Фінансово-майновий стан підприємства

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ НА НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ПРАКТИЧНА РОБОТА

з дисципліни «Економіка підприємства»

На тему : «Фінансово-майновий стан підприємства»

Виконав: студент

3 курсу 6 групи ФОАЕК

Івашківський М.Р.

КИЇВ – 2015

У практичній роботі було використано дані з сайту smida.gov.ua , а саме :

Загальна інформація

Коди

Підприємство

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРИВОРIЖХЛIБ"

за ЄДРПОУ

00381522

Територія

Україна Дніпропетровська Жовтневий 50085 м. Кривий Рiг вул. Георга Отса ,6

за КОАТУУ

1211036600

Організаційно-правова форма господарювання

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

за КОПФГ

230

Орган державного управління

Не визначено

за СПОДУ

0

Вид економічної діяльності

Виробництво хліба та хлібобулочних виробів

за КВЕД

15.81.0

Одиниця виміру:

тис. грн.

Адреса:

вул. Георга Отса ,6, м. Кривий Рiг, Жовтневий, Україна, 50085

Середня кількість працівників:

467

ЗАДАЧА 1

Проаналізувати стан ліквідності та платоспроможності підприємства

Показники

На 1.01.11

На 1.07.11

На 1.01.12

Всього необоротних активів

14784

15001

17147

Всього оборотних активів

21789

12827

10168

Виробничі запаси

2815

2401

2361

Незавершене виробництво

0

0

0

Готова продукція

10

6

6

Дебіторська заборгованість за розрахунками

16728

2842

2241

Інша дебіторська заборгованість

42

5279

3263

Грошові активи

634

838

838

Короткостроковий банківський кредит

4811

4798

4798

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

12541

4640

4640

Розв’язання :

Знаходимо такі показники :

Загальний коефіцієнт покриття

, де

ОА - оборотні активи,

ПП - поточні пасиви.

Кп 01.01.11= 21789 / 17352 = 1,26

Кп 01.07.11 = 12827/ 9438 = 1,36

Кп 01.01.12 = 10168 / 9438 = 1,08

Проміжний коефіцієнт покриття

, де

ОА - оборотні активи,

ПП - поточні пасиви,

ТМЗ - товарно-матеріальні запаси.

Кпр 01.01.11 = (21789-2815) / 17352 = 1,09

Кпр 01.07.11 = (12827-2401) / 9438 = 1,11

Кпр 01.01.12 = (10168-2361) / 9438 = 0,83

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

, де

ГК- грошові кошти, їх еквіваленти

ПФІ- поточні фінансові інвестиції,

ПЗ- поточні зобов’язання,

Дмп- доходи майбутніх періодів.

Кал 01.01.11 = (634+0) / (17352+0) = 0,037

Кал 01.07.11 = (838+0) / (9438 + 0) = 0,089

Кал 01.07.11 = (838+0) / (9438 + 0) = 0,089

Коефіцієнт відволікання оборотних активів у запаси

, де

ОА- оборотні активи,

З- сума запасів.

Квз 01.01.11= 21789 / 2825 = 7,71

Квз 01.07.11 = 12827/ 2407 = 5,33

Квз 01.01.12 = 10168 / 2366 = 4,3

Коефіцієнт відволікання оборотних активів у дебіторську заборгованість

, де

ОА- оборотні активи,

ДЗ- сума дебіторської заборгованості.

Квдз 01.01.11= 16770/21789 = 0,77

Квдз 01.07.11 =8121 /12827= 0,63

Квдз 01.01.12 = 5504/10168 = 0,54

Згідно даних показників можна зробити такі висновки :

Так ,як коефіцієнт покриття  — це найбільш узагальнюючий показник ліквідності балансу, який визначається як відношення всіх поточних активів підприємства (підсумок розділу ІІ активу балансу) до суми короткострокових зобов’язань (підсумок розділу IV пасиву балансу). Вважають, що його рівень у межах 2,0—2,5 є прийнятним. Він показує, скільки грошових одиниць активів припадає на кожну грошову одиницю короткострокових зобов’язань. Коли Кп стає меншим за 1,0, структура балансу вважається незадовільною, а підприємство — неплатоспроможним.

