ХАРАКТЕРИСТИКА МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ

Поєднати основні функції управління проектами з інструментарієм, який для цього застосовується, можна за допомогою моделі управління проектами (рис. 2.1), на описанні якої ми і спинимося.

Ефективність проекту залежить від рішень на кожній стадії його здійснення, а неправильне вихідне розуміння цілей спричиняє по ланцюжку помилки у постановці задач та у визначенні обсягу робіт за проектом і призводить до втрат часу і коштів. Встановлення цілей проекту передбачає дотримання таких правил:

результат проекту повинен бути чітко окреслений і точно встановлений обсяг робіт;

проект має здійснюватися у визначеному зовнішньому середовищі і мають бути встановлені його учасники;

повинні бути встановлені терміни проекту;

бюджет проекту не повинен перевищувати заданої величини (витрати);

результат має задовольняти визначеним стандартам (якість);

працювати треба з надійними, гнучкими і стабільними постачальниками і підрядчиками (ресурси).

Основні вимоги повинні бути погоджені на ранніх стадіях проекту.

Цілі проекту й основні його характеристики фіксують у так званому формулярі проекту (табл. 2.1) як результат першої фази управління проектом — вибору узгодження проекту.

Рис. 2.1. Модель управління проектом

Таблиця 2.1

ФОРМУЛЯР ПРОЕКТУ

Завдання

№ проекту______________________________________________

Дата замовлення_________________________________________

Назва проекту___________________________________________

___________________________________________

Замовник ПІП __________________________________________

Адреса ________________________________________

Контактні особи 1. ПІП __________________________________

Тел. і факс ____________________________

2. ПІП __________________________________

Тел. і факс ____________________________

Договірнаціна

Усього _________________________________________ гривень

План оплати ____________________________________________

Додаткові умови ________________________________________

Строки

Початок __________________ Кінець ______________________

Проміжні строки ________________________________________

Партнери

Кооперація _____________________________________________

Субпідрядники _________________________________________

Завдання _______________________________________________

Персонал

Керівник __________________ Заступник ___________________

Співробітники __________________________________________

Проект

Скорочена назваЦілі ___________________________________________________

_______________________________________________________

Критичні терміни_______________________________________

1. _____________________________________________________

2. _____________________________________________________

3. _____________________________________________________

Особливості й проблеми _________________________________

_______________________________________________________

Після встановлення цілей і з’ясування основних вимог до проекту та його результатів в управлінні проектом починається фаза планування. Для декомпозиції проекту на доступні для огляду (на етапі планування) і керовані (на етапі реалізації) частини використовується робоча структура проекту — WBS (Woгk Bгeakdown Structure). Вона відповідає на запитання «Що треба зробити за проектом?». Кількість рівнів декомпозиції може бути різною, але має привести до виокремлення робіт, що не піддаються декомпозиції. Формування WBS логічно приводить до питання «Хто буде виконувати ці роботи?», відповіддю на нього є створення організаційної структури проекту OBS (Organization Breakdown Structure). Вона визначає відносини між учасниками проекту, їх відповідальність і повноваження в процесі реалізації проекту. Існує два види організаційної структури:

зовнішня оргструктура проекту — визначає відносини між менеджером проекту і членами проектної команди та функціональними керівниками і службами на підприємстві;

внутрішня оргструктура проекту — характеризує відносини між менеджером проекту й учасниками його групи.

Замовник — це власник і користувач результатів проекту, він може бути фізичною або юридичною особою.

Інвестор — особа, що вкладає гроші у проект. Іноді він і замовник — це одна й та сама особа. Якщо — ні, то інвестор укладає договір із замовником, контролює виконання контрактів і здійснює розрахунки з іншими учасниками проекту.

Проектувальник — спеціалізовані проектні організації, котрі розробляють проекти.

Постачальник — особа, що відповідає за матеріально-технічне забезпечення проекту.

Підрядчик — особа, яка несе відповідальність і виконує роботи за проектом відповідно до контракту.

Менеджер проекту — особа, якій делеговано повноваження щодо управління роботами за проектом: планування, контроль, координацію роботи учасників проекту.

Команда проекту — організаційна структура, очолювана менеджером проекту і створювана на період здійснення проекту з метою ефективного досягнення його цілей.

Опис професій, якщо цього вимагають масштаби проекту, деталізує організаційну структуру проекту. Він повинен включати назву професії, її стислу характеристику, регламентацію відповідальності й повноважень. Цей опис може бути доповнено проектними процедурами чи робочими інструкціями і складатися з інформації про те, кому підзвітна дана особа, хто підзвітний даній особі, за що вона відповідає і які повноваження має.

