Економіка підприємства. Лекції

Міністерство освіти і науки України

Київський технікум готельного господарства

Лекції

з дисципліни «Економіка підприємства»

для студентів спеціальності 5.14010301

«Туристичне обслуговування»

Київ 2013 р.

Підготувала викладач: Федорова О.П., спеціаліст першої категорії

Обговорено на засіданні циклової комісії фінансово-облікових                  дисциплін

30 серпня 2013 року, протокол  № 1

Голова циклової комісії  __________  Берегова О.І.

   

Перелік документів   - ТО

Навчальна програма.

Робоча програма.

Конспект лекцій.

Методичні рекомендації до практичних занять.

Методичні рекомендації до самостійної роботи.

Тестові завдання.

Завдання до контрольної роботи.

             Перелік документів  - ГО

Навчальна програма.

Робоча програма.

Конспект лекцій.

Методичні рекомендації до практичних занять.

Методичні рекомендації до самостійної роботи.

Тестові завдання.

Екзаменаційні білети.

             Перелік документів  - БО

Навчальна програма.

Робоча програма.

Конспект лекцій.

Методичні рекомендації до практичних занять.

Методичні рекомендації до самостійної роботи.

Тестові завдання.

Екзаменаційні білети.

Комплексна контрольна робота для групи 22 – БО.

Перелік документів  - ТКД

Навчальна програма.

Робоча програма.

Конспект лекцій.

Методичні рекомендації до практичних занять.

Екзаменаційні білети.

Перелік документів  - ТКД

Навчальна програма.

Робоча програма.

Конспект лекцій.

Методичні рекомендації до семінарських занять.

Методичні рекомендації до самостійної роботи.

Тестові завдання.

Екзаменаційні білети.

                        Додаток

      Викладач Федорова Олександра Петрівна за атестаційний  період було розроблено таке методичне забезпечення:

дисципліна «Економіка підприємства» для студентів «Туристичне обслуговування» -  31, 32, 33 -  ТО - 2012 р. :

навчальна програма; робоча програма; конспект лекцій;методичні рекомендації до самостійної роботи;  завдання до контрольної роботи.

дисципліна «Економіка підприємства» для студентів «Готельне обслуговування» -  31,32,33,34,35,36 – ГО - 2012 р.:  навчальна програма; робоча програма;     конспект лекцій;   методичні рекомендації до самостійної роботи; екзаменаційні   білети.

дисципліна «Економіка підприємства» для студентів «Бухгалтерський облік» -  21, 22, 23 – БО – 2012 р.: навчальна програма; робоча програма; конспект     лекцій;   методичні рекомендації до самостійної роботи; екзаменаційні білети;

комплексна контрольна робота для групи 23 – БО.

дисципліна «Економіка підприємства» для студентів «Туристичне обслуговування» 31, 32, 33 - ТО  - 2013 р.: навчальна програма;робоча програма;

конспект лекцій; методичні рекомендації до практичних занять; методичні рекомендації до самостійної роботи; тестові завдання; завдання до контрольної роботи.

дисципліна «Економіка підприємства» для студентів «Готельне обслуговування» - 31, 32, 33, 34, 35,36 – ГО – 2013 р. навчальна програма; робоча програма;конспект лекцій;  методичні рекомендації до практичних занять;

методичні рекомендації до самостійної роботи;тестові завдання;

екзаменаційні білети.

дисципліна «Економіка підприємства» для студентів «Бухгалтерський облік» групи 21, 22 – БО - 2013 р.:

навчальна програма; робоча програма; конспект лекцій; методичні рекомендації до практичних занять; методичні рекомендації до самостійної роботи; тестові завдання; екзаменаційні білети; комплексна контрольна робота для групи          22 – БО.

дисципліна «Економіка торгівлі» для студентів «Товарознавство та комерційна діяльність» - 31, 32, 33 – ТКД – 2013 р.:

навчальна програма;  робоча програма;  конспект лекцій;

методичні рекомендації до практичних занять, екзаменаційні білети .

дисципліна «Основи менеджменту» для студентів «Товарознавство та комерційна діяльність» - 31, 32, 33 – ТКД – 2013 р.:

навчальна програма; робоча програма; конспект лекцій; методичні рекомендації до семінарських занять; методичні рекомендації до самостійної роботи;

екзаменаційні білети.