На моєму підприємстві за термін з 01.01.11 по 01.01.12 коефіцієнт знизився з 1,26 до 1,08 , що свідчить про погіршення справ на підприємстві , і як наслідок зменшення платоспроможності , тобто за даний період підприємство понизило свою платоспроможність .

Коефіцієнт критичної ліквідності (проміжний коефіцієнт покриття) . Теоретично оптимальна величина К2 = 0,7 - 1,0, однак вона може бути значно меншою, тому її треба порівнювати з галузевими нормами. Високе значення К2 (більше від одиниці) є ознакою низького фінансового ризику і добрих можливостей для залучення додаткових фінансів.

Згідно розрахунків коефіцієнт за даний період змінився з 1,09 до 0,83 ,такий показник відповідає загальноприйнятим нормам , що дає підстави для залучення додаткових інвестицій .

Коефіцієнт абсолютної ліквідності показник , що характеризує негайну готовність підприємства погасити свою заборгованість. Достатнім є значення коефіцієнта 0,25—0,35. Якщо його значення менше ніж 0,2, підприємство вважається неплатоспроможним.

Фінансово стійким є такий суб’єкт господарювання, який за рахунок власних засобів покриває кошти, вкладені в активи, не допускає невиправданої дебіторської та кредиторської заборгованості, своєчасно розраховується за своїми зобов’язаннями.

Згідно даного показника підприємство є неплатоспроможним , що відобразилось у його фінансовій звітності , а саме кінцевий економічний процес вилився у збиток за даний період .

Коефіцієнт відволікання оборотних активів у запаси за даними даного періоду зменшився з 7,71 до 4,3 , що пояснює динамічні зрушення в бік погіршення справ на підприємстві .

Коефіцієнт відволікання оборотних активів у дебіторську заборгованість за даний період зменшився з 0,77 до 0,54 , це свідчить про те , що підприємство веде більш жорстку політику щодо дебіторської заборгованості .

ЗАДАЧА 2

На основі звітної інформації про діяльність підприємства у попередніх періодах розрахуйте та проаналізуйте показники його фінансової стійкості.

Показники

На 1.01.11

На 1.07.11

На 1.01.12

Всього необоротних активів

14784

15001

17147

Всього оборотних активів

21789

12827

10168

Статутний капітал

3000

3000

3000

Нерозподіленй прибуток

4086

3070

4124

Довгострокові зобов’язання

8000

8000

8000

Короткостроковий банківський кредит

4811

4798

4798

Поточні зобов’язання за розрахунками

1269

1718

1718

Розв’язання :

Знаходимо такі показники :

Коефіцієнт фінансової автономії (незалежності)

, де

ВК- сума власного капіталу,

К-загальна сума капіталу.

Кфа 01.01.11= 7086 / 21166 = 0,33

Кфа 01.07.11 = 6070/ 20586 = 0,3

Кфа 01.01.12 = 7124 / 21640 = 0,33

Коефіцієнт покриття боргу (коефіцієнт фінансування)

, де

ВК- сума власного капіталу,

ПК- сума позикового капіталу.

Кпб 01.01.11= 7086 / 12811 = 0,55

Кпб 01.07.11 = 6070/ 12798 = 0,47

Кпб 01.01.12 = 7124 / 12798 = 0,56

Коефіцієнт фінансового лівериджу

, де

ВК- сума власного капіталу,

ПК- сума позикового капіталу.

Кфл 01.01.11= 12811 / 7086 = 1,81

Кфл 01.07.11 = 12798/ 6070 = 2,11

Кфл 01.01.12 = 12798 / 7124 = 1,8

Коефіцієнт структури позикового капіталу

, де

ДПК- сума довгострокового позикового капіталу,

ПК- сума позикового капіталу.

Кспк 01.01.11= 8000 / 12811 = 0,62

Кспк 01.07.11 = 8000/ 12798 = 0,63

Кспк 01.01.12 = 8000 / 12798 = 0,63

Коефіцієнт фінансової стійкості

, де

ВК- сума власного капіталу,

К-загальна сума капіталу,

ДПК- сума довгострокового позикового капіталу.

Кфс 01.01.11 = (7086+8000) / 21166 = 0,71

Кфс 01.07.11 = (6070+8000) / 20586 = 0,68

Кфс 01.07.11 = (7124+8000) / 21640 = 0,7

Коефіцієнт кредиторської заборгованості

, де

КЗ- сума кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги

КПК- сума короткострокового позикового капіталу.

