«Қоғамдық денсаулық сақтау» және «Медициналық-профилактикалық іс» тест

«Қоғамдық денсаулық сақтау» және «Медициналық-профилактикалық іс»      мамандықтарында оқитын 3 курс студенттеріне биостатистикадан емтиханған арналған тест тапсырмалары

 1.  «Биометрия» терминін алғаш енгізген:

|Р. Фишер

|К. Пирсон

|Ф. Гальтон

|А. Кетл

|В. Уэлдон

 1.  Биометрия негізі ... басталады.

|Р. Фишерден

|Ф. Гальтоннан

|К. Пирсоннан

|А. Кетледен

|В. Уэлдоннан

 1.  Таңдамалылардың үлестірім теориясын, дисперсиялық және дискриминанттық талдау әдісін, тәжірибені жоспарлау теориясының ең жоғарғы шындыққа ұқсас әдісінің негізін салушы, ағылшын ғалымы:

|Ф. Гальтон

|К. Пирсон

|А. Кетле

|Р. Фишер

|В. Уэлдон

 1.  Биометрияға стандартты ауытқу және нұсқа коэффициенті ұғымын енгізген, көп регрессияны, сызықты емес корреляция және регрессия, белгілердің кездесушілігі теориясының негізін қалаған ағылшын ғалымы:

|Р. Фишер

|Ф. Гальтон

|А. Кетле

|В. Уэлдон

|К. Пирсон

 1.  Орташа шамалар туралы ұғымының негізін, биология, медицина және әлеуметтанудағы мәселелерді шешу үшін статистикалық әдістерді қолданған бельгия ғалымы:

|А. Кетле

|К. Пирсон

|Р. Фишер

|Ф. Гальтон

|В. Уэлдон

 1.  Ағылшын зоологы, биометрик, «Биометрика» журналының алғаш ұйымдастырушысы:

|А. Кетле

|К. Пирсон

|В. Уэлдон

|Р. Фишер

|Ф. Гальтон

 1.    ~Жаппай қоғамдық құбылыстар санын сапалық жағымен тығыз байланысты зерттейтін қоғамдық ғылым:

|математика

|қоғам тану

|статистика

|динамика

|кибернетика

 1.  Биология, медицина, фармация, гигиена және денсаулық сақтау саласына қатысты сұрақтарды зерттейтін статистиканы ... деп атайды.

|математика

|биостатистика

|қоғам тану

|динамика

|кибернетика

 1.  Статистика – бұл ... зерттейтін қоғамдық ғылым.

|адам денсаулығының әлеуметтік заңдылығын

|емдеу-профилактикалық мекемесінің қызметін

|медициналық көмек жүйесіндегі нарық заңының әрекетін

|қоғамдық құбылыстар санының сапалық жағымен тығыз байланыстылығын

|әлауқаты әртүрлі халық арасында аурудың таралу заңы және бұл таралудың себептерін  

 1.  Биостатистика – бұл:

|биология, медицина, фармация, гигиена және денсаулық сақтау саласына қатысты сұрақтарды зерттейтін статистика  

|медициналық көмек жүйесіндегі нарық заңының әрекетін зерттейтін статистика

|медициналық ақпаратты жинауды, сақтауды және талдауды қамтамасыз ететін   әдестердің жиыны

|әлауқаты әртүрлі халық арасында аурудың таралу заңы туралы медициналық және статистикалық ақпарат

|емдеу-профилактикалық мекемесінің қызметін зерттейтін ғылым

 1.  Статистика дербес ғылым ретінде ... ғасырда қалыптасты. 

|XVI

|XVIII  

|XIX

|XX

|XVII

 1.  Медициналық статистика ... жатады. 

|әлеуметтік статистикаға

|саяси статистикаға

|экономикалық статистикаға

|ғылыми статистикаға

|білім беру статистикасына

 1.  Сандық берілгендерге ... жатпайды.

|дискретті

|дихотомиялық

|үзіліссіз

|аралық

|салыстырмалы

 1.  Сандық берілгендерге ... жатпайды.

|дискретті

|үзіліссіз

|бинарлық

|аралық

|салыстырмалы

 1.  Сандық берілгендерге ... жатпайды.

|дискретті

|үзіліссіз

|номиналдық

|аралық

|салыстырмалы

 1.  Сандық берілгендерге ... жатпайды.

|дискретті

|үзіліссіз

|реттік

|аралық

|салыстырмалы

 1.  Сапалық берілгендерге ... жатпайды.

|номиналдық

|реттік

|дискретті

|дихотомиялық

|шендік

 1.  Сапалық берілгендерге ... жатпайды.

|номиналдық

|реттік

|үзіліссіз

|дихотомиялық

|шендік

 1.  Сапалық берілгендерге ... жатпайды.

|номиналдық

|реттік

|дихотомиялық

|шендік

|аралық

 1.  Сапалық берілгендерге ... жатпайды.

|салыстырмалы

|номиналдық

|реттік

|дихотомиялық

|шендік

 1.  Тек бүтін сан, яғни бөлшек сан болуы мүмкін емес түрде алынған сандық берілгендер:

|номиналдық

|дискреті

|реттік

|дихотомиялық

|шенді

 1.  Теориялық жағынан алғанда бөлшек бөлігі болуы мүмкін, үзіліссіз шкалада өлшегенде алынатын сандық берілгендер:

|номиналдық

|реттік

|дихотомиялық

|дискреті

|үзіліссіз

 1.  Физикалық мәні бар, абсолюттік шамалары өлшенетін  үзіліссіз берілгендердің түрі:

|аралық

|номиналдық

|реттік

|дихотомиялық

|дискреті

 1.  Белгінің алғашқы күйіне салыстырғанда мәнінің өзгеру үлесі үзіліссіз берілгендердің түрі:

|номиналдық

|реттік

|дихотомиялық

|дискреті

|салыстырмалы

 1.  Өлшенбейтін категорияларды шартты түрде бейнелейтін код түріндегі сапалық берілгендер:

|дискреті

|реттік

|номиналды

|дихотомиялық

|шенді

 1.  Бір белгінің анық байқалу дәрежесін  шартты түрде  бейнелейтін сапалық берілгендер:

|номиналды

|реттік

|дискреті

|дихотомиялық

|шенді

 1.  Қандайда бір белгінің мүмкін болатын екі мәні бар сапалық мәліметтердің ерекше түрі:

|номиналды

|дихотомиялық

|дискреті

|реттік

|шенді

 1.  Нысандарды белгілі бір көрсеткіштері немесе сипатына қарай салыстыру рәсімі:

|диаграмма тұрғызу

|коэффициентті анықтау

|кесте түзу

|өлшеу

|бейнелеу

 1.  Міндетті, қажетті өлшеу рәсімінің элементі:

|диаграмма

|кесте

|гистограмма 

|шкала

|сурет

 1.  Нысанның касиетін классификациялау үшін қолданылатын шкала:

|реттік

|аралық

|номиналды

|қарым-қатынас

|шендік

 1.  Белгілердін шамасына қарай реттейтін шкала:

|аралық

|қарым-қатынас

|реттік

|номиналды

|атаулар

 1.  Белгілердің жеке өлшемдерінің ауытқуын көрсететін шкала:

|қарым-қатынас

|номиналды

|аралық

|реттік

|атаулар

 1.  Өлшенген белгілердің қатынасын көрсететін шкала:

|номиналды

|реттік

|қарым-қатынас

|аралық

|атаулар

 1.  Қарым-қатынас шкаласы:

|нысанның қасиетін классификациялау үшін қолданылады

|белгілердін шамасына қарай реттейді

|өлшенген белгілердің қатынасын көрсетеді

|белгілердің жеке өлшемдерінің ауытқуын көрсетеді

|нысанның пішінін өзгерту үшін қолданылады

 1.  Реттік шкаласы:

|нысанның қасиетін классификациялау үшін қолданылады

|өлшенген белгілердің қатынасын көрсетеді

|белгілерді шамасына қарай реттейді

|белгілердің жеке өлшемдерінің ауытқуын көрсетеді

|нысанның пішінін өзгерту үшін қолданылады

 1.  Аралық шкаласы:

|нысанның қасиетін классификациялау үшін қолданылады

|белгілерді шамасына қарай реттейді

|өлшенген белгілердің қатынасын көрсетеді

|белгілердің жеке өлшемдерінің ауытқуын көрсетеді

|нысанның пішінін өзгерту үшін қолданылады

 1.  Номиналды шкаласы:

|белгілерді шамасына қарай реттейді

|белгілердің жеке өлшемдерінің ауытқуын көрсетеді

|нысанның қасиетін классификациялау үшін қолданылады

|өлшенген белгілердің қатынасын көрсетеді

|нысанның пішінін өзгерту үшін қолданылады

 1.  Жынысы, ұлты, көзінің және шашының түсі, диагнозы ... шкаласымен өлшенеді.

|реттік

|аралық

|номиналды

|қарым-қатынас

|шендік

 1.  Гипертониялық аурулардың кезеңі және жүрек талмасының дәрежесі ... шкаласымен өлшенеді.

|номиналды

|аралық

|реттік

|қарым-қатынас

|атаулар

 1.  Уақыт, температура, тест ұпайлары ... шкаласымен өлшенеді. 

|номиналды

|реттік

|аралық

|қарым-қатынас

|шендік

 1.  Бойы, салмағы, реакция мерзімі, тесттегі орындалған тапсырмалар саны ... шкаласымен өлшенеді.

|аралық

|номиналды

|қарым-қатынас

|реттік

|шендік

 1.  Зерттелетін жиынтықтың элементтері және олардың қасиеттері туралы мәлімет алу үдерісі ... деп аталады:

|статистикалық берілгендерді талдау

|статистикалық болжамды тексеру

|корреляция коэффициентін анықтау

|маңыздылық деңгейін анықтау

|статистикалық берілгендерді жинау

 1.  Статистикада бақылауға немесе өлшеуге болатын нысандардың немесе құбылыстардын қасиетін … деп атайды.

