Почва. Топырақтану деген ғылымның.

Блок 1

Топырақтану ғылымының дамуының негізгі кезендері

Топырақ құраушы факторлар Топырақ түзуші факторлар

Үгілу құбылысы

4.

Топырақтың морфологиялық белгілері

5.

Топырақтың органикалық бөлігі

6.

Топырақ қара шіріндісі, оның құрамы

7.

Топырақ коллоидтары, оның құрамы

8.

Топырақтың ұсақ дисперсті бөлігі және сіңіру қабілеті.

9.

Топырақ сулары мен топырақтың сулы қасиеттері

.

10.

Топырақтың физикалық қасиеттері мен су-ауа режимі

11.

Топырақтың жылулық режимі және оның экологиялық маңызы

12.

Топырақ құнарлығы

13.

Топырақ жамылғысына антропогендік факторлардың әсері

.

14.

Топырақтың минерологиялық құрамы

15.

Топырақтың макро және микроэлементтері

16.

Топырақтың біріншілік минералдары

17.

Топырақтың екіншілік минералдары

18.

Арктикалық ландшафттар мен тундра зонасының топырақтары

.

19.

Тайга-орман ландшафттарының топырақтары

.

20.

Аралас орман топырақтары. ТМД мен шетелде таралуы

.

21.

Сұр орман топырақтары. ТМД-да таралуы

.

22.

Шалғынды және шалғынды-алуаншөптесінді далалар топырақтары

.

23.

Құрғақ дала зонасының қара қоңыр топырақтары

.

24.

Даланың гидроморфты топырақтары

.

25.

Шөл зонасының топырақтары

26.

Субтропикалық белдеу топырақтары

27.

Ылғал субтропикалық ормандардың қызыл және сары топырақтары

.

28.

Топырақтардың жер бетінде таралу заңдылықтары

29.

Қазақстан топырақтары және олардың қалыптасуының экологиялық жағдайы

30.

Қазақстан топырақ қорлары, оларды пайдалану және қорғау жолдары

Арамшөптер және олармен күрес жолдары

Ауыспалы егістік

Топырақты өңдеу жүйесі

5.

Өсімдіктер қоректенуінің ғылыми негіздері

Өсімдіктердің қоректенуіне сыртқы орта факторларының әсері Минералды және микротыңайтқыштар

Дәнді астықты дақылдар

Дәнді бұршақты дақылдар

Негізгі тары тәріздес дақылдар

Тамыржемісті дақылдар

Майлы дақылдар

Талшықты дақылдар

Көкөніс дақылдардың жалпы сипаттамасы

Негізгі жеміс-жидек дақылдары

Техникалық дақылдар

Қой шаруашылығы

Шошқа шаруашылығы

Құс шаруашылығы

Жылқы шаруашылығы

Қоян шаруашылығы

Терісі бағалы аңдарды ұстау

Ауыл шаруашылық жануарларын азықтандыру

Өсімдіктерге қоректік элементтердің түсу теориялары

Тыңайтқыштарды пайдалану жүйелері

Жаздық және күздік дәнді дақылдар

Әлемнің топырақ қорлары Өсімдіктерді химиялық қорғау

Бақша дақылдары

Блок 3

Топырақты далалық жағдайда зерттеу әдістері

2.

Топырақтың бөлшектік құрамын М.М.Филатов әдісімен анықтау

3.

Топырақ қабаттарын морфологиялық белгілеріне қарай сипаттау

4.

Топырақтағы қарашірік мөлшерін И.В.Тюрин әдісі арқылы сандық анықтау

5.

Топырақтың жұту қабілетін анықтау

6.

Топырақтағы ылғал түрлерін анықтау

7.

Топырақтың физикалық қасиеттерін анықтау

8.

Топырақтағы бірқатар химиялық элементтерінің жеңіл және орташа еритін формаларын сапалық анықтау

9.

Топырақтың сулы сығындысын химиялық талдау

10.

Тұқымның сапасын анықтау

11.