Ккз 01.01.11= 1269 / 4811 = 0,26

Ккз 01.07.11 = 1718/ 4798 = 0,36

Ккз 01.01.12 = 1718 / 4798 = 0,36

Коефіцієнт простроченої кредиторської заборгованості

, де

КЗ- сума кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги

КЗпр- сума простроченої кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги.

Ккз 01.01.11= 0/1269 = 0

Ккз 01.07.11 = 0/1718 = 0

Ккз 01.01.12 = 0/1718 = 0

Згідно даних показників можна зробити такі висновки :

Коефіцієнт фінансової автономії  , чим вище значення цього коефіцієнта, тим більш фінансово стійким, стабільним і більш незалежним від зовнішніх кредиторів є підприємство. На нашому підприємстві цей коефіцієнт доволі низький , а саме 0,33 за даний період він майже не змінився , а так як він не дотягує навіть до одиниці , можна сказати що наше підприємство залежне від зовнішніх економічних факторів , а так як критичним значенням вважається значення 0,5 , то наше підприємство можна сказати знаходиться в критичному стані .

Коефіцієнт покриття боргу (коефіцієнт фінансування) , так як цей коефіцієнт повинен бути не менше одиниці , а наш менше , то можна констатувати , що підприємство в разі потреби не зможе покрити свої борги .

Коефіцієнт фінансового лівериджу , бажано, щоб цей коефіцієнт був меншим або ж дорівнював одиниці. Наш зіставив 1,8 , що свідчить про залежність підприємства від позикового капіталу .

Коефіцієнт структури позикового капіталу . Він характеризує частку короткострокових зобов’язань у струкутрі позикового капіталу, у нас він коливається у межах 0,62-0,63 , що свідчить що основна маса позикового капіталу припадає на довгострокову позику , це дає шанс підприємству довше використовувати надані кошти і розраховувати на них розробляючи довгостроковий план .

Коефіцієнт фінансової стійкості. В якості рекомендованого стандарту для даного коефіцієнт використовується інтервал значень 0,5-0,7. Наш коливається в межах 0,7 , тому це забезпечується ,зокрема , довгостроковими позиками .

Коефіцієнт кредиторської заборгованості. Чим менше значення коефіцієнта кредиторської заборгованості, тим більш фінансово стійке підприємство. Наше значення коефіцієнта збільшилось з 0,26 до 0,36 , що можна віднести до негативних явищ , тому що це є найбільш ризиковим джерелом фінансування оборотних активів .

Коефіцієнт простроченої кредиторської заборгованості . Згідно наших даних простроченої кредиторської заборгованості поки що немає , це доволі позитивне явище .

ЗАДАЧА 3

На основі інформації про діяльність підприємства (в тис. грн.) розрахувати та проаналізувати зміни основних показників ділової активності підприємства.

Показник

Позначення

І півріччя

ІІ півріччя

Виручка від реалізації продукції

ВР

98061

89504

Собівартість реалізованої продукції

СВ

65716

69842

Прибуток від звичайної діяльності до оподаткування

Пдоп

32345

19662

Чистий прибуток (збиток)

ЧП

-1016

-5855

Показники

Позначення

1.01.11

1.07.11

1.01.12

Необоротні активи

НА

14784

15001

17147

Виробничі запаси

ВЗ

2815

2401

2361

Дебіторська заборгованість за розрахунками

ДебЗ

16728

2842

2241

Грошові кошти

ГК

634

838

838

Власний капітал

ВК

8350

7334

7283

Довгострокові зобов’язання

ДПК

8000

8000

8000

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

КредЗ

12541

4640

4640

Розв’язання :

Знаходимо такі показники :

Рентабельність діяльності

, де

ЧП- сума чистого прибутку,

ОД- обсяг виручки від реалізації продукції.

Рд 01.01.11= -1016 / 98061 *100 = -1,04

Рд 01.01.12 = -5855 /89504 *100 = -6,54

Рентабельність витрат

, де

ЧП- сума чистого прибутку,

В- сума витрат.

