Поняття та види володіння

Володіння- це самостійний правовий інститут незалежний права власності.

Володіння- одна з правомочностей власника

Фактичне володіння річчю:

Обєктивний – фактична наявність речі

Субєктивний – бажання нею володіти

Володіння потрібно відрізняти від держання речі, зокрема це фактичне обладання річчю без наміру вважати її своєю.

Види володіння:

Цивільне володіння-набуття речі за давність

Законне володіння- засноване на праві власності та інших правах

Незаконне володіння- (добросовісне і недобросовісне)

Преторське- отримувало захист у претора

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Формування та розвиток римського права як цілісної та єдиної правової системи відбувалися протягом тисячоліття

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

Эта тема принадлежит разделу:

Римське право

Формування та розвиток римського права як цілісної та єдиної правової системи відбувалися протягом тисячоліття

К данному материалу относятся разделы:

Етапи розвитку римського права

Складові системи римського цивільного права та їх характеристика

Історична роль римського цивільного права та його значення для сучасної цивілістики

Поняття і особливості римського цивільного права

Джерела правоутворення римського права

Кодифікація Юстиніана

Загальна характеристика судових процесів Риму та їх види

Загальна характеристика легісакційного процесу

Які характерні відмінності екстраординарного процесу від формулярного

Поняття та види позовів

Особливі засоби преторського захисту

Суб’єкт римського цивільного права.Правове становище римських громадян

Поняття правоздатності та дієздатності

Правове становище вільновідпущеників

Поняття і види юридичних осіб

Поняття і види спорідненості у римській сімї

Умови взяття шлюбу

Особисті та майнові відносини між подружжям

Зміст батьківської влади

Відмінність усиновлення від узаконення

Припинення шлюбу

Поняття речей та їх види

Відмінність речового права від зобовязального

Поняття та види володіння

Поняття та зміст права власності.

Способи набуття права власності.

Поняття і види права на чужі речі

Поняття і види сервітутів

Поняття та форми застави

Поняття і види зобов’язань

Підстави виникнення зобов’язань

Поняття та види договорів

Консенсуальні договори

Група реальних договорів

Вербальні договори

Письмові контракти

Зобов´язання ніби з договорів

Спадкування за заповітом (поняття, умови дійсності заповіту)

Спадкова трансмісія

Похожие материалы:

Агрессия как форма поведения

Способы управления агрессивным поведением в межличностном общении при вахтовом характере работы в нефтегазовой промышленности. Сּпособּы уּпּраּвּлеּнּиּя аּгּрессּиּвּнּыּм поּведеּнּие в меּжּлּичּностּноּм обּщеּнּиּи пּрּи вахтоּвоּм хаּраּктеּре работּы в нефтеּгаּзоּвоּй пּроּмּыּшּлеּнּностּи. Ключевые слова: Агрессия, коллектив, критерий, человек, открытость.

Криминалистика

Общее понятие криминалистики. Предмет криминалистики. Задачи криминалистики. Объекты криминалистического изучения. Взаимосвязь криминалистики с другими науками. Теория и методика криминалистики. Методика расследования преступлений.

Сборник задач по дисциплине «СТАТИСТИКА» (раздел «Общая теория статистики»)

Дослідження шляхів забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємства

Головною метою курсової роботи є теоретичне обґрунтування та дослідження шляхів забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємства.

Реферат «Архитектура Древней Руси»