Физика. Имтихан билетлары. Җаваплар

№ 1 ЕМТИХАН БИЛЕТІ

1.

Материялық нүктенің қозғалысын кинематикалық сипаттау. Орын ауыстыру. Жол. Қозғалыс теңдеулері. Жылдамдық пен үдеу – радиус-вектордың уақыт бойынша туындылары.

2.

Бөгде күштер. Ток көзінің ЭҚК-і. Жалпылама Ом заңы.

3. Есеп

Массасы 12 г оттегі изотермдік түрде 20 л -ден 50 л-ге дейін ұлғайса, онда энтропияның өсімшесі неге тең ?

4. Карно циклін жасайтын газ, суытқышқа Q2=14 кДж жылу береді. Цикл кезінде А=6 кДж. жұмыс істейді. Суытқыштың темпратурасын Т2=280 К деп альп, Т1 қыздырғыштың температурасын анықтаңыз.

№ 2 ЕМТИХАН БИЛЕТІ

1.

Қатты дененің айналмалы қозғалысының кинематикасы. Бұрыштық жылдамдық. Бұрыштық үдеу. Қозғалыстың бұрыштық және сызықтық сипаттамаларының арасындағы байланыс

.

2.

Вакуумдегі электростатикалық өріс үшін Остроградский-Гаусс теоремасы


3. Есеп.

Темір өзекше кернеулігі 1,3 кА/м біртекті магнит өрісіне орналасқан. Осы жағдай үшін темірдің магнит өтімділігін тап.

4. Қандай да бір газдың қалыпты жағдайдағы орташа квадраттық жылдамдығы 461 м/с. Осы газдың 1 грамындағы молекулалар саны неге тең?

№ 3 ЕМТИХАН БИЛЕТІ

1.

Материялық нүктенің қисық сызықты қозғалысы. Қисық сызықты қозғалыс кезіндегі жылдамдық пен үдеу. Тангенциал және нормаль үдеу.

2..Әр түрлі процестердегі идеал газдың атқарған жұмысын есептеу.

Денені тұрақты көлемде қыздырғанда барлық жылу ішкі энергияны арттыруға жұмсалады, бір кило моль үшін . P=const жылу мөлшері ішкі энергияны арттыруымен қатар дененің көлемін ұлғайтуға қажетті жұмысқа жұмсалады ,

Изохора A=0. Изобара Изотерма

Адиабаталық , , . Политропты ,

3. Есеп.

Көлденең қимасының ауданы 0,17 мм2 мыс сыммен 0,15 А ток жүреді. Электр өрісі тарапынан әр еркін электронға әсер ететін Ғ күшті тап.

4. Жағалау бойымен массасы 200 кг, жылдамдығы 2 м/с жүзіп келе жатқан қайық массасы 50 кг жүкті тастайды. Жүк тастағаннан кейін қайық қандай жылдамдықпен қозғалады?

№ 4 ЕМТИХАН БИЛЕТІ

1.

Электростатикалық өріс. Нүктелік зарядтың өрісінің кернеулігі және потенциалы. Электр өрістерінің суперпозиция принципі.

2.

Термодинамикалық параметрлер. Тепе-теңдік күй және процестер. Идеал газдың күй теңдеуі. Тепе-тең термодинамикалық процестердегі термодинамикалық диаграммалар. Идеал газдың изопроцестері. Термодинамикалық параметрлер.Тепе-теңдік күй және процестер.Идеал газдың күй теңдеуі.Идеал газдың изопроцестері.Терм. диаграммалар

.(31 процестер)

3. Есеп.

Вертикаль бағытта түсіп келе жатқан массасы г шарик еденге м/с жылдамдықпен келіп соғылып, см биіктікке қайта көтерілді. Соқтығысу кезіндегі импульс өзгерісі неге тең?

4. Орам саны 50 радиусы 50 см катушка жазықтығы индукциясы 2 Тл магнит өрісімен 300 бұрыш жасайды . Катушканы қиятын магнит ағынын тап.

№ 5 ЕМТИХАН БИЛЕТІ 1.

Механикалық жүйенің массалық центрі және оның қозғалыс заңы. Қатты дененің ілгерілемелі қозғалысының теңдеуі.

