Тестові завдання до екзамену з навчальної дисципліни «Професійна психологія»

Тестові завдання до екзамену

з навчальної дисципліни «Професійна психологія»

1. Назвіть два різні підходи до розуміння природи соціального конфлікту:

1. позитивний і негативний

2. песимістичний і оптимістичний

3. відкритий і латентний

4. класовий і безкласовий

2. Що не може бути предметом конфлікту?

1. Ресурс

2. Статус

3. Духовні цінності

4. Емоції

3. Рівні теорії потреб А.Маслоу, крім:

1. Потреба в пошані

2. Фізіологічні

3. Соціальні потреби

4. Комунікативні потреби

5. Потреби у безпеці і захищеності

6. Потреби самовираження

4. Конфлікт – це (від лат. conflictus — зіткнення) — зіткнення протилежно направлених цілей, інтересів, позицій, думок і поглядів опонентів або суб'єктів взаємодії

5. Динамічний процес управління поведінкою людини, спрямований на підвищення її активності при реалізації планів:

1. Планування

2. Організація

3. Мотивація

4. Контроль

6. Типи соціальних конфліктів, крім:

1. Внутрішньо особистісні

2. Міжособистісні

3. Міждержавні

4. Міжгрупові

5. Між особою і групою

7. Елементи характеристики суб'єктів конфлікту, крім:

1. Кількісний склад

2. Якісний склад

3. Рівень організації

4. Об'єм ресурсів

5. Освіта.

8. Приклади об’єктивних чинників, які можуть сприяти виникненню конфлікту:

1. підвищена конфліктність індивіда

2. дефіцит товарів

3. низька кваліфікація працівника

4. здорожчання хліба на фоні соціально-економічної кризи

9. Основні сфери внутрішньої структури особистості, які найбільше впливають на процес виникнення конфлікту:

1. мотиваційна,

2. когнітивна

3. ціннісна

4. конативна

5. інтуїтивна

10. Конфлікт між бажанням і обов’язком, між моральними принципами і особистими прагненнями, між прагненням діяти за бажанням і вимогами навколишнього середовища -

1. Мотиваційний конфлікт

2. Етичний конфлікт

3. Конфлікт нереалізованого бажання

4. Рольовий конфлікт

5. Адаптаційний конфлікт

6. Конфлікт неадекватної самооцінки

11. Психічний стан людини, який викликається непереборними об'єктивними труднощами, що виникають на шляху до досягнення мети або вирішення завдання -

1. Стрес

2. Фрустрація

3. Невроз

4. Невротичний конфлікт

12. Що таке сублімація ?

1. зміна домагань відносно об'єкту, що викликав внутрішню проблему;

2. переведення психічної енергії в інші сфери діяльності - заняття творчістю, спортом, музикою і ін.;

3. придушення відчуттів, устремлінь, бажань.

13. Який з приведених висловів є варіантом волюнтаристського рішення?

1. Головне це рішення.

2. Мета виправдовує засоби

3. Врахування мети і засобів

14. Що представляє найбільшу небезпеку для позитивної діяльності організації?

1. Компроміс.

2. Конфронтація.

3. Співпраця.

4. Суперництво.

5. Консенсус.

15. «М'якою» формою участі третьої сторони у вирішенні конфліктів є _медітація

16. Структура процесу управління включає наступні компоненти:

1. організація, стратифікація, мотивація і контроль

2. управлінська майстерність, стратегія і тактика

3. планування, організація, мотивація і контроль.

4. суб’єкт, об’єкт, взаємодія

17. Державне управління це –

1. діяльність держави з практичної реалізації законів суспільного розвитку, організації суспільних відносин з метою забезпечення державних інтересів і державної політики.

2. система взаємодії між об’єктами державного управління у сфері державної політики

3. система заходів держави, спрямованих на інтеграцію зусиль усіх соціальних інститутів

18. Виражаються поняттям «хочу»:

1. самооцінка

2. цінності

3. мотиви

4. інше

19. У будь-якій організації за самою природою її функціонування закладені два типи влади, які певною мірою суперечать одна одній:

1. влада на основі положення в ієрархії і влада на основі професійного знання

2. влада на основі харизми і влада на основі професійного знання

3. влада багатих і влада бідних

20. Трудовий конфлікт, викликаний недоліками виробничого характеру

1. обєктивний

2. субєктивний

3. обєкивно-субєктивний

21. Стан, при якому групові норми, шаблони колективних дій в тій чи іншій мірі приходять у невідповідність з новими потребами

1. конфронтація.

2. дезорганізація,

3. незгода,

4. напруженість

22.Міжособистісний конфлікт – це:

1. результат ситуації, у якій потреби, цілі, уявлення одного індивіда вступають у суперечність з потребами, цілями і уявленнями іншого

2. суперечність між мотивами і цілями однієї людини

3. конфлікт між соціальними спільнотами з приводу інтересів, цінностей і ресурсів

23.Автор оптимістичного підходу до розуміння природи соціального конфлікту -

1. Томас Гоббс

2. Жан-Жак Руссо

3. Зигмунд Фрейд

4. Платон

24. Основними формами вирішення організаційно-управлінських конфліктів є:

1. переговори, посередництво і арбітраж

2. співробітництво і конфронтація

3. уникнення, пристосування і компроміс

25. Стратегія вирішення конфлікту, яку можна охарактеризувати наступною фразою: «Той правий, у кого більше прав» -

1. співробітництво,

2. суперництво,

3. уникнення (ухилення),

4. пристосування,

5. компроміс.

26. Об'єктивні причини міжособистісних конфліктів…

1 не залежать від волі і свідомості людей

2 зумовлені індивідуально-особистісними якостями людини

27. Жорстка» форма участі третьої сторони у вирішенні конфліктів це – _____________

28. Підберіть приклад до механізму психологічного захисту раціоналізація:

1. «Забути про все»

2. «Все заперечувати»

3. «Якщо до іншого йде наречена, то невідомо кому повезло».

4. «Суб'єкт, який не сприймається в одній групі, шукає себе в іншій».

5. «Не згадувати ситуацію, в якій отримав фіаско».

29. Структура внутрішнього світу людини включає такі елементи:

1. мотиви,

2. цінності

3. самооцінку

4. мозок

30. Вид діяльності, який передбачає виконання наступних етапів: постановка цілей і завдань; складання програми дій; виявлення необхідних ресурсів і їх джерел; визначення безпосередніх виконавців і доведення планів до них.

1. Планування

2. Організація

3. Мотивація

4. Контроль

31. Конфлікт, викликаний розбіжністю домагань і оцінкою своїх можливостей - це:

1. Мотиваційний конфлікт

2. Етичний конфлікт

3. Конфлікт нереалізованого бажання

4. Рольовий конфлікт

5. Адаптаційний конфлікт

6. Конфлікт неадекватної самооцінки

32. Скільки рівнів виділяють у соціальній напруженості? ____

33. Стилі поведінки сторін у конфлікті, крім:

1. Співпраця

2. Кооперація

3. Компроміс

4. Пристосування

5. Конфронтація

6. Уникнення

34. Розглядав конфлікт як причину дестабілізації суспільства, як соціальну аномалію, дисфункціональне, деструктивне і руйнівне явище -

1. Георг Зіммель

2. Толкотт Парсонс

3. Люіс Козер

4. Кенет Боулдінг

5. Ральф Дарендорф

35. Фази розвитку конфлікту, крім:

1. Латентний період.

2. Активний перебіг конфлікту.

3. Інцидент.

4. Прояв конфлікту.

5. Наслідки конфлікту.

