Ефективність діяльності та методичні засади їх оцінки

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ НА НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ПРАКТИЧНА РОБОТА

з дисципліни «Економіка підприємства»

На тему : «Ефективність діяльності та методичні засади їх оцінки»

Виконав: студент

3 курсу 6 групи ФОАЕК

Івашківський М.Р.

КИЇВ – 2015

У практичній роботі було використано дані з сайту smida.gov.ua , а саме :

Загальна інформація

Коди

Підприємство

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРИВОРIЖХЛIБ"

за ЄДРПОУ

00381522

Територія

Україна Дніпропетровська Жовтневий 50085 м. Кривий Рiг вул. Георга Отса ,6

за КОАТУУ

1211036600

Організаційно-правова форма господарювання

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

за КОПФГ

230

Орган державного управління

Не визначено

за СПОДУ

0

Вид економічної діяльності

Виробництво хліба та хлібобулочних виробів

за КВЕД

15.81.0

Одиниця виміру:

тис. грн.

Адреса:

вул. Георга Отса ,6, м. Кривий Рiг, Жовтневий, Україна, 50085

Середня кількість працівників:

467

Завдання

На основі даних фінансової звітності досліджуваного підприємства оцінити вплив факторів на зміну рівня рентабельності діяльності підприємства, рентабельності активів та власного капіталу.

На основі проведених розрахунків зробити відповідні висновки.

Розв’язок :

Аналіз рентабельності діяльності та факторів, що її визначають

Таблиця 1

Вихідні дані

Показники

2012 рік

2013 рік

Виручка від реалізації продукції, тис. грн.

89504

86812

Сума витрат, тис. грн.

69842

66838

Чистий прибуток(збиток), тис. грн.

-5855

240

,

де

Рв

- рентабельність витрат;

ЧП

- чистий прибуток;

В

- обсяг витрат

Рв 2012 = -5855 / 69842 * 100 = - 8,38

Рв 2013 = 240 / 66838 * 100= 0,36

,

де

Вв

- витратовіддача;

В

- обсяг витрат;

ВР

– виручка (доходи) від реалізації продукції

Вв 2012 = 69842 / 89504 = 0,78

Вв 2013 = 66838 / 86812 = 0,77

де

Рд

– рентабельність діяльності;

ЧП

– чистий прибуток;

ВР

– виручка (доходи) від реалізації продукції.

Рд 2012 = -5855 / 89504 * 100 = - 6,54

Рд 2013 = 240 / 86812 * 100 = 0,28

Якщо співставити між собою вищезазначені показники, то можна виявити їх взаємозалежність:

Використовуючи метод ланцюгових підстановок можна визначити вплив факторів на рентабельність діяльності підприємства.

Зміна рентабельності діяльності за рахунок зміни витратовіддачі може бути визначена наступним чином:

,

де

ΔВв

- абсолютна зміна витратовіддічі;

Рв0

- рентабельність витрат у базовому періоді .

2012

2013

Зміна рентабельності діяльності за рахунок зміни рентабельності витрат може бути визначена наступним чином:

,

де

Вв1

–витратовіддача у звітному періоді ;

ΔРв

– абсолютна зміна рентабельність витрат.

2012

2013

Таблиця 2

Розрахунок та визначення впливу факторів на рентабельність діяльності підприємства

Показники

2012 рік

2013 рік

Абсолютне відхилення

Темп приросту, %

Виручка від реалізації продукції, тис. грн.

89504

86812

-2692

-3,01

Валові витрати, тис. грн.

69842

66838

-3004

-4,3

Чистий прибуток, тис. грн.

-5855

240

6095

2439,58

Витратовіддача, грн.

0,78

0,77

-0,01

-1,28

Рентабельність витрат, %

-8,38

0,36

8,74

2327,78

Рентабельність діяльності, %

-6,54

0,28

6,82

2335,71

Зміна рентабельності діяльності за рахунок зміни:

- витратовіддача

-0,0838

0,0036

0,0874

2327,78

- рентабельності витрат

-6,82

6,73

13,55

101,34

Висновки: Отримавши дані щодо визначальних показників ,що показують зміну рентабельності було проаналізовано ПАТ «Криворіжхліб» і встановлено , що протягом періоду з 2012 до 2013 спостерігалось покращення економічних показників , що вплинули на покращення рентабельності цього підприємства , а саме покращився основних економічних показник , чистий прибуток , що вже у 2013 році становив 240 тис. грн. , рентабельність витрат теж зросла , рентабельність діяльності також .

Оцінка ефективності використання активів підприємства та факторів, що її визначають (за моделлю "Дюпон-каскад")

Таблиця 3

Витяг з балансу

Показники

Код рядка

На 01.01.11

На

01.01.12

На 01.01.13

Активи

І. Необоротні активи

1095

14784

27798

27172

ІІ. Оборотні активи

1195

21789

30321

38576

Баланс

1300

36573

58119

65748

Пасив

І. Власний капітал

1495

7334

1428

1668

ІІ. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

1595

8000

8777

8777

ІІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

1695

21239

47914

55303

Баланс

1900

36575

58119

65748

Витяг зі звіту про фінансові результати

Показники

Код рядка

2012

2013

Дохід (виручка) від реалізації продукції

2000

89504

86812

Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування

2290

19662

19974

,

де

Ра

- рентабельність активів;

Пдоп

- прибуток до оподаткування;

- середня сума активів.