Тема 1.   Підприємство як суб’єкт господарювання – 2 год.

Лекція 1. Підприємство як суб’єкт господарювання

 1.  Національна економіка країни.
 2.  Поняття підприємства.
 3.  Законодавчі акти, що регулюють діяльність підприємства.
 4.  Загальна структура підприємства.
 5.  Класифікація підприємства за різними ознаками.

   Навчальна мета: розкриття узагальнюючих знань про діяльність підприємства.

   Виховна мета: сприяти вихованню дбайливого, раціонального ставлення до   використання ресурсів.

   Розвивальна мета: розширювати розуміння внутрішніх і зовнішніх обставин, що впливають на діяльність підприємства.

  1.

Національна економіка країни

.

2.

Поняття підприємства

.

Законодавчі акти, що регулюють діяльність підприємства

.

3.

Виробнича та загальна структура підприємства

.

2.

Класифікація підприємства за різними ознаками

.

Питання для самоперевірки:

 1.  Дати визначення  національної економіки, галузі.
 2.  На які виробництва поділяється суспільне виробництво?
 3.  Назвати показники аналізу галузевої структури.
 4.  Що таке підприємство?
 5.  Чим регулюється діяльність підприємництва?
 6.  Дати визначення організаційної структури підприємства.
 7.  Які основні фактори визначають структуру підприємства?
 8.  Назвати допоміжні функції  підприємства?
 9.  Які є підприємства за видами діяльності?
 10.   Які є підприємства за метою та характером  діяльності?

Література:

1.  Бойчик І.М. Економіка підприємства. Навч. посібник. Вид. 2-е допов. і перероб. К. Атіка 2007. с. – 528.

2. Дядечко Л.П. Економіка туристичного бізнесу. - К.: Центр учбової літератури, 2007. - 224 с.

 1.  Пуцентейло П.Р. Економіка і організація туристично-готельного підприємства. Навч. посіб. К. Центр навчальної літератури. 2007 – 344с.

Тема 2. Система планування на підприємстві – 2год.

Лекція 2. Планування діяльності підприємства

 1.  Планування діяльності підприємства як функція управління.
 2.  Система планів підприємства, їх взаємозв’язок.
 3.  Стратегічне планування.

1.

Планування діяльності підприємства як функція управління

.

2.

Система планів підприємства, їх взаємозв’язок

.

3.

Стратегічне планування

.

 Питання для самоперевірки:

 1.  Дати визначення процесу планування.
 2.   Які є види планів?
 3.   Що входить в зміст планових рішень за класифікацією видів планів?
 4.   Розкрити  функції стратегічного планування.
 5.   Послідовність викладення стратегічного плану підприємства.

        Література:

1. Про внесення змін до Закону України « Про туризм»: Закон України від 18.11.03. (№ 324/95-ВР)

2. Бойчик І.М. Економіка підприємства. Навч. посібник. Вид. 2-е допов. і перероб. К. Атіка 2007. с. – 528.

3. Дядечко Л.П. Економіка туристичного бізнесу. - К.: Центр учбової літератури, 2007. - 224 с.

4. Пуцентейло П.Р. Економіка і організація туристично-готельного підприємства. Навч. посіб. К. Центр навчальної літератури. 2007 – 344с.

5. Туризм в Україні. Статистичний збірник. - Київ, 2008. - 218 с. Туризм в Україні. Статистичний збірник. - Київ, 2008. - 218 с.

Тема 3. Продукція: сутність, різновиди і конкурентоспроможність – 2 год.

 Лекція 3. Економічне обґрунтування виробничої програми підприємства.

 1.  Поняття виробничої програми.
 2.  Формування виробничої програми.
 3.  Натуральні та вартісні показники виробничої програми.
 4.  Якість продукції, та її показники.
 5.  Конкурентоспроможність продукції.

1.

Поняття виробничої програми

.

2.

Формування виробничої програми

.

3.

Натуральні та вартісні показники виробничої програми

.

                             4.   

Якість продукції, та її показники

.

5.        

Конкурентоспроможність продукції

        Література:

2. Бойчик І.М. Економіка підприємства. Навч. посібник. Вид. 2-е допов. і перероб. К. Атіка 2007. с. – 528.

