Криміналістика. Криміналістична техніка. Відповіді

Розділ 1

1.

Поняття, завдання, обєкт, предмет криміналістики

.

2.

Система криміналістики

3.

Методи криміналістики

4.

Криміналістика в системі наукових знань

5.

Поняття, обєкти, види форми та субєкти криміналістичної ідентифікаціїї

.

6.

Індетифікаційні ознаки та їх класифікація

..

7.

Поняття і завдання криміналістичної діагностики

8.

Поняття, значення та класифікація криміналістичних версій

9.

Поняття, завдання та значення кримінастичного моделювання

.

10.

Поняття і напрямки криміналістичного прогнозування в розслідуванні злочинів

 

11.

Поняття, значення, методи і засоби криміналістичної профілактики

Розділ 2

1.

Поняття, завдання і галузі криміналістичної техніки

.

2.

Техніко-криміналістичні засоби: види і призначення

3.

Науково-технічні методи і прийоми збирання доказів, їх попереднього й експертного дослідження

4.

Поняття судової фотографії і відеозапису та їх застосування у розслідуванні злочинів

5.

Обєкти, методи і прийоми фотографування при виконанні слідчих дій

6.

Поняття та значення судово-дослідницької фотографії

7.

Особливості судового відеозапису. Процесуальне оформлення застосування фотографії і відеозапису

9.

Особливості призначення та проведення криміналістичної експертизи фотографій і відеоматеріалів

.

10.

Поняттята значення трасології в розслідуванні злочинів

11.

Поняття сліду в трасології. Механізм слідоутворення. Класифікація слідів

12.

Виявлення, фіксація і вилучення слідів рук. Сутність дактилоскопічної експертизи

13 + 14.

Сліди людини, Сліди знарядь злому, інструментів і транспортних засобів: виявлення, огляд, фіксація

15.

Поняття, завдання та об’єкти криміналістичного зброєзнарства. Види зброї, що застосовується у злочинній діяльності

16.

Поняття і завдання судової балістики. Об’єкти дослідження

17.

Класифікація вогнепальної зброї, види боєприпасів, сліди дії

18.

Слідчий огляд зброї та слідів її дії. Встановлення обставин її застосування

.

19.

Особливості проведення та призначення судово-балістичної експертизи

20.

Поняття і завдання криміналістичного документознавства

21.

Загальні правила огляду і вивчення документа

.

22.

Змістовні і авторські особлибості письма. Дослідження почерку виконавця

23.

Ідентифікаційні ознаки письма

24.

Поняття і завдання техніко-криміналістичного дослідження документів

.

25.

Типові способи і ознаки підробки відбитків печаток (штампів)

26.

Особливості огляду і дослідження електронних документів та технічного обладнання, пристроїв з їх виготовлення

???

27.

Особливості призначення та проведення портретно-криміналістичної експертизи

28.

Класифікація ознак зовнішності людини (словесний портрет)

29.

Експертне ототожнення особи за фотозображенням (портретно- криміналістична експертиза)

30.

Поняття і можливості криміналістичної фоноскопії

31.

Поняття, можливості і методи судової одорології

32.

Призначення й джерела інформаційно-довідкового забезпечення розслідування злочинів

.

33.

Оперативно-довідкові обліки. Розшукові обліки. Криміналістичні обліки, колекції і картотеки

Розділ 3

1.

Поняття і завдання криміналістичної тактики, її джерела та співвідношення з кримінальним процесом

2.

Тактичний прийом як центральний елемент криміналістичної тактики

3-4.

Система тактичних прийомів. Тактичні комбінації і тактичні операції

5.

Тактика слідчих дій: процесуальна регламентація, тактичні правила і прийоми, етапи проведення

6.

Загальні засади організації розслідування

7.

Планування розслідування по кримінальній справі в цілому, тактичних операцій і окремих слідчих дій

8.

Поняття, сутність і форми взаємодії слідчого з оперативними підрозділами

9.

Форми і методи використання допомоги громадськості та ЗМІ

10, 11, 12.

Поняття, види і значення НСРД, використання результатів НСРД

13.

Поняття слідчого огляду, його види

14.

Сутність, мета і завдання огляду місця події

15.