Іінструментом який дозволяє вирішувати можливі проблеми і суперечки є матриця відповідальності, що пов’язує структуру робіт і відповідальність персоналу, дає відповідь на запитання «Хто що робить і за що відповідає?».

Після цього значно легше здійснюється наступний блок планування — планування термінів виконання проектних робіт, що полягає у формуванні укрупнених сіткових графіків, обчисленням їх параметрів методом критичного шляху з подальшою розробкою діаграм Гантта як інструментів календарного планування. По кожній роботі графіка визначають ресурси, які поєднують в ресурсні гістограми. Оцінені в грошах витрати представляють у координатах час-витрати у вигляді бананоподібної кривої. На цьому планування завершується, оскільки на цьому етапі вже визначено, як досягатимуться всі проектні цілі.

На етапі реалізації проекту домінує функція контролю. Система контролю встановлює основу для спостереження, оцінки й приведення початкового плану у відповідність зі змінами, що відбулися. Контроль тісно пов’язаний із системою звітності й оцінки. Звітність є базою інформаційного забезпечення проекту, що дозволяє контролювати процес його виконання і чисельно оцінювати його результативність. Основним методом оцінки проекту є метод скоригованого бюджету (Earned Value), що дає змогу визначити рівень виконання проектних робіт щодо встановлених термінів, обсягів і витрат. Це передбачає використання так званих S-подібних кривих як інструменту прогнозування остаточних термінів і витрат за проектом.

Таким чином, у моделі управління проектом зведені разом цілі, функції та інструменти проектного менеджменту, що узагальнені у таблицях 2.2, 2.3.

Таблиця 2.2

ХАРАКТЕРИСТИКА МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТОМ

ЦІЛІІнструмент — контракт

Визначаються вимоги до проекту з огляду на обсяги, витрати, час і якість, а також наголошується, який з них домінує

ЩО (обсяг)Інструмент — WBS

Визначаються обсяги робіт розробкою робочої структури проекту (WBS)

ХТО (команда)Інструмент — ОBS

Призначається керівник і формується команда за допомогою створення організаційної структури (ОBS) і порівняння вимог проекту зі здібностями виконавців

ХТО ЩО РОБИТЬ (відповідальність)Інструмент — матриця відповідальності

Створюється матриця відповідальності, в якій роботи закріплюються за виконавцями із визначенням міри відповідальності

ЯК (плани)Інструменти — сіткові графіки, діаграми Гантта, ресурсні гістограми

Узгоджуються плани виконання проекту щодо встановлених цілей і взаємовідношень робочих елементів

КОЛИ і СКІЛЬКИ(контроль)Інструмент — інформаційні та аналітичні звіти, метод скоригованого бюджету

Визначаються документи, які містять інформацію для контролю щодо термінів, обсягів, бюджету шляхом визначення відхилень від плану

У проектному менеджменті використовуються такі процеси і відповідні інструменти (табл. 2.3).\

Таблиця 2.3

ПРОЦЕСИ ТА ІНСТРУМЕНТИ В УПРАВЛІННІ ПРОЕКТАМИ

Процеси

Інструменти

Визначення обсягу робіт

Робоча структура проекту

Створення команди проекту

Організаційна структура

Планування послідовності робіт

Сіткові графіки

Календарне планування

Діаграми Гантта

Планування витрат

Структура затрат за проектом

Оцінка проекту

Вартість грошей у часі, скориговані бюджети

Розподіл ризику і відповідальності

Контракт

Зміни параметрів

Аналіз чутливості й ризиків

Лідерство

Призначення менеджера проекту

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Головні завдання курсу «Управління проектами»: доведення поширеності проектної діяльності підприємств і організацій за умов мінливого ринкового середовища і необхідності використання специфічних методів та інструментів в управлінні проектами

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

Эта тема принадлежит разделу:

Управління проектами

Головні завдання курсу «Управління проектами»: доведення поширеності проектної діяльності підприємств і організацій за умов мінливого ринкового середовища і необхідності використання специфічних методів та інструментів в управлінні проектами

К данному материалу относятся разделы:

Сутність проектної діяльності

УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ ЯК СПЕЦИФІЧНА ГАЛУЗЬ МЕНЕДЖМЕНТУ

