«Медициналық-профилактикалық іс» тест

  «Медициналық-профилактикалық іс» мамандықтарында оқитын 3 курс студенттеріне биостатистикадан емтиханған арналған тест тапсырмалары

~«Биометрия» терминін алғаш енгізген:

|Ф. Гальтон

|Р. Фишер

|К. Пирсон

|А. Кетл

|В. Уэлдон

~Биометрия негізі ... басталады.

|Ф. Гальтоннан

|Р. Фишерден

|К. Пирсоннан

|А. Кетледен

|В. Уэлдоннан

~Таңдамалылардың үлестірім теориясын, дисперсиялық және дискриминанттық талдау әдісін, тәжірибені жоспарлау теориясының ең жоғарғы шындыққа ұқсас әдісінің негізін салушы, ағылшын ғалымы:

|Р. Фишер

|Ф. Гальтон

|К. Пирсон

|А. Кетле

|В. Уэлдон

~Биометрияға стандартты ауытқу және нұсқа коэффициенті ұғымын енгізген, көп регрессияны, сызықты емес корреляция және регрессия, белгілердің кездесушілігі теориясының негізін қалаған ағылшын ғалымы:

|К. Пирсон

|Р. Фишер

|Ф. Гальтон

|А. Кетле

|В. Уэлдон

~Орташа шамалар туралы ұғымының негізін, биология, медицина және әлеуметтанудағы мәселелерді шешу үшін статистикалық әдістерді қолданған бельгия ғалымы:

|А. Кетле

|К. Пирсон

|Р. Фишер

|Ф. Гальтон

|В. Уэлдон

~Ағылшын зоологы, биометрик, «Биометрика» журналының алғаш ұйымдастырушысы:

|В. Уэлдон

|А. Кетле

|К. Пирсон

|Р. Фишер

|Ф. Гальтон

~Жаппай қоғамдық құбылыстар санын сапалық жағымен тығыз байланысты зерттейтін қоғамдық ғылым:

|статистика

|математика

|қоғам тану

|динамика

|кибернетика

~Биология, медицина, фармация, гигиена және денсаулық сақтау саласына қатысты сұрақтарды зерттейтін статистиканы ... деп атайды.

|биостатистика

|математика

|қоғам тану

|динамика

|кибернетика

~Статистика – бұл ... зерттейтін қоғамдық ғылым.

|қоғамдық құбылыстар санының сапалық жағымен тығыз байланыстылығын

|адам денсаулығының әлеуметтік заңдылығын

|емдеу-профилактикалық мекемесінің қызметін

|медициналық көмек жүйесіндегі нарық заңының әрекетін

|әлауқаты әртүрлі халық арасында аурудың таралу заңы және бұл таралудың себептерін  

~Биостатистика – бұл:

|биология, медицина, фармация, гигиена және денсаулық сақтау саласына қатысты сұрақтарды зерттейтін статистика  

|медициналық көмек жүйесіндегі нарық заңының әрекетін зерттейтін статистика

|медициналық ақпаратты жинауды, сақтауды және талдауды қамтамасыз ететін   әдестердің жиыны

|әлауқаты әртүрлі халық арасында аурудың таралу заңы туралы медициналық және статистикалық ақпарат

|емдеу-профилактикалық мекемесінің қызметін зерттейтін ғылым

~Статистика дербес ғылым ретінде ... ғасырда қалыптасты. 

|XVII

|XVI

|XVIII  

|XIX

|XX

~Медициналық статистика ... жатады. 

|әлеуметтік статистикаға

|саяси статистикаға

|экономикалық статистикаға

|ғылыми статистикаға

|білім беру статистикасына

~Сандық берілгендерге ... жатпайды.

|дихотомиялық

|дискретті

|үзіліссіз

|аралық

|салыстырмалы

~Сандық берілгендерге ... жатпайды.

|бинарлық

|дискретті

|үзіліссіз

|аралық

|салыстырмалы

~Сандық берілгендерге ... жатпайды.

|номиналдық

|дискретті

|үзіліссіз

|аралық

|салыстырмалы

~Сандық берілгендерге ... жатпайды.

|реттік

|дискретті

|үзіліссіз

|аралық

|салыстырмалы

~Сапалық берілгендерге ... жатпайды.

|дискретті

|номиналдық

|реттік

|дихотомиялық

|шендік

~Сапалық берілгендерге ... жатпайды.

|үзіліссіз

|номиналдық

|реттік

|дихотомиялық

|шендік

~Сапалық берілгендерге ... жатпайды.

|аралық

|номиналдық

|реттік

|дихотомиялық

|шендік

~Сапалық берілгендерге ... жатпайды.

|салыстырмалы

|номиналдық

|реттік

|дихотомиялық

|шендік

~Тек бүтін сан, яғни бөлшек сан болуы мүмкін емес түрде алынған сандық берілгендер:

|дискреті

|номиналдық

|реттік

|дихотомиялық

|шенді

~Теориялық жағынан алғанда бөлшек бөлігі болуы мүмкін, үзіліссіз шкалада өлшегенде алынатын сандық берілгендер:

|үзіліссіз

|номиналдық

|реттік

|дихотомиялық

|дискреті

~Физикалық мәні бар, абсолюттік шамалары өлшенетін үзіліссіз берілгендердің түрі:

|аралық

|номиналдық

|реттік

|дихотомиялық

|дискреті

~Белгінің алғашқы күйіне салыстырғанда мәнінің өзгеру үлесі үзіліссіз берілгендердің түрі:

|салыстырмалы

|номиналдық

|реттік

|дихотомиялық

|дискреті

~Өлшенбейтін категорияларды шартты түрде бейнелейтін код түріндегі сапалық берілгендер:

|номиналды

|дискреті

|реттік

|дихотомиялық

|шенді

~Бір белгінің анық байқалу дәрежесін  шартты түрде  бейнелейтін сапалық берілгендер:

|реттік

|номиналды

|дискреті

|дихотомиялық

|шенді

~Қандайда бір белгінің мүмкін болатын екі мәні бар сапалық мәліметтердің ерекше түрі:

|дихотомиялық

|номиналды

|дискреті

|реттік

|шенді

~Нысандарды белгілі бір көрсеткіштері немесе сипатына қарай салыстыру рәсімі:

|өлшеу

|диаграмма тұрғызу

|коэффициентті анықтау

|кесте түзу

|бейнелеу

~Міндетті, қажетті өлшеу рәсімінің элементі:

|шкала

|диаграмма

|кесте

|гистограмма

|сурет

~Нысанның касиетін классификациялау үшін қолданылатын шкала:

|номиналды

|реттік

|аралық

|қарым-қатынас

|шендік

~Белгілердін шамасына қарай реттейтін шкала:

|реттік

|аралық

|қарым-қатынас

|номиналды

|атаулар

~Белгілердің жеке өлшемдерінің ауытқуын көрсететін шкала:

|аралық

|қарым-қатынас

|номиналды

|реттік

|атаулар

~Өлшенген белгілердің қатынасын көрсететін шкала:

|қарым-қатынас

|номиналды

|реттік

|аралық

|атаулар

~Қарым-қатынас шкаласы:

|өлшенген белгілердің қатынасын көрсетеді

|нысанның қасиетін классификациялау үшін қолданылады

|белгілердін шамасына қарай реттейді

|белгілердің жеке өлшемдерінің ауытқуын көрсетеді

|нысанның пішінін өзгерту үшін қолданылады

~Реттік шкаласы:

|белгілерді шамасына қарай реттейді

|нысанның қасиетін классификациялау үшін қолданылады

|өлшенген белгілердің қатынасын көрсетеді

|белгілердің жеке өлшемдерінің ауытқуын көрсетеді

|нысанның пішінін өзгерту үшін қолданылады

~Аралық шкаласы:

|белгілердің жеке өлшемдерінің ауытқуын көрсетеді

|нысанның қасиетін классификациялау үшін қолданылады

|белгілерді шамасына қарай реттейді

|өлшенген белгілердің қатынасын көрсетеді

|нысанның пішінін өзгерту үшін қолданылады

~Номиналды шкаласы:

|нысанның қасиетін классификациялау үшін қолданылады

|белгілерді шамасына қарай реттейді

|белгілердің жеке өлшемдерінің ауытқуын көрсетеді

|өлшенген белгілердің қатынасын көрсетеді

|нысанның пішінін өзгерту үшін қолданылады

~Жынысы, ұлты, көзінің және шашының түсі, диагнозы ... шкаласымен өлшенеді.

|номиналды

|реттік

|аралық

|қарым-қатынас

|шендік

~Гипертониялық аурулардың кезеңі және жүрек талмасының дәрежесі ... шкаласымен өлшенеді.

|реттік

|номиналды

|аралық

|қарым-қатынас

|атаулар

~Уақыт, температура, тест ұпайлары ... шкаласымен өлшенеді.

|аралық

|номиналды

|реттік

|қарым-қатынас

|шендік

~Бойы, салмағы, реакция мерзімі, тесттегі орындалған тапсырмалар саны ... шкаласымен өлшенеді.

|қарым-қатынас

|аралық

|номиналды

|реттік

|шендік

~Зерттелетін жиынтықтың элементтері және олардың қасиеттері туралы мәлімет алу үдерісі ... деп аталады:

|статистикалық берілгендерді жинау

|статистикалық берілгендерді талдау

|статистикалық болжамды тексеру

|корреляция коэффициентін анықтау

|маңыздылық деңгейін анықтау

~Статистикада бақылауға немесе өлшеуге болатын нысандардың немесе құбылыстардын қасиетін … деп атайды.