Підготовка до огляду місця події, його стадії, методи і прийоми

16.

Тактика огляду трупа на місці його знаходження

17.

Огляд предметів і документів

18.

Тактика слідчого огляду живої особи (освідування)

19.Фіксація ходу і результатів огляду

Основними способами фіксації результатів огляду місця події є складання протоколу, планів (схематичних чи масштабних), фотозйомка, що ілюструють місце події, його окремі вузли, сліди, речові докази

20.

Поняття, форми і завдання слідчого експерименту

21.

Фіксація ходу і результатів слідчого експерименту

22.

Поняття і завдання обшуку, його види та учасники

23, 24, 25.

Тактика проведення обшуку у приміщеннях, на відкритій місцевості. Підготовка, тактичні і психологічні прийоми

26.

Тактика проведення особистого і групового обшуку

27.

Особливості фіксації результатів обшуку

28.

Поняття, значення і види допиту

29.

Психологічний процес формування показань

30.

Підготовка до допиту

31.

Формування психологічного контакту з допитуваним

32.

Тактичні прийоми допиту і фактори їх вибору та застосування

33.

Тактичні особливості допиту свідків

34.

Деякі нетрадиційні методи отримання показань, їх значення і правова оцінка

35.

Фіксація ходу і результатів допиту

36.

Поняття,завдання, види і об’єкти пред’явлення для впізнання

37.

Підготовка і тактичні правила предявлення для впізнання живих осіб, трупів, предметів та інших обєктів

38.

Пред'явлення для впізнання об'єктів за фотографіями (відео- чи кінозображення)

39.

Тактика пред’явлення особи для впізнання з використанням поза візуального спостереження

 

40.Фіксація і оформлення пред’явлення для впізнання

Про пред'явлення для впізнання. складається протокол, в якому відображаються хід і результати слідчої дії. Фіксація об'єкта пред'явлення для впізнання може бути зроблена за допомогою фотографування, кінозйомки і відеозапису (ст. 231 КПК).

У випадках, передбачених ст. 232 КПК України, виникає можливість проведення пред’явлення для впізнання у режимі видеоконференції.

41.Поняття спеціальних знань та форми їх використання в розслідуванні злочинів

У розслідуванні злочинів суттєві для справи факти встановлюються за допомогою: а) безпосереднього сприйняття; б) дослідження їх прихованих властивостей і взаємозв’язків. Останнє потребує застосування спеціальних знань.

Спеціальні знання – це знання, що здобуті шляхом спеціальної (професійної) освіти і практичного досвіду. Такі знання можуть застосовуватися в різних формах шляхом:

1) отримання довідок і консультацій знаючих осіб;

2) залучення спеціалістів до участі у слідчій (розшуковій) дії (ст. 71 КПК);

3) ревізії;

4) проведення медичного освідування особи;

5) судової експертизи (ст. 242-243 КПК)

42.

Застосування спеціальних знань при підготовці і проведенні слідчих дій

43.

Завдання судових експертиз, їх їначення і класифікація

44.

Система судово-експертних установ України

45, 46,47.

Підготовка, призначення і проведення судових експертиз. Оцінка висновку експерта

48.

Тактика НСРД, пов’язаних із втручанням у приватне спілкування

Розділ 4

1.

Поняття методики розслідування, її завдання

2-3.

Зміст методики розслідування: загальні положення та окремі методики. Класифікація окремих методик та принципи їх побудови

4.

Криміналістична характеристика окремих категорій злочинів : поняття, елементи, значення для розслідування

5.

Обставини, що підлягають встановленню: їх визначення, зміст і значення

6.

Типові слідчі ситуації, тактичні завдання, засоби їх вирішення

.

7.

Етапи розслідування

8.

Тактичні особливості СРД і тактичних операцій

9.

Принципи побудови окремих методик та їх класифікація

10.

Криміналістична класифікація і характеристика вбивств

11.

Обставини, що підлягають встановленню у справах про вбивства

12.

Вихідні слідчі ситуації, тактичні завдання і напрямки розслідування вбивств

13.

Початковий етап розслідування в ситуації виявлення трупа

14.

Початковий етап розслідування вбивств в ситуації раптового зникнення певної особи

15.

