Зразок виконаної  контрольної роботи: Туристичне обслуговування

          Зразок виконаної  контрольної роботи

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Київський технікум готельного господарства

Контрольна робота

Спеціальність      «Туристичне обслуговування »  

Назва дисципліни«Економіка підприємства »

Варіант  №  __30___

1. Теоретична частина.

1.1.Виконайте тести.

 1.  До вартісних показників виробничої програми належать:

а) товарна продукція;        +

б) чиста продукція

в) валова продукція;           +

г) номенклатура та асортимент;

д) реалізована продукція.   +

 1.  До основних виробничих фондів належать:

а) інженерні споруди;          +

б) передавальні пристрої;    +

в) спортивні споруди;

г) навчальні заклади;

д) інвентар.

 1.  Вкажіть власне джерело для формування інвестиційних ресурсів:

а) випущені підприємством облігації;

б) чистий прибуток, направлений на виробничий розвиток;  +

в) позики банків.

                          1.2. Дайте відповідь на запитання

    Собівартість продукції (послуг) та види собівартості.

Собівартість – це вартість поточних витрат підприємства на виробництво та реалізацію продукції, виконання робіт наданням послуг. Залежно від послідовності формування витрат розрізняють: цехову, виробничу та повну собівартість.

Цехова собівартість включає всі прямі поточні витрати, пов’язані з виробництвом продукції, виконанням робіт (послуг) у межах цеху підприємства ( матеріалами, заробітна плата основних виробників, нарахування на соціальні заходи, амортизація обладнання цехів.

 Виробнича собівартість – це витрати на виробництво продукції, виконання робіт (послуг) у межах всього підприємства, тобто як прямі, так і накладні ( не прямі). Виробничі витрати (загальновиробничі витрати), такі як витрати на спожиту енергію , утримання і експлуатацію приміщень, цехів тощо).

Повна собівартість – витрати , що складаються з виробничої собівартості

та витрат  на реалізацію продукції.

Калькуляція собівартості є визначенням витрат на одиницю продукції за статтями собівартості.

Стаття І. Сировина та матеріали.

Витрати матеріалів на виробництво продукції визначаються так:

Мв =  ,

де — обсяг випуску продукції i-го найменування в натуральному виразі;       n — кількість найменувань виготовленої продукції;

Мнв — витрати матеріалу на зміну залишків незавершеного виробництва.

Витрати виробництва за цією статтею:

Вм =

де Вм — витрати виробництва за статтею «Сировина і матеріали»;

Цмi,— ціна придбання сировини та матеріалів i-го виду;

Цвідхi — ціна реалізації відходів сировини та матеріалів /-го виду;

Мвідхі — витрати сировини та матеріалів i-го виду, що пішли у відходи;

n — кількість видів, сировини та матеріалів.

Стаття II. Енергія технологічна.

Витрати за цією статтею обчислюються за нормами витрат і тарифами на енергію за формулою:       Сен =

де Цті  — ціна-тариф на застосування /-го виду енергії;

Сенi — норми витрат /-го виду енергії;   n — кількість видів енергії.

Стаття III. Основна та додаткова ЗП виробничих робітників.

До цієї статті належать витрати на оплату праці робітників, які безпосередньо виготовляють продукцію.

Стаття IV. Утримання та експлуатація машин і механізмів.

Стаття IV є комплексною. Вона охоплює витрати на:

—   амортизаційні відрахування на відтворення машин та устаткування;

-—  електроенергію,пальне, мастильні матеріали для машин, устаткування;

-— придбання інструменту, запасних частин та агрегатів для устаткування;

ремонт та технологічне обслуговування;

заробітну платню обслуговуючого персоналу.

Стаття V. Загальновиробничі (накладні) витрати.

До неї входять витрати на:

управління, господарське обслуговування в межах виробництва;

ЗП з відрахуваннями працівників управління, спеціалістів, службовців;

амортизаційні відрахування по будівлях і спорудах;

охорону праці;

техніку безпеки, охорону, протипожежну охорону;

 досліди, випробування, винахідництво;

—  підготовку кадрів, адміністративні та канцелярські витрати тощо.

Розподіляються накладні витрати пропорційно основній заробітній платні виробничих робітників, крім амортизаційних відрахувань. Вони обчислюються окремо та додаються до визначеної суми.

Снакл = q×Сзосн + Абс,

де q — відсоток загальновиробничих витрат у заробітній платі основних виробничих робітників; Абс — амортизаційні відрахування по будівлях і спорудах на їх повне оновлення.

Стаття VI. Підготовка й освоєння виробництва.

До цієї статті належать витрати на:

освоєння нових підприємств, виробництв, цехів;

підготовку й освоєння нової продукції;

підготовчі роботи в добувній промисловості.

Такі витрати списуються на продукцію рівними частками за встановлений період їх відшкодування.

Стаття VII. Позавиробничі витрати.

До позавиробничих витрат відносять витрати на:

маркетингові дослідження;

рекламу продукції;

заходи щодо стимулювання збуту.

                    

                          2. Практична частина

      2.1 Практичне завдання.

Розв’язати задачу, зробити висновки.

Вирахувати суму заробітної плати керівника підрозділу готельного господарства, якщо його місячний оклад  - 5000 грн., розмір премії за виконання встановлених показників – 35%, розмір надбавки за високі досягнення роботи підрозділу – 50% посадового окладу, доплата за вчену ступінь кандидата наук – 15%.

Погодинна-преміальна система:

З поч. пр. = З поч. +Д ,грн.,

Д – сума преміальних доплат ,грн.

Д = , грн.

аі – відсоток доплат за виконання плану

5000 * 0,35 = 1750грн. -  розмір премії за виконання встановлених показників

5000 * 0,50 = 2500грн. - розмір надбавки за високі досягнення роботи підрозділу

5000 * 0,15 =   750грн.-  доплата за вчену ступінь кандидата наук

5000 + 1750 + 2500 + 750  =  10000  грн. -  сума заробітної плати керівника підрозділу

Висновок : 10000  грн. -  сума заробітної плати керівника підрозділу,

високий  рівень оплати праці та високий рівень доплат.

Література:

Бойчик І.М. Економіка підприємства. Навч. посібник. Вид. 2-е допов. і перероб. К. Атіка 2007. с. – 528.

Економіка підприємства. Збірник практичних задач і тестів. Навчальний посібник . Вид. 2-ге, стереотип. К. Знання 2006. с. – 301.

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Київський технікум готельного господарства

Контрольна робота

Спеціальність      «Туристичне обслуговування »  

Назва дисципліни«Економіка підприємства »

Варіант  №  __30___

1. Теоретична частина.

1.1.Виконайте тести.

 1.  До вартісних показників виробничої програми належать:

а) товарна продукція;

б) чиста продукція

в) валова продукція;

г) номенклатура та асортимент;

д) реалізована продукція.

 1.  До основних виробничих фондів належать:

а) інженерні споруди;

б) передавальні пристрої;

в) спортивні споруди;

г) навчальні заклади;

д) інвентар.