Сулы және тұзды сығындының рН мөлшерін анықтау

12.Тұқым тазалығын анықтау

13.

Тұқымның ылғалдылығын анықтау

.

14.Армашөптермен күресу жолдарын сипаттау

15.

Ионды-сорбциялық жұту қабілетін анықтау

16.Топырақтағы қарашіріктің түрлі формаларын сапалық анықтау

17.

Жалпы сілтілік пен қышқылдылықты анықтау

18.

Хлор ионды және сульфат ионды анықтау

19.Топырақтың механикалық және физикалық жұту қабілетін анықтау

20.Топырақтың құрылымдық құрамын анықтау

21.Мың дәннің салмағын анықтау

22.Ауыл шаруашылық жануарларының негізгі қолтұқымдары

23. Топырақтың сыбағалы салмағын анықтау

А) Топырақтың сыбағалы салмағын анықтау.

1. Квартования әдісімен топырақтың орташа үлгісі алынады.

2. Топырақты кӛзі 1 мм болатын електен ӛткізеді.

3. Гигроскопиялық ылғалдылық анықталады.

4. Кӛлемі 100 немесе 250 мл пикнометрді дистелденген сумен

толтырады да техникалық таразыда ӛлшейді. Одан соң шамамен

судың жартысы құйылып алынады.

5. Техникалық таразыда 10 немесе 25 г топырақ ӛлшеніп

алынады.

6. Ӛлшенген топырақ пикнометрге салынады да, 30 минут

қайнатылады.

7. Пикнометр суытылып, үстіне алдын-ала құйылып алынған

суды құйып, таразыда ӛлшейді.27

8. Топырақтың сыбағалы салмағы келесі формула бойынша

анықталады:

Р

d =

P + Р1 – Р2

Мұндағы:

Р – құрғақ топырақ салмағы;

Р1 – суы бар пикнометр салмағы;

Р2 – суы және топырағы бар пикнометр салмағы;

Р0 х 100

Р =

100 + W

Мұндағы:

Р0 - құрғақ топырақ салмағы;

W – гигроскопиялық судың пайыздық мӛлшері;

Құрал-жабдықтар: үккіші бар фарфор табақша, кӛзі 1 мм

болатын металл елек, кір тастары бар техникалық таразы, диаметрі

5 см болатын фарфор табақшасы, термостат, эксикатор, химиялық

стақан, темір штатив, газды (спирттік) немесе электр шамы, асбест

торы

24.Топырақтың көлемдік салмағын анықтау

Б) Топырақтың көлемдік салмағын анықтау

1. Қақпағы бар металл цилиндр таразыда ӛлшенеді;

2. Цилиндр топырақ қабаттары мен ылғалды монолит

қабырғасына батырылады. Тӛменгі жағынан пышақпен тегістеліп

кесіліп алынады. Бір уақытта бұрынғы әдістеме бойынша

ылғалдылық анықталады.

3. Цилиндрдің қақпағын жауып, ӛлшенеді.

4. Кӛлемдік салмақ келесі формула бойынша есептеледі:

Р1

d1 =

v

Мұндағы:

d1 – топырақтың кӛлемдік салмағы;

Р1 – құрғақ топырақ салмағы;

V –цилиндр кӛлемі;28

100 (Р - Р0)

Р =

100 + W

Р – цилиндрдегі сулы топырақ салмағы,

Р0 – топырақсыз цилиндр салмағы;

W – топырақ ылғалдығы;

Құрал-жабдықтар: екі қақпағы бар металл цилиндр, пышақ,

кір тастары бар техникалық таразы, термостат.

25.Топырақтың толық су сыйымдылығын анықтау

Б) Топырақтың толық су сыйымдылығын анықтау

1. Ұзындығы 15 см, диаметрі 2-3 см болатын шыны трубка алынады да , оның бір ұшын фильтр қағазбен, сыртынан марлімен бітеледі де, жіппен байланып, техникалық таразыда өлшенеді.

2. Трубка ұсақталған топырақпен 10-12 см биіктік деңгейіне деін толтырылады. Тығыздау үшін трубканың төиенгі ұшын аздап соғады.