Типові слідчі ситуації і вирішення завдань на подальшому етапі розслідування вбивств

16.

Особливості розслідування вбивств на замовлення

17.

Особливості розслідування вбивств на сексуальному грунті

18.особливості розслідування вбивств вчинених з корисливих мотивів

19.

Особливості розслідування вбивств новонародженої дитини

20.

Особливості розслідування замаскованих вбивств

21.

Розслідування раніше нерозкритих вбивств

22-23.

Обставини, що підлягають встановленню і доказуванню у справах про згвалтування, типові слідчі ситуації та версії

23-24.

Типові слідчі ситуації і тактика проведення окремих слідчих дій при розслідуванні згвалтувань

25.

Особливості розслідування інших статевих злочинів

26.

Криміналістична класифікація і характеристика крадіжок

27.

Типові ситуації, версії та завдання на початковому і подальшому етапах розслідування крадіжок

28.

Особливості розслідування квартирних крадіжок

29.

Особливості розслідування кишенькових крадіжок

30.

Особливості розслідування крадіжок предметів мистецтва

31.

Поняття корисливо-насильницьких злочинів та їх криміналістична характеристика

32.

Криміналістична характеристика нападів з корисливих мотивів

33-34.

Вихідні типові слідчі ситуації, версії, тактичні завдання при розслідуванні нападів з корисливих мотивів

35.

Завдання подальшого етапу розслідування нападів з корисливих мотивів

36.

Криміналістична характеристика вимагання

37.

Типові слідчі ситуації, тактичні завдання і засоби їх вирішення на початковому етапі розслідування вимагань

38.

Особливості розслідування вимагань, пов’язаних з викраденням певної особи

39.

Завдання подальшого розслідування вимагань

40.

Особливості тактики проведення окремих слідчих дій

41.

Класифікація і криміналістична харатеристика шахрайства

42.

Типові слідчі ситуації, завдання та засоби їх вирішення на початковому етапі розслідування шахрайства

43.

Наступний етап розслідування шахрайства

44.

Криміналістична класифікація і характеристика злочинів у сфері службової діяльності

45.

Особливості розслідування умисних порушень службовою особою своїх повноважень

46.

Особливості розслідування службової недбалості

47.

Особливості розслідування хабарництва

48.

Загальна криміналістична характеристика розкрадань, вчинених шляхом привласнення, розтрати або зловживання служюовим становищем

49-50.

Типові слідчі ситуації, слідчі версії, тактичні завдання при розслідуванні розкрадань, вчинених шляхом привласнення, розтрати або зловживання службовим становищем на початковому етапі розслідування

51.

Тактичні особливості провадження слідчих дій та використання спеціальних знань при розслідуванні розкрадань

52.

Загальна характеристика і криміналістична класифікація злочинів у сфері господарської діяльності

53.

Особливості розслідування шахрайства у сфері економіки

54.

Особливості розслідування злочинів у сфері банківської діяльності

55.

Особливості розслідування податкових злочинів

56. 1. До злочинів, пов’язаних із незаконним використанням бюджетних коштів, слід відносити злочини, вчинені при складанні, розгляді, затвердженні й виконанні бюджетів Кабінетом Міністрів України, Верховною Радою України, Урядом АР Крим, органами державної влади та місцевого самоврядування, а також при здійсненні ними контролю за виконанням бюджету, використанні на підприємствах, установах і організаціях асигнувань, виділених їм з відповідного бюджету.

Ці злочини пов’язані із:

порушенням законодавства про бюджетну систему та виданням нормативно-правових або розпорядчих актів, які змінюють доходи та видатки бюджету всупереч встановленому законом порядку;

• привласненням, розтратою або заволодінням фінансовими ресурсами шляхом зловживання службовим становищем, шахрайства, де предметом посягання є бюджетні кошти чи державне майно;

• службовою діяльністю посадових осіб державних установ, що завдали істотної шкоди державним, громадським інтересам або інтересам юридичних осіб при виконанні чи невиконанні своїх службових обов’язків, де предметом посягання є бюджетні кошти.

57.

Особливості розслідування незаконних дій у сфері підприємництва, виробництва і торгівлі

58.

Класифікація і криміналістична характеристика контрабанди

59.

