Робоча програма до вивчення дисципліни «Фінанси, гроші та кредит»

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ

РОБОЧА ПРОГРАМА,

методичні вказівки та контрольні завдання

до вивчення дисципліни «Фінанси, гроші та кредит»

для студентів напрямку “менеджмент”

заочної форми навчання

Дніпропетровськ НМетАУ 2013

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ

РОБОЧА ПРОГРАМА,

методичні вказівки та контрольні завдання

до вивчення дисципліни «Фінанси, гроші та кредит»

для студентів напрямку “менеджмент”

заочної форми навчання

                                                                                                   ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні Вченої ради академії

                                                                                       протокол №     від     .   .13

Дніпропетровськ  НМетАУ 2011

УДК

Робоча програма, методичні вказівки та контрольні завдання до вивчення дисципліни “Фінанси, гроші та кредит ” для студентів за напрямком “менеджмент” / Укл. О.В. Божанова – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2013. – 42с.

Наведені загальні методичні рекомендації до вивчення дисципліни “Фінанси, гроші та кредит”, рекомендована література, робоча програма дисципліни, пояснення до тем, контрольні завдання по варіантах і рекомендації щодо їх виконання.Призначена для студентів за напрямком “менеджмент” заочної форми навчання.

 

Укладач                                            О.В. Божанова, к.е.н., доц. каф. фінансів

Відповідальний за випуск                                 К. Ф. Ковальчук, д.е.н., проф.

Рецензент                                Ю.Т. Труж, канд. екон. наук, доц. (НМетАУ)

ВСТУП

Розвиток в Україні ринкових відносин зумовив перебудову кредитно-грошових відносин. Це стосується насамперед розвитку грошової системи і грошового обігу, кредитної та валютної систем. Економіка України пройшла всі етапи реформування грошової системи, послідовного переходу до постійної грошової одиниці - гривні. Розроблено досить ефективну грошову систему - державну систему регулювання грошового обігу, інфляції. Вдається уникнути емісії грошей і збалансувати грошову й товарну масу. Докорінним змінам піддалася кредитна система, що тісно пов'язана з формуванням банківської системи. Зараз в Україні використовуються всі основні форми кредитів, розширені права комерційних банків у здійсненні комерційної діяльності.

Від розуміння світових фінансових процесів, інформаційного забезпечення та вміння ефективно використовувати сучасний грошово-кредитний інструментарій значною мірою залежить успіх та місце суб'єктів політико-економічних відносин у світовій ієрархії. У зв'язку з цим для держави, яка претендує зайняти належне місце в глобальному просторі, особливо актуальною стає підготовка фахівців, здатних аналізувати такі економічні явища, як фінанси, гроші, грошовий ринок та кредит, осмислювати зміни в їхньому функціонуванні та виробляти адекватні підходи в сучасній економічній політиці, а розвиток ринкових відносин зумовлює підвищення ролі фінансів, грошей і кредиту в різних галузях економіки України.

Наукове розуміння проблем фінансів, грошей, грошового обігу, кредитних відносин, податкових і бюджетних є необхідною складовою становлення професійних економічних знань студентів. Тому важливе місце в підготовці висококваліфікованих бакалаврів та спеціалістів з економіки відводиться навчальній дисципліні "Фінанси, гроші та кредит".

Мета навчального курсу "Фінанси, гроші та кредит" є формування системи базових знань з теорії фінансів, грошей, кредиту, засвоєння закономірностей функціонування грошового та фінансового ринків як теоретичної основи державної монетарної, валютної, податкової та бюджетної політики розвитку банківської справи та ринку фінансових послуг; формування спеціальних знань і практичних навичок з питань організації фінансових відносин та їх функціонування на макро- і мікроекономічному рівнях.

Предметом дисципліни "Фінанси, гроші та кредит" є:

- вивчення теоретичних аспектів функціонування в ринковій економіці таких економічних категорій, як гроші, валюта, кредит, грошовий, фінансовий та валютний ринки і визначення на цій основі методологічних засад формування, розвитку та діяльності банків, грошової, валютної, кредитної та банківської систем;

- вивчення теоретичних аспектів функціонування та розвитку фінансів в умовах ринкової економіки; діяльності податкової та бюджетної систем, набуття практичних навичок з питань формування та використання державних доходів, утворення і розподілу грошових доходів підприємницьких структур; організації інфраструктури фінансового ринку та фінансового механізму зовнішньоекономічних відносин.

Дисципліна "Фінанси, гроші та кредит" тісно поєднана з такими економічними курсами, як економічна теорія, теорія фінансів, державне регулювання економіки і прогнозування, макроекономіка, ринок фінансових послуг, фондовий ринок, банківські операції, міжнародні фінанси.

Завдання дисципліни - дати майбутнім фахівцям з економіки знання щодо сутності та функцій таких категорій, як "фінанси", "гроші", "кредит", зміст основних теорій грошей, поняття грошового обігу, грошових потоків, монетарного та фінансового ринків, грошових та валютних систем, основ кредитних, розрахункових, валютних, податкових та бюджетних відносин, тобто сформувати у студентів теоретичну базу для наступного оволодіння практикою використання грошово-кредитних та фінансових інструментів в бізнесі та в системі регулювання економіки України.

 1.  ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Тема 1. Сутність та функції грошей. Грошовий оборот і грошові потоки.

Походження грошей. Раціоналістична та еволюційна концепції походження грошей. Поява грошей як об'єктивний наслідок розвитку товарного виробництва та обміну. Роль держави у створенні грошей.

Суть грошей. Гроші як загальний еквівалент і абсолютно ліквідний актив. Портфельний підхід до визначення суті грошей. Гроші як форма вияву суспільних відносин. Специфіка вияву суті грошей у різних економічних системах. Гроші як особливий товар, мінова й споживча вартість грошей як товару. Гроші як гроші й гроші як капітал. Зв'язок грошей з іншими економічними категоріями.

Натурально-речові форми грошей, причини та механізм їх еволюції від звичайних товарів першої необхідності до благородних металів. Причини й механізм демонетизації золота. Ідеальні форми грошей та їх кредитна природа. Еволюція кредитних грошей від урядових (казначейських) зобов'язань до зобов'язань центрального банку. Різновиди сучасних кредитних грошей. Роль держави у затвердженні кредитних зобов'язань як грошей.

Специфічний характер вартості грошей. Купівельна спроможність як вираз вартості грошей та різних їх форм. Вартість грошей і час. Вплив зміни вартості грошей на економічні процеси. Ціна грошей як капіталу: альтернативна вартість зберігання грошей та процент.