2.

Қайтымды және қайтымсыз термодинамикалық процестер. Термодинамиканың екінші заңы

.

3. Есеп.

Газдың тығыздығы 0,03 кг/ м3 . Осы газдың орташа квадраттық жылдамдығы 500 м/с болса, онда оның ыдыс қабырғаларына түсіретін қысымын тап.

4. ЭҚК-і 1,5 В ток көзіне кедергісі 0,1 Ом катушка қосылғанда амперметр 0,5 А ток көрсетті. Ток көзіне параллель етіп дәл сондай екінші ток көзі қосылғанда ток күші 0,4 А болды. Бірінші және екінші ток көздерінің r1 және r 2 ішкі кедергілерін тап..

№6 ЕМТИХАН БИЛЕТІ

1. Инерция моменті. Штейнер теоремасы.

Дененің кез келген өске қатысты инерция моменті өске параллель болатын, масса центрі арқылы өтетін өске қатысты инерция моменті мен дененің массасының өстерінің арақашықтығының квадратына көбейтіндісінің қосындысына тең болады.

(1.5.3.1)

мұнда - дененің масса центрі арқылы өтетін өске қатысты инерция моменті, - остердің арақашықтығы.

Мысал ретінде айналыс өсі бір ұшы арқылы ететін өзектің инерция моментін есептейік. Штейнер теоремасын қолданып төмендегідей өрнек жазуға болады.

мүндағы - айналыс өсі масса центрі аркылы өтетін өзектің инерция моменті.


2.Әр түрлі процестердегі идеал газдың атқарған жұмысын есептеу.

Денені тұрақты көлемде қыздырғанда барлық жылу ішкі энергияны арттыруға жұмсалады, бір кило моль үшін . P=const жылу мөлшері ішкі энергияны арттыруымен қатар дененің көлемін ұлғайтуға қажетті жұмысқа жұмсалады ,

Изохора A=0. Изобара . Изотерма

Адиабаталық , , . Политропты ,

3. Есеп.

Дөңгелек орамның магнит моменті 0,2 Дж/Тл. Орамның диаметрі 10 см болса, онда орамдағы ток күші неге тең ?

4. Q1=Q2=8 нКл зарядтардың арақашықтығы d= 40 см. Осы зарядтардың ортасындағы нүктедегі өріс кернеулігін табыңыз.

№7 ЕМТИХАН БИЛЕТІ

1.

Консервативті және консервативті емес күштер. Сыртқы күш өрісіндегі бөлшектің потенциалдық энергиясы және оның консервативті күшпен байланысы. Бөлшектер жүйесінің потенциалдық энергиясы

..

2.

Токтың жұмысы мен қуаты. Дифференциалды және интегралды түрдегі Джоуль-Ленц заңы. Ток көзінің ПӘК-і

.

3.

Дифференциал түрдегі Ом және Джоуль-Ленц заңдары. Интеграл түрдегі Ом заңы.

3. Есеп.

1,6 мм2 өткізгіш қимасынан 3 с ішінде 2.1019 электрон жүріп өтеді. Ток тығыздығын табыңыз (е=1,6.10-19 Кл).

4. Электронның жылдамдығы V=8 Мм/с болу үшін, қандай потенциал айырымы болуға тиіс? (mе=9,1.10-31 кг, е=1,6.10-19 Дж)

№ 8 ЕМТИХАН БИЛЕТІ

1.

Механикалық жүйе. Сыртқы және ішкі күштер. Ньютон-ның үшінші заңы . Денелердің тұйық жүйесі. Импульстің сақталу заңы.

2.

Электр заряды және оның қасиеттері. Электр зарядының сақталу заңы. Электр зарядтарының өзара әсерлесуі. Электр өрісі. Электр өрісінің кернеулігі.