Вихідні слідчі ситуації, версії, тактичні завдання та засоби їх вирішення при розслідуванні конрабанди

60.

Подальше розслідування контрабанди

61, 62, 63.

Розслідування злочинів з наркотиками

64.

Криміналістична характеристика кримінальних пожеж

65.

Вихідні слідчі ситуації, версії, тактичні завдання при розслідуванні кримінальних пожеж . Первісні слідчі дії.

66.

Наступний етап розслідування пожеж

67, 68, 69, 70

Проти безпеки виробництва

71.

Криміналістична класифікація і характеристика дорожньо-транспортних подій. Обставини, що підлягають встановленню

.

72.

Типові слідчі ситуації та організація початкового етапу розслідування ДТП

73.

Слідчі завдання та засоби їх вирішення на подальшому етапі розслідування ДТП

74.

Криміналістична класифікація і характеристика екологічних злочинів

75.

Особливості порушення кримінальної справи, слідчі ситуації, версії і завдання при розслідуванні злочинів проти довкілля

76.

Типові слідчі ситуації, версії і тактичні завдання при розслідуванні злочинів проти довкілля

77.

Тактичні особливості провадження слідчих дій при розслідуванні екологічних злочинів

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Криміналістика — це наука, яка дійсно знаходиться на передньому краї боротьби зі злочинністю. Криміналістична техніка це важливий розділ криміналістики, що виник у результаті впровадження досягнень природничо-технічних наук у практику боротьби зі злочинністю

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

К данному материалу относятся разделы:

Поняття, завдання, обєкт, предмет криміналістики

Система криміналістики

Методи криміналістики

Криміналістика в системі наукових знань

Поняття, обєкти, види форми та субєкти криміналістичної ідентифікаціїї

Індетифікаційні ознаки та їх класифікація

Поняття і завдання криміналістичної діагностики

Поняття, значення та класифікація криміналістичних версій

Поняття, завдання та значення кримінастичного моделювання

Поняття і напрямки криміналістичного прогнозування в розслідуванні злочинів

Поняття, значення, методи і засоби криміналістичної профілактики

Поняття, завдання і галузі криміналістичної техніки

Техніко-криміналістичні засоби: види і призначення

Науково-технічні методи і прийоми збирання доказів, їх попереднього й експертного дослідження

Поняття судової фотографії і відеозапису та їх застосування у розслідуванні злочинів

Обєкти, методи і прийоми фотографування при виконанні слідчих дій

Поняття та значення судово-дослідницької фотографії

Особливості судового відеозапису. Процесуальне оформлення застосування фотографії і відеозапису

Особливості призначення та проведення криміналістичної експертизи фотографій і відеоматеріалів

Поняттята значення трасології в розслідуванні злочинів

Поняття сліду в трасології. Механізм слідоутворення. Класифікація слідів

Виявлення, фіксація і вилучення слідів рук. Сутність дактилоскопічної експертизи

Сліди людини, Сліди знарядь злому, інструментів і транспортних засобів: виявлення, огляд, фіксація

Поняття, завдання та об’єкти криміналістичного зброєзнарства. Види зброї, що застосовується у злочинній діяльності

Поняття і завдання судової балістики. Об’єкти дослідження

Класифікація вогнепальної зброї, види боєприпасів, сліди дії

Слідчий огляд зброї та слідів її дії. Встановлення обставин її застосування

Особливості проведення та призначення судово-балістичної експертизи

Поняття і завдання криміналістичного документознавства

Загальні правила огляду і вивчення документа

Змістовні і авторські особлибості письма. Дослідження почерку виконавця

Ідентифікаційні ознаки письма

Поняття і завдання техніко-криміналістичного дослідження документів

Типові способи і ознаки підробки відбитків печаток (штампів)

Особливості огляду і дослідження електронних документів та технічного обладнання, пристроїв з їх виготовлення

Особливості призначення та проведення портретно-криміналістичної експертизи

Класифікація ознак зовнішності людини (словесний портрет)

Експертне ототожнення особи за фотозображенням (портретно- криміналістична експертиза)

Поняття і можливості криміналістичної фоноскопії

Поняття, можливості і методи судової одорології

Призначення й джерела інформаційно-довідкового забезпечення розслідування злочинів