|көрсеткіш

|белгі

|ерекшілік

|нәтиже

|сипаттама

 1.  Статистикалық берілгендері әртүрлі геометриялық фигура түрінде бейнеленген сызба:

|картограмма

|картодиаграмма

|диаграмма

|«мұрттары бар жәшік» сызбасы

|«өркен және жапырақтар» сызбасы 

 1.  Берілгендерді шамаларының өсуіне қарай кескіндеу үшін және диаграмма мен кестенің қоспасынан тұратын ыңғайлы сызба:

|«өркен және жапырақтар» сызбасы 

|сызықты диаграмма

|бағанаішілік диаграмма

|секторлық диаграмма

|«мұрттары бар жәшік» сызбасы

 1.  Суретте берілген сызба:

31,0046651,139531,29997511,311356779999554101,401489876651,50033889995311001,600013557311,700114569998431101,866544001,90162,072,119102,2

|«өркен және жапырақтар» сызбасы 

|сызықты диаграмма

|бағанаішілік диаграмма

|секторлық диаграмма

|«мұрттары бар жәшік» сызбасы

 1.  Суретте берілген сызба:

|«өркен және жапырақтар» сызбасы 

|бағанаішілік диаграмма

|секторлық диаграмма

|гистограмма

|«мұрттары бар жәшік» сызбасы

 1.  Таңдама элементтерінің аралыққа түсу жиілігінің сәйкес топ аралығына тәуелділігін сипаттайтын сызбалы бейнені ... деп атайды.

|«өркен және жапырақтар» сызбасы 

|картограмма

|секторлық диаграмма

|«мұрттары бар жәшік» сызбасы

|гистограмма

 1.  Топ аралығының орта мәніне және осы аралықтың жиілігіне сәйкес келетін нүктелерді қосатын сынық сызба:

|гистограмма

|«өркен және жапырақтар» сызбасы 

|полигон

|бағанаішілік диаграмма

|секторлық диаграмма

 1.  Екі параллель жақтары берілгендердің жоғарғы және төменгі квартиліне сәйкес келетін, ал тік төртбұрыштың соңынан басталатын сызық ең аз және ең көп мәнін көрсететін тік төртбұрыш түрдегі сызба:

|«өркен және жапырақтар» сызбасы 

|сызықты диаграмма

|бағанаішілік диаграмма

|«мұрттары бар жәшік» сызбасы

|секторлық диаграмма

 1.  Суретте берілген сызба:

|«өркен және жапырақтар» сызбасы 

|бағаналы диаграмма

|«мұрттары бар жәшік» сызбасы

|бағанаішілік диаграмма

|секторлық диаграмма

 1.  Құбыластардың интенсивтілігінің, қатынасының, көрнекілігінің, орташа немесе абсолютті шамаларының өзгеруін көрсеткіш ретінде бейнелейтін диаграмма: 

|бағаналы

|бағанаішілік 

|сызықты

|секторлық

|радиалды

 1.  Таңдап алынған масштабқа сәйкес құбыластардың динамикасын немесе статикасын бейнелейтін диаграмма:

|бағаналы

|сызықты

|бағанаішілік 

|секторлық

|радиалды

 1.  Құбыластардың құрылымын айқын экстенсивті көрсеткіштермен және меншікті салмағына сәйкес, оның құрамды бөліктерінің түспен бөленуін бейнелейтін тік төртбұрыш түрдегі диаграмма:

|бағаналы

|сызықты

|бағанаішілік

|секторлық

|радиалды

 1.  Құбылыстардың өзгеруін уақыттың тұйық тізбегі (тәулік, апта, ай, жыл) ретінде бейнелеу үшін қолданылатын сызықты диаграмманың түрі:

|бағанаішілік 

|радиалды

|бағаналы

|сызықты

|секторлық

 1.  Суретте берілген диаграмма:

|бағанаішілік 

|радиалды 

|көлемдік

|сызықты

|секторлық

 1.  Белгісіз үлестірім заңының түрі туралы кейбір жорамалдарды немесе белгілі үлестірімнің параметрлері туралы алдынала шарт ретінде ұсынған түсіндіруді ... деп атайды.

|постулат

|теорема

|аксиома

|лемма

|болжам

 1.   Екі топ арасында айырмашылық болмауының немесе параметрлердің нақты мәні туралы немесе үлестірімнің қалыпты заңының сәйкестігі туралы болжам … деп аталады.

|тексерілетін  

|баламалы 

|нөлдік

|жалған

|нақты

 1.  Екі топ арасында айырмашылық болуының немесе параметрлердің нақты мәнінің айырмашылығы туралы немесе үлестірімнің қалыпты заңының сәйкес еместігі туралы болжам ... деп аталады.

|нөлдік

|тексерілетін  

|баламалы 

|жалған

|нақты

 1.  Кездейсоқ шамалардың белгілі үлестірімінің параметрлері туралы болжам:

|параметрлік

|параметрлік емес

|баламалы 

|нөлдік  

|нақты 

 1.  Кездейсоқ шамалардың белгісіз үлестірім заңының түрі туралы болжам:

|параметрлік емес

|баламалы 

|нөлдік  

|нақты 

|параметрлік

 1.  Бас статистикалық жиынтық – бұл:

|бақылау бірліктерінің жалпы саны

|бақылау бірлігін сипаттайтын белгі

|зерттелетін құбылыстың кез келген дербес жағдайы

|таңдау жүргізгенде алынған  бас жиынтық элементтерінің бөлігі

|шексіз бірліктердің үлкен сандарынан тұратын элементтердің жиынтығы   

 1.  Таңдама – бұл:

|бақылау бірлігін сипаттайтын белгі

|бақылау бірліктерінің жалпы саны

|таңдау жүргізгенде алынған  бас жиынтық элементтерінің бөлігі

|шексіз бірліктердің үлкен сандарынан тұратын элементтердің жиынтығы

|зерттелетін құбылыстың кез келген дербес жағдайы

 1.  Таңдау көлемі – бұл:

|таңдамалы жиынтыққа кіретін жағдайлардың саны

|таңдау жүргізгенде алынған  бас жиынтық элементтерінің бөлігі

|шексіз бірліктердің үлкен сандарынан тұратын элементтердің жиынтығы

|зерттелетін құбылыстың кез келген дербес жағдайы

|бақылау бірлігін сипаттайтын белгі

 1.  Бақылаудың өлшемі – бұл:

|бақылау бірліктерінің жалпы саны

|таңдау жүргізгенде алынған  бас жиынтық элементтерінің бөлігі

|зерттелетін құбылыстың кез келген дербес жағдайы

|шексіз бірліктердің үлкен сандарынан тұратын элементтердің жиынтығы

|бақылау бірлігін сипаттайтын белгі

 1.  Үлкен сандар заңы ... сипаттайтын үрдіс.

|бас жиынтық көрсеткіштердің арасындағы функционалдық тәуелділікті

|бас жиынтық көрсеткіштерінің арасындағы байланыстың тығыздығын

|бақылау саны артқан сайын таңдамалы жиынтықтың көрсеткіші бас жиынтыққа жақындайтындығын

|кездейсоқ шамалардың берілген сенімділікпен үлестірілуін

|бақылау саны артқан сайын жалпы кездейсоқ құбылыстарда кейбір орташалардың заңды тұрақтылығын

 1.  Зерттеудің таңдамалы әдісінің негізі – бұл ... заңы.

|қалыпты үлестірім

|кеністіктің шексіздігі

|Ньютон

|Пуассон

|үлкен сандар

 1.  Таңдаудың негізгі қасиеті ... болып табылады.

|нұсқалық

|репрезентативтілік 

|сенімділік

|маңыздылық

|дәлдік

 1.  Таңдауды қалыптастыруға қойылатын негізгі талап ... болып табылады.

|таңдаудың бағыттылығы

|таңдаудың дәлдігі

|таңдаудың кездейсоқтығы

|дәл уақытында таңдау

|зерттеудің маңыздылығы

 1.  Сандық репрезентативтік – бұл:

|мүмкін болатын барлық бірлік бақылауды қамту

|жеткілікті бақылау саны 

|зерттелетін белгілердің сандық қатынасы

|бас және таңдамалы жиынтықтың бақылау өлшем белгілерінің сәйкес келуі

|таңдамалы жиынтықтағы сандық белгілердің болуы

 1.  Сапалық репрезентативтік – бұл:

|таңдамалы жиынтықтың сапалы толық құндылығы

|мүмкін болатын барлық бірлік бақылауды қамту

|зерттелетін белгілердің сандық қатынасы

|таңдамалы жиынтықтағы сандық белгілердің болуы

|бас және таңдамалы жиынтықтың бақылау өлшем белгілерінің сәйкес келуі

 1.  Репрезентативтік қате ... көрсетеді.

|зерттелетін белгінің әртүрлілігінің дәрежесін

|қатесіз болжаудын ықтималдық деңгейін

|бас және таңдамалы жиынтықтың қаншалықты ұқсас екенін

|бас және таңдамалы жиынтықтың қаншалықты айырмашылығын

|орташалардың ең көп мүмкін болатын ауытқуларын

 1.  Репрезентативтік таңдаманы түрі:

|толық, дербес

|сапалық, сандық

|кездейсоқ, анықталған

|дәл, анықталмаған

|тұтас, аралық

 1.  Аз таңдаманы көлемі:

|n≤50

|n≤60

|n≤30

|n≤100

|n≤200

 1.  Таңдамалы жиынтыққа қойылатын негізгі талаптар:

|біркелкілік

|типтік

|репрезентативтік

|жеткіліктілік

|сапалылық 

 1.  Медициналық-биологиялық зерттеулерде жиі кездесетін үлестірім:

|биноминалды 

|Пуассон

|қалыпты 

|бірқалыпты  

|геометриялық

 1.  Кездейсоқ шамалардың мүмкін болатын мәндерімен және оған сәйкес келетін ықтималдықтардың арасындағы байланысты орнататын қатынас:

|үлкен сандар заңы

|Пуассон заңы

|кездейсоқ шамалардың үлестірім заңы

|кездейсоқ шамалардың үлестірім функциясы

|кездейсоқ шамалардың үлестірім тығыздығы

 1.  Сызбада көрсетілген кездейсоқ шамалардың үлестірімі:

|қалыпты

|біркелкі 

|геометриялы

|биномиалды

|гипергеометриялы

 1.  Бас жиынтықтың сипаттамасы ... деп аталады.