36. Тимчасове припинення роботи працівниками з метою вирішення колективного трудового конфлікту ____________________

37. Найбільш ефективна стратегія поведінки в трудовому конфлікті

1. Співпраця

2. Компроміс

3. Пристосування

4. Конфронтація

5. Уникнення

38. Спосіб розв'язання трудового конфлікту, за якого сили противників явно не рівні або позиція однієї сторони виглядає переконливіше ______________

39. Вплив на поведінку людей через мотивацію__мотив____________

40. Причини виникнення конфліктів у сфері державного управління, крім:

1. ієрархічність структури управлінських статусів і ролей

2. нечітка організація структури влади

3. відсутність системи ротації кадрів

4. розбіжність думок суб'єктів управління

5. технології управлінської комунікації

6. неадекватність теорії управління

41. Автор песимістичного підходу до розуміння природи соціального конфлікту:

1. Томас Гоббс

2 Жан-Жак Руссо

3 Зигмунд Фрейд

4 Платон

42. Організаційно-трудова система, яка створюється індивідами або більш широкими спільнотами для задоволення соціальних потреб особистостей і групп_підприємство__

43. Можливі суб'єктивні чинники у міжособистісному конфлікті:

1. підвищена конфліктність та агресивність індивіда

2. дефіцит товарів

3. низька кваліфікація працівника

4. здорожчання хліба на фоні соціально-економічної кризи

5. інвалідність

44. Основні сфери

внутрішньої структури особистості, які найбільше впливають на процес виникнення конфлікту:

1. мотиваційна,

2. когнітивна

3. ціннісна

4. конативна

5. інтуїтивна

45. Трудовий конфлікт між двома працівниками підприємства —--колективний спір-

46. Які стратегії закладені в орієнтирі на результат конфлікту «односторонній виграш»?

1. співробітництво

2. суперництво

3. уникнення (ухилення)

4. пристосування

5. компроміс

47. Конфлікт між бажанням і обов’язком, між моральними принципами і особистими прагненнями, між прагненням діяти за бажанням і вимогами навколишнього середовища -

1. Мотиваційний конфлікт

2. Етичний конфлікт

3. Конфлікт нереалізованого бажання

4. Рольовий конфлікт

5. Адаптаційний конфлікт

6. Конфлікт неадекватної самооцінки

48. Один із методів розв'язання трудових конфліктів, який полягає в тому, що опоненти реалізують свої інтереси шляхом взаємних поступок____компроміс__

49. Основні області, що представляють причину конфлікту, крім:

1. Інтереси

2. Цінності

3. Інформація

4. Відносини

5. Структура

6. Настрої

7. Потреби

50. Фази розвитку конфлікту:

1. Латентний період.

2. Активний перебіг конфлікту.

3. Інцидент.

4. Прояв конфлікту.

5. Наслідки конфлікту.

53. Непрямі (другорядні) учасники конфлікту:

1. Підбурювачі.

2 Союзники.

3 Організатори

4 Судді.

5 Посередники.

54. Соціальна напруженість може проявлятись у таких формах соціальної дезадаптації:

1. Фізіологічній дезедаптації

2. Психофізіологічній дезадаптації

3. Моральній дезадаптації

4. Соціально-психологічній дезадаптації

5. Мотиваційній дезадаптації.

55. Структурні складові соціального конфлікту, крім:

1. Суб'єкти конфлікту

2. Взаємодія між суб'єктами конфлікту

3. Предмет конфлікту

4. Навколишнє середовища, в якому конфлікт виникає і розвивається.

5. Характеристика другорядних учасників.

56. Негативні функції конфлікту:

1. Функція розрядки політичної напруженості

2. Дестабілізуюча функція

3. Комунікативно-інформаційна функція

4. Функція розвитку суспільства

5. Політико-руйнівна функція.

57. Що може бути предметом конфлікту?

1. Ресурс

2. Статус

3. Владні повноваження

4. Духовні цінності

5. Економічні потреби.

58. Підберіть приклад до механізму психологічного захисту «витіснення»:

1. «Забути про все»

2. «Все заперечувати»

3. «Якщо до іншого іде наречена, то невідомо кому повезло».

4. «Суб'єкт, що не сприймається в одній групі, шукає себе в іншій».

5. «Не згадувати ситуацію, в якій отримав фіаско».

59. Стратегія, яку можна охарактеризувати наступною фразою: «Краще поганий мир, ніж хороша війна»

1. співробітництво,

2 суперництво

3 уникнення (ухилення),

4 пристосування,

5 компроміс.

60. Діяльність щодо створення, об'єднання і підтримки процесів, необхідних для реалізації планів

1. Планування –

2. Організація

3. Мотивація

4. Контроль

61. Соціальне управління” це:

1. сукупність скоординованих заходів, спрямованих на досягнення накреслених цілей організації

2. вплив на суспільство з метою його вдосконалення, збереження якісної специфіки і розвитку

3. управління персоналом в організації

62. Зачинатель науки управління в організації, який дав їй назву “науковий менеджмент”, тобто “наукове управління”.

1- Т.Парсонс

2-Е.Мейо

3- Ф.-В. Тейлор

4-Е.Фромм

63. Суб'єкт, що виконує управлінські функції; спеціаліст, який здійснює управлінську діяльність в економічних і виробничих структурах; особа, котра організовує конкретну роботу певної кількості працівників, керуючись сучасними методами

1- начальник

2-Керівник

3- Менеджер

64. “Організація” як категорія психології управління:

1. соціальна інституція (заклад, підприємство та ін.),

2. об'єднання людей, певна структура, в межах яких і може 6yти досягнута спільна для всіх мета;

3. процес і функція управління;

4. організація як внутрішня упорядкованість, узгодженість, взаємодія диференційованих частин цілого

5. усі названі

65. До психологічних методів психології управління належать:

1. психологічні методи вивчення особистості в системі управління;

2. соціально-психологічні методи вивчення

організації в структурі управління;

3. методи, спрямовані на розв'язання управлінських завдань та прийняття управлінських рішень

4. опитування і експеримент

66. сукупність своєрідних психологічних особливостей і властивостей людини, що характеризує людську неповторність і виявляється у рисах характеру, специфіці інтересів, якостей, здібностей, які відрізняють одну людину від іншої

1. Індивід

2. людина

3. особистість

4. Індивідуальність

67. Сутність людини, яка формується в результаті засвоєння нею суспільних форм свідомості та поведінки, суспільно-історичного досвіду людства

1.Індивід

2. людина

3. особистість

4. індивідуальність

68. родове поняття, що вказує на причетність істоти до вищого ступеня розвитку живої природи — гомо сапієнс

1.Індивід

2. людина

3. особистість

4. індивідуальність

69. Окрема людина, представник людського роду

1. Індивід

2. людина

3. особистість

4. індивідуальність

70. Природно зумовлена сукупність динамічних проявів психіки, протікання психічних процесів

1. темперамент

2. характер

3. здібності

4. – спрямованість

71. Сукупність стійких індивідуальних особливостей, які проявляються у спілкуванні, поведінці, діяльності, у ставленні до себе, оточення, професійного обов’язку

1.темперамент

2. характер

3. здібності

4. - спрямованість

72. Сукупність стійких мотивів, цілей, потреб, ідеалів, установок, переконань

1. темперамент

2. характер

3. здібності

4. – спрямованість

73. Тривале й систематичне вивчення одних і тих самих респондентів

1. панельне дослідження

2. лонгитюдне дослідження

3. кластерне

4.гендерне

74. Який метод не відноситься до методів опитування?

1. анкетування

2. соціометрія

3. інтерв’ю

4. експеримент

5. тести

75. Кореляційне дослідження —

1. Групове (дослідження у групі)

2. Вивчення природних зв’язків між змінними.

3. Статистична обробка і узагальнення даних

77. Контент-аналіз - це

1. аналіз тексту документів за часом написання, формою, статусом, джерелом інформації

2. кількісний аналіз, який полягає у виокремленні в тексті документа певних одиниць змісту для їх статистичного оброблення (розрахунок частоти вживання цих одиниць: термінів, оцінок тощо)

3. підходять обидві відповіді

78. Вплив на емоційну сферу людини; процес передавання емоційного стану від одного індивіда до іншого на психофізіологічному рівні контакту, крім власне смислового впливу, це:

1 . переконання

2.навіювання

3. наслідування

4. зараження

79. Вплив на свідомість особистості через звернення до її критичного судження:

1 . переконання

2.навіювання

3. наслідування

4. зараження

80. Процес впливу на психічну сферу людини, пов'язаний із зниженням свідомості та критичності сприймання

1.переконання

2.навіювання

3. наслідування

4. зараження

81. Типова для керівника (лідера) система методів і прийомів впливу на підлеглих, які він постійно використовує у своїй управлінській діяльності.