|белгі

|көрсеткіш

|ерекшілік

|нәтиже

|сипаттама

~Статистикалық берілгендері әртүрлі геометриялық фигура түрінде бейнеленген сызба:

|диаграмма

|картограмма

|картодиаграмма

|«мұрттары бар жәшік» сызбасы

|«өркен және жапырақтар» сызбасы

~Берілгендерді шамаларының өсуіне қарай кескіндеу үшін және диаграмма мен кестенің қоспасынан тұратын ыңғайлы сызба:

|«өркен және жапырақтар» сызбасы

|сызықты диаграмма

|бағанаішілік диаграмма

|секторлық диаграмма

|«мұрттары бар жәшік» сызбасы

~Суретте берілген сызба:

31,0046651,139531,29997511,311356779999554101,401489876651,50033889995311001,600013557311,700114569998431101,866544001,90162,072,119102,2

|«өркен және жапырақтар» сызбасы 

|сызықты диаграмма

|бағанаішілік диаграмма

|секторлық диаграмма

|«мұрттары бар жәшік» сызбасы

~Суретте берілген сызба:

|гистограмма

|«өркен және жапырақтар» сызбасы 

|бағанаішілік диаграмма

|секторлық диаграмма

|«мұрттары бар жәшік» сызбасы

~Таңдама элементтерінің аралыққа түсу жиілігінің сәйкес топ аралығына тәуелділігін сипаттайтын сызбалы бейнені ... деп атайды.

|гистограмма

|«өркен және жапырақтар» сызбасы 

|картограмма

|секторлық диаграмма

|«мұрттары бар жәшік» сызбасы

~Топ аралығының орта мәніне және осы аралықтың жиілігіне сәйкес келетін нүктелерді қосатын сынық сызба:

|полигон

|гистограмма

|«өркен және жапырақтар» сызбасы 

|бағанаішілік диаграмма

|секторлық диаграмма

~Екі параллель жақтары берілгендердің жоғарғы және төменгі квартиліне сәйкес келетін, ал тік төртбұрыштың соңынан басталатын сызық ең аз және ең көп мәнін көрсететін тік төртбұрыш түрдегі сызба:

|«мұрттары бар жәшік» сызбасы

|«өркен және жапырақтар» сызбасы 

|сызықты диаграмма

|бағанаішілік диаграмма

|секторлық диаграмма

~Суретте берілген сызба:

|«мұрттары бар жәшік» сызбасы

|«өркен және жапырақтар» сызбасы 

|бағаналы диаграмма

|бағанаішілік диаграмма

|секторлық диаграмма

~Құбыластардың интенсивтілігінің, қатынасының, көрнекілігінің, орташа немесе абсолютті шамаларының өзгеруін көрсеткіш ретінде бейнелейтін диаграмма: 

|сызықты

|бағаналы

|бағанаішілік

|секторлық

|радиалды

~Таңдап алынған масштабқа сәйкес құбыластардың динамикасын немесе статикасын бейнелейтін диаграмма:

|бағаналы

|сызықты

|бағанаішілік

|секторлық

|радиалды

~Құбыластардың құрылымын айқын экстенсивті көрсеткіштермен және меншікті салмағына сәйкес, оның құрамды бөліктерінің түспен бөленуін бейнелейтін тік төртбұрыш түрдегі диаграмма:

|бағанаішілік

|бағаналы

|сызықты

|секторлық

|радиалды

~Құбылыстардың өзгеруін уақыттың тұйық тізбегі (тәулік, апта, ай, жыл) ретінде бейнелеу үшін қолданылатын сызықты диаграмманың түрі:

|радиалды

|бағанаішілік

|бағаналы

|сызықты

|секторлық

~Суретте берілген диаграмма:

|радиалды 

|бағанаішілік 

|көлемдік

|сызықты

|секторлық

~Белгісіз үлестірім заңының түрі туралы кейбір жорамалдарды немесе белгілі үлестірімнің параметрлері туралы алдынала шарт ретінде ұсынған түсіндіруді ... деп атайды.

|болжам

|постулат

|теорема

|аксиома

|лемма

~ Екі топ арасында айырмашылық болмауының немесе параметрлердің нақты мәні туралы немесе үлестірімнің қалыпты заңының сәйкестігі туралы болжам … деп аталады.

|нөлдік

|тексерілетін  

|баламалы 

|жалған

|нақты

~Екі топ арасында айырмашылық болуының немесе параметрлердің нақты мәнінің айырмашылығы туралы немесе үлестірімнің қалыпты заңының сәйкес еместігі туралы болжам ... деп аталады.

|баламалы 

|нөлдік

|тексерілетін  

|жалған

|нақты

~Кездейсоқ шамалардың белгілі үлестірімінің параметрлері туралы болжам:

|параметрлік

|параметрлік емес

|баламалы 

|нөлдік  

|нақты

~Кездейсоқ шамалардың белгісіз үлестірім заңының түрі туралы болжам:

|параметрлік емес

|баламалы 

|нөлдік  

|нақты

|параметрлік

~Бас статистикалық жиынтық – бұл:

|шексіз бірліктердің үлкен сандарынан тұратын элементтердің жиынтығы   

|зерттелетін құбылыстың кез келген дербес жағдайы

|бақылау бірлігін сипаттайтын белгі

|таңдау жүргізгенде алынған  бас жиынтық элементтерінің бөлігі

|бақылау бірліктерінің жалпы саны

~Таңдама – бұл:

|таңдау жүргізгенде алынған  бас жиынтық элементтерінің бөлігі

|шексіз бірліктердің үлкен сандарынан тұратын элементтердің жиынтығы

|зерттелетін құбылыстың кез келген дербес жағдайы

|бақылау бірлігін сипаттайтын белгі

|бақылау бірліктерінің жалпы саны

~Таңдау көлемі – бұл:

|таңдамалы жиынтыққа кіретін жағдайлардың саны

|таңдау жүргізгенде алынған  бас жиынтық элементтерінің бөлігі

|шексіз бірліктердің үлкен сандарынан тұратын элементтердің жиынтығы

|зерттелетін құбылыстың кез келген дербес жағдайы

|бақылау бірлігін сипаттайтын белгі

~Бақылаудың өлшемі – бұл:

|зерттелетін құбылыстың кез келген дербес жағдайы

|бақылау бірліктерінің жалпы саны

|таңдау жүргізгенде алынған  бас жиынтық элементтерінің бөлігі

|шексіз бірліктердің үлкен сандарынан тұратын элементтердің жиынтығы

|бақылау бірлігін сипаттайтын белгі

~Үлкен сандар заңы ... сипаттайтын үрдіс.

|бақылау саны артқан сайын таңдамалы жиынтықтың көрсеткіші бас жиынтыққа жақындайтындығын

|кездейсоқ шамалардың берілген сенімділікпен үлестірілуін

|бақылау саны артқан сайын жалпы кездейсоқ құбылыстарда кейбір орташалардың заңды тұрақтылығын

|бас жиынтық көрсеткіштердің арасындағы функционалдық тәуелділікті

|бас жиынтық көрсеткіштерінің арасындағы байланыстың тығыздығын

~Зерттеудің таңдамалы әдісінің негізі – бұл ... заңы.

|үлкен сандар

|қалыпты үлестірім

|кеністіктің шексіздігі

|Ньютон

|Пуассон

~Таңдаудың негізгі қасиеті ... болып табылады.

|репрезентативтілік

|нұсқалық

|сенімділік

|маңыздылық

|дәлдік

~Таңдауды қалыптастыруға қойылатын негізгі талап ... болып табылады.

|таңдаудың кездейсоқтығы

|таңдаудың бағыттылығы

|таңдаудың дәлдігі

|дәл уақытында таңдау

|зерттеудің маңыздылығы

~Сандық репрезентативтік – бұл:

|жеткілікті бақылау саны

|мүмкін болатын барлық бірлік бақылауды қамту

|зерттелетін белгілердің сандық қатынасы

|бас және таңдамалы жиынтықтың бақылау өлшем белгілерінің сәйкес келуі

|таңдамалы жиынтықтағы сандық белгілердің болуы

~Сапалық репрезентативтік – бұл:

|бас және таңдамалы жиынтықтың бақылау өлшем белгілерінің сәйкес келуі

|таңдамалы жиынтықтың сапалы толық құндылығы

|мүмкін болатын барлық бірлік бақылауды қамту

|зерттелетін белгілердің сандық қатынасы

|таңдамалы жиынтықтағы сандық белгілердің болуы

~Репрезентативтік қате ... көрсетеді.

|бас және таңдамалы жиынтықтың қаншалықты айырмашылығын

|зерттелетін белгінің әртүрлілігінің дәрежесін

|қатесіз болжаудын ықтималдық деңгейін

|бас және таңдамалы жиынтықтың қаншалықты ұқсас екенін

|орташалардың ең көп мүмкін болатын ауытқуларын

~Репрезентативтік таңдаманы түрі:

|сапалық, сандық

|толық, дербес

|кездейсоқ, анықталған

|дәл, анықталмаған

|тұтас, аралық

~Аз таңдаманы көлемі:

|n≤30

|n≤50

|n≤60

|n≤100

|n≤200

~Таңдамалы жиынтыққа қойылатын негізгі талаптар:

|репрезентативтік

|біркелкілік

|типтік

|жеткіліктілік

|сапалылық

~Медициналық-биологиялық зерттеулерде жиі кездесетін үлестірім:

|қалыпты

|биноминалды

|Пуассон

|бірқалыпты  

|геометриялық

~Кездейсоқ шамалардың мүмкін болатын мәндерімен және оған сәйкес келетін ықтималдықтардың арасындағы байланысты орнататын қатынас:

|кездейсоқ шамалардың үлестірім заңы

|үлкен сандар заңы

|Пуассон заңы

|кездейсоқ шамалардың үлестірім функциясы

|кездейсоқ шамалардың үлестірім тығыздығы

~Сызбада көрсетілген кездейсоқ шамалардың үлестірімі:

|қалыпты

|біркелкі 

|геометриялы

|биномиалды

|гипергеометриялы

~Бас жиынтықтың сипаттамасы ... деп аталады.

