Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ ІНСТИТУТ БІЗНЕСУ ТА ТЕХНОЛОГІЙ

ВІННИЦЬКА ФІЛІЯ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО ВИКОНАННЯ ТА ЗАХИСТУ

ДИПЛОМНИХ РОБІТ

студентами спеціальності

«Менеджмент організацій і адміністрування

(за видами економічної діяльності)»

Вінниця – 2014

Методичні  вказівки  до  виконання  та  захисту  дипломних робіт студентами  спеціальності  «Менеджмент  організацій і адміністрування  (за видами економічної діяльності)» / уклад. В. І. Захарченко. – Вінниця : ВФ КІБІТ, 2014. – 75 с.

Викладено загальні положення, основні етапи, особливості написання тексту, оформлення та захисту дипломної роботи для студентів спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)». Наведено зразки основних елементів дипломної роботи та супровідних документів і допоміжних матеріалів до неї.

Для студентів денної і заочної форм навчання.

У к л а д а ч: Захарченко В. І., доктор економічних наук.

Р е ц е н з е н т и:

Сірко А. В., доктор економічних наук, професор;

Супрун С.Д, кандидат економічних наук, доцент.

Рекомендовано до  друку  кафедрою менеджменту ВФ КІБІТ (протокол № 2 від 21 жовтня 2014 р.).

Схвалено до друку Вченою радою ВФ КІБІТ (протокол № 3 від 20 листопада 2014 р.).

© В. І. Захарченко, 2014

З М І С Т

ВСТУП ………………………………………………………………………….51. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ …………….61.1.Вибір і затвердження теми ……………………………………………61.2.Призначення наукового керівника, його обов’язки ………………...71.3.Етапи виконання дипломної роботи ……………………………........71.4.Робота з літературними та іншими джерелами ……………………...92. СТРУКТУРА І ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ ДИПЛОМНої роботи …...112.1.Структура роботи ……………………………………………………..112.2.Титульний аркуш ……………………………………………………...112.3.Завдання на виконання дипломної роботи …………………………..112.4.Анотація ………………………………………………………………..122.5.Зміст ……………………………………………………………………122.6.Перелік умовних позначень …………………………………………..122.7.Вступ …………………………………………………………………...122.8.Основна частина ……………………………………………………….142.9.Висновки ……………………………………………………………….252.10.Список використаних джерел ………………………………………...252.11.Додатки ………………………………………………………………...263. ПРАВИЛА оформлення ДИПЛОМНої роботи ………………..263.1.Загальні вимоги ………………………………………………………..263.2.Нумерація ………………………………………………………………273.3.Ілюстрації ………………………………………………………………293.4.Таблиці …………………………………………………………………303.5.Формули ………………………………………………………………..313.6.Загальні правила цитування та посилання на використані джерела 323.7.Оформлення списку використаних джерел ………………………….333.8.Оформлення додатків …………………………………………………354. СУПРОВІДНІ ДОКУМЕНТИ І ДОПОМІЖНІ МАТЕРІАЛИ ДО ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ ………………………………………...........354.1.Відгук наукового керівника …………………………………………..354.2.Зовнішня рецензія …………………………………………………….354.3.Довідка про впровадження результатів дослідження  ………………364.4. Наукові публікації ……………………………………………………..364.5.Подання Голові ДЕК щодо захисту дипломної роботи …………….364.6.Ілюстративні матеріали ……………………………………………….374.7.Презентація …………………………………………………………….375. ЗАХИСТ І ОЦІНЮВАННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ …………...........375.1.Підготовка дипломної роботи до захисту. Попередній захист …….375.2.Захист дипломної роботи у Державній екзаменаційній комісії ……385.3.Критерії оцінювання дипломної роботи ……………………………..39ДОДАТКИ ……………………………………………………………………...42А.Примірна тематика дипломних робіт ………………………………..43Б.Зразок листа-замовлення від організації на виконання дипломної роботи ……………………………………………………...55В.Зразок заяви студента на виконання дипломної роботи ………........56Д.Зразок титульного аркуша дипломної роботи ………………………57Е.Зразок завдання студентові на виконання дипломної роботи ……...58Ж.Зразок анотації дипломної роботи …………………………………...60З.Приклади змісту дипломних робіт …………………………………...61И.Приклад оформлення списку умовних позначень …………………..64К.Приклад оформлення рисунків ……………………………………….65Л.Приклад оформлення таблиць ………………………………………..66М.Приклади оформлення бібліографічного опису у списку джерел, який наводять у дипломній роботі …………………………………...67Н.Фрагмент списку використаних джерел ……………………………..69П.Приклад відгуку наукового керівника на дипломну роботу ……….71Р.Приклад рецензії на дипломну роботу ……………………………….72С.Зразок довідки про впровадження результатів дипломної роботи ...73Т.Зразок подання Голові ДЕК щодо дипломної роботи ………………74У.Зразок титульного аркуша ілюстративних матеріалів до захисту дипломної роботи ……………………………………........75

В С Т У П

Державна атестація студентів за спеціальністю «Менеджмент  організацій і адміністрування  (за видами економічної діяльності)» передбачає підготовку і захист дипломної роботи

 Дипломна робота – це самостійна підсумкова (випускна) науково-дослідна робота, яка виконує кваліфікаційну функцію. Вона готується для публічного захисту і отримання освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста або магістра. На підставі її успішного захисту Державна екзаменаційна комісія (ДЕК) приймає рішення про присвоєння студенту кваліфікації «спеціаліст» або «магістр»1.

Метою написання дипломної роботи є закріплення теоретичних знань та практичних навичок студента щодо виконання професійних завдань та вирішення конкретних управлінських проблем  Виконання дипломної роботи дає змогу підтвердити рівень теоретичних знань та практичної підготовки студента, його здатність до самостійної роботи за обраною спеціальністю.

У дипломній роботі віддзеркалюються набуті студентом під час навчання знання з менеджменту, маркетингу, економіки підприємства та інших фахових дисциплін. Вона свідчить про вміння студента аналізувати внутрішнє і зовнішнє середовище організації, обгрунтовувати управлінські рішення, реалізовувати основні функції управління (планування, організації, мотивації, контролю та регулювання), ефективно керувати організацією. Нею передбачається поглиблення практичних навиків студента з обґрунтування організаційних заходів  на основі розробки бізнес-плану, аналізу фінансово-економічної звітності тощо.

Наповнення кожної частини дипломної роботи визначається темою. Вибір теми, етапи підготовки роботи, пошук бібліографічних джерел, вивчення їх і добір фактичного матеріалу, методика написання, правила оформлення та захисту дипломної роботи мають відповідати вимогам галузевої компоненти стандартів вищої освіти в Україні за спеціальністю «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)». У них містяться основні вимоги, які висуваються до змісту та оформлення дипломної роботи, організації її виконання, апробації, порядку захисту та критеріїв оцінювання.

В процесі підготовки дипломної роботи студентам слід використовувати загальнонаукові й спеціальні методи і прийоми дослідження, нормативно-правові акти України, наукові праці вітчизняних і зарубіжних учених-економістів, матеріали Державної служби статистики України, міністерств і відомств, аналітичні звіти міжнародних організацій, українського Фонду «Ефективне управління», первинні матеріали об’єктів дослідження тощо.

1. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

1.1. Вибір і затвердження теми

Протягом двох тижнів від початку навчального року студенти останнього року навчання мають обрати тему дипломної роботи із затвердженої на кафедрі тематики (додаток А).

Тематика дипломних робіт розробляється згідно з програмами курсів, які забезпечують фахову підготовку студентів за спеціальністю «Менеджмент  організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)». Кожного навчального року тематика робіт обов’язково поновлюється.

В тематиці дипломних робіт мають враховуватися пропозиції організацій-замовників на їх виконання, а також організацій, що уклали із Вінницькою філією КІБІТ контракти на навчання студентів або мають із ним договори про співпрацю – проходження практики студентами, підвищення кваліфікації працівників організації тощо (ПП «Конекс», ТОВ «Фірма «Авіценна», МПП виробнича фірма «Панда», ПрАТ «Вінницяоблпаливо» та ін.).

Вибір студентом теми дипломної роботи повинен бути усвідомленим і виваженим. Не зайвим буде отримати консультації у викладачів та завідувача кафедри.

Студент за погодженням із завідувачем кафедри може запропонувати й  власний варіант теми дипломної роботи. Однак при цьому він має обґрунтувати доцільність її виконання та можливість одержання первинних матеріалів для її написання.

При обранні теми основними критеріями повинні бути: актуальність, наукова новизна і перспективність; наявність у студента необхідних знань та навичок для виконання теми; можливість інформаційного забезпечення; безпосередній зв’язок з потребами практичної діяльності підприємств і організацій; можливість впровадження результатів дослідження. Необхідно також враховувати інтереси студента та характер його майбутньої роботи.

Бажано, щоб тема дипломної роботи дозволяла студенту продовжити раніше розпочаті ним наукові дослідження, що уже знайшли висвітлення в  курсових роботах та інших видах навчальних і науково-дослідних робіт. Водночас студенти-дипломники не можуть виконувати роботи на одну й ту ж тему.

Разом із вибором теми визначається об’єкт, на матеріалах якого буде виконуватися робота. Об’єктом дослідження можуть бути підприємства й організації будь-якої форми власності, які є юридичною особою і мають самостійну звітність. Діяльність об’єкта дослідження повинна створювати можливість інформаційного забезпечення  відповідно до чинного законодавства та повного розкриття змісту обраної теми.

В якості об’єктів дослідження в обов’язковому порядку вибираються ті підприємства (організації, установи), які мають договори про співпрацю з ВФ КІБІТ, або керівництво яких направило на адресу керівництва філії листи-замовлення на виконання дипломної роботи на тему, що представляє обопільний інтерес (додаток Б). В якості об’єктів дослідження можуть виступати й ті підприємства (організації, установи), які люб’язно погоджуються надати студенту необхідні для написання роботи матеріали первинної звітності (статут, баланс, звіт про фінансові результати тощо).

Після вибору теми та визначення об’єкту дослідження студент повинен подати заяву (додаток В) на ім’я завідувача кафедри з проханням затвердити її і призначити науковим керівником одного з викладачів кафедри (хто має в навчальному навантаженні керівництво дипломними роботами і займається  науковою діяльністю в руслі обраної теми). Рішенням кафедри тема дипломної роботи закріплюється за студентом, після чого затверджується наказами (окремо для  денної і заочної форм навчання) по КІБІТ.

1.2. Призначення наукового керівника, його обов’язки

Рішенням кафедри і тими ж наказами для кожного студента призначається науковий керівник – із числа науково-педагогічних працівників кафедри, які мають вчений ступень доктора, або кандидата наук та здійснюють власні наукові дослідження з теми дипломної роботи або суміжної тематики.

На керівника дипломної роботи покладаються такі обов’язки:

 •  допомогти студенту в складанні плану (змісту) дипломної роботи і видати завдання на виконання дипломної роботи, яке затверджується завідувачем кафедри;
 •  скласти (спільно зі студентом) календарний план виконання дипломної роботи;
 •   рекомендувати необхідну літературу, наукові джерела, довідкові та статистичні матеріали з теми дослідження;
 •  проводити зі студентом систематичні бесіди та надавати необхідні консультації з написання магістерської роботи;
 •  перевіряти терміни виконання роботи за розділами і в цілому;
 •  на основі аналізу наданих матеріалів фіксувати ступінь виконання роботи та інформувати завідувача і членів кафедри (на засіданнях кафедри), про стан виконання роботи;
 •  при перевірці матеріалів і тексту дипломної роботи визначати помилки та неточності, вказувати способи їх усунення або шляхи раціонального вирішення завдання, уточнювати або виправляти недостатньо чіткі формулювання та стилістичні помилки;
 •  дати відгук на роботу.

1.3. Етапи виконання дипломної роботи

Виконання дипломної роботи має відбуватися за чітким планом. Основними етапами виконання роботи є такі:

1. Вибір теми і об’єкта дослідження (підприємства, організації чи установи або їх сукупності), на матеріалах якого передбачається проведення дослідження.

2. Опрацювання літературних джерел і складання плану (змісту) роботи.

3. Розробка завдання складання календарного плану на виконання дипломної роботи.

4. Збирання фактичного матеріалу (під час переддипломної та інших практик) на об’єкті дослідження.

5. Обробка фактичного матеріалу із застосуванням ПЕОМ.

6. Написання першого варіанту тексту, подання його на ознайомлення науковому керівникові.

7. Апробація матеріалів дослідження (наукових статей і тез доповідей на студентських і науково-практичних конференціях).

8. Усунення недоліків, написання остаточного варіанту тексту, оформлення дипломної роботи.

9. Подання роботи на кафедру (за місяць до захисту у ДЕК).

10. Підготовка ілюстративних матеріалів і презентації.

11. Підготовка відгуку наукового керівника. Попереднє внутрішньокафедральне заслуховування роботи.

12. Усунення недоліків і підшивка роботи (в тверду палітурку).

14. Зовнішнє рецензування роботи.

13. Подання роботи на ознайомлення керівництву організації, на матеріалах якої було виконано дослідження. Отримання довідки про впровадження або відгуку на роботу від підприємства-замовника.

15. Вклеювання на передньому форзаці роботи конверта для вміщення в ньому відгуку наукового керівника, зовнішньої рецензії, довідки про впровадження (за наявності), подання Голові ДЕК, СD-диска роботи і презентації. За наявності у студента-дипломника наукових праць їх відбитки краще вмістити у конверті, вклеєному на задньому форзаці роботи.

16. Подання роботи на кафедру з усіма супровідними документами і допоміжними матеріалами (за 5-10 днів до захисту у ДЕК).

17. Захист дипломної роботи на засіданні ДЕК.

На період виконання дипломних робіт на кафедрі складається графік консультацій наукових керівників. Оперативне й уважне виконання рекомендацій керівника сприяє своєчасному виконанню дипломної роботи і є запорукою її успішного захисту.

Відповідно до календарних етапів студент має подавати роботу частинами на перегляд науковому керівнику, а у встановлений графіком кінцевий термін подати завершену дипломну роботу для підготовки відгуку на неї.

У разі значного порушення графіка виконання дипломної роботи науковий керівник зобов’язаний проінформувати про це завідувача кафедри та винести відповідне питання на засідання кафедри. Студент на кафедрі зобов’язаний надати пояснення про причини зриву графіка виконання роботи. За наслідками розгляду стану підготовки роботи студент рішенням кафедри може бути попереджений про недопущення роботи до захисту в разі її неякісного виконання або невиконання у встановлені терміни.

1.4. Робота з літературними та іншими джерелами

Для пошуку літератури за темою дипломної роботи доцільно скористатися фондами (див. систематичні каталоги) бібліотек ВФ КІБІТ, Вінницької обласної універсальної наукової бібліотеки ім. К. А. Тімірязєва, Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського (Київ) тощо, реферативними журналами («Економіка. Економічні науки», «Экономика» та ін.), мережею Інтернет. Доцільно також переглянути (за пропозицією наукового керівника) номери періодичних видань на законодавчо-нормативну, економічну та управлінську тематику за останні 5 років:

– України: «Агроінком», «Актуальні проблеми економіки»;

«Бизнес Информ», «Бизнес»;

«Відомості Верховної Ради України», «Вісник економічної науки України», «Вісник Київського національного  університету ім. Т. Шевченка. Серія : економіка», «Вісник Київського національного торговельно-економічного університету», «Вісник Львівського національного університету ім. І. Франка. Серія економічна», «Вісник Національної академії державного управління при Президентові України», «Вісник національного університету «Львівська політехніка»,  «Вісник НБУ», «Вісник Хмельницького національного університету.  Серія : економічні науки»;

«Голос України»;

«Дзеркало тижня», «Дистрибуция и логистика»;

«Економіка АПК», «Економіка Вінниччини», «Економіка і прогнозування», «Економіка і регіон», «Економіка і управління», «Економіка: проблеми теорії та практики»,  «Економіка промисловості», «Економіка промисловості України»,  «Економіка & держава», «Економіка та підприємництво», «Економіка України», «Економіка України: реалії, перспективи розвитку ринкових відносин», «Економіка. Фінанси. Право», «Економіко-математичне моделювання соціально-економічних систем», «Економіст», «Економічна теорія», «Економічний аналіз», «Економічні реформи сьогодні», «Економічний часопис – XXI»;

«Журнал європейської економіки»;

«Зайнятість та ринок праці»,  «Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету»;

«Компаньон», «Конкуренція», «Консалтинг в Україні»;

«Маркетинг в Україні», «Маркетинг и реклама», «Маркетинг: теорія і практика», «Менеджер», «Менеджмент и менеджер»; «ММ. Деньги и технологии»,  «Моніторинг інвестиційної діяльності в Україні»;

«Наука й економіка», «Національна безпека і оборона»;

«Обзор украинского рынка», «Отдел маркетинга»;

«Підприємництво, господарство і право», «Персонал», «Проблеми формування ринкової економіки», «Проблемы системного подхода в экономике»;

«Регіональна бізнес-економіка та управління», «Регіональна економіка»;

«Статистика України», «Стратегічна панорама», «Стратегія економічного розвитку України»;

«Транспорт і логістика», «Трансформация»;

«Україна: аспекти праці», «Україна сьогодні: політика, економіка, культура», «Український інвестиційний журнал «Welcome», «Управление компанией»; Управление экономикой переходного пери ода», «Урядовий кур’єр»;

«Фінанси України», «Формування ринкових відносин в Україні», «Формування ринкової економіки в Україні»;

«Цінні папери України»;

– Росії: «БОСС»;

«Вестник Московского университета. Серия : экономика», «Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия : экономика», «Вестник статистики», «Вопросы статистики», «Вопросы экономики»;

«Генеральный директор»;

«Индустрия рекламы», «Инновации»,

«Кадровый менеджмент», «Кадры предприятия», «Коммерческий директор», «Компания», «Корпоративные системы»;

«Маркетинг в России и за рубежом», «Маркетинг журнал», «Маркетинг и маркетинговые исследования в России», «Менеджмент в России и за рубежом», «Мировая экономика и международные отношения»; «МСФО: практика применения»;

«HR Менеджмент»;

«Общество и экономика»;

«Партнеры и конкуренты. Лабораториум», «Персонал-Микс», «Проблемы прогнозирования», «Проблемы теории и практики управления»;

«РИСК», «Риск-менеджмент», «Российский журнал менеджмента», «Российский экономический журнал»;

«Стандарты и качество», «&. Стратегии»;

«Территория бизнеса»;

«Финансовый директор», «Финансы», «Форсайт»;

«ЭКО», «Экономика XXI века», «Экономика и математические методы», «Экономист», «Экономическая наука современной России», «Экономический журнал Высшей школы экономики», «Экономические стратегии»;

– інших країн: «The Economist», «Marketing Media Review», «Office» «Financial Times» та ін.

Для студентів, які виконують дипломну роботу за спеціалізацією «Менеджмент в галузі охорон здоров’я» як первинні літературні джерела рекомендується ще й такі періодичні видання:

«Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики», «Аптека: еженедельник»; «Аптека Галицька»;

«Ваш Аптекар», «Вісник фармакології і фармації», «Вісник фармації»;

«Гигиена и санитария», «Главный врач»;

«Журнал практичного лікаря»;

«Клінічна фармація, фармакотерапія та медична стандартизація»;

«Ліки України», «Ліки», «Лікувальна справа», «Врачебное дело»;

«Микстура», «Менеджер здравоохранения», «Менеджмент в охороні здоров’я», «Мистер Блистер»;

«Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины», «Проблемы управления здравоохранением», «Провизор»;

«Ремедиум»;

«Український медичний часопис»;

«Фармакон», «Фармацевтична Україна», «Фармацевтический менеджмент», «Фармацевтичний журнал», «Фармацевт практик. REVIEW», «Фармация;

«Экономика здравоохранения».

Для виконання окремих тем можуть використовуватися дані офіційних статистичних видань, а саме: «Статистичний щорічник України», «Статистичний щорічник Вінниччини» та інші за відповідні роки. Але основний масив інформації, необхідної для виконання дипломної роботи, мають становити матеріали первинної звітності підприємств (організацій, установ).

2. СТРУКТУРА І ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

2.1. Структура роботи

Дипломна робота повинна містити такі структурні частини:

 •  титульний аркуш;
 •  завдання на виконання дипломної роботи;
 •  анотація;
 •  зміст;
 •  перелік умовних скорочень (за необхідності);
 •  вступ;
 •  основна частина;
 •  висновки;
 •  список використаних джерел;
 •  додатки.