|белгілер

|атрибуттар

|мәндер

|параметрлер

|көрсеткіштер

 1.  Баға ... белгіні қағаттандырмау керек.

|дәлелді

|ығыспаған

|әсерлі

|адекватты

|жеткілікті

 1.  Кейбір жеке жиынтықтың параметрлерін бағалау ... бағаны береді.

|аралық

|нүктелік

|шектік

|сенімділік

|дәлдік

 1.  Ықтималдылығы берілген, параметрдің шын мәнін жабатын қашықтық ... баға деп аталады.

|нүктелік

|шектік

|аралық

|сенімділік

|дәлдік

 1.  Қалыпты үлестірім заңы – бұл ... заңы.

|Пуассон

|Бернулли

|Ляпунов

|Гаусс

|Чебышев

 1.   Бірқалыпты үлестірілген кездейсоқ шаманың ықтималдық тығыздығының формуласы:

|

|

|

|

|

 1.  Сенімділік ықтималдылығы:

|1-р

|n

|1-γ

|р+γ

 1.  Фармация, медицина және биологиялық зерттеулер үшін маңыздылық деңгейінің шамасы:

|0,01

|0,05 

|0,001

|0,005

|0,1

 1.  Стандарттарды құру үшін маңыздылық деңгейінің шамасы:

|0,01

|0,05 

|0,001

|0,005

|0,1

 1.  Нөлдік болжамды тексеру үшін қолданатын ереже: 

|статистикалық белгі

|белгі қуаты

|сенімділік ықтималдылығы

|маңыздылық деңгейі

|үлестірім заңы

 1.  Белгілі бір заңдылыққа бағынатын, таңдамалы жиынтықпен есептелетін белгінің мәні ... деп аталады.

|кестелік

|бақыланатын

|критикалық

|анықталған

|орташа

 1.  Негізгі болжам қабылданатын статистикалық белгінің көптеген мүмкін болатын мәндерін ... деп атайды.

|критикалық аймағы

|анықталу аймағы

|қабылдау аймағы

|сенімділік аралығы

|аралық баға

 1.  Негізгі болжам қабылданбайтын статистикалық белгінің көптеген мүмкін болатын мәндерін ... деп атайды.

|критикалық аймақ

|қабылдау аймақ

|анықталу аймақ

|сенімділік аралығы

|аралық баға

 1.  Болжамды қабылдау және критикалық аймақты бөліп тұратын нүктені ... деп атайды.

|ерекше нүкте

|экстремум нүктелері

|критикалық нүкте

|иілу нүктесі

|үзілу нүктесі

 1.  Дұрыс болжамды жоққа шығарудан тұратын қатені ... қате деп атайды. |екінші текті

|стандартты

|орташа 

|сенімді

|бірінші текті

 1.   Дұрыс емес болжамды қабылдаудан тұратын қатені ... қате деп атайды.

|бірінші текті

|стандартты

|екінші текті

|орташа 

|сенімді

 1.  Бірінші текті қатенің болу мүмкіндігінің ықтималдылығы ... деп аталады.

|сенімділік ықтималдылығы

|белгінің қуаттылығы

|маңыздылық деңгейі

|стандартты қате

|орташа қате

 1.  Бірінші текті қатені болдырмау мүмкіндігінің ықтималдылығы ... деп аталады.

|маңыздылық деңгейі

|белгінің қуаттылығы

|сенімділік ықтималдылығы

|стандартты қате

|орташа қате

 1.  Статистикалық болжамды тексеру барысында ... нәтиже туындамайды. 

|нақты оң

|қате оң

|өзгермейтің оң

|қате теріс

|нақты теріс

 1.  Жай орташа арифметикалықтың формуласы:

|

|

|

|

|

 1.  Өлшенген орташа арифметикалықтың формуласы:

|

|

|

|

|

 1.  Жай орташа геометриялықтың формуласы:

|

|

|

|

|

 1.  Жай орташа квадраттықтың формуласы:

|

|

|

|

|

 1.  Өлшенген орташа квадраттықтың формуласы:

|

|

|

|

|

 1.  Қатардың ортасында орналасқан нұсқа:

|мода

|дисперсия

|медиана

|орташа квадраттық ауытқу

|орташа арифметикалық шама

 1.  Медиана:

|жиілігі ең жоғары нұсқа

|жиілігі ең төменгі нұсқа

|қатардың басында орналасқан нұсқа

|қатардың ортасында орналасқан нұсқа

|қатардың соңында орналасқан нұсқа

 1.  Мода:

|қатардың ортасында орналасқан нұсқа

|жиілігі ең төменгі нұсқа

|жиілігі ең жоғары нұсқа

|қатардың басында орналасқан нұсқа

|қатардың соңында орналасқан нұсқа

 1.  Жиілігі ең жоғары нұсқа – бұл:

|медиана

|мода

|дисперсия

|орташа квадраттық ауытқу

|орташа арифметикалық шама

 1.  Кездейсоқ шаманың оның орташа мәнінен шашырауының өлшеуіші – бұл:

|мода

|медиана

|дисперсия

|орташа квадраттық ауытқу

|орташа арифметикалық шама

 1.  Дисперсиядан алынған квадраттық түбір:

|мода

|медиана

|ауытқу

|орташа квадраттық ауытқу

|орташа арифметикалық шама

 1.  Белгінің ең жоғары және ең төменгі мәндерінің айырымы:

|ауытқу

|орташа квадраттық ауытқу

|дисперсия

|орташа арифметикалық шама

|медиана

 1.  - формуласымен анықталатын нұсқалық қатардың сандық сипаттамасы: 

|орташа арифметикалық шама

|медиана

|дисперсия

|орташа квадраттық ауытқу

|ауытқу

 1.  - формуласымен анықталатын нұсқалық қатардың сандық сипаттамасы:

|орташа арифметикалық шама

|орташа квадраттық ауытқу

|мода

|медиана

|ауытқу

 1.   - формуласымен анықталатын нұсқалық қатардың сандық сипаттамасы:

|мода

|медиана

|ауытқу

|орташа квадраттық ауытқу

|орташа арифметикалық шама

 1.  18 жастағы жас жігіттің орташа салмағы:

Салмағы хi,  (кг)646362616059369

|61,5

|60

|63,9

|62

|59,3

 1.  18 жастағы жас жігіттің орташа салмағы: 

Салмағы  хi,  (кг)646362616059Зерттеу саны νi2396411540n25

|50,1

|61,6

|69,8

|46,2

|55,6

 1.  Нұскалық қатардың модасы:

Салмағы  хi,  (кг)646362616059Зерттеу саны νi239641

|63

|62

|61

|60

|64

 1.  Нұсқалық қатардың медианасы:

Салмағы  хi,  (кг)646362616059Зерттеу саны νi239641

|63,5

|62,5

|60,5

|61,5

|64,5

 1.  1-ден 2-ге дейін жастағы баланың басының орташа шеңбері: 

Бастың шеңбері  хi,  (см)4145464748227

|40,2

|50

|45,4

|42,7

|47,3

 1.  1-ден 2-ге дейін жастағы  баланың басының орташа шеңбері: 

Бастың шеңбері  хi,  (см)4145464748Зерттеу саны νi5725622048n45

|48

|45,5

|60,3

|40,9

|47,2

 1.  Нұсқалық қатардың модасы:

Бастың шеңбері  хi,  (см)4145464748Зерттеу саны νi572562

|41

|45

|46

|47

|48

 1.  Нұсқалық қатардың медианасы:

Бастың шеңбері  хi,  (см)4145464748Зерттеу саны νi572562

|41

|45

|46

|47

|48

 1.  Тамыр соғуының орташа жиілігі:

1 мин. жиілігі  хi66686970727376494

|70,6

|70

|68

|72,1

|76

 1.  Тамыр соғуының орташа жиілігі:

1 мин. жиілігі  хi66686970727376Зерттеу саны νi12353111124n16

|70,25

|70

|68,33

|70,2

|75

 1.  Нұсқалық қатардың модасы:

1 мин. жиілігі  хi66686970727376Зерттеу саны νi1235311

|66

|68

|69

|72

|70

 1.  Нұсқалық қатардың медианасы:

1 мин. жиілігі  хi66686970727376Зерттеу саны νi1235311

|66

|70

|68

|69

|72

 1.  Қандағы қанттың орташа мөлшері: 

Қандағы қанттың мөлшері хi, (мг %)105103102101100100999897951000

|101

|102

|100

|99

|98

 1.  Қандағы қанттың орташа мөлшері: 

Қандағы қанттың мөлшері хi, (мг %)10510310210110099989795Зерттеу саны νi1123731112002n20

|102,3

|105,1

|100,1

|99,8

|95,2

 1.  Нұсқалық қатардың медианасы:

Қандағы қанттың мөлшері хi, (мг %)10510310210110099989795Зерттеу саны νi112373111

|99

|95

|100

|102

|105

 1.  Нұсқалық қатардың модасы:

Қандағы қанттың мөлшері хi, (мг %)10510310210110099989795Зерттеу саны νi112373111

|102

|105

|99

|95

|100

 1.  Нұсқалық қатардың әр түрлілік көрсеткішіне ... жатпайды.

|дисперсия

|орташа квадраттық ауытқу

|мода

|ауытқу

|нұсқа коэффициенті

 1.  Процентили – бұл ... шамалар.

|нұсқалық қатарда ең көп жиілікпен қайталанатын

|нұсқалық қатарды 10 тең бөліктерге бөлетін

|нұсқалық қатардың дәл ортасында орналасқан

|нұсқалық қатарды 100 тең бөліктерге бөлетін

|нұсқалық қатарды 4 тең бөліктерге бөлетін

 1.  Квартили – бұл ... шамалар.

|нұсқалық қатарды 100 тең бөліктерге бөлетін 

|нұсқалық қатарда ең көп жиілікпен қайталанатын

|нұсқалық қатарды 10 тең бөліктерге бөлетін

|нұсқалық қатарды 4 тең бөліктерге бөлетін

|нұсқалық қатардың дәл ортасында орналасқан

 1.  Децили – бұл ... шамалар.