|параметрлер

|белгілер

|атрибуттар

|мәндер

|көрсеткіштер

~Баға ... белгіні қағаттандырмау керек.

|адекватты

|дәлелді

|ығыспаған

|әсерлі

|жеткілікті

~Кейбір жеке жиынтықтың параметрлерін бағалау ... бағаны береді.

|нүктелік

|аралық

|шектік

|сенімділік

|дәлдік

~Ықтималдылығы берілген, параметрдің шын мәнін жабатын қашықтық ... баға деп аталады.

|аралық

|нүктелік

|шектік

|сенімділік

|дәлдік

~Қалыпты үлестірім заңы – бұл ... заңы.

|Гаусс

|Пуассон

|Бернулли

|Ляпунов

|Чебышев

~Бірқалыпты үлестірілген кездейсоқ шаманың ықтималдық тығыздығының формуласы:

|

|

|

|

|

~Сенімділік ықтималдылығы:

|1-р

|n

|1-γ

|р+γ

~Фармация, медицина және биологиялық зерттеулер үшін маңыздылық деңгейінің шамасы:

|0,05

|0,01

|0,001

|0,005

|0,1

~Стандарттарды құру үшін маңыздылық деңгейінің шамасы:

|0,01

|0,05

|0,001

|0,005

|0,1

~Нөлдік болжамды тексеру үшін қолданатын ереже: 

|статистикалық белгі

|белгі қуаты

|сенімділік ықтималдылығы

|маңыздылық деңгейі

|үлестірім заңы

~Белгілі бір заңдылыққа бағынатын, таңдамалы жиынтықпен есептелетін белгінің мәні ... деп аталады.

|бақыланатын

|кестелік

|критикалық

|анықталған

|орташа

~Негізгі болжам қабылданатын статистикалық белгінің көптеген мүмкін болатын мәндерін ... деп атайды.

|қабылдау аймағы

|критикалық аймағы

|анықталу аймағы

|сенімділік аралығы

|аралық баға

~Негізгі болжам қабылданбайтын статистикалық белгінің көптеген мүмкін болатын мәндерін ... деп атайды.

|критикалық аймақ

|қабылдау аймақ

|анықталу аймақ

|сенімділік аралығы

|аралық баға

~Болжамды қабылдау және критикалық аймақты бөліп тұратын нүктені ... деп атайды.

|критикалық нүкте

|ерекше нүкте

|экстремум нүктелері

|иілу нүктесі

|үзілу нүктесі

~Дұрыс болжамды жоққа шығарудан тұратын қатені ... қате деп атайды. |бірінші текті

|екінші текті

|стандартты

|орташа

|сенімді

~Дұрыс емес болжамды қабылдаудан тұратын қатені ... қате деп атайды.

|екінші текті

|бірінші текті

|стандартты

|орташа

|сенімді

~Бірінші текті қатенің болу мүмкіндігінің ықтималдылығы ... деп аталады.

|маңыздылық деңгейі

|сенімділік ықтималдылығы

|белгінің қуаттылығы

|стандартты қате

|орташа қате

~Бірінші текті қатені болдырмау мүмкіндігінің ықтималдылығы ... деп аталады.

|сенімділік ықтималдылығы

|маңыздылық деңгейі

|белгінің қуаттылығы

|стандартты қате

|орташа қате

~Статистикалық болжамды тексеру барысында ... нәтиже туындамайды. 

|өзгермейтің оң

|нақты оң

|қате оң

|қате теріс

|нақты теріс

~Жай орташа арифметикалықтың формуласы:

|

|

|

|

|

~Өлшенген орташа арифметикалықтың формуласы:

|

|

|

|

|

~Жай орташа геометриялықтың формуласы:

|

|

|

|

|

~Жай орташа квадраттықтың формуласы:

|

|

|

|

|

~Өлшенген орташа квадраттықтың формуласы:

|

|

|

|

|

~Қатардың ортасында орналасқан нұсқа:

|медиана

|мода

|дисперсия

|орташа квадраттық ауытқу

|орташа арифметикалық шама

~Медиана:

|қатардың ортасында орналасқан нұсқа

|жиілігі ең жоғары нұсқа

|жиілігі ең төменгі нұсқа

|қатардың басында орналасқан нұсқа

|қатардың соңында орналасқан нұсқа

~Мода:

|жиілігі ең жоғары нұсқа

|қатардың ортасында орналасқан нұсқа

|жиілігі ең төменгі нұсқа

|қатардың басында орналасқан нұсқа

|қатардың соңында орналасқан нұсқа

~Жиілігі ең жоғары нұсқа – бұл:

|мода

|медиана

|дисперсия

|орташа квадраттық ауытқу

|орташа арифметикалық шама

~Кездейсоқ шаманың оның орташа мәнінен шашырауының өлшеуіші – бұл:

|дисперсия

|мода

|медиана

|орташа квадраттық ауытқу

|орташа арифметикалық шама

~Дисперсиядан алынған квадраттық түбір:

|орташа квадраттық ауытқу

|орташа арифметикалық шама

|мода

|медиана

|ауытқу

~Белгінің ең жоғары және ең төменгі мәндерінің айырымы:

|ауытқу

|орташа квадраттық ауытқу

|дисперсия

|орташа арифметикалық шама

|медиана

~- формуласымен анықталатын нұсқалық қатардың сандық сипаттамасы:

|дисперсия

|орташа арифметикалық шама

|медиана

|орташа квадраттық ауытқу

|ауытқу

~- формуласымен анықталатын нұсқалық қатардың сандық сипаттамасы:

|орташа квадраттық ауытқу

|орташа арифметикалық шама

|мода

|медиана

|ауытқу

~ - формуласымен анықталатын нұсқалық қатардың сандық сипаттамасы:

|ауытқу

|орташа квадраттық ауытқу

|орташа арифметикалық шама

|мода

|медиана

~18 жастағы жас жігіттің орташа салмағы:

Салмағы хi,  (кг)646362616059369

|61,5

|60

|63,9

|62

|59,3

~18 жастағы жас жігіттің орташа салмағы: 

Салмағы  хi,  (кг)646362616059Зерттеу саны νi2396411540n25

|61,6

|50,1

|69,8

|46,2

|55,6

~Нұскалық қатардың модасы:

Салмағы  хi,  (кг)646362616059Зерттеу саны νi239641

|62

|63

|61

|60

|64

~Нұсқалық қатардың медианасы:

Салмағы  хi,  (кг)646362616059Зерттеу саны νi239641

|61,5

|63,5

|62,5

|60,5

|64,5

~1-ден 2-ге дейін жастағы баланың басының орташа шеңбері: 

Бастың шеңбері  хi,  (см)4145464748227

|45,4

|40,2

|50

|42,7

|47,3

~1-ден 2-ге дейін жастағы  баланың басының орташа шеңбері: 

Бастың шеңбері  хi, (см)4145464748Зерттеу саны νi5725622048n45

|45,5

|48

|60,3

|40,9

|47,2

~Нұсқалық қатардың модасы:

Бастың шеңбері  хi, (см)4145464748Зерттеу саны νi572562

|46

|41

|45

|47

|48

~Нұсқалық қатардың медианасы:

Бастың шеңбері  хi,  (см)4145464748Зерттеу саны νi572562

|46

|41

|45

|47

|48

~Тамыр соғуының орташа жиілігі:

1 мин. жиілігі  хi66686970727376494

|70

|70,6

|68

|72,1

|76

~Тамыр соғуының орташа жиілігі:

1 мин. жиілігі  хi66686970727376Зерттеу саны νi12353111124n16

|70

|70,25

|68,33

|70,2

|75

~Нұсқалық қатардың модасы:

1 мин. жиілігі  хi66686970727376Зерттеу саны νi1235311

|70

|66

|68

|69

|72

~Нұсқалық қатардың медианасы:

1 мин. жиілігі  хi66686970727376Зерттеу саны νi1235311

|70

|66

|68

|69

|72

~Қандағы қанттың орташа мөлшері: 

Қандағы қанттың мөлшері хi, (мг %)105103102101100100999897951000

|100

|101

|102

|99

|98

~Қандағы қанттың орташа мөлшері: 

Қандағы қанттың мөлшері хi, (мг %)10510310210110099989795Зерттеу саны νi1123731112002n20

|100,1

|102,3

|105,1

|99,8

|95,2

~Нұсқалық қатардың медианасы:

Қандағы қанттың мөлшері хi, (мг %)10510310210110099989795Зерттеу саны νi112373111

|100

|102

|105

|99

|95

~Нұсқалық қатардың модасы:

Қандағы қанттың мөлшері хi, (мг %)10510310210110099989795Зерттеу саны νi112373111

|100

|102

|105

|99

|95

~Нұсқалық қатардың әр түрлілік көрсеткішіне ... жатпайды.

|мода

|дисперсия

|орташа квадраттық ауытқу

|ауытқу

|нұсқа коэффициенті

~Процентили – бұл ... шамалар.

|нұсқалық қатарды 100 тең бөліктерге бөлетін

|нұсқалық қатарда ең көп жиілікпен қайталанатын

|нұсқалық қатарды 10 тең бөліктерге бөлетін

|нұсқалық қатардың дәл ортасында орналасқан

|нұсқалық қатарды 4 тең бөліктерге бөлетін

~Квартили – бұл ... шамалар.

|нұсқалық қатарды 4 тең бөліктерге бөлетін

|нұсқалық қатарды 100 тең бөліктерге бөлетін

|нұсқалық қатарда ең көп жиілікпен қайталанатын

|нұсқалық қатарды 10 тең бөліктерге бөлетін

|нұсқалық қатардың дәл ортасында орналасқан

~Децили – бұл ... шамалар.