1. Технологія управлінн

2.Стиль керівництва

3.Авторитет

4.повноваження

82. Стиль керівництва, при якому керівник:всю владу і всю відповідальність за діяльність колективу бере на себе; досить детально цікавиться питаннями виробництва; не допускає в своєму колективі неформальних лідерівдосить жорстко слідкує за дотриманням трудової та виробничої дисципліни:

1. демократичний

2. автократичний

3. ліберальний

83. Стиль керівництва, при якому керівник у своїй діяльності постійно орієнтується на підлеглих, розподіляючи роботу і відповідальність серед членів колективу в залежності від рівня їхньої кваліфікації й досвіду, враховуючи при цьому схильність виконавців до виконання тієї чи іншої роботи.

1.ліберальний

2. демократичний

3. автократичний

84. Стиль керівництва, при якому керівник проявляє тенденцію попадати під вплив неформальних лідерів, і тому вирішення питань часто зводиться до задоволення бажань окремих членів колективу, які прагнуть настроїти керівника на прийняття рішень, що їх влаштовують;

1.ліберальний

2.демократичний

3.автократичний

85. Принцип "розділяй і володарюй" особливо яскраво

реалізується у стилі керівництва, гіпертрофованому до крайньої межі:

1.ліберальному

2.демократичному

3.автократичному

86. .Міра впливу однієї особи на іншу і добровільне підкорення останньої цьому впливу

1.технологія управління

2.стиль керівництва

3.авторитет

4.санкція

87. Основні фактори авторитету:

1.довіра, повага і любов.

2.страх і повага

3.любов і повага

88. Сукупність офіційно наданих прав і обов'язків з прийняття рішень і здійснення дій в інтересах організації:

1.авторитет

2.повноваження

3.технологія управління

4.стиль керівництва

5.авторитет

89. Влада, побудована не на логіці і давній традиції, а на силі особистих якостей або здібностей лідера:

1.харизматична

2.раціональна

3.традиційна

90. Приписний статус – це:

1. статус за місцем прописки 2.наданий суспільством незалежно від зусиль і заслуг 3.здобутий зусиллями самої людини

91. „Імідж” – це:

1.статус

2.престиж, репутація

3.рівень емоційного сприйняття оточенням

92. Розгалужена система різноманітних ланок (підрозділів, рівнів тощо), між якими формуються і підтримуються зв´язки, що забезпечують злагодженість, погодженість і високу продуктивність спільної праці– це:

1. спільна діяльність

2. організаційна структура управління

3.соціальна група

93. Усвідомлення індивідом, соціальною групою, народом свого обов'язку перед суспільством, людством, розгляд крізь призму цього обов'язку суті і значення своїх вчинків, діяльності, узгодження їх із обов'язками і завданнями, що виникають у зв'язку з потребами суспільного розвитку– це:

1.відповідальніст

2.совість

3.обов’язок

94. Здатність особистості здійснювати моральний самоконтроль, самостійно формулювати для себе моральні обов'язки, вимагати від себе їх виконання і здійснювати самооцінку вчинків – це:

1.відповідальність

2.совість

3.обов’язок

95. Організована група людей, об’єднаних соціально значущою метою і системою безпосередніх взаємовідносин у процесі праці це:

1.організація

2.трудовий колектив

3.підприємство

96. Типи груп в організації з точки зору офіційного оформлення:

1.формальні і неформальні

2.малі і великі

3.соціальні, асоціальні та антисоціальні

97.Тип організації з точки зору стилю управління, в основі якого лежить підтримка, захист і непомітне маніпулювання підлеглими

1.авторитарний

2.патерналістський

3.автократичний

4.демократичний

5.новаторський

98. Тип організації, в основі якого лежить стиль управління, методи впливу якого включають санкції, заохочення і покарання за результатами виконання роботи:

1.авторитарний

2.патерналістський

3.автократичний

4.демократичний

5.новаторський

99.Що є найважливішим компонентом мотиваційної сфери особистості керівника?

1. цілі;

2.потреби;

3. мотиви.

100. Які заходи слід застосовувати при рівні готовності співробітників «Некомпетентність+Немотивованість» ?

1. делегування повноважень, зворотній зв'язок і право на ризик

2. інструктування і контроль виконання

3. залучення до вироблення рішень, заохочення, допомога у подолання труднощів

4. наставництво, контроль виконання, аналіз результатів

101. Концепція маркетингу, яка полягає в тому, що споживачі надають перевагу широко розповсюдженим та доступним за ціною товарам – це:

1- концепція удосконалення товару

2 - концепція нарощення зусиль збуту

3 - концепція визначення потреб споживачів

4 - концепція удосконалення виробництва

102. Концепція маркетингу, яка полягає в тому, що споживачі не купуватимуть товари в достатній кількості, якщо фірма не докладе значних зусиль у сфері збуту товарів.

1 - концепція удосконалення товару

2 - концепція нарощення зусиль збуту

3 - концепція визначення потреб споживачів

4 - концепція удосконалення виробництва

103. Займається масовим виробництвом, масовим розподілом і масовим стимулюванням збуту одного товару (послуги), який потенційно потрібний практично усім покупцям

1 - цільовий маркетинг

2 - стратегія товарно-диференційованого маркетингу

3 - стратегія цільового маркетингу

4 - стратегія масового маркетингу

104. Стратегія маркетингу, при якій

продавець вивчає специфіку, вимоги і смак кожного окремого сегменту ринку, і розробляє товари і комплекси маркетингу з розрахунку на кожний з відібраних сегментів.

1 - цільовий маркетинг

2 - стратегія товарно-диференційованого маркетингу

3 - стратегія цільового маркетингу

4 - стратегія масового маркетингу

105. _Психологічні_______ критерії сегментації ринку зумовлені особливостями темпераменту, характеру споживачів, споживчих установок; стилем їх життя.

106. Оцінка певної групи споживачів (цільових ринкових сегментів), найважливіших характеристик продукту (послуги) на фоні схожих продуктів конкурентів - це:

1- популяризація продукту

2- позиціонування продукту

3- позиція продукту

107. Позитиви маркетингового кабінетного дослідження: 1 - невелика вартість; швидкість збору матеріалу; 2 - можливість використання декількох джерел інформації; 3- отримання інформації від незалежних джерел; 4- можливість з береження конфіденційності інормації

108. Маркетингове дослідження, яке проводиться з метою збору попередньої інформації, необхідної для кращого визначення проблем і припущень (гіпотез).

1- каузальне

2- описове

3- розвідувальне

109. Вимоги до маркетингового дослідження, крім:

1 - комплексний характер,

2- науковий підхід,

3- прозорість і доступність

4-використання усієї необхідної інформації,

5- документальна фіксація даних;

110. За поведінковим критерієм клієнтів ділять на групи залежно від їхніх:

1- знань,

2- відносин,

3- характеру використання товару і

4-реакції на цей товар

111. __Нефонкціональний________ попит зумовлений різними психологічними причинами: престижність фірми, яка виготовила річ, мода, бажання наслідувати модні взірці, прагнення виділитись серед інших, поліпшити свій імідж, покращити самопочуття (образ «Я»), компенсувати свої недоліки, пом'якшити комплекси неповноцінності за допомогою речей

112. Ефект споживчої поведінки, який полягає в тому, що товар купується не через необхідність, а через бажання бути як усі

1- ефект «ціна-якість»

2- ефект оберненої залежності

3 - ефект загального вагону

4- ефект Веблена

113. Чинники різних рівнів, які впливають на споживчу поведінку:

1- культурні чинники

, 2- соціальні чинники,

3- особистісні чинники,

4- психологічні чинники

114. ___Егрегор______ - ментальний конденсат», який породжують думки й емоції людей; сукупність загальних мислеформ людей

115. Інновації, які виникають в результаті внутрішніх трансформацій знань в тій чи іншій області, коли поява нових ідей і рішень не пов'язана зі зміною кон'юнктурою на ринку

1- екзогенні інновації

2- ендогенні інновації

3- інкрементальні інновації

4- радикальні інновації

116. Інновації, які кардинально змінюють стан речей в тій чи іншій області, а іноді відразу в багатьох сферах життєдіяльності людини.