2.2. Титульний аркуш

Титульний аркуш дипломної роботи (додаток Д) містить:

 •  найменування вищого навчального закладу, де виконана робота, його відомче підпорядкування;
 •  тему дипломної роботи;
 •  прізвище, ім’я, по батькові студента (курс, група, спеціальність);
 •  керівник: прізвище та ініціали, науковий ступінь, вчене звання або посада;
 •  рецензент: прізвище та ініціали, науковий ступінь, вчене звання або посада;
 •  місто і рік.

2.3. Завдання на виконання дипломної роботи

Завдання на виконання дипломної роботи видають на бланку встановленої форми (додаток Е). На першій сторінці завдання вказується тема роботи (з номером наказу її затвердження), строк подання завершеної роботи, вихідні дані (літературні джерела, первинні матеріали, офіційні статистичні видання, Інтернет-матеріали, фондові матеріали тощо). Далі наводиться перелік питань, які підлягають розробці (він має кореспондувати зі змістом роботи), вказується дата видачі завдання керівником роботи, підтвердження студентом отримання завдання. На другій сторінці завдання наводиться календарний план підготовки роботи, скріплений підписами наукового керівника і студента.

Завдання на виконання дипломної роботи затверджує (на першій сторінці зверху) завідувач кафедри.

2.4. Анотація

У анотації (додаток Ж) вказується тема дипломної роботи, робиться короткий її опис із зазначенням конкретних отриманих результатів дослідження, наводяться ключові слова. Анотацію рекомендується представляти на двох мовах – державній (українській) та міжнародній (англійській).

2.5. Зміст

Зміст дипломної роботи містить найменування та номери початкових сторінок усіх розділів, підрозділів та пунктів (якщо вони мають заголовок), зокрема вступу, висновків до розділів, загальних висновків, списку використаних джерел, додатків. Приклади змісту дипломних робіт наведено в додатках З.1-З.3.

2.6. Перелік умовних позначень

Якщо в дипломній роботі вжито специфічну абревіатуру, а також використано маловідомі скорочення, то їх перелік (умовних позначень) повинен бути поданий у вигляді окремого списку перед вступом (додаток И).

Перелік умовних позначень треба друкувати двома колонками, в яких зліва за абеткою наводять абревіатуру чи скорочення, а справа – їх детальну розшифровку.

Якщо в дипломній роботі абревіатура, скорочення та інше повторюються менше трьох разів, то їх перелік не складають, а відповідну розшифровку наводять у тексті при першому згадуванні.

2.7. Вступ

Вступ розкриває сутність і стан наукової проблеми (завдання) та її значущість, підстави і вихідні дані для розроблення теми, обґрунтування необхідності проведення дослідження.

У вступі наводиться загальна характеристика дипломної роботи в рекомендованій нижче послідовності.

Актуальність теми. Шляхом критичного аналізу та порівняння з відомими розв’язаннями проблеми (наукової задачі) обґрунтовують актуальність і доцільність роботи для розвитку відповідної галузі науки чи виробництва, особливо на користь України.

Висвітлення актуальності не повинно бути багатослівним. Досить кількома реченнями висловити головне – сутність проблеми (наукового завдання), внесок провідних вчених у її розв’язання тощо.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Коротко викладають зв’язок обраного напряму досліджень з планами ВНЗ, де виконана робота, та кафедральними темами наукових досліджень. Якщо студенти залучаються до розробки галузевих та (або) державних планів і програм, то в такому разі зазначаються номери державної реєстрації науково-дослідних робіт ВНЗ, пов’язані з тематикою дипломної роботи. Відмічається також роль автора у виконанні цих робіт.

Мета і завдання дослідження. Формулюють мету роботи і завдання, які необхідно вирішити для досягнення поставленої мети. Мета розкриває зміст теми дослідження; її не слід формулювати як «Дослідження...», «Вивчення...», тому що ці слова вказують на засіб досягнення мети, а не на саму мету.

Для досягнення поставленої мети дослідження студент визначає послідовність виконання відповідних завдань.

Об’єкт дослідження – це процес або явище, що породжує проблемну ситуацію й обране для вивчення.

Предмет дослідження міститься в межах об’єкта.

Об’єкт і предмет дослідження як категорії наукового процесу співвідносяться між собою як загальне й часткове. В об’єкті виділяється та його частина, яка є предметом дослідження. Саме на нього спрямовується основна увага студента, оскільки предмет дослідження визначає тему дипломної роботи, яка визначається на титульному аркуші як її назва.

Методи дослідження. Подають перелік використаних методів дослідження для досягнення поставленої в роботі мети. Перераховувати їх треба не відірвано від змісту роботи, а коротко та змістовно визначаючи, що саме досліджувалось тим чи тим методом. Це дасть змогу пересвідчитися в логічності та прийнятності вибору саме цих методів.

Одержані результати. Подається коротка анотація результатів, одержаних студентом особисто. При цьому необхідно показати їх відмінність від уже відомих результатів.

Сформульовані в цьому пункті наукові положення повинні читатися й сприйматися легко й однозначно. Не слід вдаватися до викладу наукового положення у вигляді анотації. До цього пункту не слід включати опис використаних способів, методик, схем, алгоритмів тощо. Слід також розмежовувати одержані наукові положення і нові прикладні результати, що випливають з теоретичного доробку студента.

Практичне значення одержаних результатів. У дипломній роботі слід подати відомості про практичне застосування одержаних результатів або рекомендації щодо їх використання.

В разі необхідності слід навести короткі відомості щодо впровадження результатів дослідження із зазначенням назв організацій, в яких здійснена їх реалізація, форм реалізації та реквізитів відповідних документів (див. п. 4.4).

Особистий внесок студента. У випадку використання в дипломній роботі ідей або розробок, що належать співавторам, разом з якими були опубліковані наукові праці, студент повинен відзначити цей факт у роботі з обов’язковим зазначенням конкретного особистого внеску в ці праці або розробки.

Апробація результатів дипломної роботи. Вказується, на яких наукових конференціях, семінарах оприлюднено результати досліджень, викладених у дипломній роботі.

Публікації. Вказується, у яких монографіях, статтях у наукових журналах, збірниках наукових праць, матеріалах і тезах конференцій, авторських свідоцтвах опубліковані результати дипломної роботи.

Частини вступу, з яких немає інформації, зазвичай опускають. Загальний обсяг вступу – 3-4 стор.

2.8. Основна частина

Основна частина дипломної роботи складається з розділів, підрозділів, пунктів. Виклад матеріалу підпорядковують одній провідній ідеї, чітко визначеній темою роботи.

Норми наукової комунікації суворо регламентують характер викладу наукової інформації, вимагаючи від автора відмови від висловлювання власної думки у чистому вигляді. У зв’язку з цим рекомендується вживати мовні конструкції, які виключають застосування особового займенника «я». Автор виступає у множині, вживаючи замість займенника «я» займенник «ми», і це виправдано, бо будь-яке дослідження є наслідком роботи групи людей (самого дослідника, його попередників, наукового керівника та ін.).

Основному тексту кожного розділу може передувати передмова з коротким описом вибраного напряму та обгрунтуванням застосованих методів досліджень.

Зміст розділів дипломної роботи повинен відповідати її назві. Структура основної частини роботи зазвичай складається з чотирьох розділів.

Розділ 1 включає декілька підрозділів. У ньому висвітлюються теоретико-методологічні аспекти досліджуваної теми.

Починається розділ зазвичай з постановка наукової проблеми. Постановка проблеми передбачає встановлення внутрішнього протиріччя між наявним знанням та новими фактами. Здійснюючи постановку проблеми, дуже важливо дати її коректне обґрунтування. Невипадково багато дослідників дотримуються думки, що правильно поставити проблему – це значить більш ніж наполовину її вирішити.

Для постановки проблеми необхідним є ґрунтовний огляд літератури, критичний аналіз  найновітніших теоретичних розробок, різноманітних точок зору за темою дослідження. В огляді літератури студент окреслює основні етапи розвитку наукової думки за своєю проблемою. Стисло, критично висвітлюючи роботи попередників, студент повинен знайти ті питання, що залишились невирішеними і, отже, визначити своє місце у розв’язанні проблеми, що й буде складати предмет дослідження.

Щоб з’ясувати предмет дослідження, часто необхідно розібратися в поняттях і термінах, які його визначають, оскільки  велика кількість термінів із близьким значенням нерідко заплутує сам предмет дослідження.

При виконанні більшості дипломних робіт на управлінську тематику необхідним є й огляд законодавчих та нормативних джерел, що регулюють діяльність у сфері, обраній студентом для дослідження.

Огляд літературних джерел служить підґрунтям для узагальнення теорії та обґрунтування власних теоретичних побудов (конструктів). При цьому слід мати на увазі, що теоретичні побудови в економічній науці, принаймні своєю спрямованістю, «конфліктують» з емпіричними концепціями в ній.

Основні теоретичні положення в найбільш довершеному вигляді можуть являти собою економічні закони та закономірності. При їх формулюванні спираються на два загальнонаукові методи – аксіоматичний та генетико-конструктивний. В основі першого з них лежить система висловлювань та логічні дії над ними, а в основі другого – оперування безпосередньо абстрактними об’єктами теорії. За допомогою першого методу теорія, зазвичай, формалізується; це полегшує розробку методики дослідження.

Під методикою дослідження розуміють внутрішньоскоординовану  сукупність методів, які використовуються в конкретному дослідженні.

У економічних дослідженнях використовуються такі методи:

– загальнонаукові (аналіз і синтез; індукція і дедукція; аналогія і моделювання; абстрагування і конкретизація; системний аналіз тощо);

– міждисциплінарні (математичний, статистичні, балансовий, картографічний тощо):

– спеціальні (альтернативний аналіз, граничний аналіз, методи абсолютних та порівняльних переваг, аналіз еластичності, табличне, графічне, аналітичне моделювання, оптимізація та визначення рівноваги тощо).

Оскільки методика виступає як «кістяк» теорії, то окремі методи, наприклад балансовий, виступають не лише як інструмент дослідження, а і як специфічна форма знання.

У конкретному дослідженні користь можуть принести методи різних наук. Однак при виборі методів дослідження необхідним є їх спеціальне обґрунтування з точки зору репрезентативності.

Основними звичайно є методи економічного аналізу й синтезу. Досить продуктивними є також математичні методи, зокрема математико-статистичні.

Представлення предмета дослідження за допомогою певних методів передбачає моделювання – створення й аналіз відповідних моделей. В економічних дослідженнях, в т. ч. і в дослідженнях з менеджменту, розрізняють чотири класи моделей: описові, пояснювальні, прогностичні та моделі прийняття рішень.

Обсяг першого розділу має складати близько 30 % загального обсягу дипломної роботи.

Розділ 2 складається з 3-4 підрозділів (параграфів) і має аналітико-дослідницький характер. Він містить аналіз і синтез емпіричних досліджень.

Починається цей розділ здебільшого з організаційно-економічної характеристики об’єкту дослідження, яка містить загальні відомості про нього (див. статут), схему організаційної структури управління, основні фінансово-економічні показники діяльності тощо.

Результативність діяльності  об’єкта дослідження загалом і за окремими її напрямками допоможе з’ясувати аналіз факторів зовнішнього і внутрішнього середовища. Такий аналіз передбачає проведення горизонтального, вертикального, порівняльного та еталонного аналізу фінансово-економічних та інших показників, що характеризують стан та тенденції розвитку об’єкта дослідження загалом і за визначеним напрямом дослідження

В дипломних роботах з менеджменту обов’язковою є діагностика системи управління за певним напрямом діяльності на об’єкті дослідження (управління кадрами, виробництвом, збутом, фінансами тощо). Необхідною є критична оцінка його сучасного стану, методичного, інформаційного, програмного забезпечення тощо.

Характеристика та критична оцінка сучасного стану об’єкта дослідження, діагностування його щодо обраного напряму дослідження ґрунтується на аналізі накопиченого фактичного матеріалу об’єкта дослідження із залученням теоретичних знань, передового досвіду, в т. ч. зарубіжного.

Інформацію для виконання другого розділу студент має зібрати під час переддипломної та інших фахових практик. Масиви інформації доцільно обробляти з використання ПЕОМ, зокрема програми STATISTICA.

Усі аналітичні розрахунки, таблиці, графіки, діаграми мають супроводжуватися тлумаченням та висновками, які дозволяють визначити сутність та стан явищ та процесів, що спостерігаються на об’єкті дослідження, розкрити їх особливості та тенденції розвитку, створити базу для виявлення невикористаних резервів у наступному розділі. Основні аналітичні викладки слід підтверджувати реальними документами і наводити їх у додатках.

Обсяг другого розділу має  складати близько 35% загального обсягу дипломної роботи.

Розділ 3 є проектно-рекомендаційним.. Часто він починається з прогнозування й планування діяльності об’єкта дослідження. Для цього використовуються основні методи прогнозування (експоненціальний, експертних оцінок) та планування (пофакторного аналізу та нормативний).

Виявлення тенденцій в розвитку об’єкта дослідження є основою для обґрунтування конкретних рекомендацій і пропозицій щодо його удосконалення.  Воно передбачає розробку моделей управління фінансово-економічними параметрами та індикаторами розвитку підприємств (організацій, установ) на основі результатів аналітичного дослідження, викладених у другому розділі.

Практичні пропозиції повинні відповідати критеріям оптимальності, цільової ефективності та практичної втіленості, мати розгорнуте (розрахунково-кількісне) обґрунтування та організаційно-економічний механізм реалізації (впровадження в практику діяльності об’єкта дослідження).

Для розрахунково-кількісного обґрунтування пропозицій та оцінки їх наслідків доцільним є використання ПЕОМ та імітаційного  моделювання. Дуже корисним може бути застосування багатьох комп’ютерних програм: загального характеру – Ехсеl, STATISTICA, спеціальних – Парус-Підприємство 7.4 (зокрема модулів «Парус–Менеджмент та Маркетинг»), Open Plan (у варіантах – Professional і Desktop) та суміжних – 1С бухгалтерія та Audit XP.

Обсяг третього розділу має становити близько 25% загального обсягу дипломної роботи.

Розділ 4 присвячується питанням охорони праці та безпеки в надзвичайних ситуаціях на об’єкті дослідження. Відповідно до Наказу МОН України від 21.10.10 р. № 969/922/216 «Про організацію та вдосконалення навчання з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності та цивільного захисту у вищих навчальних закладах України», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09.11.10 р. за № 1057/18352, до дипломних робіт усіх напрямів і спеціальностей необхідно включати окремий розділ «Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях». Цей розділ повинен відповідати темі роботи й бути погодженим з консультантом-викладачем з охорони праці, визначеним завідувачем кафедри.

Логіка розробки цього розділу полягає у наступному. Будь-яка діяльність, особливо виробнича, пов’язана з наявністю певної кількості небезпечних та/або шкідливих факторів. Тому у першій частині цього розділу за результатами аналізу повинні бути визначені та проаналізовані ці фактори. В сукупності вони характеризують умови праці на об’єкті дослідження, а саме: безпеку праці; гігієну праці і виробничу санітарію; пожежну безпеку.

Друга частина розділу може бути присвячена аналізу нещасних випадків на підприємстві (якщо такі за останні три роки відмічалися).

Третя частина розділу зазвичай передбачає розробку заходів щодо вдосконалення системи охорони праці на об’єкті дослідження.

Для написання цього розділу рекомендуються такі джерела:

 1.  Желібо Є. П. Безпека життєдіяльності : навч. посіб. / Є. П. Желібо, Н. М. Заверуха, В. В. Зацарний ; за ред. Є.П. Желібо.  – [4-е вид.]. – К. : Каравела, 2005. – 344 с.
 2.  Зеркалов Д. В. Охорона праці в галузі: загальні вимоги : [навч. посіб.] [Електронний ресурс] / Д.В. Зеркалов. – К. : Основа, 2011. – 551 с.  –  Режим доступу : http://www.zerkalov.org/node/3001 
 3.  Зеркалов Д. В. Безпека життедіяльності. Словник-довідник : навчальний посіб. / Зеркалов Д. В.  – K. : Основа, 2011. – 168 с.
 4.  Зеркалов Д. В. Цивільний захист : конспект лекцій [Електронний ресурс] / Зеркалов Д. В. – К. : НТУ «КПІ», 2011. –  Режим доступу :  http://www.zerkalov.org/node/3002
 5.  Методичні рекомендації до змісту і оформлення підрозділу «Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях» в дипломних та магістерських роботах. – Вінниця : ВСЕІ Ун-ту Україна, 2011. – 10 с.
 6.  Основи охорони праці : підручник [Електронний ресурс] / К. Н. Ткачук, В. В. Зацарний, Д. В. Зеркалов Д.В. та ін. – К. : Основа, 2011. – 480 с. –  Режим доступу :  http://www.zerkalov.org/node/3003

Обсяг четвертого розділу має становити близько 10% загального обсягу дипломної роботи. Оскільки при його написанні у студентів виникають досить значні труднощі, то наведемо його скорочений варіант (на прикладі Турбівського ПАТ «Атеко»).

Р О З Д І Л  4

ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ

НА ПАТ «АТЕКО»

4.1. Аналіз умов праці

При виконанні технологічних процесів виготовлення продукції ПАТ «АТЕКО» на працюючих діють ті чи інші шкідливі та небезпечні виробничі фактори. Як правило, всі несприятливі виробничі чинники об’єднують в єдине поняття – небезпечний та шкідливий виробничий фактор (НШВФ).

Відомо, що приміщення, де проводиться виготовлення характеризується небезпечними та шкідливими виробничими факторами фізичної, хімічної, біологічної та психофiзiологiчної груп, які класифікуються за ГОСТ 12.0.00374 [1].

1) Фізичні небезпечні i шкідливі виробничі фактори:

 •  високий рівень шуму;
 •  високий рівень вібрації;
 •  понижена температура повітря робочої зони;
 •  понижена швидкість руху повітря робочої зони;
 •  підвищена вологість повітря робочої зони;
 •  підвищений рівень інфрачервоного випромінювання.

2) Хімічні небезпечні i шкідливі фактори – шкідливі речовини в повітрі робочої зони:

 •  озон;
 •  ангідрид хромовий;
 •  марганець;
 •  азоту діоксид;
 •  вуглецю оксид;
 •  заліза оксид;
 •  вуглеводні аліфатичні;
 •  ксилол;
 •  ангідрид сірчистий;
 •  водню хлорид;
 •  сірчана кислота;
 •  хрому оксид (+3);
 •  пил переважно фіброгенної дії.

3) Біологічні небезпечні i шкідливі виробничі фактори – немає.

4) Психофiзiологiчнi небезпечні i шкідливі виробничі фактори – немає.

Більш детально небезпечні i шкідливі виробничі фактори за окремими робочими місцями, на яких проводилася атестація робочих місць [2], а також  їх нормовані та фактичні параметри і відхилення від норми наведено в табл. 4.1.

Таблиця 4.1

Аналіз шкідливих та небезпечних виробничих факторів на ПАТ «Атеко», 20__ р.

Назва професійКількістьПерелік шкідливих чинниківТривалість дії факторів за зміну, %Оптимальні або допустимі параметриФактичніВідхилення від нормиробочих місцьпрацівників12345678Продовж.  табл. 4.112345678Електрогазозварювальник, зайнятий різанням та ручним зварюванням11Шкідливі речовини:Озон90,60,10,05-0,05Ангідрид хромовий90,60,010,003-0,007Марганець90,60,20,05-0,15Азоту діоксид90,625,943,94Вуглецю оксид90,6200,3-19,7Заліза оксид90,6621,1715,17Шум, дБ-80877Мікроклімат у приміщенні:- температура повітря, С90,621-151,513,5- швидкість руху повітря, м/с90,60,40,2-0,2- відносна вологість повітря, %90,6758611- інфрачервоне випромінювання, Вт/м290,6140909769……………………Коваль на молотах і пресах77Шкідливі речовини:Азоту діоксид91,021,36-0,64Ангідрид сірчистий91,01020,2910,29Вуглецю оксид91,0203,5-16,5Пил переважно фіброгенної дії91,043,97-0,03Вібрація локальна, дБ91,050003000-2000Шум, дБ-809515Мікроклімат у приміщеннітемпература повітря, С91,021-1569швидкість руху повітря, м/с91,00,40,14-0,26відносна вологість повітря, %91,075783інфрачервоне випромінювання, Вт/м291,014018471707

Як видно з табл. 4.1, на робочому місці електрозварювальника спостерігається перевищення допустимих концентрації таких забруднюючих речовин, як діоксид азоту (у 3 рази) та оксид заліза (у 3,5 рази). Інтенсивність шуму трохи перевищує норму – на 8,8 %. Дуже несприятливим є мікроклімат у приміщенні, особливо за температурним режимом (у 2 рази нижче норми) та інфрачервоним випромінюванням (у 13,2 рази).