|нұсқалық қатарды 10 тең бөліктерге бөлетін

|нұсқалық қатарды 4 тең бөліктерге бөлетін

|нұсқалық қатарды 100 тең бөліктерге бөлетін

|нұсқалық қатарда ең көп жиілікпен қайталанатын

|нұсқалық қатардың дәл ортасында орналасқан

~Негізгі және баламалы болжам ... кезеңде ұсынылады.

|1

|2

|3

|4

|5

~Маңыздылық деңгейі ... кезеңде беріледі.

|2

|3

|4

|5

|1

~Статистикалық белгінің бақыланатын мәні ... кезеңде есептелінеді.  

|3

|4

|5

|1

|2

~Статистикалық белгінің критикалық мәні ... кезеңде есептелінеді.  

|4

|3

|2

|5

|1

~Бақыланатын және критикалық белгінің мәндеріне салыстыру  ... кезеңде жүргізіледі.

|5

|3

|2

|4

|1

~Берілген немесе басқа болжамның дұрыстығы туралы қорытынды ...  кезеңде жасалады.

|5

|3

|2

|4

|1

~Статистикалық болжамды тексерудің бірінші кезеңінде:

|негізгі және баламалы болжам ұсынылады 

|маңыздылық деңгейі беріледі

|статистикалық белгінің бақыланатын мәні есептелінеді

|статистикалық белгінің критикалық мәні есептелінеді

|бақыланатын және критикалық белгінің мәндеріне салыстыру жүргізіледі

~Статистикалық болжамды тексерудің екінші кезеңінде:  

|маңыздылық деңгейі беріледі

|негізгі және баламалы болжам ұсынылады 

|статистикалық белгінің бақыланатын мәні есептелінеді

|статистикалық белгінің критикалық мәні есептелінеді

|берілген немесе басқа болжамның дұрыстығы туралы қорытынды жасалады

~Статистикалық болжамды тексерудің үшінші кезеңінде:

|статистикалық белгінің бақыланатын мәні есептелінеді

|маңыздылық деңгейі беріледі

|негізгі және баламалы болжам ұсынылады 

|статистикалық белгінің критикалық мәні есептелінеді

|бақыланатын және критикалық белгінің мәндеріне салыстыру жүргізіледі

~Статистикалық болжамды тексерудің төртінші кезеңінде:

|статистикалық белгінің критикалық мәні есептелінеді

|статистикалық белгінің бақыланатын мәні есептелінеді

|маңыздылық деңгейі беріледі

|негізгі және баламалы болжам ұсынылады 

|берілген немесе басқа болжамның дұрыстығы туралы қорытынды жасалады

~Статистикалық болжамды тексерудің бесінші кезеңінде:

|бақыланатын және критикалық белгінің мәндеріне салыстыру жүргізіледі және берілген немесе басқа болжамның дұрыстығы туралы қорытынды жасалады

|статистикалық белгінің критикалық мәні есептелінеді

|статистикалық белгінің бақыланатын мәні есептелінеді

|маңыздылық деңгейі беріледі

|негізгі және баламалы болжам ұсынылады және берілген немесе басқа болжамның дұрыстығы туралы қорытынды жасалады

~Кейбір үлестірім заңына сәйкес келетін таңдаманы статистикалық болжам ретінде тексеру үшін қолданатын белгіні ... белгісі деп атайды.

|келісім

|келіспеушілік

|сәйкес келу

|қарама-карсылық

|жіберуші

~Келісім белгісі ... статистикалық болжам ретінде тексеру үшін қолданылады.

|кейбір үлестірім заңына сәйкес келетін таңдаманы

|орташалардын теңдігін

|дисперсиялардын теңдігін

|орташының нақты мәнге теңдігін

|белгісіз дисперсияның нақты мәнге сәйкес келуін

~Келісім белгісін алғаш анықтаған:

|Пирсон

|Стьюдент

|Фишер

|Уилкоксон

|Манн

~χ2-Пирсон белгісінің формуласы:

|

|

|

|

|

~Колмогоров-Смирнов белгісінің формуласы:

|

|

|

|

|

~χ2-Пирсонның белгісі үшін еркіндік дәреже санын анықтайтын формула:

|k=s-1-r

|k=s+1+r

|k=s-2+r

|k=s+1-r

|k=s-2-r

~Пирсонның және Колмогоров-Смирнов келісім белгілері жиынтық көлемі ... болғанда қолданылады. 

|n ≥50

|n <50

|n ≥100

|n <20

|n ≥20

~Егер берілген маңыздылық деңгейі және еркіндік дәрежесінде белгінің есептелген мәні критикалық мәнінен кіші болса, онда «Н0» болжам: 

|қабылданады

|қабылданбайды

|ескерілмейді

|қайта жасақталады

|қаралмайды

~Егер берілген маңыздылық деңгейі және еркіндік дәрежесінде белгінің есептелген мәні критикалық мәнінен үлкен болса, онда «Н0» болжам:

|қабылданбайды

|қабылданады

|ескерілмейді

|қайта жасақталады

|қаралмайды

~Егер берілген маңыздылық деңгейі және еркіндік дәрежесінде белгінің есептелген мәні критикалық мәнінен үлкен болса, онда «Н1» болжам:

|қабылданады

|қабылданбайды

|ескерілмейді

|қайта жасақталады

|қаралмайды

~Егер берілген маңыздылық деңгейі және еркіндік дәрежесінде белгінің есептелген мәні критикалық мәнінен кіші болса, онда «Н1» болжам:

|қабылданбайды

|қабылданады

|ескерілмейді

|қайта жасақталады

|қаралмайды

~«Стьюдент» деген псевдониммен өз еңбектерін жариялаған ғалым:

|Госсет

|Пирсон

|Фишер

|Уилкоксон

|Спирмен

~Өлшеу саны артқанда, қалыпты үлестірімге жақындайтын үлестірімнің айырмашылығын бағалайтын белгі: 

|Стьюдент

|Фишер

|Пирсон

|Колмогоров-Смирнов

|Манн-Уитни

~Стьюдент жұптасқан белгісінің формуласы:

|

|

|

|

|

~Статистикалық белгі ... деп бөлінеді.

|параметрлік және параметрлік емес

|дискретті және үзіліссіз

|эмпиризмді және критикалық

|салыстырмалы және абсолютті

|қарапайым және күрделі

~Айнымалылар қалыпты үлестірілген деп қарастыратын статистикалық белгі:

|параметрлік

|параметрлік емес

|үзіліссіз

|үзілмелі

|бір қалыпты

~Параметрлік белгіге ... белгісі жатады.

|Стьюдент

|Крускал-Уоллис

|Уилкоксон

|Розенбаум

|Манна-Уитни

~Параметрлік белгіге ... белгісі жатады.

|Пирсон

|Крускал-Уоллис

|Уилкоксон

|Розенбаум

|Манна-Уитни

~Стьюдент және Пирсон белгілері ... белгіге жатады.

|параметрлік

|параметрлік емес

|үзіліссіз

|үзілмелі

|бір қалыпты

~Қолдануы алдын ала үлестірім параметрлерін есептеуді ұсынбайтын белгі:

|параметрлік емес

|параметрлік

|үзіліссіз

|үзілмелі

|бір қалыпты

~Дисперсиялық талдауды ұсынған ғалым:

|Фишер

|Пирсон

|Гальтон

|Госсет

|Кетле

~Жеке факторлардың зерттелетін белгіге ықпалын және оның әсер ету дәрежесін анықтау үшін қолданатын статистикалық әдісті ... талдау деп атайды.

|дисперсиялық

|регрессиялық

|корреляциялық

|кластерлік

|дискриминанттық

~Дисперсиялық талдау кезінде ... туралы нөлдік болжам тексеріледі.

|орташалардың теңдігі

|орташалардың кейбір шамаға теңдігі

|дисперсиялардың теңдігі

|орташалардың тең еместігі

|дисперсиялардың тең еместігі

~Дисперсиялық талдау кезінде жалпы дисперсия ...болып бөлінеді.

|факторлык және қалдық

|қарапайым және күрделі

|дискретті және үздіксіз

|абсолютті және салыстырмалы

|тұрақты және айнымалы

~Факторлық дисперсияның формуласы:

|

|

|

|

|

~Қалдық дисперсияның формуласы:

|

|

|

|

|

~Статистикалық белгілердің түрлері:

|параметрлік және параметрлік емес

|дискретті және үздіксіз

|тәжірибелік және кестелік

|салыстырмалы және абсолютті

|қарапайым және күрделі

~Айнымалылардың үлестірімі қалыпты деп есептейтін статистикалық белгі:

|параметрлік

|параметрлік емес

|үздіксіз

|үзілісті

|қарапайым

~Фактордың әсерінен таңдамалының орташа шамаларының өзгеруіне сәйкес келетін дисперсия:

|факторлық

|қалдық

|жалпы

|орташа

|қарапайым

~Орташа шамалардың өзгеруіне ықпал етпейтін, кездейсоқ себептер әсерінен ғана болатын дисперсия:

|қалдық

|факторлық

|жалпы

|орташа

|қарапайым

~Аурудың төртінші күніндегі Герен карцинома ісігінің өлшемі туралы екі тәуелсіз таңдау мәліметтері алынды. Төменгі жиілікті магнит өрісімен жаңа пайда болған ісікке әсер ету арқылы зерттеу жүргізілді. Осы таңдамалалардың орташа шамаларының тең болуы туралы болжамды тексеру үшін қолданылатын белгі:

|Стьюдент

|Пирсон

|Фишер

|Колмогоров-Смирнов

|Манн-Уитни

~Әртүрлі гипотензивті емдеу алған біркелкі аурулардың екі тобында систолалық артериялық қан қысымын салыстыру қажет. Зерттелетін көрсеткіштердің орташа шамаларының тең болуы туралы болжамды тексеру үшін қоладнатын белгі:

|Стьюдент

|Пирсон

|Фишер

|Колмогоров-Смирнов

|Манн-Уитни

~Жаңа фармакологиялық препараттың жүрек ишимиялық ауруымен ауыратын науқасқа тигізетін әсеріне клиника-статистикалық зерттеу жүргізілді. Нәтижелердің ақиқат екендігін бағалау үшін қолданылатын белгі:

|Стьюдент

|Пирсон

|Фишер

|Колмогоров-Смирнов

|Манн-Уитни

~Жалпы дисперсияның формуласы:

|

|

|

|

|

~Дисперсиялық талдауда өлшенетін белгінің мәнін ... деп атайды.