Поняття про функції грошей та їх еволюція.

Функція міри вартості, її суть, сфера використання. Масштаб цін. Ідеальний характер міри вартості. Ціна як грошовий вираз вартості товарів.

Функція засобу обігу, її суть, сфера використання; реальність і кількісна визначеність грошей у цій функції.

Функція засобу платежу, її суть, відмінність від функції засобу обігу, сфера використання, еволюція.

Функція засобу нагромадження, її суть, сфера використання. Вплив часу на функцію засобу нагромадження.

Світові гроші. Еволюція золота як світових грошей. Передумови використання національних та колективних валют як світових грошей. Взаємозв'язок функцій грошей. Вплив на функції грошей зміни їх вартості.

Роль грошей у ринковій економіці. Якісний і кількісний аспекти впливу грошей на економічні і соціальні процеси. Грошове середовище як фактор впливу на матеріальні інтереси та виробничу активність економічних суб'єктів. Вплив зміни кількості грошей на основні макро- та мікроекономічні процеси. Гроші як інструмент регулювання економіки. Зміна впливу кількісних параметрів грошей на економіку в коротко- та довгострокових інтервалах. Еволюція ролі грошей у перехідній економіці України.

Поняття “грошового обороту” як процесу руху грошей. Грошові платежі як елементарні складові грошового обігу. Основні суб'єкти грошового обігу. Основні ринки, що взаємопов'язані з грошовим обігом. Національний дохід і національний продукт як визначальні параметри грошового обігу. Економічна основа та загальна схема грошового обігу.

Поняття “грошового потоку” та критерії класифікації цих потоків. Характеристика основних видів грошових потоків. Взаємозв'язок між окремими видами грошових потоків. Балансування потоку національного доходу й потоку національного продукту через внутрішній та зовнішній грошові ринки.

Структура грошового обігу. Готівковий та безготівковий сектори грошового обігу. Сектор грошового обігу, фінансовий та кредитний сектори.

Маса грошей, що обслуговує грошовий обіг, її склад та фактори, що визначають її зміну. Базові гроші. Грошові агрегати. Швидкість обігу грошей: поняття, фактори, що визначають швидкість обігу, вплив її на масу та сталість грошей. Порядок розрахунку швидкості обігу грошей.

Закон кількості грошей, необхідних для обігу, його суть, вимоги та наслідки порушення вимог. Проблема монетаризації валового внутрішнього продукту.

Механізм поповнення маси грошей в обігу. Первинна емісія центрального банку. Вторинна емісія депозитних грошей комерційних банків. Грошовий мультиплікатор.

Сучасні засоби платежу, які обслуговують грошовий обіг: банкноти, розмінна монета, депозитні гроші, векселі, чеки, їх суть та характеристика.

Тема 2. Грошові системи. Валютні відносини та валютні системи.

Суть грошової системи, її призначення та місце в економічній системі країни. Елементи грошової системи.

Основні типи грошових систем, їх еволюція. Системи металевого кредитного обігу.

Необхідність створення грошової системи України. Особливості процесу запровадження національної валюти в Україні: запровадження тимчасової валюти, паралельний обіг купоно-карбованця та радянського карбованця, процес стабілізації тимчасової валюти. Випуск постійної валюти - гривні.

Державне регулювання грошової сфери як головне призначення грошової системи.

Фіскально-бюджетна й грошово-кредитна політика в системі державного регулювання ринкової економіки.

Поняття валюти. Призначення й сфера використання валюти. Види валюти: національна, іноземна, колективна. Суть і види валютних відносин.

Валютний курс та конвертованість валют. Суть, основні формування й види  валютного курсу. Поняття, значення й механізм забезпечення конвертованості валюти.

Валютний ринок: суть та основи функціонування. Об'єкти та суб'єкти валютного ринку. Біржова та позабіржова торгівля валютою. Основні види валютних операцій. Роль банків на валютному ринку. Фактори, що впливають на кон'юнктуру валютного ринку.

Валютне регулювання: суть і необхідність. Механізм регулювання валютного курсу: девальвація, ревальвація, валютна інтервенція. Регламентація статусу валюти та порядку здійснення операцій з нею (правила купівлі-продажу, ввозу-вивозу, використання валютного виторгу, здійснення валютних платежів, нагромадження золотовалютних запасів тощо). Платіжний баланс у механізмі валютного регулювання. Органи валютного регулювання. Золотовалютні запаси в системі валютного регулювання.

Валютні системи: поняття, структура, призначення. Види валютних систем: національні, регіональні, світові. Розвиток валютної системи України. Європейська валютна система. Еволюція світової валютної системи. Характеристика сучасної світової валютної системи та роль міжнародного валютного фонду (МВФ) у її функціонуванні. Проблеми формування валютної системи країн СНД.

Тема 3. Кредит у ринковій економіці

Необхідність кредиту. Загальні передумови формування кредитних відносин. Два методи перерозподілу коштів у процесі відтворення відмінності між ними та сфера використання. Економічні чинники розвитку кредиту та особливості вияву їх у різних галузях народного господарства.

Суть кредиту. Кредит як форма руху вартості на поворотній основі. Еволюція кредиту в міру розвитку суспільного виробництва. Кредит як форма суспільних відносин. Позичковий капітал та кредит. Зв'язок кредиту з іншими економічними категоріями.

Економічна основа, стадії та закономірності руху кредиту. Об'єкти та суб'єкти кредитних відносин.

Форми та види кредиту. Критерії класифікації кредиту. Форми кредиту, переваги й недоліки кожної з форм. Види кредиту. Характеристики окремих видів кредиту: банківського, державного, комерційного, міжнародного, споживчого. Банківський кредит як переважний вид кредиту. Принципи банківського кредитування.

Економічні межі кредиту. Поняття меж кредиту, причини й наслідки їх порушення. Кредитні відносини та інфляція.

Процент за кредит. Суть процента, види, економічні межі руху та фактори зміни ставки процента. Процент в умовах інфляції. Роль процента.

Поняття функцій кредиту та їх класифікація. Характеристика окремих функцій кредиту. Основні напрямки вияву ролі кредиту в ринковій економіці.

Розвиток кредитних відносин у перехідній економіці України. Відновлення комерційного кредиту та фактори, що гальмують його розвиток. Труднощі розвитку банківського кредиту. Еволюція державного та споживчого кредиту.