1- екзогенні інновації

2- ендогенні інновації

3- інкрементальні інновації

4- радикальні інновації

117. До основних рис креативної особистості відносять здатність виявляти і виділяти «перспективні» для подальшої розробки ідеї. Це:

1- синтетична здатність;

2-аналітична здатність;

3-контекстуально-практична здатність

118. До видів особистісної інноваційності відносять:

1- когнітивну та сенсорну інноваційність;

2- вроджену і реалізовану інноваційність

3- психологічні барєри

119. Здатність суб'єкта приймати інноваційні рішення незалежно від впливу досвіду інших людей в процесі комунікації з ними. Це:

1- когнітивна інноваційність;

2- сенсорна інноваційність;

3- вроджена інноваційність;

4- реалізована інноваційність

120. __Психологічний барєр_____________ — наслідок невідповідності зовнішніх впливів (подразників) внутрішньому “Я” (інтересам, потребам, спрямованості особистості тощо), через що формується негативне ставлення до “подразників”, прагнення захиститися від нього.

121. Маркетинг – діяльність, спрямована на _створення попиту______ та досягнення цілей підприємства через максимальне задоволення потреб споживачів.

122. Концепція маркетингу, яка полягає в тому, що споживачі віддають перевагу товарам із найвищою якістю та надійними експлуатаційними характеристиками

1Концепція удосконалення товару

2 - Концепція нарощення зусиль збуту

3 - Концепція визначення потреб споживачів

4 - Концепція удосконалення виробництва

123. Концепція маркетингу, яка полягає в тому, що запорукою досягнення цілей підприємства є вивчення і задоволення потреб клієнтів ефективнішими і продуктивнішими методами, порівняно з конкурентами.

1 - Концепція удосконалення товару

2 - Концепція нарощення зусиль збуту

3 - Концепція визначення потреб споживачів

4 - Концепція удосконалення виробництва

124. Стратегія маркетингу, коли на ринок пропонується два або декілька товарів (послуг) з різними властивостями, з різним зовнішнім виглядом, різної якості, в різній розфасовці і т.п.

1 - Цільовий маркетинг

2 - Стратегія товарно-диференційованого маркетингу

3 - Стратегія цільового маркетингу

4 - Стратегія масового маркетингу

125. Цільовий маркетинг вимагає проведення трьох основних заходів, крім:

1- сегментація ринку,

2- організація продаж,

3-вибір цільових сегментів ринку,

4-позиціонування продукту

126. __Цинергетика______ – це кількісна наукова процедура, міждисциплінарний напрям у дослідженнях, який вивчає типи споживачів, їх поведінку та спосіб (стиль) життя; мотиви, інтереси, суспільне становище і життєві цінності людей,

127. Зусилля, скеровані на привернення уваги споживачів до вже існуючого продукту, формування іміджу продукту як такого, що має високу якість, надійність, престижність, економічність та інших позитивних характеристик – це:

1- Популяризація продукту

2- Позиціонування продукту

3- Позиція продукту

128. Маркетингове дослідження, яке проводиться для перевірки гіпотез щодо причинно-наслідкових зв'язків –

1- каузальне

2- описове

3- розвідувальне

129. __Сегментація ринку_______ – це розподіл споживачів на групи на підставі відмінностей в їхніх потребах, характеристиках та поведінці.

130. Головні чинники вибору цільових сегментів ринку:

1- розмір сегменту,

2- динаміка зміни сегменту,

3- структурна привабливість сегменту

131. __Поведінка______ споживача - психічна (емоційно-мислительна) та поведінкова діяльність індивіда з метою ухвалення рішень щодо придбання, споживання і розпорядження речами і послугами.

132. Ефект споживчої поведінки, який полягає в тому, що існує зворотна залежність кількості товару, що купується, від його ціни (чим більша ціна товару, тим меншу кількість товару купують) – це:

1- Ефект «ціна-якість»

2- Ефект оберненої залежності

3 - Ефект загального вагону

4- Ефект Веблена

133. Ефект споживчої поведінки, притаманний показовому демонстративному споживанню і пов'язаний з впливом ціни з акцентом на визнанні інших людей.

1- Ефект «ціна-якість»

2- Ефект оберненої залежності

3 - Ефект загального вагону

4- Ефект Веблена

134. Поведінкою споживачів керують чотири групи чинників:

1- потреби,

2- зовнішні чинники,

3- внутрішні чинники,

4- «інтегровані» чинники

135. Інновації, які виникають в результаті змін на ринку і потребують появи нових технологій та ідей –

1- ендогенні інновації

2- екзогенні інновації

3- інкрементальні інновації

4- радикальні інновації

136. Інновації - доповнення або доопрацювання вже існуючих технологій, моделей або інших інновацій.

1- екзогенні інновації

2- ендогенні інновації

3- інкрементальні інновації

4- радикальні інновації

137. До основних рис креативної особистості відносять здатність побачити проблему по-новому і подолати стереотипи повсякденної свідомості. Це:

1- синтетична здатність;

2-аналітична здатність;

3-контекстуально-практична здатність

138. До основних рис креативної особистості відносять здатність переконати інших у правильності, перспективності та цінності обраної ідеї Це:

1- синтетична здатність;

2-аналітична здатність;

3-контекстуально-практична здатність

139. Здатність сприймати нові ідеї і технології, а з іншого - їх осмислювати і творчо допрацьовувати.Це:

1- когнітивна інноваційність;

2- сенсорна інноваційність;

3- вроджена інноваційність;

4- реалізована інноваційність

140. Поведінкові прояви суб'єкта в контексті його участі в інноваційному процесі, які можуть бути піддані спостереженню – це:

1- когнітивна інноваційність;

2- сенсорна інноваційність;

3- вроджена інноваційність;

4- реалізована інноваційність

141. Мікроекономічна психологія враховує ____психологічний чинник_____________ в економічній поведінці

142. Заклав основу теоретичних уявлень про «економічну людину» як егоїстичного, раціонального, схильного до обміну індивіда:

1-А. Сміт;

2-Дж. Бентам,

3-Дж. Катона,

4-К. Маркс,

5-Дж. Кейнс

143. В країнах з малим доходом на душу населення купюри і монети, як правило, більшого розміру, чим в багатих країнах. Який механізм працює в цьому випадку ? _Компенсаторний___________________

144. Запропонував загальну модель економічної поведінки, що включає основні групи чинників:

1-А. Сміт;

2-Дж. Бентам,

3-Дж. Катона,

4-К. Маркс,

5-Дж. Кейнс

145. Цілі економічної поведінки:

1- виконання конкретних трудових функцій чи повноважень;

2 - досягнення певного рівня добробуту і якості життя;

3- досягнення вищого рівня кваліфікації,

4 - досягнення вищого адміністративного статусу;

5 - забезпечення особистої безпеки.

146. Компоненти «економічної поведінки»:

1 – емоційні;

2 – мотиваційні;

3- когнітивні;

4 – вольові,

5 – глоричні,

6 – гедоністичні,

7 – праксичні.

147. Якщо подія «А» для особи є більш привабливою за подію «В» в умовах 100% вірогідності, то та ж подія «А» має зберегти більшу привабливість за подію «В» в умовах однакової для обох невизначеності. Це аксіома:

1 - «жадібності»,

2 – заміщення,

3 – постійності

148. Нераціональність економічної поведінки пов”язана з:

1 – відмінністю мотивацій працівників і фірми;

2 – недостатністю інформації;

3 – прагненням уникнути підвищеного ризику;

4 – досвідом.

149. Зазначте три основні види мотивів займатися працею, крім:

1- бажання приносити користь суспільству, надавати допомогу іншим, уникання бути утриманцем;

2-отримання матеріальних благ для задоволення матеріальних і духовних потреб;

3-задоволення потреби в самоактуалізації, самовираженні, самореалізації;

4-уникнення покарання за ухилення від роботи.

150. Назвіть основні мотиви інвестування, крім:

1 - отримання доходу,

2-азарт,

3-ігровий мотив,

4- ризик,

5-скупість

151. У психологічному аспекті товар розглядається як уявлення споживача стосовно -__іміджу____ продукту.

152. В. Зомбарт виділяє основні типи капіталістичних підприємців: розбійники, _феодали__________ і бюрократи.

