Форматування документів в текстовому редакторі MS Word

Міністерство освіти і науки України XE "України"

Національний університет «Одеська юридична академія»

Кафедра інформаційних технологій

Підсумкова робота

на тему: «Форматування документів в текстовому редакторі MS Word »

Студента 2 курсу,денної форми навчання,гр. № 2 факультету Інституту прокуратури та слідства_________ Гриценка Івана Олександровича.

Науковий керівник: А.А. наукова ступінь, Вчене звання, Прізвище, ім’я та по- батькові.

Одеса 2015

Форматирование текста

Стаття XE "Стаття" 1. Відносини, що регулюються Бюджетним кодексом України XE "України"

1. Бюджетним кодексом України XE "України" регулюються відносини, що виникають у процесі складання, розгляду, затвердження, виконання бюджетів, звітування про їх виконання та контролю за дотриманням бюджетного законодавства, і питання відповідальності за порушення бюджетного законодавства, а також визначаються правові засади утворення та погашення державного і місцевого боргу.

{Частина перша статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом № 3614-VI від 07.07.2011}

Стаття XE "Стаття" 3. Бюджетний період

1. Бюджетний період для всіх бюджетів, що складають бюджетну систему України XE "України" , становить один календарний

СОЗДАНИЕ СПИСКОВ И ИСПОЛБЗОВАНИЕ ТАБУЛЯЦИИ

Список XE "Список" маркований:

К стратегическим задачам информатизации относятся:

формирование и развитие информационных ресурсов;

формирование информационной инфраструктуры;

создание индустрии информации;

защита информации и данных;

нормативно-правовое и организационное обеспечение выполнение стратегических задач.

Список XE "Список" нумерований:

К стратегическим задачам информатизации относятся:

формирование и развитие информационных ресурсов;

формирование информационной инфраструктуры;

создание индустрии информации;

защита информации и данных;

нормативно-правовое и организационное обеспечение выполнение стратегических задач.

Список XE "Список" багаторівневий:

Обработка текста

Ввод рекомендованого текста

Разметка страниц

Установка абзаца

Редактирование текста

Выделение текста

Копирование и перемещение текста

Форматирование текста

Вид шрифта

Установка размера шрифта

Установка межзнакового интервала шрифта

Покоління ЕОМ

Поколения Года Принцип построения

Первое 1946 – 1960 на елетронных лампах

Второе 1960 – 1964 на транзисторах

Третье 1964 – 1970 на малых интегральных схемах

Четвертое 1970 – 1980 на больших интегральних схемах

Пятое с 1980 на нанотехнологиях

Работа с таблицами

Таблица XE "Таблица" 1.

Всього XE "Всього" зареєстровано злочинів по регіонах України XE "України" за 2010 – 2011 роки

№ з/п

Найменування регіонів

За рік

2010 рік

2011 рік

Чернівецька

5818

6599

Волинська

7746

8262

Чернігівська

8780

9503

Вінницька

10630

12746

АР Крим

22817

33333

Всього XE "Всього"

=SUM(ABOVE) \# "# ##0,00" 55 791,00

=SUM(ABOVE) \# "# ##0" =SUM(ABOVE) \# "# ##0" 70 443

Середнє значення

=AVERAGE(C3:C7) 11158,2

=AVERAGE(D3:D7) 14088,6

Всього XE "Всього" зареєстровано злочинів по регіонах України XE "України" за 2010 – 2011 роки

№ з/п

Найменування регіонів

За рік

2010 рік

2011 рік

Чернівецька

5818

6599

Волинська

7746

8262

Чернігівська

8780

9503

Вінницька

10630

12746

АР Крим

22817

33333

Всього XE "Всього"

=SUM(ABOVE) \# "# ##0,00" 55 791,00

=SUM(ABOVE) \# "# ##0" =SUM(ABOVE) \# "# ##0" 70 443

Середнє значення

=AVERAGE(C3:C7) 11158,2

=AVERAGE(D3:D7) 14088,6

Таблица XE "Таблица" 2.