Тема 4. Предмет фінансової науки як пізнання сутності фінансів: становлення та розвиток

Фінанси як наукова дисципліна.  Міжгалузевий характер  курсу  "Фінанси",  його зв'язок з іншими теоретичними й  прикладними  навчальними економічними дисциплінами. Роль курсу Фінанси" у формуванні професійних навичок висококваліфікованих бакалаврів з економіки.

Склад, структура й послідовність викладання курсу.

Предмет науки про фінанси.  Фінанси - специфічна форма  суспільних відносин,  підсистема економічного базису.  Об'єктивні передумови виникнення фінансів.  Фінанси як економічна, вартісна, розподільча, історична категорія. Специфічні ознаки фінансів,  їх суспільне призначення. Необхідність фінансів  в  умовах  товарного господарства.

Фінансові категорії  як  форма   наукового пізнання сутності фінансових відносин. Прості й складні фінансові категорії.  Взаємозв'язок фінансів з іншими економічними категоріями.

Фінансові ресурси як матеріальні носії фінансових відносин.  Склад і особливості централізованих і децентралізованих фінансових ресурсів. Цільові фонди.  Роль цільових фондів у забезпеченні суспільних потреб.

Бюджетні та  позабюджетні  цільові  фонди. Централізовані державні цільові фонди  й  фонди місцевих Рад  народних  депутатів,  джерела  їх формування й  основні  напрямки   використання. Спеціальні позабюджетні  фонди галузевих міністерств, їх цільове призначення.

Функції фінансів  як виявлення найважливіших суттєвих ознак,  властивостей,  суспільного призначення фінансів.  Розподільча функція,  її зміст. Об'єкти й суб'єкти розподілу та перерозподілу вартості суспільного продукту. Контрольна функція.  Фінансова інформація та її роль  у реалізації контрольної функції.  Дискусійні питання щодо функцій фінансів.

Вплив фінансів на розвиток суспільного виробництва. Фінансове забезпечення відтворювального процесу.  Форми  фінансового забезпечення: державне фінансування, кредитування, самофінансування. Роль  фінансів у регулюванні вартісних пропорцій народного господарства,  галузевої  й територіальної структури суспільного виробництва.

Фінансове стимулювання  як один із методів державного впливу  на  відтворювальний  процес. Підвищення ролі  фінансів  в умовах переходу до ринкових відносин

Тема 5. Фінансова система та фінансовий механізм

Поняття фінансової системи. Структурна побудова та засади функціонування фінансової системи.

Призначення і специфічні ознаки сфер та ланок фінансової системи. Фінанси підприємств, організацій, установ як вихідна ланка фінансової системи. Загальнодержавні фінанси, їх склад та призначення. Зведений бюджет як центральна ланка фінансової системи. Фінанси фізичних осіб, домашніх господарств. Взаємозв’язок ланок фінансової системи.

Дискусійні питання суті та складу фінансової системи.

Фінансова, кредитна та банківська системи: їх взаємодія, спільні та відмінні риси.

Структура управління фінансовою системою України.

Особливості фінансових систем зарубіжних країн.

Фінансовий механізм  як  сукупність форм і методів організації фінансових відносин.  Взаємодія фінансового механізму з господарським механізмом і фінансовою політикою.  Складові елементи фінансового механізму.

Фінансове планування:  суть, принципи, методи, завдання.  Система фінансових планів,  їх характеристика. Зведений фінансовий баланс держави. Основні  зміни  у  фінансовому плануванні при переході до ринку.

Управління фінансами.  Об'єкти  й суб'єкти управління. Функції Президента,  законодавчих і виконавчих органів державної влади та управління щодо загального управління фінансами.  Права й обов'язки  органів виконавчої влади та управління щодо оперативного  управління  фінансами. Управління фінансами на рівні міністерств,  відомств, підприємств та організацій. Автоматизовані системи управління фінансами.

Фінансовий контроль.  Сутність фінансового контролю, його значення.  Види,  форми й методи фінансового контролю. Фінансовий аудит як незалежний фінансовий контроль. Встановлення й розвиток аудиторського контролю. Суб'єкти фінансового контролю в Україні.  Шляхи підвищення дієвості фінансового контролю.

Тема 6. Фінансове право та фінансова політика

Діяльність фінансової системи держави як предмет фінансового права. Правове регулювання фінансової діяльності держави.

Правове регулювання  фінансових  відносин. Фінансове право.  Розвиток фінансового  законодавства в Україні

Фінансова політика - складова частина економічної й соціальної політики  держави.  Взаємозв'язок фінансів  і  фінансової політики,  її завдання. Стратегія й тактика фінансової  політики.

Тема 7. Податкова система, види та класифікація податків

Суть і функції податків.  Класифікація податків, її ознаки.  Види податків. Прямі податки. Непрямі податки.

Податкова система: поняття, основи побудови. Принципи й методи оподаткування.

Податкова система України,  основні  етапи її становлення.

Податок  на  додану  вартість.  Економічна суть податку на додану вартість. Методика включення податку в ціни  товарів,  робіт,  послуг. Визначення оподатковуваного обороту. Пільги щодо податку на додану вартість, їх економічна  й соціальна роль. Порядок і строки сплати в  бюджет.

Акцизний збір. Акцизи як форма специфічних податків. Платники акцизного збору,  визначення його суми. Пільги щодо акцизного оподаткування, порядок і строки сплати акцизного збору в  бюджет.

Мито як джерело доходів бюджету.  Платники й ставки  мита.  Порядок  перерахування  мита в бюджет.

Оподаткування прибутку підприємств і організацій, його роль і місце в податковій  системі. Платники,  об'єкт оподаткування, ставки податку. Особливості оподаткування окремих  видів доходів. Пільги  щодо  оподаткування  прибутку. Порядок обчислення й сплати в бюджет.

Прибуткове оподаткування  населення.  Прибутковий податок з громадян як форма  індивідуального оподаткування населення, його регулююча функція й значення у формуванні доходів  бюджету. Основи  прибуткового оподаткування населення. Побудова шкали ставок оподаткування.

Оподаткування доходів  від трудової діяльності (роботи за наймом). Оподаткування доходів громадян від  підприємницької діяльності.  Оподаткування доходів іноземних громадян.

Податок на промисел. Платники податку. Порядок обрахунку й внесення в бюджет.

Плата за  ресурси.  Економічне призначення ресурсних платежів. Види плати за ресурси, визначення ставок і платників. Лісовий дохід. Плата за землю. Плата за воду. Плата для відшкодування витрат  на  геологорозвідувальні  роботи. Плата за спеціальне використання природних  ресурсів.

Майнове оподаткування. Державне мито. Місцеві податки й збори. Інші платежі в бюджет.

