Кваліфікаційна модель фахівця з фінансової роботи

Территория рекламы

Тема 1. Вступ. Кваліфікаційна модель фахівця з фінансової роботи

Фінансист – це спеціаліст, який розуміється в політиці, економіці, знає все про конкурентів і як фахівець повинен розпоряджатись грошовими коштами з метою збільшення капіталу. Його обов'язком є вкладати гроші в інвестиції, нерухомість, попередньо оцінивши можливий прибуток та ризики. Ну і важливим є той факт, що чим ближче ви до грошей, тим вища ймовірність заволодіти ними .

Вимоги професії до індивідуально-особистих особливостей фахівця:

аналітичний склад розуму;

емоційно-вольова стійкість;

уважність;

акуратність;

сумлінність;

посидючість, вміння багато і напружено працювати;

нервово-психічна стійкість;

рахунково-аналітичні здібності;

висока працездатність;

хороша оперативна і довготривала пам'ять.

ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ФАХІВЦІВ З ФІНАНСІВ:

Фахівці з фінансів у процесі своєї діяльності тісно співпрацюють з іншими службами підприємства:

службою маркетингу і відділом збуту – з питань складання планової документації щодо постання продукції, ціноутворення, розрахунків з покупцями і кредитної політики підприємства;

службою постачання – з питань розробки графіків постачання сировини і матеріалів, визначення оптимального розміру замовлення і залишку запасів;

відділом капітального будівництва – з питань розробки порядку будівництва, плану фінансування капітальних вкладень, визначення норм і лімітів використання виробничих ресурсів;

конструкторськими і технологічними службами – з питань складання планів науково-дослідних і дослідницько-конструкторських робіт і забезпечення їх фінансування;

бухгалтерією – з питань узгодження кошторисних і фінансових розрахунків та інформаційного забезпечення фінансового менеджменту на підприємстві.

Таким чином, фінансова робота на підприємствах охоплює усю систему їхніх фінансових відносин: відносин між підприємством і бюджетом, позабюджетними фондами, банками, постачальниками та споживачами; засновниками, страховими організаціями, а також відносин усередині підприємства – з приводу розподілу прибутку, фонду оплати праці, коштів на формування необоротних та оборотних активів.

Основна мета фінансової роботи на підприємстві полягає у забезпеченні кругообігу капіталу необхідним обсягом фінансових ресурсів і оптимізації їх розподілу за його стадіями. Не дивлячись на те, що багато аспектів фінансової роботи жорстко регулюється нормативно-правовими актами, мета фінансового менеджменту зумовлює вільний і творчий характер роботи фінансиста. Фінанси підприємств як складова частина фінансової системи займають визначальне місце у структурі фінансових відносин суспільства. Вони функціонують у сфері суспільного виробництва, де створюється валовий внутрішній продукт, матеріальні та нематеріальні блага, національний дохід - основні джерела фінансових ресурсів. Саме тому від стану фінансів підприємств залежить можливість задоволення суспільних потреб, фінансова стійкість країни. Фінансам підприємств, як і фінансам у цілому, властиві певні загальні та специфічні ознаки. Треба брати до уваги також і особливості, зумовлені функціонуванням фінансів у різних сферах економіки. Загальною ознакою фінансів підприємств є те, що вони виражають сукупність економічних (грошових) відносин, пов'язаних із розподілом вартості валового внутрішнього продукту. Специфічні ознаки фінансів підприємств виражають грошові відносини, що залежать від первинного розподілу вартості валового внутрішнього продукту, формування та використання грошових доходів і децентралізованих фондів. Особливості фінансів підприємств, зумовлені їхнім функціонуванням у різних галузях економіки, розглянемо далі. Фінанси підприємств безпосередньо пов'язані з рухом грошових коштів. Саме тому досить часто поняття "фінанси підприємств" ототожнюється з грошовими коштами, наявними фінансовими ресурсами. Однак самі кошти чи фінансові ресурси не розкривають поняття "фінанси", якщо не з'ясувати суті економічної природи останніх. Такими суттєвими/загальними властивостями, які лежать в основі фінансів, є закономірності відтворювального процесу та грошові відносини, що виникають між учасниками суспільного виробництва на всіх стадіях процесу відтворення, на всіх рівнях господарювання, у всіх сферах суспільної діяльності. Однак не всі грошові відносини належать до фінансових. Грошові відносини перетворюються на фінансові, коли рух грошових коштів стає відносно самостійним. Таке відбувається в процесі формування, розподілу, використання грошових доходів та фондів згідно з цільовим призначенням у формі фінансових ресурсів. До фінансів належать такі групи фінансових відносин:

* пов'язані з формуванням статутного фонду суб'єктів господарювання;

* пов'язані з утворенням та розподілом грошових доходів: виручки, валового та чистого доходу, прибутку, грошових фондів підприємств;

* що виникають у підприємств з державою з приводу податкових та інших платежів у бюджет та цільові фонди, бюджетного фінансування, одержання субсидій;

* які виникають між суб'єктами господарювання у зв'язку з інвестуванням у цінні папери та одержанням на них доходів здійсненням пайових внесків та участю в розподілі прибутку від спільної діяльності, одержанням і сплатою штрафних санкцій;

* які формуються в підприємств з банками, страховими компаніями у зв'язку з одержанням та погашенням кредитів, сплатою відсотків за кредит та інші види послуг, одержанням відсотків за розміщення та зберігання коштів, а також у зв'язку зі страховими платежами та відшкодуваннями за різними видами страхування;

* що формуються в підприємств у зв'язку з внутрішньовиробничим розподілом доходів.

Отже, об'єктом фінансів підприємств є економічні відносини, пов'язані з рухом коштів, формуванням та використанням грошових фондів. Суб'єктами таких відносин можуть бути підприємства та організації, банківські установи та страхові компанії, позабюджетні фонди, інвестиційні фонди, аудиторські організації, інші суб'єкти господарювання, які є юридичними особами.

У процесі відтворення (виробництво, розподіл, обмін та споживання) відбувається розподіл вартості валового внутрішнього продукту за цільовим призначенням, а також розподіл його між державою та суб'єктами господарювання, кожен з яких одержує свою частку виробленого продукту в грошовій формі. Відтак гроші створюють умови для появи фінансів як самостійної сфери грошових відносин, як системи виробничих відносин.

У процесі відтворення фінанси підприємств як економічна категорія проявляються та виражають свою суть, свою внутрішню властивість через такі функції:

- формування фінансових ресурсів у процесі виробничо-господарської діяльності;

- розподіл та використання фінансових ресурсів для забезпечення операційної виробничої та інвестиційної діяльності, для виконання своїх фінансових зобов'язань перед бюджетом, банками, господарюючими суб'єктами;

- контроль за формуванням та використанням фінансових ресурсів у процесі відтворення.

Обов'язковими передумовами ефективного функціонування фінансів підприємств є:

- різноманітність форм власності;

- свобода підприємництва та самостійність у прийнятті рішень;

- вільне ринкове ціноутворення та конкуренція;

- самофінансування підприємництва;

- правове забезпечення правил економічної поведінки всіх суб'єктів підприємницької діяльності;

- обмеження і регламентація державного втручання в діяльність підприємств.

Висновок: Отже особа, що обрала професію фінансиста, повинна мати аналітичний склад розуму, вміти стратегічно і логічно мислити. Вміння аналізувати великі масиви даних, гнучкий розвиток і навіть стресостійкість є важливими умовами набуття професійності фінансиста.

Тема 2. Концепція розвитку фінансової системи України і завдання фінансових установ щодо її реалізації.

Фінансова система - сукупність урегульованих фінансово-правовими нормами окремих ланок фінансових відносин і фінансових установ (інституцій) за допомогою яких формуються, розподіляються і використовуються централізовані і децентралізовані фонди фінансових ресурсів і грошових засобів.

Рис.2.1 Фінансова система.

Фінансову систему розглядають за внутрішньою будовою та організаційною структурою.

Внутрішня будова фінансової системи:

Виділення складових елементів внутрішньої будови фінансової системи проводиться за ознакою каналів руху грошових потоків і місця концентрації фінансових ресурсів. Концентрація фінансових ресурсів проводиться у відповідних грошових фондах, які можуть виступати ознакою виділення окремих ланок фінансової системи.

Внутрішня структура фінансової системи відображає об'єктивну сукупність фінансових відносин і є загальною для всіх країн. Вона складається зі сфер і ланок. Сфера характеризує узагальнену за певною ознакою сукупність фінансових відносин. В основу виділення сфер фінансова наука рекомендує покласти рівень економічної системи.