|нұсқалық қатарды 4 тең бөліктерге бөлетін 

|нұсқалық қатарды 100 тең бөліктерге бөлетін 

|нұсқалық қатарды 10 тең бөліктерге бөлетін 

|нұсқалық қатарда ең көп жиілікпен қайталанатын

|нұсқалық қатардың дәл ортасында орналасқан 

 1.  Негізгі және баламалы болжам ... кезеңде ұсынылады.

|1

|2

|3

|4

|5

 1.  Маңыздылық деңгейі ... кезеңде беріледі.

|1

|2

|3

|4

|5

 1.  Статистикалық белгінің бақыланатын мәні ... кезеңде есептелінеді.  

|1

|2

|3

|4

|5

 1.  Статистикалық белгінің критикалық мәні ... кезеңде есептелінеді.  

|1

|2

|3

|4

|5

 1.  Бақыланатын және критикалық белгінің мәндеріне салыстыру  ... кезеңде жүргізіледі.

|1

|2

|3

|4

|5

 1.  Берілген немесе басқа болжамның дұрыстығы туралы қорытынды ...  кезеңде жасалады.

|1

|2

|3

|4

|5

 1.  Статистикалық болжамды тексерудің бірінші кезеңінде:

|маңыздылық деңгейі беріледі

|статистикалық белгінің бақыланатын мәні есептелінеді

|негізгі және баламалы болжам ұсынылады 

|статистикалық белгінің критикалық мәні есептелінеді

|бақыланатын және критикалық белгінің мәндеріне салыстыру жүргізіледі

 1.  Статистикалық болжамды тексерудің екінші кезеңінде:  

|маңыздылық деңгейі беріледі

|негізгі және баламалы болжам ұсынылады 

|статистикалық белгінің бақыланатын мәні есептелінеді

|статистикалық белгінің критикалық мәні есептелінеді

|берілген немесе басқа болжамның дұрыстығы туралы қорытынды жасалады

 1.  Статистикалық болжамды тексерудің үшінші кезеңінде:

|маңыздылық деңгейі беріледі

|негізгі және баламалы болжам ұсынылады 

|статистикалық белгінің критикалық мәні есептелінеді

|статистикалық белгінің бақыланатын мәні есептелінеді

|бақыланатын және критикалық белгінің мәндеріне салыстыру жүргізіледі

 1.  Статистикалық болжамды тексерудің төртінші кезеңінде:

|статистикалық белгінің бақыланатын мәні есептелінеді

|статистикалық белгінің критикалық мәні есептелінеді

|маңыздылық деңгейі беріледі

|негізгі және баламалы болжам ұсынылады 

|берілген немесе басқа болжамның дұрыстығы туралы қорытынды жасалады

 1.  Статистикалық болжамды тексерудің бесінші кезеңінде:

|статистикалық белгінің критикалық мәні есептелінеді

|статистикалық белгінің бақыланатын мәні есептелінеді

|маңыздылық деңгейі беріледі

|негізгі және баламалы болжам ұсынылады және берілген немесе басқа болжамның дұрыстығы туралы қорытынды жасалады

|бақыланатын және критикалық белгінің мәндеріне салыстыру жүргізіледі және берілген немесе басқа болжамның дұрыстығы туралы қорытынды жасалады

 1.  Кейбір үлестірім заңына сәйкес келетін таңдаманы статистикалық болжам ретінде тексеру үшін қолданатын белгіні ... белгісі деп атайды.

|келіспеушілік

|келісім

|сәйкес келу

|қарама-карсылық

|жіберуші

 1.  Келісім белгісі ... статистикалық болжам ретінде тексеру үшін қолданылады.

|орташалардын теңдігін

|дисперсиялардын теңдігін

|орташының нақты мәнге теңдігін

|белгісіз дисперсияның нақты мәнге сәйкес келуін

|кейбір үлестірім заңына сәйкес келетін таңдаманы

 1.  Келісім белгісін алғаш анықтаған:

|Стьюдент

|Пирсон

|Фишер

|Уилкоксон

|Манн

 1.  χ2-Пирсон белгісінің формуласы:

|

|

|

|

|

 1.  Колмогоров-Смирнов белгісінің формуласы:

|

|

|

|

|

 1.  χ2-Пирсонның белгісі үшін еркіндік дәреже санын анықтайтын формула:

|k=s+1+r

|k=s-2+r

|k=s-1-r

|k=s+1-r

|k=s-2-r 

 1.  Пирсонның және Колмогоров-Смирнов келісім белгілері жиынтық көлемі ... болғанда қолданылады. 

|n <50

|n ≥50

|n ≥100

|n <20

|n ≥20

 1.  Егер берілген маңыздылық деңгейі және еркіндік дәрежесінде белгінің есептелген мәні критикалық мәнінен кіші болса, онда «Н0» болжам: 

|қабылданбайды

|ескерілмейді

|қабылданады

|қайта жасақталады

|қаралмайды

 1.  Егер берілген маңыздылық деңгейі және еркіндік дәрежесінде белгінің есептелген мәні критикалық мәнінен үлкен болса, онда «Н0» болжам:

|қабылданады

|ескерілмейді

|қайта жасақталады

|қаралмайды

|қабылданбайды

 1.  Егер берілген маңыздылық деңгейі және еркіндік дәрежесінде белгінің есептелген мәні критикалық мәнінен үлкен болса, онда «Н1» болжам:

|қабылданбайды

|ескерілмейді

|қабылданады

|қайта жасақталады

|қаралмайды

 1.  Егер берілген маңыздылық деңгейі және еркіндік дәрежесінде белгінің есептелген мәні критикалық мәнінен кіші болса, онда «Н1» болжам:

|қабылданады

|ескерілмейді

|қайта жасақталады

|қабылданбайды

|қаралмайды

 1.   «Стьюдент» деген псевдониммен өз еңбектерін жариялаған ғалым:

|Пирсон

|Фишер

|Уилкоксон

|Спирмен

|Госсет

 1.  Өлшеу саны артқанда, қалыпты үлестірімге жақындайтын үлестірімнің айырмашылығын бағалайтын белгі: 

|Фишер

|Пирсон

|Стьюдент

|Колмогоров-Смирнов

|Манн-Уитни

 1.  Стьюдент жұптасқан белгісінің формуласы:

|

|

|

|

|

 1.  Статистикалық белгі ... деп бөлінеді.

|дискретті және үзіліссіз

|эмпиризмді және критикалық

|параметрлік және параметрлік емес

|салыстырмалы және абсолютті

|қарапайым және күрделі

 1.  Айнымалылар қалыпты үлестірілген деп қарастыратын статистикалық белгі:

|параметрлік емес

|үзіліссіз

|параметрлік

|үзілмелі

|бір қалыпты

 1.  Параметрлік белгіге ... белгісі жатады.

|Крускал-Уоллис

|Уилкоксон

|Стьюдент

|Розенбаум

|Манна-Уитни

 1.  Параметрлік белгіге ... белгісі жатады.

|Крускал-Уоллис

|Уилкоксон

|Пирсон

|Розенбаум

|Манна-Уитни

 1.  Стьюдент және Пирсон белгілері ... белгіге жатады.

|параметрлік емес

|үзіліссіз

|үзілмелі

|параметрлік

|бір қалыпты

 1.  Қолдануы алдын ала үлестірім параметрлерін есептеуді ұсынбайтын белгі:

|параметрлік емес

|параметрлік

|үзіліссіз

|үзілмелі

|бір қалыпты

 1.  Дисперсиялық талдауды ұсынған ғалым:

|Пирсон

|Гальтон

|Фишер

|Госсет

|Кетле

 1.  Жеке факторлардың зерттелетін белгіге ықпалын және оның әсер ету дәрежесін анықтау үшін қолданатын статистикалық әдісті ... талдау деп атайды.

|регрессиялық

|корреляциялық

|кластерлік

|дисперсиялық

|дискриминанттық

 1.  Дисперсиялық талдау кезінде ... туралы нөлдік болжам тексеріледі.

|орташалардың кейбір шамаға теңдігі

|орташалардың теңдігі

|дисперсиялардың теңдігі

|орташалардың тең еместігі

|дисперсиялардың тең еместігі

 1.  Дисперсиялық талдау кезінде жалпы дисперсия ...болып бөлінеді.

|факторлык және қалдық

|қарапайым және күрделі

|дискретті және үздіксіз

|абсолютті және салыстырмалы

|тұрақты және айнымалы

 1.  Факторлық дисперсияның формуласы:

|

|

|

|

|

 1.  Қалдық дисперсияның формуласы:

|

|

|

|

|

 1.  Статистикалық белгілердің түрлері:

|дискретті және үздіксіз

|тәжірибелік және кестелік

|салыстырмалы және абсолютті

|параметрлік және параметрлік емес

|қарапайым және күрделі

 1.  Айнымалылардың үлестірімі қалыпты деп есептейтін статистикалық белгі:

|параметрлік емес

|параметрлік

|үздіксіз

|үзілісті

|қарапайым

 1.  Фактордың әсерінен таңдамалының орташа шамаларының өзгеруіне сәйкес келетін дисперсия:

|қалдық

|жалпы

|факторлық

|орташа

|қарапайым

 1.  Орташа шамалардың өзгеруіне ықпал етпейтін, кездейсоқ себептер әсерінен ғана болатын дисперсия:

|факторлық

|қалдық

|жалпы

|орташа

|қарапайым

 1.  Аурудың төртінші күніндегі Герен карцинома ісігінің өлшемі туралы екі тәуелсіз таңдау мәліметтері алынды. Төменгі жиілікті магнит өрісімен жаңа пайда болған ісікке әсер ету арқылы зерттеу жүргізілді. Осы таңдамалалардың орташа шамаларының тең болуы туралы болжамды тексеру үшін қолданылатын белгі:

|Пирсон

|Фишер

|Стьюдент

|Колмогоров-Смирнов

|Манн-Уитни

 1.  Әртүрлі гипотензивті емдеу алған біркелкі аурулардың екі тобында систолалық артериялық қан қысымын салыстыру қажет. Зерттелетін көрсеткіштердің орташа шамаларының тең болуы туралы болжамды тексеру үшін қоладнатын белгі:

|Пирсон

|Фишер

|Стьюдент

|Колмогоров-Смирнов

|Манн-Уитни

 1.  Жаңа фармакологиялық препараттың жүрек ишимиялық ауруымен ауыратын науқасқа тигізетін әсеріне клиника-статистикалық зерттеу жүргізілді. Нәтижелердің ақиқат екендігін бағалау үшін қолданылатын белгі:

|Пирсон

|Фишер

|Стьюдент

|Колмогоров-Смирнов

|Манн-Уитни

 1.  Жалпы дисперсияның формуласы:

|

|

|

|

|

 1.  Дисперсиялық талдауда өлшенетін белгінің мәнін ... деп атайды.