Электр өрісі кез келген заряд өзінің айналасындағы кеңістікте электр өрісін туғызады. Зарядтардаң арасындағы өзара әсері осы электр өрісі арқылы жүзеге асады. Зарядтардың арақышықтығы артқан сайын электр өрісі азаяды. Электр өрісінің негізгі қасиеті оның бір нүктесіне орналақан зарядқа бір күшпен әсер етуі. Зарядтардың өзара әсерлесуі Кулон заңымен сипатталады. Ол екі нүктелік зарядталған дененің вакуумдегі өзара әсерлесу күшінің осы денелердің және зарядтарына және олардың ара қашықтығына тәуелділігін тағайындайды. Халықаралық бірліктер жүйесінде заң былай жазылады: , мұндағы = 8,85*10-12Кл2/Н*м2 - электр тұрақтысы.

Электрстатикалық өрістің күштік сипаттамасы өрістің кернеулігі болып табылады, ол бірлік оң зарядқа әсер ететін күшпен анықталады: ,

3. Есеп. Карно циклін жасайтын газ, суытқышқа Q2=14 кДж жылу береді. Цикл кезінде А=6 кДж. жұмыс істейді. Суытқыштың темпратурасын Т2=280 К деп альп, Т1 қыздырғыштың температурасын анықтаңыз

4. Индукциясы 0,01 Тл магнит өрісінде протон радиусы 140 см шеңбер бойымен қозғалады. Протонның жылдамдығын тап.

№ 9 ЕМТИХАН БИЛЕТІ

1.

Айналу осіне қатысты дененің импульс моменті. Импульс моментінің сақталу заңы. Мысалдар.

2.

Термодинамиканың бірінші бастамасы және оны идеал газдың изопроцестеріне қолдану.

3. Есеп.

Қандай да бір газдың қалыпты жағдайдағы орташа квадраттық жылдамдығы 461 м/с. Осы газдың 1 грамындағы молекулалар саны неге тең?

№ 10 ЕМТИХАН БИЛЕТІ

1

Классикалық механикадағы күй ұғымы. Масса және импульс. Күш. Ньютонның ІІ заңы. Материялық нүктенің қозғалыс теңдеуі.

2.

Еркіндік дәрежелері бойынша энергияның біркелкі бөліну заңы.Идеал газдың жылулық қозғалысының орташа кинетикалық энергиясы. Идеал газдың ішкі энергиясы.

3. Есеп.

Зарядтар жүйесінің тудыратын өрісінің потенциалының түрі: , мұндағы a, b, c – оң тұрақтылар. Өрістің Е (x,y,z) кернеулік векторын және оның модулін тап.

№ 11 ЕМТИХАН БИЛЕТІ

1.

Молекулалардың ең ықтимал, орташа арифметикалық және орташа квадраттық жылдамдықтары.

2.

Токтардың магниттік өзара әсерлесуі. Магнит өрісі. Магнит индукция векторы.


3. Есеп.

Карно циклін жасайтын газ, суытқышқа Q2=14 кДж жылу береді. Цикл кезінде А=6 кДж. жұмыс істейді. Суытқыштың темпратурасын Т2=280 К деп альп, Т1 қыздырғыштың температурасын анықтаңыз. Массасы 2 кг көлемі 1 м3 оттегінің қысымы 0,2 МПа. Газ алғашында тұрақты қысымда 3 м3 көлемге дейін, артынша тұрақты көлемде 0,5 МПа қысымға дейін қыздырылды. Газдың ішкі энергиясының өзгерісін, оның істеген жұмысын және газға берілген жылуды табу керек. Процестің графигін салыңыз.

№ 12 ЕМТИХАН БИЛЕТІ

1.

Бөлшектер жүйесінің импульс моменті. Импульс моментінің сақталу заңы

2.

Магнит индукция векторының циркуляциясы туралы теорема және оны қарапайым жүйелердің (түзу ток пен ұзын түзу соленоид) магнит өрістерін есептеу үшін қолдану

.


3. Есеп

Конькиші массасы m1=5 кг гирді лақтырғанда V2=1 м/с жылдамдықпен артқа сырғанайды. Конькишінің массасы m2=60 кг деп алып. Оның гирді лақтырғандағы істейтін жұмысын анықтаңыз.

№ 13 ЕМТИХАН БИЛЕТІ

1.

Заттардың қасиеттерін статистикалық және термодинамикалық зерттеу әдістері. Молекула-кинетикалық теорияның негізгі қағидалары (МКТ). Идеал газ. Идеал газдың МКТ негізгі теңдеуі. Температура ұғымын молекула-кинетикалық теория тұрғысынан түсіндіру

.