(Аналогічно аналізуються умови праці на інших робочих місцях).

4.2. Аналіз нещасних випадків на підприємстві

Джерелом інформації для аналізу нещасних випадків на підприємстві є статистичні звіти про травматизм на виробництві ПАТ «АТЕКО» за формою №7-ТНВ протягом 20__-20__ років.

Матеріальні наслідки нещасних випадків на ПАТ «АТЕКО» протягом 20__-20__ років наведено в табл. 4.2.

Таблиця 4.2  

Матеріальні наслідки нещасних випадків на ПАТ «АТЕКО» протягом 20__-20__ років

Назва показниківРоки20__20__20__Відшкодовано потерпілим, членам сімей та утриманцям померлих, грн.90580Сума штрафів за настання з вини підприємства нещасних випадків на виробництві або їх приховування, грн.10952460Разом, грн.11853040

За даними табл. 4.2 побудуємо гістограму, яка представлена на рис. 4.1.

Рис. 4.1. Гістограма матеріальних наслідків нещасних випадків на ПАТ «АТЕКО»

протягом 20__-20__ років

Витрати на заходи з охорони праці на ПАТ «АТЕКО» протягом 20__-20__ років наведено в табл. 4.3.

Таблиця 4.3

Витрати на заходи з охорони праці на ПАТ «АТЕКО» протягом 20__-20__ років

Назва показниківРоки20__20__20__Заходи охорони праці, передбачені колективними договорами (угодами), грн.176591836923227Темп зростання, %100,0104,0126,4

За даними табл. 4.3 побудуємо гістограму, яка представлена на рис. 4.2.

Рис. 4.2. Гістограма витрат на заходи з охорони праці на ПАТ «АТЕКО»

протягом 20__-20__ років

Розподіл кількості потерпілих від нещасних випадків на ПАТ «АТЕКО» протягом 20__-20__ років наведено в табл. 4.4.

Таблиця 4.4

Розподіл кількості потерпілих від нещасних випадків на ПАТ «АТЕКО»

протягом 20__-20__ років

Назва показниківРоки20__20__20__Кількість потерпілих з утратою працездатності на 1 робочий день і більше210Кількість людино-днів непрацездатності потерпілих з утратою працездатності на 1 робочий день і більше, тимчасова працездатність яких закінчилась у звітному році99260

За даними табл. 4.4 побудуємо гістограму, яка представлена на рис. 4.3.

Рис. 4.3. Гістограма розподілу кількості потерпілих від нещасних випадків

на ПАТ «АТЕКО» протягом 20__-20__ років

Як видно із рис. 4.1-4.3 збільшення витрат на заходи з охорони праці на ПАТ «АТЕКО» протягом 20__-20__ років призвели до різкого числа скорочення кількості виробничих нещасних випадків.

4.3. Розробка заходів щодо вдосконалення системи охорони праці на підприємстві

Зведемо в табл. 4.5 заходи та фінансування системи охорони праці на підприємстві ПАТ «АТЕКО», передбачені наказом по підприємству № 42.

Згідно із ст. 19 закону України «Про охорону праці» для підприємств, незалежно від форм власності, або фізичних осіб, які використовують найману працю, витрати на охорону праці повинні становити не менше 0,5 відсотка від суми реалізованої продукції. Для ПАТ «АТЕКО» при сумі реалізованої продукції 27 млн. грн. протягом 20__ р. нормовані витрати на охорону праці складають 135 тис. грн. (табл. 4.5).

Таблиця 4.5

Розробка заходів та фінансування системи охорони праці на підприємстві ПАТ «АТЕКО» протягом 20__ року

Найменування робочого місцяСума витрат, грн.Обґрунтування витратТермін виконанняВідповідальна особа за виконання123456Додаткова відпустка за роботу в шкідливих умовахЕлектрогазозварювальник, зайнятий різанням та ручним зварюванням790Відновлення працездатності1 раз на рікНачальник відділу кадрівЕлектрозварювальник на автоматичних та напівавтоматичних машинах, зайнятий зварюванням у середовищі вуглекислого газу866Електрозварювальник ручного зварювання636Маляр, зайнятий на роботі із застосуванням шкідливих речовин не нижче 3 класу небезпеки277Майстер малярного цеху515Газорізальник636Терміст182Майстер термічної дільниці273Гальванік245Майстер гальванічної дільниці273Полірувальник, зайнятий поліруванням виробів з металу із застосуванням шкідливих речовин не нижче 3 класу небезпеки329Заточувальник, зайнятий точінням інструменту абразивними кругами сухим способом644Пресувальник-вулканізаторник414Коваль на молотах і пресах573Доплати до годинних тарифних ставок за роботу з важкими і шкідливими умовами праціЕлектрогазозварювальник, зайнятий різанням та ручним зварюванням3574Матеріальна компенсація за важкі і шкідливі умови праці1 раз на місяцьГоловний бухгалтерЕлектрозварювальник на автоматичних та напівавтоматичних машинах, зайнятий зварюванням у середовищі вуглекислого газу3920Електрозварювальник ручного зварювання2880Маляр, зайнятий на роботі із застосуванням шкідливих речовин не нижче 3 класу небезпеки2195Майстер малярного цеху2331Газорізальник2880Терміст1440Майстер термічної дільниці2160Гальванік1939Майстер гальванічної дільниці1440Полірувальник, зайнятий поліруванням виробів з металу із застосуванням шкідливих речовин не нижче 3 класу небезпеки1489Заточувальник, зайнятий точінням інструменту абразивними кругами сухим способом2936Пресувальник-вулканізаторник1872Коваль на молотах і пресах3456Продовж.  табл. 4.5123456Видача мила та знешкоджувальних засобівЕлектрогазозварювальник, зайнятий різанням та ручним зварюванням36Забезпечення особистої гігієни1 раз на місяцьЗавідуючий речовим складомЕлектрозварювальник на автоматичних та напівавтоматичних машинах, зайнятий зварюванням у середовищі вуглекислого газу36Електрозварювальник ручного зварювання36Маляр, зайнятий на роботі із застосуванням шкідливих речовин не нижче 3 класу небезпеки36Майстер малярного цеху36Газорізальник36Терміст36Майстер термічної дільниці36Гальванік36Майстер гальванічної дільниці36Полірувальник, зайнятий поліруванням виробів з металу із застосуванням шкідливих речовин не нижче 3 класу небезпеки36Заточувальник, зайнятий точінням інструменту абразивними кругами сухим способом36Пресувальник-вулканізаторник36Коваль на молотах і пресах36Видача молока в дні з шкідливими умовами праціЕлектрогазозварювальник, зайнятий різанням та ручним зварюванням252Виведення з організму шкідливих речовин1 раз на робочий деньЗавідуючий їдальнеюЕлектрозварювальник на автоматичних та напівавтоматичних машинах, зайнятий зварюванням у середовищі вуглекислого газу252Електрозварювальник ручного зварювання252Маляр, зайнятий на роботі із застосуванням шкідливих речовин не нижче 3 класу небезпеки256,5Майстер малярного цеху252Газорізальник252Терміст256,5Майстер термічної дільниці256,5Гальванік256,5Майстер гальванічної дільниці256,5Полірувальник, зайнятий поліруванням виробів з металу із застосуванням шкідливих речовин не нижче 3 класу небезпеки252Заточувальник, зайнятий точінням інструменту абразивними кругами сухим способом252Пресувальник-вулканізаторник252Коваль на молотах і пресах252Право на пільгове пенсійне забезпеченняЕлектрогазозварювальник, зайнятий різанням та ручним зварюванням2057Соціальне забезпечення в старостіПісля досягненню пенсійного вікуГоловний бухгалтерЕлектрозварювальник на автоматичних та напівавтоматичних машинах, зайнятий зварюванням у середовищі вуглекислого газу113679Електрозварювальник ручного зварювання11145Маляр, зайнятий на роботі із застосуванням шкідливих речовин не нижче 3 класу небезпеки3222Майстер малярного цеху1663Газорізальник3772Терміст8226Закінчення табл. 4.5123456Право на пільгове пенсійне  забезпеченняМайстер термічної дільниці1543Соціальне забезпечення в старостіПісля досягненню пенсійного вікуГоловний бухгалтерГальванік1543Майстер гальванічної дільниці1543Полірувальник, зайнятий поліруванням виробів з металу із застосуванням шкідливих речовин не нижче 3 класу небезпеки1371Заточувальник, зайнятий точінням інструменту абразивними кругами сухим способом28290Пресувальник-вулканізаторник9597Коваль на молотах і пресах11998244868,5

Згідно табл. 4.5, ПАТ «АТЕКО» витратило на охорону праці майже 245 тис. грн., що значно перевищує законодавчо встановлену норму. Отже, фінансування заходів охорони праці на ПАТ «АТЕКО» знаходиться на належному рівні.

З метою забезпечення нормованих параметрів небезпечних та шкідливих виробничих факторів пропонується:

 1.  для зниження рівня шуму необхідно використовувати в конструкціях обладнання звукоізоляційні кожухи  та акустичні екрани;
 2.  для зниження рівня вібрації необхідно застосування метод віброгасіння;
 3.  з метою підвищення температура повітря робочої зони до нормованих значень необхідно передбачити систему опалення виробничих приміщень у холодну пору року;
 4.  для підвищення швидкості руху повітря робочої зони, зниження його відносної вологості та рівня інфрачервоного випромінювання, а також зниження концентрацій шкідливих речовин в повітрі робочої зони до граничнодопустимих значень необхідне використання системи витяжної механічної вентиляції;
 5.  для боротьби із пилом необхідно передбачити щоденне вологе прибирання.

Висновки до розділу 4

1. Основні питання охорони праці та безпеки в надзвичайних ситуаціях щодо ПАТ «АТЕКО» це: аналіз умов праці на підприємстві, аналіз нещасних випадків на підприємстві, розробка заходів щодо вдосконалення системи охорони праці на підприємстві.

2. Основними небезпечні та шкідливі виробничі фактори на окремих робочих місцях, які підлягаю атестації, є понаднормативні викиди діоксину азоту, оксиду заліза тощо. Крім того, на окремих робочих місцях спостерігається перевищення нормативів за характеристиками шуму, інфрачервоного випромінювання тощо.

3. Виявлено, що різке зниження рівня виробничого травматизму на ПАТ «АТЕКО» протягом 20__-20__ років відбулося завдяки збільшенні витрат на охорону праці.

4. До основних заходів щодо вдосконалення системи охорони праці на підприємстві, які спрямовані на забезпечення здорових та безпечних умов праці, слід віднести: використання в конструкціях обладнання звукоізоляційних кожухів  та акустичних екранів – для зниження рівня шуму; застосування метод віброгасіння – для зниження рівня вібрації; створення систему опалення виробничих приміщень у холодну пору року – з метою підвищення температура повітря робочої зони; системи витяжної механічної вентиляції – для підвищення швидкості руху повітря, зниження його відносної вологості та рівня інфрачервоного випромінювання, зниження концентрацій шкідливих речовин в повітрі; щоденне вологе прибирання – для боротьби із пилом необхідно передбачити

6. Обсяги фінансування заходів з охорони праці на ПАТ «АТЕКО» знаходиться на належному рівні.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ (позиції 4-го розділу)

 1.  ГОСТ 12.0.003-74. ССБТ. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация.
 2.  Атестація робочих місць за умовами праці / ВАТ «АТЕКО». – Турбів, 2004. – 280 с.
 3.   Закон України Про внесення змін до Закону України «Про охорону праці» від 21 листопада 2002 року № 229-IV з урахуванням Закону України «Про внесення змін до статті 12 Закону України «Про охорону праці» № 1331-ІV від 25 листопада 2003 р.
 4.  Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» із змінами і доповненнями Законами України від 21 грудня 2000 № 2180-111, від 22 лютого 2001 року № 2272-111.
 5.  Основи законодавства України про охорону здоров’я із змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 3 лютого року № 2978/ХII, від 25 лютого 1994 року № 4039а-ХII, ВВР, від 23 вересня 1994 року № 183/94-ВР, ВВР, від 13 жовтня року № 200/94-ВР, від 14 лютого 1997 року № 70/97-ВР, від 22 лютого 2000 року № 1489-111, Декретом Кабінету Міністрів України від 31 грудня 1992 року № 23-92.

 

У кінці кожного розділу формулюються висновки (2-3 сторінки) із стислим викладом наведених у розділі наукових і практичних результатів, що дає змогу вивільнити загальні висновки від другорядних подробиць.

2.9. Висновки

Викладають найважливіші наукові та практичні результати, одержані в дипломній роботі, які повинні містити формулювання розв’язаної наукової проблеми (завдання), її значення для науки і практики. Далі формулюють висновки та рекомендації щодо наукового та практичного використання здобутих результатів. У першому пункті висновків коротко оцінюють стан питання. Далі  розкривають методи вирішення поставленої в роботі наукової проблеми (завдання), дається її практичний аналіз, наводяться порівняння з відомими розв’язаннями.

У висновках необхідно наголосити на якісних і кількісних показниках здобутих результатів, обґрунтувати достовірність результатів, викласти рекомендації щодо їх використання.

Висновки зазвичай  логічно пов’язані із завданнями дослідження, тому вони можуть мати відповідну до завдань нумерацію.

Обсяг висновків – 3-5 сторінок.

2.10. Список використаних джерел

Результатом роботи з пошуку й опрацювання літератури є список використаних джерел, який містить бібліографічні описи й розміщується після висновків. Рекомендована кількість найменувань списку – 60-80. Понад 50 % джерел списку мають складати новітні видання (за останні 5 років).

Джерела доцільно розміщувати таким чином:

– Конституція України;

– міжнародні документи та угоди;

– Закони України;

– декрети Кабінету Міністрів України;

– рішення та роз’яснення Конституційного Суду України;

– постанови Верховної Ради України;

– укази та розпорядження Президента України;

– постанови Кабінету Міністрів України;

– акти міністерств, відомств та інших центральних органів виконавчої влади;

– джерела, написані кирилицею;

– джерела, написані латиницею.

Рекомендується розміщувати джерела, написані кирилицею та латиницею, в алфавітному порядку за прізвищами авторів або першою літерою назв творів.

Авторів, які мають однакові прізвища, записують за алфавітним порядком їхніх ініціалів. Праці одного автора записуються за першими буквами назв його праць (інколи – за хронологією їх виходу у світ).

Нумерація джерел списку має бути наскрізною.

2.11. Додатки

До додатків (за необхідності) доцільно включати допоміжний матеріал:

– проміжні математичні доведення, формули та розрахунки;

– таблиці первинних цифрових даних (з балансів підприємств, звітів про фінансові результати тощо);

– статути, протоколи тощо;

– розрахунки економічного ефекту;

– інструкції та методики, описи алгоритмів і програм вирішення задач на ЕОМ, які розроблені в дипломній роботі;

– допоміжні ілюстрації.

3. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

3.1. Загальні вимоги

Дипломну роботу друкують за допомогою принтера на одному боці аркуша білого паперу формату А4 (210x297 мм) через півтора міжрядкових інтервали (до тридцяти рядків на сторінці). Таблиці та ілюстрації можна подавати на аркушах формату А3; їх розміщують, як правило, в додатках.

Використовуються шрифти текстового редактора Word  розміру 14. Шрифт друку повинен бути чітким, середньої жирності та однакової щільності. Мінімальна висота шрифту – 1,8 мм. Абзацний відступ – 1,25 см.

Текст дипломної роботи необхідно друкувати, залишаючи поля таких розмірів: ліве – 25-30 мм, праве – 10-15 мм, верхнє і нижнє – по 20 мм.

Основний текст дипломної роботи повинен мати обсяг близько 80 сторінок комп’ютерного тексту. До нього не включається список використаних джерел, додатки й таблиці та рисунки, що займають цілу сторінку.

Друкарські помилки, описки і графічні неточності, які виявилися під час написання дипломної роботи, можна виправляти підчищенням або зафарбуванням білою фарбою і нанесенням на тому ж місці або між рядками виправленого комп’ютерного тексту. Допускається наявність не більше двох виправлень на одній сторінці.

Заголовки структурних частин дипломної роботи – «ЗМІСТ», «ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ», «ВСТУП», «РОЗДІЛ», «ВИСНОВКИ», «ДОДАТКИ», «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ» –  друкують великими літерами симетрично до набору. Заголовки підрозділів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. Крапку в кінці заголовка не ставлять. Якщо заголовок складається з двох або більше речень. їх розділяють крапкою. Заголовки пунктів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу в розрядці у підбір до тексту. В кінці заголовка, надрукованого в підбір до тексту, ставиться крапка.

Відстань між заголовком (за винятком заголовка пункту) та текстом повинна дорівнювати 3-4 інтервалам.

Кожну структурну частину дипломної роботи треба починати з нової сторінки.

Переноси слів в заголовках не допускаються, в тексті вони можуть бути. Ми рекомендуємо вводити переноси в тому випадку, коли робота насичена великими таблицями. Це дозволяє уникати «висячих букв» в колонках таблиць.

В заголовках і тексті роботи не вимагається робити виділення. Однак практика показує, що у більшості робіт напівжирним шрифтом виділяють заголовки розділів, підрозділів і пунктів. Ми ж вважаємо, що окремі частини тексту також доцільно виділяти напівжирним шрифтом та курсивом. Напівжирний шрифт (прямий чи курсивом) можна використовувати для того, щоб виділити особливо важливі місця в роботі, ключові слова і словосполучення, які визначають логіку викладу матеріалу. Для виділення понять, авторських ремарок тощо більше підходить курсив, тому що він виглядає менш настирливо, ніж напівжирний шрифт.

3.2. Нумерація

Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів, рисунків, таблиць, формул подають арабськими цифрами без знака №.

Першою сторінкою дипломної роботи є титульний аркуш, який включають до загальної нумерації сторінок роботи. На титульному аркуші номер сторінки не ставлять, на наступних сторінках номер проставляють у правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці.

Такі структурні частини дипломної роботи, як зміст, перелік умовних позначень, вступ, висновки, список використаних джерел не мають порядкового номера, тобто не можна друкувати: «1. ВСТУП» або «Розділ 6. ВИСНОВКИ». Номер розділу ставлять після слова «РОЗДІЛ», після номера крапку не ставлять, потім з нового рядка друкують заголовок розділу. Всі аркуші, на яких розміщені згадані структурні частини дипломної роботи, нумерують звичайним чином.

Підрозділи нумерують у межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, між якими ставлять крапку. В кінці номера підрозділу повинна стояти крапка, наприклад: «1.1.» (перший підрозділ першого розділу). Потім у тому ж рядку наводять заголовок підрозділу.

Пункти нумерують у межах кожного підрозділу. Номер пункту складається з порядкових номерів розділу, підрозділу, пункту, між якими ставлять крапку. В кінці номера повинна стояти крапка, наприклад: «1.1.1.» (перший пункт першого підрозділу першого розділу). Потім у тому ж рядку наводять заголовок пункту. Пункт може не мати заголовка.

Підпункти нумерують у межах кожного пункту за такими ж правилами, як і пункти. Їх також можна «вписувати» в текст без нумерації. Наприклад:

Р О З Д І Л  1

ТеоретиКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ основи УПРАВЛІННЯ

ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСами ПІДПРИЄМСТВА

В УМОВАХ КРИЗИ

1.1. Поняття фінансових ресурсів підприємства, джерела

їх формування та напрями використання

Сутність поняття «фінансові ресурси». Щоб дати визначення поняття «фінансові ресурси» необхідно спершу з’ясувати зміст поняття «ресурси» [66, с. 24]. ...

Ілюстрації (фотографії, креслення, схеми, графіки, карти) і таблиці необхідно подавати в дипломній роботі безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці. Ілюстрації і таблиці, розміщені на окремих сторінках дипломної роботи, включаються до загальної нумерації сторінок. Таблицю, малюнок або креслення, розміри якого більше формату А4, враховують як одну сторінку і розміщують у відповідних місцях після згадування у тексті або в додатках.

Ілюстрації позначають словом «Рис.» і нумерують послідовно в межах розділу, за винятком ілюстрацій, поданих у додатках.

Номер ілюстрації повинен складатися з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, між якими ставиться крапка.

Наприклад: Рис.1.2 (другий рисунок першого розділу). Номер ілюстрації, її назва і пояснювальні підписи (експлікацію) розміщують послідовно під ілюстрацією. Якщо в розділі дипломної роботи подано одну ілюстрацію, то її нумерують за загальними правилами.

Таблиці нумерують послідовно (за винятком таблиць, поданих у додатках) в межах розділу. В правому верхньому куті над відповідним заголовком таблиці розміщують напис «Таблиця» із зазначенням її номера. Номер таблиці повинен складатися з номера розділу і порядкового номера таблиці, між якими ставиться крапка, наприклад: «Таблиця 1.2» (друга таблиця першого розділу).