 1.  Вкажіть власне джерело для формування інвестиційних ресурсів:

а) випущені підприємством облігації;

б) чистий прибуток, направлений на виробничий розвиток;

в) позики банків.

1.2. Дайте відповідь на запитання

Собівартість продукції та види собівартості.

2. Практична частина

2.1 Практичне завдання.

Розв’язати задачу, зробити висновки.

Вирахувати суму заробітної плати керівника підрозділу туристичної фірми, якщо його місячний оклад  - 5000 грн., розмір премії за виконання встановлених показників – 35%, розмір надбавки за високі досягнення роботи підрозділу – 50% посадового окладу, доплата за вчену ступінь кандидата наук – 15%.

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Київський технікум готельного господарства

Контрольна робота

Спеціальність      «Туристичне обслуговування »  

Назва дисципліни«Економіка підприємства »

Варіант  № ___29___

1. Теоретична частина.

1.1.Виконайте тести.

 1.  Товарна продукція – це:

а) готова продукція на складі;

б) незавершене виробництво;

в) ремонтні роботи на сторону;

г) напівфабрикати для реалізації на сторону;

д) готова для реалізації продукції.

 1.  До фінансових інвестицій відносяться:

а) акції;

б) кошти на депозитах в банках;

в) товарний кредит.

 1.  Зовнішньою функцією бізнес-плану є:

а) ознайомлення зацікавлених ділових осіб із сутністю та ефективністю реалізації нової підприємницької ідеї;

б) відпрацювання системи управління реалізацією підприємницького проекту.

1.2. Дайте відповідь на запитання

Матеріально-технічне забезпечення діяльності підприємства його планування.

2. Практична частина

2.1 Практичне завдання .

Розв’язати задачу, зробити висновки.

Проаналізувати собівартість одиниці послуги за даними таблиці:

ПослугиСобівартість одиниці, грн.ВідхиленняМинулий рікПланзвітАбсолютне (+ -)Відносне, %Від плануВід минулого рокуВід плануВід минулого рокуА317030903393Б126812591256

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Київський технікум готельного господарства

Контрольна робота

Спеціальність     «Туристичне обслуговування »    

Назва дисципліни«Економіка підприємства »

Варіант  № ___28___

1. Теоретична частина.

1.1.Виконайте тести.

 1.  Матеріально-технічна база підприємства – це:

а) сукупність основних та оборотних фондів підприємства;

б) сукупність економічних взаємовідносин підприємства з іншими;

в) всі відповіді неправильні.

 1.  Який з факторів, що впливає на розмір собівартості продукції, частково залежить від підприємства?

а) темп інфляції на сировину і матеріали;

б) система оподаткування;

в) ціна закупівлі сировини і товарів.

 1.  Оборотні кошти підприємства – це:

а) гроші в касі підприємства, на розрахункових і валютних рахунках, у розрахунках;

б) кошти, авансовані у виробничі оборотні фонди та фонди обігу;

в) оборотні активи;

г) предмети праці.

1.2. Дайте відповідь на запитання

Сутність поняття банкрутства, види банкрутства та шляхи його запобігання.

   2. Практична частина

 1.  Практичне завдання

Розв’язати задачу, зробити висновки.

Запропонувати до впровадження три інвестиційні проекти (таблиця). Визначити найбільш рентабельний.

варіантІнвестиції, тис. грн.Дохід, тис. грн.1446,5640,22750,6997,531250,01475,5

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Київський технікум готельного господарства

Контрольна робота

Спеціальність      «Туристичне обслуговування »  

Назва дисципліни«Економіка підприємства »

Варіант  № ___27___

1. Теоретична частина.

1.1.Виконайте тести.

 1.  Які елементи входять до фондів обігу:

а) товари на складі;

б) запаси сировини і матеріалів;

в) засоби у розрахунках;

г) витрати майбутніх періодів;

д) відвантажена неоплачена продукція;

е) грошові засоби.

 1.  Фінансовий стан підприємства вважають стійким, якщо воно здатне покрити потребу у фінансових ресурсах власними оборотними коштами не менш як  на:

а) 65%

б) 50%

в) 40%

 1.  Резюме бізнес-плану відображає:

а) короткі підсумки;

б) характеристику підприємства та його основну мету;

в) стратегію та організаційну структуру підприємства.

1.2. Дайте відповідь на запитання

Сутність поняття реалізації продукції (послуг), фактори, що визначають її об`єм. Вартісні та натуральні показники обсягу реалізації продукції (послуг).

 2. Практична частина

 1.  Практичне завдання

Розв’язати задачу, зробити висновки.

Перед інвестором стоїть завдання розмістити 1000 грн. на депозитний рахунок строком на 1 рік.

№1 банк пропонує інвестору виплачувати дохід по вкладеним процентам в розмірі – 25%/квартал;

№2 – 35% за 4 місяці;

№3 – 40% за 2 рази в рік;

№4 – 100% за рік.

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Київський технікум готельного господарства

Контрольна робота

Спеціальність      «Туристичне обслуговування »  

Назва дисципліни«Економіка підприємства »

Варіант  № ___26___

1. Теоретична частина.

1.1.Виконайте тести.

 1.  Що розуміють під поняттям «чистий прибуток» підприємства:

а) балансовий прибуток без податкових та інших обов`язкових платежів, котрі сплачуються з прибутку;

б) величина перевищення сукупного доходу підприємства над сукупними витратами;

в) прибуток, що відповідає уявленням власника про мінімальний рівень рентабельності на вкладений капітал.

 1.  Розробка бізнес-плану починається з:

а) пошуку інвесторів;

б) визначення роду діяльності;

в) інформаційного поля.

 1.  За формою власності інвестиції бувають:

а) державні, приватні, автономні;

б) приватні, автономні, змішані;

в) державні, приватні, змішані.

1.2. Дайте відповідь на запитання

Сутність бізнес-плану, мета та інформація забезпечення його розробки.

 2. Практична частина

 1.  Практичне завдання

Розв’язати задачу, зробити висновки.

На підставі наведених по готелю показників вирахувати:

 1.  Продуктивність праці в кошторисній оцінці;
 2.  Продуктивність праці в натуральному виразі;

ПоказникиОдиниці виміруЗвітній рікРозрахунковий рікОбсяг наданих послуг (без ПДВ)Тис.грн.25002700Надано ліжко-місцьМісць3000030500Середньооблікова чисельність працівниківЧол.100102

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Київський технікум готельного господарства

Контрольна робота

Спеціальність      «Туристичне обслуговування »  

Назва дисципліни«Економіка підприємства »

Варіант  № ___25___

1. Теоретична частина.

1.1.Виконайте тести.

 1.  Продуктивність праці характеризується:

а) обсягом випущеної продукції;

б) обсягом випущеної продукції в розрахунку на одного працюючого;

в) обсягом реалізованої продукції в розрахунку на одного працюючого;

г) жодна відповідь неправильна;

д) кількість продукції, що має бути випущена за одиницю часу.