.

2

Электр өрісінде зарядтың орын ауыстыру жұмысы. Электр өрісінің циркуляциясы

.

3. Есеп

Массасы m=12 кг цилиндрге жіп арқылы массасы m=1 кг гир ілінген. Гир қандай үдеумен төмен түседі?

4

№ 14 ЕМТИХАН БИЛЕТІ

1

. Қатты дененің айналмалы козғалысының динамикасы. Күш моменті және күш импульсі. Материялық нүкте үшін моменттер теңдеуі. Қатты дененің айналмалы қозғалыс динамикасы. Күш моменті мен күш импульсі. Материялық нүкте үшін моменттер теңдеуі

.

2.

Барометрлік формула. Больцманның сыртқы потенциалды өрістегі молекулалар үшін таралу заңы. Барометрлік формула. Сыртқы потенциалды өрістегі бөлшек үшін Больцман бөлінуі

.

3. Есеп .

Тұрақты нКл/м2 беттік тығыздықпен оң зарядталған шексіз жазықтық электростатикалық өріс тудырады. Электронды кернеулік сызықтары бойымен r1=2 см қашықтықтан r2=1 см қашықтыққа апару үшін қандай жұмыс істелу керек?

4 Орам саны 50 радиусы 50 см катушка жазықтығы индукциясы 2 Тл магнит өрісімен 300 бұрыш жасайды . Катушканы қиятын магнит ағынын тап.

№ 15 ЕМТИХАН БИЛЕТІ

1 Адиабаталық процесс. Пуассон теңдеуі. Адиабата көрсеткіші. Адиабаталық процесс.Пуассон теңдеуі. Адиабата көрсеткіші.

Адиабаталық , ,

Адиабаталық ұлғаю барысында газ 2ші күйден 3ші күйге өткенде:

Изотермдік сығылғанда:

Адиабаталық сығылу 4тен 1ге

Адиабаттық ұлғаю және сығылу үшін теңдіктері ,

2.

Оқшауланған өткізгіш пен конденсатордың электр сыйымдылығы. Жазық және сфералық конденсатордың сыйымдылықтары.

Осыдан

3. Есеп.

Горизонталь жазықтықпен диск 8 м/с жылдамдықпен домалайды. Егер диск 18 м жол жүріп барып тоқтаған болса, онда үйкеліс коэффициенті неге тең?

3. Есеп.

Массасы 2 кг көлемі 1 м3 оттегінің қысымы 0,2 МПа. Газ алғашында тұрақты қысымда 3 м3 көлемге дейін, артынша тұрақты көлемде 0,5 МПа қысымға дейін қыздырылды. Газдың ішкі энергиясының өзгерісін, оның істеген жұмысын және газға берілген жылуды табу керек. Процестің графигін салыңыз.

3. Есеп.

Бір моль газ 300 К температурада изотермдік түрде ұлғаяды. Бұл кезде 2 кДж жұмыс істеледі. Ұлғаю барысында көлем неше есе артады ?

3. Есеп.

Жағалау бойымен массасы 200 кг, жылдамдығы 2 м/с жүзіп келе жатқан қайық массасы 50 кг жүкті тастайды. Жүк тастағаннан кейін қайық қандай жылдамдықпен қозғалады?

3. Есеп.

ЭҚК-і 1,5 В ток көзіне кедергісі 0,1 Ом катушка қосылғанда амперметр 0,5 А ток көрсетті. Ток көзіне параллель етіп дәл сондай екінші ток көзі қосылғанда ток күші 0,4 А болды. Бірінші және екінші ток көздерінің r1 және r 2 ішкі кедергілерін тап..

3. Есеп.

Зарядының беттік тығыздығы 16,7 мкКл/м2 шексіз жазықтыққа жақын орналасқан нүктедегі электр өрісінің көлемдік тығыздығын табыңыз. Ортаның диэлектрлік өтімділігі .

3. Есеп.

Дөңгелек радиусы 2 есе артса, ал ток күші екі есе кемісе, дөңгелек өткізгіш центріндегі магнит өрісі индукциясының мәні қалай өзгереді?

3. Есеп.

