Ефективність ФКіС та методи її визначення

                              Пилипенко Н.В. – 2013 р.

Тема 5. Ефективність ФКіС та методи її визначення

 1.  Поняття ефективності та її особливості у сфері ФкіС:

    а/ зовнішня ефективність;

    б/ внутрішня ефективність;

    в/ соціальна ефективність;

    г/ економічна ефективність.

2. 

Показники ефективності та методи її вимірювання

1. 

Особливості ефективності ФКіС

2. Сюди відносяться також:

– спортивні результати та досягнення;

– перемоги на різного роду змаганнях.

Загалом соціальним результатом ФКіС є гармонійний розвиток людини, та перш за все її фізичний розвиток – зміцнення здоров’я, продовження тривалості життя, покращення його якості, тощо. За підрахунками вчених США, стан здоров’я людини лише на 10% залежить від медицини і на 90% – від рівня   життя та фізичної підготовки.

Г. Економічні результати від ФКіС поділяються на два види:

– безпосередні (прямі);

– опосередковані (непрямі).

Опосередковані (непрямі) результати – проявляються за межами ФКіС, у інших галузях виробництва. Це:  ріст продуктивності праці, скорочення захворюваності та економія на лікарняних листках і збільшення за рахунок цього прибутків підприємств. Доведено, що люди, котрі займаються фізичною культурою і спортом, хворіють у 2-3 рази менше, а втрати від хворіб на одного працездатного скорочуються на 5-7 днів у році. Продуктивність їх праці на 3-8% вища, ніж у тих, хто не займається ФКіС. 

Загальновідома фірма «Форд» ще у 50-х роках підрахувала свої збитки від лікарняних листів і побачила, що вони дорівнюють вартості всього металу для автомобілів. Після створення умов і запровадження ФКіС у фірмі  втрати від захворюваності значно скоротилися.

Безпосередні (прямі) результати – це доходи і прибутки від реалізації спортивних послуг, а також від інших видів підприємницької діяльності всередині самої галузі ФКіС.

Виходячи з того, що основні ФКіС послуги поділяються на:

 •  фізкультурно-оздоровчі;
 •  спортивно-тренувальні;
 •  спортивно-видовищні,

їх  ефективність буде визначатися різними факторами.

Фізкультурно-оздоровча послуга. Тут економічний ефект може дати:

– наявна матеріальна база та її технологічний рівень;

– раціональне використання спортивних споруд, їх пропускна здатність та завантаженість;

– підвищення ефективності (продуктивності) живої праці, як основного, так і обслуговуючого персоналу;

 •  підвищення кваліфікації працівників.

Спортивно-тренувальна послуга.

 •  майстерність тренерів і вчителів ФК;
 •  їх фондоозброєність, забезпеченість матеріальною базою;
 •  застосування нових методик тренувань;
 •  майстерність та здібності спортсменів.

Спортивно-видовищна послуга. Прибутки від неї можуть зростати від:

 •  рівня організації самого видовища;
 •  вартості квитів;
 •  від реалізації додаткових послуг: реклама, паркування, продаж атрибутики, сувенірів, спортсменів.

    Прибутки від спортивно-видовищних послуг у світі постійно зростають. Так у США відвідуваність матчів основних видовищних видів спорту (хокей, баскетбол, бейсбол, футбол) за 80 – 90 роки зросла відповідно на: 128%, 198% (значною мірою завдяки грі суперпрофесіонала Майкла Джордана), 128%, 124%. Одночасно зростала ціна квитків: 232%, 275%,  210%, 196%, що свідчить про зростання прибутків цих фірм.

2. Показники ефективності та методи їх вимірювання.

При розрахунку показників ефективності ФКіС виникають певні труднощі, які пов’язані з їх специфікою.

1. В рамках ФКіС виділяються три організаційні рівні, кожен з яких має свої завдання і особливості. Це: олімпійський спорт та спорт вищих досягнень; масовий спорт; фізична культура. У кожного напряму підрахунки результатів мають свою специфіку.

2. ФКіС як багатоцільова система має також багато різноманітних показників результатів діяльності. Тут існують грошові показники (доходи і прибуток), котрі в основному визначають економічну ефективність. Вони, в свою чергу, залежать від натуральних (пропускна здатність споруд, місткість трибун, кількість спортсменів, глядачів) та відносних (бальна оцінка змагань, очки) показників.

3. Якщо економічний ефект можна підрахувати за статистичними даними, за звітністю і одразу,  то соціальний ефект може бути підрахований лише після проведення певного соціального дослідження і через деякий час після одержання ФКіС послуги. Крім того,  підрахунок підводиться на основі суб’єктивної оцінки людей та їх сприйняття, що не може дати абсолютно точного результату.

4. На ефективність ФКіС впливають також зовнішні фактори загального характеру. Такі, як: рівень розвитку охорони здоров’я, загальний добробут населення, його культурний рівень, тощо. Виявлення такого пливу також потребує спеціальних досліджень.

Показники ефективності ФКіС

Соціальний ефект можна виразити такими показниками, як:

– збільшення числа тих, хто займаються ФКіС;

–  підвищення рівня фізичної досконалості;

–  зміцнення здоров’я;

–  ріст спортивних результатів;

–  зростання престижності України на світовій спортивній арені.

Економічна ефективність, як уже відзначалось, поділяється на:

 •  безпосередню;
 •  опосередковану.

Опосередкований (непрямий) ефект можна виміряти показниками росту продуктивності праці, та економії на лікуванні. 

Ефект від росту продуктивності визначається добутком середньої зарплати на кількість вивільнених працівників внаслідок підвищення продуктивності праці.

де, Еп – ефект від підвищення продуктивності праці,

ЗПсер – середня зарплата,

ВП – вивільнені працівники.

