Контрольна робота з дисципліна: Українська мова за професійним спрямуванням

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ уКРАЇНИ

київский професійно-педагогічний коледж ім. антона макаренка

Контрольна робота

з дисципліна: Українська мова за професійним спрямуванням

Студента 2 курсу групи 16БЕ4/з

Напряму підготовки 0305 «Економіка і

Підприємництво»

Спеціальності 030507 «Маркетинг»

Обелець Олександр Олександрович

Викладач: Лозова М.С.

м. КИЇВ 2015 рік

Варіант 3

Документ. Класифікація документів. Які основні види документів виділяються: за найменуванням; за походженням; за місцем виникнення; за призначенням; за напрямком; за формою; за строками виконання; за ступенем гласності; за стадіями створення; за складністю; за строками зберігання; за технікою відтворення.

Документ - основний вид ділового мовлення, що містить інформацію, «зафіксовану на матеріальному носії, основною функцією якого є зберігати та передавати її в часі та просторі». Документ - це матеріальний об'єкт, що містить у зафіксованому вигляді інформацію, оформлений у заведеному порядку й має відповідно до законодавства юридичну силу. Документи виконують офіційну, ділову й оперативну функції, оскільки вони - писемний доказ, джерело відомостей довідкового характеру.

Отже, вирізняють письмові та рукописні документи.

Письмовий документ - текстовий документ, мовна інформація якого зафіксована будь-яким видом письма.

Рукописний документ - це письмовий документ, створений способом нанесення знаків письма власноручно.

Види документів визначають за такими ознаками:

найменуванням (назвою) - заяви, листи, телеграми, довідки службові записки, інструкції, протоколи та ін.;

походженням - службові (офіційні) й особисті.

Службові документи створюються організаціями, підприємствами та службовими (посадовими) особами, які їх представляють.

Особисті документи створюють окремі особи;

Внутрішні документи мають чинність лише всередині тієї організації, установи чи підприємства, де їх складено.

Зовнішні є результатом спілкування установи з іншими установами чи організаціями;

Вхідний - це службовий документ, що надійшов до установи.

Стандартні - це документи, які мають однакову форму та заповнюються в певній послідовності й за суворо визначеними правилами (типові листи, типові інструкції, типові положення). Індивідуальні документи створюються в кожному конкретному ви- падку для розв'язання окремих ситуацій, їх друкують або пишуть від руки (протоколи, накази, заяви).

Звичайні безстрокові - це такі, які виконуються в порядку загальної черги.

Термінові - зі встановленим строком виконання.

Дуже термінові - документи з позначенням «дуже терміново».

Таємні документи мають угорі праворуч позначення «Таємно».

Регламентує роботу з такими документами Інструкція про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є властивістю держави, затверджена Кабінетом Міністрів України від 27 листопада 1998 року № 1893. На основі цієї Інструкції міністерства, інші центральні й місцеві органи виконавчої влади розробляють перелік конфіденційних документів;

стадіями створення - оригінали, копії, витяг і дублікат.

Оригінал - це основний вид документа, перший і єдиний його примірник. Він має підпис керівника установи й, у разі потреби, завірений штампом і печаткою. Оригінал першим набуває юридичної сили.

Копія - це точне знакове відтворення змісту оригіналу чи іншого документа. На копії документа обов'язково робиться помітка «Копія» вгорі праворуч. Листуючись із підприємствами, організаціями й установами, у справах завжди залишають потрібні для довідок копії. Такі копії звуться відпуском. Оригінал і копія мають однакову юридичну силу.

Витяг - копія офіційного документа, що відтворює деяку частину і відповідно засвідчена.

Дублікат - повторний примірник офіційного документа, що має юридичну чинність оригіналу;

складністю - прості (односкладові) й складні. Прості - містять інформацію з одного питання, складні - щодо двох і більше питань;

строками зберігання - постійного, тривалого (понад 10 років) і тимчасового (до 10 років) зберігання;

технікою відтворення - рукописні й відтворені механічним чи електронним способом;

носієм інформації - оформлені на папері, диску, фотоплівці, магнітній стрічці, перфострічці.

Виправте помилки та відреагуйте поданий документ

Автобіографія

Я, Хмєльов Михаїл Саввіч, народився 9 листопада 1974 року с. Омельник, Кременчуцький район Полтавська область.

В 7 років я пішов до першого класу середню загальноосвітню школи в с. Омельник, яку закінчив у 1992 року і отримав атестат про повну середню освіту, також паралельно отримав спеціальність шофера, що дало мені можливість працювати восени у КСП на збиранні урожаю.

1993 вступив до Мехмат ХДУ й провчившись 5 років отримав красний диплом та фах вчителя математики та інформатики.

У 1999 року вийшли мої наукові статті у «Університетському збірнику».

У 2000 році був надрукований мій учбовий підручник під назвою «Інформатика для початківців».

