Техникалық термодинамика

δq/T өрнегі газдың күйі тепе-теңдіктен өзгерген кездегі кейбір функция күйінің толық дифференциалы болып табылатын процесс қалай аталады:

A)& Энтропия.

*****

Процестерге байланысты отынның жануы кезінде поршендік ІЖҚ – ның циклін негізгі үш түрге бөлді. Р=const жануы кезіндегі циклі қалай аталады:

C)& Дизель циклі.

*****

Изоляцияланған термодинамикалық жүйедегі энтропия үшін Клаузиус тепе- теңсіздігін қолданамыз, яғни онда энтропия неге тең болады:

B)& ∆S ≥O.

*****

Карно циклі, ол екі адиабатадан және екі изотермадан құралады. Карно циклі кезіндегі алынған жылудың мөлшері қандай формуламен анықталады:

B)& q1 = RT1 ln (V2/ V1).

*****

Процестерге байланысты отынның жануы кезіндегі поршендік ІЖҚ-ң циклін негізгі үш түрге бөлді. V = const жану кезіндегі циклді қалай атайды:

B)& Отто циклі.

*****

Процестерге байланысты отынның жануы кезінде поршіндік ІЖҚ-ң циклін үш түрге бөлді. V = const жануы кезінде P = const кезіндегі циклді қалай атайды:

A)& Тринклер.

*****

Салқындататын суды жылыту мақсатында пайдалану үшін оның температурасы қанша градустан төмен болмауы керек:

A)& 70 – 150  0с.

*****

Сұйықтан буға фазалық ауысу үшін Клайперон – Клаузиус теңдеуін қалай жазуға болады:

D)& dPs/ dTs = r/(Тs ( ν’’ – ν’ ))

*****

Цилиндрдің толық көлемінің жану камерасының көлеміне қатынасын қозғалтқыштың сығу дәрежесі деп атайды. Ол қай формуламен анықталады:

A)& ε = V1/ V2.

*****

Қандай шарт кезінде, ұлғайған кезде дененің істеген жұмысының таңбасы оң болады, сондай жағдайда дененің өзі ұлғаю жұмысын істейді:

B)& dV>O ,  δL>O.

*****

Бос энергия теңдеуі:

C)& U – TS = F.

*****

Изобаралық кезінде не жүреді:

E)& P = const ,  T, V - өзгереді.

*****

Құрамында сұйық фазаның қалықтап жүрген кішкентай бөлшектері жоқ қаныққан бу қандай бу деп аталады:

C)& Құрғақ қаныққан.

*****

Жылу алмасусыз өтетін процесті көрсетініз:

E)& Адиабаталық.

*****

Карно циклі:

A)& 2 - изотермадан, 2 – адиабатадан.

*****

Изотермиялық процесс қай уақытта жүреді:

A)& T = const.

*****

Изохоралық процесс қай уақытта жүреді:

A)& V = const.

*****

Изохора үшін термодинамиканың 1-ші бастамасы:

C)& dQ =  ∆U.

*****

Политропиялық процесс үшін қай өрнек орындалады:

A)& PVn = const.

*****

Термодинамиканың 1-ші заңы:

A)& Энергияның жалпы сақталу және түрлену заңынын бір саласын жылу құбылыстарына қолдануды айтамыз.

*****

Жылу алмасусыз өтетін процесті қандай процесс деп атайды:

D)& Адиабаталық.

E) Политропалық.

*****

δL=O. Қарастырылып отырған жағдайда дененің көлемі өзгермейді. V = const. Изохора процесі үшін:

A)& δQ = dU.

*****

Материя мен энергияның сақталу принціпі туралы пікірді айтқан ғалымдардың бірінші қатарында ( 1711 – 1765 жж ) кім болды:

A)& Ломоносов М. В.

*****

Термодинамикада және қосындысы маңызды роль атқарады. Бұны қалай атайды:

B)& Энтальпия.

*****

Энтальпия теңдеуі:

A)& Н = U + PV.

*****

Сорғының шығысындағы қимадағы ағып өтудің критикалық V неге тең:

B)& Жергілікті дыбыс жылдамдығына.

*****

Қандай Т кезінде термодинамикалық циклдарды қайтымды деп атаймыз:

C)& Өте төменгі.

*****

Қайтымды цикл орындалу үшін  қоршаған ортада әртүрлі температуралы неше дене болуы қажет:

B)& 2.

*****

Қайтымды цикл кезінде төменгі температуралы дене қандай қызмет атқарады:

D)& Жылудың көзі қызметін атқарады.

*****

Карноның қайтымды циклі неден құралады:

C)& 2 изотерма, 2 адиабата.

*****

Қайтымды циклдар үшін ПӘК-:

B)& Тоңазытқыш коэфициенті.

*****

Қанықпаған ылғал ауаны салқындаттық делік: осы ауаның құрамындағы аса қыздырылған будың қаныққан буға айналуы температурасын не деп атаймыз:

B)& Шық нүктесінің температурасы.