|фактор

|жауап

|дисперсия

|көрсеткіш

|параметр

 1.  Егер ... болу шарттары орындалса, онда дисперсиялық талдау жүргізуге мүмкіндік бар.  

|барлық қарастырылатын жиынтық қалыпты үлестірілген және олардың дисперсиясы бірдей

|барлық қарастырылатын жиынтық біркелкі үлестірілген және олардың дисперсиясы бірдей

|барлық қарастырылатын жиынтық қалыпты үлестірілген және олардың дисперсиясы бірдей емес

|барлық қарастырылатын жиынтық біркелкі үлестірілген және олардың дисперсиясы бірдей емес

|барлық қарастырылатын жиынтық қалыпты үлестірілген және олардың орташалары бірдей

 1.  Дисперсиялық талдау кезеңіндегі нөлдік болжам:

|

|

|

|

|

 1.  Дисперсиялық талдау кезеңіндегі балама болжам:

|

|

|

|

|

 1.  Дисперсиялық талдау кезеңінде, сонғы нәтижеге әсерін тігізетін себеп ... деп аталады.

|параметр

|фактор

|белгі

|жауап

|дисперсия

 1.  Дисперсиялық талдау үшін берілгендер ... түрінде дайындалады.

|сызба

|кесте

|гистограмма

|диаграмма

|полигон

 1.  Дисперсиялық талдау кезінде ... белгісі қолданылады.

|Стьюдент

|Пирсон

|Колмогоров-Фомин

|Фишер

|Манн-Уитни

 1.  Дисперсиялық талдау кезінде  Fбақ анықтау үшін қолданылатын формула:

|

|

|

|

|

 1.  Егер дисперсиялық талдау кезінде  шартты орындалса, онда:  

|Н0 қабылданады

|Н0 қабылданбайды

|Н1 қабылданады

|Н0 қарастырылмайды

|Н1 қайта ұсынылады

 1.  Дисперсиялық талдау кезінде ... шарты орындалса, Н0 қабылданады.

|

|

|

|

|

 1.  Таңдамалы дисперсияның формуласы:

|

|

|

|

|

 1.  Реттеліп орналасқан таңдама ... деп аталады.

|үлестірім заңы

|полигон

|нұсқалық қатар

|гистограмма

|нұсқа

 1.  Бақылау қатарында «xi» шамасының қанша рет кездесуін көрсететін санды ... деп атайды.

|жиілік

|мода

|медиана

|дисперсия

|нұсқа

 1.  Стерджес формуласы ...  санын анықтау үшін қолданылады.

|аралық

|жиілік

|бақылау

|белгі

|нұсқа

 1.  Стерджес формуласы: 

|k=1+3,322 lg n

|k=1-3,322 lg n

|k=10+3,322 loga n

|k=10-3,322 loga n

|k=3,322 lg n

 1.  Аралақ шамасын өлшейтін формула:

|

|

|

|

|

 1.  Орташа арифметикалық бас жиынтық үшін сенімділік аралығы:

|

|

|

|

|

 1.  Зерттелетін бірліктерді арнайы медициналық есеп құжатында тіркеу ... деп аталады.

|таңдау

|статистикалық белгі

|статистикалық бақылау

|есептеу

|нұсқа

 1.  Медициналық-биологиялық тәжірибенің бірінші кезеңінде ... жүргізіледі.

|жиналған мәліметтерді өңдеу

|статистикалық мәліметтерді жинақтау

|жоспар және бағдарлама құру

|алынған мәліметтерге талдау

|болжамдарды салыстыру

 1.  Медициналық-биологиялық тәжірибенің екінші кезеңінде ... жүргізіледі.

|жоспар және бағдарлама құру

|жиналған мәліметтерді өңдеу

|статистикалық мәліметтерді жинақтау

|алынған мәліметтерге талдау

|болжамдарды салыстыру

 1.  Медициналық-биологиялық тәжірибенің үшінші кезеңінде ... жүргізіледі.

|жоспар және бағдарлама құру

|статистикалық мәліметтерді жинақтау

|жиналған мәліметтерді өңдеу

|алынған мәліметтерге талдау

|болжамдарды салыстыру

 1.  Медициналық-биологиялық тәжірибенің төртінші кезеңінде ... жүргізіледі.

|жоспар және бағдарлама құру

|жиналған мәліметтерді өңдеу

|алынған мәліметтерге талдау

|статистикалық мәліметтерді жинақтау

|болжамдарды салыстыру

 1.  Жоспар және бағдарлама құру медициналық-биологиялық тәжірибенің ... кезеңінде жүргізіледі.

|бірінші

|екінші

|үшінші

|төртінші

|бесінші

 1.  Жиналған мәліметтерді өңдеу медициналық-биологиялық тәжірибенің ... кезеңінде жүргізіледі.

|бірінші

|екінші

|үшінші

|төртінші

|бесінші

 1.  Статистикалық мәліметтерді жинақтау медициналық-биологиялық тәжірибенің ... кезеңінде жүргізіледі.

|бірінші

|екінші

|үшінші

|төртінші

|бесінші

 1.  Алынған мәліметтерге талдау медициналық-биологиялық тәжірибенің ... кезеңінде жүргізіледі.

|бірінші

|екінші

|үшінші

|төртінші

|бесінші

 1.  Медициналық-биологиялық тәжірибе ... ретті кезеңдерден тұрады.

|3

|4

|2

|5

|6

 1.  Стандарттау, корреляция, дисперсиялық талдау әдістері медициналық-биологиялық тәжірибенің ... кезеңінде қолданылады.

|5

|3

|4

|2

|1

 1.   «Statistica» бағдарламасында берілгендер ... түрінде ұйымдастырылған.

|электрондық кесте

|мәтіндік құжат

|деректер қоры

|сызба

|көрме

 1.  Егер пайдаланушы жол және баған санын көрсетпесе, онда «Statistica» бағдарламасы автоматты түрде өлшемдері ... кесте түзеді.

|25*25

|10*10

|20*20

|12*12

|15*15

 1.   «Statistica» бағдарламасында берілгендер кестесі кеңейтілуі ... файлында сақталады.

|*.sta

|*.stw

|*.stg

|*.str

|*.sti

 1.   «Statistica» бағдарламасында жұмыс кітабы кеңейтілуі ... файлында сақталады.

|*.stg

|*.stw

|*.str

|*.sti

|*.sta

 1.   «Statistica» бағдарламасында сызбалар кеңейтілуі ... файлында сақталады.

|*.str

|*.stg

|*.sti

|*.sta

|*.stw

 1.   «Statistica» бағдарламасында есеп беру (отчеты) кеңейтілуі ... файлында сақталады.

|*.sti

|*.sta

|*.stw

|*.str

|*.stg

 1.   «Statistica» бағдарламасында деректер қоры кеңейтілуі ... файлында сақталады.

|*.sta

|*.sti

|*.stw

|*.stg

|*.str

 1.   «Statistica» бағдарламасындағы электрондық кестенің жол және бағандарымен жұмыс істегенде рұқсат етілмейтін әрекет:

|қосу

|өшіру

|біріктіру

|көшірмелеу

|ығыстыру

 1.   «Statistica» бағдарламасындағы электрондық кестенің бағандары ... деп аталады.

|Cases (Жағдайлар, бақылаулар)

|Constants (Тұрақтылар)

|Functions (Функциялар)

|Variables (Айнымалылар)

|Arguments (Аргументтер)

 1.   «Statistica» бағдарламасындағы электрондық кестенің жолдары ... деп аталады.

|Cases (Жағдайлар, бақылаулар)

|Variables (Айнымалылар)

|Constants (Тұрақтылар)

|Functions (Функциялар)

|Arguments (Аргументтер

 1.   «Statistica» бағдарламасында формуланы жазу ... белгісінен басталады.

|=

|*

|-

|+

|/

 1.  «Base statistics (Основные статистики)» командасы ... мәзірінде орналасқан.

|Statistics

|Graphs

|Data Mining

|Data

|Tools

 1.   «ANOVA (Дисперсионный анализ)» командасы ... мәзірінде орналасқан. 

|Graphs

|Statistics

|Data Mining

|Data

|Tools

 1.   «Descriptive statistics (Описательные статистики)» командасы ... мәзірінде орналасқан. 

|Graphs

|Data Mining

|Data

|Tools

|Base statistics

 1.   «General ANOVA/MANOVA (Жалпы дисперсиялық талдау)» терезесінде ... берілмеген.

|One-way ANOVA (Бірфакторлы дисперсиялық талдау)

|Main effects ANOVA (Дисперсиялық талдаудың бас әсерлері)

|Factorial ANOVA (Көпфакторлы дисперсиялық талдау)

|Repeated measures ANOVA (Қайталап өлшеудің дисперсиялық талдауы)

|Two-way ANOVA (Екіфакторлы дисперсиялық талдау)

 1.   «General ANOVA/MANOVA (Жалпы дисперсиялық талдау)» терезесінде талдаудың ... түрі берілген.

|3

|4

|2

|6

|5

 1.   «General ANOVA/MANOVA (Жалпы дисперсиялық талдау)» терезесінде тапсырманы талдаудың ... түрі берілген.

|4

|2

|3

|5

|6

 1.  Дисперсиялық талдаудың қорытынды кестесінде ... көрсетілмейді.

|SS (ауытқулардың квадраттарының қосындысы)

|MS (средние квадраттарды орташасы)

|F (Фишердің F-белгісінің мәні)

|р (Фишердің F-белгісінің критикалық мәні)

|r (корреляция коэффициенті)