Коефіцієнт злочинності по областям (кількість злочинів 10 тис. чол. населення)

Області\1992 рік\1998 рік\Динаміка

Дніпропетровська\60,4\79,8\19,4

Кіровоградська\41,3\61,6\20,3

Хмельницька\119,9\152,2\15,3

Текст 1.

Роки

Всього XE "Всього" зареєстровано злочинів, тис.

Коефіцієнт злочинності

1995

641,9

1238

2002

450,7

910

ШАБЛОН ДОКУМЕНТА

Вариант 6

До місцевого суду _____________

Заявник ______________________

(п. і. б., адреса)

Відповідач ___________________

(п. і. б., адреса)

ЗАЯВА XE "ЗАЯВА"

про стягнення аліментів

Я перебуваю (перебувала) з відповідачем у шлюбі, від якого маємо дитину (дітей)______________________________________________________________________ .

(ім'я, дата народження)

Відповідач ухиляється від утримання дитини (дітей), матеріальної допомоги добровільно не надає.

Відповідно до ст. 181 Сімейного кодексу України XE "України" та статей 3, 15, 118 і 119 Цивільного процесуального кодексу України, -

ПРОШУ:

Стягувати з ______________________________________________________

(п. і. б. відповідача, дата і місце його народження)

аліменти на мою користь на утримання дитини (дітей)

________________________, _____________________в розмірі _______

(ім’я) (дата народження)

частки заробітної плати щомісячно, починаючи з дня подання заяви і до повноліття

дитини (першої дитини), а потім у ________ частині зарплати до повноліття ________________.

(ім'я дитини)

Додатки:

1) Копія свідоцтва про шлюб, про розірвання шлюбу.

2) Копія свідоцтв (а) про народження дітей (дитини).

3) Довідка з житлово-експлуатаційних органів (органів місцевого самоврядування) про знаходження дитини (дітей) на утриманні заявника.

4) Довідка (при можливості) з місця роботи відповідача про розмір його заробітку.

5) Квитанція про сплату судового збору (відповідно до ст. 81 Цивільного процесуального кодексу України XE "України" судові витрати не сплачувались).

6) Копія позовної заяви на ____ арк.

Підпис_______

Дата_________

(Підпис)

РАБОТА XE "РАБОТА" С ГРАФИЧЕСКИМИ ОБЪЕКТАМИ

1737360176530

Структура власти в государстве

Законодательная власть

Исполнительная власть

Духовная (концептуальная) власть

«Силовая» власть

Политические группы влияния (лобби)

СМИ

Силовые структуры

Суды (Концептуальный, Верховный, Арбитражный)

0

Структура власти в государстве

Законодательная власть

Исполнительная власть

Духовная (концептуальная) власть

«Силовая» власть

Политические группы влияния (лобби)

СМИ

Силовые структуры

Суды (Концептуальный, Верховный, Арбитражный)

Закон XE "Закон" України XE "України"

«Про доступ до публічної інформації»

34251904762500Стаття XE "Стаття" 1. Публічна інформація

1. Публічна інформація - це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом.

2. Публічна інформація є відкритою, крім випадків, встановлених законом.

Стаття XE "Стаття" 2. Мета і сфера дії Закону

358140380682501. Метою цього Закону є забезпечення прозорості та відкритості суб'єктів владних повноважень і створення механізмів реалізації права кожного на доступ до публічної інформації.

2. Цей Закон XE "Закон" не поширюється на відносини щодо отримання інформації суб'єктами владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій, а також на відносини у сфері звернень громадян, які регулюються спеціальним законом.

ФОРМАТИРОВАНИЕ СТРАНИ

БЮДЖЕТНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ

Стаття XE "Стаття" 1. Відносини, що регулюються Бюджетним кодексом України XE "України"

1. Бюджетним кодексом України XE "України" регулюються відносини, що виникають у процесі складання, розгляду, затвердження, виконання бюджетів та розгляду звітів про їх виконання, а також контролю за виконанням Державного бюджету України та місцевих бюджетів.

