ОЗНАКИ ТА ЦІЛІ МЕЖ ПРАВ ЛЮДИНИ — Межі прав людини за Конституцією України | iFREEstore

ОЗНАКИ ТА ЦІЛІ МЕЖ ПРАВ ЛЮДИНИ

Основні права людини вказані і регулюються у міжнародних нормативо-правових актах, таких як :

Загальна декларація прав людини, прийнята резолюцією Генеральної Асамблеї ООН 10 грудня 1948 року

Міжнародні пакти про громадянські і політичні права та про економічні, соціальні і культурні права, прийняті резолюціями Генеральної Асамблеї ООН 16 грудня 1966 року

Права людини при здійсненні правосуддя, прийняті резолюцією Генеральної Асамблеї ООН 20 грудня 1971 року

Декларація про право на розвиток, прийнята резолюцією Генеральної Асамблеї ООН 4 грудня 1986 року

Конвенція про права дитини, прийнята резолюцією Генеральної Асамблеї ООН від 20 листопада 1989 року, та інші.

Деякі з норм вищезгаданих документів прописані в Конституції України, інші ж або ратифіковані Верховною Радою України, або діють у аналогічних законах України. Щоб розуміти ознаки меж прав людини згідно із законодавством України, спершу варто ознайомитись із їхніми міжнародними стандартами.

Міжнародні стандарти прав людини — це закріплені у міжнародних актах і документах, текстуально уніфіковані й функціонально універсальні (для певних міжнародних об’єднань держав) принципи та норми, які за посередництвом вельми абстрактних, здебільшого оціночних, терміно-понять фіксують мінімально необхідний або бажаний зміст і/чи обсяг прав людини, зумовлювані досягнутим рівнем соціального розвитку та його динамікою, а також встановлюють позитивні обов’язки держав щодо їх забезпечення, охорони й захисту та передбачають за їх порушення санкції політико-юридичного чи політичного характеру.10

Так для чого ж обмежувати права людини, якщо у багатьох нормативно-правових актах вказані права всебічного розвитку людини, невичерпності прав та інших можливостей? Щоб отримати відповідь, потрібно зрозуміти підстави обмежування прав людини. Підстави обмежування прав людини — це особисті та колективні інтереси, задля забезпечення яких держава вважає за необхідне обмежити певні права людини.

Саме обмежування керується деякими принципами, які обґрунтовують та пояснюють причини та потрібність тих чи інших обмежень прав людини.Загальні принципи обмежувальної діяльності:1. обумовленість меж прав людини конкретно-історичними обставинами;2. збалансованість інтересів конкретної людини з інтересами групи людей;3. забезпечення справедливого балансу приватних та публічних інтересів;4. співмірність заходів, вжитих на обмеження здійснення прав людини, меті права, яке обмежується;5. пріоритет меж прав людини, встановлених міжнародними актами щодо меж, встановлених національним законодавством;6. неприпустимість встановлення у поточному законодавстві меж прав людини вужчих, ніж ті межі, які передбачені у Конституції України;7. формальна рівність однойменних суб'єктів;8. законність та обґрунтованість обмежень прав людини.

Варто зазначити,що у Російській Федерації зазначені цілі меж прав людини. Цілі обмежень прав людини і громадянина Конституція РФ встановила в ч. 3 ст. 55, де закріплено, що "права і свободи людини і громадянина можуть бути обмежені федеральним законом тільки в тій мірі, в якій це необхідно з метою захисту основ конституційного ладу, моральності, здоров'я, прав і законних інтересів інших осіб, забезпечення оборони країни і безпеки держави ". Ознаки конституційних обмежень:

пов'язані з несприятливими умовами (загрозою або позбавленням певних цінностей) для здійснення власних інтересів суб'єкта, бо спрямовані на їх стримування і, одночасно, на задоволення інтересів протилежної сторони і громадських інтересів в охороні і захисту (інтересів правопорядку);

повідомляють про зменшення обсягу можливостей, свободи, а значить і прав особистості, зводять різноманітність у поведінці індивіда до певного "гранично допустимого" рівня.