Рв 01.01.11= -1016 / 65716 *100 = -1,55

Рв 01.01.12 = -5855 /69842 *100 = -8,38

Рентабельність активів

, де

ЧП- сума чистого прибутку,

Ас-середня сума активів.

Ра 01.01.11= -1016 / 18286,5 *100 = -5,56

Ра 01.01.12 = -5855 /13657,5 *100 = -42,87

Рентабельність власного капіталу

, де

ЧП- сума чистого прибутку,

ВКс - середня сума власного капіталу.

Рвк 01.01.11= -1016 / 3543 *100 = -28,68

Рвк 01.01.12 = -5855 /3562 *100 = -164,37

Економічна рентабельність

, де

Ас-середня сума активів,

ПЗД до- прибуток від звичайної діяльності до оподаткування,

ФВ- сума фінансових витрат.

ЕР 01.01.11 = (32345+0) / 18286,5 *100 = 176,879

ЕР 01.07.11 = (19662+0) / 13657,5 * 100 = 143,97

Згідно даних показників можна зробити такі висновки :

Рентабельність діяльності . Наш показник знизився з -1,04 до -6,54 що являє собою негативне економічне явище , тобто ресурси на підприємстві використовуються нераціонально та недоцільно.

Рентабельність витрат . Витрати що несе підприємство для виготовлення продукції знизили свою корисність з -1,55 до -8,38 , тобто продукція ,а саме її одиниця згідно певних причин стала більш затратною .

Рентабельність активів . Рентабельність активів упала на 37,31% за даний період , тобто підприємство використовує активи недоцільно .

Рентабельність власного капіталу. Рентабельність власного капіталу за даний період упала на 135,69 % ,що показує на скільки знизилась ефективність роботи підприємства .

Економічна рентабельність. Вона знизилась на 32,909 % , тобто прибуток на одну одиницю активу зменшився на відповідний процент , що являє собою негативне економічне явище .

ЗАДАЧА 4

На основі інформації про діяльність підприємства (в тис. грн.) розрахувати та проаналізувати зміни основних показників рентабельності підприємства.

Показник

Позначення

І півріччя

ІІ півріччя

Виручка від реалізації продукції

ВР

98061

89504

Собівартість реалізованої продукції

СВ

65716

69842

Фінансові витрати

Фв

0

0

Прибуток від звичайної діяльності до оподаткування

Пдоп

32345

19662

Чистий прибуток (збиток)

ЧП

-1016

-5855

Показники

Позначення

1.01.11

1.07.11

1.01.12

Активи

Необоротні активи

НА

14784

15001

17147

Оборотні активи

ОА

21789

12827

10168

Пасиви

Власний капітал

ВК

8350

7334

7283

Довгострокові зобов’язання

ДПК

8000

8000

8000

Розв’язання :

Знаходимо такі показники :

Коефіцієнт оборотності капіталу, разів

,де

ОД- обсяг виручки від реалізації продукції,

Кс- середня сума капіталу.

Кок 01.01.11= 98061 / 10583 = 9,27

Кок 01.01.12 = 89504 /10820 = 8,27

Коефіцієнт оборотності власного капіталу, разів

, де

ОД- обсяг виручки від реалізації продукції,

ВКс - середня сума власного капіталу.

КОвк 01.01.11= 98061 / 3543 = 27,68

КОвк 01.01.12 = 89504 /3562 = 25,13

Коефіцієнт оборотності позикового капіталу, разів

, де

ОД- обсяг виручки від реалізації продукції,

ПКс- середня сума позикового капіталу.

КОпк 01.01.11= 98061 / 6405,5 = 15,31

КОпк 01.01.12 = 89504 /6399 = 13,99

Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості, разів

,де

ОДс – середня сума обсягу виручки від реалізації продукції

КЗс - середня сума кредиторської заборгованості.

КОкз 01.01.11= 49030,5 / 6270,5 = 7,82

КОкз 01.01.12 = 44752 /2320 = 19,29

Період обороту капіталу, днів

,де

ОД- обсяг виручки від реалізації продукції,

Кс- середня сума капіталу,

Д-кількість днів у досліджуваному періоді.

Пок 01.01.11= 10583 / 98061 *128 = 13,81

Пок 01.01.12 = 10820 /89504 *128 = 15,47

Період обороту власного капіталу, днів

,де

ВКс-середня сума власного капіталу,

Д-кількість днів у досліджуваному періоді,

ОД- обсяг виручки від реалізації продукції.