 1.  Бір белгінің әрбір мәніне басқа белгінің бірнеше мәні сәйкес келетін байланыс ... деп аталады.

|функционалдық

|гармоникалық

|дискретті

|көп мағыналы

|корреляциялық

 1.   «Корреляция» ұғымын енгізген ғалым:

|Гальтон

|Пирсон

|Фишер

|Кювье

|Дарвин

 1.  «Корреляция» ұғымын алғаш қолданған ғалым:

|Кювье

|Пирсон

|Фишер

|Гальтон

|Дарвин

 1.  Байланыстың күшін және оның бағытын сипаттайтын көрсеткіш:

|детерминация коэффициенті

|жақындау қатесі

|нұскалау коэффициенті

|нұскалау ауытқуы

|корреляция коэффициенті

 1.  Корреляция коэффициенті ... сипаттайды.

|кездейсоқ шамалардың оның орташа мәнінен шашырау дәрежесін

|белгілердің арасындағы байланыстың күшін және бағытын

|белгінің ең көп және ең аз мәндерінің арасындағы айырмашылықты

|есептелген мәнінің нақты мәнінен орташа ауытқуын

|кездейсоқ шамалардың орташа мәнін

 1.  Корреляция коэффициентін есептейтін формула:

|

|

|

|

|

 1.  Сызықты корреляция коэффициенті ... аралығындағы мәндерді қабылдайды.

|[0, 1]

|[-1, 0]

|[0, 10]

|[-1, 1]

|[-10, 0]

 1.  Бағатына қарай корреляциялық байланыстың бөлінуі:

|күшті және әлсіз

|бірінші және екінші

|абсолютті және салыстырмалы

|тәуелді және тәуелсіз

|тура және кері

 1.  Бір айнымалының артуы екінші айнымалының артуына байланысты болатын корреляциялық байланысты ... деп атайды.

|тура

|кері

|күшті

|әлсіз

|орта

 1.  Бір айнымалының артуы екінші айнымалының кемуіне байланысты болатын корреляциялық байланысты ... деп атайды.

|тура

|кері

|күшті

|әлсіз

|орта

 1.  Тура байланыс кезінде корреляция коэффициенті ... дейінгі мәндерді қабылдайды.

|-1-ден 0-ге

|1-ден 2-ге

|0-ден 1-ге

|-2-ден -1-ге

|2-ден 10-ге

 1.  Кері байланыс кезінде корреляция коэффициенті ... дейінгі мәндерді қабылдайды.

|0-ден 1-ге

|1-ден 2-ге

|-2-ден -1-ге

|-1-ден 0-ге

|2-ден 10-ге

 1.  Егер корреляция коэффициенті нөлге тең болса, онда құбылыстар арасындағы байланыс:

|болады

|жарым-жартылай болады

|функционалды болады

|кері болады

|болмайды

 1.  Егер корреляция коэффициенті +1-ге немесе –1-ге тең болса, онда құбылыстар арасындағы байланыс:  

|кері болады

|болмайды

|болады

|жарым-жартылай болады

|функционалды болады

 1.  Егер 0 < rxy < 0,3 болса, онда байланыс: 

|орта болады

|күшті болады

|әлсіз болады

|болмайды

|кері болады

 1.  Егер 0,3 < rxy < 0,7 болса, онда байланыс:

|күшті болады

|орта болады

|болмайды

|кері болады

|әлсіз болады

 1.  Егер 0,7 < rxy < 1 болса, онда байланыс:

|орта болады

|күшті болады

|болмайды

|кері болады

|әлсіз болады

 1.  Белгілердің арасындағы әлсіз байланыс:

|0,3 < rxy < 0,7

|0,7 < rxy < 1

|0 < rxy < 1

|-1< rxy < 0

|0 < rxy < 0,3

 1.  Белгілердің арасындағы орта байланыс: 

|0 < rxy < 0,3

|0,7 < rxy < 1

|0 < rxy < 1

|-1< rxy < 0

|0,3 < rxy < 0,7

 1.  Белгілердің арасындағы күшті байланыс: 

|0,7 < rxy < 1

|0,3 < rxy < 0,7

|0 < rxy < 0,3

|0 < rxy < 1

|-1< rxy < 0

 1.  Корреляция коэффициентінің орташа қатесі:

|                   

|

|

|

 1.  Егер корреляция коэффициенті өзінің орташа қатесінен ... еседен артық болса, онда ақиқат деп есептеленеді.

|2

|3

|4

|5

|6

 1.  Тоқымашылардың жұмыс өтілі және олардын есіту жиілігінің төмендеуінің арасындағы корреляциялық байланыс анықталды, rxy= 0,8. Байланыстың күші және бағыты:

|әлсіз, кері 

|күшті, тура

|орта, тура

|күшті, кері

|әлсіз, тура 

 1.  Зерттеулер ананың туудан қайтыс болуы мен ауруханадан тыс түсік жасау жиілігі арасындағы корреляциялық байланысты анықтады, rxy=0,69. Байланыстың күші және бағыты:

|күшті, тура

|әлсіз, кері 

|орта, тура

|күшті, кері

|әлсіз, тура 

 1.  Үш аудан балаларына тіс жегі ауруының судағы фтор  мөлшеріне  тәуелділігіне зерттеу жүргізілді. Корреляциялық байланыс анықталды, rxy=–0,85. Байланыстың күші және бағыты:

|орта, тура

|күшті, тура

|күшті, кері 

|әлсіз, кері 

|әлсіз, тура 

 1.  Жыл бойында ай сайын жүрек талмасы ауруының орташа айлық ауа температурасына тәуелділігіне зерттеу жүргізілді Корреляциялық байланыс анықталды, rxy=–0,75. Байланыстың күші және бағыты:

|орта, тура

|күшті, тура

|күшті, кері 

|әлсіз, кері 

|әлсіз, тура 

 1.  Бір немесе бірнеше себептер және салдарлар арасындағы байланысты өлшеуге мүмкіндік беретін, берілгендерді статистикалық өңдеу әдісін ... талдау деп атайды.

|дисперсиялық

|дискриминанттық

|регрессиялық

|корреляциялық

|статистикалық

 1.  Бір белгінің орташа мәнінен екінші белгінің орташа мәнін анықтауға мүмкіндік беретін функция ... деп аталады

|корреляция

|дисперсия

|регрессия

|нұсқалау

|үміт

 1.  Регрессияның түрлері:

|қарапайым, күрделі

|әлсіз, күшті

|жұпталған, көпше

|тура, кері

|тұрақты, айнымалы

 1.  Егер нәтижелі белгі бір айнымалыға тәуелді функция ретінде қарастырылса, онда ... регрессия деп аталады.

|жұп

|дара

|көпше

|қарапайым

|сызықты

 1.  Егер нәтижелі белгі бірнеше айнымалыға тәуелді функция ретінде қарастырылса, онда ... регрессия деп аталады.

|жұп

|дара

|қарапайым

|көпше

|сызықты

 1.  Жұпталған регрессия теңдеуінің жалпы түрі:

|y=f(x)

|y=f(x1, x2,…, xn)

|y=ax+b

|y=a+b/x

|y= axb

 1.  Сызықты жұпталған регрессия теңдеуі:

|y=eax+b

|y=a+b/x

|у=a+bx

|y=a+b1x+b2x2

|y=abx   

 1.  Экспоненциалды жұпталған регрессия теңдеуі:

|у=a+bx

|y=a+b/x

|y=eax+b

|y=a+b1x+b2x2

|y=abx   

 1.  Гиперболалы жұпталған регрессия теңдеуі:

|y=eax+b

|у=a+bx

|y=a+b1x+b2x2

|y=abx   

|y=a+b/x

 1.  Параболалы жұпталған регрессия теңдеуі:

|y=a+b/x

|y=eax+b

|у=a+bx

|y=a+b1x+b2x2

|y=abx   

 1.  Көрсеткіштік жұпталған регрессия теңдеуі:

|y=a+b1x+b2x2

|y=a+b/x

|y=eax+b

|y=abx   

|у=a+bx

 1.  Регрессия теңдеуін құру, оның ... бағалауға алып келеді.

|нәтижелі белгіні

|факторлық белгіні

|коэффициенттерін

|тәуелді айнымалыны

|тәуелсіз айнымалыны 

 1.  Регрессия теңдеуінің коэффициенттері ... әдісі арқылы анықталады.

|сенімділік аралық

|ең кіші квадраттар 

|корреляциялық талдау 

|статистикалық бақылау

|дисперсиялық талдау

 1.  Ең кіші квадраттар әдісі ... шартына негізделген.

|

|

|

|

|

 1.  Теориялық және нақты қисық сызықты регрессияның арасындағы айырмашылық мүмкіндігі ... белгісі арқылы тексеріледі.

|Пирсон

|Стьюдент

|Фишер

|Манн-Уитни

|Колмогоров-Смирнов

 1.  Сызықты жұпталған регрессия теңдеуінің коэффициенттерін анықтайтын формулалар:

|,

|,  

|,  

|,  

|,  

 1.  Шамаларының өсуіне немесе кемуіне қарай орналасқан белгі мәнінің реттік нөмірі:

|адым

|шен

|орын

|белгі

|сан 

 1.  Әртүрлі белгілердің берілген нұсқаларының шендері арасындағы байланысты өлшейтін шаманы ... коэффициенті деп атайды.

|детерминация

|көпше регрессия

|нұсқалық

|шендік корреляция

|аппроксимация

 1.  Шендік корреляцияны бағалау үшін ... коэффициенті қолданылады.

|Спирмен

|Фишер

|Стьюдент

|Пирсон

|ГальтонСпирменнің шендік корреляция коэффициентінің формуласы:

|

|

|

|

|

 1.  Спирменнің шендік корреляция коэффициенті ... аралығында кез-келген мәнді қабылдайды.

|[0; 1]

|[-1; 0]

|[-1; 1]

|[-10; 10]

|[1; 10]

 1.   «Multiple Regression (Көпше регрессия)» модулі ... мәзірінде орналасқан. 

|Graphs

|Data Mining

|Statistics

|Data

|Tools

 1.  Айнымалылар арасындағы байланысты сипаттайтын моделді құру және бағалау ... модулінде орындалады.