відрізняються від утисків, які теж є специфічними обмеженнями, але протиправними, протизаконними, довільними, тобто правопорушеннями (конституційні ж обмеження - законні, правомірні засоби).

Конституційні обмеження прав і свобод можна класифікувати по наступних підставах:1. Залежно від прав і свобод - на обмеження громадянських та політичних прав (обмеження свободи пересування, виборчі обмеження та ін) і обмеження економічних, соціальних і культурних прав (наприклад, у використанні права власності на землю)2. У залежності від часу дії - на постійні і тимчасові, які повинні бути прямо зазначені в акті про надзвичайний стан і пов'язані, як правило, із забороною мітингів, походів, демонстрацій, додатковими обов'язками у сфері свободи друку та інших засобів масової інформації, призупиненням діяльності деяких політичних партій, жорстким обмеженням пересування транспортних засобів, встановленням комендантської години.3.У залежності від сфери дії - на загальні (поширюються на всі права і свободи) і індивідуальні (поширюються тільки на окремі права і свободи, наприклад, у ст. 25 Конституції України закріплено конституційне обмеження лише щодо одного права - недоторканності житла).4.З урахуванням меж використання - на державні (федеральні, суб'єктів Федерації) і муніципальні;5.За змістом - на фінансово-економічні (заборона певної економічної діяльності), особисті (арешт, взяття під варту) та організаційно-політичні (відставка і т. п.);6.За способами здійснення - заборони, обов'язки, призупинення, міри відповідальності та ін.

Ст. 29 Загальної декларації прав людини говорить: "При здійсненні своїх прав і свобод кожна людина повинна зазнавати тільки таких обмежень, які встановлені законом виключно з метою забезпечення визнання і поваги прав і свобод інших та забезпечення справедливих вимог моралі і громадського порядку і загального добробуту в демократичному суспільстві ", тобто в даному документі використовується термін" обмеження ".У ст. 5 Декларації прав людини і громадянина 1789р. проголошено, що закон має право забороняти лише дії, шкідливі для суспільства; все, що не заборонено законом, то дозволено, і ніхто не може бути примушений робити те, що не встановлено законом. У Документі Копенгагенської наради Конференції з людського виміру ОБСЄ використовується термін "обмеження"; в Американській конвенції про права людини - "призупинення гарантій".11

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Файл

Межі прав людини за Конституцією України.docx

Межі прав людини за Конституцією України.docx
Размер: 91.8 Кб

.

Пожаловаться на материал

Найбільш актуальними аспектами проблематики меж прав і свобод людини є питання про межі реалізації цих прав, а також про можливості і критерії їх обмеження. Належне їх рішення має важливе значення, як для формування доктрини українського конституційного права, так і для розвитку державно-правової практики.

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

Эта тема принадлежит разделу:

Межі прав людини за Конституцією України

Найбільш актуальними аспектами проблематики меж прав і свобод людини є питання про межі реалізації цих прав, а також про можливості і критерії їх обмеження. Належне їх рішення має важливе значення, як для формування доктрини українського конституційного права, так і для розвитку державно-правової практики.

Похожие материалы:

Активное социально-психологическое обучение

Практическое занятие, семинар

Педагогика. Ответы

Вопросы и ответы по педагогике

Экзаменационные билеты по Физике 7 класс

Биоорганическая химия. Вопросы для подготовки к экзамену

Кафедра общей и биоорганической химии ВОПРОСЫ для подготовки к экзамену по   биоорганической химии (2 семестр) для студентов 1 курса медико-диагностического факультета

Особливості міжнародного маркетингу

Міжнародний маркетинг слід розглядати як складову всієї системи знань у галузі маркетингу. Міжнародний маркетинг можна охарактеризувати як маркетинг на зовнішніх ринках. Поняття "міжнародний маркетинг"