Стаття XE "Стаття" 2. Визначення основних термінів

1 У цьому Кодексі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

1) бюджет - план формування та використання фінансових ресурсів для забезпечення завдань і функцій, які здійснюються органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим та органами місцевого самоврядування протягом бюджетного періоду;

2) бюджети місцевого самоврядування - бюджети територіальних громад сіл, селищ, міст та їх об'єднань;

Всього XE "Всього" зареєстровано злочинів по регіонах України XE "України" за 2010 – 2011 роки

№ з/п

Найменування регіонів

За рік

2010 рік

2011 рік

Чернівецька

5818

6599

Волинська

7746

8262

Чернігівська

8780

9503

Вінницька

10630

12746

АР Крим

22817

33333

Всього XE "Всього"

=SUM(ABOVE) \# "# ##0,00" 55 791,00

=SUM(ABOVE) \# "# ##0" =SUM(ABOVE) \# "# ##0" 70 443

Середнє значення

=AVERAGE(C3:C7) 11158,2

=AVERAGE(D3:D7) 14088,6

Стаття XE "Стаття" 63.  Особа не несе відповідальності за відмову давати показання або пояснення щодо себе, членів сім'ї чи близьких родичів, коло яких визначається законом.

Підозрюваний, обвинувачений чи підсудний має право на захист.

Засуджений користується всіма правами людини і громадянина, за винятком обмежень, які визначені законом і встановлені вироком суду.

СНОСКИ В ДОКУМЕНТАХ

Латинское слово «documentum» произошло от «doceo» – «учу» или «извещаю» и означает «свидетельство», «доказательство». В 18 столетии в определении понятия «документ» на первое место ставили его правовое назначение. Между тем сам этот термин в течение длительного времени почти не употреблялся. Вместо него в делопроизводстве обычно использовались термины: «акт», «дело», «бумага».

В ст. 27 Закона XE "Закона" Украины «Об информации» закреплено следующее определение понятия «документ»: «…это предусмотренная законом материальная форма получения, хранения, использования и распространения информации путем фиксации ее на бумаге, магнитной, кино-, видео-, фотопленке или на другом носителе».

В ст. 1 Закона XE "Закона" Украины «О внесении изменений в Закон XE "Закон" Украины «Об информации» определение понятия «документа» несколько изменено: «…материальный носитель, который содержит информацию, основными функциями которого является ее сохранение и передача во времени и пространстве».

В Украине официально приняты следующие определения понятия «документ», зафиксировано в государственном стандарте ГОСТ 2732:2004: это информация, зафиксированная на материальном носителе, основной функцией которого является сохранение, и передача ее во времени и пространстве. Внедрение компьютерных технологий для обработки, передачи, хранения и использования информации обусловило создание документов на принципиально новых носителях, что, в свою очередь, вызвало появление таких понятий как «электронный документ» (ЭД).

В гражданских правоотношениях правовые основы использования ЭД впервые были заложены в Гражданском Кодексе Украины (ГКУ). В соответствии со ст. 207 ГКУ: «правовая сделка считается осуществленной в письменной форме, если волю сторон выражено с помощью телетайпного, электронного или другого технического средства связи». При осуществлении правовых сделок допускается применение ЭЦП. По существу, ст. 207 ГКУ приравнивает ЭД к бумажным и допускает подписывать их ЭЦП в соответствии со специальным законом.

ЭДО является способом обмена информации между участниками правоотношений, находящимися в различных государствах, и обеспечить адекватное регулирование в рамках какой-либо одной страны без учета сложившихся подходов в регулировании за рубежом практически невозможно. Многообразие правовых систем, различия в национальном законодательстве применительно к области ЭДО могут послужить причиной юридической неопределенности в отношениях сторон. В целях устранения юридических препятствий в электронном обмене документами и создания надежной правовой базы в 1996 г. был разработан Типовой закон ЮНСИТРАЛ «Об электронной торговле».