Якщо в розділі дипломної роботи одна таблиця, її нумерують за загальними правилами.

При перенесенні частини таблиці на інший аркуш (сторінку) слово «Таблиця» і номер її вказують один раз справа над першою частиною таблиці, над іншими частинами пишуть слова «Продовж. табл.» і вказують номер таблиці, наприклад: «Продовж. табл. 1.2».

Формули в дипломній роботі (якщо їх більше однієї) нумерують у межах розділу. Номер формули складається з номера розділу і порядкового номера формули в розділі, між якими ставлять крапку. Номери формул пишуть біля правого поля аркуша на рівні відповідної формули в круглих дужках, наприклад: (3.1) (перша формула третього розділу).

Примітки до тексту і таблиць, в яких наводять довідкові і пояснювальні дані, нумерують послідовно в межах однієї сторінки. Якщо приміток на одному аркуші кілька, то після слова «Примітки» ставлять двокрапку, наприклад:

Примітки:

...

...

Якщо є одна примітка, то її не нумерують і після слова «Примітка» ставлять крапку.

Примітки до тексту можна подавати як виноски. Виноска – додатковий текст (пояснення, посилання на джерело тощо), що поміщається внизу сторінки і відокремлюється від основного тексту прямою лінією. Виноска набирається дрібнішим (10-12-м) кеглем і супроводжується значком (цифрою або зірочкою), який ідентичний значку, що стоїть в пояснювальної частини основного тексту. Нумерація виносок може бути наскрізною або за розділами.

3.3. Ілюстрації

Дипломну роботу ілюструють, виходячи із певного загального задуму. Кожна ілюстрація має відповідати тексту, а текст – ілюстрації.

Назви ілюстрацій розміщують після їхніх номерів. За необхідності ілюстрації доповнюють пояснювальними даними (підрисунковий підпис).

Підпис під ілюстрацією зазвичай має чотири основних елементи:

– найменування графічного сюжету, що позначається скороченим словом «Рис. »;

– порядковий номер ілюстрації, який вказується без знаку номера арабськими цифрами;

– тематичний заголовок ілюстрації, що містить текст із якомога стислою характеристикою зображеного;

– експлікацію, яка будується так: деталі сюжету позначають цифрами, які виносять у підпис і супроводжуються текстом. Треба зазначити, що експлікація не замінює загального найменування сюжету, а лише пояснює його. Наприклад:

Рис. 1.24. Взаємозв’язок між показником найменш бажаного співробітника

і ефективністю роботи групи:

1 – відношення «лідер – послідовники»;

2 – структура завдань;

3 – посадова влада лідера.

Якщо експлікація рисунка включає багато позицій, то її можна розміщувати в рядок, зберігаючи при цьому єдиний стиль оформлення у всій роботі (додаток К).

Основними видами ілюстративного матеріалу в дипломних роботах економічного характеру є рисунки: схеми, діаграми і графіки.

Не варто оформлювати посилання на ілюстрації як самостійні фрази, в яких лише повторюється те, що міститься у підписі. У тому місці, де викладається тема, пов’язана з ілюстрацією, і де читачеві треба вказати на неї, розміщують посилання у вигляді виразу в круглих дужках «(рис. 3.1) » або зворот типу: «... як це видно з рис. 3.1» або «... як це показано на рис. 3.1».

Якість ілюстрацій повинна забезпечувати їх чітке відтворення (електрографічне копіювання, мікрофільмування тощо).

3.4. Таблиці

Цифровий матеріал, як правило, повинен оформлюватися у вигляді таблиць. Нижче наводиться приклад побудови таблиці (табл. 3.1).

Таблиця 3.1

Назва таблиці

ГоловкаЗаголовки графПідзаголовки графРядки

     Боковик                                                Графи (колонки)

(заголовки рядків)

Кожна таблиця повинна мати назву, яку розміщують над таблицею і друкують симетрично до тексту. Назву і слово «Таблиця» починають з великої літери. Назву наводять жирним шрифтом (додаток Л).

За логікою побудови таблиці її логічний суб’єкт, або підмет (позначення тих предметів, які в ній характеризуються), розміщують у боковику, головці, чи в них обох, а не у прографці; логічний предикат або присудок таблиці (тобто дані, якими характеризується підмет) – у прографці, а не в головці чи боковику. Кожен заголовок над графою стосується всіх даних цієї графи, кожен заголовок рядка в боковику – всіх даних цього рядка.

Заголовок кожної графи в головці таблиці має бути по можливості коротким. Слід уникати повторів тематичного заголовка в заголовках граф, одиниці виміру зазначати у тематичному заголовку виносити до узагальнюючих заголовків слова, що повторюються.

Боковик, як і головка, потребує лаконічності. Повторювані слова тут також виносять у об’єднувальні рубрики; загальні для всіх заголовків боковика слова розміщують у заголовку над ним.

У прографці повторювані елементи, які мають відношення до всієї таблиці, виносять у тематичний заголовок або в заголовок графи; однорідні числові дані розміщують так, щоб їх класи збігалися; неоднорідні – посередині графи; лапки використовують тільки замість однакових слів, які стоять одне під одним.

Заголовки граф повинні починатися з великих літер, підзаголовки – з маленьких, якщо вони складають одне речення із заголовком, і з великих, якщо вони є самостійними. Висота рядків повинна бути не меншою 8 мм. Графу з порядковими номерами рядків до таблиці включати не треба.

Таблицю розміщують після першого згадування про неї в тексті, так, щоб її можна було читати без повороту переплетеного блоку дисертації або з поворотом за стрілкою годинника. Таблицю з великою кількістю рядків можна переносити на наступну сторінку. При перенесенні таблиці на наступну сторінку назву вміщують тільки над її першою частиною. Таблицю з великою кількістю граф можна ділити на частини і розміщувати одну частину під іншою в межах однієї сторінки. Якщо рядки або графи таблиці виходять за формат сторінки, то в першому випадку в кожній частині таблиці повторюють її головку, в другому – боковик.

Якщо текст, який повторюється в графі таблиці, складається з одного слова, його можна замінювати лапками; якщо з двох або більше слів, то при першому повторенні його замінюють словами «Те саме», а далі лапками. Ставити лапки замість цифр, марок, знаків, математичних і хімічних символів, які повторюються, не можна. Якщо цифрові або інші дані в якому-небудь рядку таблиці не подають, то в ньому ставлять прочерк.

3.5. Формули

При використанні формул необхідно дотримуватися певних правил.

Найбільші, а також довгі і громіздкі формули, котрі мають у складі знаки суми, добутку, диференціювання, інтегрування, розміщують на окремих рядках. Це стосується також і всіх нумерованих формул. Для економії місця кілька коротких однотипних формул, відокремлених від тексту, можна подати в одному рядку, а не одну під одною. Невеликі і нескладні формули, що не мають самостійного значення  вписують всередині рядків тексту.

Пояснення значено символів і числових коефіцієнтів треба подавати безпосередньо під формулою в тій послідовності, в якій вони наведені у формулі, Значення кожного символу й числового коефіцієнта треба подавати з нового рядка. Перший рядок пояснення починають зі слова «де» без двокрапки.

Рівняння і формули треба виділяти з тексту вільними рядками. Вище і нижче кожної формули потрібно залишити не менше одного вільного рядка. Якщо рівняння не вміщується в один рядок, його слід перенести після знака рівності (=), або після знаків плюс (+), мінус (-), множення (х).

Нумерувати слід лише ті формули, на які є посилання в тексті. Не рекомендується нумерувати розрахунки за формулами, навіть якщо вони виділені в окремий рядок.

Порядкові номери позначають арабськими цифрами в круглих дужках біля правого поля сторінки без крапок від формули до її номера. Номер, який не вміщується у рядку з формулою, переносять у наступний нижче формули. Номер формули при її перенесенні вміщують на рівні останнього рядка. Якщо формулу взято в рамку, то номер такої формули записують зовні рамки з правого боку навпроти основного рядка формули. Номер формули-дробу подають на рівні основної горизонтальної риски формули.

Номер групи формул, розміщених на окремих рядках і об’єднаних фігурною дужкою (парантезом), ставиться справа від вістря парантеза, яке знаходиться в середині групи формул і спрямовано в сторону номера.

Загальне правило пунктуації в тексті з формулами таке: формула входить до речення як його рівноправний елемент. Тому в кінці формул і в тексті перед ними розділові знаки ставлять відповідно до правил пунктуації.

Формули, аби виокремити їх із загального тексту, можна писати курсивом. Приклад написання формули:

                                     КМ = (Вк – Ан) : Вк,                                                (3.1)

де KM – коефіцієнт маневреності власних коштів;

Вк – власний капітал підприємства;

Ан – необоротні активи.

При великій кількості символів їх експлікації можуть розміщуватися в рядок. Але в такому разі слід зберігати єдиний стиль написання формул у всій роботі.

3.6. Загальні правила цитування та посилання на використані джерела

При написанні дипломної робот студент повинен посилатися на джерела, матеріали або окремі результати з яких наводяться в роботі, або на ідеях і висновках яких вирішуються проблеми, задачі, питання, вивченню яких присвячена робота. Такі посилання дають змогу відшукати документи і перевірити достовірність відомостей про цитування документа, дають необхідну інформацію щодо нього, допомагають з’ясувати його зміст, мову тексту, обсяг. Посилатися слід на останні видання публікацій. На більш ранні видання можна посилатися лише в тих випадках, коли наявний у них матеріал, не включений до останнього видання.

Якщо використовують відомості, матеріали з монографій, оглядових статей, інших джерел з великою кількістю сторінок, тоді в посиланні необхідно точно вказати номери сторінок, на які є посилання в роботі.

Посилання в тексті роботи на джерела слід зазначати порядковим номером за переліком посилань, виділеним двома квадратними дужками, наприклад, «... у працях [1-7] ...».

Коли в тексті роботи необхідно зробити посилання на складову частину чи конкретні сторінки відповідного джерела, можна наводити посилання у виносках, при цьому номер посилання має відповідати його бібліографічному опису за переліком посилань. Наприклад:

Цитата в тексті: Загальні принципи Форда були узагальнені в одній фразі: «Будь-який покупець може отримати автомобіль будь-якого кольору, якого побажає, доки автомобіль залишається чорним [13, с. 159]».

Відповідний опис у переліку посилань:

13. Мескон М. Х. Основы менеджмента : учебник / Майкл Мескон, Майкл Альберт, Франклин Хедоури ; пер. с англ. –  М. : Дело, 2002. – 704 с.

Рекомендується в основному тексті або у заключних абзацах розділів давати посилання на особисті наукові праці студента (принаймні ті, перелік яких наведено в списку використаних джерел).

Посилання на ілюстрації дипломної роботи вказують порядковим номером ілюстрації, наприклад, «рис.1.2».

Посилання на формули дипломної вказують порядковим номером формули в дужках, наприклад «... у формулі (2.1)».

На всі таблиці дипломної роботи повинні бути посилання в тексті, при цьому слово «таблиця» в тексті пишуть скорочено, наприклад: «... у табл. 1.2 …».

У повторних посиланнях на таблиці та ілюстрації треба вказувати скорочено слово «дивись», наприклад: «див. табл. 1.3».

Для підтвердження власних аргументів посиланням на авторитетне джерело або для критичного аналізу того чи іншого друкованого твору слід наводити цитати. Пропуск слів, речень, абзаців при цитуванні допускається без перекручення авторського тексту і позначається трьома крапками у будь-якому місці цитати (на початку, всередині, наприкінці). Якщо перед випущеним текстом або за ним стояв розділовий знак, то він не зберігається;

Якщо необхідно виявити ставлення автора дипломної роботи до окремих слів або думок з цитованого тексту, то після них у круглих дужках ставлять знак оклику або знак питання.

Коли автор дипломної роботи, наводячи цитату, виділяє в ній деякі слова, то робиться спеціальне застереження, тобто після тексту, який пояснює виділення, ставиться крапка, потім дефіс і вказуються ініціали автора дипломної роботи, а весь текст застереження вміщується у круглі дужки. Варіантами таких застережень є: (курсив наш. – В.З.), (підкреслено мною. –  В.З.) (розбивка моя. – В.З.).

3.7. Оформлення списку використаних джерел

Список використаних джерел – елемент бібліографічного апарату, котрий містить бібліографічні описи використаних джерел.

Бібліографічний опис складають безпосередньо за друкованим твором або виписують з каталогів і бібліографічних покажчиків.

Основними елементами бібліографічного опису є інформація  про: автора (-ів); назву твору; вид видання (за потреби – про перевидання чи переклад); місце видання, видавництво; рік видання та обсяг публікації.

Бібліографічний опис джерел складають відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи. Зокрема потрібну інформацію можна одержати із таких міждержавних і державних стандартів: ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання (ГОСТ 7.1-2003, IDT)», ДСТУ 3582-97 «Інформація та документація. Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила», ГОСТ 7.12-93 «СИБИД. Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования и правила», ГОСТ 7.11-78 «СИБИД. Сокращение слов и словосочетаний на иностранных европейских языках в библиографическом описании».

Слід мати на увазі, що міждержавний стандарт опису джерел дещо відрізняється від державного, прийнятого в Україні. Міждержавний стандарт, зокрема передбачає наявність коми після прізвища першого автора і вказівку [Текст], якщо це не інший вид документу. Наприклад:

Державний стандарт: Пушкар Р. М. Менеджмент: теорія та практика : навч. посіб. / Р. М. Пушкар, Н. П. Тарнавська. – [3-тє вид.]. – Тернопіль : Карт-бланш, 2003. – 486 с.

Міжнародний стандарт: Пушкар, Р. М. Менеджмент: теорія та практика [Текст] : навч. посіб. / Р. М. Пушкар, Н. П. Тарнавська. – [3-тє вид.]. – Тернопіль : Карт-бланш, 2003. – 486 с.

Студент повинен вибрати один із стандартів, наприклад – державний, і дотримуватися його при опису усіх використаних джерел (додаток М).

Опис складається з елементів, які поділяються на обов’язкові та факультативні. У бібліографічному описі можуть бути тільки обов’язкові чи обов’язкові та факультативні елементи. Обов’язкові елементи містять бібліографічні відомості, які забезпечують ідентифікацію документа. Їх наводять у будь-якому описі. Факультативні елементи бібліографічного опису (виділені курсивом) можна опускати, наприклад:

Акофф Р. Л. Идеализированное проектирование: как предотвратить завтрашний кризис сегодня. Создание будущего организации / Акофф Р. Л., Магидсон Д., Эддисон Г. Д. ; пер. с англ. Ф. П. Тарасенко. – Днепропетровск : Баланс Бизнес Букс, 2007. – XLIII, 265 с. : ил. – Предм. указ.: с. 263–265. – Библиогр. в конце гл. – ISBN 978-966-415-020-7.

Проміжки між знаками та елементами опису є обов’язковими і використовуються для розрізнення знаків граматичної і приписаної пунктуації.

Приклади оформлення бібліографічного опису у списку джерел, який наводять у дипломній роботі, наведено у додатку Н.

3.8. Оформлення додатків

Додатки оформлюють як продовження дипломної роботи на наступних її сторінках або у вигляді окремої частини (книги), розміщуючи їх у порядку появи посилань у тексті роботи.

Якщо додатки оформлюють на наступних сторінках дипломної роботи, то кожний такий додаток повинен починатися з нової сторінки. Додаток повинен мати заголовок, надрукований угорі малими літерами з першої великої симетрично відносно тексту сторінки або у правому куті рядка.

Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки, за винятком літер Г, Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь, наприклад, додаток А, додаток Б. Один додаток позначається як додаток А.

При оформленні додатків окремою частиною (книгою) на титульному аркуші під назвою дипломної роботи друкують великими літерами слово «ДОДАТКИ».

Текст кожного додатка за необхідності може бути поділений на розділи й підрозділи, які нумерують у межах кожного додатка. У цьому разі перед кожним номером ставлять позначення додатка (літеру) і крапку, наприклад, А.2 –другий розділ додатка А; В.3.1 – перший підрозділ третього розділу додатка В.

Ілюстрації, таблиці та формули, розміщені в додатках, нумерують у межах кожного додатка, наприклад: рис. Д.1.2 – другий рисунок першого розділу додатка Д); формула (А.1) – перша формула додатка А.

4. СУПРОВІДНІ ДОКУМЕНТИ І ДОПОМІЖНІ МАТЕРІАЛИ

ДО ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

4.1. Відгук наукового керівника

Науковий керівник дає розгорнутий відгук на дипломну роботу (додаток П), в якому висвітлюється:

– актуальність теми;

– відповідність тексту темі роботи та її змісту;

– повнота розкриття теми, ступінь вивчення студентом наукових джерел та інших матеріалів;

– теоретичний рівень дослідження, новизна й практичне значення висновків і пропозицій студента;

–  недоліки роботи;

– загальний висновок: рекомендація щодо допуску роботи до захисту.

4.2. Зовнішня рецензія

Зовнішню рецензію надає працівник іншого ВНЗ (організації, установи), що має вчений ступінь і/або вчене звання, або фахівець-практик за темою дипломної роботи, як правило, із об’єкта дослідження. У зовнішній  рецензії висвітлюються такі питання (додаток Р):

– актуальність теми;

– відповідність змісту дипломної роботи вибраній темі;

– найбільш суттєві висновки та пропозиції;

– наявність самостійних розробок і досліджень автора;

– практична цінність розроблених питань теми;

– загальні висновки і рекомендації щодо допуску до захисту і присвоєння студенту відповідної кваліфікації згідно спеціальності.

Рецензент має поставити підпис біля свого прізвища, ім’я та по батькові, місця роботи і посади, яку займає, і завірити підпис круглою печаткою.

4.3. Довідка про впровадження результатів дослідження

Довідка про впровадження – це відзив з підприємства (організації, установи), за замовленням яких виконувалась дипломна робота, або підприємства, де вона знайшла практичне застосування (додаток С).

У ній зазначається, на яку тему була виконана дипломна робота, чи відповідає вона замовленню підприємства (організації, установи), чи має практичну цінність і чи впроваджується (планується до впровадження) у практичній діяльності. Конкретно зазначаються, які саме пропозиції студента заслуговують на увагу і який економічний ефект вони можуть принести.

Довідка підписується керівником підприємства або того його підрозділу, на матеріалах якого виконувалась дипломна робота; вона засвідчується печаткою відділу кадрів або канцелярії.  Якщо матеріали дипломної роботи не були використані чи не можуть бути використані на підприємстві, то довідка про впровадження не представляється.

4.4. Наукові публікації

Наукові публікації є найбільш вагомим доказом апробації основних теоретичних положень дипломної роботи. До них відносяться статті, тези доповідей тощо. Якщо за результатами дослідження, наведеними в дипломній роботі, є, принаймні, одна публікація у науковому фаховому виданні, то вона зазвичай претендує на найвищу оцінку.

Копії публікацій повинні мати вихідні дані наукового видання (титульна і друга сторінки), його зміст (чи частину змісту) з назвою публікації студента і текст самої публікації.

4.5. Подання Голові ДЕК щодо захисту дипломної роботи

В поданні Голові ДЕК зазначається, що студент-дипломник повністю виконав навчальний план підготовки фахівця за відповідною спеціальністю і спеціалізацією, одержав позитивні оцінки з фахових дисциплін (за вітчизняною шкалою та шкалою ECTS). У ньому також наводиться висновок керівника дипломної роботи та кафедри (за підписом завідувача), що дипломна робота допускається до захисту в ДЕК (додаток Т).

4.6. Ілюстративні матеріали

Ілюстративні матеріали служить для візуалізації отриманих результатів дослідження. Вони починається з титульного аркуша (додаток У), можуть вміщувати ключові положення зі вступу роботи. Але основне його призначення – довести до аудиторії основні результати дослідження в табличній і графічній формі. Ілюстрації можуть нумеруватися по-різному: лист 1, 2,  і т. д.; слайд 1, 2, і т. д. (коли їх нумерація співпадає з нумерацією слайдів презентації).

4.7. Презентація

Ілюстративний матеріал зазвичай призначається для членів ДЕК. Для того, щоб з результатами дослідження могла познайомитися усі присутні (студенти, викладачі, запрошені особи), необхідно підготувати презентацію. За змістом вона має відповідати ілюстративному матеріалу.

Одним із засобів створення та демонстрації презентацій є програма Microsoft PoverPoint, яка дає змогу використовувати мультимедійні засоби.