153. Основною умовою інвестування є:____прибуток__________

154. У сучасних підприємців окремі соціально-психологічні якості виражені особливо яскраво, крім:

1-самостійність, автономність;

2-підвищена відповідальність;

3-значна відчуженість від суспільства;

4-психологічна захищеність від соціального несхвалення;

155. Види підприємницьких ризиків, крім:

1-виробничий ризик,

2-інноваційний ризик,

3-комерційний ризик,

4- фінансовий ризик,

5-технічний ризик,

6-ринковий ризик,

7-побутовий ризик

156. У бізнес-плані сформульована сутність ___підприємницької ідеї________, засоби її реалізації, а також окупності та приросту майбутнього вкладення капіталу (цінностей), де обумовлено ринкові, товарні, виробничі, організаційні, фінансові, управлінські та інші аспекти, можливі ризики, результати, наслідки та перспективи.

157. За Р. Лінном «існує __позитивна_______ залежність (кореляція) між ціннісною оцінкою грошей і економічним зростанням країни (чим більше економічне зростання, тим більша цінність грошей в очах людей);

158. За Р. Лінном «існує _негативна________ кореляція між цінністю грошей і доходом на душу населення (чим більший дохід на душу населення, тим менша цінність грошей).

159. Дві концепції походження грошей:

1 – раціоналістична й еволюційна;

2 – революційна та еволюційна;

3 – гумані стична та егоїстична

160. Стимули збільшення заробітку:

1 – економічні,

2 – психологічні,

3 – статусні;

4 – організаційні

161. Макроекономічна психологія враховує вплив людини_________ на економічну поведінку

16. Структура процесу управління включає наступні компоненти:

1. організація, стратифікація, мотивація і контроль

2. управлінська майстерність, стратегія і тактика

3. планування, організація, мотивація і контроль.

4. суб’єкт, об’єкт, взаємодія

17. Державне управління це –

1. діяльність держави з практичної реалізації законів суспільного розвитку, організації суспільних відносин з метою забезпечення державних інтересів і державної політики.

2. система взаємодії між об’єктами державного управління у сфері державної політики

3. система заходів держави, спрямованих на інтеграцію зусиль усіх соціальних інститутів

18. Виражаються поняттям «хочу»:

1. самооцінка

2. цінності

3. мотиви

4. інше

1.

19. У будь-якій організації за самою природою її функціонування закладені два типи влади, які певною мірою суперечать одна одній:

1. влада на основі положення в ієрархії і влада на основі професійного знання

2. влада на основі харизми і влада на основі професійного знання

3. влада багатих і влада бідних

20. Трудовий конфлікт, викликаний недоліками виробничого характеру

1. обєктивний

2. субєктивний

3. обєкивно-субєктивний

21. Стан, при якому групові норми, шаблони колективних дій в тій чи іншій мірі приходять у невідповідність з новими потребами

1. конфронтація

2. дезорганізація,

3. незгода,

4. напруженість

22.Міжособистісний конфлікт – це:

1. результат ситуації, у якій потреби, цілі, уявлення одного індивіда вступають у суперечність з потребами, цілями і уявленнями іншого

2. суперечність між мотивами і цілями однієї людини

3. конфлікт між соціальними спільнотами з приводу інтересів, цінностей і ресурсів

23.Автор оптимістичного підходу до розуміння природи соціального конфлікту -

1. Томас Гоббс

2. Жан-Жак Руссо

3. Зигмунд Фрейд

4. Платон

24. Основними формами вирішення організаційно-управлінських конфліктів є:

1. переговори, посередництво і арбітраж

2. співробітництво і конфронтація

3. уникнення, пристосування і компроміс

25. Стратегія вирішення конфлікту, яку можна охарактеризувати наступною фразою: «Той правий, у кого більше прав» -

1. співробітництво,

2. суперництво,

3. уникнення (ухилення),

4. пристосування,

5. компроміс.

26. Об'єктивні причини міжособистісних конфліктів…

1 не залежать від волі і свідомості людей

2 зумовлені індивідуально-особистісними якостями людини

27. Жорстка» форма участі третьої сторони у вирішенні конфліктів це – _____________

28. Підберіть приклад до механізму психологічного захисту раціоналізація:

1. «Забути про все»

2. «Все заперечувати»

3. «Якщо до іншого йде наречена, то невідомо кому повезло».

4. «Суб'єкт, який не сприймається в одній групі, шукає себе в іншій».

5. «Не згадувати ситуацію, в якій отримав фіаско».

29. Структура внутрішнього світу людини включає такі елементи:

1. мотиви,

2. цінності

3. самооцінку

4. мозок

30. Вид діяльності, який передбачає виконання наступних етапів: постановка цілей і завдань; складання програми дій; виявлення необхідних ресурсів і їх джерел; визначення безпосередніх виконавців і доведення планів до них.

1. Планування

2. Організація

3. Мотивація

4. Контроль

31. Конфлікт, викликаний розбіжністю домагань і оцінкою своїх можливостей - це:

1. Мотиваційний конфлікт

2. Етичний конфлікт

3. Конфлікт нереалізованого бажання

4. Рольовий конфлікт

5. Адаптаційний конфлікт

6. Конфлікт неадекватної самооцінки

32. Скільки рівнів виділяють у соціальній напруженості? ____

33. Стилі поведінки сторін у конфлікті, крім:

1. Співпраця

2. Кооперація

3. Компроміс

4. Пристосування

5. Конфронтація

6. Уникнення

34. Розглядав конфлікт як причину дестабілізації суспільства, як соціальну аномалію, дисфункціональне, деструктивне і руйнівне явище -

1. Георг Зіммель

2. Толкотт Парсонс

3. Люіс Козер

4. Кенет Боулдінг

5. Ральф Дарендорф

35. Фази розвитку конфлікту, крім:

1. Латентний період.

2. Активний перебіг конфлікту.

3. Інцидент.

4. Прояв конфлікту.

5. Наслідки конфлікту.

36. Тимчасове припинення роботи працівниками з метою вирішення колективного трудового конфлікту ____________________

37. Найбільш ефективна стратегія поведінки в трудовому конфлікті

1. Співпраця

2. Компроміс

3. Пристосування

4. Конфронтація

5. Уникнення

38. Спосіб розв'язання трудового конфлікту, за якого сили противників явно не рівні або позиція однієї сторони виглядає переконливіше ______________

39. Вплив на поведінку людей через мотивацію______________

40. Причини виникнення конфліктів у сфері державного управління, крім:

1. ієрархічність структури управлінських статусів і ролей

2. нечітка організація структури влади

3. відсутність системи ротації кадрів

4. розбіжність думок суб'єктів управління

5. технології управлінської комунікації

6. неадекватність теорії управління

41. Автор песимістичного підходу до розуміння природи соціального конфлікту:

1. Томас Гоббс 2 Жан-Жак Руссо 3 Зигмунд Фрейд 4 Платон

42. Організаційно-трудова система, яка створюється індивідами або більш широкими спільнотами для задоволення соціальних потреб особистостей і групп___________

43. Можливі суб'єктивні чинники у міжособистісному конфлікті:

1. підвищена конфліктність та агресивність індивіда

2. дефіцит товарів

3. низька кваліфікація працівника

4. здорожчання хліба на фоні соціально-економічної кризи

5. інвалідність

44. Основні сфери

внутрішньої структури особистості, які найбільше впливають на процес виникнення конфлікту:

1. мотиваційна,

2. когнітивна

3. ціннісна

4. конативна

5. інтуїтивна

45. Трудовий конфлікт між двома працівниками підприємства —---

46. Які стратегії закладені в орієнтирі на результат конфлікту «односторонній виграш»?

1. співробітництво

2. суперництво

3. уникнення (ухилення)

4. пристосування

5. компроміс

47. Конфлікт між бажанням і обов’язком, між моральними принципами і особистими прагненнями, між прагненням діяти за бажанням і вимогами навколишнього середовища -

1. Мотиваційний конфлікт

2. Етичний конфлікт

3. Конфлікт нереалізованого бажання

4. Рольовий конфлікт

5. Адаптаційний конфлікт

6. Конфлікт неадекватної самооцінки

48. Один із методів розв'язання трудових конфліктів, який полягає в тому, що опоненти реалізують свої інтереси шляхом взаємних поступок_______________

49. Основні області, що представляють причину конфлікту, крім:

1. Інтереси

2. Цінності

3. Інформація

4. Відносини

5. Структура

6. Настрої

7. Потреби

50. Фази розвитку конфлікту:

1. Латентний період.

2. Активний перебіг конфлікту.

3. Інцидент.

4. Прояв конфлікту.

5. Наслідки конфлікту.

