Пәні Толеранттылық негіздері

ШЕТ ТІЛДЕР ЖӘНЕ ІСКЕРЛІК КАРЬЕРА УНИВЕРСИТЕТІ

«БЕКІТЕМІН»

Дінтану кафедрасының

меңгерушісі________

«____»________________2014 ж.

№1 АРАЛЫҚ БАҚЫЛАУДЫҢ ТЕСТ СҰРАҚТАРЫ

Пәні Толеранттылық негіздері

Оқу түрікүндізгі

Бақылау түрі1 аралық бақылау

Мамандықдінтану

Курс4

Семестр7

Жарты жылдық1

Бөліміқазақ

ОқытушыБейсенов Б.К.

Вопрос

Толеранттылық бұл:

Ответы

Сенушілердің әлеуметтік бірлігі

Жанұядағы әлеуметтік қарым-қатынасы

Төзімділік

Тұлғаның әлеуметтік қажеттілігі

көзқарас

Правильный ответ

3

Уровень

1

Вопрос

Толеранттылық сана негізі :

Ответы

Өзарақұрмет

Рухтар

ырым

Жергілікті дәстүр

Пайғамбарлар

Правильный ответ

1

Уровень

1

Вопрос

Толеранттылық декларациясы қашан қабылданды:

Ответы

2011

1999

1995

2001

1889

Правильный ответ

3

Уровень

1

Вопрос

Қазақстан халқы Ассамблеясы қашан құрылды

Ответы

1992

1998

2007

1995

Платон

Правильный ответ

4

Уровень

1

Вопрос

2015 жылы қандай жыл :

Ответы

Қазақстан халқы Ассамблеясы жылы

Өнер жылы

Тарих жылы

Мәдениет жылы

Адам жылы

Правильный ответ

1

Уровень

1

Вопрос

Ғылыми дінтанудың қалыптасуына өзгеріс енгізгендер:

Ответы

И. Ньютон

Э. Максвелл

Э. Тейлор

Дж. Мур

Л. Витгенштейн

Правильный ответ

3

Уровень

1

Вопрос

Дінтанудағы кеңінен қолданылатын тәсілдер :

Ответы

Тілтану

Әдебиеттану

Живопись

Тарихи

Эпистемология

Правильный ответ

4

Уровень

1

Вопрос

О. Конт бойынша адамзаттың негізгі даму кезеңдері

Ответы

Теологиялық

Қолданбалы

Шынайы

Сакральды

Идеалистік

Правильный ответ

1

Уровень

1

Вопрос

Ғылыми білімнің құрылымын зерттейді:

Ответы

Ғылым философиясы

Саяси ілім

Тіл ғылымы

Архетиптен

Дін психологиясы

Правильный ответ

1

Уровень

1

Вопрос

Дедукция дегеніміз:

Ответы

Қауым

Жалпыдан жалқыға қарай ой қорытындылау

Жанұя

Клан

Тайпа

Правильный ответ

2

Уровень

1

Вопрос

Индукция дегеніміз:

Ответы

Діни ғұрыптары

Жалқыдан жалпыға ой қорытындылау

Діни мереке

Пантейзм

Дуализм

Правильный ответ

2

Уровень

1

Вопрос

Методология:

Теориялық және практикалық қызметті ұйымдастырудың принциптері мен тәсілдері

Ғылыми

Жалғанғылыми

Экономикалық

Гностицизм

Правильный ответ

1

Уровень

1

Вопрос

Әдіс түрлері бұл:

Ответы

Эксперименталды,теориялық,эвристикалық,алгоритимдік.

Материалды және материалды емес заттардың немесе құбылыстардың жандануы

Елес пен қиял

Тағдырдың өзгермейтіндігі және барлық тіршілік иелерінің тағдыры жазылып қойғандығы

Тіршілік иелерінің қызметі

Правильный ответ

1

Уровень

1

Вопрос

Эмпиризм:

Ответы

Дүние түсінік

Діни қызметкердің ұстамдылығы

Дін мен мораль

Ұстанушылардың дүние танымдық көзқарасы

Тәжірбие –білім көзі

Правильный ответ

5

Уровень

1

Вопрос

Ғылым логикасы тұрады:

Ответы

діни алуандылық

діни ілімдегі қалыптастыратын адамдардың бірлестігі

діни таным

Діни ілімдегі қоғамдық институт

Ғылыми танымның логикалық заңдылықтарды зерттейді

Правильный ответ

5

Уровень

1

Вопрос

Ғылыми болжам:

Ответы

Беймәлім құбылыстар туралы топшылама білім

Діни қоғамдағы әлеуметтік интеграция

Діни ән

Жеке қызығушылық

Діни тұрмыс

Правильный ответ

1

Уровень

1

Вопрос

теория:

Ответы

Саяси партиялар

Қоғамдық ұйым

Шындықтың заңдылықтары мен байланыстары жайлы толық мағлұмат беретін тұжырым

Пантейзм

діни ән

Правильный ответ

3

Уровень

1

Вопрос

индетерминизм:

Ответы

Еңбек құралы

Діни киім

Саяси таңба

Себептіліктің мән-маңызың жоққа шщығарып ,кездейсоқтықты жоғары қояды.

Жалпы қоғамдық құрал

Правильный ответ

4

Уровень

1

Вопрос

Каузхальдылық

Ответы

Абстрактілі ойлар

Діни ән

Сезіну барысы

Себептілік

Қасиетті тексттер

Правильный ответ

4

Уровень

1

Вопрос

Ғылымның мақсаты

Ответы

Мүшелеріне әсер етпеу

Ашық құлшылықтарды іске асыру

Олардың белгілі бір мақсатын қалыптастыру

Қауымдастықтарды қалыптастыру

Шындықтың өзіне тән заңдарын ашу

Правильный ответ

Уровень

1

Вопрос

Ғылым субектісі

Ответы

Институционалдық процестердің дамуы

Әлеуметтік топ

Діннің мәні

Ғылымдар мен ғылыми қауымдастық

Теңіз жолдарының ашылуы

Правильный ответ

4

Уровень

1

Вопрос

Ғылым дамуының заңдылықтары:

Ответы

Шіркеумен тығыз қатынастың жоқтығы

Ұстанушылар санының көптігі

Жабық болуы

Дифференциалдық,интеграциялық,сабақтастық,математикалық.

Достық көңіл-күй

Правильный ответ

4

Уровень

1

Вопрос

Ғылыми білімнің дамуы:

Ответы

Ережемен

Салт-дәстүрімен

Ортақ идеямен

Классикалық,классикалық емес,постклассикалық.

Мойын ұсынумен

Правильный ответ

4

Уровень

1

Вопрос

Ғылымның әлеуметтік институт ретінде пайда болуы:

Ответы

-17-18ғ

9-10ғ

11-12ғ

3-5ғ

7-8ғ.

Правильный ответ

1

Уровень

1

Вопрос

Ғылымның жіктелуі:

Ответы

Адамды

Монахтарды

Математикалық,жаратылыстану,техникалық,әлеуметтік.

Шіркеу өнері

Діни ән

Правильный ответ

3

Уровень

1

Вопрос

Cциентизм:

Ответы

Ғылымның рөлін асқақтату

Өмір мектебі

Индукция

Дедукция

Теодицея

Правильный ответ

1

Уровень

1

Вопрос

Позитивизмнің негізін қалаушы:

Ответы

О.Конт

К.Маркс

Кант

Шеллинг

К.Юнг.

Правильный ответ

3

Уровень

1

Вопрос

Әлемдік және дәстүрлі діндер съезді қай жылдан өтеді.:

Ответы

2001

1930

2003

1567

2014

Правильный ответ

3

Уровень

1

Вопрос

Вена үйірмесінің мүшесі:

Ответы

М.Шлик

Шаман

Кант

Конт

Энгельс

Правильный ответ

1

Уровень

1

Вопрос

Ғылым тарихшысы және ғылым философы:

Ответы

Конт

Б.Рассел

Бэкон

П.Фейерабенд

Дидро

Правильный ответ

4

Уровень

1

Вопрос

Ғылыми революция құрылымы еңбегінің авторы:

Ответы

Т.Кун

Конт

Тоффлер

Гегель

Аристотель

Правильный ответ

1

Уровень

1

Вопрос

Парадигма ұғымын енгізген:

Ответы

Конт

Т.Кун

Тоффлер

Бэкон

Фейербах

Правильный ответ

2

Уровень

1

Вопрос

Ағылшын ғылым тарихшысы:

Ответы

Шеллинг

И.Лакотос

Конт

Деррида

Сократ

Правильный ответ

2

Уровень

1

Вопрос

Демаркациялау:

Ответы

Салыстырмалы ілім

Ғылыми білімді ғылыми емес білімнен бөлу

Қоғамның құндылықтарын мойындамау

Құндылықтарды ұстану

Қатардың аздығы

Правильный ответ

2

Уровень

1

Вопрос

Демаркация принципі:

Ответы

Принциптілеу

фальсификациялау

Рационализация

Объективация

Реконструкция

Правильный ответ

2

Уровень

1

Вопрос

Фальсификациялау ұғымын енгізген :

Ответы

К.Поппер

Асмус

Сократ

Монтескье

Мюллер

Правильный ответ

1

Уровень

1

Вопрос

Верификация ұғымы қолданылады :

Ответы

Логикалық позитивизмде

Мистицизмде

Жайнизмде

Мәдениетте

Әлеуметтік жұмыста

Правильный ответ

1

Уровень

1

Вопрос

Л.Витгенштейн қарастырады:

Ответы

Тіл логикасын

Өмір мәні

Дәстүрді

Мәдениет элементі ретінде

Ұйымдасу әлеуметтану ұғымында

Правильный ответ

5

Уровень

1

Вопрос

Л.Витгенштейн еңбегі

Ответы

Философиялық зерттеулер

Әлем мен адам

Бөгде

Қоғам

Саясат

Правильный ответ

1

Уровень

1

Вопрос

Ғылыми пікірден ерекшелігі діни сенімге қажет емес:

Ответы

Негіздеуден бас тарту

Бағалау

Діни ән

Тексеру және бекіту

Тәжірибе

Правильный ответ

4

Уровень

1

Вопрос

Православтік діни ілімде Құдай – бұл:

Ответы

Абсолютті күш

Көрінбейтін құпия

Танылатын ғалам

Қол жететін құпия

Көз жетпейтін құпия

Правильный ответ

2

Уровень

1

Вопрос

Діни тәжірбие бұл:

Ответы

гипноз

Медитация

Сансара

Эмпатия

Мистерия.

Правильный ответ

2

Уровень

1

Вопрос

Діни мінез құлықты зертеуде мынадай сыртқы көріністерді назарға алады:

Ответы

Шіркеуге бару жиілігі

Уағыздар саны

Діни ғұрыпты сақтамау

Әдебиеттерді тарату

Медитация

Правильный ответ

1

Уровень

1

Вопрос

Шіркеуге мүшелік айқындалады:

Ответы

Қауыммен

Тұйықтық

Дұғамен

Мәдениетпен

Болмыспен

Правильный ответ

1

Уровень

1

Вопрос

Христиандық Үштіктің ипостастары:

Ответы

Апостол Павел

Әке -Құдай

Мир жағу

Апостол Петр

Құдайана

Правильный ответ

2

Уровень

1

Вопрос

Р. Белла төмендегідей дін категорияларын көрсетеді:

Ответы

Магиялық

примитивтік

Табиғи

архаттық

Әлемдік

Правильный ответ

2

Уровень

1

Вопрос

Ықпал ету мақсаты бойынша магия бұл:

Мистикалық

Зиянды

Құдіретті

Евхаристия

Уағыз өткізу тәсілімен

Правильный ответ

2

Уровень

1

Вопрос

Тотемизм, табу, магия, фетишизм, анимизм мынандай сенімдер мен ғұрыптарды сипаттайды:

Ответы

Заманауи қоғамды

Ежелгі адамды

Діндар адамды

Таптық қоғамды.

Ру тайпасыз қоғамды

Правильный ответ

2

Уровень

1

Вопрос

Діндар еврейлер үшін Талмуд бұл:

Ответы

Еркін таңдау негізі

Заңсыздық

Өмір мәні

Сот жүргізу негізі

моралдық-этикалық кодекс

Правильный ответ

4

Уровень

1

Вопрос

Секуляризация дегеніміз:

Ответы

Шіркеу жерлерін мемлекет меншігіне өткізу

Шіркеумен күрес саясаты

Дінге бет бұру

Шіркеу өмірін ұйымдастыру әдісі

Еркін ойшылдық

Правильный ответ

1

Уровень

1

Вопрос

Cакрализация дегеніміз:

Ответы

Шіркеу жерлерін мемлекет пайдасына алу

Шіркеумен күрес саясаты

Дін ықпалының күшеюі

Шірекеу өмірін ұйымдастыру әдісі

Бөгде ойшылдық

Правильный ответ

3

Уровень

1

Вопрос

Үнді қоғамындағы каста бұл:

Ответы

Адам дүниетанымы

Адам орны

Адам сенімі

Адам мінезі

Адам өмірі

Правильный ответ

2

Уровень

1

Вопрос

Шіркеу діни іліміне сәйкес құдай рақымы қалай беріледі:

Ответы

Шіркеуге садақа беру

Арсыздық

Шоқыну

Шіркеу киімі

Пасха

Правильный ответ

3

Уровень

1

Вопрос

Ұлттық қытай дінінің ең ірі формалары:

Ответы

Буддизм

Синтоизм

даосизм және конфуциандық

Тэнноизм

Брахманизм

Правильный ответ

3

Уровень

1

Вопрос

Гректік мистицизмінің түрлері:

Ответы

Перипатетизм

Орфизм

Эвдемонизм

Атомизм

Неоплатонизм

Правильный ответ

2

Уровень

1

Вопрос

Буддизмдегі негізгі ақиқат:

Ответы

Өмір мәні қасірет

Өмір мәні кармада

Қасіреттен құтылу жолы – гедонизм

Қасірет шексіз

Қасірет себебі – аскетизм

Правильный ответ

1

Уровень

1

Вопрос

Тарихилық әдісі діни жүйелерді мына үдерісте зерттейді:

Ответы

Құлдырауда

Дамуда

Регенерацияда

Бірлестікте

Ыдырауда

Правильный ответ

2

Уровень

1

Вопрос

Дінтануда қолданылатын әдістер:

Ответы

Жалпыфилософиялық

Гендік инженерия

Фальсификация

Верификация

Моделдеу

Правильный ответ

1

Уровень

1

Вопрос

Құрылымдық функционалдық талдаудың өкілдері:

Ответы

О. Конт

М. Вебер

Р. К. Мертон

К. Мюллер

З. Фрейд

Правильный ответ

3

Уровень

1

Вопрос

З. Фрейд адам психикасының құрылымында төмендегі деңгейлерді көрсетеді

Ответы

Оно, Мен, Жоғарғы Мен

Біз, ол

Қабылдау, образдар

Сіз, қоғам, мәдениет

Миф, дін философия

Правильный ответ

1

Уровень

1

Вопрос

Батыстық дінтануда діннің болуын негіздеген басым көзқарас

Ответы

Меншікпен қатынас

Билік ету және бағыну қатынасымен

Саяси мүддемен

Геосаясатпен

Таптық күреспен

Правильный ответ

2

Уровень

1

Вопрос

Батыс дінтануына сәйкес діннің болуы адам тіршілігінің қолжетімсіз саласымен байланысты

Ответы

Таныммен

Талдаумен

Мақсатты реттеумен

Синтездеумен

Құндылықтық пайындаумен

Правильный ответ

3

Уровень

1

Вопрос

Дінтанудағы антропологиялық мектептің өкілдері:

Ответы

М. Мюллер

М. Вебер

Л.Фейербах

К. Маркс

Г. Потер

Правильный ответ

3

Уровень

1

Вопрос

Дінтанудағы тарихи мектептің өкілдері

Ответы

О. Трельч

Л.Леви-Брюль

И.Я.Баховен

Э.Тэйлор

Г. Потер

Правильный ответ

3

Уровень

1

Вопрос

Дінтанудағы психологиялық мектептердің өкілдері:

Ответы

С. Селер

З. Фрейд

М. Мельте

О. Трельч

Б. Вельс

Правильный ответ

2

Уровень

1

Вопрос

Дінтанудағы әлеуметтанулық мектептің өкілдері

Ответы

О.Конт

М. Мельте

З.Фрейд

Б. Вельс

К.Г.Юнг

Правильный ответ

1

Уровень

1

Вопрос

Дінтанудағы феноменологиялық мектептің өкілдері:

Ответы

М. Вебер

К. Маркс

Ф. де Соссюр

Б. Вельс

К.Г.Юнг

Правильный ответ

3

Уровень

1

Вопрос

К.Маркс бойынша дін бұл:

Ответы

Қаналған тап

Жүрексіз әлем

Халыққа арналған апиын

Бағындыру құралы

Билік ету құралы

Правильный ответ

3

Уровень

1

Вопрос

Діни моральдың құндылықтары:

Ответы

Қоғам

Қауым

Планета

Мойынсұну

Сана

Правильный ответ

4

Уровень

1

Вопрос

Ар-ождан бостандығы бұл:

Ответы

Тауба құпиясы

Жеке бостандық пен барлық діндердің теңдігін жариялайтын қағида

Атеизм тәрізді

Діндар адамның моральдық сапасы

Жеке іс-әрекет пен оның салдарының жиындығы

Правильный ответ

2

Уровень

1

Вопрос

Буддизмнің басты дүниетанымдық категориялары

Ответы

Сансара

Ақиқат

Әсемдік

Қайырымдылық

Игілік

Правильный ответ

1

Уровень

1

Вопрос

Карма – бұл:

Ответы

Жеке мінез-құлықпен және оның салдарының жиынтығы

Қасиетті мәтіннің атауы

Болашақтың айқындылығы

Ежелгі Мысыр дінінің элементі

Құрбандық шалу

Правильный ответ

1

Уровень

1

Вопрос

Дінтану құрылымына мынадай пәндер кіреді:

Ответы

Дін феноменологиясы

Дін классификациясы

Діни бірлестік

Дін музыкасы

Діндер биі

Правильный ответ

1

Уровень

1

Вопрос

Діни сенімнің пәні:

Ответы

Табиғаттан тысқары күш

Сана

Қауым

Діни ұйым

Діни сана мен ғибадат

Правильный ответ

1

Уровень

1

Вопрос

Діннің ерекше сипаты ретінде қасиеттілікті мойындау мына авторлардың ілімдерінде кездеседі:

Ответы

Р. Отто

К. Маркс

М. Вебер

М. Вебер

Энгельс

Правильный ответ

1

Уровень

1

Вопрос

Діни сенімді ең алдымен діни көңіл күй және діни сезім деп санайтындар:

Ответы

Р. Отто

У. Джемс

И.Кант

К.Г. Юнг

Э.Гуссерль

Правильный ответ

2

Уровень

1

Вопрос

Дінтанулық әдіс:

Ответы

Каузалды

Табыну

Каста

Эвристика

Моделдеу

Правильный ответ

1

Уровень

1

Вопрос

Концептуальды деңгейде діни сана мына формада көрінеді:

Ответы

Қарапайым түсінік

Бейнелі діни ілім

Жүйеленген діни ілім

Қодталмаған діни ілім

діни ілім

Правильный ответ

3

Уровень

1

Вопрос

Теологияның негізгі міндеті:

Ответы

Дінді тарату

Адамдарға уағыз айту

Ортодоксальді діни ілімді қалыптастыру

Діни ілімді сынау

шіркеу мүддесіне қарсы діни ілімнің негізгі ережелерін түсіндіру

Правильный ответ

3

Уровень

1

Вопрос

Культтік қызметтердің субьектілері:

Ответы

Дін қызыметшілері

Қауым

Діни топ

Жұмысшылар

Еретиктер

Правильный ответ

1

Уровень

1

Вопрос

Діннің негізгі әлеуметтік қызыметі:

Ответы

Жобалау

Шығармашылық

Дүниетанымдық

Болжамдық

Жүйелеу

Правильный ответ

3

Уровень

1

Вопрос

О.Контқа сәйкес теологиялық кезеңге діни сананың көрініс беруі:

Ответы

объективизммен

Материализммен

Фетишизммен

пантейзммен

дуализммен

Правильный ответ

3

Уровень

1

Вопрос

О.Контқа сәйкес теологиялық кезеңде қоғамның әлеуметтік құрылыммында басым болады:

Ответы

Дін қызыметшілері

Саудагерлер

Жауынгерлер

Сиқыршылар

Правильный ответ

1

Уровень

1

Вопрос

Э. Дюркгеймге сәйкес тотемизмнің алғашқы себебі:

Ответы

Табиғат күшін мойындау

Социумның қасиетті күшін мойындау

Ұжымнан алынған күшті мойындамау

нақты индивидтерден басым тұратын ұжымдық бастау күшін мойындамау

Абыздың беделін мойындау

Правильный ответ

2

Уровень

1

Вопрос

Политеистік культтер:

Ответы

Ежелгі культтері

Көне буддизм культтері

Ортағасырлық еуропа культтері

Иудайзм культтері

Қазіргі культтері

Правильный ответ

1

Уровень

1

Вопрос

Шива Шактидің әйелдік ипостасының атауы:

Ответы

Маурья

Дурги

Табу

Карма

Осирис

Правильный ответ

2

Уровень

1

Вопрос

Тримурти құдайлар пантеонына кіретіндер:

Ответы

Брахма

Дурги

Тантри

Кали

Шаман

Правильный ответ

1

Уровень

1

Вопрос

Қазіргі Израйльде атап өтілетін иудей діни мейрамдары:

Ответы

Елеосвящение

Масленица

шаббат

Наурыз

Шоқыну

Правильный ответ

3

Уровень

1

Вопрос

Иудайзмнің діни ілімі баяндалған:

Ответы

Танах

Баб

Трипитака

Авеста

Тора

Правильный ответ

1

Уровень

1

Вопрос

Діндар иудей күнделікті құлшылығында «өзін төмендегідей жаратпағаны үшін…» құдайға мадақ айтуы тиіс:

Ответы

Жауыз

Күнәһәр

Еркек

Жануар

Құл

Правильный ответ

5

Уровень

1

Вопрос

Қазіргі иудайзмнің бағыттары:

Ответы

ортодоксальді емес

Клерикальді

Реформистік

Модернистік

Конституциялық

Правильный ответ

3

Уровень

1

Вопрос

Буддизмге сәйкес адамның құтқарылуы «Үш баспанада»:

Ответы

Нирванада

Атманда

Брахмада

Буддада

Сансарада

Правильный ответ

1

Уровень

1

Вопрос

Буддизмнің қасиетті кітабына Трипитака кіретіндер:

Ответы

Ведалар

Авеста

Виная-питака

Бхавадгита

Сансара

Правильный ответ

3

Уровень

1

Вопрос

Будданың үш денелер туралы ілімі:

Ответы

A) Дхарма тәні, дхармакайя

B) Материалды дене

C) Рухани дене, пуруша

D) Адам денесі

E) Сутта-дене

Правильный ответ

1

Уровень

1

Вопрос

Иисус Христостың өмірі мен қызметі баяндалған:

Ответы

Көне өсиетте

Жаңа өсиеттің канондық кітаптарда

Талмуд

Канондық емес кітап

Августин шығармаларында

Правильный ответ

2

Уровень

1

Вопрос

Хинаяна мектебінің кемшілігі қатарына жататындар:

Ответы

Мақсаттың тарлығы (тек өзі үшін азат болу)

Дүниетанымның тарлығы

Практикалық әдістердің жоқтығы

Киімнің тарлығы

Азат ету

Правильный ответ

1

Уровень

1

Вопрос

Махаянаға сәйкес буддистің идеалы төрт жоғарғы жанның біріне ену:

Ответы

Шива

Атман

Пруша

Демон

Бодхисаттва

Правильный ответ

5

Уровень

1

Вопрос

Парамиттерге (нұрлану сатылары):

Ответы

Қайырымдылық

Кең жол

Ақиқатқа жету

Дұрыс мінез

Махабхарата

Правильный ответ

1

Уровень

1

Вопрос

Нұрлану туралы ойлардға тән (бодхичитта):

Ответы

Тағдыр жазмышы

Құдіретті бостық

Сананы күшейту

Бейболмыс

Барлық тіршілік иелеріне жан ашуды түсіну

Правильный ответ

5

Уровень

1

Вопрос

Православ шіркеуіндегі шіркеу әкейлері:

Ответы

Александр Мень

Ұлы Петр

Патриарх Кирилл

Григорий әкей

Иоанн Златоуст

Правильный ответ

5

Уровень

1

Вопрос

Католик шіркеуіндегі шіркеу әкейлері:

Ответы

Терсон

Жильсон

Августин

Фома Александрский

Карл Великий

Правильный ответ

3

Уровень

1

Вопрос

Орта ғасырдағы орталық азиядағы христиандықтың бағыты:

Ответы

Православие

Хлыстовтық

Ескі ғұрыпшылдық

Несториандық

Духоборчество

Правильный ответ

4

Уровень

1

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Описание к данному материалу отсутствует

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

Похожие материалы:

Сохранить?

Пропустить...

Введите код

Ok