ЦІЛІ І ПРОЦЕСИ В УПРАВЛІННІ ПРОЕКТАМИ

ФУНКЦІЇ ПРОЕКТНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

ХАРАКТЕРИСТИКА МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ

ПРОЦЕДУРИ В УПРАВЛІННІ ПРОЕКТАМИ

МІСЦЕ І ФУНКЦІЇ ПЛАНУВАННЯ ТА КОНТРОЛЮ В УПРАВЛІННІ ПРОЕКТАМИ

ВИДИ ПЛАНІВ

СУЧАСНІ ПІДХОДИ В ПЛАНУВАННІ ТА КОНТРОЛІ ПРОЕКТІВ

СТВОРЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ ПРОЕКТУ

ОСНОВНІ ФОРМИ ПРОЕКТНИХ СТРУКТУР

ПЕРЕВАГИ І ПРОБЛЕМИ МАТРИЧНОЇ СТРУКТУРИ

ВНУТРІШНІ ОРГАНІЗАЦІЙНІ СТРУКТУРИ У ВЕЛИКИХ ПРОЕКТАХ

СУТНІСТЬ І ФУНКЦІЇ СТРУКТУРИЗАЦІЇ ПРОЕКТУ

ОДНОСПРЯМОВАНА СТРУКТУРИЗАЦІЯ — СТВОРЕННЯ РОБОЧОЇ СТРУКТУРИ ПРОЕКТУ

ДВОСПРЯМОВАНА СТРУКТУРИЗАЦІЯ ТА КОДУВАННЯ

ТРЬОХСПРЯМОВАНА СТРУКТУРА ПРОЕКТУ

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА І ВИДИ СІТКОВИХ ГРАФІКІВ

ГРАФІКИ ПЕРЕДУВАННЯ: ПОРЯДОК ПОБУДОВИ І ПОКАЗНИКИ

ОСОБЛИВОСТІ СТРІЛЧАСТИХ ГРАФІКІВ

ПЕРЕВАГИ І ДОДАТКОВІ МОЖЛИВОСТІ ГРАФІКІВ ПЕРЕДУВАННЯ

СІТКОВЕ ПЛАНУВАННЯ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ

МЕТОДИ СКОРОЧЕННЯ ТРИВАЛОСТІ ВИКОНАННЯ ПРОЕКТУ

КАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ ПРОЕКТІВ

ОЦІНКА І ПЛАНУВАННЯ РЕСУРСІВ

ПОБУДОВА РЕСУРСНИХ ГІСТОГРАМ

МОДЕЛЮВАННЯ І КАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ РЕСУРСІВ

ПЛАНУВАННЯ ЗАТРАТ

МОДЕЛЬ ПЛАНУВАННЯ І КОНТРОЛЮ ПРОЕКТУ

МЕТОДИ АНАЛІЗУ ВИКОНАННЯ ПРОЕКТУ

ПРОГНОЗУВАННЯ ОСТАТОЧНИХ ВИТРАТ

ЗВІТУВАННЯ І КОНТРОЛЬ ЗА ЗМІНАМИ

ПОНЯТТЯ ЯКОСТІ В КОНТЕКСТІ ПРОЕКТНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОЕКТУ

ВИТРАТИ НА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ПРОЕКТУ

ПОНЯТТЯ РИЗИКУ ТА НЕВИЗНАЧЕНОСТІ. КЛАСИФІКАЦІЯ ПРОЕКТНИХ РИЗИКІВ

ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ ТА НАСЛІДКИ ПРОЕКТНИХ РИЗИКІВ

МЕТОДИ АНАЛІЗУ Й ОЦІНКИ РИЗИКІВ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ

УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТНИМИ РИЗИКАМИ

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

КЛАСИФІКАЦІЯ ТОРГІВ

ФУНКЦІЇ УЧАСНИКІВ ТОРГІВ

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ПІДРЯДНИХ ТОРГІВ

Похожие материалы:

Українська національна система виховання

Система основних компонентів духовного світу особистості. Цілі і завдання національної системи виховання

Дидактические требования, применяемые к построению учебных занятий. Конструирование учебного занятия

Элективные курсы, их характеристика, структура, необходимость. Требования к разработке рабочей программы элективного курса.

Технология продукции общественного питания

Методические рекомендации по выполнению выпускной квалификационной работы для студентов, обучающихся по специальности «Технология продукции общественного питания». Кафедра Технологии общественного питания

Выбора марок сталей для изготовления деталей машин

Перестройка в СССР

Основные причины и цели перестройки СССР. Перестройка институтов государства. Органы государственной власти. Местные органы государственной власти. Изменения в политической системе. Вооруженные силы. Правоохранительные органы. Перестройка государственных органов управления. Реорганизация единой государственной системы хозяйства. Изменения национально-государственного устройства. Итоги перестройки