ПОвк 01.01.11= 3543 / 98061 *128 = 4,63

ПОвк 01.01.12 = 3562 /89504 *128 = 5,09

Період обороту позикового капіталу, днів

,де

ПКс- середня сума позикового капіталу,

Д-кількість днів у досліджуваному періоді,

ОД- обсяг виручки від реалізації продукції.

ПОпк 01.01.11= 6405,5 / 98061 *128 = 8,36

ПОпк 01.01.12 = 6399 /89504 *128 = 9,15

8. Період обороту кредиторської заборгованості, днів

, де

КЗ - кредиторської заборгованості,

ОД- обсяг виручки від реалізації продукції,

Д-кількість днів у досліджуваному періоді.

ПОкз 01.01.11= 12541 / 98061 *128 = 16,37

ПОкз 01.01.12 = 4640 /89504 *128 = 6,64

Згідно даних показників можна зробити такі висновки :

Коефіцієнт оборотності капіталу. Кількість оборотів оборотного капіталу зменшилась на одиницю , тобто відповідно і зменшився прибуток підприємства .

Коефіцієнт оборотності власного капіталу. Коефіцієнт зменшився з 27,68 до 25,13 , тобто зменшився на 2, 55 раз , тобто сума вкладеного капіталу зменшила свою корисність порівняно з початком , тому що чим більше оборотів ти більша сума акумулюється і поступово збільшує саму суму власного капіталу .

Коефіцієнт оборотності позикового капіталу. Він теж зменшився з 15,31 до 13.99 , що негативно впливає на економічну ситуацію підприємства , тому що чим більше оборотів пройде позиковий капітал тим більшу корисність він принесе підприємству , тобто покриє частину процентів за позикою і з кожним оборотом буде нарощувати чисту економічну вигоду підприємству .

Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості. Коефіцієнт збільшився з 7,82 до 19,29 разів , що являє собою негативне явище , тому що кредиторська заборгованість маєв собі дуже багато ризиків , а збільшуючи її ,а саме, її використання , ми наражаємо себе на економічну небезпеку .

Період обороту капіталу . Збільшився на 1,66 дня , що доволі негативно позначується на економічній ситуації підприємства , тому що повний оборот замає більший період і як наслідок підприємство за однаковий період часу порівнюючи з початковими даними робить менше обертів оборотного капіталу .

Період обороту власного капіталу. Збільшився на 0,46 дня , це негативно вплинуло на загальну кількість оборотів власного капіталу , що у свою чергу призводить до зменшення можливостей підприємства .

Період обороту позикового капіталу. Він збільшився на 0,79 дня , негативна економічна тенденція даного підприємства .

Період обороту кредиторської заборгованості. Цей коефіцієнт зменшився з 16,37 до 6,64 , що являє собою негативним наслідком вибору типу використання можливосте підприємства так як кредиторські напрями економічного використання дуже часто послаблюють економічну свідомість та можливості підприємства , несучи в собі при цьому великі економічні ризики .

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Практична робота з дисципліни «Економіка підприємства». Стан ліквідності та платоспроможності підприємства

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

Похожие материалы:

Дневник Практики по профилю специальности «Младшая медсестра по уходу за больными»

Специальность « Сестринское дело» Характеристика отделения - Травматологическое отделения

Примерные вопросы к экзамену гражданское право

Теорія і практика освіти

Предмет, завдання, методологічні засади освіти. Філософія освіти. Моделі системи освіти в сучасному світі.

Системный анализ в исследовании управления

Системный анализ конструктивное направление исследования процессов управления. Основные цели и задачи анализа предприятия. Основные подходы в системном исследовании.

Процесс адаптации пациента к съемным протезам и его фазы. Правила пользования и уход за ними

Дипломная работа. Процесс адаптации пациента к съемным протезам и его фазы. Фазы адаптации к съемным протезам. Период адаптации. Жалобы и неудобства при ношении съемных протезов. Правила пользования съемным протезом. Уход за съемными протезами. Основные индивидуальные средства гигиены, их применение. Метод индивидуальной гигиены полости рта. Изготовление частичного съемного протеза и процесс адаптации пациента

Сохранить?

Пропустить...

Введите код

Ok