3. Дядечко Л.П. Економіка туристичного бізнесу. - К.: Центр учбової літератури, 2007. - 224 с.

4. Пуцентейло П.Р. Економіка і організація туристично-готельного підприємства. Навч. посіб. К. Центр навчальної літератури. 2007 – 344с.

Тема 4. Трудові ресурси

 1.  Персонал підприємства.
 2.  Класифікація персоналу підприємства.
 3.  Кількісна характеристика персоналу і її показники.

                    1.   

Персонал підприємства

.

 1.    

  Класифікація персоналу підприємства

  .

       

 1.  

  Кількісна характеристика персоналу і її показники

  .

         Література:

1. Бойчик І.М. Економіка підприємства. Навч. посібник. Вид. 2-е допов. і перероб. К. Атіка 2007. с. – 528.

2. Дядечко Л.П. Економіка туристичного бізнесу. - К.: Центр учбової літератури, 2007. - 224 с.

3. Пуцентейло П.Р. Економіка і організація туристично-готельного підприємства. Навч. посіб. К. Центр навчальної літератури. 2007 – 344с.

Тема 5. Капітал, виробничі фонди та нематеріальні ресурси .

 1.  Виробничі фонди підприємства.
 2.  Структура виробничих фондів.
 3.  Оцінка основних фондів.

Виробничі фонди підприємства

.

         2.   

Структура виробничих фондів

.

     3.   

Оцінка основних фондів

.

      Література:

1. Бойчик І.М. Економіка підприємства. Навч. посібник. Вид. 2-е допов. і перероб. К. Атіка 2007. с. – 528.

2. Дядечко Л.П. Економіка туристичного бізнесу. - К.: Центр учбової літератури, 2007. - 224 с.

3. Пуцентейло П.Р. Економіка і організація туристично-готельного підприємства. Навч. посіб. К. Центр навчальної літератури. 2007 – 344с.

Тема 6. Інноваційно-інвестиційна діяльність підприємства – 4год.

 1.  Поняття інвестиційних ресурсів.
 2.  Інвестиційна діяльність підприємства.
 3.  Склад виробничих інвестицій.
 4.  Інноваційні процеси.
 5.  Види інноваційних процесів.
 6.  Поняття ефективності технічних нововведень, види ефективності.

1.      

Поняття інвестиційних ресурсів

.

    

2.

Інвестиційна діяльність підприємства

.

   3.     

Склад виробничих інвестицій

.

            4.    

Інноваційні процеси

.    

           5.    

Види інноваційних процесів

.

 6.  

Поняття ефективності технічних нововведень, види ефективності

    Література:

1. Бойчик І.М. Економіка підприємства. Навч. посібник. Вид. 2-е допов. і перероб. К. Атіка 2007. с. – 528.

2. Дядечко Л.П. Економіка туристичного бізнесу. - К.: Центр учбової літератури, 2007. - 224 с.

3. Пуцентейло П.Р. Економіка і організація туристично-готельного підприємства. Навч. посіб. К. Центр навчальної літератури. 2007 – 344с.

Тема 7.Оплата праці на підприємстві

 1.  Структура заробітної плати.
 2.  Функції заробітної плати.
 3.  Форми оплати праці.

4.          Формування фонду заробітної плати.

           1.    

Структура заробітної плати

.

2.

Функції заробітної плати

.

         3.

Форми оплати праці

.

 1.  

  Формування фонду заробітної плати

  .

        

    Література:

1. Бойчик І.М. Економіка підприємства. Навч. посібник. Вид. 2-е допов. і перероб. К. Атіка 2007. с. – 528.

2. Дядечко Л.П. Економіка туристичного бізнесу. - К.: Центр учбової літератури, 2007. - 224 с.

3. Пуцентейло П.Р. Економіка і організація туристично-готельного підприємства. Навч. посіб. К. Центр навчальної літератури. 2007 – 344с

Тема 8. Витрати на виробництва на собівартість продукції

 1.  Поняття витрат.
 2.  Характеристика витрат.
 3.  Види собівартості продукції.
 4.  Калькуляція собівартості.
 5.  Показники собівартості продукції

 1.  

  Поняття витрат

  .

     2.     

Характеристика витрат

.

        

3.   

Види собівартості продукції

.

    

              4.  

Калькуляція собівартості

                5.           