|жауап

|фактор

|дисперсия

|көрсеткіш

|параметр

~Егер ... болу шарттары орындалса, онда дисперсиялық талдау жүргізуге мүмкіндік бар.  

|барлық қарастырылатын жиынтық қалыпты үлестірілген және олардың дисперсиясы бірдей

|барлық қарастырылатын жиынтық біркелкі үлестірілген және олардың дисперсиясы бірдей

|барлық қарастырылатын жиынтық қалыпты үлестірілген және олардың дисперсиясы бірдей емес

|барлық қарастырылатын жиынтық біркелкі үлестірілген және олардың дисперсиясы бірдей емес

|барлық қарастырылатын жиынтық қалыпты үлестірілген және олардың орташалары бірдей

~Дисперсиялық талдау кезеңіндегі нөлдік болжам:

|

|

|

|

|

~Дисперсиялық талдау кезеңіндегі балама болжам:

|

|

|

|

|

~Дисперсиялық талдау кезеңінде, сонғы нәтижеге әсерін тігізетін себеп ... деп аталады.

|фактор

|параметр

|белгі

|жауап

|дисперсия

~Дисперсиялық талдау үшін берілгендер ... түрінде дайындалады.

|кесте

|сызба

|гистограмма

|диаграмма

|полигон

~Дисперсиялық талдау кезінде ... белгісі қолданылады.

|Фишер

|Стьюдент

|Пирсон

|Колмогоров-Фомин

|Манн-Уитни

~Дисперсиялық талдау кезінде  Fбақ анықтау үшін қолданылатын формула:

|

|

|

|

|

~Егер дисперсиялық талдау кезінде  шартты орындалса, онда:  

|Н0 қабылданады

|Н0 қабылданбайды

|Н1 қабылданады

|Н0 қарастырылмайды

|Н1 қайта ұсынылады

~Дисперсиялық талдау кезінде ... шарты орындалса, Н0 қабылданады.

|

|

|

|

|

~Таңдамалы дисперсияның формуласы:

|

|

|

|

|

~Реттеліп орналасқан таңдама ... деп аталады.

|нұсқалық қатар

|үлестірім заңы

|полигон

|гистограмма

|нұсқа

~Бақылау қатарында «xi» шамасының қанша рет кездесуін көрсететін санды ... деп атайды.

|жиілік

|мода

|медиана

|дисперсия

|нұсқа

~Стерджес формуласы ...  санын анықтау үшін қолданылады.

|аралық

|жиілік

|бақылау

|белгі

|нұсқа

~Стерджес формуласы:

|k=1+3,322 lg n

|k=1-3,322 lg n

|k=10+3,322 loga n

|k=10-3,322 loga n

|k=3,322 lg n

~Аралақ шамасын өлшейтін формула:

|

|

|

|

|

~Орташа арифметикалық бас жиынтық үшін сенімділік аралығы:

|

|

|

|

|

~Зерттелетін бірліктерді арнайы медициналық есеп құжатында тіркеу ... деп аталады.

|статистикалық бақылау

|таңдау

|статистикалық белгі

|есептеу

|нұсқа

~Медициналық-биологиялық тәжірибенің бірінші кезеңінде ... жүргізіледі.

|жоспар және бағдарлама құру

|жиналған мәліметтерді өңдеу

|статистикалық мәліметтерді жинақтау

|алынған мәліметтерге талдау

|болжамдарды салыстыру

~Медициналық-биологиялық тәжірибенің екінші кезеңінде ... жүргізіледі.

|статистикалық мәліметтерді жинақтау

|жоспар және бағдарлама құру

|жиналған мәліметтерді өңдеу

|алынған мәліметтерге талдау

|болжамдарды салыстыру

~Медициналық-биологиялық тәжірибенің үшінші кезеңінде ... жүргізіледі.

|жиналған мәліметтерді өңдеу

|жоспар және бағдарлама құру

|статистикалық мәліметтерді жинақтау

|алынған мәліметтерге талдау

|болжамдарды салыстыру

~Медициналық-биологиялық тәжірибенің төртінші кезеңінде ... жүргізіледі.

|алынған мәліметтерге талдау

|жоспар және бағдарлама құру

|жиналған мәліметтерді өңдеу

|статистикалық мәліметтерді жинақтау

|болжамдарды салыстыру

~Жоспар және бағдарлама құру медициналық-биологиялық тәжірибенің ... кезеңінде жүргізіледі.

|бірінші

|екінші

|үшінші

|төртінші

|бесінші

~Жиналған мәліметтерді өңдеу медициналық-биологиялық тәжірибенің ... кезеңінде жүргізіледі.

|үшінші

|бірінші

|екінші

|төртінші

|бесінші

~Статистикалық мәліметтерді жинақтау медициналық-биологиялық тәжірибенің ... кезеңінде жүргізіледі.

|екінші

|бірінші

|үшінші

|төртінші

|бесінші

~Алынған мәліметтерге талдау медициналық-биологиялық тәжірибенің ... кезеңінде жүргізіледі.

|төртінші

|бірінші

|екінші

|үшінші

|бесінші

~Медициналық-биологиялық тәжірибе ... ретті кезеңдерден тұрады.

|4

|3

|2

|5

|6

~Стандарттау, корреляция, дисперсиялық талдау әдістері медициналық-биологиялық тәжірибенің ... кезеңінде қолданылады.

|4

|5

|3

|2

|1

~ «Statistica» бағдарламасында берілгендер ... түрінде ұйымдастырылған.

|электрондық кесте

|мәтіндік құжат

|деректер қоры

|сызба

|көрме

~Егер пайдаланушы жол және баған санын көрсетпесе, онда «Statistica» бағдарламасы автоматты түрде өлшемдері ... кесте түзеді.

|10*10

|25*25

|20*20

|12*12

|15*15

~ «Statistica» бағдарламасында берілгендер кестесі кеңейтілуі ... файлында сақталады.

|*.sta

|*.stw

|*.stg

|*.str

|*.sti

~«Statistica» бағдарламасында жұмыс кітабы кеңейтілуі ... файлында сақталады.

|*.stw

|*.stg

|*.str

|*.sti

|*.sta

~«Statistica» бағдарламасында сызбалар кеңейтілуі ... файлында сақталады.

|*.stg

|*.str

|*.sti

|*.sta

|*.stw

«Statistica» бағдарламасында есеп беру (отчеты) кеңейтілуі ... файлында сақталады.

|*.str

|*.sti

|*.sta

|*.stw

|*.stg

~«Statistica» бағдарламасында деректер қоры кеңейтілуі ... файлында сақталады.

|*.sti

|*.sta

|*.stw

|*.stg

|*.str

~«Statistica» бағдарламасындағы электрондық кестенің жол және бағандарымен жұмыс істегенде рұқсат етілмейтін әрекет:

|біріктіру

|қосу

|өшіру

|көшірмелеу

|ығыстыру

~«Statistica» бағдарламасындағы электрондық кестенің бағандары ... деп аталады.

|Variables (Айнымалылар)

|Cases (Жағдайлар, бақылаулар)

|Constants (Тұрақтылар)

|Functions (Функциялар)

|Arguments (Аргументтер)

~«Statistica» бағдарламасындағы электрондық кестенің жолдары ... деп аталады.

|Cases (Жағдайлар, бақылаулар)

|Variables (Айнымалылар)

|Constants (Тұрақтылар)

|Functions (Функциялар)

|Arguments (Аргументтер

~«Statistica» бағдарламасында формуланы жазу ... белгісінен басталады.

|=

|*

|-

|+

|/

~«Base statistics (Основные статистики)» командасы ... мәзірінде орналасқан.

|Statistics

|Graphs

|Data Mining

|Data

|Tools

~«ANOVA (Дисперсионный анализ)» командасы ... мәзірінде орналасқан. 

|Statistics

|Graphs

|Data Mining

|Data

|Tools

~«Descriptive statistics (Описательные статистики)» командасы ... мәзірінде орналасқан. 

|Base statistics

|Graphs

|Data Mining

|Data

|Tools

~«General ANOVA/MANOVA (Жалпы дисперсиялық талдау)» терезесінде ... берілмеген.

|Two-way ANOVA (Екіфакторлы дисперсиялық талдау)

|One-way ANOVA (Бірфакторлы дисперсиялық талдау)

|Main effects ANOVA (Дисперсиялық талдаудың бас әсерлері)

|Factorial ANOVA (Көпфакторлы дисперсиялық талдау)

|Repeated measures ANOVA (Қайталап өлшеудің дисперсиялық талдауы)

~«General ANOVA/MANOVA (Жалпы дисперсиялық талдау)» терезесінде талдаудың ... түрі берілген.

|4

|3

|2

|6

|5

~«General ANOVA/MANOVA (Жалпы дисперсиялық талдау)» терезесінде тапсырманы талдаудың ... түрі берілген.

|3

|4

|2

|5

|6

~Дисперсиялық талдаудың қорытынды кестесінде ... көрсетілмейді.

|r (корреляция коэффициенті)

|SS (ауытқулардың квадраттарының қосындысы)

|MS (средние квадраттарды орташасы)

|F (Фишердің F-белгісінің мәні)

|р (Фишердің F-белгісінің критикалық мәні)

~Бір белгінің әрбір мәніне басқа белгінің бірнеше мәні сәйкес келетін байланыс ... деп аталады.