 1.  Назвіть елемент, який не включається до складу оборотних коштів підприємства:

а) малоцінні та швидкозношувані предмети;

б) запасні частини до засобів механізації;

в) гроші в касі;

 1.  За джерелами залучення інвестиції поділяються на:

а) вітчизняні та іноземні;

б) поточні та перспективні;

в) приватні та державні;

г) внутрішні та зовнішні.

1.2. Дайте відповідь на запитання

Виробнича програма підприємства, передумови її розвитку та значення показника в діяльності підприємства.

 2. Практична частина

 1.  Практичне завдання

Розв’язати задачу, зробити висновки.

Виконання плану виробництва продукції за асортиментом, тис. грн.

Вид продукціїЗа минулий періодЗвітний періодЗа планомфактичноВідхилення від плану %Виконання плану %А270039003570Б130011001730В800900700Усього

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Київський технікум готельного господарства

Контрольна робота

Спеціальність      «Туристичне обслуговування »  

Назва дисципліни«Економіка підприємства »

Варіант  № ___24___

1. Теоретична частина.

1.1.Виконайте тести.

 1.  Планування чисельності яких працівників готельного господарства доцільно здійснювати з використанням норм обслуговування:

а) покоївки;

б) портьє;

в) адміністративний персонал.

 1.  До вартісних показників виробничої програми належать:

а) товарна продукція, чиста продукція;

б) незавершене виробництво, валова продукція;

в) номенклатура та асортимент.

 1.  Потенціал підприємства як економічна система включає:

а) ресурси і зв`язки між ними;

б) сукупність відділів і виробничих підрозділів;

в) зовнішнє оточення і внутрішні процеси, а також їхню взаємодію;

г) внутрішні граничні можливості підприємства при виконанні всіх наявних ресурсів.

1.2. Дайте відповідь на запитання

Сутність основних фондів підприємства. Показники ефективності використання основних фондів підприємства.

 2. Практична частина

2.1 Практичне завдання

Розв’язати задачу, зробити висновки.

ВидиОбсяг реалізації,          тис. грн.Темпи зростання (зниження), %Рік201120122012до 2011Проживання338,1263,9Харчування228,3121,2Побутові платні10,32,7Кейтерінг7,05,0Бізнес-центр132,863,0Перукарня4,53,1Казино885,820,6Паркування авто6,51,9Торгівля132,926,1Інші послуги72,42,3

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Київський технікум готельного господарства

Контрольна робота

Спеціальність      «Туристичне обслуговування »  

Назва дисципліни«Економіка підприємства »

Варіант  № ___23___

1. Теоретична частина.

1.1.Виконайте тести.

 1.  Вкажіть основні ознаки підприємства:

а) технологічно відособлена сукупність активів та робочої сили;

б) сукупність людей, що об`єднали свої зусилля для досягнення певної мети.

 1.  До основних фондів підприємства відносять:

а) сировина та матеріали;

б) незавершене виробництво;

в) будівлі, споруди.

 1.  Санація проводиться:

а) після порушення кредиторами справи про банкрутство;

б) до порушення кредиторами справи про банкрутство;

в) на основі рішення арбітражного суду про проведення санації.

1.2. Дайте відповідь на запитання

Характеристика інвестиційних ресурсів підприємства та оцінювання ефективності їх використання.

 2. Практична частина

 1.  Практичне завдання

Розв’язати задачу, зробити висновки.

Виконання плану виробництва за структурою, тис. грн.

ВидВипуск продукції у звітному періодіЗа планомФактичноТис. грн.Питома вага, %Тис. грн.Питома вага, %А16001570Б21002150В400400Г9001081Ж500349Усього100100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Київський технікум готельного господарства

Контрольна робота

Спеціальність     «Туристичне обслуговування »  

Назва дисципліни«Економіка підприємства »

Варіант  № ___22___

1. Теоретична частина.

1.1.Виконайте тести.

 1.  Перерахуйте основні економічні функції підприємства:

а) комерційна;

б) регуляторна;

в) облікова;

г) консультативна;

д) всі відповіді вірні.

 1.  Зовнішнє середовище підприємства складається з:

а) мікросередовища та макросередовища;

б) середовище безпосереднього оточення;

в) всі відповіді вірні.

 1.  Товарна продукція – це:

а) готова продукція на складі;

б) незавершене виробництво;

в) продукція власного виробництва;

г) готова для реалізації продукція.

1.2. Дайте відповідь на запитання

Сутність оборотних фондів підприємства, їх класифікація.

 2. Практична частина

 1.  Практичне завдання

Розв’язати задачу, зробити висновки.

На підставі наведених по готелю показників вирахувати:

1. Продуктивність праці в кошторисній оцінці;

2. Продуктивність праці в натуральному виразі;

ПоказникиОдиниці виміруЗвітній рікРозрахунковий рікОбсяг наданих послуг (без ПДВ)Тис.грн.25002700Надано ліжко-місцьМісць3000030500Середньооблікова чисельність працівниківЧол.100102

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Київський технікум готельного господарства

Контрольна робота

Спеціальність    «Туристичне обслуговування »  

Назва дисципліни«Економіка підприємства »

Варіант  № ___21___

1. Теоретична частина.

1.1.Виконайте тести.

 1.  Назвіть джерело відшкодування основної заробітної плати працівників:

а) чистий прибуток;

б) собівартість продукції (послуг);

в) частково балансовий прибуток і собівартість послуг.

 1.  Банкрутство підприємства – це:

а) встановлена судом неспроможність підприємства розраховуватись і виконувати свої зобов`язання перед кредитором;

б) поділ майна між кредиторами;

в) визнана кредиторами нездатність підприємства розраховуватись зі своїми боргами;

г) визнана Державною адміністрацією неспроможність підприємства вести виробничо-фінансову діяльність;

д) примусова ліквідація підприємства і визнана ліквідаційною комісією черговість сплати боргів.

 1.  Найпростішою формою об`єднання підприємств є:

а) холдінг;

б) концерн;

в) асоціація;

г) корпорація.

1.2. Дайте відповідь на запитання

Національна економіка та її галузева структура.

 2. Практична частина

 1.  Практичне завдання

Розв’язати задачу, зробити висновки.

Оцінити ефективність придбання нематеріальних активів

ПоказникпланФактОбсяг реалізації на кінець року, тис. грн.350380Витрати на придбання торгової марки, тис. грн.3035Приріст прибутку підприємства, тис. грн.1512

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Київський технікум готельного господарства

Контрольна робота

Спеціальність      «Туристичне обслуговування »  

Назва дисципліни«Економіка підприємства »

Варіант  № ___20___

1. Теоретична частина.

1.1.Виконайте тести.

 1.  Результатом стратегічного планування є:

а) стратегія економічного розвитку підприємства;

б) маркетинговий план;

в) інвестиційний план;

г) всі відповіді правильні.

 1.  Фінансовий стан підприємства вважають стійким, якщо воно здатне покрити потребу у фінансових ресурсах власними коштами не менш як на:

а) 65%

б) 50%

в) 40%

 1.  Головним завданням підприємства є:

а) своєчасна виплата заробітної плати працівникам підприємства;

б) задоволення потреб споживачів в певних товарах та послугах;

в) ефективне використання майна;

г) отримання прибутку.