53. Непрямі (другорядні) учасники конфлікту:

1. Підбурювачі. 2 Союзники. 3 Організатори 4 Судді. 5 Посередники.

54. Соціальна напруженість може проявлятись у таких формах соціальної дезадаптації:

1. Фізіологічній дезедаптації

2. Психофізіологічній дезадаптації

3. Моральній дезадаптації

4. Соціально-психологічній дезадаптації

5. Мотиваційній дезадаптації.

55. Структурні складові соціального конфлікту, крім:

1. Суб'єкти конфлікту

2. Взаємодія між суб'єктами конфлікту

3. Предмет конфлікту

4. Навколишнє середовища, в якому конфлікт виникає і розвивається.

5. Характеристика другорядних учасників.

56. Негативні функції конфлікту:

1. Функція розрядки політичної напруженості

2. Дестабілізуюча функція

3. Комунікативно-інформаційна функція

4. Функція розвитку суспільства

5. Політико-руйнівна функція.

57. Що може бути предметом конфлікту?

1. Ресурс

2. Статус

3. Владні повноваження

4. Духовні цінності

5. Економічні потреби.

58. Підберіть приклад до механізму психологічного захисту «витіснення»:

1. «Забути про все»

2. «Все заперечувати»

3. «Якщо до іншого іде наречена, то невідомо кому повезло».

4. «Суб'єкт, що не сприймається в одній групі, шукає себе в іншій».

5. «Не згадувати ситуацію, в якій отримав фіаско».

59. Стратегія, яку можна охарактеризувати наступною фразою: «Краще поганий мир, ніж хороша війна»

1. співробітництво, 2 суперництво, 3 уникнення (ухилення), 4 пристосування, 5 компроміс.

60. Діяльність щодо створення, об'єднання і підтримки процесів, необхідних для реалізації планів

1. Планування –

2. Організація

3. Мотивація

4. Контроль

61. Соціальне управління” це:

1. сукупність скоординованих заходів, спрямованих на досягнення накреслених цілей організації

2. вплив на суспільство з метою його вдосконалення, збереження якісної специфіки і розвитку

3. управління персоналом в організації

62. Зачинатель науки управління в організації, який дав їй назву “науковий менеджмент”, тобто “наукове управління”.

01- Т.Парсонс 02-Е.Мейо 03- Ф.-В. Тейлор 04-Е.Фромм

63. Суб'єкт, що виконує управлінські функції; спеціаліст, який здійснює управлінську діяльність в економічних і виробничих структурах; особа, котра організовує конкретну роботу певної кількості працівників, керуючись сучасними методами

01- начальник 02-Керівник 03- Менеджер

64. “Організація” як категорія психології управління:

1. соціальна інституція (заклад, підприємство та ін.),

2. об'єднання людей, певна структура, в межах яких і може 6yти досягнута спільна для всіх мета;

3. процес і функція управління;

4. організація як внутрішня упорядкованість, узгодженість, взаємодія диференційованих частин цілого

5. усі названі

65. До психологічних методів психології управління належать:

1. психологічні методи вивчення особистості в системі управління;

2. соціально-психологічні методи вивчення

організації в структурі управління;

3. методи, спрямовані на розв'язання управлінських завдань та прийняття управлінських рішень

4. опитування і експеримент

66. сукупність своєрідних психологічних особливостей і властивостей людини, що характеризує людську неповторність і виявляється у рисах характеру, специфіці інтересів, якостей, здібностей, які відрізняють одну людину від іншої

1. Індивід 2. людина 3. особистість 4. Індивідуальність

67. Сутність людини, яка формується в результаті засвоєння нею суспільних форм свідомості та поведінки, суспільно-історичного досвіду людства

1.Індивід 2. людина 3. особистість 4. індивідуальність

68. родове поняття, що вказує на причетність істоти до вищого ступеня розвитку живої природи — гомо сапієнс

1.Індивід 2. людина 3. особистість 4. індивідуальність

69. Окрема людина, представник людського роду

1. Індивід 2. людина 3. особистість 4. індивідуальність

70. Природно зумовлена сукупність динамічних проявів психіки, протікання психічних процесів

1. темперамент 2. характер 3. здібності 4. – спрямованість

71. Сукупність стійких індивідуальних особливостей, які проявляються у спілкуванні, поведінці, діяльності, у ставленні до себе, оточення, професійного обов’язку

1.темперамент 2. характер 3. здібності 4. - спрямованість

72. Сукупність стійких мотивів, цілей, потреб, ідеалів, установок, переконань

1. темперамент 2. характер 3. здібності 4. – спрямованість

73. Тривале й систематичне вивчення одних і тих самих респондентів 1. панельне дослідження 2. лонгитюдне дослідження 3. кластерне 4.гендерне

74. Який метод не відноситься до методів опитування?

1. анкетування 2. соціометрія 3. інтерв’ю 4. експеримент 5. тести

75. Кореляційне дослідження —

1. Групове (дослідження у групі)

2. Вивчення природних зв’язків між змінними.

3. Статистична обробка і узагальнення даних

77. Контент-аналіз - це

1. аналіз тексту документів за часом написання, формою, статусом, джерелом інформації

2. кількісний аналіз, який полягає у виокремленні в тексті документа певних одиниць змісту для їх статистичного оброблення (розрахунок частоти вживання цих одиниць: термінів, оцінок тощо)

3. підходять обидві відповіді

78. Вплив на емоційну сферу людини; процес передавання емоційного стану від одного індивіда до іншого на психофізіологічному рівні контакту, крім власне смислового впливу, це:

1 . переконання 2.навіювання 3. наслідування 4. зараження

79. Вплив на свідомість особистості через звернення до її критичного судження:

1 . переконання 2.навіювання 3. наслідування 4. зараження

80. Процес впливу на психічну сферу людини, пов'язаний із зниженням свідомості та критичності сприймання

1.переконання 2.навіювання 3. наслідування 4. зараження

81. Типова для керівника (лідера) система методів і прийомів впливу на підлеглих, які він постійно використовує у своїй управлінській діяльності.

1. Технологія управління 2.Стиль керівництва 3.Авторитет 4.повноваження

82. Стиль керівництва, при якому керівник:всю владу і всю відповідальність за діяльність колективу бере на себе; досить детально цікавиться питаннями виробництва; не допускає в своєму колективі неформальних лідерівдосить жорстко слідкує за дотриманням трудової та виробничої дисципліни:

4. демократичний 2. автократичний 3. ліберальний

83. Стиль керівництва, при якому керівник у своїй діяльності постійно орієнтується на підлеглих, розподіляючи роботу і відповідальність серед членів колективу в залежності від рівня їхньої кваліфікації й досвіду, враховуючи при цьому схильність виконавців до виконання тієї чи іншої роботи.

1.ліберальний 2. демократичний 3. автократичний

84. Стиль керівництва, при якому керівник проявляє тенденцію попадати під вплив неформальних лідерів, і тому вирішення питань часто зводиться до задоволення бажань окремих членів колективу, які прагнуть настроїти керівника на прийняття рішень, що їх влаштовують;

1.ліберальний 2.демократичний 3.автократичний

85. Принцип "розділяй і володарюй" особливо яскраво

реалізується у стилі керівництва, гіпертрофованому до крайньої межі:

1.ліберальному 2.демократичному 3.автократичному

86. .Міра впливу однієї особи на іншу і добровільне підкорення останньої цьому впливу

1.технологія управління 2.стиль керівництва 3.авторитет 4.санкція

87. Основні фактори авторитету:

1.довіра, повага і любов. 2.страх і повага 3.любов і повага

88. Сукупність офіційно наданих прав і обов'язків з прийняття рішень і здійснення дій в інтересах організації:

1.авторитет 2.повноваження 3.технологія управління 4.стиль керівництва 5.авторитет

89. Влада, побудована не на логіці і давній традиції, а на силі особистих якостей або здібностей лідера:

1.харизматична 2.раціональна 3.традиційна

90. Приписний статус – це:

1. статус за місцем прописки 2.наданий суспільством незалежно від зусиль і заслуг 3.здобутий зусиллями самої людини

91. „Імідж” – це:

1.статус 2.престиж, репутація 3.рівень емоційного сприйняття оточенням

92. Розгалужена система різноманітних ланок (підрозділів, рівнів тощо), між якими формуються і підтримуються зв´язки, що забезпечують злагодженість, погодженість і високу продуктивність спільної праці– це:

1. спільна діяльність 2. організаційна структура управління 3.соціальна група

93. Усвідомлення індивідом, соціальною групою, народом свого обов'язку перед суспільством, людством, розгляд крізь призму цього обов'язку суті і значення своїх вчинків, діяльності, узгодження їх із обов'язками і завданнями, що виникають у зв'язку з потребами суспільного розвитку– це:

1.відповідальність 2.совість 3.обов’язок

94. Здатність особистості здійснювати моральний самоконтроль, самостійно формулювати для себе моральні обов'язки, вимагати від себе їх виконання і здійснювати самооцінку вчинків – це:

1.відповідальність 2.совість 3.обов’язок

95. Організована група людей, об’єднаних соціально значущою метою і системою безпосередніх взаємовідносин у процесі праці це:

1.організація 2.трудовий колектив 3.підприємство

96. Типи груп в організації з точки зору офіційного оформлення:

1.формальні і неформальні 2.малі і великі 3.соціальні, асоціальні та антисоціальні

97.Тип організації з точки зору стилю управління, в основі якого лежить підтримка, захист і непомітне маніпулювання підлеглими

1.авторитарний 2.патерналістський 3.автократичний 4.демократичний 5.новаторський

98. Тип організації, в основі якого лежить стиль управління, методи впливу якого включають санкції, заохочення і покарання за результатами виконання роботи:

1.авторитарний 2.патерналістський 3.автократичний 4.демократичний 5.новаторський

99.Що є найважливішим компонентом мотиваційної сфери особистості керівника?

1. цілі; 2.потреби; 3. мотиви.

100. Які заходи слід застосовувати при рівні готовності співробітників «Некомпетентність+Немотивованість» ?

6. делегування повноважень, зворотній зв'язок і право на ризик

7. інструктування і контроль виконання

8. залучення до вироблення рішень, заохочення, допомога у подолання труднощів

9. наставництво, контроль виконання, аналіз результатів

101. Концепція маркетингу, яка полягає в тому, що споживачі надають перевагу широко розповсюдженим та доступним за ціною товарам – це:

1- концепція удосконалення товару

2 - концепція нарощення зусиль збуту

3 - концепція визначення потреб споживачів

4 - концепція удосконалення виробництва

102. Концепція маркетингу, яка полягає в тому, що споживачі не купуватимуть товари в достатній кількості, якщо фірма не докладе значних зусиль у сфері збуту товарів.

1 - концепція удосконалення товару

2 - концепція нарощення зусиль збуту

3 - концепція визначення потреб споживачів

4 - концепція удосконалення виробництва

103. Займається масовим виробництвом, масовим розподілом і масовим стимулюванням збуту одного товару (послуги), який потенційно потрібний практично усім покупцям

1 - цільовий маркетинг

2 - стратегія товарно-диференційованого маркетингу

3 - стратегія цільового маркетингу

4 - стратегія масового маркетингу

104. Стратегія маркетингу, при якій продавець вивчає специфіку, вимоги і смак кожного окремого сегменту ринку, і розробляє товари і комплекси маркетингу з розрахунку на кожний з відібраних сегментів.

1 - цільовий маркетинг

2 - стратегія товарно-диференційованого маркетингу

3 - стратегія цільового маркетингу

4 - стратегія масового маркетингу

105. ________ критерії сегментації ринку зумовлені особливостями темпераменту, характеру споживачів, споживчих установок; стилем їх життя.

106. Оцінка певної групи споживачів (цільових ринкових сегментів), найважливіших характеристик продукту (послуги) на фоні схожих продуктів конкурентів - це:

1- популяризація продукту

2- позиціонування продукту

3- позиція продукту

107. Позитиви маркетингового кабінетного дослідження: 1 - невелика вартість; швидкість збору матеріалу; 2 - можливість використання декількох джерел інформації; 3- отримання інформації від незалежних джерел; 4- можливість з береження конфіденційності інормації

108. Маркетингове дослідження, яке проводиться з метою збору попередньої інформації, необхідної для кращого визначення проблем і припущень (гіпотез).

1- каузальне 2- описове 3- розвідувальне

109. Вимоги до маркетингового дослідження, крім: 1 - комплексний характер, 2- науковий підхід, 3- прозорість і доступність 4-використання усієї необхідної інформації, 5- документальна фіксація даних;

110. За поведінковим критерієм клієнтів ділять на групи залежно від їхніх: 1- знань, 2- відносин, 3- характеру використання товару і 4-реакції на цей товар

111. __________ попит зумовлений різними психологічними причинами: престижність фірми, яка виготовила річ, мода, бажання наслідувати модні взірці, прагнення виділитись серед інших, поліпшити свій імідж, покращити самопочуття (образ «Я»), компенсувати свої недоліки, пом'якшити комплекси неповноцінності за допомогою речей

112. Ефект споживчої поведінки, який полягає в тому, що товар купується не через необхідність, а через бажання бути як усі

1- ефект «ціна-якість»

2- ефект оберненої залежності

3 - ефект загального вагону

4- ефект Веблена

113. Чинники різних рівнів, які впливають на споживчу поведінку: 1- культурні чинники, 2- соціальні чинники, 3- особистісні чинники, 4- психологічні чинники

114. _________ - ментальний конденсат», який породжують думки й емоції людей; сукупність загальних мислеформ людей

115. Інновації, які виникають в результаті внутрішніх трансформацій знань в тій чи іншій області, коли поява нових ідей і рішень не пов'язана зі зміною кон'юнктурою на ринку

1- екзогенні інновації

2- ендогенні інновації

3- інкрементальні інновації

4- радикальні інновації

116. Інновації, які кардинально змінюють стан речей в тій чи іншій області, а іноді відразу в багатьох сферах життєдіяльності людини.

1- екзогенні інновації

2- ендогенні інновації

3- інкрементальні інновації

4- радикальні інновації

117. До основних рис креативної особистості відносять здатність виявляти і виділяти «перспективні» для подальшої розробки ідеї. Це: 1- синтетична здатність; 2-аналітична здатність; 3-контекстуально-практична здатність

118. До видів особистісної інноваційності відносять: 1- когнітивну та сенсорну інноваційність; 2- вроджену і реалізовану інноваційність 3- психологічні барєри

119. Здатність суб'єкта приймати інноваційні рішення незалежно від впливу досвіду інших людей в процесі комунікації з ними. Це: 1- когнітивна інноваційність; 2- сенсорна інноваційність; 3- вроджена інноваційність; 4- реалізована інноваційність

120. _______________ — наслідок невідповідності зовнішніх впливів (подразників) внутрішньому “Я” (інтересам, потребам, спрямованості особистості тощо), через що формується негативне ставлення до “подразників”, прагнення захиститися від нього.

121. Маркетинг – діяльність, спрямована на _______ та досягнення цілей підприємства через максимальне задоволення потреб споживачів.

122. Концепція маркетингу, яка полягає в тому, що споживачі віддають перевагу товарам із найвищою якістю та надійними експлуатаційними характеристиками

1

-Концепція удосконалення товару

2 - Концепція нарощення зусиль збуту

3 - Концепція визначення потреб споживачів

4 - Концепція удосконалення виробництва

123. Концепція маркетингу, яка полягає в тому, що запорукою досягнення цілей підприємства є вивчення і задоволення потреб клієнтів ефективнішими і продуктивнішими методами, порівняно з конкурентами.

1 - Концепція удосконалення товару

2 - Концепція нарощення зусиль збуту

3 - Концепція визначення потреб споживачів

4 - Концепція удосконалення виробництва

124. Стратегія маркетингу, коли на ринок пропонується два або декілька товарів (послуг) з різними властивостями, з різним зовнішнім виглядом, різної якості, в різній розфасовці і т.п.