Особливості завантаження  Microsoft PoverPoint, створення нової презентації, відкриття її та демонстрація, збереження (з можливістю подальшої зміни) вивчалися студентами на заняттях з інформатики, тому тепер є можливість використати раніше набуті знання і вміння на практиці.

Підготовлена презентація разом з текстом дипломної роботи записується на CD-диск.

5. ЗАХИСТ І ОЦІНЮВАННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

5.1. Підготовка дипломної роботи до захисту. Попередній захист

До захисту дипломної роботи допускаються студенти, які успішно склали заліково-екзаменаційну сесію, завершили переддипломну практику та захистили звіт з неї, підготували роботу згідно встановлених вимог.

Завершену й належним чином оформлену роботу студент подає науковому керівникові для перевірки якості її виконання у строки, визначені в завданні, але не пізніше, ніж за 15 днів до її попереднього захисту на кафедрі. При позитивному відгуку наукового керівника дипломна робота допускається до попереднього захисту на спеціальному засіданні кафедрі.

Метою попереднього захисту роботи на кафедрі є:

– перевірка дотримання вимог щодо змісту роботи (виходячи з наданого завдання) та її оформлення;

– перевірка наявності супровідних документів та допоміжних матеріалів;

– перевірка готовності автора до захисту роботи в ДЕК (вільне володіння матеріалом дослідження, здатність на позитивні відповіді на питання стосовно суті та результатів дослідження, наявність демонстраційного матеріалу тощо).

До попереднього захисту дипломної роботи  студент готує виступ (доповідь) на 10 хвилин та необхідні ілюстративні матеріали і презентацію у вигляді таблиць, графіків, схем, слайдів, які висвітлюють результати дослідження, узагальнення та пропозиції. Зміст і якість ілюстративних матеріалів, а також підготовлену доповідь студента попередньо перевіряє науковий керівник.

Процедура попереднього захисту дипломної роботи наближена до її захисту в ДЕК (див. п. 5.2). Роль голови ДЕК може виконувати завідувач кафедри (чи його заступник), членів ДЕК – викладачі кафедри чи спеціально створена комісія.

Після попереднього захисту дипломної роботи викладачі кафедри шляхом голосування визначають можливість її допуску до захисту в ДЕК. При рівній кількості голосів «за» і «проти» вирішальним є голос завідувача кафедри. Результати попереднього захисту оформляються у вигляді протоколу засідання кафедри.

Після попереднього захисту роботи студент виправляє виявлені помилки (під контролем наукового керівника), підшиває роботу у тверду палітурку й подає на зовнішнє рецензування.

Зовнішню рецензію зазвичай надають висококваліфіковані фахівці підприємств (організацій і установ) та провідні викладачі вищих навчальних закладів, що мають відповідне вчене звання й наукові праці за темою дипломної роботи.

При негативній рецензії дипломна робота рішенням профільної може бути рекомендована на доопрацювання та повторне рецензування (з врахуванням фактора часу).

За наявності позитивної рецензії на  дипломну роботу навчальна частина ВФ КІБІТ готує відповідне подання Голові ДЕК. В ньому на основі наведеної інформації завідувач кафедри своїм підписом засвідчує допуск дипломної роботи на засідання ДЕК.

Оформлену дипломну роботу з усіма супровідними документами і допоміжними матеріалами студент подає на кафедру (за 3-5 днів до захисту), де її реєструють і де вона зберігається до засідання ДЕК.

5.2. Захист дипломної роботи у Державній екзаменаційній комісії

Захист дипломної роботи відбувається прилюдно на засіданні Державної екзаменаційної комісії ВФ КІБІТ.

Голову та склад ДЕК (за пропозицією директора Вінницької філії і ректора КІБІТ) затверджує МОН України, розклад її роботи – директор філії. На засідання ДЕК до початку захисту подаються такі документи і матеріали:

– витяг із наказів МОН України та ректора КІБІТ про затвердження персонального складу ДЕК;

– список студентів екзаменаційної групи, які допущені до захисту дипломних робіт за підписом директора філії;

– довідка від навчальної частини про виконання студентом навчального плану та про одержані ним оцінки з теоретичних дисциплін, навчальних та виробничих практик;

– дипломна робота студента з усіма супровідними документами та допоміжними матеріалами.

Процедура захисту дипломної роботи передбачає:

1. Доповідь студента. У ній студент має розкрити актуальність  теми, структуру роботи, відомості про організацію, на матеріалах якої виконано дослідження; об’єкт дослідження, висновки з аналізу, зміст запропонованих заходів та їх обґрунтування. Під час доповіді треба використовувати ілюстративні матеріали. Презентацію ілюстративного матеріалу доцільно проводити за допомогою мультімедіа. Доповідь має відповідати змісту ілюстративних матеріалів та презентації.

2. Запитання до студента та відповіді на них. Запитання можуть ставити члени ДЕК, присутні на захисті викладачі, фахівці. Запитання мають відповідати змісту дипломної роботи. Відповіді студента повинні  бути конкретними, аргументованими і короткими.

3. Відгук наукового керівника про роботу і ставлення студента до її виконання. Якщо на захисті дипломної роботи наукового керівника немає (з поважних причин), то відзив зачитує Голова ДЕК.

4. Ознайомлення присутніх з рецензією на дипломну роботу та довідкою про впровадження результатів дослідження. Зі змістом цих документів присутніх знайомить Голова ДЕК.

5. Відповідь студента на критичні зауваження, що містяться у відгуку наукового керівника та рецензії.

6. Заключне слово студента.

За результатами захисту дипломної роботи ДЕК приймає рішення щодо присвоєння студенту відповідної кваліфікації та про видачу йому диплома державного зразка.

Рішення по кожному студенту приймається на закритому засіданні ДЕК шляхом відкритого голосування звичайною кількістю голосів членів комісії. При однаковій кількості голосів голос Голови ДЕК має вирішальне значення.

B кінці захисту Голова ДЕК оголошує рішення про результати захисту дипломних робіт і присвоєння студентам відповідної кваліфікації з менеджменту і адміністрування.

Студенти, які не підготували дипломну роботу у встановлені строки чи отримали за результатами захисту оцінку «незадовільно», мають право на її захист протягом трьох наступних років.

Процедура захисту протоколюється секретарем комісії.

5.3. Критерії оцінювання дипломної роботи

Студент – автор дипломної роботи – має продемонструвати вміння та навички працювати з літературними та іншими джерелами, коректно застосовувати сучасні методи наукового дослідження (математико-статистичні, економічні та ін.), відбирати для аналізу необхідні матеріали первинної і статистичної звітності, логічно та аргументовано викладати матеріал, робити власні узагальнення й висновки важливі з позицій теорії і практики менеджменту. Критеріями оцінювання дипломної роботи є:

– чіткість, повнота та послідовність розкриття кожного питання плану;

– науковість стилю викладу роботи;

– відсутність орфографічних і синтаксичних помилок;

– правильне оформлення роботи відповідно до державних стандартів (при значних відхиленнях від встановлених вимог робота може бути взагалі не допущена до захисту або це суттєво вплине на її загальну оцінку).

У процесі визначення оцінки за шкалою ECTS враховується основні параметри оцінювання якості виконання та захисту дипломної роботи: ступінь розкриття теоретичних аспектів досліджуваної теми; ступінь використання сучасних методів дослідження; рівень висвітлення управлінських аспектів реалізації пропозицій з удосконалення діяльності підприємства – об’єкта дослідження;  вміння чітко та стисло викладати результат дослідження, наявність ілюстративного матеріалу; повнота та обґрунтованість відповідей на запитання.

Дипломна робота повинна бути написана літературною мовою, без зловживань, зокрема: науковими термінами (які транслітеровані з іноземних мов); цитатами, запозиченими зі статей, монографій, підручників та з мережі Інтернет. Вона не повинна мати компілятивний характер.

Дипломна робота з ознаками плагіату рішенням ДЕК знімається з розгляду, студенту виставляється незадовільна оцінка, а захист нової роботи (на іншу тему) можливий не раніше, ніж через рік.

Існуюча система оцінювання дипломних робіт за національною шкалою дозволяє переводити їх в оцінки за шкалою ECTS (табл. 5.1).

Таблиця 5.1

Система оцінювання дипломних робіт

Оцінка за національною шкалоюОцінка за шкалою ЕСТS100-бальнаЛітернаВідмінно  90-100АДобре 82-89B74-81CЗадовільно 64-73D60-63EНезадовільно з можливістю повторного захисту35-59FНезадовільно без права повторного захисту0-34FX

Оцінюючи дипломну роботу, комісія враховує не лише якість самого наукового дослідження, його наукову новизну, практичну значимість, а й вміння студента захистити сформульовані положення та висновки, а також відповідність оформлення роботи встановленим вимогам.

Дипломна робота оцінюється на «відмінно» (за шкалою ЕСТS – А, 90-100 балів) за таких умов: в ній зроблено власну оцінку різноманітних джерел, використані кількісні методи дослідження, побудована формалізована модель предмета дослідження, проведено проведені відповідні розрахунки і на їх основі аргументовані висновки та обґрунтовані конкретні пропозиції, підтверджені довідками про впровадження результатів дослідження. Крім того, студентом опубліковано результати проведеного дослідження у наукових фахових виданнях, чи матеріалах науково-практичних конференцій,

Дипломна робота оцінюється на «добре» (за шкалою ЕСТS – В, 82-89 балів) на основі попередніх умов, окрім тих, що студент не опублікував результати проведеного дослідження і не має довідки про впровадження його результатів.

Робота, в якій зроблено повну власну оцінку літературних джерел, самостійно проаналізовано статистичний матеріал, звітні дані підприємства/організації, на базі якого досліджувалася тема, зроблені висновки та сформульовано пропозиції, але вони не є достатньо аргументованими (через відсутність належного зв’язку між другим і третім розділами роботи), може бути оцінена на «добре» (за шкалою ЕСТS – С, 74-81 бал).

Робота, в якій зроблено неповну оцінку літературних джерел, недостатньо проаналізовано статистичний матеріал, звітні дані підприємства/організації, на базі якого досліджувалася тема, зроблено висновки та сформульовано пропозиції, але вони не є достатньо аргументованими з різних причин, може бути оцінена на «задовільно» (за шкалою ЕСТS – D, 64-73 бали).

Дипломна робота, в якій неповно розкрито тему, тільки прореферовано літературні джерела, проведено неповний аналіз інформаційної та статистичної бази даних, немає необхідного обгрунтування висновків теоретичного і практичного змісту, а студент на захисті не виявив базових знань із теми роботи, одержує оцінку  «незадовільно» (за шкалою ЕСТS – F, 35-59 балів). У цьому випадку ДЕК рекомендує студент подавати роботу на повторний захист  після її суттєвого доопрацювання через рік.

Дипломна робота, в якій не розкрито тему, прореферовано незначну частину необхідних літературних джерел, наявні суттєві помилки в аналізі інформаційної та статистичної бази даних, немає необхідного обгрунтування висновків теоретичного і практичного змісту, одержує оцінку  «незадовільно» (за шкалою ЕСТS – FX, 0-34 бали). В цьому випадку ДЕК зазначає, що студент повинен підготувати дипломну роботу за новою темою.

Як показує практика, дипломні роботи, що не відповідають жодному з наведених вище позитивних критеріїв і можуть потенційно одержати оцінку «незадовільно – FX», взагалі не рекомендується кафедрою до захисту на ДЕК.

Д О Д А Т К И

Додаток А

Примірна тематика дипломних робіт

Спеціалізація «Менеджмент підприємницької діяльності»

Загальні проблеми теорії і практики менеджменту підприємницької

діяльності

 1.  Системний підхід в управлінні бізнес-організацією (на прикладі …).
 2.  Загальні принципи управління та особливості їх застосування у бізнес-організаціях (на прикладі …).
 3.  Проектування ієрархії системи менеджменту на підприємствах великого та середнього бізнесу (на прикладі …).
 4.  Проектування системи менеджменту на підприємствах малого бізнесу (на прикладі …).
 5.  Порівняльний аналіз систем управління державним і приватним підприємством (на матеріалах …).
 6.  Система методів управління бізнес-організацією та її вдосконалення в сучасних умовах (на прикладі …).
 7.  Розробка моделі успішного менеджменту на підприємствах малого бізнесу (на прикладі ...).
 8.  Формування та удосконалення механізму управління бізнес-організацією (на матеріалах …).
 9.  Технологія менеджменту на підприємствах великого і середнього бізнесу  (на прикладі …).
 10.  Організаційно-правове забезпечення підприємницької діяльності (за матеріалами …).
 11.  Досвід та практика використання сучасних систем менеджменту на підприємствах великого/малого бізнесу (на прикладі …).
 12.  Досягнення зарубіжних шкіл менеджменту та можливості їх використання на підприємствах великого/малого бізнесу України (на прикладі …).

Управлінські комунікації в бізнесі

 1.  Інформаційне забезпечення процесів управління на підприємствах великого/малого бізнесу (на прикладі …).
 2.  Автоматизовані інформаційні системи в управлінні бізнес-організацією (на прикладі …).
 3.  Практика розробки інформаційних систем стратегічного менеджменту на підприємствах великого бізнесу (на матеріалах …).
 4.  Застосування інформаційних систем та технологій в управлінні маркетинговою діяльністю підприємств бізнесу (на матеріалах …).
 5.  Використання інформаційних технологій в управлінні підприємствами бізнесу з метою підвищення ефективності їхньої діяльності (на матеріалах …).

Прийняття управлінських рішень у бізнес-організаціях

 1.  Сучасні методи прийняття управлінських рішень у бізнес-організації (на прикладі …).
 2.  Моделювання управлінських рішень в бізнес-організації (на прикладі …).
 3.  Управлінські рішення у менеджменті малого/великого підприємства (на прикладі …).
 4.  Оптимізація управлінських рішень на підприємствах малого/великого бізнесу (на матеріалах …).
 5.  Організація системи постійного генерування нових бізнес-ідей (на прикладі ...).

Соціальна відповідальність бізнесменів та етика підприємницької діяльності

 1.  Соціальна відповідальність та етика у менеджменті підприємницької діяльності (на матеріалах …).
 2.  Корпоративна культура як елемент системи стратегічного управління малим/великим підприємством (на прикладі …).

Планування як функція менеджменту бізнес-організацій. Стратегічне управління підприємствами малого та великого бізнесу

 1.  Системний підхід в стратегічному управлінні малим/великим підприємством (на прикладі …).
 2.  Аналіз внутрішнього і зовнішнього середовища малого/великого підприємства в системі стратегічного управління ним (на прикладі …).
 3.  Організація стратегічного управління на підприємствах малого/великого бізнесу (на прикладі …).
 4.  Діагностика потенціалу малого/великого підприємства в системі стратегічного управління ним (на прикладі …).
 5.  Управління стратегічним потенціалом підприємства малого/великого бізнесу (на прикладі …).
 6.  Досвід та практика використання моделей стратегічного менеджменту на підприємствах малого/великого бізнесу (на матеріалах …).
 7.  Стратегічний аналіз діяльності підприємств малого/великого бізнесу (на матеріалах …).
 8.  SWOT-аналіз як основа визначення стратегічних альтернатив підприємств  малого/великого бізнесу (на прикладі …).
 9.  Управління малим підприємством на різних стадіях його життєвого циклу (на прикладі …).
 10.  Диверсифікація діяльності малого/великого підприємства як основа його стійкого розвитку (на прикладі …).
 11.  Обгрунтування стратегічних зон господарювання для диверсифікованих підприємств малого/великого бізнесу (на матеріалах …).
 12.  Механізм прийняття стратегічних рішень на малому/великому підприємстві в умовах мінливого зовнішнього оточення (на прикладі …).
 13.  Стратегії розвитку малого/великого підприємства в умовах кризи (на прикладі …).
 14.  Розробка загальної, функціональних та ділових стратегій  для приватного підприємства (на прикладі …).
 15.  Маркетингової стратегії охоплення ринку (на прикладі ...).
 16.  Менеджмент формування портфеля стратегій розвитку малого/великого підприємства (на прикладі …).
 17.  Стратегічне управління  малими/великими підприємствами  в умовах трансформації економіки України (на матеріалах …). 
 18.  Стратегічного планування діяльності малого/великого підприємства (на прикладі …).
 19.  Використання концепції стратегічного планування на підприємствах малого/великого бізнесу в Україні (на матеріалах …).
 20.  Застосування концепції адаптивного стратегічного планування в цілях розвитку бізнесу (на прикладі …).
 21.  Вдосконалення планування в системі стратегічного управління малим/великим підприємством (на прикладі …).

Управління конкурентоспроможністю бізнес-організацій

 1.  Управління конкурентоспроможністю малого/середнього/великого підприємства (на прикладі …).
 2.  Імідж підприємств бізнесу як фактор їхньої конкурентоспроможності (на матеріалах …).
 3.  Фактори та механізм забезпечення конкурентоспроможності малого/середнього/великого підприємства в сучасних умовах господарювання (на прикладі …).
 4.  Управління конкурентоспроможністю промислових підприємств малого/середнього/великого бізнесу (на матеріалах …).
 5.  Конкурентна політика великих підприємницьких структур в умовах вступу України до СОТ (на матеріалах …).
 6.  Управління конкурентоспроможністю продукції малого/великого підприємства (на прикладі …).
 7.  Управління якістю продукції на підприємствах малого/великого бізнесу (на матеріалах …).
 8.  Недобросовісна конкуренція і захист від неї підприємств малого бізнесу (на матеріалах …).

Організація як функція управління бізнес-організаціями

 1.  Організація як функція управління підприємством малого/великого бізнесу (на прикладі …).
 2.  Організаційні структури управління підприємствами малого/великого бізнесу: типологія, характеристики, принципи побудови (на матеріалах …).
 3.  Удосконалення організаційної структури управління підприємством малого/великого бізнесу (на прикладі …).
 4.  Ситуаційний менеджмент стратегічної реструктуризації підприємств. малого/великого бізнесу (на матеріалах …).
 5.  Реінжиніринг бізнес-процесів на підприємствах малого/великого бізнесу (на матеріалах …).
 6.  Технологія управління змінами в бізнес-організації (на прикладі …).

Мотивація як функція управління бізнес-організаціями

 1.  Мотивація як функція управління бізнес-організацією (на прикладі …).
 2.  Основні теорії мотивації та їх використання в менеджменті підприємств  малого/великого бізнесу (на матеріалах …).
 3.  Формування системи мотивації та оплати праці у менеджменті підприємницької діяльності (на матеріалах …).
 4.  Особливості мотивації праці управлінського персоналу підприємства малого/великого бізнесу в ринкових умовах (на прикладі …).
 5.  Управління трудовою дисципліною персоналу підприємств бізнесу (на матеріалах …).
 6.  Управління формуванням та використанням фонду оплати праці малого/великого підприємства (на прикладі …).
 7.  Дослідження мотиваційного механізму на підприємствах малого/великого бізнесу  (на матеріалах …).

Контроль як функція управління бізнес-організаціями

 1.  Управлінський контроль у менеджменті підприємницької діяльності (на матеріалах …).
 2.  Стратегічний контроль в системі управління великим/малим підприємством (на прикладі …).

Групова динаміка і керівництво бізнес-організаціями

 1.  Лідерство та стиль менеджменту як сфера стратегічного управління на підприємствах малого/великого бізнесу (на матеріалах …).
 2.  Стилі керівництва на підприємствах бізнесу та оцінка їх ефективності  (на матеріалах …).
 3.  Створення сучасної системи влади і лідерства в бізнес-організації (на прикладі …).
 4.  Формування моделі сучасного менеджера (на матеріалах ...).
 5.  Соціально-психологічний клімат в бізнес-організації: методи оцінювання та напрямки вдосконалення (на прикладі …).
 6.  Роль креативних методів в системі управління конфліктними ситуаціями у підприємницьких структурах (на матеріалах …).

Управління трудовими ресурсами підприємств бізнесу

 1.  Система управління трудовими ресурсами підприємства малого/великого бізнесу (на прикладі …).
 2.  Система управління персоналом малого/великого підприємства в сучасних умовах господарювання (на прикладі …).
 3.  Формування ефективної структури персоналу підприємств малого/великого бізнесу (на матеріалах …).
 4.  Управління трудовою дисципліною персоналу малого/великого підприємства (на прикладі …).
 5.  Удосконалення підготовки та перепідготовки кадрів в системі управління трудовими ресурсами великого підприємства (на прикладі …).
 6.  Ротація кадрів як форма руху і підвищення кваліфікації працівників підприємств малого/великого бізнесу (на матеріалах …).
 7.  Кадрова політика малого/великого підприємства та шляхи її удосконалення (на прикладі …).
 8.  Роль персоналу в підвищенні конкурентоспроможності підприємств малого/великого бізнесу (на матеріалах …).
 9.  Система управління соціальним захистом працівників підприємств бізнесу в умовах кризи (на матеріалах …).
 10.  Досвід кадрового менеджменту зарубіжних країн і можливості його використання в Україні (на матеріалах …).