Тема 8. Бюджет та бюджетна система держави.

Бюджет як економічна та  юридична  категорії. Місце  й значення бюджету в загальній системі фінансових відносин.  Розподільча й  контрольна функції бюджету.  Бюджетний механізм фінансового регулювання в умовах переходу до ринкових відносин. Фінансова програма оздоровлення економіки України та роль бюджету в її здійсненні.

Бюджетний устрій і бюджетна система. Поняття бюджетного  устрою  й  бюджетної системи. Бюджетний процес. Бюджетні права  державних  органів законодавчої й виконавчої влади.

Тема 9. Державні доходи та видатки.

Види бюджетів України. Розподіл доходів і витрат між ланками бюджетної системи. Бюджетне регулювання. Поняття закріплених і регулюючих доходів. Субсидії,  субвенції, дотації, їх значення в збалансуванні бюджетів різних рівнів.

Поняття бюджетного процесу і його основні елементи.  Організація бюджетного планування. Порядок складання, розгляду й затвердження проектів державного  й  місцевих бюджетів. Удосконалення бюджетного планування й бюджетного регулювання.

Касове виконання  доходної  та  видаткової частини державного й місцевого бюджетів.

Тема 10. Сутність та функції фінансового ринку.

Сутність фінансового  ринку,  його  роль у мобілізації та розподілі фінансових ресурсів.

Класифікація фінансових  ринків.  Грошовий ринок. Ринок капіталів. Ризикові та безризикові фінансові ринки.  Місцеві,  регіональні, національні, міжнародні,  всесвітні фінансові ринки. Первинний і  вторинний фінансові ринки.  Економічні передумови   функціонування   фінансового ринку в Україні.

Фондова біржа.  Правові положення. Організація й порядок роботи.  Правила торгівлі. Види угод, порядок розрахунків. Порядок допуску цінних паперів до обігу на фондових біржах в Україні.

Брокерські (дилерські) контори. Формування статутного фонду. Прибуток. Розподіл прибутку.

Перспективи розвитку  фінансового  ринку в Україні.

Тема 11. Класифікація та характеристика основних інструментів фінансового ринку.

Види цінних паперів,  які можуть  випускатись і  обертатися в Україні.  Основні характеристики цінних паперів.

Правове регулювання фінансового ринку. Порядок реєстрації й обігу цінних паперів. Діяльність із  випуску та з підтримування обігу цінних паперів.

Оподаткування доходів  від цінних паперів. Державний контроль за випуском і обігом  цінних паперів.

Тема 12. Державний кредит. Державний борг.

Економічна суть  державного кредиту,  його роль у формуванні додадкових фінансових  ресурсів держави  й  покритті  бюджетного  дефіциту. Відмінність державного кредиту від  банківського.

Види державного кредиту. Внутрішній і зовнішній державний кредит.  Розвиток міжнародного й умовного державного кредиту.

Державний борг.   Капітальний  і  поточний державний борг.  Причини й  наслідки  зростання державного боргу.  Джерела погашення державного боргу.

Форми внутрішнього   державного   кредиту. Державні позики,  їх види. Класифікація державних внутрішніх позик. Обертання частини вкладів у державний кредит.  Залучення коштів загальнодержавного фонду. Казначейські позики. Гарантовані позики як форма умовного державного кредиту.

Форми зовнішнього державного кредиту. Державні зовнішні  позики.  Позики міжнародних фінансових органів. Міжурядові позики, банківські кредити держави, їх значення у фінансовій підтримці України.

Тема 13. Сутність і функції фінансів підприємств.

Поняття і сутність фінансів підприємств. Функції фінансів як внутрішня властивість і форма прояву їх сутності.

Сфери фінансових відносин підприємств.  Основи організації фінансів підприємств: саморегулювання, самоокупність, самофінансування.

Особливості організації фінансів залежно від форм власності, галузі економіки, організації бізнесу, сфери діяльності.

Фінансова діяльність підприємств. Зміст, завдання та організація фінансової роботи на підприємстві.

Тема 14. Грошові фонди і фінансові ресурси підприємств

Грошові доходи, грошові фонди, фінансові ресурси підприємств. Методи й способи формування фінансових ресурсів. Джерела формування фінансових ресурсів. Внутрішні й зовнішні джерела. Власні, позичені та залучені кошти. Державне регулювання формування фінансових ресурсів підприємств.

Фінансові відносини пов’язані з формуванням статутного капіталу, з формуванням та розподілом грошових доходів, між підрозділами підприємств, між суб’єктами господарювання, з державою, з банками, страховими компаніями, що формуються у підприємств за рахунок внутрішньогосподарського розподілу доходів.

Тема 15. Формування й розподіл прибутку суб’єктів господарювання.

Економічний зміст прибутку. Прибуток як результат фінансово-господарської діяльності підприємства. Балансовий прибуток і його склад. Прибуток від реалізації продукції. Фактори, які впливають на формування прибутку. Рентабельність продукції.

Прибуток від реалізації інших активів. Позареалізаційний прибуток, його склад і формування. Методи розрахунку прибутку, рентабельність підприємства. Розподіл прибутку підприємств, його зміст і економічне значення. Розподіл прибутку підприємств, його зміст і економічне значення. Розподіл прибутку між державою й суб’єктами господарювання.

Формування чистого прибутку підприємств і його використання.

Фонди грошових коштів підприємств, що утворюються за рахунок чистого прибутку. Виплата дивідендів. Нерозподілений прибуток і його використання.

 1.  РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 1.  Закон України “Про систему оподаткування”.
 2.  Закон України “Про підприємницьку діяльність в Україні”
 3.  Василик О.Д. Теорія фінансів: Підручник. - К.: НІОС, 2001.
 4.  Опарін В.М. Фінанси (Загальна теорія): Навч. посіб. – К.: КНЕУ,2001.
 5.  Романенко О.Р. Фінанси: Підручник. – К.: КНЕУ, 2004.
 6.  Фінанси підприємств: Піручник / За ред. А.М. Поддєрьогіна. – К.: КНЕУ, 2004.
 7.  Фінанси: Навч. посіб. / О.П. Близнюк, Л.І. Лачкова, В.І. Оспіщев та ін.; За ред. В.І. Оспіщева. – К.: Знання, 2006.
 8.  Брігхем Є. Основи фінансового менеджменту: Пер. з англ. – К.: Молодь, 1997.
 9.  Савчук В.П. Финансовый менеджмент предприятий: прикладные вопросы с анализом деловых ситуаций. – К.: Издательский дом «Максимум», 2001.
 10.  Голуб А., Семенюк Л., Смовженко Т. Гроші. Кредит. Банки. -Львів: Центр Європи, 1997. - 206 с.
 11.  Гроші, банки та кредит: у схемах і коментарях / За ред Б.Л.Луціва. -Тернопіль.: Карт-бланш, -2000. - 225 с.
 12.  Гроші та кредит/ за ред.Б.С.Івасіва.- Тернопіль: Карт-бланш, 2000.- 510 с.
 13.  Гроші та кредит: підручник.- 3-тє вид., перер. і доп./М.І.Савлук, А.М.Мороз, М.Ф. Пуговкіна та ін.; за заг.ред. М.І. Савлука.- К.: КНЕУ, 2002.-598 с.

3. КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ

3.1. Загальні положення

Контрольна робота студента з дисципліни «Фінанси, гроші та кредит» містить два основних розділи:

 •  теоретичний розділ, в якому розкривається сутність запропонованого теоретичного питання;
 •  практичний розділ, в якому студент проводить розрахунки десяти типових задач.

3.2. Завдання і методичні вказівки до виконання контрольної роботи

Нижче наводяться теоретичні питання та практичні задачі, які повинні бути висвітлені в процесі виконання контрольної роботи. Задачі формулюються інваріантно стосовно числових даних, що в них використовуються.

Студент обирає варіант контрольної роботи згідно з двома останніми цифрами своєї залікової книжки.

Перелік вихідних даних наведений у додатку А. Приклади вирішення задач наведені у додатку Б.

Розділ 1. Теоретичні питання.

 1.  Предмет науки про фінанси. Суб’єкти  і об’єкти фінансових  відносин.
 2.  Фінанси як економічна категорія: визначення, ознаки, зв’язок з грошима. Видима і прихована сторона фінансових відносин.
 3.  Функції фінансів, їх зв'язок.
 4.  Сутність, склад  і характеристика фінансової системи за  організаційною структурою.
 5.  Сутність, склад і характеристика  фінансової системи за її організаційною структурою.
 6.  Органи управління і фінансові інститути фінансової системи: склад, функції і зв’язок  зі сферами і ланками фінансової системи.
 7.  Поняття і завдання фінансової політики, її зв’язок з економічною політикою. Фінансова  стратегія і фінансова тактика.
 8.  Зміст  напрямів фінансової політики. Характеристика  сучасної фінансової політики України за її окремими напрямами.
 9.  Поняття фінансового механізму і його складових елементів. Зв’язок фінансового механізму з господарським механізмом і фінансовою політикою.
 10.  Фінансове регулювання як підсистема фінансового механізму.
 11.  Фінансове планування: сутність, завдання, принципи і методи. Роль фінансового планування при переході до ринку.
 12.  Зміст і призначення фінансового контролю, його об’єкти і суб’єкти. Функції суб’єктів фінансового контролю.
 13.  Сутність фінансів підприємств, їх функції та принципи організації.
 14.  Характеристика загальних напрямів використання фінансових ресурсів підприємств. Класифікація фінансових ресурсів.
 15.  Характеристика методів організації фінансової діяльності підприємств (принципи, мета, зміст і роль кожного методу).
 16.  Особливості організації і функціонування фінансів суб’єктів господарювання різних форм власності та видів діяльності.
 17.  Сутність державних фінансів, їх призначення і роль.
 18.  Становлення і розвиток державних фінансів України.
 19.  Фінансові ресурси держави, їх склад і джерела формування.
 20.  Фінансові методи державного регулювання економіки.
 21.  Об’єктивна необхідність, сутність і функції податків.
 22.   Класифікація податків за різними ознаками. Характеристика податків, виділених в ході їх класифікації.
 23.  Сутність і наукові принципи побудови податкової системи.
 24.   Податкова система України, її характеристика і принципи  побудови.
 25.  Становлення податкової системи України, її сучасний стан.
 26.  Функції бюджету як економічної категорії.
 27.  Державний бюджет як універсальний інструмент контролю і основний фінансовий план.
 28.  Роль бюджету у соціально-економічному розвитку держави.
 29.  Бюджетна система: поняття, склад, основи побудови.
 30.   Поняття бюджетного устрою, його принципи та їх реалізація на практиці.
 31.  Поняття бюджетного процесу і його етапи (зміст кожного, задіяні органи і їх функції).
 32.  Економічна сутність бюджетних доходів і видатків, форми їх вияву і матеріального втілення.
 33.  Бюджетне фінансування: сутність, поняття, принципи і форми бюджетного фінансування.
 34.   Поняття місцевих фінансів, їх склад і призначення. Складові елементи фінансів місцевих органів влади.
 35.  Об’єкти і суб’єкти місцевих фінансів.
 36.  Економічна сутність, форма прояву і матеріальний зміст місцевих бюджетів.
 37.  Склад і структура видатків місцевих бюджетів. Поточні видатки і видатки розвитку.
 38.  Сутність державного кредиту, його необхідність і роль у формуванні  фінансових ресурсів держави. Відмінність державного кредиту від банківського.
 39.  Функції державного кредиту.
 40.  Види і форми державного кредиту, їх зміст і характеристика.
 41.  Поняття державного боргу. Вплив державного боргу на фінансову безпеку держави.
 42.  Поняття страхування, його функції і ознаки.
 43.  Форми і методи страхування. Характеристика системи страхових фондів.
 44.  Характеристика майнового, особистого, соціального, медичного страхування, а також страхування відповідальності і фінансових ризиків.
 45.  Поняття  страхового ринку, його організаційна структура.
 46.  Поняття фінансового ринку і його сегментів.
 47.  Класифікація фондового ринку (за характером руху інструментів і за формою його організації).
 48.  Суб’єкти фінансового ринку (емітенти, інвестори, посередники, інфраструктура); склад і роль кожної групи суб’єктів.
 49.  Поняття та характеристика цінних паперів згідно чинного законодавства.
 50.  Характеристика і призначення державних цінних паперів.
 51.  Фондова біржа та її функції
 52.  Походження грошей. Роль держави у творенні грошей.
 53.  Сутність грошей. Гроші як гроші та гроші як капітал.
 54.  Форми грошей та їх еволюція.
 55.  Функції грошей.
 56.  Сутність та економічна основа грошового обороту.
 57.  Модель грошового обороту. Грошові потоки та їх балансування.
 58.  Структура  грошового обороту за економічним змістом та формою платіжних засобів.
 59.  Маса грошей в обороті. Грошові агрегати та грошова база.
 60.  Швидкість обігу грошей.
 61.  Закон грошового обігу.
 62.  Механізм  зміни маси грошей в обороті.
 63.  Грошово-кредитний мультиплікатор.
 64.  Інституційна модель грошового ринку.
 65.  Структура грошового ринку.
 66.  Попит на гроші. Чинники впливу на попит на гроші.
 67.  Пропозиція грошей. Чинники формування пропозиції грошей.
 68.  Заощадження та інвестиції в механізмі грошового ринку.
 69.  Сутність, призначення та структура грошової системи.
 70.  Види грошових систем та їх еволюція.
 71.  Створення та розвиток грошової системи України.
 72.  Державне регулювання грошового обороту і місце в ньому фіскально-бюджетної та грошово-кредитної політики.
 73.  Грошово-кредитна політика: сутність та цілі.
 74.  Інструменти грошово-кредитної політики.
 75.  Основні напрямки стабілізації національної грошової одиниці.
 76.  Сутність валюти та валютних відносин.
 77.  Конвертованість валюти.
 78.  Валютний ринок.
 79.  Операції на валютному ринку.
 80.  Валютний курс: сутність та фактори, які впливають на нього.
 81.  Економічні основи  та режими валютних курсів.
 82.  Валютні системи та валютна політика.
 83.  Особливості формування валютної системи України.
 84.  Золотовалютні резерви в механізмі валютного регулювання.
 85.  Світова та міжнародна валютні системи.
 86.  Міжнародні ринки грошей та капіталів.
 87.  Загальні передумови та економічні чинники, що обумовлюють необхідність кредиту.
 88.  Сутність та структура кредиту.  
 89.  Теоретичні концепції кредиту.
 90.  Стадії та закономірності руху кредиту. Принципи кредитування.
 91.  Форми види та функції кредиту.
 92.  Характеристика основних видів кредиту.
 93.  Економічні межі кредиту.
 94.  Позичковий процент.
 95.  Роль кредиту в розвитку економіки.
 96.  Сутність, призначення та види фінансових посередників.
 97.  Функції банків.
 98.  Особливості побудови банківської системи в Україні.
 99.  Небанківські фінансово-кредитні установи.
 100.  Походження та роль центральних банків. Основні напрями діяльності центрального банку.