Согласно Конституции Украины нормативно-правовая база нашей страны построена на принципах информационной открытости и свободы, гарантированности информационной безопасности личности, общества, государства. Законодательство регулирует противоречия между потребностями личности, общества и государства в расширении свободного обмена информацией и отдельными ограничениями на ее распространение.

В Указе Президента Украины «О первоочередных мероприятиях по внедрению новейших информационных технологий» от 20 октября 2005 г. № 1497, одним из приоритетных направлений сферы информационных технологий определены внедрения в Украине ЭДО с ЭЦП.

Список XE "Список" літератури

ЮНСИТРАЛ. Типовий закон об электронной торговле и Руководство по принятию (1996 год) // Организация Объединённых Наций. – Нью-Йорк. 1997. – 73 с.

Конституція України XE "України" : прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. № 254к/96-ВР // Відомості Верховної ради України. – 1996.– № 30. – Ст. 141.

Цивільний кодекс XE "кодекс" України XE "України" від 16.01.2003 р. // Офіційний вісник України. – 2003. – № 11. – Ст. 461.

Про інформацію: Закон XE "Закон" України XE "України" від 02.10.1992 р.// Відомості Верховної ради України (ВВР). –1992. – Ст. 650.

Про внесення змін до Закону XE "Закону" України XE "України" «Про інформацію»: Закон XE "Закон" України від 13.01.2011 р. // Офіційний вісник України. – 2011. – № 10. – Ст. 445.

Про першочергові завдання щодо впровадження новітніх інформаційних технологій: Указ Президента України XE "України" від 20.10.2005 р. № 1497 / 2005 / 2005 // Урядовий кур’єр. –2005. – № 207.

Діловодство і архівна справа. Терміни та визначення понять: ДСТУ 2732:2004. – [Чинний від 2005-07-01]. – К.: Держстандарт України XE "України" , 2005. – 36 с. – (Національний стандарт України).

Ларьков Н.С. Документоведение: Учеб. Пособие для вузов / Н.С. Ларьков. – М.: АСТ, 2006 р. –427 с.

Оглавление

Оглавление

TOC \o "1-3" \h \z \u 1.Форматирование текста PAGEREF _Toc418787146 \h 2

2.СОЗДАНИЕ СПИСКОВ И ИСПОЛБЗОВАНИЕ ТАБУЛЯЦИИ PAGEREF _Toc418787147 \h 3

2.1Список маркований: PAGEREF _Toc418787148 \h 3

2.2Список нумерований: PAGEREF _Toc418787149 \h 3

2.3Список багаторівневий: PAGEREF _Toc418787150 \h 3

2.4Покоління ЕОМ PAGEREF _Toc418787151 \h 3

3.Работа с таблицами PAGEREF _Toc418787152 \h 4

Таблица 1. PAGEREF _Toc418787153 \h 4

Таблица 2. PAGEREF _Toc418787154 \h 4

Текст 1. PAGEREF _Toc418787155 \h 4

4.ШАБЛОН ДОКУМЕНТА PAGEREF _Toc418787156 \h 5

5.РАБОТА С ГРАФИЧЕСКИМИ ОБЪЕКТАМИ PAGEREF _Toc418787157 \h 6

Стаття XE "Стаття" 1. Публічна інформація PAGEREF _Toc418787158 \h 7

Стаття XE "Стаття" 2. Мета і сфера дії Закону PAGEREF _Toc418787159 \h 7

6.ФОРМАТИРОВАНИЕ СТРАНИ PAGEREF _Toc418787160 \h 8

7.СНОСКИ В ДОКУМЕНТАХ PAGEREF _Toc418787161 \h 11

Указатели

INDEX \e "" \h "A" \c "1" \z "1049"

В

Всього4, 9

З

Закон7, 11, 14

Закона11

Закону11, 14

ЗАЯВА5

К

кодекс12, 14

Р

РАБОТА6

С

Список3, 14

Стаття2, 7, 8, 10, 15

Т

Таблица4

У

України1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Підсумкова робота Кафедра інформаційних технологій

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

Похожие материалы:

Сохранить?

Пропустить...

Введите код

Ok