3. Фарфор табақшаға гигроскопиялық ылғалдылығын анықтау үшін 5 г топырақ өлшеп алынады (алдыңғы тапсырмадағыдай)

4. Топырақ салынған трубка таразыда өлшенеді. Бірінші және екінші өлшемдер айырмасы топырақ салмағын береді.

5. Трубка суы бар биік стаканға топырақтың деңгейі судан 1 см төмен болатындай етіп батырылады да 15 минут уақытқа қойылады.

6. Уақыт өткен соң трубканы штативке 10 минутқа іліп қояды.

7. Трубка штативтен алынып, фильтр қағазбен сырты сүртіледі.

8. Қаныққаннан кейінгі топырақта ұсталған су мөлшері келесі формула бойынша есептеледі:

Р3 – Р2

А = x 100%

Р2 – Р1

Мұндағы:

А – қаныққаннан кейінгі топырақта ұсталған су мөлшері;

Р1 – трубка салмағы;

Р2 – топырақ салынған трубка салмағы;

Р3 – суға қаныққаннан кейінгі топырақ салнған трубка салмағы,

Р2 – Р1 – топырақ салмағы;

Р3 – Р2 – қаныққаннан кейінгі су салмағы,

9.Гигроскопиялық ылғалдылық анықталады.

10. Толық су сыйымдылығы (W мах ) анықталады.

W мах = W + A

В) Суды капиллярлық көретілуін анықтау.

1. Зерттелетін материал фарфор ступкамен уатылып, диаметрі 2-3 см, биіктігі 50 см болатын шыны трубкаға салынады. Төменгі ұшы қағаз және марлімен бітеледі.

2. Трубка төменгі ұшы суы бар стаканға 1 см батып тұратындай етіп штативке бекітіледі.

3. Уақыт белгіленеді де, әрбір 5 минут сайын судың топырақ бойымен көтерілу деңгейі жазылады да, соңынан график құрылады

26.Топырақтың гигроскопиялық ылғалдылығын анықтау

27.Топырақ бойымен судың капиллярлық көтерілуін анықтау

28.Тұқымның өнгіштігі мен өну энергиясын анықтау

29.

Негізгі көкөніс дақылдарға толық сипаттама беру

Негізгі жеміс-жидек түрлеріне толық сипаттама беру

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Файл

почва.docx

почва.docx
Размер: 187.2 Кб

.

Пожаловаться на материал

Топырақтану ғылымының дамуының негізгі кезендері Арамшөптер және олармен күрес жолдары Дәнді астықты дақылдар Техникалық дақылдар

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

К данному материалу относятся разделы:

Топырақтану ғылымының дамуының негізгі кезендері

Топырақ құраушы факторлар Топырақ түзуші факторлар

Үгілу құбылысы

Топырақтың морфологиялық белгілері

Топырақтың органикалық бөлігі

Топырақ қара шіріндісі, оның құрамы

Топырақ коллоидтары, оның құрамы

Топырақтың ұсақ дисперсті бөлігі және сіңіру қабілеті.

