і в сукупності як середня арифметична величина R:

,

де Q – показник управлінської діяльності керівника ЗНЗ за напрямом базового стандарту;

R – кваліфікаційний показник управлінської діяльності одного керівника ЗНЗ;

5 – кількість напрямів базового стандарту професійної діяльності керівника ЗНЗ.

Кваліфікаційний показник управлінської діяльності керівника ЗНЗ (R) дає можливість встановити рівні його кваліфікації: творчо-інноваційний (високий); технологічний (достатній); перетворювальний (середній); нормативно-репродуктивний (низький) та присвоїти відповідну кваліфікаційну категорію (керівник-наставник, керівник вищої категорії, керівник І категорії, керівник).

Під час присвоєння керівнику ЗНЗ кваліфікаційної категорії враховується також рівень прояву його особистісно-ділових якостей (високий або низький), а саме: творчо-інноваційному рівню кваліфікації (0,9 ≤ R ≤ 1,0) і високому рівню прояву його особистісно-ділових якостей відповідає категорія “керівник-наставник”; технологічному рівню (0,7  ≤ R < 0,9) і високому рівню прояву якостей – “керівник вищої категорії”; перетворювальному рівню (0,4 ≤ R < 0,7) і високому рівню прояву якостей – “керівник-першої категорії”; нормативно-репродуктивному рівню (0,0 ≤ R < 4,0) і високому рівню прояву якостей – “керівник”. При встановленні низького рівня прояву особистісно-ділових якостей керівника ЗНЗ його кваліфікаційна категорія понижується. У випадку встановлення низького рівня кваліфікації і низького рівня прояву особистісно-ділових якостей керівника ЗНЗ робиться висновок про його невідповідність займаній посаді.

Технологічна складова розробленої моделі представлена відповідними технологіями оцінювання управлінської діяльності керівників ЗНЗ при різних видах їх атестації, стимулювання керівників ЗНЗ за результатами оцінювання їх управлінської діяльності, відбору державних і громадських експертів і забезпечується інформаційно-ресурсним комплексом, який включає нормативно-правове, науково-методичне й організаційно-кадрове забезпечення всіх видів оцінювання управлінської діяльності керівників ЗНЗ.

Нами визначено, що претендентське оцінювання педагогічних працівників доцільно здійснювати державними експертами з урахуванням думки громадськості за стандартними психолого-педагогічними методиками; кадрове – державними експертами за допомогою анкетування працівників районного управління освіти з метою визначення якості виконання керівниками ЗНЗ посадових обов’язків; кваліфікаційне – державними і громадськими експертами за допомогою анкетування учасників навчально-виховного процесу з метою визначення якості виконання  керівниками ЗНЗ їх управлінських функцій.

Різні види оцінювання управлінської діяльності керівників ЗНЗ застосовуються при різних видах їх атестації (претендентська, кадрова, кваліфікаційна).

ВИСНОВКИ

Проведене дослідження й узагальнення його результатів на науково-методичному, організаційному і нормативному рівнях дає можливість зробити наступні висновки:

1. Аналіз наукових джерел і чинного законодавства України про загальну середню освіту доводить, що в сучасних соціально-економічних умовах доцільним є проведення об’єктивного оцінювання управлінської діяльності керівників ЗНЗ як процесу контролю, який ґрунтується на загальних (систематичність, демократичність, економіко-правове регулювання, науковість) і специфічних (циклічність, періодичність, відкритість, прозорість, правовий захист, стимулювання, оптимальність, об’єктивність, інноваційність, технологічність) принципах; має основні функції (планування, організація, координування, аналіз, регулювання, узагальнення, прогнозування); рівні (мікрорівень, макрорівень, мезорівень) та умови здійснення (нормативні, фінансово-технічні, науково-методичні, кадрові).

Оцінювання управлінської діяльності керівників ЗНЗ визначено як процес державно-громадського контролю, який здійснюється з метою встановлення рівнів їх управлінської кваліфікацій і психолого-педагогічної підготовленості до діяльності на посаді керівника. Зміст оцінювання управлінської діяльності керівників ЗНЗ ґрунтується на базовому стандарті їх професійної діяльності, який містить стратегічний менеджмент, управління навчально-виховним процесом, менеджмент персоналу, фінансово-господарський менеджмент, внутрішні і зовнішні комунікації та передбачає оцінювання їх особистісно-ділових якостей.

Оцінювання управлінської діяльності керівників ЗНЗ здійснюється методами спостереження, анкетування, бесіди, тестування; застосовується під час акредитації, інспектування, ліцензування й атестації. Атестація є однією з форм контролю і забезпечується претендентським оцінюванням, в результаті якого визначається рівень готовності претендента до діяльності на керівній посаді; кадровим оцінюванням, яке визначає відповідність займаній посаді керівника ЗНЗ, і кваліфікаційним оцінюванням, яке визначає рівень його управлінської кваліфікації – високий, достатній, середній  і низький.

2. Аналіз стану оцінювання управлінської діяльності керівників ЗНЗ свідчить про наявність претендентського й кадрового оцінювання і відсутність кваліфікаційного, причинами чого є: недосконалість нормативно-правової бази системи загальної середньої освіти; відсутність науково обґрунтованих розрахунків щодо видатків державного бюджету, потрібних для підвищення оплати їх праці за результатами оцінювання управлінської діяльності; невизначеність структури, змісту і технології оцінювання управлінської діяльності керівників; відсутність інформаційно-ресурсного забезпечення оцінювання.