| ANOVA (Дисперсиялық талдау)

| Basic Statistics (Негізгі статистикалар)

| Multiple Regression (Көпше регрессия)

| Nonparametrics (Параметрлік емес статистика)

| Distribution Fitting (Үлестірімді жақындастыру)

 1.  Қорытынды кестеде статистикалық маңызды берілгендердің  талдау нәтижесі  … түспен ерекшеленеді. 

|көк

|қара

|қызыл

|сары

|жасыл

 1.  Параметрлік емес корреляция коэффициентіне жатпайтын коэффициент:

|Спирменнің шендік корреляциясы 

|Юланың ұқсастығы

|Пирсонның сызықты корреляциясы

|Пирсонның түйіндесі

|Чупровтың түйіндесі

 1.  Құрамы бойынша ерекшеленетін жиынтықтардағы жіті көрсеткіштерді салыстыруда қолданылатын әдіс: 

|дисперсиялық талдау

|таңдамалы зерттеу

|стандарттау

|корреляциялық талдау

|нұсқалау

 1.  Стандартталған коэффициенттерді есептеу әдістері:

|тура, жанама, кері 

|дербес, жалпы, бөлшекті

|бірфакторлы, көпфакторлы 

|жұптасқан, көбейген

|сызықты, шенді

 1.  Стандарттаудың жанама және кері әдістері жиынтықтың ... құрамы туралы мәлімет болмағанда қолданылады.  

|жас екрешелік

|жыныстық

|кәсіби

|құрылу

|ұлтық

 1.  Егер жиынтықтың ... құрамы белгілі болса, онда стандарттаудың тура әдісі қолданылады.  

|жыныстық

|жас екрешелік

|кәсіби

|құрылу

|ұлтық

 1.  Стандарттаудың тура әдісі … кезеңнен тұрады.

|4

|3

|5

|6

|7

 1.  Жалпы және жеке жіті көрсеткіштерді есептеу стандарттау әдісінің ... кезеңінде жүргізіледі.

|1

|2

|3

|4

|5

 1.  Стандартты анықтау стандарттау әдісінің ... кезеңінде жүргізіледі.

|1

|2

|3

|4

|5

 1.  Стандарттар тобындағы күтілетін абсолютті шамаларды есептеу  стандарттау әдісінің ... кезеңінде жүргізіледі.

|1

|2

|3

|4

|5

 1.  Салыстырылатын жиынтықтар үшін стандартталған көрсеткіштерді есептеу  стандарттау әдісінің ... кезеңінде жүргізіледі.

|1

|2

|3

|4

|5

 1.  Стандартталған және жіті көрсеткіштердің қатынасын салыстыруды есептеу  стандарттау әдісінің ... кезеңінде жүргізіледі.

|1

|2

|3

|4

|5

 1.  Стандарттау әдісінің бірінші  кезеңінде ... жүргізіледі.

|стандартты анықтау

|стандарттар тобындағы күтілетін абсолютті шаманы есептеу  

|жалпы және жеке жіті көрсеткіштерді есептеу

|салыстырылатын жиынтықтар үшін стандартталған көрсеткіштерді есептеу

|стандартталған және жіті көрсеткіштердің қатынасын салыстыруды есептеу  

 1.  Стандарттау әдісінің екінші  кезеңінде ... жүргізіледі.

|жалпы және жеке жіті көрсеткіштерді есептеу

|стандарттар тобындағы күтілетін абсолютті шаманы есептеу  

|стандартты анықтау

|салыстырылатын жиынтықтар үшін стандартталған көрсеткіштерді есептеу

|стандартталған және жіті көрсеткіштердің қатынасын салыстыруды есептеу  

 1.  Стандарттау әдісінің үшінші  кезеңінде ... жүргізіледі.

|стандартты анықтау

|жалпы және жеке жіті көрсеткіштерді есептеу

|салыстырылатын жиынтықтар үшін стандартталған көрсеткіштерді есептеу

|стандарттар тобындағы күтілетін абсолютті шаманы есептеу  

|стандартталған және жіті көрсеткіштердің қатынасын салыстыруды есептеу  

 1.  Стандарттау әдісінің төртінші  кезеңінде ... жүргізіледі.

|стандарттар тобындағы күтілетін абсолютті шаманы есептеу  

|стандартты анықтау

|жалпы және жеке жіті көрсеткіштерді есептеу

|салыстырылатын жиынтықтар үшін стандартталған көрсеткіштерді есептеу

|стандартталған және жіті көрсеткіштердің қатынасын салыстыруды есептеу  

 1.  Стандарттау әдісінің бесінші  кезеңінде ... жүргізіледі.

|стандартты анықтау

|жалпы және жеке жіті көрсеткіштерді есептеу

|стандартталған және жіті көрсеткіштердің қатынасын салыстыруды есептеу  

|салыстырылатын жиынтықтар үшін стандартталған көрсеткіштерді есептеу

|стандарттар тобындағы күтілетін абсолютті шаманы есептеу  

 1.  Қандай да бір көрсеткіштің мәндерінің бірнеше моменттерінің тізбегі немесе кезеңінің жиынтығы:

|үлестірім заңы

|үлестірім функциясы

|динамикалық қатар

|таңдама

|нұсқалық қатар

 1.  Құбылыс өлшемінің белгілі күнге қарай өзгеруін сипаттайтын қатарды ... деп атайды.

|аралық

|гармоникалық

|моменттік

|нұсқалық

|динамикалық

 1.  Құбылыс өлшемінің белгілі бір кезеңге қарай өзгеруін сипаттайтын қатарды ... деп атайды.

|моменттік

|гармоникалық

|аралық

|нұсқалық

|динамикалық

 1.  Уақыт ішінде дамитын негізгі үрдісті анықтайтын уақытқа тәуелді функция:

|тренд

|нұсқа

|қатар

|экспонента

|дисперсия

 1.  Динамикалық қатарды түзетуге жатпайтын әдіс:

|кезеңдерді ірілендіру

|топ ішілік орташаны есептеу

|аралық баға

|жылжымалы орташаны есептеу

|ең кіші квадраттар әдісі

 1.  Уақытқа тәуелді қатар ... элементтен тұрады.

|2

|3

|4

|5

|6

 1.  Сызықты тренд теңдеуі:

|

|

|

|

|

 1.  Қатардың деңгейлерінде барлық өзгерістерді алғашқы деңгейге жататын кезеңнен бастап қазіргі кезеңге дейінгі соңғы нәтижені сипаттайтын көрсеткіштерді ... деп атайды.

|тізбекті

|абсолютті

|базисті

|салыстырмалы

|орташа

 1.  Зертелетін уақыт аралығының шегінде кезеңнен кезеңге дейін, деңгей жітілігінің өзгерісін сипаттайтын көрсеткіштерді ... деп атайды.  

|базисті

|абсолютті

|тізбекті

|салыстырмалы

|орташа

 1.  Динамикалық қатардың екі деңгейінің арасындағы айырым ретінде анықталатын динамикалық көрсеткіш және қатардың берілген деңгейін салыстыру үшін алынған алғашқы деңгейден қаншаға артық болатынын ... деп атайды.

|өсу қарқыны

|көбею қарқыны

|абсолютті көбею

|өсу коэффициенті

|озу коэффициенті

 1.  Екі салыстырлатын динамикалық қатар деңгейлерінің қатынасы ретінде анықталатын динамикалық көрсеткіш және қатардың берілген деңгейін салыстыру үшін алынған алғашқы кезеңінен қаншаға артық болатынын ... деп атайды.

|өсу коэффициенті

|өсу қарқыны

|абсолютті көбею

|көбею қарқыны

|озу коэффициенті

 1.  Бірлік уақыт ішінде пайызбен берілген белгі жылдамдығының өзгерісін сипаттайтын динамикалық көрсеткішті ... деп атайды.

|өсу коэффициенті

|абсолютті көбею

|көбею қарқыны

|өсу қарқыны

|озу коэффициенті

 1.  Берілген кезеңнің деңгейі базистік деңгейден қанша пайызға үлкендігін (немесе кішілігін)   көрсететін динамикалық көрсеткішті ... деп атайды.

|өсу коэффициенті

|өсу қарқыны

|абсолютті көбею

|көбею қарқыны

|озу коэффициенті

 1.  Сол уақыт кезеңінде абсолютті көбеюдің, көбею қарқынына пайыздық (%)  қатынасы ретінде есептелетін динамикалық көрсеткішті ... деп атайды.

|абсолютті шаманың 1%-ға көбеюі

|өсу коэффициенті

|өсу қарқыны

|абсолютті көбею

|озу коэффициенті 1%-ға көбеюі

 1.  Бірдей уақыт аралығында екі динамикалық қатардағы өсу қарқыны немесе көбею қарқыны қатынасты түрінде болатын   динамикалық көрсеткішті ... деп атайады.

|озу коэффициенті

|абсолютті шама

|өсу коэффициенті

|өсу қарқыны

|абсолютті көбею

 1.  Жеке уақыт аралығындағы өсуі жылдамдығы көрсеткішінің орташа арифметикалық шамасы ретінде алынған, есептелетін уақыт аралығындағы белгі өзгерісінің орташа шамасын ... деп атайды.   

|орташа абсолютті көбею

|абсолютті шама

|орташа өсу коэффициенті

|көбею қарқыны

|абсолютті көбею

 1.  Орташа бірлік уақыт ішінде динамикалық қатар деңгейі қанша рет өзгеретінін көрсететін, динамикалық қатар деңгейлерінің өзгеруі жітілігінің қорытынды сипаттамасын ... деп атайды.

|орташа абсолютті көбеюі

|орташа өсу қарқыны

|абсолютті шамасы

|орташа өсу коэффициенті

|абсолютт көбеюі

 1.  Абсолютті базистік көбею:

|

|

|

|

|

 1.  Абсолютті тізбекті көбею:

|

|

|

|

|

 1.  Базистік өсу коэффициенті: 

|

|

|

|

|

 1.  Тізбекті өсу коэффициенті:

|

|

|

|

|

 1.  Абсолютті шаманың 1%-ға көбеюі:

|

|

|

|

|

 1.  Өсу қарқыны:

|

|

|

|

|

 1.  Көбею қарқыны:

|

|

|

|

|

 1.  Озу коэффициенті:

|

|

|

|

|

 1.  Орташа абсолютті көбею:

|

|

|

|

|

 1.  Орташа өсу қарқыны:

|

|

|

|

|

 1.  Орташа көбею қарқыны:

|

|

|

|

|

 1.  Екі тәуелсіз таңдаманы қандай да бір белгінің деңгейінде салыстыру үшін қолданатын параметрлік емес статистикалық белгі:

|Уилкоксон

|Манн-Уитни

|Стьюдент

|Колмогоров-Смирнов

|Пирсон

 1.  Параметрлік емес белгілердің ішінде ең қатал белгі ... белгісі болып табылады. 