1.2. Дайте відповідь на запитання

Сутність нематеріальних ресурсів підприємства та їх значення в економічній діяльності підприємства.

 2. Практична частина

2.1 Практичне завдання

Розв’язати задачу, зробити висновки.

Розрахувати потребу готелю в миючих засобах та прибиральних матеріалах, необхідних для прибирання номерів, за такими даними:

Найменування засобівОдиниця виміруНорми витрат на 1 поверх за рікЦіна за одиницю, грн.БілизнаБут.725,0Пральний порошокКг849,5Паста для чисткиБан.21612,7Мило господарськеШт.722,0Мило туалетнеШт.54003,5ВіникиШт.487,5ПолірольБан.6015,0Папір туалетнийРул.22202,0Засіб для миття посудуБан.485,75Серветки паперовіШт.2406,5

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Київський технікум готельного господарства

Контрольна робота

Спеціальність      «Туристичне обслуговування »   

Назва дисципліни«Економіка підприємства »

Варіант  № ___19___

1. Теоретична частина.

1.1.Виконайте тести.

 1.  Матеріально-технічна база підприємства – це:

а) сукупність основних та оборотних фондів підприємства;

б) сукупність економічних взаємовідносин підприємства з іншими;

в) всі відповіді неправильні.

 1.  Зовнішньою функцією бізнес-плану є:

а) ознайомлення зацікавлених ділових осіб із сутністю та ефективністю реалізації нової підприємницької ідеї;

б) відпрацювання системи управління реалізацією підприємницького проекту.

 1.  Який з видів прибутку характеризує його купівельну спроможність:

а) номінальний;

б) реальний;

в) економічний.

1.2. Дайте відповідь на запитання

Оборотні фонди підприємства та їх показники.

 

2. Практична частина

 1.  Практичне завдання

Розв’язати задачу, зробити висновки.

Встановити доцільність інвестицій в будівництво нового готелю за показниками абсолютної ефективності за даними таблиці. Нормативний коефіцієнт Ен = 0,15

ПоказникЗначенняОбсяг надання послуг проживання в натуральних одиницях, тис. ліжко-діб100Середня ціна за місце за добу, грн.200Собівартість послуги проживання, грн.160Обсяг капітальних вкладень, млн. грн.14

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Київський технікум готельного господарства

Контрольна робота

Спеціальність      «Туристичне обслуговування »  

Назва дисципліни«Економіка підприємства »

Варіант  № ___18___

1. Теоретична частина.

1.1.Виконайте тести.

 1.  До нематеріальних активів підприємства відносяться:

а) назва підприємства;

б) гудвіл;

в) торгівельна марка;

г) всі відповіді правильні.

 1.  Як визначається показник рентабельності використання поточних витрат підприємства (Р):

а) Р = Балансовий прибуток*100/загальні поточні витрати;

б) Р = Загальні поточні витрати*100/балансовий прибуток;

в) Р = Балансовий прибуток*100/середньорічна вартість основних засобів.

 1.  Загальні витрати підприємства (ОВ) розраховуються за формулою (ОП – обсяг реалізації.   ЗВ – змінні витрати на одиницю продукції, ПВ – постійні витрати):

а) ОВ = ОП*ЗВ + ПВ;

б) ОВ = (ПВ + ЗВ)*ОП;

в) ОВ = (ПВ + ЗВ)/ОП.

1.2. Дайте відповідь на запитання

Поняття життєвого циклу підприємства, його етапи та характеристика.

   2. Практична частина

2.1 Практичне завдання

Розв’язати задачу, зробити висновки.

Наведено дані, що характеризують середньорічну чисельність промислово-виробничого персоналу (ВПП) підприємства і середню заробітну плату одного робітника:

ПоказникиПланФактСередньорічна чисельність ВПП, чол.320292Середня заробітна плата одного працюючого, грн. в рік28002920

На основі наведених даних необхідно:

Визначити фонд заробітної плати ВПП (в тис. грн.).

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Київський технікум готельного господарства

Контрольна робота

Спеціальність      «Туристичне обслуговування »  

Назва дисципліни«Економіка підприємства »

Варіант  № ___17___

1. Теоретична частина.

1.1.Виконайте тести.

 1.  Державні органи, фінансово-кредитні установи, конкуренти, посередники, постачальники і споживачі є факторами:

а) макросередовища;

б) мікросередовища;

в) зовнішнього середовища.

 1.  До фінансових інвестицій відносять:

а) акції;

б) кошти на депозитах в банках;

в) товарний кредит.

 1.  Статутний фонд підприємства включає:

а) борги споживачів;

б) основні засоби підприємства;

в) кредити Нацбанку;

г) доходи від діяльності;

д) оборотні засоби підприємства.

1.2. Дайте відповідь на запитання

Поняття прибутку і рентабельності підприємства, їх види.

 2. Практична частина

 1.  Практичне завдання

Розв’язати задачу, зробити висновки.

Визначити розмір вивільнення (або залучення) оборотних коштів на основі даних, наведених у таблиці:

ПоказникпланФактОбсяг господарської діяльності готелю, тис. грн.25002530Середньорічні залишки оборотних коштів, тис. грн.750890

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Київський технікум готельного господарства

Контрольна робота

Спеціальність     «Туристичне обслуговування »   

Назва дисципліни«Економіка підприємства »

Варіант  № ___16___

1. Теоретична частина.

1.1.Виконайте тести.

 1.  Виробнича потужність підприємства це:

а) максимально можливий випуск продукції власного виробництва при повному використанні виробничого устаткування;

б) перелік наявного устаткування і його продуктивність;

в) середньорічна вартість основних фондів.

 1.  Головна відмінність акціонерного товариства відкритого типу від акціонерного товариства закритого типу складається з:

а) специфічності господарської діяльності;

б) способі розміщення цінних паперів;

в) розмір статутного фонду;

г) системі контролю за діяльністю.

 1.  Оборотні виробничі фонди – це:

а) оборотні кошти у виробництві;

б) оборотні кошти у виробництві та готовій продукції;

в) оборотні кошти у запасах;

г) оборотні кошти у виробничих запасах та у виробництві.

1.2. Дайте відповідь на запитання

Фінансово-економічні показники діяльності підприємства.

 2. Практична частина

 1.  Практичне завдання

Розв’язати задачу, зробити висновки.

Проаналізувати доходи від цінних паперів, за даними таблиці

Види цінних паперівМинулий рікЗвітний рікЗміни у:кількістьВартість тис. грн.Питома вага, %кількістьВартість, тис. грн.Питома вага, %Питомій вазівартостіАкції45032,850050,8Облігації20022,525095,8Ощадні сертифікати1508515085Векселі816,512010040,5всього100100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Київський технікум готельного господарства

Контрольна робота

Спеціальність      «Туристичне обслуговування »  

Назва дисципліни«Економіка підприємства »

Варіант  № ___15___

1. Теоретична частина.

1.1.Виконайте тести.

 1.  До основних фондів підприємства відносять:

а) сировина та матеріали;

б) незавершене виробництво;

в) будівлі та споруди.