Операційний менеджмент на підприємствах бізнесу

 1.  Методи і моделі оперативного управління діяльністю малого/великого підприємства (на прикладі …).
 2.  Проектування системи управління виробничою діяльністю підприємств бізнесу (на матеріалах …).
 3.  Оперативно-виробничі плани як інструмент реалізації стратегії виробництва підприємств бізнесу (на матеріалах …).
 4.  Організація і планування інструментального обслуговування виробництва на підприємствах малого/великого бізнесу (на матеріалах …).

Логістика і маркетинг у підприємницькій діяльності

 1.  Управління процесом маркетингових досліджень на великому підприємстві (на прикладі …).
 2.  Управління системою матеріально-технічного постачання великого підприємства на логістичній основі (на прикладі …).
 3.  Стратегічна сегментація ринку (на матеріалах ...).
 4.  Прийняття рішень щодо використання товарних марок на підприємствах бізнесу (на матеріалах ...).
 5.  Управління процесом стимулювання збуту продукції малого/великого підприємства на логістичній основі (на прикладі …).
 6.  Управління маркетинговою діяльністю малого/великого підприємства (на прикладі …).
 7.  Маркетинг в системі управління інноваційним процесом на великому підприємстві (на прикладі …).
 8.  Управління процесом розробки нових товарів на малому/великому підприємстві (на прикладі …).
 9.  Управління процесом формування цін на продукцію підприємств бізнесу (на матеріалах …).
 10.  Політика ціноутворення підприємств бізнесу в сучасних умовах (на матеріалах …).
 11.  Система маркетингового планування на малому/великому підприємстві (на прикладі …).
 12.  Розробка системи підтримки прийняття управлінських рішень при роботі із замовниками підприємств бізнесу (на матеріалах …).
 13.  Управління маркетинговими комунікаціями малого/великого підприємства (на прикладі …).
 14.  Реклама в системі маркетингових комунікацій малого/великого підприємства (на прикладі …).

Інноваційний менеджмент підприємств бізнесу

 1.  Форми підтримки інноваційної діяльності в компанії (на прикладі ...).
 2.  Державна підтримка інноваційної діяльності підприємств бізнесу (на матеріалах …).
 3.  Організація та управління інноваційною діяльністю на підприємствах бізнесу (на матеріалах …).
 4.  Управління інноваційною діяльністю малого/великого підприємства (на прикладі …).
 5.  Розробка і обґрунтування економічної ефективності стратегічних напрямів інноваційної діяльності підприємств бізнесу (на матеріалах …).
 6.  Організаційні форми та ресурсозабезпечення інноваційної діяльності підприємств бізнесу (на матеріалах …).
 7.  Інноваційні проекти і програми: економічне обгрунтування і бізнес-ризики (на матеріалах …).
 8.  Інноваційні стратегії, їх типи та ефективність реалізації у бізнес-структурах (на матеріалах …).
 9.  Стратегії інноваційного прориву на підприємствах малого/великого бізнесу (на матеріалах …).
 10.  Управління ефективністю інноваційної діяльності підприємств бізнесу (на матеріалах …).
 11.   Планування інноваційної діяльності підприємств бізнесу (на матеріалах …).
 12.  Оцінка ризиків інноваційної діяльності малих/великих підприємств (на прикладі …).
 13.  Управління інноваційним розвитком малого/великого підприємства (на прикладі …).
 14.  Управління інноваційним проектом на малому/великому підприємстві (на прикладі …).

Інвестиційний менеджмент підприємств бізнесу

 1.  Менеджмент  інвестиційної  діяльності  підприємств  бізнесу  (на  матеріалах …).
 2.  Організація інвестиційного менеджменту на підприємствах бізнесу (на матеріалах …).
 3.  Форми інвестицій та особливості управління ними у бізнес-організаціях (на матеріалах …).
 4.  Досвід та практика використання інвестиційного менеджменту на підприємствах бізнесу (на матеріалах …).
 5.  Інвестиційні компанії: сутність, роль і перспективи розвитку (на матеріалах …).
 6.  Розробка стратегії формування інвестиційних ресурсів підприємств бізнесу (на матеріалах …).
 7.  Системи аналізу та планування інвестиційної привабливості підприємств бізнесу (на матеріалах …).
 8.  Менеджмент формування інвестиційного капіталу на підприємствах бізнесу (на матеріалах …).
 9.  Менеджмент впровадження інвестиційних проектів на підприємствах бізнесу (на матеріалах …).
 10.  Стратегічне планування інвестиційної діяльності на підприємствах бізнесу (на матеріалах …).
 11.  Інвестиційне забезпечення стратегічних планів розвитку підприємств бізнесу (на матеріалах …).
 12.  Менеджмент формування портфеля інвестицій малого/великого підприємства (на прикладі …).
 13.  Менеджмент формування програми реальних інвестицій малого/великого підприємства (на прикладі …).
 14.  Обґрунтування інвестиційних рішень на підприємствах бізнесу в умовах невизначеності (на матеріалах …).
 15.  Управління фінансовими інвестиціями підприємств малого/великого бізнесу (на матеріалах …).
 16.  Управління інноваційними інвестиціями малого/великого підприємства (на прикладі …).
 17.  Управління розробкою та фінансуванням інвестиційних проектів (на прикладі …).
 18.  Контролінг інвестиційних проектів бізнес-структур (на матеріалах …).

Фінансовий менеджмент підприємницької діяльності

 1.  Менеджмент фінансової діяльності підприємств бізнесу (на матеріалах …).
 2.  Роль та організація роботи фінансового менеджера в управлінні коштами бізнес-організації (на прикладі …).
 3.  Організації фінансової діяльності приватного підприємства та шляхи її удосконалення (на прикладі …).
 4.  Управління фінансовими ресурсами підприємств бізнесу в умовах кризи (на матеріалах …).
 5.  Система управління фінансовим потенціалом підприємств бізнесу (на матеріалах …).
 6.  Управління капіталом малого/великого підприємства (на прикладі …).
 7.  Особливості управління основними засобами підприємств бізнесу в сучасних умовах господарювання (на матеріалах …).
 8.  Особливості управління оборотними засобами підприємств бізнесу в умовах кризи (на матеріалах …).
 9.  Шляхи підвищення ефективності використання матеріальних ресурсів підприємств бізнесу (на матеріалах …).
 10.  Моніторинг фінансового стану підприємств бізнесу як інструмент управління ними (на матеріалах …).
 11.  Економіко-організаційний механізм управління податками на підприємствах бізнесу (на матеріалах …).
 12.  Механізм фінансово-операційного важеля і його застосування у менеджменті приватних підприємств (на матеріалах …).
 13.  Управління витратами підприємств бізнесу на основі контролінгу (на матеріалах …).
 14.  Управління витратами малого/великого підприємства як основа забезпечення його прибутковості (на прикладі …).
 15.  Управління прибутковістю підприємств бізнесу в умовах кризи (на матеріалах …).
 16.  Політика формування та використання прибутку підприємств бізнесу (на матеріалах …).
 17.  Фінансова стратегія фірми (на прикладі …).
 18.  Фінансове планування на підприємствах бізнесу (на матеріалах …).
 19.  Управління ефективністю виробничо-господарської діяльності малого/великого підприємства (на прикладі …).

Антикризове управління бізнес-структурами

 1.  Менеджмент антикризового стану підприємств бізнесу (на матеріалах …).
 2.  Антикризове фінансове управління малим/великим підприємством при загрозі банкрутства (на прикладі …).
 3.  Політика управління заборгованістю фірми (на прикладі …).
 4.  Управління фінансовою санацією підприємств бізнесу (на матеріалах …).

Управління бізнес-ризиками

 1.  Безпека бізнесу: організаційно-правові, економічні та інформаційні засади (на матеріалах …).
 2.  Управління ризикозахищеністю підприємств бізнесу в сучасних умовах господарювання (на матеріалах …).
 3.  Менеджмент ризикозахищеності підприємств бізнесу в умовах використання інформаційних систем (на матеріалах …).

Ефективність управління підприємствами бізнесу

 1.  Підвищення ефективності управління малим/великим підприємством в умовах динамічного ринкового середовища (на прикладі …).
 2.  Внутрішньофірмовий процес управління та оцінювання його ефективності (на прикладі …).

Управління комерційною діяльністю

 1.  Управління комерційною діяльністю підприємства (на прикладі …).
 2.  Стратегічне, тактичне та оперативне планування комерційної діяльності (на прикладі …).
 3.  Організація та підвищення ефективності діяльності консалтингових фірм (на прикладі …).
 4.  Управлінське консультування бізнес-структур (на прикладі …).

Проектний аналіз. Бізнес-планування

 1.  Бізнес-планування  підприємницької  діяльності  підприємства  (на  прикладі …).
 2.  Бізнес-аналіз та бізнес-планування оборотного капіталу підприємства (на прикладі …).
 3.  Бізнес-аналіз та бізнес-планування витрат на малих/великих підприємствах (на матеріалах …).
 4.  Бізнес-планування реалізації інвестиційного проекту на малому/великому підприємстві (на прикладі …).
 5.  Оптимізація бізнес-планування реструктуризації малого/великого підприємства (на прикладі …).

Бізнес і корпоративне управління

 1.  Господарські товариства як об’єкт корпоративного управління (на матеріалах …).
 2.  Розробка та реалізація корпоративних стратегічних рішень (на матеріалах …).
 3.  Система управління діяльністю публічного акціонерного товариства (на прикладі …).
 4.  Стратегічне управління приватним акціонерним товариством (на прикладі …).
 5.  Особливості управління товариством з обмеженою відповідальністю (на прикладі …).
 6.  Якість корпоративного управління як фактор розвитку бізнесу (на матеріалах …).

Бізнес і адміністративний менеджмент

 1.  Антикризові заходи та державна підтримка підприємницької діяльності в регіоні (на матеріалах …).
 2.  Діяльність місцевих органів влади у напрямку активізації підприємницької  діяльності (на матеріалах …).
 3.  Роль державних органів влади в інфраструктурному забезпеченні розвитку бізнесу на регіональному рівні (на матеріалах …).
 4.  Розробка і реалізація інвестиційних проектів як напрям активізації підприємництва на регіональному рівні (на матеріалах …).
 5.  Дослідження кон’юнктури інвестиційного ринку регіону (на матеріалах …).
 6.  Формування регіональних ринків (товарів, праці, капіталу) на їх державне регулювання (на матеріалах …).
 7.  Формування регіональних кластерів як засіб підвищення конкурентоспроможності підприємств малого і середнього бізнесу (на матеріалах …).

Бізнес і менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

 1.  Управління зовнішньоекономічною діяльністю приватного підприємства (на прикладі …).
 2.  Формування та розвиток міжнародних франчайзингових відносин підприємств бізнесу (на матеріалах …)
 3.  Управління підприємством з іноземними інвестиціями (на прикладі …).
 4.  Вільні (спеціальні) економічні зони як інструмент активізації інноваційної та інвестиційної діяльності на регіональному рівні (на прикладі …).
 5.  Єврорегіони як інструмент активізації інноваційної та інвестиційної діяльності на регіональному рівні (на прикладі єврорегіону «Дністер»).

Спеціалізація «Менеджмент в галузі охорони здоров’я»

 1.  Державне регулювання діяльності фармацевтичних закладів (на прикладі …).
 2.  Державне регулювання діяльності лікувально-профілактичного закладу в умовах реорганізації галузі (на прикладі ...).
 3.  Державне   регулювання   діяльності   організацій –  виробників   медичної   продукції   (на прикладі …).
 4.  Формування системи впровадження міжнародних етико-правових засад в практику надання медичної допомоги Україні (на прикладі…)
 5.  Управління малим підприємством в галузі охорони здоров’я (на прикладі …).
 6.  Управління створенням та функціонуванням аптечного закладу (на прикладі ...).
 7.  Управління створенням та функціонуванням стоматологічного центру (на прикладі ...).
 8.  Управління створенням та функціонуванням лікарняного закладу (на прикладі ...).
 9.  Акредитація закладів охорони здоров’я як засіб державного контролю якості  надання медико-санітарної допомоги (на прикладі …).
 10.  Управління якістю медичного обслуговування на основі ліцензування приватних лікувальних закладів (на матеріалах ...).
 11.  Оперативне управління  лікувально-профілактичним закладом (на прикладі ...)
 12.  Оперативне управління фармацевтичним закладом (на прикладі діяльності …).
 13.  Аналіз системи стратегічного управління лікувальним закладом (на прикладі ...).
 14.  Аналіз системи стратегічного управління фармацевтичним закладом (на прикладі ...).
 15.  Стратегія і тактика управління в зарубіжних фармацевтичних представництвах в Україні (на прикладі …).
 16.  Формування маркетингової стратегії закладів охорони здоров'я в умовах реорганізації галузі (на прикладі діяльності …).
 17.  Аналіз інвестиційної діяльності за даними фінансової звітності підприємства (на прикладі …).
 18.  Формування мотиваційної політики у менеджменті закладів охорони здоров’я (на прикладі …).
 19.  Управління якістю медичних послуг лікувально-профілактичними закладами України (на прикладі …).
 20.  Оптимізація структури управління закладів охорони здоров’я (на прикладі ...).
 21.   Формування кадрової політики в закладах охорони здоров’я (на прикладі ...).
 22.  Управління рекламно-інформаційною діяльністю закладів охорони здоров’я (на прикладі ...).
 23.  Управління добровільним медичним страхуванням: міжнародний досвід та його застосування в Україні (на матеріалах ...).
 24.   Аналіз інформаційного забезпечення процесу управління закладом охорони  здоров’я (за матеріалами діяльності ...).
 25.   Аналіз системи управлінського контролю в закладах охорони здоров'я (на прикладі ...).
 26.  Аналіз управління діловою кар’єрою медичних (фармацевтичних) кадрів (за матеріалами ...)
 27.  Управління інноваційною діяльністю закладів охорони здоров’я (на прикладі …).
 28.  Управління маркетинговою діяльністю закладів охорони здоров’я ( на прикладі ...).
 29.  Організаційна культура закладу охорони здоров’я як фактор його конкурентоспроможності (на прикладі ...).
 30.  Управління оптовою та роздрібною торгівлею аптечних закладів (на прикладі ...).
 31.  Система управління аптечно-фармацевтичним закладом державної (комунальної) форми власності (на прикладі …).
 32.    Система управління аптечно-фармацевтичним закладом приватної форми власності (на прикладі …).
 33.   Управління матеріальними ресурсами лікарняних закладів (на прикладі …).
 34.  Управління матеріальними ресурсами аптечних закладів (на прикладі …).
 35.  Управління фінансовими ресурсами лікарняних закладів (на прикладі …).
 36.  Управління фінансовими ресурсами аптечних закладів (на прикладі …).
 37.  Управління фінансово-господарським станом підприємств з виробництва та продажу фармацевтичних товарів (на прикладі ...).
 38.  Управління персоналом лікарняних закладів (на прикладі …).
 39.  Управління персоналом аптечних закладів (на прикладі …).
 40.  Управління закупівлями й технології управлення запасами в аптеці (на матеріалах …).
 41.  Збутова логістика в системі роздрібних аптек (на матеріалах …).
 42.  Управління інформаційними потоками в аптечних мережах на засадах логістики (на матеріалах …).
 43.  Інформатизація закладів охорони здоров’я (на матеріалах …).
 44.  Системний аналіз макро- і мікросередовища закладу охорони здоров’я (за матеріалами …).
 45.   Розробка стратегічних напрямів розвитку закладу охорони здоров’я з метою забезпечення його конкурентоспроможності (за матеріалами …).
 46.  Прогнозування та планування діяльності закладу охорони здоров’я (за матеріалами …).
 47.  Формування цінової політики закладу охорони здоров’я (за матеріалами …).
 48.  Фінансове планування діяльності закладу охорони здоров’я (за матеріалами …).
 49.   Планування потреб закладу охорони здоров’я у матеріальних ресурсах (за матеріалами …).
 50.   Планування потреб закладу охорони здоров’я у фінансових ресурсах (за матеріалами …) .
 51.   Планування потреб закладу охорони здоров’я у трудових ресурсах (за матеріалами …).
 52.   Прогнозування динаміки попиту на лікарські засоби (за матеріалами …).
 53.   Прогнозування динаміки попиту на медичні послуги (за матеріалами …).
 54.   Формування оптимального асортименту товарів аптечного закладу (на прикладі …).
 55.  Організація та раціоналізація робочих місць у закладах охорони здоров’я (за матеріалами …).
 56.   Організація процесів управління в закладах охорони здоров’я (за матеріалами …).
 57.   Управління підприємницькою діяльністю в закладах охорони здоров’я (за матеріалами …).
 58.   Організація антикризового управління закладом охорони здоров’я (на прикладі …).
 59.   Управління якістю надання медичних послуг (за матеріалами …).
 60.   Управління конкурентоспроможністю закладів охорони здоров’я (на прикладі …).
 61.   Регулювання обігу лікарських засобів та захист прав їх споживачів (за матеріалами …).
 62.   Формування організаційних та технологічних взаємозв’язків між підрозділами та службами закладу охорони здоров’я та механізми їх координації (за матеріалами …).
 63.   Організація зовнішньоекономічної діяльності закладу охорони здоров’я (на прикладі …).
 64.   Організація управлінської праці в закладах охорони здоров’я (за матеріалами …).
 65.   Формування та розвиток організаційної культури в закладах охорони здоров’я (за матеріалами …).
 66.   Формування іміджу закладу охорони здоров’я (за матеріалами …).
 67.   Використання ефективних систем мотивації та оплати праці персоналу закладу охорони здоров’я (на прикладі …).
 68.   Формування кадрової політики аптечного закладу (за матеріалами…).
 69.   Формування сприятливого соціально-психологічного клімату в колективі закладу охорони здоров’я (за матеріалами …)
 70.   Контроль за додержанням технологій в закладах охорони здоров’я (за матеріалами …).
 71.   Контроль виконання управлінських рішень в закладах охорони здоров’я (за матеріалами…).
 72.   Управління конфліктами в закладах охорони здоров’я (за матеріалами…).
 73.   Управління фінансовими ресурсами в закладах охорони здоров’я в умовах їх бюджетного фінансування ( за матеріалами ……).
 74.   Фінансово-економічні засади реалізації стратегічних планів та програм в закладах охорони здоров’я (на прикладі ...).
 75.   Формування кадрової політики на підприємствах з виробництва лікарських засобів ( за матеріалами …).
 76.   Стратегічного управління підприємством із виробництва ліків (на прикладі ...).
 77.   Формування системи інформаційного забезпечення управлінської діяльності керівника закладу охорони здоров’я ( на прикладі ...).
 78.   Організаційна структура закладу охорони здоров’я як об’єкт стратегічних змін (на прикладі….).
 79.   Менеджмент зовнішньоекономічної та міжнародної діяльності у фармацевтичному бізнесі (за матеріалами …).
 80.   Формування продуктової стратегії фармацевтичного закладу (на прикладі ...).
 81.   Формування стратегії використання людського потенціалу в закладах охорони здоров’я (на прикладі ...).
 82.   Аналіз ефективності системи управління в закладах охорони здоров’я (на прикладі …).
 83.   Формування системи комунікацій в закладі охорони здоров’я (на прикладі….).
 84.   Соціально-психологічні методи управління закладом охорони здоров`я (на прикладі …).
 85.   Формування механізмів управління групами працівників в закладі охорони здоров’я (на прикладі….).
 86.   Управління проектами в закладах охорони здоров’я (за матеріалами …).
 87.   Управління проектами на підприємствах із виробництва лікарських засобів (на прикладі …).
 88.  Менеджмент соціальної допомоги ВІЛ-інфікованим та хворим на СНІД (на прикладі …).
 89.  Менеджмент стоматологічної допомоги в установах різних форм власності (на прикладі …).
 90.  Управління благодійним фондом допомоги хворим (на прикладі …).
 91.  Роль менеджера в управлінні закладом охорони здоров’я  (на прикладі …).
 92.   Роль керівника в управлінні конфліктними ситуаціями в лікарняному (аптечному) закладі (на прикладі …).
 93.   Сучасні методи й моделі прийняття рішень в медичних організаціях (на прикладі …).
 94.  Діагностика системи управління закладом охорони здоров’я (на прикладі  …).
 95.  Управління ефективністю медичного закладу (на прикладі …).
 96.   Експеримент з реформування системи  охорони здоров’я адміністративного регіону (за матеріалами …).
 97.  Реформа з управління та фінансування системи охорони здоров’я у Вінницькій області (за матеріалами Департаменту охорони здоров’я та курортів обласної держадміністрації).
 98.  Особливості управління охороною здоров`я дітей в Україні в умовах реформи системи охорони здоров’я (на прикладі …).
 99.   Особливості управління охороною материнства в Україні в умовах реформи системи охорони здоров’я (на прикладі …).
 100.   Становлення сімейної медицини в Україні: стан та перспективи впровадження (на матеріалах …).