*****

Бу компрессиялық қондырғыдан өзгеше компрессор рөлін қандай абсорбциялық түйін орындайды:

D)& 1 бу генераторынан, 6 абсорберден , 7 насос, 8 редукциялық вентильден.

*****

Поршеннің  қозғалысының орнына газ турбинаны айналу бойынша жұмыс жасайтын детальдердің бір түрі қайсы:

A)& Турбодетандар.

*****

Қандай изопроцестер кезінде жұмыс нөлге тең:

C)& Изохора.

*****

Газдың бір кмоль мөлшері үшін Клапейрон – Менделеев теңдеуі:

A)& PVμ = μ RT.

*****

Термодинамиканың бірінші заңы:

A)& Q = ∆U + L.

*****

Поршендік компрессор бұл – газды сығуға арналған қондырғы:

D)& Берілген қысымға дейін газды сығу.

*****

Карно циклы:

A)& 2 изотерма, 2 адиабата.

*****

Абсорбция деп:

A)& Белгілі бір шарттарда кейбір денелердің басқа бір денелерді жұту қабілетін айтады.

*****

Компрессор дегеніміз не:

D)& Бу мен газдарды сығу үшін арналған машина.

*****

Термодинамикалық параметр деп:

B)& Жүйе қасиетін сипаттайтын шама.

*****

Ван – дер – Ваальс теңдеуін көрсетіңіз:

E)& .

*****

Критикалық температураның физикалық мағынасы не:

C)& Неғұрлым қысым төмен болған сайын, соғұрлым температура төмен болады.

*****

Тепе – теңдік күйі дегеніміз не:

B)& Уақыт өткен сайын өзгермейтін термодинамиткалық жүйенің күйі.

*****

Термодинамикалық процесс неше түрге бөлінеді:

C)& 5.

*****

Тасымалдау құбылысы қандай жүйеден өтеді:

A)& Қандай да бір физикалық сипаттағы кеңістікте тасымалдау болған кезде құбылыстың тепе – теңсіз термодинамикалық  жүйеде өтуі.

*****

Газдардың жылу өткізгіштік құбылысы дегеніміз не:

D)& Молекулалардың тасымалдануына байланысты газдың барлық көлемі бойынша температураны біртіндеп теңестіру құбылысы.

*****

Жылулық ағынның тығыздығы Ĵw  қандай шама:

C)& Скаляр шама.

*****

Жылулық ағынның тығыздығының теңдеуін көрсетіңіз:

A)& .

*****

Сұйық және газдағы ішкі үйкеліс құбылысы қандай заңмен сипатталады:

D)& Ньютон заңы.

*****

Диффузор деп нені атаймыз:

A)& Арнада жұмыс денесінің қысымы өсіп, оның қозғалыс жылдамдығының азаюын.

*****

Изобаралық процесс қандай жағдайда жүреді:A)  T = const.

B)& P = const.

*****

Адиабата процесі дегеніміз не:

D)& Жылу алмасусыз өтетін процесс.

*****

Адиабата көрсеткішінін көрсетіңіз:

E)& k = Cp /Cv.

*****

Адиабата процесінің ішкі энергиясы 1 кг зат үшін қай теңдеу орындалады:

A)& U2 –U1 = Cv( t2 - t1).

*****  

Адиабаталық процесі үшін термодинамиканың бірінші заңын көрсетіңіз:

C)& δQ = δL.

*****

Жылумассаалмасу дегеніміз не:

C)& Жүйе күйінің ішкі параметрінің өзгеруімен қатар жүрмейтін термодинамикалық жүйемен қоршаған орта арасындағы энергияның алмасу процесі.

*****

Отто циклы бойынша жұмыс істейтін жану қозғалғыштарындағы

жылудың берілуі:

B)& Тұрақты көлемде.

*****

Газ ағыны үшін термодинамиканың 1 – ші заңы:

A)& .

*****

Гиббстің термодинамикалық потенциалы:

A)& G = F + pV = U - TS+ pV

*****

Энтальпияның дұрыс формуласын көрсетіңіз:

E)& H = U + PV.

*****

Компрессордың ПӘК тәуелді:

E)& Компресордың параметріне және қысымның соңғы және бастапқы шамаларына.

*****

Термодинамикалық процесс дегеніміз не:

B)& Термодинамикалық жүйе күйінің уақытқа байланысты өзгеруі.

*****

Энтропияның аналитикалық түрін көрсетіңіз:

D)& dS = δq/T.

*****

Релаксация деп нені атайды:

B)& Жүйенің өз еркімен тепе-теңдік күйіне қайтуы.

*****

1 кг газ тұрақтылық формуласы қандай:

A)& R = 8.314 / μ.

*****

Жалпыланған координата деп:

A)& Берілген уақытта өзі жүйенің конфигурациясының анықтайтын кез-келген параметр.

*****

Лииувилл теориемасында фазалқ кеңістіктегі жүйенің қозғалысы кезінде қай шама тұрақты болып табылады:

C)& Элементар көлем.

*****

Оқшауланған термодинамикалық жүйедегі энтропия үшін Клаузиус теңсіздігі:

A)& ∆S≥0.