 1.  Плани, що потребують найбільшої деталізації це:

а) прогнози;

б) стратегічні;

в) тактичні (поточні);

г) бізнес-план.

 1.  Потенційну виробничу потужність засобів розміщення в готельному господарстві характеризує показник:

а) кількість місць в господарстві;

б) кількість місць в експлуатації;

в) загальна площа підприємства.

1.2. Дайте відповідь на запитання

Оплата праці, форми оплати праці.

 2. Практична частина

 1.  Практичне завдання

Розв’язати задачу, зробити висновки.

Розрахувати показники рентабельності ресторану, що входить до складу готельного комплексу:

Виріб/показникРічний обсяг реалізації тис. шт.Повна собівартість виробу, грн.Відпускна ціна, грн.А706,37,5Б624,95,5В354,35,0Г102,33,0

Середньорічна вартість основних фондів 145 тис. грн., оборотних коштів 20,5 тис. грн.

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Київський технікум готельного господарства

Контрольна робота

Спеціальність      «Туристичне обслуговування »  

Назва дисципліни«Економіка підприємства »

Варіант  № ___14___

1. Теоретична частина.

1.1.Виконайте тести.

 1.  Санація проводиться:

а) після порушення кредиторами справи про банкрутство;

б) до порушення кредиторами справи про банкрутство;

в) на основі рішення арбітражного суду про проведення санації.

 1.  Фізичні властивості основних фондів, спосіб їх експлуатації, масштаб та інтенсивність впливу природних факторів – фактори, що впливають на:

а) фізичний знос основних фондів;

б) моральний знос основних фондів;

в) суму амортизації основних фондів.

 1.  Інвестиції вважаються довгостроковими, коли їх термін складає:

а) 1 рік;

б) 3 роки;

в) 6 років.

1.2. Дайте відповідь на запитання

Бізнес-планування та його характеристика.

 2. Практична частина

 1.  Практичне завдання

Розв’язати задачу, зробити висновки.

Проаналізувати рух робочої сили на підприємстві за даними таблиці:

ПоказникиМинулий рікЗвітний рікВідхиленняСередньоспискова чисельність персоналу300305Прийнято на роботу нових робітників протягом року54Вибуло працівників26

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Київський технікум готельного господарства

Контрольна робота

Спеціальність      «Туристичне обслуговування »    

Назва дисципліни«Економіка підприємства »

Варіант  № ___13___ 

1. Теоретична частина.

1.1.Виконайте тести.

 1.  Товарна продукція – це:

а) готова продукція на складі;

б) незавершене виробництво;

в) ремонтні роботи на сторону;

г) напівфабрикати для реалізації на сторону;

д) готова для реалізації продукція.

 1.  Реструктуризація підприємства означає:

а) реформу кадрової політики;

б) переоформлення юридичних установчих документів;

в) пошук можливих нових джерел отримання доходів;

г) зміну бази оподаткування підприємства.

 1.  На фізичне зношування основних фондів впливають такі чинники:

а) повсякденний нагляд і зношування основних фондів;

б) чітке виконання планово-попереджувального ремонту;

в) рік побудови приміщення, де установлені основні фонди;

г) підприємство (постачальник) основних фондів.

1.2. Дайте відповідь на запитання

Показники фінансово-економічної діяльності підприємства.

 2. Практична частина

2.1 Практичне завдання

Розв’язати задачу, зробити висновки.

Розрахувати потребу готелю в миючих засобах та прибиральних матеріалах, необхідних для прибирання номерів, за такими даними:

Найменування засобівОдиниця виміруНорми витрат на 1 поверх за рікЦіна за одиницю, грн.Пральний порошокКг849,5Паста для чисткиБан.21612,7Мило господарськеШт.722,0Мило туалетнеШт.54003,5ВіникиШт.487,5ПолірольБан.6015,0СерветкиШт.22202,0Засіб для миття посудуБан.485,75РукавичкиШт.2406,5

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Київський технікум готельного господарства

Контрольна робота

Спеціальність      «Туристичне обслуговування » 

Назва дисципліни«Економіка підприємства »

Варіант  № ___12___

1. Теоретична частина.

1.1.Виконайте тести.

 1.  За якою структурою формується відпускна ціна на підакцизний товар в підприємствах ресторанного бізнесу:

а) С + П + Аз;

б) С + П + ПДВ + Аз;

в) С + П + ПДВ + Націнка + Аз;

г) С + П + ПДВ + Аз + Націнка.

 1.  Який тип бізнес-плану складається для інвесторів чи партнерів:

а) бізнес-план фірми;

б) повний бізнес-план;

в) спеціальний бізнес-план.

 1.  Який тип економічної поведінки (політики) доцільно використовувати великому підприємству, в умовах високого рівня конкуренції:

а) агресивну (наступальну);

б) пасивну (збереження позицій, вживання);

в) змішану.

1.2. Дайте відповідь на запитання

Натуральні та вартісні показники оцінки основних фондів, їх значення.

 2. Практична частина

2.1 Практичне завдання

Розв’язати задачу, зробити висновки.

Оборотність оборотних фондів готелю:

ПоказникиМинулий рікЗвітний рікВідхиленняВиручка, тис. грн.9230,810644Кількість днів у році365365Одноденна виручка, тис. грн.Середній залишок оборотних фондів, тис. грн.13201489,7

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Київський технікум готельного господарства

Контрольна робота

Спеціальність      «Туристичне обслуговування »  

Назва дисципліни«Економіка підприємства »

Варіант  № ___11___

1. Теоретична частина.

1.1.Виконайте тести.

 1.  За якою вартістю оцінюються основні фонди на підприємстві:

а) оптовою ціною;

б) залишковою вартістю;

в) вартістю відновлення;

г) закупівельною вартістю;

д) початковою вартістю;

е) ліквідаційною вартістю.

 1.  Реструктуризація підприємства означає:

а) реформу кадрової політики;

б) переоформлення юридичних установчих документів;

в) пошук можливих нових джерел отримання доходів;

г) зміну бази оподаткування підприємства.

 1.  Стратегія економічного розвитку підприємства – це:

а) план розвитку підприємства на 1 рік;

б) узагальнюючу модель дій, які необхідні для досягнення визначених цілей шляхом координації і розподілу ресурсів підприємства;

в) всі відповіді вірні.

1.2. Дайте відповідь на запитання

Виробнича програма підприємства та характеристика її показників.

2. Практична частина

2.1 Практичне завдання

Розв’язати задачу, зробити висновки.

Проаналізувати рентабельність реалізованих послуг за даними таблиці:

ПоказникиПланЗвітВідхилення (+ -)Виручка від реалізації, тис. грн.860899Собівартість послуг, тис. грн.652683Рівень рентабельності, %

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Київський технікум готельного господарства

Контрольна робота

Спеціальність      «Туристичне обслуговування »  

Назва дисципліни«Економіка підприємства »

Варіант  № ___10___

1. Теоретична частина.

1.1.Виконайте тести.

 1.  Підприємство функціонує на основі:

а) положення про підприємство;

б) господарського кодексу;

в) інструкції, що затверджуються міністерством.