Розділ 2. Практичні завдання

Задача 1

Митна вартість товару, що надійшов на територію України, становить А дол. США. Ставка імпортного мита відповідно до Єдиного митного тарифу – 15 %, митний збір за митне оформлення товару – 0,2% митної вартості. Ставка акцизного збору – 35%, ставка ПДВ – 20%. Визначте суму імпортованого мита, митного збору, акцизного збору та податку на додану вартість. Курс НБУ – 1 дол. США – 7,9 грн.

Задача 2

Розрахуйте технічний резерв страхової компанії зі страхування транспорту станом на 1 червня 2014 року. Графік надходження страхових платежів, ризик за якими ще не вичерпався, подано в таблиці 1.

Таблиця 1 – Графік надходження страхових платежів

2013р.Обсяг СП, тис. грн..2014 р.Обсяг СП, тис. грн..05.10В09.02F21.10С18.03G22.10D04.04H26.12E22.04I

Задача 3

Прибуток акціонерного товариства, який спрямовується на виплату дивідендів, становить J тис. грн. Загальна сума акцій – K тис. грн.., у тому числі привілейованих акцій – L тис. грн. з фіксованим розміром дивіденду 25% до їх номінальної вартості. Розрахуйте розмір дивіденду за звичайними акціями.

Задача 4

Інвестор придбав за номіналом нову 10 – відсоткову облігацію вартістю M грн. при рівні позичкового відсотка 10%. На момент перепродажу облігації рівень позичкового відсотка піднявся до 13%. Знайти курс облігації на момент перепродажу за умови, що до її погашення залишилося 2 роки. Знайти загальний дохід другого покупця, коли настане строк погашення облігації.

Задача 5

Підприємство розраховує  отримати через 3 роки N тис. грн. і хоче визначити, яку суму необхідно вкладати сьогодні, якщо відсоткова ставка становить 20%.

Задача 6

Маса грошей в обігу протягом року становила О мрд. грн., оборотність грошової одиниці – 8 обертів за рік. Визначити суму цін товарів для реалізації, обсяг номінального і реального ВНП, якщо середня ціна одиниці товару дорівнює Р грн.

Задача 7

Знайти значення грошового мультиплікатора m, якщо розмір грошової бази дорівнює Q млрд. грн., а величина грошового агрегату  R млрд. грн.

Задача 8

Визначити середньозважений рівень цін, якщо відомо, що необхідний обсяг грошової маси для обслуговування грошового обігу становить S млрд. грн., швидкість обігу грошей становить T оборотів, сума коштів, що знаходяться на чекових рахунках – U млрд. грн., а швидкість обігу таких коштів вдвічі вище. Товарна маса в країні становить V млрд. умовних одиниць.

Задача 9

Визначити грошові агрегати М1, М2 та М3, якщо відомо, що: готівкові кошти в обігу поза депозитними корпораціями складають W млрд. грн.; переказні депозити в національній валюті – X млрд. грн.; переказні депозити в іноземній валюті – Y млрд. грн.; інші депозити – Z млрд грн.; цінні папери, крім акцій – AA млрд. грн.

Задача 10

Підприємство придбало облігації номінальною вартістю АВ грн. за АС грн. Фіксована ставка відсотка за облігаціями встановлена у розмірі 9% річних. Дата погашення облігацій настане через 5 років. Виплата відсотків здійснюється щорічно в кінці року. Визначити ефективну ставку доходу.