Оперативно-довідкові обліки. Розшукові обліки. Криміналістичні обліки, колекції і картотеки

Поняття і завдання криміналістичної тактики, її джерела та співвідношення з кримінальним процесом

Тактичний прийом як центральний елемент криміналістичної тактики

Система тактичних прийомів. Тактичні комбінації і тактичні операції

Тактика слідчих дій: процесуальна регламентація, тактичні правила і прийоми, етапи проведення

Загальні засади організації розслідування

Планування розслідування по кримінальній справі в цілому, тактичних операцій і окремих слідчих дій

Поняття, сутність і форми взаємодії слідчого з оперативними підрозділами

Форми і методи використання допомоги громадськості та ЗМІ

Поняття, види і значення НСРД, використання результатів НСРД

Поняття слідчого огляду, його види

Сутність, мета і завдання огляду місця події

Підготовка до огляду місця події, його стадії, методи і прийоми

Тактика огляду трупа на місці його знаходження

Огляд предметів і документів

Тактика слідчого огляду живої особи (освідування)

Поняття, форми і завдання слідчого експерименту

Фіксація ходу і результатів слідчого експерименту

Поняття і завдання обшуку, його види та учасники

Тактика проведення обшуку у приміщеннях, на відкритій місцевості. Підготовка, тактичні і психологічні прийоми

Тактика проведення особистого і групового обшуку

Особливості фіксації результатів обшуку

Поняття, значення і види допиту

Психологічний процес формування показань

Підготовка до допиту

Формування психологічного контакту з допитуваним

Тактичні прийоми допиту і фактори їх вибору та застосування

Тактичні особливості допиту свідків

Деякі нетрадиційні методи отримання показань, їх значення і правова оцінка

Фіксація ходу і результатів допиту

Поняття,завдання, види і об’єкти пред’явлення для впізнання

Підготовка і тактичні правила предявлення для впізнання живих осіб, трупів, предметів та інших обєктів

Пред'явлення для впізнання об'єктів за фотографіями (відео- чи кінозображення)

Тактика пред’явлення особи для впізнання з використанням поза візуального спостереження

Застосування спеціальних знань при підготовці і проведенні слідчих дій

Завдання судових експертиз, їх їначення і класифікація

Система судово-експертних установ України

Підготовка, призначення і проведення судових експертиз. Оцінка висновку експерта

Тактика НСРД, пов’язаних із втручанням у приватне спілкування

Поняття методики розслідування, її завдання

Зміст методики розслідування: загальні положення та окремі методики. Класифікація окремих методик та принципи їх побудови

Криміналістична характеристика окремих категорій злочинів : поняття, елементи, значення для розслідування

Обставини, що підлягають встановленню: їх визначення, зміст і значення

Типові слідчі ситуації, тактичні завдання, засоби їх вирішення

Етапи розслідування

Тактичні особливості СРД і тактичних операцій

Принципи побудови окремих методик та їх класифікація

Криміналістична класифікація і характеристика вбивств

Обставини, що підлягають встановленню у справах про вбивства

Вихідні слідчі ситуації, тактичні завдання і напрямки розслідування вбивств

Початковий етап розслідування в ситуації виявлення трупа

Початковий етап розслідування вбивств в ситуації раптового зникнення певної особи

Типові слідчі ситуації і вирішення завдань на подальшому етапі розслідування вбивств

Особливості розслідування вбивств на замовлення

Особливості розслідування вбивств на сексуальному грунті

Особливості розслідування вбивств новонародженої дитини

Особливості розслідування замаскованих вбивств

Розслідування раніше нерозкритих вбивств

Обставини, що підлягають встановленню і доказуванню у справах про згвалтування, типові слідчі ситуації та версії

Типові слідчі ситуації і тактика проведення окремих слідчих дій при розслідуванні згвалтувань

Особливості розслідування інших статевих злочинів

Криміналістична класифікація і характеристика крадіжок

Типові ситуації, версії та завдання на початковому і подальшому етапах розслідування крадіжок