 1.  Валова продукція включає:

а) товарну продукцію;

б) реалізовану продукцію;

в) зміну обсягів незавершеного виробництва;

г) зміну залишків готової продукції на складі;

д) зміну обсягів випуску продукції власного споживання.

 1.  Назвіть джерело відшкодування основної заробітної плати працівників:

а) чистий прибуток;

б) собівартість продукції (послуг);

в) частково балансовий прибуток і собівартість продукції (послуг).

1.2. Дайте відповідь на запитання

Сутність планування економічної діяльності підприємства, його види.

2. Практична частина

2.1 Практичне завдання

Розв’язати задачу, зробити висновки.

Проаналізувати ефективність використання ресурсного потенціалу підприємства за даними таблиці:

ПоказникиМинулий рікЗвітний рікВідхиленняВиручка, тис. грн.2923029644Валовий прибуток37803895Сума активів, тис. грн.1011110890

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Київський технікум готельного господарства

Контрольна робота

Спеціальність      «Туристичне обслуговування »  

Назва дисципліни«Економіка підприємства »

Варіант  № ___9___

1. Теоретична частина.

1.1.Виконайте тести.

 1.  Що розуміють під поняттям «чистий прибуток» підприємства:

а) балансовий прибуток без податкових та інших обов`язкових платежів, котрі сплачуються з прибутку;

б) величина перевищення сукупного доходу підприємства над сукупними витратами;

в) прибуток, що відповідає уявленням власника про мінімальний рівень рентабельності на вкладений капітал.

 1.  Повний бізнес-план – це:

а) виклад для вищого керівництва компанії розвитку господарської діяльності підрозділу для обґрунтування обсягів ресурсів, що централізовано виділяються підрозділу і залишаються в його розпорядженні;

б) виклад для інвесторів чи партнерів результатів маркетингових досліджень, обґрунтування стратегій виходу на ринок, очікування фінансових результатів;

в) виклад перспектив розвитку фірми для Ради директорів або Зборів акціонерів, де обґрунтовуються необхідні обсяги інвестицій чи інших ресурсів.

 1.  Назвіть фінансовий фонд, який формується в обов`язковому порядку з моменту утворення підприємства:

а) фонд виробничого розвитку підприємства;

б) резервний фонд;

в) статутний фонд.

1.2. Дайте відповідь на запитання

Поняття та зміст виробничої програми підприємства, їх показники.

2. Практична частина

2.1 Практичне завдання

Розв’язати задачу, зробити висновки.

Проаналізувати використання нематеріальних активів готелю на основі даних таблиці:

ПоказникиМинулий рікЗвітний рікВідхиленняВиручка, тис. грн.2209024650Середньорічна вартість нематеріальних активів, тис. грн.3745

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Київський технікум готельного господарства

Контрольна робота

Спеціальність      «Туристичне обслуговування »  

Назва дисципліни«Економіка підприємства »

Варіант  № ___8___

1. Теоретична частина.

1.1.Виконайте тести.

 1.  Підприємство як самостійний господарюючий суб`єкт являє собою:

а) виробничу систему, що відокремилась в результаті суспільного поділу праці і здатна самостійно чи у взаємозв`язку з іншими аналогічними системами задовольняти ті чи інші потреби потенційних споживачів;

б) відкриту систему;

в) складну систему, що складається з окремих елементів;

г) усе переховане вірно.

 1.  Рентабельність – це:

а) абсолютний показник ефективності діяльності підприємства;

б) відносний показник ефективності діяльності підприємства;

в) чистий прибуток підприємства;

д) відношення прибутку до витрат на його одержання.

 1.  Справа про банкрутство вважається закритою, якщо:

а) господарським судом винесена ухвала про ліквідацію юридичної особи;

б) реалізоване майно банкрута задовольняє претензії кредиторів;

в) призначено ліквідатора;

г) затверджено ліквідаційний баланс;

д) проголошено про банкрутство підприємства в процесі.

1.2. Дайте відповідь на запитання

Сутність собівартості продукції (послуг). Класифікація витрат, що відносять на собівартість продукції.

2. Практична частина

2.1 Практичне завдання

Розв’язати задачу, зробити висновки.

Перед інвестором стоїть завдання розмістити 1000 грн. на депозитний рахунок строком на 1 рік.

№1 банк пропонує інвестору виплачувати дохід по вкладеним процентам в розмірі – 25%/квартал;

№2 – 35% за 4 місяці;

№3 – 40% за 2 рази в рік;

№4 – 100% за рік.

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Київський технікум готельного господарства

Контрольна робота

Спеціальність      «Туристичне обслуговування »  

Назва дисципліни«Економіка підприємства »

Варіант  № ___7___

1. Теоретична частина.

1.1.Виконайте тести.

 1.  До вартісних показників виробничої програми належить:

а) товарна продукція;

б) незавершене виробництво;

в) валова продукція;

г) номенклатура та асортимент;

д) реалізована продукція.

 1.  До основних виробничих фондів належать:

а) інженерні споруди;

б) передавальні пристрої;

в) спортивні споруди;

г) навчальні заклади;

д) інвентар;

е) спецодяг і спецоснащення.

 1.  Договірні об`єднання, створені з метою постійної координації господарської діяльності – це:

а) асоціації;

б) корпорації;

в) концерни;

г) консорціуми.

1.2. Дайте відповідь на запитання

Характеристика і структура персоналу підприємства.

2. Практична частина

2.1 Практичне завдання

Розв’язати задачу, зробити висновки.

Проаналізувати собівартість одиниці послуги за даними таблиці:

ПослугиСобівартість одиниці, грн.ВідхиленняМинулий рікпланзвітАбсолютне (+ -)Відносне, %Від плануВід минулого рокуВід плануВід минулого рокуА317030903393Б126812591256

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Київський технікум готельного господарства

Контрольна робота

Спеціальність      «Туристичне обслуговування »  

Назва дисципліни«Економіка підприємства »

Варіант  № ___6___

1. Теоретична частина.

1.1.Виконайте тести.

 1.  Назвіть власне джерело коштів формування інвестиційних ресурсів підприємства:

а) випущені підприємством облігації;

б) чистий прибуток, направлений на виробничий розвиток;

в) короткострокові позики банків.

 1.  Який з напрямів фінансових витрат здійснюється не за рахунок чистого прибутку готелю:

а) на виплату премій за поточні результати господарської діяльності;

б) на соціальний розвиток колективу;

в) на виробничий розвиток підприємства.

 1.  Виробнича програма підприємства відображає:

а) обсяг випуску продукції;

б) собівартість;

в) асортимент і номенклатура;

г) питому вагу продукції різних категорій якості;

д) ритмічність виробництва;

е) рентабельність виробництва.

1.2. Дайте відповідь на запитання

Основні фонди підприємства.

2. Практична частина

2.1 Практичне завдання

Розв’язати задачу, зробити висновки.