Батько: Хмєльов Степан працює на Харківському заводі ХТЗ, механік АТС.

Мати: Хмєльова Ядвига працює на Харківському заводі ХТЗ, комендант гуртожитку.

Домашня адреса: вул. Гаршіна, 71, кв. 33, м. Харків, 061049.

4.11.2003 (підпис)

Наведіть приклади стійких (трафаретних) сполучень, що найчастіше вживаються в діловодстві. Як називаються ці звороти?

У мові ділових паперів є досить обмежений за своїм складом і обсягом набір усталених словосполучень, покликаних обслуговувати адміністративно-виробничі ситуації, де вони багато разів повторюються. Це словосполучення типу взяти до уваги, довести до відома, взяти за основу, залишити нерозв’язаним, взяти на себе зобов’язання, у порядку винятку, у зв’язку з вказівкою.

Такі стійкі словосполучення й стандартні вирази полегшують сприйняття службового документа, а також увесь процес його складання, дозволяючи не витрачати час на пошуки формулювань.

Поясніть значення поданих слів

Банко – це ціна або курс, за яким банк продає і купує цінні папери.

Дилер – це фахівець з операцій з цінними паперами, який представляє інтереси інвесторів.

Інсайдер – це особа , яка володіє конфіденційною діловою інформацією, завдяки своєму службовому становищу.

Матрикул – це офіційний список певних осіб.

Утворити прикметники від поданих слів:

Тюрк – тюркський, Гігант – гігантський, Юнак – юнацький, Контраст – контрастний, Солдат – солдатський, Ілюзіоніст – ілюзіоністський, Баск – баскський, Пацифіст – пацифістський, Завод – заводський, Волох – волоський, Грек – грецький, Казах – казахський, Невістка – невістчин, Егоїзм – егоїстичний, Зап’ястя – зап’ястний, Захист – захисний, Дочка – дочірній, Агент – агентський, Об’їзд – об’їзний, Заздрість – заздрісний, Асистент – асистентський, Пропаганда – пропагандистський, Інститут – інститутський, Запуск – запускний, Емігрант – емігрантський, Масло – масляний.

6. Перепишіть речення, виправивши, де потрібно, помилки в написанні слів та вживанні розділових знаків.

Кліше економлять енергію сприймання: вони начебто дають змогу переключити її на нове, на ще не пізнане в тексті. (А. Коваль) 2. Документи широко використовуються у нашій повсякденній діяльності. Як джерела та носії інформації вони сприяють удосконаленню внутрішньої організації будь-якого підприємства, закладу чи установи, є підставою для прийняття рішень, узагальнень, довідково-пошукової роботи. (З підручника)

Тези. Основні правила написання тез.

Тези (від. грец. thesis - "основна думка") - коротко сформульовані положення наукових матеріалів (статей, лекцій, доповідей), які розкривають суть усієї інформації.

Вимоги до написання тез:

Висвітлення актуальності проблеми у вступі;

Узагальнення досвіду науковців з проблеми дослідження, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячуються означені тези;

Формулювання цілей тез, виклад основного матеріалу дослідження в основній частині;

Висновки і перспективи подальших досліджень з проблеми.

Список використаних джерел.

Гриценко Т. Українська мова за професійним спрямуванням. - К.: Центр учбової літератури, 2010. - 624 с.

Сокирник І. Діловодство – конспект лекцій. - [Електрон. джерело]. - Режим доступу: http://buklib.net/books/21961/

Шевчук С. Українська мова за професійним спрямуванням. –К.: Алерта, 2011. -696 с

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Документ. Класифікація документів. Які основні види документів виділяються: за найменуванням; за походженням; за місцем виникнення; за призначенням; за напрямком; за формою; за строками виконання; за ступенем гласності; за стадіями створення; за складністю; за строками зберігання; за технікою відтворення.

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

Похожие материалы:

Аналіз показників фінансової системи Іспанії

Індивідуальна робота Рассмотрим такие показатели финансовой системы как денежные агрегаты.

Педагогика

Конспект для подготовки ГОС экзамена. Этнопедагогика. Принцип воспитания детей, в воспитание, развитии ребенка. Учебно-методический комплект (УМК).

Определение индуктивности катушки и проверка закона Ома для электрической цепи переменного тока. Лабораторная работа

Изучение явления самоиндукции. Определение индуктивности катушки без сердечника и с ферромагнитным сердечником. Проверка закона Ома для электрической цепи переменного тока.

Налоги и налогообложение

Тесты с ответами по налоги и налогообложение. Совокупность налогов, пошлин и сборов, взимаемых на территории государства. Становление и развитие налоговой системы Республики Казахстан.

Основы импульсной и цифровой электроники

Информация по проведению контроля модуля 3 по дисциплине

Сохранить?

Пропустить...

Введите код

Ok