Додаток А

Таблиця А.1

Вихідні дані для виконання розрахункової частини (задачі 1 – 2)

№ варіантуЗадача 1Задача 2АBCDЕFGHI112000222218424135417682325452121202242204281374216823555131224122722343313842669237556412364229225437139430702395625124872312274411414347024256861261223422944614243871244573712738236232450144443722475798128662382344551454477324958591299424123645914745273252591101312424323946414845674254596111325524524146914946175257602121338824824347315146575259608131352225024647815347076262615141365725324848315447577264621151379425525148815647978267627161393225825349215748479270633171407126125649715948979272640181421226325850216049480275646191435426626150716249981278652201449726826451216450482281659211464227126651816550983283665221478927426952316751483286672231493727727252816851984289679241508627927453317052485292686251523728227753917253086295693261538928528054417453587298699271554328828354917554088301706281569929128555517754689304713291585529428856017955189307721301601429729156618155790310728311617429929457218256291313735321633630229757718456892316742331649930630058318657493319750341666430930358918857994323757351683131230659519058595326765361699931530960119259196329773

Продовження таблиці А.1



Продовження таблиці А.1



Таблиця А.2

Вихідні дані для виконання розрахункової частини (задачі 3-7 )

№ варіантуЗадача 3Задача 4Задача 5Задача 6Задача 7JKLMNOPQR17272626214145555505774702833702734563251 428 5611510 775702843713741863881 442 5667515 776702843714749264521 457 5723520 776702843715756765161 471 5781526 777702843726764365811 486 5838531 778702853727771966471 501 5897536 779702853738779767141 516 5956541 779712853739787567811 531 6015547 7807128637310795368491 546 6075552 7817128637411803369171 562 6136558 7827128637412811369861 578 6198563 78371286374

Продовження таблиці А.2

13819470561 593 6260569 7837128737514827671271 609 6322575 7847128737515835971981 625 6385580 7857128737616844372701 642 6449586 7867128837617852773431 658 6514592 7867128837618861274161 675 6579598 7877128837719869874901 691 6645604 7887128837720878575651 708 6711610 7897128937721887376411 725 6778616 7907128937822896277171 743 6846622 7907228937823905277941 760 6914629 7917229037924914278721 778 6984635 7927229037925923479511 795 7053641 7937229037926932680311 813 7124648 7947229038027941981111 831 7195654 7947229138028951381921 850 7267661 7957229138129960882741 868 7340667 7967229138130970583571 887 7413674 7977229238131980284401 906 7487681 7987229238232990085251 925 7562687 7987229238233999986101 944 7638694 79972292382341009986961 964 7714701 80072293383351020087831 983 7791708 80172293383361030288712 003 7869715 80273293384371040589592 023 7948723 80273294384381050990492 043 8027730 80373294384391061491402 064 8108737 80473294385401072092312 084 8189744 80573295385411082793232 105 8271752 80673295385421093594162 126 8353759 80673295386431104595112 148 8437767 80773295386441115596062 169 8521775 80873296387451126797022 191 8606782 80973296387461137997992 213 8693790 81073296387471149398972 235 8779798 81073297388481160899962 257 8867806 81173297388

Продовження таблиці А.2

4911724100962 280 8956814 812742973895011841101972 302 9045822 813742983895111960102992 326 9136831 814742983895212079104022 349 9227839 814742983905312200105062 372 9320847 815742983905412322106112 396 9413856 816742993915512445107172 420 9507864 817742993915612570108242 444 9602873 818742993915712696109322 469 9698882 819743003925812822110422 493 9795890 819743003925912951111522 518 9893899 820743003926013080112642 543 9992908 821743003936113211113762 569 10092917 822743013936213343114902 594 10193927 823743013946313477116052 620 10295936 823753013946413611117212 647 10398945 824753023946513747118382 673 10502955 825753023956613885119562 700 10607964 826753023956714024120762 727 10713974 827753033966814164121972 754 10820984 828753033966914306123192 782 10928993 828753033967014449124422 809 110371 003 829753043977114593125662 838 111481 013 830753043977214739126922 866 112591 024 831753043987314887128192 895 113721 034 832753043987415035129472 924 114851 044 833753053987515186130772 953 116001 055 833753053997615338132072 982 117161 065 834763053997715491133393 012 118331 076 835763064007815646134733 042 119521 087 836763064007915802136083 073 120711 097 837763064008015960137443 103 121921 108 838763074018116120138813 134 123141 119 838763074018216281140203 166 124371 131 839763074028316444141603 197 125611 142 840763074028416608143023 229 126871 153 84176308402

Продовження таблиці А.2

8516774144453 262 128141 165 842763084038616942145893 294 129421 177 843763084038717112147353 327 130711 188 843763094048817283148823 361 132021 200 844763094048917456150313 394 133341 212 845773094049017630151823 428 134671 224 846773104059117806153333 462 136021 237 847773104059217985154873 497 137381 249 848773104069318164156423 532 138761 261 849773114069418346157983 567 140141 274 849773114069518529159563 603 141541 287 850773114079618715161153 639 142961 300 851773114079718902162773 675 144391 313 852773124089819091164393 712 145831 326 853773124089919282166043 749 147291 339 8547731240810019475167703 787 148761 352 85477313409

Таблиця А.3

Вихідні дані для виконання розрахункової частини (задачі 8-10)

№ варіантуЗадача 8Задача 9Задача 10STUVWXYZAAABAC1774811288225145554293100100920922775811289226145554303100200921843775811289226145554303100300922764776811289226146554313100401923695777811389226146554313100501924616778811389227146554323100602925537778811389227146554323100702926468779811389227146554323100803927399780811389227146564333100904928311078181138922714656433310100592924117828113892281475643431011069301712782811389228147564343101207931101378381139022814756435310130893203

Продовження таблиці А.3



Продовження таблиці А.3



Продовження таблиці А.3



Додаток Б

Приклади рішення задач контрольної роботи

Задача 1

Митна вартість товару, що надійшов на територію України, становить 10000 дол. США. Ставка імпортного мита відповідно до Єдиного митного тарифу – 15 %, митний збір за митне оформлення товару – 0,2% митної вартості. Ставка акцизного збору – 35%, ставка ПДВ – 20%. Визначте суму імпортованого мита, митного збору, акцизного збору та податку на додану вартість. Курс НБУ – 1 дол. США – 7,9 грн.

Рішення:

Митна вартість товару, що надійшов на територію України становить 10 000 дол. США. Необхідно перевести в національну валюту України за курсом НБУ – 1 дол. США = 7,9 грн. А саме:

10 000* 7,9 = 79 000 грн.

Сума імпортованого мита відповідно до Єдиного митного тарифу складає:

79 000*15% = 11 850 грн.

Збір на митне оформлення товару складає:

79 000*0,2% = 158 грн.

Ставка акцизного збору складає:

(70 000 + 11 850 + 158)*35% = 28 702,8 грн.

ПДВ складає:

(79 000+28 702,8)*20% = 21 540,56 грн.

Задача 2

Розрахуйте технічний резерв страхової компанії зі страхування транспорту станом на 1 червня 2014 року. Графік надходження страхових платежів, ризик за якими ще не вичерпався, подано в таблиці 1.