|корреляциялық

|функционалдық

|гармоникалық

|дискретті

|көп мағыналы

~«Корреляция» ұғымын енгізген ғалым:

|Кювье

|Гальтон

|Пирсон

|Фишер

|Дарвин

~«Корреляция» ұғымын алғаш қолданған ғалым:

|Гальтон

|Кювье

|Пирсон

|Фишер

|Дарвин

~Байланыстың күшін және оның бағытын сипаттайтын көрсеткіш:

|корреляция коэффициенті

|детерминация коэффициенті

|жақындау қатесі

|нұскалау коэффициенті

|нұскалау ауытқуы

~Корреляция коэффициенті ... сипаттайды.

|белгілердің арасындағы байланыстың күшін және бағытын

|кездейсоқ шамалардың оның орташа мәнінен шашырау дәрежесін

|белгінің ең көп және ең аз мәндерінің арасындағы айырмашылықты

|есептелген мәнінің нақты мәнінен орташа ауытқуын

|кездейсоқ шамалардың орташа мәнін

~Корреляция коэффициентін есептейтін формула:

|

|

|

|

|

~Сызықты корреляция коэффициенті ... аралығындағы мәндерді қабылдайды.

|[-1, 1]

|[0, 1]

|[-1, 0]

|[0, 10]

|[-10, 0]

~Бағатына қарай корреляциялық байланыстың бөлінуі:

|тура және кері

|күшті және әлсіз

|бірінші және екінші

|абсолютті және салыстырмалы

|тәуелді және тәуелсіз

~Бір айнымалының артуы екінші айнымалының артуына байланысты болатын корреляциялық байланысты ... деп атайды.

|тура

|кері

|күшті

|әлсіз

|орта

~Бір айнымалының артуы екінші айнымалының кемуіне байланысты болатын корреляциялық байланысты ... деп атайды.

|кері

|тура

|күшті

|әлсіз

|орта

~Тура байланыс кезінде корреляция коэффициенті ... дейінгі мәндерді қабылдайды.

|0-ден 1-ге

|-1-ден 0-ге

|1-ден 2-ге

|-2-ден -1-ге

|2-ден 10-ге

~Кері байланыс кезінде корреляция коэффициенті ... дейінгі мәндерді қабылдайды.

|-1-ден 0-ге

|0-ден 1-ге

|1-ден 2-ге

|-2-ден -1-ге

|2-ден 10-ге

~Егер корреляция коэффициенті нөлге тең болса, онда құбылыстар арасындағы байланыс:

|болмайды

|болады

|жарым-жартылай болады

|функционалды болады

|кері болады

~Егер корреляция коэффициенті +1-ге немесе –1-ге тең болса, онда құбылыстар арасындағы байланыс:  

|функционалды болады

|болмайды

|болады

|жарым-жартылай болады

|кері болады

~Егер 0 < rxy < 0,3 болса, онда байланыс: 

|әлсіз болады

|орта болады

|күшті болады

|болмайды

|кері болады

~Егер 0,3 < rxy < 0,7 болса, онда байланыс:

|орта болады

|күшті болады

|болмайды

|кері болады

|әлсіз болады

~Егер 0,7 < rxy < 1 болса, онда байланыс:

|күшті болады

|орта болады

|болмайды

|кері болады

|әлсіз болады

~Белгілердің арасындағы әлсіз байланыс:

|0 < rxy < 0,3

|0,3 < rxy < 0,7

|0,7 < rxy < 1

|0 < rxy < 1

|-1< rxy < 0

~Белгілердің арасындағы орта байланыс:

|0,3 < rxy < 0,7

|0 < rxy < 0,3

|0,7 < rxy < 1

|0 < rxy < 1

|-1< rxy < 0

~Белгілердің арасындағы күшті байланыс:

|0,7 < rxy < 1

|0,3 < rxy < 0,7

|0 < rxy < 0,3

|0 < rxy < 1

|-1< rxy < 0

~Корреляция коэффициентінің орташа қатесі:

|

|                   

|

|

|

~Егер корреляция коэффициенті өзінің орташа қатесінен ... еседен артық болса, онда ақиқат деп есептеленеді.

|3

|2

|4

|5

|6

~Тоқымашылардың жұмыс өтілі және олардын есіту жиілігінің төмендеуінің арасындағы корреляциялық байланыс анықталды, rxy= 0,8. Байланыстың күші және бағыты:

|күшті, тура

|әлсіз, кері

|орта, тура

|күшті, кері

|әлсіз, тура

~Зерттеулер ананың туудан қайтыс болуы мен ауруханадан тыс түсік жасау жиілігі арасындағы корреляциялық байланысты анықтады, rxy=0,69. Байланыстың күші және бағыты:

|орта, тура

|күшті, тура

|әлсіз, кері

|күшті, кері

|әлсіз, тура

~Үш аудан балаларына тіс жегі ауруының судағы фтор  мөлшеріне  тәуелділігіне зерттеу жүргізілді. Корреляциялық байланыс анықталды, rxy=–0,85. Байланыстың күші және бағыты:

|күшті, кері

|орта, тура

|күшті, тура

|әлсіз, кері

|әлсіз, тура

~Жыл бойында ай сайын жүрек талмасы ауруының орташа айлық ауа температурасына тәуелділігіне зерттеу жүргізілді Корреляциялық байланыс анықталды, rxy=–0,75. Байланыстың күші және бағыты:

|күшті, кері

|орта, тура

|күшті, тура

|әлсіз, кері

|әлсіз, тура

~Бір немесе бірнеше себептер және салдарлар арасындағы байланысты өлшеуге мүмкіндік беретін, берілгендерді статистикалық өңдеу әдісін ... талдау деп атайды.

|регрессиялық

|дисперсиялық

|дискриминанттық

|корреляциялық

|статистикалық

~Бір белгінің орташа мәнінен екінші белгінің орташа мәнін анықтауға мүмкіндік беретін функция ... деп аталады

|регрессия

|корреляция

|дисперсия

|нұсқалау

|үміт

~Регрессияның түрлері:

|жұпталған, көпше

|қарапайым, күрделі

|әлсіз, күшті

|тура, кері

|тұрақты, айнымалы

~Егер нәтижелі белгі бір айнымалыға тәуелді функция ретінде қарастырылса, онда ... регрессия деп аталады.

|жұп

|дара

|көпше

|қарапайым

|сызықты

~Егер нәтижелі белгі бірнеше айнымалыға тәуелді функция ретінде қарастырылса, онда ... регрессия деп аталады.

|көпше

|жұп

|дара

|қарапайым

|сызықты

~Жұпталған регрессия теңдеуінің жалпы түрі:

|y=f(x)

|y=f(x1, x2,…, xn)

|y=ax+b

|y=a+b/x

|y= axb

~Сызықты жұпталған регрессия теңдеуі:

|у=a+bx

|y=eax+b

|y=a+b/x

|y=a+b1x+b2x2

|y=abx   

~Экспоненциалды жұпталған регрессия теңдеуі:

|y=eax+b

|у=a+bx

|y=a+b/x

|y=a+b1x+b2x2

|y=abx   

~Гиперболалы жұпталған регрессия теңдеуі:

|y=a+b/x

|y=eax+b

|у=a+bx

|y=a+b1x+b2x2

|y=abx   

~Параболалы жұпталған регрессия теңдеуі:

|y=a+b1x+b2x2

|y=a+b/x

|y=eax+b

|у=a+bx

|y=abx   

~Көрсеткіштік жұпталған регрессия теңдеуі:

|y=abx   

|y=a+b1x+b2x2

|y=a+b/x

|y=eax+b

|у=a+bx

~Регрессия теңдеуін құру, оның ... бағалауға алып келеді.

|коэффициенттерін

|нәтижелі белгіні

|факторлық белгіні

|тәуелді айнымалыны

|тәуелсіз айнымалыны 

~Регрессия теңдеуінің коэффициенттері ... әдісі арқылы анықталады.

|ең кіші квадраттар 

|сенімділік аралық

|корреляциялық талдау 

|статистикалық бақылау

|дисперсиялық талдау

~Ең кіші квадраттар әдісі ... шартына негізделген.

|

|

|

|

|

~Теориялық және нақты қисық сызықты регрессияның арасындағы айырмашылық мүмкіндігі ... белгісі арқылы тексеріледі.

|Фишер 

|Пирсон

|Стьюдент

|Манн-Уитни 

|Колмогоров-Смирнов

~Сызықты жұпталған регрессия теңдеуінің коэффициенттерін анықтайтын формулалар:

|,               

|,               

|,               

|,                    

|,                

~Шамаларының өсуіне немесе кемуіне қарай орналасқан белгі мәнінің реттік нөмірі:

|шен

|адым

|орын

|белгі

|сан

~Әртүрлі белгілердің берілген нұсқаларының шендері арасындағы байланысты өлшейтін шаманы ... коэффициенті деп атайды.

|шендік корреляция

|детерминация

|көпше регрессия

|нұсқалық

|аппроксимация

~Шендік корреляцияны бағалау үшін ... коэффициенті қолданылады.

|Спирмен

|Фишер

|Стьюдент

|Пирсон

|Гальтон~Спирменнің шендік корреляция коэффициентінің формуласы:

|

|

|

|

|

~Спирменнің шендік корреляция коэффициенті ... аралығында кез-келген мәнді қабылдайды.

|[-1; 1]

|[0; 1]

|[-1; 0]

|[-10; 10]

|[1; 10]

~ «Multiple Regression (Көпше регрессия)» модулі ... мәзірінде орналасқан.

|Statistics

|Graphs

|Data Mining

|Data

|Tools

~Айнымалылар арасындағы байланысты сипаттайтын моделді құру және бағалау ... модулінде орындалады.