Особливості розслідування квартирних крадіжок

Особливості розслідування кишенькових крадіжок

Особливості розслідування крадіжок предметів мистецтва

Поняття корисливо-насильницьких злочинів та їх криміналістична характеристика

Криміналістична характеристика нападів з корисливих мотивів

Вихідні типові слідчі ситуації, версії, тактичні завдання при розслідуванні нападів з корисливих мотивів

Завдання подальшого етапу розслідування нападів з корисливих мотивів

Криміналістична характеристика вимагання

Типові слідчі ситуації, тактичні завдання і засоби їх вирішення на початковому етапі розслідування вимагань

Особливості розслідування вимагань, пов’язаних з викраденням певної особи

Завдання подальшого розслідування вимагань

Особливості тактики проведення окремих слідчих дій

Класифікація і криміналістична харатеристика шахрайства

Типові слідчі ситуації, завдання та засоби їх вирішення на початковому етапі розслідування шахрайства

Наступний етап розслідування шахрайства

Криміналістична класифікація і характеристика злочинів у сфері службової діяльності

Особливості розслідування умисних порушень службовою особою своїх повноважень

Особливості розслідування службової недбалості

Особливості розслідування хабарництва

Загальна криміналістична характеристика розкрадань, вчинених шляхом привласнення, розтрати або зловживання служюовим становищем

Типові слідчі ситуації, слідчі версії, тактичні завдання при розслідуванні розкрадань, вчинених шляхом привласнення, розтрати або зловживання службовим становищем на початковому етапі розслідування

Тактичні особливості провадження слідчих дій та використання спеціальних знань при розслідуванні розкрадань

Загальна характеристика і криміналістична класифікація злочинів у сфері господарської діяльності

Особливості розслідування шахрайства у сфері економіки

Особливості розслідування злочинів у сфері банківської діяльності

Особливості розслідування податкових злочинів

Особливості розслідування незаконних дій у сфері підприємництва, виробництва і торгівлі

Класифікація і криміналістична характеристика контрабанди

Вихідні слідчі ситуації, версії, тактичні завдання та засоби їх вирішення при розслідуванні конрабанди

Подальше розслідування контрабанди

Розслідування злочинів з наркотиками

Криміналістична характеристика кримінальних пожеж

Вихідні слідчі ситуації, версії, тактичні завдання при розслідуванні кримінальних пожеж . Первісні слідчі дії.

Наступний етап розслідування пожеж

Проти безпеки виробництва

Криміналістична класифікація і характеристика дорожньо-транспортних подій. Обставини, що підлягають встановленню

Типові слідчі ситуації та організація початкового етапу розслідування ДТП

Слідчі завдання та засоби їх вирішення на подальшому етапі розслідування ДТП

Криміналістична класифікація і характеристика екологічних злочинів

Особливості порушення кримінальної справи, слідчі ситуації, версії і завдання при розслідуванні злочинів проти довкілля

Типові слідчі ситуації, версії і тактичні завдання при розслідуванні злочинів проти довкілля

Тактичні особливості провадження слідчих дій при розслідуванні екологічних злочинів

Похожие материалы:

Ситуационные задачи

Для решения ситуационных задач по микробиологической диагностике необходимы знания по морфологии, физиологии, антигенному строению патогенных микроорганизмов, а также некоторые особенности патогенеза вызываемых ими заболеваний.

Бюджетний дефіцит

Сутність дефіциту бюджету та причини його виникнення. Основні концепції збалансованості бюджету. Методи фінансування бюджетного дефіциту

Проектирование пищевых продуктов

Лекции по проектированию пищевых продуктов. Требования к сырью при создании функциональных пищевых продуктов. Специфические понятия, термины и определения при проектировании пищевых продуктов. Современная классификация пищевых продуктов. Основные этапы при проектировании пищевых продуктов. Разработка промышленной технологии

Лекарственная болезнь.классификация. Токсические реакции,идиосинкразия,суперинфекция.

Лекарственная болезнь – это такое поражение организма, которое, как правило, развивается вследствие патологической реакции на те или другие лекарственные средства, применяемые больному в лечебных целях.

Геохимия

Вся геохимия - вопросы и ответы на них на экзамен, тесты, зачет. Геохимия - это наука, которая изучает строение атома. Основателем был Вернадский Владимир Иванович.

Сохранить?

Пропустить...

Введите код

Ok