Таблиця 1 – Графік надходження страхових платежів

2013р.Обсяг СП, тис. грн..2014 р.Обсяг СП, тис. грн..05.1022009.0241321.1021618.036722.1042004.0423026.1213422.04540

Рішення:

Страховий (технічний) резерв  = ∑ Страхових платежів за ІІ квартал *0,25 + ∑ Страхових  платежів за ІІІ квартал * 0,5 + ∑ Страхових платежів за IV квартал * 0,75.

Отже, СР = (220+216+420)*0,25+(134+413)*0,5+(67+230+540)*0,75 = 1115,25 тис. грн..

Задача 3

Прибуток акціонерного товариства, який спрямовується на виплату дивідендів, становить 7200 тис. грн. Загальна сума акцій – 6200 тис. грн.., у тому числі привілейованих акцій – 1400 тис. грн. з фіксованим розміром дивіденду 25% до їх номінальної вартості. Розрахуйте розмір дивіденду за звичайними акціями.

Рішення:

Сума звичайних акцій = 6200-1400=4800 тис. грн.

Доходи за привілейованими акціями = (1400*25%):100% = 350 тис. грн.

Доходи за звичайними акціями = 7200-350=6850 тис. грн.

Дивіденди за звичайними акціями – (6850:4800)*100% = 142,7%

Задача 4

Інвестор придбав за номіналом нову 10 – відсоткову облігацію вартістю 5500 грн. при рівні позичкового відсотка 10%. На момент перепродажу облігації рівень позичкового відсотка піднявся до 13%. Знайти курс облігації на момент перепродажу за умови, що до її погашення залишилося 2 роки. Знайти загальний дохід другого покупця, коли настане строк погашення облігації.

Рішення:

Курс облігації:= ==5238,1 грн.

Дохід другого покупця = 5500-5238,1 = 261,9 грн.

Задача 5

Підприємство розраховує  отримати через 3 роки 400 тис. грн. і хоче визначити, яку суму необхідно вкладати сьогодні, якщо відсоткова ставка становить 20%.

Рішення:

Теперішня вартість ануїтету, або фінансової ренти, за умови, що платежі будуть здійснюватися в кінці кожного періоду постнумерандо, визначається за формулою:

Значення множника  розраховується за допомогою фінансової таблиці теперішньої вартості ануїтету.

За умов наведених в задачі, погашення боргу є звичайною рентою. Сума платежу згідно з договором  визначається наступним чином:

А = =  = 138,7 тис. грн.

Задача 6

Маса грошей в обігу протягом року становила 773,2 мрд. грн., оборотність грошової одиниці – 8 обертів за рік. Визначити суму цін товарів для реалізації, обсяг номінального і реального ВНП, якщо середня ціна одиниці товару дорівнює 70 грн.

Рішення:

Сума цін товарів = ВНП номінальний = P * Q

Відповідно до «рівняння обміну» Фішера:

P * Q = M * V = 773,2 * 8 = 6185,6 млрд. грн.

ВНП реальний = Q =  = 88,37 млрд. тов. од.

Задача 7

Знайти значення грошового мультиплікатора m, якщо розмір грошової бази дорівнює 283,7 млрд. грн., а величина грошового агрегату  М1 – 370,15млрд. грн.

Рішення:

M1 = Mh * m, де Mh – грошова база, m – грошовий мультиплікатор.

- грошова маса в обігу може бути збільшена в 1,3 разів за рахунок ефекту грошового мультиплікатора. Тобто грошовий мультиплікатор показує, скільки грошей створить кожна додаткова грошова одиниця.

Задача 8

Визначити середньозважений рівень цін, якщо відомо, що необхідний обсяг грошової маси для обслуговування грошового обігу становить 773 млрд. грн., швидкість обігу грошей становить 8 оборотів, сума коштів, що знаходяться на чекових рахунках – 112 млрд. грн., а швидкість обігу таких коштів вдвічі вище. Товарна маса в країні становить 88,37 млрд. умовних одиниць.

Рішення:

За модифікованим варіантом «рівняння обігу» Фішера:

M * V + M’ * V’ = P * Q

 

Задача 9

Визначити грошові агрегати М1, М2 та М3, якщо відомо, що: готівкові кошти в обігу поза депозитними корпораціями складають 225, 23 млрд. грн.; переказні депозити в національній валюті – 144, 92 млрд. грн.; переказні депозити в іноземній валюті – 55, 05 млрд. грн.; інші депозити – 428, 97 млрд грн.; цінні папери, крім акцій – 2,53 млрд. грн..

Рішення:

М0= готівкові гроші поза депозитними корпораціями = 225,23 млрд. грн.

М1 =М0+переказні депозити в національній валюті = 225,23+144,92 = 370,15 млрд. грн.

М2 = М1+переказні депозити в іноземній валюті + інші депозити = 370,15+55,05+428, 97 = 854,17 млрд.грн

М3 = М2+цінні папери, крім акцій = 854,17 + 2,53 = 856,7 млрд. грн.

Задача 10

Підприємство придбало облігації номінальною вартістю 100000грн. за 92000 грн. Фіксована ставка відсотка за облігаціями встановлена у розмірі 9% річних. Дата погашення облігацій настане через 5 років. Виплата відсотків здійснюється щорічно в кінці року. Визначити ефективну ставку доходу.

Рішення:

,

де Дн – річна сума доходу за облігаціями при фіксованій відсотковій ставці, грн.;

З – знижка (дисконт) на облігаційну позику, грн.;

N – кількість років, на які випущена облігаційні позика, років;

ПВ – поточна вартість облігаційної позики;

НВ – вартість облігаційної позики за номіналом.

Сума дисконту: 100000 – 92000 = 8000 грн.

Дохід за облігаціями за фіксованої відсоткової ставки:

100000*0,09 = 9000 грн.

Ефективна ставка доходу:

,

ЗМІСТ

ВСТУП

 1.  ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ
 2.  РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

3. КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ

3.1. Загальні положення

3.2. Завдання і методичні вказівки до виконання контрольної роботи

ДОДАТОК А

ДОДАТОК Б

Підписано до друку ___________2013. Формат 60х84 1/16. Папір друк. Друк плоский. Облік.-вид. арк. 2,88. Умов. друк. арк. 2,47. Тираж ___ пр. Замовлення №

Національна металургійна академія України

49600, м. Дніпропетровськ-5, пр. Гагаріна, 4

__________________________________________________

Редакційно-видавничий відділ НМетАУ

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Методичні вказівки та контрольні завдання до вивчення дисципліни «Фінанси, гроші та кредит» для студентів напрямку “менеджмент” заочної форми навчання

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

Похожие материалы:

Сохранить?

Пропустить...

Введите код

Ok