Щоденник переддипломної практики

Щоденник переддипломної практики

№ з/п

Зміст завдання

К-ть днів

Дата

Підпис керівника практики

Майно і власність підприємства

1.

Ознайомитись із складом майна підприємства: основними фондами, оборотними коштами, іншими активами. Визначити форму власності на майно підприємства. Вивчити джерела формування майна підприємства (внески засновників, доходи підприємства від виробничої діяльності, цінних паперів, капітальні вкладення тощо). Ознайомитись із організацією обліку основних засобів та нематеріальних активів на підприємстві, порядком їх амортизації. Опрацювати нормативні документи, що регламентують порядок обліку основних засобів та нематеріальних активів. Розглянути порядок складання первинних документів щодо руху основних засобів. Охарактеризувати шляхи надходження основних засобів на підприємстві. Вивчити порядок проведення інвентаризації об’єктів основних засобів, її документальне оформлення та відображення результатів на рахунках обліку. Розглянути причини та порядок вибуття об’єктів основних засобів. Скласти діаграми основних фондів підприємства за їх групами. Схематично відобразити джерела формування основних фондів підприємства

Додатки:

1. Інвентаризаційний опис основних засобів.

2. Накладні на оприбуткування основних засобів.

3. Акти прийому-передачі основних засобів.

4. Інвентарна картка.

5. Акт на ліквідацію основних засобів.

6. Відомість розрахунку амортизації об’єктів основних засобів.

7. Діаграма структури основних засобів за групами.

8. Структурна схема джерел формування основних засобів.

2

Рекламна діяльність підприємства

2.

Виявити, які рекламні звернення використовувалися підприємством: тема та девіз реклами, структура, форма та стиль рекламного звернення, колір та ілюстрації в рекламі підприємства. З’ясувати, які ефективні рекламні засоби застосовуються підприємством: інформаційно-рекламні матеріали, виставки та ярмарки, усна реклама, зовнішня реклама, реклама в засобах масової інформації. Ознайомитись із нормативно-правовою базою регулювання реклами в Україні. Визначити ефективність рекламного впливу на результати діяльності підприємства. Розробити окремі рекламні заходи та оцінити їх ефективність на результати діяльності підприємства. Схематично відобразити структуру рекламних заходів підприємства. Окреслити взаємозв’язок проведених рекламних заходів із результатами діяльності підприємства

Додатки:

1. Структурна схема рекламних заходів підприємства.

2. Зразки реклами.

3. Схема перехресного зв’язку рекламних заходів та результатів діяльності підприємства.

2

Дослідження фінансових результатів підприємства

3.

Вивчити склад виробничих витрат та порядок їх обліку. Вивчити склад витрат підприємства та їх структуру. З’ясувати, які заходи застосовуються підприємством для скорочення витрат. Опрацювати нормативні документи щодо обліку доходів, витрат та фінансових результатів на підприємстві. Скласти структуру витрат підприємства. Охарактеризувати загальні підходи щодо визначення доходів підприємства: критерії визначення доходів, джерела їх утворення. Розглянути процес формування доходів від основної діяльності підприємства. Розглянути порядок формування фінансових результатів підприємства. Оцінити фінансові результати підприємства за ряд періодів, відобразити отримані дані таблично. Розглянути процедури підготовки до складання фінансової звітності. Опрацювати Положення (Стандарти) бухгалтерського обліку, які регламентують порядок складання фінансової звітності підприємства

Додатки:

1. Відомість і Журнал «Облік витрат».

2. Відомість і Журнал «Облік доходів і результатів діяльності».

3. Структурна схема витрат підприємства за класифікаційними ознаками.

4. Структурна схема доходів підприємства за джерелами їх утворення.

5. Таблиці фінансових результатів діяльності підприємства за ряд періодів.

3

Податки та обов’язкові платежі підприємства

4.

Ознайомитись із системою податків підприємства, методикою їх розрахунку. Здійснити розрахунки з належними поясненнями величини податку на прибуток та інших податків, якщо підприємство їх планує (податку на додану вартість, акцизного збору та інших). Звернути увагу на пільги оподаткування, їх стимулюючу роль в діяльності підприємства, інвестиційній діяльності та виконанні соціальних програм. Опрацювати Закон України «Про систему оподаткування». Вивчити обов’язкові платежі та внески підприємства, передбачені законом, подати схему їх обчислення за певний період часу в поточному році: плати за природні ресурси, відрахувань на соціальні потреби, обов’язкові страхування майна та інші. Ознайомитись із нарахуванням та виплатою заробітної плати, обов’язковими відрахуваннями із заробітної плати. Місцеві податки та збори

Додатки:

1. Структура податків підприємства.

2. Структура відрахувань із заробітної плати.

3. Відомості із нарахування допомоги з тимчасової непрацездатності та відпускних.

4. Розрахунково-платіжна відомість.

5. Платіжна відомість.

2

Аналіз підприємницького ризику

5.

Ознайомитися із сутністю підприємницького ризику, вивчити їх класифікацію, провести групування ризиків, які виникають на підприємстві, за певними ознаками. Провести класифікацію внутрішніх та зовнішніх ризиків підприємства, визначити фактори, які спричиняють такі ризики. Провести алгоритм оцінки можливого ризику, який виник на підприємстві. Вивчити стратегію і тактику управління ризиками на підприємстві. Ознайомитися із методами управління підприємницьким ризиком, який використовується у практиці досліджуваного підприємства. Ознайомитися із якісними та кількісними методами оцінки підприємницького ризику. Виявити джерела виникнення ризику та розробити заходи щодо запобігання ризикових ситуацій на підприємстві. Опрацювати особливості взаємодії фінансового і операційного важелів для оцінки сумарного ризику

Додатки:

1. Варіанти реалізації стратегії з урахуванням ризику.