Ра 2012 = 19662 / 29059,5 *100 = 67,66

Ра 2013 = 19974 / 32874 * 100 = 60,76

,

де

КО

- коефіцієнт оборотності активів;

ВР

- виручка від реалізації продукції;

- середня сума активів.

КО 2012 = 89504 / 29059,5 * 100 = 308, 00

КО 2013 = 86812 / 32874 * 100 = 264 ,08

де

Рр

- рентабельність реалізації продукції;

Пдоп

- прибуток до оподаткування;

ВР

- виручка від реалізації продукції.

Рр 2012 = 19662 / 89504 * 100 = 21,97

Рр 2013 = 19974 / 86812 * 100 = 23,01

За допомогою моделі «Дюпон-каскад» можна визначити і вплив факторів на рентабельність активів підприємства. При цьому можна використати метод абсолютних різниць. За цим методом вплив на зміну рентабельності активів зміни рентабельності реалізації можна за формулою:

,

де

ΔРа(Рр)

- зміна рентабельності активів за рахунок зміни рентабельності реалізації продукції;

ΔРр

- зміна рентабельності реалізації продукції;

КО0

- коефіцієнт оборотності активів у базисному періоді .

2012

2013

Вплив на зміну рентабельності активів зміни коефіцієнту оборотності активів можна за формулою:

,

де

ΔРа(КО)

- зміна рентабельності активів за рахунок зміни коефіцієнту їх оборотності;

Рр1

- рентабельність реалізації продукції у звітному періоді ;

ΔКО

- зміна коефіцієнту оборотності активів.

2012

2013

Таблиця 4

Динаміка прибутковості активів підприємства та оцінка впливу факторів на її зміну

Показники

2012 рік

2013 рік

Абсолютне відхилення

Темп приросту, %

Середня сума активів, тис. грн

29059,5

32874

3814,5

13,13

Дохід (виручка) від реалізації продукції, тис. грн

89504

86812

-2692

-3,01

Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування, тис. грн

19662

19974

312

1,59

Рентабельність реалізації продукції, %

21,97

23,01

1,04

4,73

Коефіцієнт оборотності активів, разів

308

264,08

-43,92

14,26

Рентабельність активів, %

67,66

60,76

-6,9

10,2

Зміна прибутковості активів за рахунок:

Прибутковості реалізації, %

-320,32

274,64

594,96

116,63

Коефіцієнту оборотності активів, %

964,92

-1010,6

-1975,52

- 104,73

Висновки: Отримавши дані щодо визначальних показників ,що показують динаміку використання активів було проаналізовано ПАТ «Криворіжхліб» і встановлено , що протягом періоду з 2012 до 2013 середня сума активів зросла з 29059,5 тис. грн. до 32874 тис. грн. , тобто на 13,13 % ,хоча дохід від реалізації не зріс , зріс фінансовий результат на 1,59 % і становив в 2013 році 19974 тис. грн. , загалом рентабельність реалізації продукції зросла на 4.73 % і у 2013 році становила 23,01 тис. грн. , проте оборотність активів за зменшилась на 14,26 % , як наслідок зменшилась і рентабельність активів на 10,2% , хоча ці зміни покращили прибутковість реалізації на 116,63 % і становили у 2013 році 274,64 тис. грн. , це зв’язано з тим що основна сума активів більш раціонально використовувалась чим в попередні роки .

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Файл

ефективність діяльності.docx

ефективність діяльності.docx
Размер: 66.7 Кб

.

Пожаловаться на материал

Практична робота. з дисципліни «Економіка підприємства». На основі даних фінансової звітності досліджуваного підприємства оцінити вплив факторів на зміну рівня рентабельності діяльності підприємства, рентабельності активів та власного капіталу.

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

Похожие материалы:

Охрана окружающей среды Республики Казахстан

Выбросы вредных веществ. Защита окружающей среды от промышленного загрязнения

Герменевтика как техника интерпретации

Герменевтика - искусство толкования. Герменевтике придается большое значение в литературоведении, поскольку при исследовании любого памятника литературы необходимо его максимально объективное толкование.

Задание на выполнение дипломного проекта

Тема дипломной работы: Управление и организация ремонта холодильного оборудования предприятий розничной торговли  

Инвестиции в экономике

Инвестиционная деятельность РВК субъектов Российской Федерации Инвестиции в экономике можно охарактеризовать двумя параметрами. Мастерство инвестора. Деятельность РВК по развитию российской экосистемы венчурного инвестирования

Межличностные отношения

Психологические отношения. Межличностные отношения принципиально отличными от межгрупповых и общественных отношений. Различают два основных вида отношений: общественные и межличностные.

Сохранить?

Пропустить...

Введите код

Ok