Индукциясы 0,01 Тл магнит өрісінде протон радиусы 140 см шеңбер бойымен қозғалады. Протонның жылдамдығын тап.

3. Есеп.

Тізбектеп қосылған екі конденсаторлар батареясының жалпы сыйымдылығы С=100 пФ, ал заряды Q 20 нКл. Егер С1=200 пФ болса, онда екінші конденсатордың сыйымдылығы және әр конденсатор астарлары арасындағы потенциалдар айырмасы неге тең?

3. Есеп.

Вакуумде бір-бірінен r= 8 см қашықтықта жатқан екі шексіз ұзын түзу өткізгіштер бойымен қарама-қарсы бағытта I1= 20 А және I2= 30 А ток өтеді. Екі өткігішті қосатын сызық бойында сол жақтағы өткізгіштің сол жағында 3 см қашықтықтағы нүктеде токтардың жасайтын магнит өрісін анықтаңыз.

3. Есеп.

Электронның жылдамдығы V=8 Мм/с болу үшін, қандай потенциал айырымы болуға тиіс? (mе=9,1.10-31 кг, е=1,6.10-19 Дж)

3. Есеп.

Идеал жылу машинасы Карно циклы бойынша жұмыс жасайды. Цикл ішіндегі жұмысы А=1,2 кДж. Қыздырғыштан алынған жылудың 60 % суытқышқа береді. П.Ә.К-ін. және Q1 жылу мөлшерін анықта

3. Есеп .

Жылдамдығы 10 м/с граната екіге жарылады. Үлкенінің массасы барлық массаның 60%-ін құрайды. Оның жылдамдығы 25 м/с және алғашқы бағытымен қозғалады. Кішісінің жылдамдығын табу керек.

3. Есеп.

Массасы 2 кг шар 4 м/с жылдамдықпен сырғанамай домалап келеді. Шардың толық кинетикалық энергиясын табыңыз.

3. Есеп.

Q1=Q2=8 нКл зарядтардың арақашықтығы d= 40 см. Осы зарядтардың ортасындағы нүктедегі өріс кернеулігін табыңыз.

2. Электр зарядтарының өзара әсерлесу энергиясы. Зарядталған өткізгіш пен конденсатордың энергиясы. Электростатикалық өрістің энергиясы. Электр өрісінің энергиясының көлемдік тығыздығы.

2. Электр өрісінде зарядтың орын ауыстыру жұмысы. Потенциал және потенциалдар айырмасы. Кернеулік пен потенциал арасындағы байланыс. Электростатикалық өрістің кернеулік векторының циркуляциясы жайында теорема.

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Файл

teoria.docx

teoria.docx
Размер: 343.1 Кб

.

Пожаловаться на материал

Адиабаталық процесс. Дөңгелек орамның магнит моменті Штейнер теоремасы. Емтихан билеті

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

К данному материалу относятся разделы:

Материялық нүктенің қозғалысын кинематикалық сипаттау. Орын ауыстыру. Жол. Қозғалыс теңдеулері. Жылдамдық пен үдеу – радиус-вектордың уақыт бойынша туындылары.

Бөгде күштер. Ток көзінің ЭҚК-і. Жалпылама Ом заңы.

Қатты дененің айналмалы қозғалысының кинематикасы. Бұрыштық жылдамдық. Бұрыштық үдеу. Қозғалыстың бұрыштық және сызықтық сипаттамаларының арасындағы байланыс

Вакуумдегі электростатикалық өріс үшін Остроградский-Гаусс теоремасы

Материялық нүктенің қисық сызықты қозғалысы. Қисық сызықты қозғалыс кезіндегі жылдамдық пен үдеу. Тангенциал және нормаль үдеу.

Электростатикалық өріс. Нүктелік зарядтың өрісінің кернеулігі және потенциалы. Электр өрістерінің суперпозиция принципі.

Термодинамикалық параметрлер. Тепе-теңдік күй және процестер. Идеал газдың күй теңдеуі. Тепе-тең термодинамикалық процестердегі термодинамикалық диаграммалар. Идеал газдың изопроцестері. Термодинамикалық параметрлер.Тепе-теңдік күй және процестер.Идеал га

Механикалық жүйенің массалық центрі және оның қозғалыс заңы. Қатты дененің ілгерілемелі қозғалысының теңдеуі.