Додаток Б

Зразок листа-замовлення від організації на виконання

дипломної роботи

___________________________________________________________________

Директору

Вінницької філії Київського інституту бізнесу та технологій  

Руденку В.В.

Мале приватне підприємство виробнича фірма «Панда» просить Вас доручити випускниці Київського інституту бізнесу та технологій Садковській Наталії Анатоліївні, яка навчається за спеціальністю 7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності – «Менеджмент підприємницької діяльності»)» освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст», виконання дипломної роботи на тему: «Стратегічне управління малими підприємствами в умовах трансформації економіки України (на матеріалах ПМП виробнича фірма «Панда»).

Підприємство забезпечить студентку необхідною інформацією в межах теми дослідження.

Директор ПМП ВФ «Панда»                                                          Ушаков Г.Г.

(підпис)

        (печатка підприємства)

«____» вересня 2014 р.

Додаток В

Зразок заяви студента на виконання дипломної роботи

___________________________________________________________________

Завідувачу кафедри менеджменту

Вінницької філії Київського інституту

бізнесу та технологій

проф. Захарченку В.І.

Кащенко Інни Степанівни,

студентки VI курсу

групи  02.14.Ммо

З А Я В А

Прошу затвердити тему дипломної роботи на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» за спеціальністю 7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності) та спеціалізацією «Менеджмент в галузі охорони здоров’я» в такій редакції: «Управління фінансово-господарським станом підприємств із виробництва та продажу фармацевтичних товарів (на матеріалах ТОВ «Український дім медицини, м. Вінниця).

Науковим   керівником   прошу  призначити доктора економічних наук,  професора Захарченка В. І.

«___» _____________20__ р.                                             _______________

                  (дата)                                                                                          (підпис)

Додаток Д

Зразок титульного аркуша дипломної роботи

___________________________________________________________________

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ ІНСТИТУТ БІЗНЕСУ ТА ТЕХНОЛОГІЙ

ВІННИЦЬКА ФІЛІЯ

Кафедра менеджменту

Дипломна робота

на тему:

Управління фінансово-господарським станом підприємств із виробництва та продажу

фармацевтичних товарів

(на матеріалах ТОВ «Український дім медицини, м. Вінниця)

Виконала: студентка 6-го курсу,

групи 02.14ММо(з), спеціальності 7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування

(за видами економічної діяльності)»

Кащенко Інна Олександрівна

Керівник – Захарченко В.І., д.е.н., проф.

Рецензент – Якимчук К.Д., д.е.н., проф.

Вінниця – 2015

Додаток Е

Зразок завдання студентові на виконання дипломної роботи

___________________________________________________________________

КИЇВСЬКИЙ ІНСТИТУТ БІЗНЕСУ ТА ТЕХНОЛОГІЙ

ВІННИЦЬКА ФІЛІЯ

Кафедра____                      ____________менеджменту____________________________

Спеціальність____7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)» ____________________________________________________

Спеціалізація____«Менеджмент підприємницької діяльності»_____________________

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Завідувач кафедри менеджменту                                                                                       

д.е.н., проф. Захарченко В.І.

«____»____________20__р.

З  А  В  Д  А  Н  Н  Я

САДКОВСЬКА Наталія Анатоліївна

( прізвище, ім’я, по-батькові)

1.Тема роботи: «Стратегічне управління малими підприємствами в умовах трансформації економіки України (на матеріалах ПМП виробнича фірма «Панда»)__________

Затверджена наказом по інституту від «____»_____________2014 р. №____________

2.Строк подання студентом закінченої роботи__________15 травня 2015 р.________

3. Вихідні дані до роботи:___________________________________________________

- список рекомендованої літератури з теми дипломної роботи;____________________

- первинні матеріали виробничої фірми  «Панда»;______________________________

- офіційні статистичні видання (статистичні щорічники, бюлетені тощо);___________

- Інтернет-матеріали про виробничу фірму  «Панда», її конкурентів тощо;__________

4. Перелік питань, які підлягають розробці:__________________________________

- Теоретико-методологічні основи стратегічного управління малими підприємства в сучасних умовах.___________________________________________________________

- Оцінка ефективності системи стратегічного управління ПМП ВФ «Панда».________

- Основні напрямки удосконалення системи стратегічного управління ПМП ВФ «Панда».

 5. Дата видачі завдання ____15 вересня 2014 р._______________________________

Керівник ___________________________________________В.І. Захарченко________

Завдання прийняв до виконання _____________________Н.А. Садковська________

Продовж. додатку Е

К  А  Л  Е  Н  Д  А  Р  Н  И  Й   П  Л  А  Н

№ п/пНазва етапів дипломної роботиСтроки виконання етапів роботиВідміткапро виконанняВибір та обґрунтування теми та об’єкта дослідження5-15.09.14Розробка завдання на виконання дипломної роботи, складання календарного плану її виконання16-20.09.14Підбір інформаційних джерел, їх опрацювання і складання плану (змісту) роботи21.09-10.10.14Обгрунтування актуальності теми (написання частини  вступу)  11-15.10.14Написання I (теоретичного) розділу роботи16.10-30.11.14Збір фактичного матеріалу на об’єкті дослідження1-15.12.14Оброблення фактичного матеріалу із застосуванням ПЕОМ15-30.12.14Написання II  (аналітичного) розділу роботи2.01 -28.02.14Написання III (практичного) розділу роботи1-31.03.14Написання IV (з охорони праці) розділу роботи1-10.04.14Написання  вступу (завершення) і висновків11-15.04.14Апробація матеріалів дослідження на студентських наукових конференціяхБерезень-квітеньОформлення роботи (підготовка рисунків, комп’ютерна верстка, друкування  тощо)16-25.04.14Ознайомлення із завершеною роботою наукового керівника.  Висловлення ним зауважень щодо змісту, структури та оформлення роботи 26-30.04.14Робота над зауваженнями наукового керівника01-10.05.14Редагування роботи науковим керівником. Підготовка відгуку на роботу11-15.05.14Подання роботи  на кафедру. Ознайомлення з роботою зав. кафедри16-20.05.14Попередній (внутрішньокафедральний) захист роботи. Рекомендація роботи до захисту21-25.05.14Рецензування роботи26-30.05.14Захист дипломної роботи у ДЕК01-20.06.14

Студент – дипломник _________________________ Н.А. Садковська____________

                                                                             (підпис)

Керівник роботи ______________________________В.І. Захарченко______________

                                                                              (підпис)

Додаток Ж

Зразок анотації дипломної роботи

___________________________________________________________________

А Н О Т А Ц І Я

Примчук О. П. Управління фінансовими ресурсами підприємства в умовах кризи (на прикладі ПрАТ «Вінницяоблпаливо»). – Рукопис.

Дипломна робота на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за спеціальністю  7.03060101 –   Менеджмент і адміністрування   (за видами економічної діяльності). – Вінницька філія Київського інституту бізнесу та технологій, м. Вінниця, 2014.

Дипломна робота присвячена обґрунтуванню науково-практичних засад управління фінансовими ресурсами підприємства в умовах кризи.

Розкрито сутність фінансових ресурсів підприємства, джерела їх формування та напрями використання. Розглянуто базові стратегії формування і використання фінансових ресурсів підприємства в умовах кризи. Запропоновано методичний підхід до аналізу формування й використання фінансових ресурсів підприємства. Проаналізовано структуру та ефективність використання власних і позикових коштів ПрАТ «Віницяоблпаливо». Обгрунтовано стратегії формування і використання фінансових ресурсів досліджуваного підприємства в умовах кризи.

Ключові слова: управління, фінансові ресурси, власні і позикові кошти, стратегія, антикризове управління.

A N N O T A T I O N

Primchuk O. P. Management the financial resources of enterprise in the conditions of crisis (on an example PC «Vinnitsyaoblpaluvo»). – Manuscript.

Diploma work on the competition of level «master's degree» on by speciality 7.03060101 – Management and administration (by economic activities). – Vіnnitska fіlіya Kiїvskogo іnstitutu bіznesu that tehnologіy, Winnitca, 2014.

Diploma work is devoted to the ground of scientifically-practical principles of management the financial resources of enterprise in the conditions of crisis.

Essence of financial resources of enterprise, sources of their forming and direction of the use, is exposed. Base strategies of forming and use of financial resources of enterprise are considered in the conditions of crisis. The methodical going is offered near the analysis of forming and use of financial resources of enterprise. A structure and efficiency of the use of the personal and loan funds is analysed PC «Vinnitsyaoblpaluvo». Strategies of forming and use of financial resources of the investigated enterprise are grounded in the conditions of crisis.

Key words: management, financial resources, personal and loan funds, strategy, antichrists management

Додаток З

Приклади змісту дипломних робіт

Додаток З.1

Зміст дипломної роботи на тему «Система принципів

управління конкурентоспроможністю підприємства 

(на прикладі ПрАТ «Віницяоблпаливо»)»

___________________________________________________________________

З М І С Т

 

СПИСОК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ ……………………………………………………….5ВСТУП ......................................................................................................................................6РОЗДІЛ 1.ПРИНЦИПИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ ЯК ТЕОРЕТИЧНА ОСНОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЙОГО КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ  ………………………………...91.1.Зміст, роль та класифікація принципів управління підприємством…………………………………………………......................91.2.Еволюція принципів управління підприємством ………………………….211.3.Принципи забезпечення конкурентоспроможностіпідприємства …………………………………………………………………261.4.Методи оцінювання ефективності використання принципів управління конкурентоспроможністю підприємства ………………………………….34Висновки до розділу 1 ………………………………………………………40РОЗДІЛ 2.ДОСЛІДЖЕНЯ КОНКУРЕНТНОГО СТАТУСУ ПрАТ «ВІННИЦЯОБЛПАЛИВО» …………………………………………432.1.Організаційно-економічна характеристика підприємства ….....................432.2.Аналіз конкурентного середовища підприємства…………………………492.3.Оцінка конкурентних позицій підприємства……………………………….572.4.Аналіз ефективності використання принципів конкурентоспроможності в управлінні підприємством …………………...63Висновки до розділу 2 ……………………………………………………….75РОЗДІЛ 3.ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУПрАТ «ВІННИЦЯОБЛПАЛИВО» НА ОСНОВІ ПРИНЦИПІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ……………………793.1.Обгрунтування системи принципів забезпечення конкурентоспроможності підприємства ……………………………………793.2.Розробка стандарту менеджменту конкурентоспроможності  підприємства …………………………………………………………………853.3.Економічна оцінка напрямів впровадження менеджменту конкурентоспроможності з використанням ПЕОМ ……………………….90Висновки до розділу 3 ………………………………………………………96РОЗДІЛ 4.ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХСИТУАЦІЯХ  НА ПрАТ «ВІННИЦЯОБЛПАЛИВО» …………………….994.1.Аналіз умов праці на підприємстві ………………………………………...994.2.Аналіз нещасних випадків на підприємстві ……………………………….1044.3.Розробка заходів щодо вдосконалення системи охорони праці на підприємстві ………………………………………………………………107Висновки до розділу 4………………………………………………………..110ВИСНОВКИ ..............................................................................................................................112СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.................................................................................116ДОДАТКИ ...................…...................................................................................122

Додаток З.2

Зміст дипломної роботи на тему «Управління фінансовими ресурсами підприємства в умовах кризи  

(на прикладі ТОВ «Фірма «Авіценна»)

___________________________________________________________________

З М І С Т

СПИСОК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ ……………………………………………..3ВСТУП ...........................................................................................................................4РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ  ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ КРИЗИ …………………………….81.1.Поняття фінансових ресурсів підприємства, джерела їх формування та напрями використання ……………………………..81.2.Фінансова політика держави і підприємства як основа стратегій антикризового управління …………………………………..211.3.Методичні основи аналізу формування і використання фінансових ресурсів підприємства …………………………….............34Висновки до розділу 1 ………………………………………….............46РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ТОВ «Фірма «Авіценна» ………492.1.Організаційно-економічна характеристика товариства ……………...492.2.Аналіз структури власних і позикових коштів ………………..............592.3.Аналіз ефективності використання фінансових ресурсів ……………65Висновки до розділу 2 ………………………………………….............70РОЗДІЛ 3. УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ТОВ «Фірма «Авіценна» В УМОВАХ КРИЗИ ………………..743.1.Залучення акціонерного капіталу як основа інвестиційної стратегії товариства …………………………………………….............................743.2.Підвищення прибутковості товариства шляхом реалізації  стратегії оптимальної товарної диверсифікації …………………………………833.3.Використання інформаційних технологій в процесі управління фінансовими ресурсами товариства ……………………...90Висновки до розділу 3 ………………………………………….............95РОЗДІЛ 4. ОХОРОНА ПРАЦІ У ТОВ «Фірма «Авіценна» …………………..974.1.Вимоги до облаштування аптек товариства ……………974.2.Умови праці в аптеках товариства та заходи щодо їх поліпшення …100Висновки до розділу 4 ………………………………………………….106ВИСНОВКИ ..................................................................................................................107СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ..................................................................110ДОДАТКИ ...................…..............................................................................................120

Додаток З.3

Зміст дипломної роботи на тему «Управління ефективністю виробничо-господарської діяльності підприємства   (на прикладі Немирівського комбінату кооперативної промисловості)

___________________________________________________________________

З М І С Т

СПИСОК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ ……………………………………………………3ВСТУП ......................................................................................................................................4РОЗДІЛ 1.ТеоретиКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ основи ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ підприємствА ……………………………………………………………81.1.Сутність та основні підходи до оцінки виробничо-господарської діяльності підприємства ………………………………………………………81.2.Основні напрями підвищення ефективності виробничо-господарської діяльності підприємства в ринкових умовах ………………………………...211.3.Методичні засади оцінки ефективності виробничо-господарської діяльності підприємства ………………………………………………………26Висновки до розділу 1 …………………………………………………………40РОЗДІЛ 2.ОЦІНКА ефективності ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКОЇ  ДІЯЛЬНОСТІ НЕМИРІВСЬКОГО КОМБІНАТУ КООПЕРАТИВНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ (ККП) ………………………...432.1.Організаційно-економічна характеристика комбінату ……………………...432.2.Аналіз показників ефективності використання факторів виробництва492.2.1. Показники ефективності використання оборотних коштів і матеріальних ресурсів ………………………………………………………..492.2.2. Показники ефективності використання праці ………………...............522.2.3. Показники ефективності використання капітальних вкладень і основних фондів ……………………………………………………...............552.3.Аналіз узагальнюючих показників виробничо-господарської діяльності ………………………………………………………………………572.3.1. Показники фінансової стійкості  ………………………………………612.3.2. Показники платоспроможності та ліквідності ………………………..662.3.3. Показники грошового потоку та ділової активності …………………71Висновки до розділу 2 …………………………………………………………76РОЗДІЛ 3.ОСНОВНІ НАПРЯМИ підвищення ефективності ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НЕМИРІВСЬКОГО ККП ……………………………………………………793.1.Реінжиніринг бізнес-процесів …………………...............................................793.2.Оптимізація виробничо-господарської діяльності комбінату ……………...85Висновки до розділу 3 …………………………………………………………96РОЗДІЛ 4.ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХСИТУАЦІЯХ  НА НЕМИРІВСЬКОМУ ККП …………………………….994.1.Аналіз умов праці на підприємстві ……………………………………….......994.2.Розробка заходів щодо вдосконалення системи охорони праці на підприємстві ………………………………………………………………...107Висновки до розділу 4………………………………………………………….110ВИСНОВКИ .............................................................................................................................112СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.............................................................................116ДОДАТКИ ...................….........................................................................................................122

Додаток И

Приклад оформлення списку умовних позначень

СПИСОК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬАТ–акціонерне товариство;ВВП–валовий внутрішній продукт;ВФ–виробнича фірма;ЗС–зацікавлені сторони;ІТ–інформаційна технологія;КСП–комплексний стратегічний показник;МП–мале підприємство;НДДКР–науково-дослідні і дослідно-конструкторські розробки;ПАТ–публічне акціонерне товариство;ПП–приватне підприємство;ПрАТ–приватне акціонерне товариство;ПСЦ–процес створення цінностей;СЗП–система збалансованих показників;ТОВ–товариство з обмеженою відповідальністю;ТМ–торгова марка;ТНК–транснаціональна компанія (корпорація).

Додаток К

Приклад оформлення рисунків

____________________________________________________________________

Рис. 2.1. Організаційна структура управління ПрАТ «Вінницяоблпаливо»

Додаток Л

Приклад оформлення таблиць

____________________________________________________________________

 Таблиця 2.1

Основні економічні показники діяльності ПрАТ «Вінницяоблпаливо»

Найменування показникаРікВідхилення20__20__20__абсолютне(тис. грн.)п3-п2відносне (%)п3/п2*100абсолютне(тис. грн.)п4-п3відносне (%)п4/п3*10012345678Дохід (виручка) від реалізації продукції56076,268943,764487,912867,5123-4455,894Податок на додану вартість9346,111490,610748,02144,5123-742,694Чистий доход від реалізації продукції46723,057423,053721,410700123-3701,694Собівартість реалізованої продукції55716,459366,153542,83649,7107-5823,390Інші операційні доходи17738,912669,111672,5-5069,871-996,692Адміністративні витрати1535,62105,12491,9569,5137386,8118Витрати на збут2562,83353,23639,3790,4131286,1109Інші операційні витрати368,8182,1421,3-186,749239,2231

При переносі частини таблиці на наступну сторінку:

Продовж. табл. 2.1

12345678Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток4278,35085,65298,6807,3119213104Інші доходи51,9184,951,4133356-133,528Фінансові витрати2,930,32,327,41045-288Інші витрати92,883,0123,2-9,88940,2148Чистий прибуток3064,93979,94192,1915130212,2105