Скласти кошторис витрат на виготовлення побутових вентиляторів по елементам витрат, та визначити питому вагу кожного елементу в зазначеному обсязі  витрат, маючи такі дані:

Матеріальні витрати – 85тис. грн. Витрати на заробітну плату – 40 тис. грн. Витрати на соціальні потреби ЄСП – 37,5%, амортизація – 25 тис. грн., інші витрати – 10 тис. грн.

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Київський технікум готельного господарства

Контрольна робота

Спеціальність      «Туристичне обслуговування »   

Назва дисципліни«Економіка підприємства »

Варіант  № ___5___

1. Теоретична частина.

1.1.Виконайте тести.

 1.  Підприємство є іноземним:

а) приватне;

б) державне;

в) комунальне;

г) змішане.

 1.  Результатом стратегічного планування є:

а) стратегія економічного розвитку підприємства;

б) маркетинговий план;

в) інвестиційний план;

г) всі відповіді правильні.

 1.  Реальні інвестиції – це вкладення капіталу:

а) в обладнання;

б) науково-технічну документацію;

в) народну творчість;

г) патенти;

д) придбання художніх діячів.

1.2. Дайте відповідь на запитання

Основні показники фінансових результатів діяльності підприємства.

2. Практична частина

2.1 Практичне завдання

Розв’язати задачу, зробити висновки.

Найменування засобівОдиниця виміруНорми витрат на 1 поверх за рікЦіна за одиницю, грн.БілизнаБут.725,0Пральний порошокКг849,5Паста для чисткиБан.21612,7Мило господарськеШт.722,0Мило туалетнеШт.54003,5ВіникиШт.487,5ПолірольБан.6015,0СерветкиШт.22202,0Засіб для миття посудуБан.485,75РукавичкиШт.2406,5

   

                                 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Київський технікум готельного господарства

Контрольна робота

Спеціальність      «Туристичне обслуговування »  

Назва дисципліни«Економіка підприємства »

Варіант  № ___4___

1. Теоретична частина.

1.1.Виконайте тести.

 1.  Якість продукції – це:

а) кількісна характеристика ступеня придатності продукції для задоволення конкретного попиту у ній;

б) сукупність властивостей виробу, які визначаються його здатністю задовольнити певні потреби споживачів.

 1.  Товарна продукція – це:

а) готова продукція на складі;

б) незавершене виробництво;

в) ремонтні роботи на сторону;

г) напівфабрикати для реалізації на сторону.

 1.  Доходи – це:

а) збільшення економічних вигод у вигляді надходження актів або зменшення зобов`язань, які призводять до зростання власного капіталу;

б) обсяг виробництва, що припадає на одну гривню витрат ресурсів;

в) грошові кошти, що є в наявності і плануються до залучення в плановому періоді.

1.2. Дайте відповідь на запитання

Інвестиційна діяльність підприємства.

2. Практична частина

2.1 Практичне завдання

Розв’язати задачу, зробити висновки.

Динаміка виробництва продукції за 5 років.

Показники12345Підприємство №1Товарна продукція тис.грн.204163,2138,796102% до попереднього року% до першого рокуОбсяг товарної продукції в цілому по галузі25002150191416251550% до попереднього року% до першого року

Висновок.

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Київський технікум готельного господарства

Контрольна робота

Спеціальність      «Туристичне обслуговування »  

Назва дисципліни«Економіка підприємства »

Варіант  № ___3___

1. Теоретична частина.

1.1.Виконайте тести.

 1.  Собівартість продукції – це:

а) витрати праці на виробництво і реалізацію продукції;

б) витрати підприємства на виробництво і реалізацію продукції;

в) виражені в грошовій формі витрати на виробництво і реалізацію продукції;

г) витрати на виробництво і прибуток підприємства.

 1.  Ефективність використання оборотних фондів характеризується показником:

а) рентабельність;

б) завантаження;

в) оборотність;

г) усі відповіді.

 1.  Який з видів прибутків відбиває загальний фінансовий результат господарської діяльності підприємства:

а) економічний;

б) балансовий;

в) валовий;

г) прибуток від реалізації продукції.

1.2. Дайте відповідь на запитання

Інноваційна діяльність підприємства.

2. Практична частина

2.1 Практичне завдання

Розв’язати задачу, зробити висновки.

Визначити процент виконання плану та об`єму і асортименту надання додаткових послуг в готелі використовуючи дані таблиці.

Найменування послугВипуск, млн. грн.По плануФактичноПерукарня81,4580,23Прання білизни92,7393,5Оренда автомобіля44,844,8Басейн20,120,32Міні-бар26,8547,34Інші послуги31,630,2

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Київський технікум готельного господарства

Контрольна робота

Спеціальність      «Туристичне обслуговування »  

Назва дисципліни«Економіка підприємства »

Варіант  № ___2___

1. Теоретична частина.

1.1.Виконайте тести.

 1.  Залишкова вартість основних фондів формується за рахунок:

а) ціни основних фондів;

б) початкової та відносної вартості;

в) витрати та демонтаж;

г) амортизаційних відрахувань.

 1.  Продуктивність праці характеризується:

а) обсягом випущеної продукції;

б) обсягом випущеної продукції в розрахунку на одного працюючого;

в) обсягом реалізованої продукції в розрахунку на одного працюючого;

г) жодна відповідь не правильна;

д) кількість продукції, що має бути випущена за одиницю часу.

 1.  Як визначається показник рентабельності:

а) Р = Прибуток * 100% / Витрати;

б) Р = Витрати * 100% / Прибуток;

в) Р = Дохід * 100% / Витрати.

1.2. Дайте відповідь на запитання

Управління діяльністю підприємств, характеристика його основних елементів.

2. Практична частина

2.1 Практичне завдання

Розв’язати задачу, зробити висновки.

Проаналізувати обсяг виробництва товарної продукції на підприємстві.

Товарна продукція тис. грн.Минулий рікЗвітний рікВідхилення фактичного випуску за звітний рікПланФактВід плануВід минулого рокуТис. грн.%Тис. грн.%Головне під-во800084008500Філія №1600063006336Філія №2200021002164

Висновок.

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Київський технікум готельного господарства

Контрольна робота

Спеціальність      «Туристичне обслуговування »  

Назва дисципліни«Економіка підприємства »

Варіант  № ___1___

1. Теоретична частина.

1.1.Виконайте тести.

 1.  Планування чисельності яких працівників готельного господарства доцільно здійснювати з використанням норм обслуговування:

а) покоївка;

б) портьє;

в) адміністративний персонал.

 1.  Залишкова вартість основних фондів відображає:

а) можливу ціну продажу основних фондів;

б) ще не перенесену на вироблену продукцію і послуги частину її вартості;

в) різницю між відновлювальною і первісною вартістю основних фондів.

 1.  Стратегічне планування являє собою:

а) ефективний інструмент довгострокового аналізу, визначення цілей та заходів їх досягнення та контролю;

б) базою яка використовує в якості результатів аналіз зовнішнього середовища й внутрішню інформацію підприємства;

в) універсальну описову модель майбутнього розвитку підприємства;

г) усі відповіді правильні.

1.2. Дайте відповідь на запитання

Підприємство, його види, мета і завдання діяльності підприємства.