Қайтымды және қайтымсыз термодинамикалық процестер. Термодинамиканың екінші заңы

Консервативті және консервативті емес күштер. Сыртқы күш өрісіндегі бөлшектің потенциалдық энергиясы және оның консервативті күшпен байланысы. Бөлшектер жүйесінің потенциалдық энергиясы

Токтың жұмысы мен қуаты. Дифференциалды және интегралды түрдегі Джоуль-Ленц заңы. Ток көзінің ПӘК-і

Дифференциал түрдегі Ом және Джоуль-Ленц заңдары. Интеграл түрдегі Ом заңы.

Механикалық жүйе. Сыртқы және ішкі күштер. Ньютон-ның үшінші заңы . Денелердің тұйық жүйесі. Импульстің сақталу заңы.

Электр заряды және оның қасиеттері. Электр зарядының сақталу заңы. Электр зарядтарының өзара әсерлесуі. Электр өрісі. Электр өрісінің кернеулігі.

Айналу осіне қатысты дененің импульс моменті. Импульс моментінің сақталу заңы. Мысалдар.

Термодинамиканың бірінші бастамасы және оны идеал газдың изопроцестеріне қолдану.

Классикалық механикадағы күй ұғымы. Масса және импульс. Күш. Ньютонның ІІ заңы. Материялық нүктенің қозғалыс теңдеуі.

Еркіндік дәрежелері бойынша энергияның біркелкі бөліну заңы.Идеал газдың жылулық қозғалысының орташа кинетикалық энергиясы. Идеал газдың ішкі энергиясы.

Молекулалардың ең ықтимал, орташа арифметикалық және орташа квадраттық жылдамдықтары.

Токтардың магниттік өзара әсерлесуі. Магнит өрісі. Магнит индукция векторы.

Бөлшектер жүйесінің импульс моменті. Импульс моментінің сақталу заңы

Магнит индукция векторының циркуляциясы туралы теорема және оны қарапайым жүйелердің (түзу ток пен ұзын түзу соленоид) магнит өрістерін есептеу үшін қолдану

Заттардың қасиеттерін статистикалық және термодинамикалық зерттеу әдістері. Молекула-кинетикалық теорияның негізгі қағидалары (МКТ). Идеал газ. Идеал газдың МКТ негізгі теңдеуі. Температура ұғымын молекула-кинетикалық теория тұрғысынан түсіндіру

Электр өрісінде зарядтың орын ауыстыру жұмысы. Электр өрісінің циркуляциясы

. Қатты дененің айналмалы козғалысының динамикасы. Күш моменті және күш импульсі. Материялық нүкте үшін моменттер теңдеуі. Қатты дененің айналмалы қозғалыс динамикасы. Күш моменті мен күш импульсі. Материялық нүкте үшін моменттер теңдеуі

Барометрлік формула. Больцманның сыртқы потенциалды өрістегі молекулалар үшін таралу заңы. Барометрлік формула. Сыртқы потенциалды өрістегі бөлшек үшін Больцман бөлінуі

Оқшауланған өткізгіш пен конденсатордың электр сыйымдылығы. Жазық және сфералық конденсатордың сыйымдылықтары.

Похожие материалы:

Персонал предприятия

Состав и структура персонала предприятия. Планирование численности работников предприятия. Производительность труда и ее показатели. Факторы роста производительности труда

История Казахстана. Ответы на билеты

По предмету «История Казахстана» Казахстан в период каменного века, в период бронзового века. Великий шелковый путь. Монгольское завоевание. Становление и развитие Казахского ханства. Жуз

Ответы на зачет по ИПиПУ

История политических и правовых учений ИПиПУ. Предмет и метод ИПиПУ. Проблематика курса

Романо-германская правовая семья: основные характеристики

Происхождение романо-гермаиской правовой системы. Романо-германское право возникло в XII—XIII вв. в результате рецепции римского права странами континентальной Европы. Основанием для рецепции в экономической сфере стали развитие торговли, ремесел, рост городов.

Культурная деятельность в Российской Федерации

Сохранить?

Пропустить...

Введите код

Ok