Показники собівартості продукції

        

Питання для самоперевірки:

 1.  Розкрити собівартість продукції.
 2.  Назвати операційні витрати.     
 3.  Які є види собівартості продукції?
 4.  Які є статті собівартості?
 5.  Дати  характеристика витрат.

6.       Методи визначення собівартості продукції

    Література:

1. Бойчик І.М. Економіка підприємства. Навч. посібник. Вид. 2-е допов. і перероб. К. Атіка 2007. с. – 528.

2. Дядечко Л.П. Економіка туристичного бізнесу. - К.: Центр учбової літератури, 2007. - 224 с.

3. Пуцентейло П.Р. Економіка і організація туристично-готельного підприємства. Навч. посіб. К. Центр навчальної літератури. 2007 – 344с.

Тема 9. Результативність діяльності підприємства

 1.  Дохід підприємства.
 2.  Прибуток  підприємства.
 3.  Види прибутку підприємства.
 4.  Ефективність діяльності підприємства.
 5.  Рентабельність.

 1.  

  Дохід підприємства

  .

 1.   Прибуток  підприємства.

                            3.   

Види прибутку підприємства

.

                            

             4.     

Ефективність діяльності підприємства

.

Питання для самоперевірки:

 1.  Що є доходом  підприємства?
 2.  Які є види доходів підприємства?
 3.  Що являється прибутком підприємства?
 4.  Назвати функції прибутку.
 5.  Види прибутку підприємства.
 6.  Ефективність діяльності підприємства.
 7.  Показників оцінки фінансово-економічного стану підприємства.
 8.  В чому полягає рентабельність підприємства?
 9.  Розкрити система показників рентабельності

            Література:

1. Бойчик І.М. Економіка підприємства. Навч. посібник. Вид. 2-е допов. і перероб. К. Атіка 2007. с. – 528.

2. Дядечко Л.П. Економіка туристичного бізнесу. - К.: Центр учбової літератури, 2007. - 224 с.

3. Пуцентейло П.Р. Економіка і організація туристично-готельного підприємства. Навч. посіб. К. Центр навчальної літератури. 2007 – 344с.

 

Тема 10. Антикризова діяльність

 1.  Складові економічної безпеки.
 2.  Ризики господарської діяльності.
 3.  Принципи організації антикризової  діяльності.
 4.  Цілі, мета антикризової  діяльності.
 5.  Основні причини банкрутства підприємств.

 

          1.    

Складові економічної безпеки

.

2.   

Ризики господарської діяльності

.

     

 

        

    3.      

Принципи організації антикризової  діяльності

.

 

4.    Цілі, мета антикризової  діяльності.

Головна та функціональна цілі економічної безпеки підприємств полягають:

  5.    

Основні причини банкрутства підприємств

.

        

Питання для самоперевірки:

 1.  В чому полягає економічна безпека фірми  ?
 2.  Які є види господарських ризиків підприємства?
 3.  Як  оцінюється  рівень економічної безпеки підприємства?
 4.  Яка мета антикризової  діяльності?
 5.  Яка ціль антикризової  діяльності?
 6.  Назвати причини банкрутства.
 7.  Розкрити поняття банкрутства.
 8.  Охарактеризувати причини ліквідації збанкрутілих підприємств.

            Література:

1. Бойчик І.М. Економіка підприємства. Навч. посібник. Вид. 2-е допов. і перероб. К. Атіка 2007. с. – 528.

2. Дядечко Л.П. Економіка туристичного бізнесу. - К.: Центр учбової літератури, 2007. - 224 с.

3. Пуцентейло П.Р. Економіка і організація туристично-готельного підприємства. Навч. посіб. К. Центр навчальної літератури. 2007 – 344с.