2. Структура підприємницьких ризиків.

3. Блок-схема аналізу ризиків.

2

Аналіз структури та модель документообігу на підприємстві

6.

Оцінити стан структури та моделі документообігу підприємства. Звернути увагу на особливості паперового та електронного документообігу, що застосовується підприємством. Описати потоки документів на підприємстві: вхідні, вихідні, внутрішні. Вивчити способи реєстрації та контролю за потоками документів. Оцінити процес зберігання документів на підприємстві (архів). Ознайомитися із моделлю електронного документообігу, його захищеністю на підприємстві. Оцінити особливості роботи із зовнішньою та вихідною документацією. Вивчити процес удосконалення технології електронного документообігу на підприємстві

Додатки:

1. Структура документообігу на підприємстві.

2

Аналіз систем електронного документообігу та технічного забезпечення системи електронного документообігу

7.

Ознайомитись із всіма наявними програмними продуктами та системою електронного документообігу, які використовуються на підприємстві. Зробити коротку характеристику кожного програмного продукту та системи електронного документообігу, які використовуються на підприємстві, а також описати які саме процеси документообігу вони реалізовують. HYPERLINK "http://www.znannya.org/?view=concept:341" \o "Електронний цифровий підпис - Вид електронного підпису, отриманого за результатом криптографічного перетворення набору електронних даних, який додається до цього набору або логічно з ним поєднується і дає змогу підтвердити його цілісність та ідентифікувати підписувача. Призначений для забезпечення діяльності фізичних та юридичних осіб, яка здійснюється з використанням електронних документів. Накладається за допомогою особистого ключа та перевіряється за допомогою відкритого ключа. " Електронний цифровий підпис: поняття, ознаки, правовий статус. Оцінити технічне забезпечення (оснащення) робочих місць, які забезпечують процес документообігу. Дати характеристику систем  HYPERLINK "http://ua-referat.com/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0" \o "Електроніка" електронного  HYPERLINK "http://ua-referat.com/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F" \o "Управління" управління 

документами. Оцінити наступні системи документообігу:

«CompanyMedia»;

«БОСС-Референт»; 

«Optima Workflow»;

«Documentum»;

«Landocs»;

«Дело»;

- «Євфрат-Документообіг». Проблеми впровадження електронного документообігу в Україні  

Додатки:

1. Порівняльна характеристика паперового і електронного документів.

2

Захист інформації на підприємстві

8.

Ознайомитися із характеристиками технічних, технологічних та програмних засобів захисту інформації на підприємстві та в системі електронного документообігу. Визначити мету системи захисту інформації на підприємстві. Вивчити алгоритм створення системи захисту конфіденційної інформації підприємства. Вивчити принципи побудови та застосування системи захисту інформації. Визначити мету системи захисту інформації на підприємстві. Ознайомитися із завданнями служби захисту інформації на підприємстві, а також начальника служби. Ознайомитися із пакетом документів, які потрібні для роботи служби захисту інформації на підприємстві

Додатки:

1. Схема каналів витоку інформації.

2. Схема шляхів втрати інформації.

3. Побудова комплексних систем захисту інформації.

2

Підсумковий баланс та економічна оцінка діяльності підприємства

9.

Вивчити баланс підприємства за минулий період, структуру його активів та пасивів, їх взаємозв’язок, порядок складання балансу. Проаналізувати економічний стан підприємства за даними балансу. Звернути увагу на співвідношення заборгованості та власних коштів підприємства, платоспроможність підприємства та ліквідність його активів. Показники ринкової стійкості підприємства, їх оцінка. Проаналізувати грошові потоки на підприємстві. Визначити ступінь кредитоспроможності підприємства. Схема грошових потоків підприємства. З’ясувати напрямки поліпшення фінансового стану підприємства. Розрахувати основні економічні показники фінансового стану підприємства. Прогноз фінансового стану підприємства

Додатки:

1. Бухгалтерський баланс підприємства.

2. Звіт про фінансові результати.

3. Звіт про рух грошових коштів.

4. Примітки до річної фінансової звітності.

5. Схема грошових потоків підприємства.

6. Схема заборгованих та власних коштів підприємства.

7. Зведена таблиця показників фінансового стану підприємства.

3

РАЗОМ

20

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Майно і власність підприємства Рекламна діяльність підприємства Дослідження фінансових результатів підприємства Аналіз підприємницького ризику

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

Похожие материалы:

Независимость и прозрачность политики ЦБ

Разновидности и критерии независимости ЦБ. Индексы независимости центрального банка ЦБ. Прозрачность политики ЦБ. Независимость Центрального банка Российской Федерации (Банка России)

Расчетно-графическая работа «Электростатика»

Две проводящие сферы с радиусами R1 и R2 имеют общий центр и заряжены одноименно с одинаковой поверхностной плотностью и зарядом. Электрон помещен в B и начиная движение, достигает точку D, со скоростью υB

Ценообразование на предприятии

 Важную роль в экономическом механизме хозяйственной политики предприятия играет цена. Она оказывает непосредственное воздействие на все стороны экономической деятельности предприятия. В этой главе дается определение цены, ее функций, раскрывается механизм ценообразования и дается характеристика системы цен.

Вопросы по образовательному праву

Вопросы по образовательному праву РФ к экзамену. Понятие и значение образования в современном российском обществе. Законодательство РФ об образовании

Средства механизации для выполнения ремонтно-путевых работ

Нормативные размеры в регламентированных местах стрелочных переводов. Технические условия устройства и нормы содержания пути. Рельсы, шпалы, брусья, скрепления их назначения и типы. Особенности содержания и ремонта бесстыкового пути.

Сохранить?

Пропустить...

Введите код

Ok