|Multiple Regression (Көпше регрессия)

|ANOVA (Дисперсиялық талдау)

|Basic Statistics (Негізгі статистикалар)

|Nonparametrics (Параметрлік емес статистика)

|Distribution Fitting (Үлестірімді жақындастыру)

~Қорытынды кестеде статистикалық маңызды берілгендердің  талдау нәтижесі  … түспен ерекшеленеді. 

|қызыл

|көк

|қара

|сары

|жасыл

~Параметрлік емес корреляция коэффициентіне жатпайтын коэффициент:

|Пирсонның сызықты корреляциясы

|Спирменнің шендік корреляциясы 

|Юланың ұқсастығы

|Пирсонның түйіндесі

|Чупровтың түйіндесі

~Құрамы бойынша ерекшеленетін жиынтықтардағы жіті көрсеткіштерді салыстыруда қолданылатын әдіс: 

|стандарттау

|дисперсиялық талдау

|таңдамалы зерттеу

|корреляциялық талдау

|нұсқалау

~Стандартталған коэффициенттерді есептеу әдістері:

|тура, жанама, кері 

|дербес, жалпы, бөлшекті

|бірфакторлы, көпфакторлы 

|жұптасқан, көбейген

|сызықты, шенді

~Стандарттаудың жанама және кері әдістері жиынтықтың ... құрамы туралы мәлімет болмағанда қолданылады.  

|жас екрешелік

|жыныстық

|кәсіби

|құрылу

|ұлтық

~Егер жиынтықтың ... құрамы белгілі болса, онда стандарттаудың тура әдісі қолданылады.  

|жас екрешелік

|жыныстық

|кәсіби

|құрылу

|ұлтық

~Стандарттаудың тура әдісі … кезеңнен тұрады.

|5

|4

|3

|6

|7

~Жалпы және жеке жіті көрсеткіштерді есептеу стандарттау әдісінің ... кезеңінде жүргізіледі.

|1

|2

|3

|4

|5

~Стандартты анықтау стандарттау әдісінің ... кезеңінде жүргізіледі.

|2

|1

|3

|4

|5

~Стандарттар тобындағы күтілетін абсолютті шамаларды есептеу  стандарттау әдісінің ... кезеңінде жүргізіледі.

|3

|1

|2

|4

|5

~Салыстырылатын жиынтықтар үшін стандартталған көрсеткіштерді есептеу  стандарттау әдісінің ... кезеңінде жүргізіледі.

|4

|1

|2

|3

|5

~Стандартталған және жіті көрсеткіштердің қатынасын салыстыруды есептеу  стандарттау әдісінің ... кезеңінде жүргізіледі.

|5

|1

|2

|3

|4

~Стандарттау әдісінің бірінші  кезеңінде ... жүргізіледі.

|жалпы және жеке жіті көрсеткіштерді есептеу

|стандартты анықтау

|стандарттар тобындағы күтілетін абсолютті шаманы есептеу  

|салыстырылатын жиынтықтар үшін стандартталған көрсеткіштерді есептеу

|стандартталған және жіті көрсеткіштердің қатынасын салыстыруды есептеу  

~Стандарттау әдісінің екінші  кезеңінде ... жүргізіледі.

|стандартты анықтау

|жалпы және жеке жіті көрсеткіштерді есептеу

|стандарттар тобындағы күтілетін абсолютті шаманы есептеу  

|салыстырылатын жиынтықтар үшін стандартталған көрсеткіштерді есептеу

|стандартталған және жіті көрсеткіштердің қатынасын салыстыруды есептеу  

~Стандарттау әдісінің үшінші  кезеңінде ... жүргізіледі.

|стандарттар тобындағы күтілетін абсолютті шаманы есептеу  

|стандартты анықтау

|жалпы және жеке жіті көрсеткіштерді есептеу

|салыстырылатын жиынтықтар үшін стандартталған көрсеткіштерді есептеу

|стандартталған және жіті көрсеткіштердің қатынасын салыстыруды есептеу  

~Стандарттау әдісінің төртінші  кезеңінде ... жүргізіледі.

|салыстырылатын жиынтықтар үшін стандартталған көрсеткіштерді есептеу

|стандарттар тобындағы күтілетін абсолютті шаманы есептеу  

|стандартты анықтау

|жалпы және жеке жіті көрсеткіштерді есептеу

|стандартталған және жіті көрсеткіштердің қатынасын салыстыруды есептеу  

~Стандарттау әдісінің бесінші  кезеңінде ... жүргізіледі.

|стандартталған және жіті көрсеткіштердің қатынасын салыстыруды есептеу  

|салыстырылатын жиынтықтар үшін стандартталған көрсеткіштерді есептеу

|стандарттар тобындағы күтілетін абсолютті шаманы есептеу  

|стандартты анықтау

|жалпы және жеке жіті көрсеткіштерді есептеу

~Қандай да бір көрсеткіштің мәндерінің бірнеше моменттерінің тізбегі немесе кезеңінің жиынтығы:

|динамикалық қатар

|үлестірім заңы

|үлестірім функциясы

|таңдама

|нұсқалық қатар

~Құбылыс өлшемінің белгілі күнге қарай өзгеруін сипаттайтын қатарды ... деп атайды.

|моменттік

|аралық

|гармоникалық

|нұсқалық

|динамикалық

~Құбылыс өлшемінің белгілі бір кезеңге қарай өзгеруін сипаттайтын қатарды ... деп атайды.

|аралық

|моменттік

|гармоникалық

|нұсқалық

|динамикалық

~Уақыт ішінде дамитын негізгі үрдісті анықтайтын уақытқа тәуелді функция:

|тренд

|нұсқа

|қатар

|экспонента

|дисперсия

~Динамикалық қатарды түзетуге жатпайтын әдіс:

|аралық баға

|кезеңдерді ірілендіру

|топ ішілік орташаны есептеу

|жылжымалы орташаны есептеу

|ең кіші квадраттар әдісі

~Уақытқа тәуелді қатар ... элементтен тұрады.

|2

|3

|4

|5

|6

~Сызықты тренд теңдеуі:

|

|

|

|

|

~Қатардың деңгейлерінде барлық өзгерістерді алғашқы деңгейге жататын кезеңнен бастап қазіргі кезеңге дейінгі соңғы нәтижені сипаттайтын көрсеткіштерді ... деп атайды.

|базисті

|тізбекті

|абсолютті

|салыстырмалы

|орташа

~Зертелетін уақыт аралығының шегінде кезеңнен кезеңге дейін, деңгей жітілігінің өзгерісін сипаттайтын көрсеткіштерді ... деп атайды.  

|тізбекті

|базисті

|абсолютті

|салыстырмалы

|орташа

~Динамикалық қатардың екі деңгейінің арасындағы айырым ретінде анықталатын динамикалық көрсеткіш және қатардың берілген деңгейін салыстыру үшін алынған алғашқы деңгейден қаншаға артық болатынын ... деп атайды.

|абсолютті көбею

|өсу қарқыны

|көбею қарқыны

|өсу коэффициенті

|озу коэффициенті

~Екі салыстырлатын динамикалық қатар деңгейлерінің қатынасы ретінде анықталатын динамикалық көрсеткіш және қатардың берілген деңгейін салыстыру үшін алынған алғашқы кезеңінен қаншаға артық болатынын ... деп атайды.

|өсу коэффициенті

|өсу қарқыны

|абсолютті көбею

|көбею қарқыны

|озу коэффициенті

~Бірлік уақыт ішінде пайызбен берілген белгі жылдамдығының өзгерісін сипаттайтын динамикалық көрсеткішті ... деп атайды.

|өсу қарқыны

|өсу коэффициенті

|абсолютті көбею

|көбею қарқыны

|озу коэффициенті

~Берілген кезеңнің деңгейі базистік деңгейден қанша пайызға үлкендігін (немесе кішілігін)   көрсететін динамикалық көрсеткішті ... деп атайды.

|көбею қарқыны

|өсу коэффициенті

|өсу қарқыны

|абсолютті көбею

|озу коэффициенті

~Сол уақыт кезеңінде абсолютті көбеюдің, көбею қарқынына пайыздық (%)  қатынасы ретінде есептелетін динамикалық көрсеткішті ... деп атайды.

|абсолютті шаманың 1%-ға көбеюі

|өсу коэффициенті

|өсу қарқыны

|абсолютті көбею

|озу коэффициенті 1%-ға көбеюі

~Бірдей уақыт аралығында екі динамикалық қатардағы өсу қарқыны немесе көбею қарқыны қатынасты түрінде болатын   динамикалық көрсеткішті ... деп атайады.

|озу коэффициенті

|абсолютті шама

|өсу коэффициенті

|өсу қарқыны

|абсолютті көбею

~Жеке уақыт аралығындағы өсуі жылдамдығы көрсеткішінің орташа арифметикалық шамасы ретінде алынған, есептелетін уақыт аралығындағы белгі өзгерісінің орташа шамасын ... деп атайды.   

|орташа абсолютті көбею

|абсолютті шама

|орташа өсу коэффициенті

|көбею қарқыны

|абсолютті көбею

~Орташа бірлік уақыт ішінде динамикалық қатар деңгейі қанша рет өзгеретінін көрсететін, динамикалық қатар деңгейлерінің өзгеруі жітілігінің қорытынды сипаттамасын ... деп атайды.

|орташа өсу қарқыны

|орташа абсолютті көбеюі

|абсолютті шамасы

|орташа өсу коэффициенті

|абсолютт көбеюі

~Абсолютті базистік көбею:

|

|

|

|

|

~Абсолютті тізбекті көбею:

|

|

|

|

|

~Базистік өсу коэффициенті:

|

|

|

|

|

~Тізбекті өсу коэффициенті:

|

|

|

|

|

~Абсолютті шаманың 1%-ға көбеюі:

|

|

|

|

|

~Өсу қарқыны:

|

|

|

|

|

~Көбею қарқыны:

|

|

|

|

|

~Озу коэффициенті:

|

|

|

|

|

~Орташа абсолютті көбею:

|

|

|

|

|

~Орташа өсу қарқыны:

|

|

|

|

|

~Орташа көбею қарқыны:

|

|

|

|

|

~Екі тәуелсіз таңдаманы қандай да бір белгінің деңгейінде салыстыру үшін қолданатын параметрлік емес статистикалық белгі:

|Манн-Уитни

|Уилкоксон

|Стьюдент

|Колмогоров-Смирнов

|Пирсон

~Параметрлік емес белгілердің ішінде ең қатал белгі ... белгісі болып табылады.