Топырақ сулары мен топырақтың сулы қасиеттері

Топырақтың физикалық қасиеттері мен су-ауа режимі

Топырақтың жылулық режимі және оның экологиялық маңызы

Топырақ құнарлығы

Топырақ жамылғысына антропогендік факторлардың әсері

Топырақтың минерологиялық құрамы

Топырақтың макро және микроэлементтері

Топырақтың біріншілік минералдары

Топырақтың екіншілік минералдары

Арктикалық ландшафттар мен тундра зонасының топырақтары

Тайга-орман ландшафттарының топырақтары

Аралас орман топырақтары. ТМД мен шетелде таралуы

Сұр орман топырақтары. ТМД-да таралуы

Шалғынды және шалғынды-алуаншөптесінді далалар топырақтары

Құрғақ дала зонасының қара қоңыр топырақтары

Даланың гидроморфты топырақтары

Шөл зонасының топырақтары

Субтропикалық белдеу топырақтары

Ылғал субтропикалық ормандардың қызыл және сары топырақтары

Топырақтардың жер бетінде таралу заңдылықтары

Қазақстан топырақтары және олардың қалыптасуының экологиялық жағдайы

Қазақстан топырақ қорлары, оларды пайдалану және қорғау жолдары

Арамшөптер және олармен күрес жолдары

Ауыспалы егістік

Топырақты өңдеу жүйесі

Өсімдіктер қоректенуінің ғылыми негіздері

Өсімдіктердің қоректенуіне сыртқы орта факторларының әсері Минералды және микротыңайтқыштар

Дәнді астықты дақылдар

Дәнді бұршақты дақылдар

Негізгі тары тәріздес дақылдар

Тамыржемісті дақылдар

Майлы дақылдар

Талшықты дақылдар

Көкөніс дақылдардың жалпы сипаттамасы

Негізгі жеміс-жидек дақылдары

Техникалық дақылдар

Қой шаруашылығы

Шошқа шаруашылығы

Құс шаруашылығы

Жылқы шаруашылығы

Қоян шаруашылығы

Терісі бағалы аңдарды ұстау

Ауыл шаруашылық жануарларын азықтандыру

Өсімдіктерге қоректік элементтердің түсу теориялары

Тыңайтқыштарды пайдалану жүйелері

Жаздық және күздік дәнді дақылдар

Әлемнің топырақ қорлары Өсімдіктерді химиялық қорғау

Бақша дақылдары

Топырақты далалық жағдайда зерттеу әдістері

Топырақтың бөлшектік құрамын М.М.Филатов әдісімен анықтау

Топырақ қабаттарын морфологиялық белгілеріне қарай сипаттау

Топырақтағы қарашірік мөлшерін И.В.Тюрин әдісі арқылы сандық анықтау

Топырақтың жұту қабілетін анықтау

Топырақтағы ылғал түрлерін анықтау

Топырақтың физикалық қасиеттерін анықтау

Топырақтағы бірқатар химиялық элементтерінің жеңіл және орташа еритін формаларын сапалық анықтау

Топырақтың сулы сығындысын химиялық талдау

Тұқымның сапасын анықтау

Сулы және тұзды сығындының рН мөлшерін анықтау

Тұқымның ылғалдылығын анықтау

Ионды-сорбциялық жұту қабілетін анықтау

Жалпы сілтілік пен қышқылдылықты анықтау

Хлор ионды және сульфат ионды анықтау

Негізгі көкөніс дақылдарға толық сипаттама беру

Негізгі жеміс-жидек түрлеріне толық сипаттама беру

Похожие материалы:

Холинергические средства

Лекарственные вещества классифицированы по их влиянию на те или иные системы организма человека: нервную систему, сердечно-сосудистую систему, систему органов пищеварения и т.д.

Туристско-рекреационная деятельность и анализ современных технологий

Выпускная квалификационная работа. Туристско-рекреационной деятельности является анализ современных технологий на примере отечественного и зарубежного опыта. Туристико-рекреационная деятельность в России и за рубежом, сравнительный анализ. Применение зарубежного опыта для улучшения туристско-рекреационной деятельности в России.

Расчет размерных цепей

Практическая работа Цель работы: По заданным размерам и предельным отклонениям рассчитать номинальный размер замыкающего звена, его предельные отклонения и допуск.

Ситуационная задача по хирургии. Вопросы и ответы. Вариант №6

Экссудативный правосторонний плеврит. Опишите поэтапно технику удаления дренажных трубок из брюшной полости. Варикозное расширение вен нижних конечностей. Функциональные пробы. Переломовывих Монтеджи. Сосудистые опухоли у детей. Острый фронтит. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение. Гематурия. Воспалительные заболевания радужной оболочки и цилиарного тела.

Роль катализа в неорганическом синтезе

Влагоемкость образцов Воспроизводимость качества катализаторов Химические методы приготовление катализаторов

Сохранить?

Пропустить...

Введите код

Ok