2. Практична частина

2.1 Практичне завдання

Розв’язати задачу, зробити висновки.

Динаміка виробництва продукції за 5 років.

Показники12345Підприємство №1Товарна продукція тис.грн.204163,2138,796102% до попереднього року% до першого рокуОбсяг товарної продукції в цілому по галузі25002150191416251550% до попереднього року% до першого року

Висновок.

      Зразок виконаної  контрольної роботи

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Київський технікум готельного господарства

Контрольна робота

Спеціальність      «Туристичне обслуговування »  

Назва дисципліни«Економіка підприємства »

Варіант  № ___1___

1. Теоретична частина.

1.1.Виконайте тести.

 1.  Планування чисельності яких працівників готельного господарства доцільно здійснювати з використанням норм обслуговування:

а) покоївка;    +

б) портьє;

в) адміністративний персонал.

 1.  Первісна вартість основних фондів відображає:

           а) ціну покупки основних фондів та можливі витрати на їх використання ; +

           б) ще не перенесену на вироблену продукцію і послуги частину її вартості;

           в) різницю між відновлювальною і первісною вартістю основних фондів.

 1.  Стратегічне планування являє собою:

а) ефективний інструмент довгострокового аналізу, визначення цілей та заходів їх досягнення та контролю;

б) базою яка використовує в якості результатів аналіз зовнішнього середовища й внутрішню інформацію підприємства;

в) універсальну описову модель майбутнього розвитку підприємства; +

г) усі відповіді правильні.

1.2. Дайте відповідь на запитання

Підприємство, його види, мета і завдання діяльності підприємства.

Підприємство – це організаційно-відокремлена й економічно-самостійна ланка господарства, що спеціалізується на виготовленні продукції, виконанні робіт та наданні послуг.

Головне завдання підприємства полягає в задоволенні  потреб ринку в його продукції  або послугах з метою  отримання прибутку.

Ознаки підприємства: 

 1.  виробничо-технічна єдність:
 •  продукція в умовах поділу праці набуває форми товару;
 •  володіння певним складом ВФ; розробка єдиної технічної політики;
 •  спільність допоміжного і обслуговуючого господарств.
 1.  організаційно-соціальна єдність:
 •  наявність єдиного трудового колективу;
 •  управління підприємства одним керівником і адміністрацією;
 •  наділення підприємства реквізитами і правами юридичної особи;
 1.  фінансово-економічна самостійність:
 •  вільний вибір виду діяльності;
 •  можливість самостійного формування програми діяльності;
 •  вільний найом працівників залежно від власної потреби;
 •  самостійний розподіл прибутку;
 •  визначення форм і розмірів матеріального стимулювання працівників;
 •  самостійне здійснення зовнішньоекономічної діяльності.

Регулюють діяльність підприємств в Україні Закони України та інші законодавчі акти:

 •  Господарський кодекс України від 16.01.2003р.,
 •  Податковий кодекс України від 14.12.2010р.,
 •  Закон України ’’ Про власність ’’ від 07.02.1991 р.
 •  Закон України ’’ Про підприємства в Україні ’’  від 27.03. 1991р.

що визначають види підприємств, правила їх створення, реєстрації,  діяльності,  реорганізації та ліквідації і т. п.

 Діяльність підприємства регулюється статутом і колективним договором підприємства.

Статут – це зібрання правил, що регулює зовнішню і внутрішню діяльність підприємства.

У статуті зазначаються:

 •  назва, місцезнаходження, статус та форми власності організації;
 •  предмет, цілі, завдання та основні форми  діяльності;
 •  порядок утворення і діяльності органів управління  організації;
 •  джерела фінансування та порядок використання майна і коштів ;
 •  порядок внесення змін до статуту організації;
 •  порядок реорганізації або ліквідації організації;
 •  права і обов’язки працівників організації.

До статуту можуть включатися інші положення, пов’язані з особливостями діяльності  організації.

Колективний договір – угода між керівництвом підприємства і трудовим колективом, щорічно переглядається і регулює їх взаємовідносини.

Підприємства  класифікуються за рядом ознак:

1.Мета і характер діяльності – комерційні і некомерційні.

2.Форма власності: приватні, колективні, державні, муніципальні, спільні.

3.Належність капіталу підприємства: національні,іноземні, змішані.

4. За видами діяльності : промислові, сільськогосподарські, будівельні , транспортні, торговельні, лізингові, банківські, страхові, туристичні тощо.

5. Розміри підприємства за чисельністю: малі, середні, великі.

6.  Правовий статус і форма господарювання:  галузево-функціональний вид діяльності, одноосібні, кооперативні, орендні, господарські товариства тощо.

Практична частина

 1.  Практичне завдання

Розв’язати задачу, зробити висновки.

Динаміка надання послуг за 5 років.

Показники12345Підприємство №1Обсяг послуг  тис. грн.204163,2138,796102% до попереднього року-808569106% до першого року-80684750Обсяг послуг по галузі тис. грн.25002150191416251550% до попереднього року-86898595% до першого року -86776562

Темп росту (зниження) обсягу виробництва окремої галузі

T гал = (Q гал. /Q заг.)  * 100%

Висновок:  за 5 років  обсяг надання послуг має значні темпи зниження по підприємстві, в галузі також спостерігається темпи зниження, але не такі значні;

по підприємстві за 5-й відбувся скачок.

   Література:

Бойчик І.М. Економіка підприємства. Навч. посібник. Вид. 2-е допов. і перероб. К. Атіка 2007. с. – 528.

Економіка підприємства. Збірник практичних задач і тестів. Навчальний посібник . Вид. 2-ге, стереотип. К. Знання 2006. с. – 301.

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Контрольна робота Спеціальність «Туристичне обслуговування» Назва дисципліни«Економіка підприємства »

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

Похожие материалы:

Специфіка науково-дослідницької діяльності

Лекція. Завдання і зміст курсу. Поняття про науку. Основні поняття науки. Науково-дослідницька діяльність студентів. Організація творчої діяльності. Психологія наукової творчості.

Стили управления и их эффективность. Курсовая работа

Менеджмент (код и наименование направления подготовки/специальности) КУРСОВАЯ РАБОТА По дисциплине Теория менеджмента На тему Стили управления и их эффективность

ЖАЛО СМЕРТИ Рассказ о двух отроках

Управление финансами

Режим таргетирования. Эволюция монетарной сферы. Денежно-кредитное регулирование, политика. Основные инструменты и методы денежно-кредитной политики Банка России. Денежная масса. Центральный банк. Стратегии денежных властей. Цели и факторы развития банковского сектора РФ. Финансовое посредничество. Финансово-кредитные институты. Банки как институты финансового рынка. Регулирование финансового рынка. Основные приоритеты налоговой политики России.

Развитие правого полушария

Мерили Зденек Лишь около 10 процентов людей на земле сбалансировано используют оба полушария своего головного мозга. Остальные развивают только левое полушарие и игнорируют творческий потенциал правого. Данная книга поможет развить и научится пользоваться возможностями правого полушария головного мозга.

Сохранить?

Пропустить...

Введите код

Ok