Ефект від економії на лікуванні визначається сумою  всіх витрат по лікарняних листах та витрат фірми на лікування.

Де, Ел – ефект від скорочення витрат на лікування,

 - витрати по лікарняних листах,

 - витрати на лікування

Безпосередня або пряма ефективність залежить від ефективності використання живої та уречевленої праці в сфері ФКіС. Конкретно вона визначається за трьома критеріями: 

–   використання матеріальної бази;

 •  продуктивність живої праці;
 •  загальна економічна ефективність.

Ефективність використання матеріальної бази вимірюється як загальними, так і специфічними показниками.

Загальні показники:

 •  фондовіддача
 •  фондомісткість.

Фондовіддача показує, скільки послуг надано на існуючі фонди.

Фондомісткість показує, яка частка фондів міститься у вартості послуги.(Див. тема 2).

Специфічні показники:

 •  Час експлуатації споруди протягом дня – залежить від того,  відкрита це споруда чи закрита, пори року, освітлення.
 •  (Середня тривалість одного заняття – залежить від спортивної кваліфікації спортсменів і специфіки спорту. Наприклад: 
 •  початківці – 45 хв.;
 •  юніори       – 1 – 1,5 год;
 •  інші            – 2 год.

Спортсмени ІІ і ІІІ розрядів:

–  стрибки у воду      – 1 год.;

–  плавання                – 1,5 год.;

–  ігрові види             – 2,5 год.;

–  інші види               – 2 год.

І розряд і вище          – 2 год.;

–  гребля                    – 3 год.;

Майстри спорту        – 2 – 4 год.) –  Приклад до  теми 3.

– Одноразова пропускна здатність залежить:  від виду спорту, спортивної кваліфікації, розмірів спортивного залу або споруди. (Див. тема 2. Типовий майданчик  24 х 42 пропускає 64 гравці і 120 гімнастів; спортзал 18 х 36  – відповідно, 40 і 78 чол.).

– Денна пропускна здатність – визначається  одноразовою пропускною

здатністю, помноженою на кількість занять в день.

– Тижнева, місячна, річна пропускна здатність визначається множенням денної пропускної здатності на кількість робочих днів у тижні, місяці, році – відповідно.

 •  Завантаженість спортивної споруди розраховується за формулою:

   Де, E – одночасна пропускна здатність споруди,

L – кількість однотипних споруд,

C – кількість годин роботи в день,

D – кількість днів роботи протягом тижня,

n – кількість занять протягом тижня,

t  – тривалість одного заняття.

Для визначення ефективності праці  в галузі ФКіС використовують також загальні та специфічні показники.

 Загальні:

 продуктивність праці;

трудомісткість.

Продуктивність праці, це кількість наданих послуг до затрат праці.

– Загальна ПП – відношення кількості наданих послуг до усього персоналу (загальний фонд зарплати)

             

– ПП основних працівників – відношення кількості наданих послуг до основних працівників (фонд зарплати тренерів)

– ПП одного працівника – відношення кількості наданих послуг одним працівником до одного працівника (зарплата одного працівника)

Трудомісткість це кількість праці, яка міститься в послузі. Визначається за формулою:

ТР = ФЗП : П

Де, ТР – трудомісткість;

     ФЗП – фонд заробітної плати;

     П  –  надані послуги.   

Специфічні показники ефективності праці у ФКіС.

 •  Загальна кількість підготовлених спортсменів;
 •  кількість підготовлених висококласних спортсменів;
 •  терміни підготовки спортсменів;
 •  навчальне навантаження тренера, вчителя;
 •  кількість груп на одного тренера;
 •  наповнюваність груп;

Загальна ефективність роботи ФКіС підприємства вимірюється показниками норми прибутку та норми рентабельності:

Норма прибутку показує відношення прибутку до загальних або валових витрат:

Де, П – прибуток, 

ВВ – валові (загальні) витрати.

Норма рентабельності показує відношення прибутку до затрат основних і оборотних фондів:

Де, П – прибуток, 

Ф осн – вартість основних фондів,

Ф об – вартість оборотних фондів.

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Поняття ефективності та її особливості у сфері ФкіС спортивні результати та досягнення. Загалом соціальним результатом ФКіС є гармонійний розвиток людини

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

Похожие материалы:

Отчет по лабораторной работе №2 Входной контроль транзисторов

Цель работы – ознакомление с организацией входного контроля – важнейшего этапа обеспечения качества выпускаемой продукции, порядком проведения и оформления результатов контроля.

Нервная ткань. Нервные клетки. Нервные волокна

Нервная ткань – это система взаимосвязанных нервных клеток и нейроглии, обеспечивающих специфические функции восприятия раздражений, возбуждения, выработки импульса и передачи его. Нейроны (нейроциты). Секреторные нейроны – нейросекреторные клетки. Нервные волокна. Нервные окончания. Синапсы. Нейроглия. Синапсы. Эфекторные нервные окончания. Микроглия.

Договор найма жилого помещения. Образец

Наймодатель обязуется, По соглашению сторон договором устанавливается плата за аренду (поднаем) квартиры и пользование имуществом

Політична свідомість

Політична свідомість є своєрідним різновидом суспільної свідомості, що відображає політичне буття суспільства в усій його різноманітності. Сутність політичної свідомості полягає в тому, що вона опосередковано відображає політичне життя суспільства у формі певних почуттів і настроїв, поглядів, знань та ідей, які характеризують політико-владні відносини, політичні інтереси суб'єктів, які матеріалізуються у функціонуванні політичної системи.

Технологическая подготовка производства

Методы процессов технологической подготовки производства. Этапы технологической подготовки. Организация технологической подготовки. Технологичность конструкции изделия. Методы сравнения технологических процессов.

Сохранить?

Пропустить...

Введите код

Ok