1 - Цільовий маркетинг

2 - Стратегія товарно-диференційованого маркетингу

3 - Стратегія цільового маркетингу

4 - Стратегія масового маркетингу

125. Цільовий маркетинг вимагає проведення трьох основних заходів, крім: 1- сегментація ринку, 2- організація продаж, 3-вибір цільових сегментів ринку, 4-позиціонування продукту

126. ________ – це кількісна наукова процедура, міждисциплінарний напрям у дослідженнях, який вивчає типи споживачів, їх поведінку та спосіб (стиль) життя; мотиви, інтереси, суспільне становище і життєві цінності людей,

127. Зусилля, скеровані на привернення уваги споживачів до вже існуючого продукту, формування іміджу продукту як такого, що має високу якість, надійність, престижність, економічність та інших позитивних характеристик – це:

1- Популяризація продукту

2- Позиціонування продукту

3- Позиція продукту

128. Маркетингове дослідження, яке проводиться для перевірки гіпотез щодо причинно-наслідкових зв'язків –

1- каузальне 2- описове 3- розвідувальне

129. _________ – це розподіл споживачів на групи на підставі відмінностей в їхніх потребах, характеристиках та поведінці.

130. Головні чинники вибору цільових сегментів ринку: - розмір сегменту, 2- динаміка зміни сегменту, 3- структурна привабливість сегменту

131. ________ споживача - психічна (емоційно-мислительна) та поведінкова діяльність індивіда з метою ухвалення рішень щодо придбання, споживання і розпорядження речами і послугами.

132. Ефект споживчої поведінки, який полягає в тому, що існує зворотна залежність кількості товару, що купується, від його ціни (чим більша ціна товару, тим меншу кількість товару купують) – це:

1- Ефект «ціна-якість»

2- Ефект оберненої залежності

3 - Ефект загального вагону

4- Ефект Веблена

133. Ефект споживчої поведінки, притаманний показовому демонстративному споживанню і пов'язаний з впливом ціни з акцентом на визнанні інших людей.

1- Ефект «ціна-якість»

2- Ефект оберненої залежності

3 - Ефект загального вагону

4- Ефект Веблена

134. Поведінкою споживачів керують чотири групи чинників: 1- потреби, 2- зовнішні чинники, 3- внутрішні чинники, 4- «інтегровані» чинники

135. Інновації, які виникають в результаті змін на ринку і потребують появи нових технологій та ідей –

1- ендогенні інновації

2- екзогенні інновації

3- інкрементальні інновації

4- радикальні інновації

136. Інновації - доповнення або доопрацювання вже існуючих технологій, моделей або інших інновацій.

1- екзогенні інновації

2- ендогенні інновації

3- інкрементальні інновації

4- радикальні інновації

137. До основних рис креативної особистості відносять здатність побачити проблему по-новому і подолати стереотипи повсякденної свідомості. Це: 1- синтетична здатність; 2-аналітична здатність; 3-контекстуально-практична здатність

138. До основних рис креативної особистості відносять здатність переконати інших у правильності, перспективності та цінності обраної ідеї Це: 1- синтетична здатність; 2-аналітична здатність; 3-контекстуально-практична здатність

139. Здатність сприймати нові ідеї і технології, а з іншого - їх осмислювати і творчо допрацьовувати.Це: 1- когнітивна інноваційність; 2- сенсорна інноваційність; 3- вроджена інноваційність; 4- реалізована інноваційність

140. Поведінкові прояви суб'єкта в контексті його участі в інноваційному

процесі, які можуть бути піддані спостереженню – це: 1- когнітивна інноваційність; 2- сенсорна інноваційність; 3- вроджена інноваційність; 4- реалізована інноваційність

141. Мікроекономічна психологія враховує _________________ в економічній поведінці

142. Заклав основу теоретичних уявлень про «економічну людину» як егоїстичного, раціонального, схильного до обміну індивіда: 1-А. Сміт; 2-Дж. Бентам, 3-Дж. Катона, 4-К. Маркс, 5-Дж. Кейнс

143. В країнах з малим доходом на душу населення купюри і монети, як правило, більшого розміру, чим в багатих країнах. Який механізм працює в цьому випадку ? ____________________

144. Запропонував загальну модель економічної поведінки, що включає основні групи чинників: 1-А. Сміт; 2-Дж. Бентам, 3-Дж. Катона, 4-К. Маркс, 5-Дж. Кейнс

145. Цілі економічної поведінки: 1- виконання конкретних трудових функцій чи повноважень; 2 - досягнення певного рівня добробуту і якості життя; 3- досягнення вищого рівня кваліфікації, 4 - досягнення вищого адміністративного статусу; 5 - забезпечення особистої безпеки.

146. Компоненти «економічної поведінки»: 1 – емоційні; 2 – мотиваційні; 3- когнітивні; 4 – вольові, 5 – глоричні,6 – гедоністичні, 7 – праксичні.

147. Якщо подія «А» для особи є більш привабливою за подію «В» в умовах 100% вірогідності, то та ж подія «А» має зберегти більшу привабливість за подію «В» в умовах однакової для обох невизначеності. Це аксіома: 1 - «жадібності», 2 – заміщення, 3 – постійності

148. Нераціональність економічної поведінки пов”язана з: 1 – відмінністю мотивацій працівників і фірми; 2 – недостатністю інформації; 3 – прагненням уникнути підвищеного ризику; 4 – досвідом.

149. Зазначте три основні види мотивів займатися працею, крім: 1- бажання приносити користь суспільству, надавати допомогу іншим, уникання бути утриманцем; 2-отримання матеріальних благ для задоволення матеріальних і духовних потреб; 3-задоволення потреби в самоактуалізації, самовираженні, самореалізації; 4-уникнення покарання за ухилення від роботи.

150. Назвіть основні мотиви інвестування, крім: 1 - отримання доходу, 2-азарт, 3-ігровий мотив, 4- ризик, 5-скупість

151. У психологічному аспекті товар розглядається як уявлення споживача стосовно -______ продукту.

152. В. Зомбарт виділяє основні типи капіталістичних підприємців: розбійники, ___________ і бюрократи.

153. Основною умовою інвестування є:______________

154. У сучасних підприємців окремі соціально-психологічні якості виражені особливо яскраво, крім: 1-самостійність, автономність; 2-підвищена відповідальність; 3-значна відчуженість від суспільства; 4-психологічна захищеність від соціального несхвалення;

155. Види підприємницьких ризиків, крім: 1-виробничий ризик, 2-інноваційний ризик, 3-комерційний ризик, 4- фінансовий ризик, 5-технічний ризик, 6-ринковий ризик, 7-побутовий ризик

156. У бізнес-плані сформульована сутність ___________, засоби її реалізації, а також окупності та приросту майбутнього вкладення капіталу (цінностей), де обумовлено ринкові, товарні, виробничі, організаційні, фінансові, управлінські та інші аспекти, можливі ризики, результати, наслідки та перспективи.

157. За Р. Лінном «існує _________ залежність (кореляція) між ціннісною оцінкою грошей і економічним зростанням країни (чим більше економічне зростання, тим більша цінність грошей в очах людей);

158. За Р. Лінном «існує _________ кореляція між цінністю грошей і доходом на душу населення (чим більший дохід на душу населення, тим менша цінність грошей).

159. Дві концепції походження грошей: 1 – раціоналістична й еволюційна; 2 – революційна та еволюційна; 3 – гумані стична та егоїстична

160. Стимули збільшення заробітку: 1 – економічні, 2 – психологічні, 3 – статусні; 4 – організаційні

161. Макроекономічна психологія враховує вплив _________ на економічну поведінку

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Файл

Testovi_zavdannya_do_ekzamenu.docx

Testovi_zavdannya_do_ekzamenu.docx
Размер: 63.5 Кб

.

Пожаловаться на материал

Описание к данному материалу отсутствует

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

Похожие материалы:

Основы права. Шпоры

Административно-территориальная и национально-государственная организация государственной власти

Заснування Острозької академії в контексті культурно - освітньої ситуації в Західній Європі та в Україні XVI ст.

Культурно-освітня ситуація в З. Європі 16 ст. Культурно-освітня ситуація в Україні 16 ст. Острог – визначний центр української культури XVI ст. Культурно-освітня ситуація в З. Європі 16 століття.

Староіндійська музична культура

Музика займала одне з найважливіших місць у системі мистецтв Стародавньої Індії.

Этапы перехода на вегетарианскую диету

С чего начать тому, кто решил стать вегетарианцем? Процесс исключения мясных продуктов из рациона питания следует проводить в соответствии с данными ниже рекомендациями

Геополитика в России

В то время как геополитическая мысль России имеет древнюю традицию, а в российской истории сменил друг друга ряд правительственных геополитических доктрин

Сохранить?

Пропустить...

Введите код

Ok