Видовий склад інвестицій за окремими ознаками

спільні

Форма власності інв. ресурсів

Період інвестування

Характер інвестування

Об’єкт інвестування

фінансові

реальні

прямі

непрямі

короткострокові

довгострокові

приватні

середньострокові

державні

іноземні

1.Аналіз оборотності активів

4.Аналіз ліквідності активів

Напрями фінансового аналізу інвестиційної привабливості підприємства

2.Аналіз прибутковості капіталу

3.Аналіз фінансової стійкості

Правильний вибір бази порівняння

Комплексне оцінювання варіантів за економічними, соціальними і екологічними результатами

Попереднє приведення варіантів до зіставного вигляду

Визначення впливу нововведень на кінцеві результати виробництва

Врахування чинника невизначеності

Розгляд максимально можливої кількості альтернативних варіантів

Доходи підприємства — джерело розвитку його діяльності, що забезпечує:

фінансування усіх поточних витрат, що пов’язані зі здійсненням господарської діяльності

формування прибутку як джерела розширеного відтворення діяльності підприємства

виплату податкових платежів, що пов’язані зі здійсненням діяльності

Види доходів підприємства

— доходи від виробничої діяльності;

— доходи від посередницької та торговельної діяльності;

— доходи від інвестиційної діяльності;

— доходи від фінансової діяльності;

— доходи від іншої діяльності

— доходи від звичайної діяльності;

— надзвичайні доходи

— бухгалтерські доходи;

— приховані доходи

За характером отримання

За видом діяльності

За повнотою та місцем відображення

Функції прибутку

Розпдільна

Оціночна

Стимулююча

кінцевий результат діяльності підприємства, його отримання – обов'язкова умова розширеного відтворення підприємства, забезпечення самофінансування та укріплення його конкурентоспроможності на ринку.

ПРИБУТОК  ПІДПРИЄМСТВА

економічний показник, який об'єднує інтереси держави, підприємства, господарюючих суб'єктів, працівника та власника

основний результативний показник діяльності підприємства

джерело сплати податків

основне фінансове джерело розвитку підприємства, науково-технічного удосконалення його матеріальної бази та продукції, усіх форм інвестування

основна умова функціонування підприємств в ринковій економіці

основна стратегічна мета підприємства

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Файл

лекція ТО 2014 р. Готовий до дркку.doc

лекція ТО 2014 р. Готовий до дркку.doc
Размер: 1.6 Мб

.

Пожаловаться на материал

Лекції з дисципліни «Економіка підприємства» для студентів спеціальності «Туристичне обслуговування»

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

К данному материалу относятся разделы:

Національна економіка країни

Поняття підприємства

Законодавчі акти, що регулюють діяльність підприємства

Виробнича та загальна структура підприємства

Класифікація підприємства за різними ознаками

Планування діяльності підприємства як функція управління

Система планів підприємства, їх взаємозв’язок

Стратегічне планування

Поняття виробничої програми

Формування виробничої програми

Натуральні та вартісні показники виробничої програми

Якість продукції, та її показники

Конкурентоспроможність продукції

Персонал підприємства

Класифікація персоналу підприємства

Кількісна характеристика персоналу і її показники

Виробничі фонди підприємства

Структура виробничих фондів

Оцінка основних фондів

Поняття інвестиційних ресурсів

Інвестиційна діяльність підприємства

Склад виробничих інвестицій

Інноваційні процеси

Види інноваційних процесів

Поняття ефективності технічних нововведень, види ефективності

Структура заробітної плати

Функції заробітної плати

Форми оплати праці

Формування фонду заробітної плати

Поняття витрат

Характеристика витрат

Види собівартості продукції

Калькуляція собівартості

Показники собівартості продукції

Дохід підприємства

Види прибутку підприємства

Ефективність діяльності підприємства

Складові економічної безпеки

Ризики господарської діяльності

Принципи організації антикризової  діяльності

Основні причини банкрутства підприємств

Похожие материалы:

Договоры

Договоры: требования, понятие, правовая характеристика, основные элементы и содержание. По договору финансовой аренды. Закон «О защите прав потребителей». Заключение договора. Условия договора, документы.

Градуировка термопары в качестве термометра

Лабораторная работа. Цель работы:  Изучить термоэлектрические явления, и их использование в датчиках  температуры. Изучение электрических датчиков температуры применение в медицине и технике

Биосинтез белков, биохимия. Ответы на тесты

Ответы на тесты по медицине, Биосинтез белков, биохимия. Аминокислоты, витамины, основы жизнедеятельности живых клеток.

Информатика и информационные технологии в профессиональной деятельности

Методические рекомендации курсантам по выполнению контрольной работы по учебной дисциплине «Информатика и информационные технологии в профессиональной деятельности»

Доклад принцип защиты трудовых прав

Сохранить?

Пропустить...

Введите код

Ok