|Уилкоксон

|Стьюдент

|Колмогоров-Смирнов

|Крускалл-Уоллис

|Манн-Уитни

 1.  Зерттелетін таңдаманың көлеміне Манн-Уитни U-белгісін қолданғанда ...  шарттар қабаттасады.

|n1, n2≥3 немесе n1=5, n2≥7

|n1, n2≥3 немесе n1=2, n2≥5

|n1, n2≤3 немесе n1=2, n2≥5

|n1, n2≤3 немесе n1=5, n2≥7

|n1, n2≥5 немесе n1=2, n2≥3

 1.  Салыстырылатын топтардағы белгілердің сәйкес келетін мәндерінің ... Манн-Уитнидің U-белгісін қолдануының шарты болып табылады. 

|болуы

|кемуі

|болмауы

|басымдылығы

|орташалауы

 1.  Манн-Уитнидің U-белгісін қолданғанда ... туралы нөлдік болжам тексеріледі.

|таңдаманың біркелкілігі еместігі

|дисперсияның теңсіздігі

|орташалардың айырмашылығы

|таңдаманың біркелкілігі

|дисперсияның айырмашылығы

 1.  Манн-Уитни белгісінің формуласы:

|

|

|

|

|

 1.  Бір таңдаманы екі әртүрлі жағдайда өлшегенде, көрсеткіштерді салыстыру үшін қолданылатын параметрлік емес белгі:

|Манн-Уитни

|Стьюдент

|Колмогоров-Смирнов

|Уилкоксон

|Крускалл-Уоллис

 1.  Уилкоксонның W-белгісін қолданғанда зерттелетін таңдама көлеміне қойылатын шарт:

|5≤n≤50

|10≤n≤50

|3≤n≤50

|5≤n≤30

|1≤n≤50

 1.  Уилкоксонның W-белгісін қолданғанда ... туралы нөлдік болжам тексеріледі.

|таңдаманың біркелкілігі еместігі

|дисперсияның теңсіздігі

|таңдаманың біркелкілігі

|орташалардың айырмашылығы

|дисперсияның айырмашылығы

 1.  Уилкоксонның W-белгісі статистикасын есептеу мәні:

|таңбалар айырымының шені

|таңбалар қосындысының шені

|таңбалар көбейтіндісінің шені

|таңбалар бөліндісінің шені

|таңбалар көбейтінділерінің қосындысының шені

 1.  Тәуелсіз таңдаманы салыстыру үшін «Statistica» бағдарламасында Стьюдент белгісінің ... нұсқасы орын алады.

|3

|2

|4

|5

|6

 1.   «t-test independent by groups (тәуелсіз таңдамалылар үшін t-белгісі)» рәсімі ...модулінде орналасқан.

|Basic Statistics (Негізгі статистикалар)

|Multiple Regression (Көпше регрессия)

|ANOVA (Дисперсиялық талдау)

|Nonparametrics (Параметрлік емес статистика)

|Distribution Fitting (Үлестірімді жақындастыру)

 1.  «Statistica» бағдарламасында белгілердің үлестірім дисперсияларының теңдігін үнсіз тексеру үшін ... белгісі қолданылады. 

|Левеннің

|Колмогоров-Смирновтың

|Фишердің

|Шапиро-Уилканың

|Лиллиефорстың

 1.  р<0,05 болғанда Левен белгісі үшін ... туралы қорытынды жасау керек.

|салыстырылатын топтардағы орташалардың айырмашылығы

|салыстырылатын топтардағы дисперсияның теңдігі

|салыстырылатын топтардағы дисперсияның айырмашылығы

|салыстырылатын топтардағы орташалардың теңдігі

|үлестірілімнің қалыптылығы

 1.  р>0,05 болғанда Левен белгісі үшін ... туралы қорытынды жасау керек.

|салыстырылатын топтардағы дисперсияның айырмашылығы

|салыстырылатын топтардағы дисперсияның теңдігі

|салыстырылатын топтардағы орташалардың айырмашылығы

|салыстырылатын топтардағы орташалардың теңдігі

|үлестірілімнің қалыптылығы

 1.  Егер нәтижелер кестесінде t-белгілер үшін р>0,05 болса, онда орташалардың теңдігі туралы нөлдік болжам: 

|қабылданбайды 

|еленбейді

|қабылданады

|есептелмейді

|өзгереді

 1.   «Difference tests: r, %, means (Другие тесты)» рәсімінің көмегімен «Statistica» бағдарламасында ... белгісін тексеруге болады.

|тәуелді таңдамалар үшін Стьюдент

|тәуелсіз таңдамалар үшін Стьюдент

|Манн-Уитни

|Уилкоксон

|Вальда-Вольфовица

 1.   «Statistica» бағдарламасында тәуелсіз таңдамаларды «Difference tests: r, %, means (Басқа тестер)» рәсімі арқылы тексеру үшін ... беру керек.

|орташа шаманы, ауытқуды, таңдама көлемін

|орташа шаманы, ауытқуды

|орташа шаманы, таңдама ауытқуды

|ауытқуды, таңдама көлемін

|ауытқуды, таңдама көлемін, маңыздылық деңгейін

 1.  Егер есептің шарты бойынша орташа шама, ауытқу және тәуелсіз таңдама көлемі белгілі болса, онда орташалардың теңдігі туралы болжамды тексеру үшін ... рәсімі қолданылады.

|Multiple Regression (Көпше регрессия)

|ANOVA (Дисперсиялық талдау)

|Nonparametrics (Параметрлік емес статистика)

|Distribution Fitting (Үлестірімді жақындастыру)

|Basic Statistics (Негізгі статистикалар)

 1.  «t-test dependent samples (t-критерий для зависимых выборок)» ... модулінде орналасқан.

|Multiple Regression (Көпше регрессия)

|ANOVA (Дисперсиялық талдау)

|Nonparametrics (Параметрлік емес статистика)

|Basic Statistics (Негізгі статистикалар)

|Distribution Fitting (Үлестірімді жақындастыру)

 1.   «Difference tests: r, %, means (Другие тесты)» ... модулінде орналасқан.

|Multiple Regression (Көпше регрессия)

|ANOVA (Дисперсиялық талдау)

|Nonparametrics (Параметрлік емес статистика)

|Distribution Fitting (Үлестірімді жақындастыру)

|Basic Statistics (Негізгі статистикалар)

 1.  t-белгісінің қорытынды кестесіндегі қызыл түспен ерекшеленгенді ... деп түсіндіреді. 

|нөлдік болжамды қабылдау

|нөлдік болжамды өзгерту

|баламалы болжамды қабылдамау

|нөлдік болжамды қабылдамау

|баламалы болжамды өзгерту

 1.  Зертелетін құбылыстың немесе үдерістің негізгі ерекше сипаты:

|көрсеткіш

|сипаттама

|фактор

|белгі

|нәтиже

 1.   «Регрессия» сөзін алғаш енгізген ғалым:

|Р. Фишер

|К. Пирсон

|Ф. Гальтон

|А. Кетле

|В. Уэлдон

 1.  Белгінің сандық көрінісі:

|мінездеме

|фактор

|көрсеткіш

|нәтиже

|қорытынды

 1.  Белгілердің арасында байланыстардың екі түрі:

|тура, кері

|оң, теріс

|әлсіз, күшті

|оң жақты, сол жақты

|функционалдық, корреляциялық

 1.  Белгілер арасындағы өзара байланыстың бағытын және тығыздығын (тарлығын) анықтайтын сандық әдісті ... талдау деп атайды.

|регрессиялық

|корреляциялық

|дискриминанттық

|кластерлік

|дисперсиялық

 1.  Дұрыс формула:

|= RndNormal(s)+ 

|RndNormal(s)+ 

|= RndNormal(s)- 

|= RndNormal()+s 

|RndNormal()-s 

 1.  Statistica» бағдарламасындағы қалыпты үлестірілген таңдамалардың кездейсоқ сандарын алатын қосымша функция: 

|RndPoisson

|Nolmality

|RndNormal

|NormalRnd

|PoissonRnd

 1.  «Statistica» ортасында таңдаманы қалыптылыққа тексеру үшін ... қолданылады.

|радиалды диаграмма

|дөңгелек диаграмма

|категориялық қалыпты сызба

|«өркен және жапырақ» сызбасы

|қалыптылықты орнататын сызба

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Файл

biostat_kaz_stud-1.doc

biostat_kaz_stud-1.doc
Размер: 1.1 Мб

.

Пожаловаться на материал

Описание к данному материалу отсутствует

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

Похожие материалы:

Программа педагогической практики по подготовке Магистра

Рабочая учебная программа рассмотрена и утверждена на заседании кафедры экономической теории

Проверка знаний электротехнического и электротехнологического персонала по электробезопасности (III группа допуска до 1000 В)

Общие сведения об электроустановках. Требования к персоналу и его подготовке. Порядок и условия безопасного производства работ в электроустановках. Заземление и защитные меры электробезопасности. Молниезащита. Правила применения и испытания средств защиты, используемых в электроустановках. Правила освобождения пострадавших от действия электрического тока и оказания им первой помощи

Личность. Структура личности

Раздел социологии, изучающий личность

Понятие воспитание. Воспитательный процесс; Цель и принципы воспитания

Цель и принципы воспитания. Воспитание - педагогический компонент процесса социализации который предполагает целенаправленные действия по созданию условий для развития человека.

Реферат на тему: «Ферменты»

Ферменты: Понятие и история, Классификация, Функция, Медицинское значение.

Сохранить?

Пропустить...

Введите код

Ok