*****

Бір күйден екінші күйге тепе-тең ауысу кезінде термодинамикалық жүйедегі энтропия өзгерісі:

C)& .

*****

Клапейрон теңдеуі:

B)& PV / T = R.

*****

Зат құрылымы туралы модельдік түсініктерді қажет етпейтін әдіс:

C)& Термодинамикалық әдіс.

*****

Изоэнтропия процесінде қандай шама өзгермейді:

D)& Энтропия.

*****

Кез-келген жұмыс денесі үшін ағын өту жылдамдығы:

A)& .

*****

Мах крийтериін көрсет:

B)&  

*****

Тоқтайтын ағын үшін идеал сұйықтың шығын теңдеуінің дифференциялдық түрін көрсет:

A)& δdw + wdδ = GdV.

*****

М=μ және V=Vμ болғанда газдың 1 кмоль мөлшері үшін Клапейрон-Менделеев теңдеуі қайсы:

B)& PVμ = μR*T.

*****

Қандай қондырғы берілген көлемде керекті қысымға дейін жеткізеді:

B)& Компрессор.

*****

Мына теңдеулерден сығу коэффицентін көрсет:

D)& ξ = V1 / V2.

*****

Политропа процесінде газдың ұлғаю жұмысы:

B)& .

*****

Идеалды газды дроссельдегенде не өзгереді:

D)& Температура өзгермейді.

*****  

Ансамбль жүйесінің үзіліссіз көлемді таралуы үшін маңызды ереже – бұл:

C)& Лииувилл теоремасы.

*****

Қандай жүйеде энтропия өседі:

D)& Оқшауланған.

*****

Термодинамикалық параметрлердің қандай түрі болады:

B)& Ішкі және сыртқы.

*****

Атмосфералық қысым ашық ыдыстағы сұйық үшін қандай параметр болып табылады:

C)& Сыртқы.

*****

Аддитивті термодинамикалық параметрге жүйенің қай шамасы жатады:

E)& Көлем.

*****

Интенсивті термодинамикалық параметрлерге жүйенің қандай шамалары жатады:

A)& Қысым, температура, меншікті көлем.

*****

Критикалық изотермия – бұл:

A)& Критикалық температураға сәйкес келетін Ван-дер-Ваальс изотермасы.

*****

Критикалық температура ұғымын 1860 жылы алғаш реет қай ғалым ашты:

C)& Д.И. Менделеев.

*****

Д.И. Менделеев критикалық температураны қалай атады:

D)& Сұйық қайнауының абсолютті температурасы.

*****

Қандай да бір физикалық сипаттағы кеңістікте тасымалдау болған кезде құбылыстың тепе-теңсіз термодинамикалық жүйеде өтуі:

B)& Тасымалдау құбылысы.

*****

Термодинамикалық жүйенің тепе-теңдігі бұзылуы кезінде жүйе тепе-теңдік күйге түсуге тырысады, сондықтан да тасмалдау құбылысы -:

A)& Қайтымсыз процесс болып табылады.

*****

Тасымалдау құбылыстарына қатысты процестер:

B)& Жылуөткізгіштік, диффузия, ішкі үйкеліс.

*****

Ағыншалы компрессордың негізгі элементі –бұл:

A)& Диффузор.

*****

Техникада төмен температураларды алу және газдарды сұйылту үшін қандай процесс қолданылады:

A)& Адиабаталық дроссельдеу.

*****

Құрғақ ауа мен қаныққан су буының қоспасы:

C)& Қаныққан ылғал ауа болып табылады.

*****

Қанықпаған ылғал ауа дегеніміз -:

B)& Құрғақ ауа мен қыздырылған су буының қоспасы.

*****

Термодинамиканың негізгі өрнегі:

E)& .

*****

Жылулық машиналарының пайдалы әсер коэффициентін (ПӘК) көрсетіңіз:

D)& .

*****

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Описание к данному материалу отсутствует

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

Похожие материалы:

Задачи, организационная структура и органы управления всероссийской службы медицины катастроф

Служба медицины катастроф Министерства обороны Российской Федерации и силы МВД, МПС России, предназначенные для ликвидации медико-санитарных последствий ЧС

Технологии искусственного  интеллекта

Понятие искусственного интеллекта.  Области применения ИИ.  Понятие экспертной системы.

Судебная медицина

Предмет судебной медицины РФ. Судебно-экспертная деятельность в Российской Федерации. Некоторые ответы.

Экономическая оценка инвестиций. Задачи с решениями

Определить будущую стоимость денежных средств на момент года. Определить текущую стоимость денежных средств. Определить сумму будущей и текущей стоимости денежных потоков. Экономическая оценка инвестиций основывается на расчете четырех показателей.

Наукові основи розробки річної виробничої програми підприємства з рослинництва

Курсовий проект. Розкриття всіх аспектів, пов’язаних з плануванням діяльності підприємства, дослідити суть поняття «планування» як функції управління (принципи, концепції);

Сохранить?

Пропустить...

Введите код

Ok