Виділяється чотири сфери фінансових відносин:

- рівень мікроекономіки - фінанси суб'єктів господарювання;

- рівень макроекономіки - державні фінанси;

- рівень світового господарства - міжнародні фінанси;

- узагальнюючий рівень - фінансовий ринок.

Організаційна структура фінансової системи:

Організаційна структура фінансової системи характеризується сукупністю фінансових органів та інститутів, які відображають систему управління фінансами.

Організаційний склад фінансової системи України складають

(Рис. 2.2):

а)органи управління;

б) фінансові інститути.

1. Органи управління:

Міністерство фінансів; Державна податкова адміністрація; Контрольно-ревізійна служба; Казначейство; Пенсійний фонд; Рахункова палата; Аудиторська палата; Комітет із нагляду за страховою діяльністю.

2. Фінансові інститути:

Національний банк; Комерційні банки; Небанківські кредитні установи; Страхові компанії; Міжбанківська валютна біржа; Фондова біржа;

Фінансові посередники на ринку цінних паперів.

Рис. 2.2 Організаційний склад фінансової системи України

Принципи побудови фінансової системи:

Єдність, яка обумовлена єдиною економічною і політичною основою суспільства, єдиною фінансовою політикою, що реалізується в життя через фінансову систему.

Функціональне призначення ланок, яке виражається в тому, що в кожній із них вирішуються свої завдання специфічними методами, існують відповідні фонди грошових коштів, апарат управління.

Державним фінансам притаманні крім того, принципи демократичного централізму, які яскраво проявляються в побудові державних фінансових органів, а також бюджетної системи.

На наш погляд, для покращення стану фінансової системи України необхідно переглянути ключові напрямки стабілізаційної політики: розвиток страхового механізму пенсійного забезпечення, медичного обслуговування, страхових принципів фінансування для отримання вищої освіти полегшить навантаження та сприятиме удосконаленню функціонування фінансової системи країни. Для зменшення заборгованості, Україні слід поновити свій імідж та відновити довіру населення, емітуючи при цьому державні облігації з метою залучення додаткових коштів. Разом з тим у довгостроковій перспективі необхідно створити відповідні механізми, спрямовані на стимулювання розвитку фінансів домогосподарств, оскільки, використовуючи практику зарубіжних країн, слід зазначити, що домогосподарства займають провідне місце у формуванні доходної частини бюджетів усіх рівнів.

Висновок: Отже, ми охарактеризувати структуру фінансової системи України та дали пропозиції по удосконаленню фінансової системи України.

Тема3. Досвід роботи фінансових органів України

Тема 3.1 Банки як провідні суб’єкти фінансового посередництва

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Скачать

навчальна практика трофименко ренкас.docx

навчальна практика трофименко ренкас.docx
Размер: 610.7 Кб

Бесплатно Скачать

Пожаловаться на материал

Концепція розвитку фінансової системи України і завдання фінансових установ щодо її реалізації.

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

Похожие материалы:

Педагогическое пространство: Обучение, Развитие, Управление талантами

Форум способствует повышению педагогического профессионализма работников дошкольных образовательных организаций (ДОО), психологов, логопедов, обмену методическими инновациями и творческими решениями в области педагогики

Правовое регулирование туристической деятельности

Вопросы к экзамену по дисциплине «Правовое регулирование туристической деятельности» Общие положения о правовом регулировании туристической деятельности. Туризм как объект правового регулирования. Система Министерства спорта и туризма Республики Беларусь.

Изучение технологии производства и переработки сельскохозяйственной продукции

Курсовой проект. Целью данного курсового проекта является изучение технологии производства и переработки сельскохозяйственной продукции. Задачи данного курсового проекта: изучение физиологии крупного рогатого скота, технологии кормления дойных коров, учет и оценку мясной продуктивности крупного рогатого скота и способы содержания крупного рогатого скот.

Закон Российской Федерации «О ветеринарии» 

Документы ветеринарного учёта и отчётности ветслужбы хозяйства. 

Использование результатов агропочвенного мониторинга для оптимизации землепользования на дефляционноопасных землях полесья

Противоэрозионная организация территории является основой почвозащитной системы земледелия и имеет главной целью рациональное использование ее составных частей с органической их увязкой между собой, а также с ландшафтными особенностями и характером использования каждого конкретного земельного участка.

Сохранить?

Пропустить...

Введите код

Ok