3. Запропоновано схему оцінювання управлінської діяльності керівників ЗНЗ при різних видах їх атестації, яка має три складові (концептуальну, змістову, технологічну) і включає мету, структуру, зміст і технології претендентського, кадрового і кваліфікаційного оцінювання управлінської діяльності керівників ЗНЗ відповідно до базового стандарту їхньої професійної діяльності та прояву особистісно-ділових якостей, а також технології стимулювання керівників ЗНЗ за результатами оцінювання їх управлінської діяльності та відбору державних і громадських експертів.

Кваліфікаційне оцінювання управлінської діяльності керівників ЗНЗ доцільно проводити на державно-громадських засадах, якими передбачено створення експертних груп, до складу яких входять представники державних і громадських органів управління освітою (на відміну від претендентського і кадрового оцінювання); технологія стимулювання керівників повинна ґрунтуватися на результатах оцінювання їх управлінської діяльності; технологія відбору експертів – на врахуванні рівнів компетентності державних та громадських експертів.

Кваліфікаційне оцінювання управлінської діяльності керівників ЗНЗ є більш об’єктивним порівняно з претендентським і кадровим, забезпечує визначення рівнів їх управлінської кваліфікації і кваліфікаційних категорій: нормативно-репродуктивному (низькому) рівню відповідає кваліфікаційна категорія «керівник»; перетворювальному  (середньому) - «керівник першої категорії»; технологічному (достатньому) - «керівник вищої категорії»; творчо-інноваційному (високому) - «керівник–наставник».

4. Оцінювання управлінської діяльності керівників ЗНЗ здійснюється за допомогою комплексу, який включає нормативно-правове, науково-методичне й організаційно-кадрове забезпечення і розкриває особливості проведення кожного виду оцінювання: претендентського – через сукупність застосованих стандартних психолого-педагогічних діагностик та результатів співбесіди претендентів на посаду директора школи з керівником районного управління освіти; кадрового – за допомогою критеріїв оцінювання управлінської діяльності керівників ЗНЗ, розроблених районним управлінням освіти на основі їх посадових обов’язків; кваліфікаційного – за допомогою критеріїв оцінювання, розроблених на основі базового стандарту професійної діяльності директора школи з урахуванням прояву їх особистісно-ділових якостей.

Сукупність організаційних форм й педагогічних методів оцінювання управлінської діяльності керівників ЗНЗ органами управління освіти на засадах державно-громадського управління характеризують організаційно-педагогічні засади оцінювання їх управлінської діяльності.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ З ТЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ

 Коробкін О.А. Оцінювання управлінської діяльності керівників загальноосвітніх навчальних закладів у теорії і практиці / О.А. Коробкін // Студентський науковий віснику факультету педагогіки та психології – Вип. 12. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2014. – С. 77-80.

АНОТАЦІЯ

Коробкін О.А. Організаційно-педагогічні засади оцінювання управлінської діяльності керівників загальноосвітніх навчальних закладів.

На основі аналізу науково-педагогічної літератури та нормативних документів системи освіти України, вивчення досвіду науковців і власного практичного досвіду запропоновано схему оцінювання управлінської діяльності керівників ЗНЗ на державно-громадських засадах районним управлінням освіти при різних видах атестації (претендентська, кадрова, кваліфікаційна); визначено структуру і зміст оцінювання за основними напрямами їхньої управлінської діяльності (стратегічний менеджмент, управління навчально-виховним процесом, менеджмент персоналу, фінансово-господарський менеджмент, внутрішні і зовнішні комунікації) та особистісно-діловими якостями; запропоновано рівні управлінської кваліфікації (нормативно-репродуктивний, перетворювальний, технологічний, творчо-інноваційний) та відповідні кваліфікаційні категорії (“керівник”, “керівник першої категорії”, “керівник вищої категорії”, “керівник-наставник”); розроблено інформаційно-ресурсний комплекс з оцінювання їх управлінської діяльності та його проведення під час різних видів атестації (претендентська, кадрова, кваліфікаційна).

Ключові слова: керівник ЗНЗ, управлінська діяльність керівника ЗНЗ, оцінювання управлінської діяльності, атестація керівників ЗНЗ, кваліфікація керівника ЗНЗ, державні і громадські експерти.

ANNOTATION

Korobkin О.А. Organizationally-pedagogical principles of evaluation of administrative activity of leaders of general educational establishments.

On the basis of analysis of scientific-pedagogical literature and standard documents of the system of education of Ukraine, learning of the experience scientific workers and personal practical experience it was worked out the system of estimate of operation activity of chiefs of general educational establishments on the state public grounds at different kinds of attestation (pretendent, personal, qualification); it is determined the structure of context of estimate using the main trends of their operation activity (strategical management, control of educational process, management of staff, financial management, home and foreign communication) and personal qualities; it is proposed the levels of operation activity (standard-reproductive, transformative, technological, creative-innovation) and corresponding qualified (“chief”, “chief of the first category”, “chief of higher category”, “chief-instructor” and it was made the informative resource complex for preparation and carrying out the estimation.

Key-words: the chiefs of general educational establishments, operation activity of the chief of general educational establishment, estimation of operation activity, attestation of the chief of general educational establishments, the qualification of chiefs of general educational establishments, state and public experts.

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Автореферат кваліфікаційної роботи. Актуальність дослідження зумовлена необхідністю подальшого розвитку теорії і практики управління загальноосвітніми навчальними закладами (ЗНЗ) у контексті завдань, які поставлені перед загальною середньою освітою (ЗСО) законами України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, Національною доктриною розвитку освіти, іншими нормативно-правовими документами.

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

Похожие материалы:

Сохранить?

Пропустить...

Введите код

Ok