|Манн-Уитни

|Уилкоксон

|Стьюдент

|Колмогоров-Смирнов

|Крускалл-Уоллис

~Зерттелетін таңдаманың көлеміне Манн-Уитни U-белгісін қолданғанда ...  шарттар қабаттасады.

|n1, n2≥3 немесе n1=2, n2≥5

|n1, n2≥3 немесе n1=5, n2≥7

|n1, n2≤3 немесе n1=2, n2≥5

|n1, n2≤3 немесе n1=5, n2≥7

|n1, n2≥5 немесе n1=2, n2≥3

~Салыстырылатын топтардағы белгілердің сәйкес келетін мәндерінің ... Манн-Уитнидің U-белгісін қолдануының шарты болып табылады.

|болмауы

|болуы

|кемуі

|басымдылығы

|орташалауы

~Манн-Уитнидің U-белгісін қолданғанда ... туралы нөлдік болжам тексеріледі.

|таңдаманың біркелкілігі

|таңдаманың біркелкілігі еместігі

|дисперсияның теңсіздігі

|орташалардың айырмашылығы

|дисперсияның айырмашылығы

~Манн-Уитни белгісінің формуласы:

|

|

|

|

|

~Бір таңдаманы екі әртүрлі жағдайда өлшегенде, көрсеткіштерді салыстыру үшін қолданылатын параметрлік емес белгі:

|Уилкоксон

|Манн-Уитни

|Стьюдент

|Колмогоров-Смирнов

|Крускалл-Уоллис

~Уилкоксонның W-белгісін қолданғанда зерттелетін таңдама көлеміне қойылатын шарт:

|5≤n≤50

|10≤n≤50

|3≤n≤50

|5≤n≤30

|1≤n≤50

~Уилкоксонның W-белгісін қолданғанда ... туралы нөлдік болжам тексеріледі.

|таңдаманың біркелкілігі

|таңдаманың біркелкілігі еместігі

|дисперсияның теңсіздігі

|орташалардың айырмашылығы

|дисперсияның айырмашылығы

~Уилкоксонның W-белгісі статистикасын есептеу мәні:

|таңбалар қосындысының шені

|таңбалар айырымының шені

|таңбалар көбейтіндісінің шені

|таңбалар бөліндісінің шені

|таңбалар көбейтінділерінің қосындысының шені

~Тәуелсіз таңдаманы салыстыру үшін «Statistica» бағдарламасында Стьюдент белгісінің ... нұсқасы орын алады.

|2

|3

|4

|5

|6

~«t-test independent by groups (тәуелсіз таңдамалылар үшін t-белгісі)» рәсімі ...модулінде орналасқан.

|Basic Statistics (Негізгі статистикалар)

|Multiple Regression (Көпше регрессия)

|ANOVA (Дисперсиялық талдау)

|Nonparametrics (Параметрлік емес статистика)

|Distribution Fitting (Үлестірімді жақындастыру)

~«Statistica» бағдарламасында белгілердің үлестірім дисперсияларының теңдігін үнсіз тексеру үшін ... белгісі қолданылады. 

|Фишердің

|Левеннің

|Колмогоров-Смирновтың

|Шапиро-Уилканың

|Лиллиефорстың

~ р<0,05 болғанда Левен белгісі үшін ... туралы қорытынды жасау керек.

|салыстырылатын топтардағы дисперсияның айырмашылығы

|салыстырылатын топтардағы орташалардың айырмашылығы

|салыстырылатын топтардағы дисперсияның теңдігі

|салыстырылатын топтардағы орташалардың теңдігі

|үлестірілімнің қалыптылығы

~р>0,05 болғанда Левен белгісі үшін ... туралы қорытынды жасау керек.

|салыстырылатын топтардағы дисперсияның теңдігі

|салыстырылатын топтардағы дисперсияның айырмашылығы

|салыстырылатын топтардағы орташалардың айырмашылығы

|салыстырылатын топтардағы орташалардың теңдігі

|үлестірілімнің қалыптылығы

~Егер нәтижелер кестесінде t-белгілер үшін р>0,05 болса, онда орташалардың теңдігі туралы нөлдік болжам:

|қабылданады

|қабылданбайды

|еленбейді

|есептелмейді

|өзгереді

~«Difference tests: r, %, means (Другие тесты)» рәсімінің көмегімен «Statistica» бағдарламасында ... белгісін тексеруге болады.

|тәуелсіз таңдамалар үшін Стьюдент

|тәуелді таңдамалар үшін Стьюдент

|Манн-Уитни

|Уилкоксон

|Вальда-Вольфовица

~«Statistica» бағдарламасында тәуелсіз таңдамаларды «Difference tests: r, %, means (Басқа тестер)» рәсімі арқылы тексеру үшін ... беру керек.

|орташа шаманы, ауытқуды, таңдама көлемін

|орташа шаманы, ауытқуды

|орташа шаманы, таңдама ауытқуды

|ауытқуды, таңдама көлемін

|ауытқуды, таңдама көлемін, маңыздылық деңгейін

~Егер есептің шарты бойынша орташа шама, ауытқу және тәуелсіз таңдама көлемі белгілі болса, онда орташалардың теңдігі туралы болжамды тексеру үшін ... рәсімі қолданылады.

|Basic Statistics (Негізгі статистикалар)

|Multiple Regression (Көпше регрессия)

|ANOVA (Дисперсиялық талдау)

|Nonparametrics (Параметрлік емес статистика)

|Distribution Fitting (Үлестірімді жақындастыру)

~«t-test dependent samples (t-критерий для зависимых выборок)» ... модулінде орналасқан.

|Basic Statistics (Негізгі статистикалар)

|Multiple Regression (Көпше регрессия)

|ANOVA (Дисперсиялық талдау)

|Nonparametrics (Параметрлік емес статистика)

|Distribution Fitting (Үлестірімді жақындастыру)

~«Difference tests: r, %, means (Другие тесты)» ... модулінде орналасқан.

|Basic Statistics (Негізгі статистикалар)

|Multiple Regression (Көпше регрессия)

|ANOVA (Дисперсиялық талдау)

|Nonparametrics (Параметрлік емес статистика)

|Distribution Fitting (Үлестірімді жақындастыру)

~t-белгісінің қорытынды кестесіндегі қызыл түспен ерекшеленгенді ... деп түсіндіреді. 

|нөлдік болжамды қабылдамау

|нөлдік болжамды қабылдау

|нөлдік болжамды өзгерту

|баламалы болжамды қабылдамау

|баламалы болжамды өзгерту

~Зертелетін құбылыстың немесе үдерістің негізгі ерекше сипаты:

|белгі

|көрсеткіш

|сипаттама

|фактор

|нәтиже

~«Регрессия» сөзін алғаш енгізген ғалым:

|Ф. Гальтон

|Р. Фишер

|К. Пирсон

|А. Кетле

|В. Уэлдон

~Белгінің сандық көрінісі:

|көрсеткіш

|мінездеме

|фактор

|нәтиже

|қорытынды

~Белгілердің арасында байланыстардың екі түрі:

|функционалдық, корреляциялық

|тура, кері

|оң, теріс

|әлсіз, күшті

|оң жақты, сол жақты

~Белгілер арасындағы өзара байланыстың бағытын және тығыздығын (тарлығын) анықтайтын сандық әдісті ... талдау деп атайды.

|корреляциялық

|регрессиялық

|дискриминанттық

|кластерлік

|дисперсиялық

~Дұрыс формула:

|= RndNormal(s)+

|RndNormal(s)+

|= RndNormal(s)-

|= RndNormal()+s

|RndNormal()-s

~«Statistica» бағдарламасындағы қалыпты үлестірілген таңдамалардың кездейсоқ сандарын алатын қосымша функция:

|RndNormal

|RndPoisson

|Nolmality

|NormalRnd

|PoissonRnd

~«Statistica» ортасында таңдаманы қалыптылыққа тексеру үшін ... қолданылады.

|категориялық қалыпты сызба

|радиалды диаграмма

|дөңгелек диаграмма

|«өркен және жапырақ» сызбасы

|қалыптылықты орнататын сызба

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Описание к данному материалу отсутствует

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

Похожие материалы:

Экономическое содержание производственной деятельности. Контрольная работа

Контрольная работа по дисциплине: Организация предпринимательской деятельности на тему: «Экономическое содержание производственной деятельности.»

Взаимодействие социальных субъектов

Взаимодействие в социальной системе принципиально отлично от воздействий физических и биологических совокупностей, которые являются цепью простых ответных реакций. Изменение межсубъектных отношений

Метрология ответы на тесты

Определение рыночной стоимости транспортного средства

Курсовая работа. Основной целью данной работы является определение рыночной стоимости транспортного средства, в России отечественные автомобили не малый.

Управлінський облік і прийняття управлінських рішень в умовах невизначеності

Теоретична частина “Управлінський облік і прийняття управлінських рішень в умовах невизначеності”. Класифікація підходів до прийняття управлінських рішень. Підходи вивчення процесу прийняття рішень. Вимоги до критеріїв прийняття управлінських рішень. Вибір критеріїв прийняття управлінських рішень, найважливіші аспект роботи будь-якого керівника — прийняття управлінських рішень.

Сохранить?

Пропустить...

Введите код

Ok