Додаток М

Приклади оформлення бібліографічного опису у списку джерел,

який наводять у дипломній роботі

Характеристика джерелаПриклад оформленняКниги: Один авторФатхутдинов Р. А. Стратегическая конкурентоспособность : учебник [по спец. «Маркетинг»] / Фатхутдинов Р. А. – М. : Экономика, 2005. – 505 с. – (Высшее образование).Два авториПушкар Р. М. Менеджмент: теорія та практика : навч. посіб. / Р. М. Пушкар, Н. П. Тарнавська. – [3-тє вид.]. – Тернопіль : Карт-бланш, 2003. – 486 с.Три авториАкофф Р. Л. Идеализированное проектирование: как предотвратить завтрашний кризис сегодня. Создание будущего организации / Акофф Р. Л., Магидсон Д., Эддисон Г. Д. ; пер. с англ. Ф. П. Тарасенко. – Днепропетровск : Баланс Бизнес Букс, 2007. – XLIII, 265 с.Чотири авториМеханізація переробної галузі агропромислового комплексу : [підруч. для учнів проф.-техн. навч. закл.] / О. В. Гвоздєв, Ф. Ю. Ялпачик, Ю. П. Рогач, М. М. Сердюк. – К. : Вища освіта, 2006. – 478, [1] с. – (ПТО: Професійно-технічна освіта).П’ять і більше авторівПсихология менеджмента / [ Власов П. К., Липницкий А. В., Лущихина И. М. и др.] ; под ред. Г. С. Никифорова. – [3-е изд.]. – Х. : Гуманитар. центр, 2007. – 510 с.Багатотомний документМежгосударственные стандарты : каталог в 6 т. / [сост. Ковалева И. В., Рубцова Е. Ю. ; ред. Иванов В. Л.]. – Львов : НТЦ «Леонорм-Стандарт», 2005–    . – (Серия «Нормативная база предприятия»).                Т. 1. – 2005. – 277 с.Матеріали конференцій, з’їздівЕкономіка, менеджмент, освіта в системі реформування агропромислового комплексу : матеріали Всеукр. конф. молодих учених-аграрників [«Молодь України і аграрна реформа»], (Харків, 11–13 жовт. 2000 р.) / М-во аграр. політики, Харк. держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. – Х. : Харк. держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва, 2000. – 167 с.АтласиУкраїна : екол.-геогр. атлас : присвяч. всесвіт. дню науки в ім’я миру та розвитку згідно з рішенням 31 сесії ген. конф. ЮНЕСКО / [наук. редкол.: С. С. Куруленко та ін.] ; Рада по вивч. продукт. сил України НАН України [та ін.]. – / [наук. редкол.: С. С. Куруленко та ін.]. – К. : Варта, 2006. – 217, [1] с.Законодавчі та нормативні документиКонституція України : офіц.. текст : [прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. із змінами, внесеними Законом України від 8 грудня 2004 р. ; станом на 1 січня 2006 р.]. – К. : Мін-во юстиції України, 2006. – 124 с.Про інвестиційну діяльність : закон України від 18.09.1991р. № 1560-XII // Відомості Верховної Ради. – 1991. – № 47. – Ст. 646. Про затвердження Державної цільової програми формування позитивного міжнародного іміджу України на період до 2011 року : постанова Кабінету Міністрів України від 3 червня 2009 р. № 554 [Електронний ресурс].  – Режим доступу :  http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1164.555.0ДисертаціїКозак О. А. Формування та розвиток ринку молока та молочних продуктів в регіоні (на матеріалах Вінницької області) : дис. … канд. екон. наук : 08.07.02 / Козак Ольга Анатоліївна ; Нац. наук. центр  «Інститут аграрної економіки» УААН. – К., 2006. – 213 с.Продовж.  додатку ЛАвтореферати дисертаційСелезньова О. В. Конкурентоспроможність підприємств сільськогосподарського машинобудування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» / О. В. Селезньова ; Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2009. – 20 с.Частина книги, періодичного, продовжуваного виданняКривицька О. Р. Планування прибутку підприємства при визначенні стратегії його розвитку / О. Р. Кривицька // Фінанси України. – 2005. – № 3. – С. 138-146.Заюкова М.С. Оцінка фінансової стійкості підприємства (на прикладі промислових підприємств Вінниччини) / М. С. Заюкова // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2001. – Вип. 91. – С. 3-6.Килимнюк В.  Контролінг на підприємстві на прикладі ВАТ «Вінницяоблпаливо» / Віктор Килимнюк, Петро Килимнюк // Економіст. – 2006. – № 3. – С. 48-51.Авдашева С. Б. Конкуренция и структура рынков: что мы можем узнать из эмпирических иссдедований о России / С. Б. Авдашева, А. Е. Шаститко, Б. В. Кузнецов // Рос. журн. менеджмента. – 2006. – Т. 4, № 4. – С. 3-22.Клочан В. П. Використання методу коефіцієнтів для оцінки фінансового стану підприємств / [В. П. Клочан, В. Ф. Клочан, Н. І. Костаневич, А. Г. Костирко] // Економіка АПК. – 2008. – № 7. – С. 54-55.Регіональні особливості смертності населення України / Л. А. Чепелевська, Р. О. Моісеєнко, Г. І. Баторшина [та ін.] // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. — 2007. — № 1. — С. 25—29..Чорний Д. Міське самоврядування: тягарі проблем, принади цивілізації / Д. М. Чорний // По лівий бік Дніпра: проблеми модернізації міст України : (кінець XIX–початок XX ст. / Д. М. Чорний. – Х., 2007. – Розд. 3. – С. 137-202.Електронні ресурсиБрикова І. В. Венчурне фінансування як ключовий механізм комерціалізації інновацій в межах регіональної інноваційної системи [Електронний ресурс] / І. В. Брикова. − Режим доступу : http://www.kneu.kiev.ua/data/upload/publication/main/ua/124/venchurne_finans.docБєлєнький П. Ю. Дослідження проблем конкурентоспроможності [Електронний ресурс] / П. Ю. Бєлєнький // Вісн. НАН України – 2007. – № 5. – С. 9-18. –  Режим доступу до журн. : http://dspace.nbuv.gov.ua:8080/dspace/bitstream/123456789/524/1/a2-5.pdfБібліотека і доступність інформації у сучасному світі: електронні ресурси в науці, культурі та освіті : (підсумки 10-ї Міжнар. конф. „Крим-2003”) [Електронний ресурс] / Л. Й. Костенко, А. О. Чекмарьов, А. Г. Бровкін, І. А. Павлуша // Бібліотечний вісник. – 2003. – № 4. – С. 43. – Режим доступу до журн. : http://www.nbuv.gov.ua/articles/2003/03klinko.htm.

Додаток Н

Фрагмент списку використаних джерел

______________________________________________________________________________________________________________

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 1.  Конституція України : Закон від 28.06.1996 № 254к/96-ВР [Електронний ресурс] // Відомості Верховної Ради України. – 1996. –  № 30. – Ст. 141 (остання версія – тлумачення від 15.05.2014). – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр
 2.  Господарський кодекс України – К. : ВД «Скіф», 2007. – 184 с.
 3.  Закон України «Про захист економічної конкуренції» від 11 січня 2001 року №2210-III // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 12. – Ст. 64.
 4.  Аакер Д. Стратегическое рыночное управление / Дэвид Аакер ; пер. с англ. – [7-е изд.]. – СПб : Питер, 2007. – 496 с.
 5.  Акмаева Р. Менеджмент организации на основе принятия новой управленческой парадигмы / Раиса Акмаева // Проблемы теории и практики управления. – 2006. – № 11. – С. 98-108.
 6.  Aлeхинa О. О влиянии руководитeля нa эффeктивность упрaвлeния производством и пeрсонaлом  / О. Aлeхинa // Проблeмы тeории и прaктики упрaвлeния. – 2011. – № 1. – С. 60-65.
 7.  Березуцький В. В. Основи охорони праці / Березуцький В. В., Бондаренко Т. С., Валенко Г. Г. та ін. – К. : Факт, 2008. – 480 с.
 8.  Благун І. С. Концептуальні засади формування конкурентної стратегії підприємства / І.С. Благун, Л. В. Гринів // Регіональна бізнес-економіка та управління. – 2007. – № 3. – С. 3-11.
 9.  Вдовенко Л.О. Роль прямих іноземних інвестицій у забезпеченні економічного зростання України / Л.О. Вдовенко, І.С. Гримайло // Реформування економічної системи України в контексті міжнародного співробітництва : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф., 21 квітня 2011 р. – Вінниця, 2011 . – Ч. 1. – С. 172-175.
 10.  Економіка підприємства : навч. посіб. / [Круш П. В., Подвігіна В. І., Сердюк Б. М. та ін.] ; за заг. ред. П. В. Круша та ін. – [2-ге вид., стер.]. – К. : Ельга-Н, КНТ, 2009. – 780 с.
 11.  Єрмошенко М. М. Менеджмент : навч. посіб. / Єрмошенко М. М., Єрохін С. А., Стороженко О. А. – К. : Нац. акад. управл., 2006. – 656 с.
 12.  Классики менеджмента / под ред. М. Уорнера ; пер. с англ. под ред. Ю. Н. Каптуревского. – СПб : Питер, 2001. – 1168 с.
 13.  Козенков Д. Є. Основні вимоги до формування системи стратегічного управління підприємством [Електронний ресурс] / Д.Є. Козенков // Академічний огляд. – 2011. – № 1. – С. 83-88.  –  Режим доступу до журн. : http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/ao/2011_1/13.pdf
 14.  Лановий В. Джерела, ефективність та перспективи українських інвестицій / Василь Лановий //Фінансовий ринок України. – 2011. – № 2. – С. 6-8.
 15.  Тихонова І.М. Ділова активність підприємства: складові та чинники впливу [Електронний ресурс] / І.М. Тихонова // Аграрний вісник Причорномор’я. – 2010. – Вип. 53. – Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/avpch/En/2010_53/Tichon.pdf
 16.  Холод В. В. Формування портфеля конкурентних маркетингових стратегій підприємства [Електронний ресурс] / В. В. Холод. –  Режим доступу : http://www.donduet.edu.ua/docs/vestnik/2005/vest_econom_3(27)_2005/pidpr_mar/holod.doc
 17.  Шершньова З. Є. Стратегічне управління : підручник / Шершньова З. Є. – [2-е вид., перероб. і доп.]. – К. : КНЕУ, 2004. – 699 с.
 18.  Яремко І. Й. Оцінка бізнесу як основа вартісної концепції управління підприємством / І. Й. Яремко // Регіональна економіка. – 2007. – № 4. – С. 202-208. 
 19.  Chandler A.D. Strategy and Structure Chapters in the history of the American Industrial Enterprises Cambridge / A.D. Chandler. – M. A. : MIT Press, 2007.

Додаток П

Приклад відгуку наукового керівника на дипломну роботу

_____________________________________________________________

В І Д Г У К

на дипломну роботу студентки VI курсу заочної форми навчання  

Вінницької філії  Київського інституту бізнесу та технологій  Чириченко Ольги Олександрівни на тему «Управління фінансовими  ресурсами аптечних закладів

(на прикладі  ТОВ «Фірма «Авіценна»)», представленої на здобуття

освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за спеціальністю  7.03060101 –

Менеджмент і адміністрування (за видами економічної діяльності)

Актуальність теми дипломної роботи зумовлена тим, що глибокі зміни в всіх сферах діяльності аптечних закладів в умовах кризи потребує перегляду управлінських рішень щодо структури власного і авансованого капіталу, передусім оборотного, джерел його формування і напрямів ефективного використання. В умовах  кризи аптечному бізнесу важливо забезпечити розробку і реалізацію стратегій антикризового управління фінансовими ресурсами. Виходячи з наведеного, дослідження є О.О. Чириченко є своєчасним і соціально затребуваним.

Текст роботи повністю відповідає її темі та змісту.

Одержані автором наукові положення, висновки і рекомендації є обґрунтованими і достовірними. Тема розкрита повністю. Це забезпечено за рахунок вивчення і узагальнення значної кількості праць вітчизняних та зарубіжних вчених за темою роботи.

В роботі поглиблено сутність поняття управління фінансовими ресурсами підприємства, проаналізована структура і дана оцінка ефективності використання фінансових ресурсів досліджуваного підприємства, обґрунтовано фінансові стратегії антикризового управління підприємствами, зокрема у сфері аптечного бізнесу.

Практичне значення роботи полягає в тому, що в ній сформульовані пропозиції щодо залучення акціонерного капіталу і збільшення прибутковості аптечних закладів на основі реалізації стратегії оптимальної товарної диверсифікації. Ці напрацювання можуть бути використані багатьма аптечними закладами, передусім приватної форми власності, для поліпшення їх фінансового стану в умовах кризи.

Загалом дипломна робота О.О. Чириченко є завершеною науково-дослідною роботою, вона виконана у відповідності з поставленими завданнями на належному науковому рівні, має прикладне значення, оформлена у відповідності до встановлених вимог і може бути допущена до захисту за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» спеціальності  7.03060101 – Менеджмент і адміністрування (за видами економічної діяльності), зокрема спеціалізації «Менеджмент у сфері охорони здоров’я».

Науковий керівник –

к.е.н., доцент                                                                       Захарченко С.В

                                                           ___________

                                                    (підпис)

                                       

16.12.2014                                                                     

Додаток Р

Приклад рецензії на дипломну роботу

_____________________________________________________________

Р Е Ц Е Н З І Я

на дипломну роботу студентки VI курсу заочної форми навчання  

Вінницької філії  Київського інституту бізнесу та технологій  Чириченко Ольги Олександрівни на тему «Управління фінансовими  ресурсами аптечних закладів

(на прикладі  ТОВ «Фірма «Авіценна»)», представленої на здобуття

освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за спеціальністю  7.03060101 –

Менеджмент і адміністрування (за видами економічної діяльності)

Актуальність теми роботи зумовлена загостренням світової фінансової кризи, що спричинила гостру нестачу фінансових ресурсів і позначилось на ефективності господарювання, передусім на рівні підприємств. Становище, що склалося, об’єктивно вимагає нових підходів до формування та використання фінансових ресурсів підприємств та обґрунтування адекватних ситуації стратегій і конкретних заходів із антикризового управління.

Зміст дипломної роботи повністю відповідає вибраній темі.

В роботі поглиблено зміст категорії «фінансові ресурси», розкрито «вузькі місця» державної фінансової політики і обґрунтувано стратегії антикризового управління підприємствами, зокрема аптечного бізнесу, на основі ефективного використання їх фінансових ресурсів. Розроблено методичні основи аналізу формування і використання фінансових ресурсів приватних підприємств в умовах фінансової нестабільності. На основі аналізу джерел формування і оцінки ефективності використання фінансових ресурсів ТОВ «Фірма «Авіценна» обгрунтувано фінансові стратегії і напрями антикризового управління ним.

Практичне значення роботи полягає в тому, що основні наукові положення дипломної роботи переведені в практичну площину. В роботі розроблено методичний інструментарій та обгрунтувано систему антикризових заходів для ТОВ «Фірма «Авіценна» – на основі залучення додаткових фінансових ресурсів та підвищення ефективності їх використання. Обгрунтовані автором фінансові стратегії, зокрема з оптимізації асортименту аптечних товарів, можуть бути реалізовані на практиці, зокрема при управлінні  фінансовим  ресурсами багатьох аптечних закладів. 

Суттєвих недоліків в роботі не виявлено.

Загалом дипломна робота О.О. Чириченко містить дослідження актуальних питань діяльності підприємств аптечного бізнесу в умовах фінансової нестабільності, виконана на належному науковому рівні, має прикладне значення. Вона відповідає  освітньо-кваліфікаційному рівню спеціаліста за спеціальністю  7.03060101 –  Менеджмент і адміністрування (за видами економічної діяльності), зокрема спеціалізації «Менеджмент у сфері охорони здоров’я», і може бути оцінена на «відмінно».

Рецензент –

Директор ТОВ «Фірма «Авіценна»                                                          Ковальчук А.А

                                                                                    ___________

                                                                            (підпис)

                  (печатка підприємства)                                       

16.01.2015                                                                    

Додаток С

Зразок довідки про впровадження результатів дипломної роботи

___________________________________________________________________

Директору Вінницької філії

Київського інституту бізнесу

та технологій

Руденку В.В.

ДОВІДКА ПРО ВПРОВАДЖЕННЯ

Виконана студенткою Вінницької філії Київського інституту бізнесу та технологій Садковською Наталією Анатоліївною дипломна робота на тему: «Стратегічне управління малими підприємствами в умовах трансформації економіки України (на матеріалах ПМП виробнича фірма «Панда»)» відповідає замовленню ПМП ВФ «Панда», має певну практичну значимість і планується до впровадження у практичну діяльність. Заслуговують на увагу такі розробки студентки, як «пакет стратегій» розвитку підприємства, напрями реінжинірингу бізнес-процесів, шляхи підвищення конкурентного статусу підприємства, зокрема в умовах наростання кризових явищ в економіці.

Директор ПМП ВФ «Панда»                                                          Ушаков Г.Г.

(підпис)

        (печатка підприємства)

16.01.2015                                                                    

Додаток Т

Зразок подання Голові ДЕК щодо дипломної роботи

________________________________________________________________________________________________________________________

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ ІНСТИТУТ БІЗНЕСУ ТА ТЕХНОЛОГІЙ

ВІННИЦЬКА ФІЛІЯ

ПОДАННЯ

ГОЛОВІ ДЕРЖАВНОЇ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ

ЩОДО ЗАХИСТУ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ (РОБОТИ)

Направляється студентка_Чириченко О.О. до захисту дипломного проекту (роботи)

                                                                           (прізвище та ініціали)

Галузь знань ___________ 0306 «Менеджмент і адміністрування»_____________________

Напрям підготовки (спеціальність)______7.03060101 «Менеджмент  організацій________ 

і адміністрування (за видами економічної діяльності)»_______________________________

                                                                                                                      (шифр і назва спеціальності)

на тему: «Управління фінансовими ресурсами аптечних закладів (на прикладі ТОВ  «Фірма «Авіценна», м. Вінниця)»_________________________________________________________

                                                                                                                     (назва теми)

Дипломний проект (робота) і рецензія додаються.

Завідувач кафедрою _______________________________________________________

                                                                                                                                  (підпис)

Довідка про успішність

____________________Чириченко О.О.___________________________за період навчання в

                                  (прізвище та ініціали студента)

Вінницькій філії Київського інституту бізнесу та технологій з 20____ року до 20___ року повністю виконав навчальний план за напрямом підготовки, спеціальністю з таким розподілом оцінок за: національною шкалою: відмінно ____%, добре ____%, задовільно ____%;

шкалою ECTS: А ____%; В ____%; С ____%; D ____%; Е ____%.

                                Секретар кафедри _____________________________ _______________

                                                                                                                            (підпис)             (прізвище та ініціали)

Висновок  керівника дипломного проекту (роботу)

Актуальність теми дипломної роботи зумовлена тим, що глибокі зміни в всіх сферах діяльності аптечних закладів в умовах кризи потребують перегляду управлінських рішень щодо системи управління їх фінансовими ресурсами._____________________________________

Текст роботи відповідає її темі та змісту. Автором одержані наукові положення, висновки і рекомендації, що мають наукове і практичне значення. Тема розкрита повністю._______

Загалом дипломна робота О.О. Чириченко є завершеною науково-дослідною роботою, вона виконана у відповідності з поставленими завданнями на належному науковому рівні, має прикладне значення. Рекомендується до захисту.__________________________________ 

                          

                          Керівник проекту (роботи) ______________________Захарченко С.В._____

                                                                                                                                     (підпис)

“18” грудня 2014 року

Висновок кафедри,  про дипломний проект (роботу)

Дипломний проект (робота) розглянуто (а). Студентка ______Чириченко О.О._________

                                                                                                     (прізвище та ініціали)

допускається до захисту даного (ї) проекту (роботи) в Державній екзаменаційній комісії.

                   Завідувач кафедри _______________менеджменту___________________________

                                                                                                                                        (назва)

                   _____________________________________      ________Захарченко В.І.________

                                                                            (підпис)                                                                                    (прізвище та ініціали)                    “___”_січня_2015 року

Додаток У

Зразок титульного аркуша ілюстративних матеріалів

до захисту дипломної роботи

___________________________________________________________________

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ ІНСТИТУТ БІЗНЕСУ ТА ТЕХНОЛОГІЙ

ВІННИЦЬКА ФІЛІЯ

Кафедра менеджменту

Ілюстративні матеріали

до захисту дипломної роботи

на тему:

Управління фінансово-господарським станом підприємств із виробництва та продажу

фармацевтичних товарів

(на матеріалах ТОВ «Український дім медицини, м. Вінниця)

Виконала: студентка 6-го курсу,

групи 02.14ММо(з), спеціальності 7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування

(за видами економічної діяльності)»

Кащенко Інна Олександрівна

Керівник – Захарченко В.І., д.е.н., проф.

Вінниця – 2015

Навчально-методичне видання

Методичні вказівки до виконання

та захисту ДИПЛОМНої роботи

студентами спеціальності

«Менеджмент організацій і адміністрування

(за видами економічної діяльності)»

Укладач: Захарченко Володимир Іванович

Підписано до друку 21.11.2014. Формат 60х84/16

Папір письм. Друк різогафічний

Ум. друк. арк. 3,77. Обл.-вид. арк. 4,06.

Тираж 50 прим. Зам. №  11

________________________________________________________________

Центр підготовки навчально-методичних видань ВФ КІБІТ

21022, м. Вінниця, вул. Тарногродського, 46

1 Згідно ст. 5, п. 2 Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційний рівнем «спеціаліст» не передбачено. Водночас студенти, які навчаються за освітніми програмами цього рівня, будуть отримувати протягом перехідного періоду (2014-2017 рр.) дипломи спеціаліста.

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Методичні вказівки до виконання та захисту дипломних робіт.  Дипломна робота – це самостійна підсумкова (випускна) науково-дослідна робота

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

Похожие материалы:

Динамічні задачіопору матеріалів

Урахування сил інерціі. Принцип даламбера. Приклади. Ударна дія навантаження. Повздовжній удар. Поперечний удар. Механічні властивості матеріалів при ударі

Методологические положения исследования систем управления

Методология и организация исследования систем управления. Разработка концепции исследования систем управления. Характеристика этапов проведения исследований. Источники получения сведений о деятельности организации

Ограниченные вещные права

Рекомендуемые нормативно-правовые акты Признаком вещных прав является присущее им «следование» за вещью.

Совокупный спрос и совокупное предложение

Ценовой уровень. Совокупный спрос и факторы, его определяющие. Совокупное предложение, факторы, влияющие на него. Макроэкономическое равновесие в модели совокупного спроса и совокупного предложения (неоклассическое и кейнсианское представления). Совокупный спрос - совокупное предложение

Основні етапи підготовки та проведення зборів

Реферат. Нарада як вид організації ділового спілкування групи. Етапи підготовки і проведення зборів. Технологія підготовки проведення нарад і зборів. Протокол наради

Сохранить?

Пропустить...

Введите код

Ok